Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZRADU DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, VRSTAMA LICENCI ZA PRAVNA LICA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA LICENCI

("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)

I. Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju kriterijumi za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, vrste licenci za pravna lica, kao i način i postupak izdavanja i oduzimanja licenci.

II. Kriterijumi za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja

Član 2

Dokumente prostornog i urbanističkog planiranja može da izrađuje javno preduzeće, odnosno druga organizacija koju je osnivala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, za obavljanje poslova prostornog i urbanističkog planiranja, kao i druga pravna lica ili preduzetnik, koji su upisani u registar privrednih subjekata i koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o planiranju i izgradnju i ovim pravilnikom.

Član 3

Prostorni plan Republike Srbije, regionalni prostorni plan i dokumente za sprovođenje prostornih planova, može da izrađuje pravno lice iz člana 2. ovog pravilnika koje ima najmanje 15 zaposlenih lica, odnosno radno angažovanih lica, od kojih najmanje deset lica sa stečenim visokim obrazovanjem na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, odgovarajuće struke (inženjeri arhitekture, građevinarstva, geodezije, saobraćaja, pejzažne arhitekture, šumarstva, mašinstva, elektrotehnike, tehnologije, poljoprivrede i diplomirani prostorni planer), najmanje dva lica sa licencom prostornog planera (oznaka licence PP 01, PP 01-01 ili PP 01-02) i najmanje dva lica sa licencom arhitekte urbaniste ili licencom urbaniste (oznaka licence UP 02, UP 02-01 ili UP 02-02).

Prostorni plan područja posebne namene, prostorni plan jedinice lokalne samouprave, generalni urbanistički plan i plan generalne regulacije može da izrađuje pravno lice ili preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika koje ima najmanje deset zaposlenih lica, odnosno radno angažovanih lica, od kojih najmanje šest lica sa stečenim visokim obrazovanjem na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, odgovarajuće struke (inženjeri arhitekture, građevinarstva, geodezije, saobraćaja, pejzažne arhitekture, šumarstva, mašinstva, elektrotehnike, tehnologije, poljoprivrede i diplomirani prostorni planer), najmanje jedno lice sa licencom prostornog planera (oznaka licence licence PP 01, PP 01-01 ili PP 01-02) i najmanje jedno lice sa licencom arhitekte urbaniste ili licencom urbaniste (oznaka licence UP 02, UP 02-01 ili UP 02-02).

Plan detaljne regulacije može da izrađuje pravno lice ili preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika koje ima najmanje četiri zaposlena lica, odnosno radno angažovana lica, sa stečenim visokim obrazovanjem na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, odgovarajuće struke (inženjeri arhitekture, građevinarstva, geodezije, saobraćaja, pejzažne arhitekture, šumarstva, mašinstva, elektrotehnike, tehnologije, poljoprivrede i diplomirani prostorni planer), najmanje jedno lice sa licencom arhitekte urbaniste ili licencom urbaniste (oznaka licence UP 02, UP 02-01 ili UP 02-02).

Urbanističko-tehničke dokumente može da izrađuje pravno lice ili preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika, koje ima najmanje jedno zaposleno, odnosno radno angažovano lice, sa licencom arhitekte urbaniste ili sa licencom urbaniste (oznaka licence UP 02, UP 02-01 ili UP 02-02).

Član 4

Strategiju održivog urbanog razvoja Republike Srbije, Nacionalnu arhitektonsku strategiju, posebne studije, elaborate, analize, ekspertize i programe za potrebe sprovođenja dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, može da izrađuje javno preduzeće, odnosno druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, za obavljanje poslova prostornog i urbanističkog planiranja, kao i druga pravna lica, koja su upisana u registar privrednih subjekata i koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o planiranju i izgradnji.

Za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja iz stava 1. ovog člana ne izdaju se licence iz člana 5. ovog pravilnika.

III. Vrste licenci

Član 5

Za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika, pravnim licima i preduzetnicima iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika izdaju se sledeće vrste licenci:

1) "A kategorija" - licenca za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja;

2) "B kategorija" - licenca za izradu prostornog plana područja posebne namene, prostornog plana jedinice lokalne samouprave, generalnog urbanističkog plana, plana generalne regulacije, plana detaljne regulacije i urbanističko-tehničkih dokumenata;

3) "V kategorija" - licenca za izradu plana detaljne regulacije i urbanističko-tehničkih dokumenata;

4) "G kategorija" - licenca za izradu urbanističko-tehničkih dokumenata.

IV. Način i postupak izdavanja i oduzimanja licenci

1. Podnošenje zahteva

Član 6

Zahtev za izdavanje licence iz člana 5. ovog pravilnika (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije (u daljem tekstu: Agencija).

Zahtev sadrži:

1) pun naziv - poslovno ime pravnog lica/preduzetnika;

2) skraćeni naziv pravnog lica/preduzetnika;

3) adresu pravnog lica/preduzetnika, broj telefona i adresu elektronske pošte;

4) matični broj;

5) šifru i naziv delatnosti;

6) poreski identifikacioni broj;

7) ime i prezime odgovornog lica ili zakonskog zastupnika.

Uz zahtev podnosi se:

1) dokaz o ispunjenosti uslova za izdavanje licence iz člana 5. ovog pravilnika, i to: spisak zaposlenih lica, odnosno radno angažovanih lica i spisak lica koja imaju lične licence, koja su upisana u registar privrednih subjekata i koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o planiranju i izgradnji i ovim pravilnikom;

2) dokaz o uplati stvarnih troškova za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja;

3) izjava kojom se podnosilac zahteva izričito izjašnjava da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

Zahtev potpisuje i overava zakonski zastupnik podnosioca zahteva.

Zahtev se dostavlja u analognom ili digitalnom obliku.

2. Izdavanje licence

Član 7

Ispunjenost uslova za izdavanje licence pravnom licu ili preduzetniku za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja utvrđuje Agencija.

Agencija obrazuje Komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence pravnom licu ili preduzetniku za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija donosi poslovnik o radu kojim bliže uređuje način rada.

Član 8

Komisija razmatra sve podatke i dokumentaciju iz Zahteva.

Ako Zahtev nije potpun Komisija će od podnosioca zahteva zatražiti da u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja dopuni zahtev.

Ako podnosilac zahteva ne dopuni zahtev u roku iz stava 2. ovog člana Agencija će rešenjem, na predlog Komisije, odbaciti zahtev kao neuredan.

Član 9

Ako su ispunjeni uslovi za izdavanje licence pravnom licu ili preduzetniku za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, Agencija, u roku od 30 dana od dana prijema nalaza Komisije o ispunjenosti uslova za izdavanje licence pravnom licu za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, odlučuje o ispunjenosti uslova za izdavanje licence.

3. Oduzimanje licence

Član 10

Ako Agencija, na osnovu nalaza Komisije, utvrdi da pravno lice ili preduzetnik kome je izdata licenca za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ne ispunjava propisane uslove ili ako utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka, oduzeće licencu u roku od 30 dana od dana dostavljanja nalaza Komisije.

V. Završna odredba

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. jula 2024. godine.