Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA I POSTUPKU ZA IZBOR GLAVNOG JAVNOG TUŽIOCA I JAVNOG TUŽIOCA I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR VRHOVNOG JAVNOG TUŽIOCA

("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)

 

Glava I

UVODNE ODREDBE

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata i uređuje postupak za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca i predlaganja kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca.

Zabrana diskriminacije

Član 2

Prilikom izbora glavnog javnog tužioca i javnog tužioca i predlaganja kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu.

Pri izboru glavnog javnog tužioca i javnog tužioca vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine koja je u službenoj upotrebi u sudu.

Javnost rada

Član 3

U postupku za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca i predlaganja kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca, razgovoru sa prijavljenim kandidatima, kao i predstavljanju programa unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za glavnog javnog tužioca, odnosno predstavljanju programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca, mogu da prisustvuju zainteresovana lica, do broja raspoloživih mesta, a prema redosledu prijavljivanja Komisiji Visokog saveta tužilaštva iz člana 29. ovog pravilnika (u daljem tekstu: Komisija Saveta).

Razgovor sa kandidatom za glavnog javnog tužioca i javnog tužioca odnosno kandidatom za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca, kao i predstavljanje programa unapređenja rada javnog tužilaštva, odnosno programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, se audio-video snima i čuva u arhivi Saveta.

Na zahtev zainteresovanih lica i organizacija Savet će odobriti pregled snimka u kancelariji Saveta.

Na internet strani Saveta se objavljuje:

1) radne biografije kandidata;

2) program unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za glavnog javnog tužioca;

3) program organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca;

4) rezultat ispita za proveru stručnosti i osposobljenosti kandidata, pod šifrom kandidata;

5) rang lista kandidata;

6) odluka o izboru glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, koja se objavljuje i u "Službenom glasniku Republike Srbije";

7) odluka o predlogu kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca, koja se objavljuje i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Glava II

KRITERIJUMI I MERILA

Kriterijumi

Član 4

Kriterijumi za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca i predlaganje kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca su stručnost, osposobljenost i dostojnost.

Stručnost

Član 5

Stručnost podrazumeva posedovanje teorijskog i praktičkog znanja potrebnog za obavljanje javnotužilačke funkcije za koju se kandidat bira, odnosno predlaže za izbor.

Osposobljenost

Član 6

Osposobljenost podrazumeva veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju javnotužilačkog predmeta.

Dostojnost

Član 7

Dostojnost podrazumeva moralne osobine koje nosilac javnotužilačke funkcije treba da poseduje i ponašanje u skladu sa tim osobinama.

Moralne osobine su: poštenje, savesnost, pravičnost, dostojanstvenost, istrajnost i uzornost, a ponašanje u skladu sa tim osobinama podrazumeva čuvanje ugleda javnog tužilaštva u službi i izvan nje, svest o društvenoj odgovornosti, održavanje samostalnosti i nepristrasnosti, pouzdanosti i dostojanstva u službi i izvan nje i preuzimanje odgovornosti za unutrašnju organizaciju i pozitivnu sliku o javnom tužilaštvu u javnosti.

Merila

Član 8

Ispunjenost kriterijuma za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca i predlaganje kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca vrednuje se merilima.

Merila se iskazuju bodovima.

Ispunjenost kriterijuma stručnosti i osposobljenosti kandidata vrednuje se bodovima od 1 do 15.

Razgovor sa prijavljenim kandidatom vrednuje se bodovima od 1 do 5.

Za kandidata za glavnog javnog tužioca dodatno se vrednuje dostavljeni program unapređenja rada javnog tužilaštva za koje se kandiduje, bodovima od 1 do 10.

Za predlaganje kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca dodatno se vrednuje dostavljeni program organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, bodovima od 1 do 10.

Stručnost i osposobljenost kandidata iz Vrhovnog javnog tužilaštva vrednuje se bodovima od 1 do 5.

Najveći broj bodova kandidata za izbor za javnog tužioca iznosi 20.

Najveći broj bodova kandidata za izbor za glavnog javnog tužioca iznosi 30.

Najveći broj bodova kandidata za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca iznosi 30.

O ispunjenosti kriterijuma dostojnosti kandidata Savet daje pozitivno ili negativno mišljenje.

Glava III

VREDNOVANJE KANDIDATA

Osnovi za vrednovanje kandidata

Član 9

U postupku za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, odnosno za predlaganje kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca, vrednovanje kandidata vrši se na osnovu:

1) vrednovanja stručnosti i osposobljenosti kandidata;

2) vrednovanja razgovora sa prijavljenim kandidatom;

3) vrednovanja programa unapređenja rada javnog tužilaštva za koje se kandiduje kandidat za glavnog javnog tužioca;

4) vrednovanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva za kandidata za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca i

5) mišljenja o dostojnosti kandidata.

Vrednovanje stručnosti i osposobljenosti kandidata

Član 10

Stručnost i osposobljenost kandidata za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, odnosno za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca, vrednuje se zbirom bodova na osnovu:

1) ocene dobijene na ispitu za proveru stručnosti i osposobljenosti kandidata koji se prvi put bira odnosno predlaže za izbor na javnotužilačku funkciju u javnom tužilaštvu, koja se vrednuje bodovima od 1 do 5;

2) završne ocene na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji kandidata koji se bira za javnog tužioca u osnovnom javnom tužilaštvu, koja se vrednuje bodovima od 1 do 5;

3) ocene dobijene u postupku vrednovanja rada kandidata koji vrši javnotužilačku funkciju, koja se vrednuje bodovima od 1 do 5;

4) ocene stručnosti i osposobljenosti kandidata iz Vrhovnog javnog tužilaštva, koja se vrednuje bodovima od 1 do 5;

5) uvida u podatke iz ličnog lista kandidata i mišljenje kolegijuma javnog tužilaštva u kome kandidat vrši javnotužilačku funkciju, koji se vrednuju bodovima od 1 do 5;

6) uvida u ocenu rada i mišljenje kolegijuma javnog tužilaštva u kome kandidat radi kao javnotužilački pomoćnik, koji se vrednuju bodovima od 1 do 5;

7) uvida u mišljenje Pravosudne akademije o stručnosti i osposobljenosti kandidata koji je završio početnu obuku, koje se vrednuje bodovima od 1 do 5;

8) uvida u podatke i mišljenje koji su pribavljeni od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, za ostale kandidate koji ne vrše javnotužilačku funkciju, posebno ceneći vrstu poslova koje je kandidat obavljao posle položenog pravosudnog ispita, koji se vrednuju bodovima od 1 do 5;

9) uvida u druge aktivnosti kandidata od značaja za obavljanje javnotužilačke funkcije, koje se vrednuju bodovima od 1 do 5.

Odredba stava 1. tačka 3. ovog člana shodno se primenjuje na kandidate koji su sudije, u skladu sa odgovarajućim aktom Visokog saveta sudstva koji uređuje vrednovanje rada sudija.

Provera stručnosti i osposobljenosti kandidata

Član 11

U postupku izbora glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, odnosno za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca, kandidatu koji se prvi put bira, odnosno predlaže za izbor na javnotužilačku funkciju u javnom tužilaštvu, stručnost i osposobljenost se proverava na ispitu.

Kandidatom iz stava 1. ovog člana smatra se i kandidat koji u trenutku kandidovanja ne vrši javnotužilačku funkciju, bez obzira na to da li je ranije vršio javnotužilačku funkciju.

Kandidatu za javnog tužioca u osnovnom javnom tužilaštvu, koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, a koji ne želi da polaže ispit iz stava 1. ovog člana, kao merilo provere stručnosti i osposobljenosti uzima se završna ocena na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji.

Program i način polaganja ispita za proveru stručnosti i osposobljenosti kandidata bliže se uređuje posebnim pravilnikom Saveta.

Vrednovanje stručnosti i osposobljenosti kandidata iz Vrhovnog javnog tužilaštva

Član 12

Vrednovanje stručnosti i osposobljenosti kandidata koji obavlja funkciju Vrhovnog javnog tužioca vrši se na osnovu ocene sposobnosti rukovođenja Vrhovnim javnim tužilaštvom, sposobnosti nadzora nad radom nižih javnih tužilaštava, kao i sposobnosti predstavljanja organa u Republici Srbiji i inostranstvu.

Vrednovanje stručnosti i osposobljenosti kandidata koji obavlja funkciju javnog tužioca u Vrhovnom javnom tužilaštvu vrši se na osnovu ocene vrste i složenosti poslova koje obavlja, kvaliteta obrazlaganja akata, kao i stručnog znanja iz posebnih oblasti od značaja za rad Vrhovnog javnog tužilaštva.

Stručnost i osposobljenost kandidata iz st. 1. i 2. ovog člana vrednuje se bodovima na sledeći način:

1) ocena kandidata "izuzetno stručan i osposobljen za rad" vrednuje se sa 5 bodova;

2) ocena kandidata "stručan i osposobljen za rad" vrednuje se sa 4 boda;

3) ocena kandidata "zadovoljavajuće stručan i osposobljen za rad" vrednuje se sa 3 boda;

4) ocena kandidata "nezadovoljavajuće stručan i osposobljen za rad" vrednuje se sa 1 bodom.

Ocenu stručnosti i osposobljenosti kandidata iz st. 1. i 2. ovog člana vrši Komisija Saveta.

Ocena Komisije Saveta predstavlja zbir pojedinačnih ocena članova Komisije podeljen sa brojem članova Komisije.

Bodovi dobijeni po osnovu vrednovanja stručnosti i osposobljenosti kandidata se obrazlažu i unose u zapisnik iz člana 13. ovog pravilnika.

Zapisnik o vrednovanju stručnosti i osposobljenosti kandidata iz Vrhovnog javnog tužilaštva

Član 13

O vrednovanju stručnosti i osposobljenosti kandidata iz Vrhovnog javnog tužilaštva Komisija Saveta sačinjava zapisnik.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana, koji je sačinjen i potpisan od strane zapisničara i članova Komisije Saveta, sastavni je deo spisa formiranog na osnovu prijave kandidata.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana se dostavlja kandidatu.

Ukoliko kandidat ustanovi da su prilikom unošenja podataka u zapisnik učinjene greške u imenima i brojevima, ili druge očigledne greške u pisanju ili računanju, može tražiti od Komisije Saveta da izvrši ispravku.

Ukoliko je zahtev za ispravku greške osnovan, Komisija Saveta će u najkraćem roku izvršiti ispravku.

Kandidat koji nije zadovoljan ocenom stručnosti i osposobljenosti, može u roku od tri dana od dana prijema zapisnika podneti Savetu zahtev za preispitivanje ocene Komisije Saveta.

Savet odlučuje po zahtevu za preispitivanje ocene Komisije Saveta u roku od 15 dana.

Savet može da potvrdi ocenu stručnosti i osposobljenosti kandidata ili da je preinači u povoljniju.

Ocena ispita za proveru stručnosti i osposobljenosti kandidata

Član 14

Ispit iz člana 11. stav 1. ovog pravilnika ocenjuje se u skladu sa posebnim pravilnikom Saveta.

Stručnost i osposobljenost kandidata se na osnovu ocene dobijene na ispitu vrednuje istim brojem, odnosno bodovima od 1 do 5.

Ukoliko kandidat nije položio ispit nema pravo da nastavi postupak za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, odnosno za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca.

Bodovi dobijeni na osnovu ocene ispita se unose u zapisnik koji je sastavni deo spisa formiranog na osnovu prijave kandidata.

Zapisnik potpisuju zapisničar i članovi Komisije Saveta.

Ocena vrednovanja rada

Član 15

Stručnost i osposobljenost kandidata koji obavlja javnotužilačku funkciju vrednuje se na osnovu ocene vrednovanja rada.

Ocena vrednovanja rada vrednuje se bodovima od 1 do 5 na sledeći način:

1) ocena vrednovanja rada "izuzetno uspešno obavlja javnotužilačku funkciju" vrednuje se sa 5 bodova.

2) ocena vrednovanja rada "uspešno obavlja javnotužilačku funkciju" vrednuje se sa 4 boda.

3) ocena vrednovanja rada "zadovoljavajuće obavlja javnotužilačku funkciju" vrednuje se sa 3 boda.

4) ocena vrednovanja rada "nezadovoljavajuće obavlja javnotužilačku funkciju" vrednuje se sa 1 bodom.

Ukoliko kandidat nema ocenu vrednovanja rada, Savet će naložiti nadležnoj komisiji da izvrši vanredno vrednovanje rada.

Bodovi dobijeni na osnovu ocene vrednovanja rada unose se u zapisnik koji je sastavni deo spisa formiranog na osnovu prijave kandidata.

Zapisnik potpisuju zapisničar i članovi Komisije Saveta.

Vrednovanje podataka iz ličnog lista i mišljenja kolegijuma

Član 16

Komisija Saveta pribavlja podatke iz ličnog lista kandidata i mišljenje kolegijuma u kojem kandidat vrši javnotužilačku funkciju.

Ukoliko kolegijum javnog tužilaštva u kojem kandidat vrši javnotužilačku funkciju iz stvarnih ili pravnih razloga ne može da da mišljenje o kandidatu, pribaviće se mišljenje kolegijuma neposredno višeg javnog tužilaštva.

Mišljenje kolegijuma javnog tužilaštva se daje na obrascu čiji oblik i sadržinu propisuje Komisija Saveta. Podatke iz ličnog lista kandidata i mišljenje kolegijuma Komisija Saveta vrednuje bodovima od 1 do 5.

Komisija Saveta utvrđuje broj bodova na osnovu zbira bodova koje daju članovi Komisije, podeljenog sa brojem članova Komisije.

Bodovi dobijeni na osnovu vrednovanja podatka iz ličnog lista kandidata i mišljenja kolegijuma se obrazlažu i unose u zapisnik koji je sastavni deo spisa formiranog na osnovu prijave kandidata.

Zapisnik potpisuju zapisničar i članovi Komisije Saveta.

Ako kolegijum javnog tužilaštva da negativno mišljenje, kandidat ne može dobiti maksimalan broj bodova iz st. 3. i 4. ovog člana.

Vrednovanje programa unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za izbor za glavnog javnog tužioca

Član 17

Kandidat za izbor za glavnog javnog tužioca predstavlja program unapređenja rada javnog tužilaštva za koje se kandiduje pred Komisijom Saveta.

U programu kandidat izlaže predloge i ciljeve u vezi sa organizovanjem rada i rukovođenjem javnim tužilaštvom i obavljanjem poslova uprave u javnom tužilaštvu, kao i u vezi drugih poslova od značaja za rad javnog tužilaštva za koje se kandiduje.

Kvalitet programa Komisija Saveta vrednuje bodovima od 1 do 10.

Komisija Saveta utvrđuje broj bodova na osnovu zbira bodova koje daju članovi Komisije, podeljenog sa brojem članova Komisije.

Bodovi dobijeni na osnovu vrednovanja programa se obrazlažu i unose u zapisnik koji je sastavni deo spisa formiranog na osnovu prijave kandidata.

Zapisnik potpisuju zapisničar i članovi Komisije Saveta.

Vrednovanje programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca

Član 18

Kandidat za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca predstavlja program organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva pred Komisijom Saveta.

U programu kandidat izlaže predloge i ciljeve u vezi sa organizacijom i obavljanjem poslova uprave u javnom tužilaštvu i radom u Vrhovnom javnom tužilaštvu, kao i načinom vršenja nadzora i predstavljanja Vrhovnog javnog tužilaštva.

Kvalitet programa Komisija Saveta vrednuje bodovima od 1 do 10.

Komisija Saveta utvrđuje broj bodova na osnovu zbira bodova koje daju članovi Komisije, podeljenog sa brojem članova Komisije.

Bodovi dobijeni na osnovu vrednovanja programa se obrazlažu i unose u zapisnik koji je sastavni deo spisa formiranog na osnovu prijave kandidata.

Zapisnik potpisuju zapisničar i članovi Komisije Saveta.

Vrednovanje podataka i mišljenja za kandidata koji ne vrši javnotužilačku funkciju

Član 19

Kandidata koji ne vrši javnotužilačku funkciju, na osnovu uvida u podatke i mišljenje organa i organizacija u kojima je radio u pravnoj struci, Komisija Saveta vrednuje bodovima od 1 do 5.

Broj bodova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu dobijenog mišljenja, kao i vrste i značaja poslova za obavljanje javnotužilačke funkcije koje je kandidat obavljao posle položenog pravosudnog ispita.

Komisija Saveta utvrđuje broj bodova na osnovu zbira bodova koje daju članovi Komisije, podeljenog sa brojem članova Komisije.

Bodovi dobijeni po ovom osnovu se obrazlažu i unose u zapisnik koji je sastavni deo spisa formiranog na osnovu prijave kandidata.

Zapisnik potpisuju zapisničar i članovi Komisije Saveta.

Vrednovanje drugih aktivnosti kandidata od značaja za obavljanje javnotužilačke funkcije

Član 20

Prilikom vrednovanja drugih aktivnosti kandidata od značaja za obavljanje javnotužilačke funkcije naročito se uzimaju u obzir objavljeni stručni i naučni radovi, učešće u programima stručnog usavršavanja i radnim grupama za izradu propisa ili strateških dokumenata, znanje stranih jezika, kao i dodatno obrazovanje ili radno iskustvo od značaja za obavljanje javnotužilačke funkcije.

Na osnovu drugih aktivnosti kandidata od značaja za obavljanje javnotužilačke funkcije, Komisija Saveta vrednuje kandidata bodovima od 1 do 5.

Komisija Saveta utvrđuje broj bodova na osnovu zbira bodova koje daju članovi Komisije, podeljenog sa brojem članova Komisije.

Bodovi dobijeni po osnovu vrednovanja drugih aktivnosti kandidata se obrazlažu i unose u zapisnik koji je sastavni deo spisa formiranog na osnovu prijave kandidata.

Zapisnik potpisuju zapisničar i članovi Komisije Saveta.

Razgovor sa kandidatom

Član 21

U postupku za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, odnosno za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca, Komisija Saveta obavlja razgovor sa prijavljenim kandidatom.

Razgovor sa prijavljenim kandidatom ima za cilj da utvrdi veštinu komunikacije i spremnost za obavljanje javnotužilačke funkcije za koju se kandiduje, kao i profesionalni integritet kandidata.

Vrednovanje razgovora sa kandidatom

Član 22

Nakon obavljenog razgovora sa prijavljenim kandidatom Komisija Saveta vrednuje u kojoj meri kandidat poseduje veštinu komunikacije, spremnost za obavljanje javnotužilačke funkcije i profesionalni integritet.

Razgovor sa kandidatom članovi Komisije Saveta vrednuju bodovima od 1 do 5.

Komisija Saveta utvrđuje broj bodova na osnovu zbira bodova koje daju članovi Komisije, podeljenog sa brojem članova Komisije.

Bodovi dobijeni po osnovu vrednovanja razgovora sa kandidatom se obrazlažu i unose u zapisnik koji je sastavni deo spisa formiranog na osnovu prijave kandidata.

Zapisnik potpisuju zapisničar i članovi Komisije Saveta.

Mišljenje o dostojnosti kandidata

Član 23

Dostojnost kandidata koji vrši javnotužilačku, odnosno sudijsku funkciju se pretpostavlja.

Mišljenje o dostojnosti kandidata koji ne vrši javnotužilačku, odnosno sudijsku funkciju, daje Komisija Saveta na osnovu uvida u podatke i mišljenja koji su pribavljeni od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci.

Komisija Saveta može da izvrši uvid u evidenciju o prekršajnoj odgovornosti kandidata, u mišljenja i stavove kandidata koji su izraženi u javnim nastupima, u medijima i na društvenim mrežama, da obavi razgovor sa kandidatom, kao i da koristi druge javno dostupne informacije od značaja za davanje mišljenja o kandidatovoj dostojnosti.

Ukoliko kandidat dobije negativno mišljenje o dostojnosti za obavljanje javnotužilačke funkcije, ne može biti izabran, odnosno predložen za izbor na javnotužilačku funkciju.

Negativno mišljenje Komisije Saveta o dostojnosti kandidata mora biti obrazloženo.

Mišljenje o dostojnosti kandidata je sastavni deo spisa formiranog na osnovu prijave kandidata.

Glava IV

KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR KANDIDATA ZA NOSIOCA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA POSEBNE NADLEŽNOSTI

Kriterijumi i merila za izbor javnog tužioca u javnom tužilaštvu posebne nadležnosti

Član 24

U postupku izbora javnog tužioca u javnim tužilaštvima posebne nadležnosti primenjuju se kriterijumi i merila određeni ovim pravilnikom.

Prilikom izbora kandidata za javnog tužioca u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, prednost ima kandidat koji poseduje potrebna stručna znanja i iskustvo iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Prilikom izbora kandidata za javnog tužioca Javnog tužilaštva za ratne zločine, prednost ima kandidat koji poseduje potrebna stručna znanja i iskustvo u oblasti međunarodnog krivičnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava i sloboda.

Kriterijumi i merila za izbor glavnog javnog tužioca javnog tužilaštva posebne nadležnosti

Član 25

U postupku predlaganja kandidata za izbor glavnih javnih tužilaca u javnim tužilaštvima posebne nadležnosti primenjuju se kriterijumi i merila određeni ovim pravilnikom.

Prilikom izbora kandidata za glavnog javnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, prednost ima kandidat koji poseduje potrebna stručna znanja i iskustvo iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Prilikom izbora kandidata za glavnog javnog tužioca Javnog tužilaštva za ratne zločine, prednost ima kandidat koji poseduje potrebna stručna znanja i iskustvo u oblasti međunarodnog krivičnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava i sloboda.

Glava V

POSTUPAK ZA IZBOR GLAVNOG JAVNOG TUŽIOCA I JAVNOG TUŽIOCA I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR VRHOVNOG JAVNOG TUŽIOCA

Objavljivanje javnog konkursa

Član 26

Javni konkurs za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, kao i za predlaganje kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca objavljuje Savet, u skladu sa zakonom.

Podnošenje prijava

Član 27

Prijave na javni konkurs za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca i predlaganje kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca podnose se Savetu u skladu sa zakonom.

Kandidat za glavnog javnog tužioca uz prijavu dostavlja i program unapređenja rada javnog tužilaštva za koje se kandiduje.

Kandidat za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca uz prijavu dostavlja i program organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva.

Postupanje sa prijavama

Član 28

Savet obrazuje tročlanu komisiju koja utvrđuje blagovremenost, dozvoljenost i potpunost podnetih prijava (u daljem tekstu: administrativna komisija).

Administrativnu komisiju čine jedan član Saveta iz reda nosilaca javnotužilačke funkcije i dva službenika Administrativne kancelarije Saveta, koji moraju biti diplomirani pravnici.

Neblagovremenu, nedozvoljenu i nepotpunu prijavu administrativna komisija odbacuje zaključkom, u skladu sa zakonom.

Administrativna komisija zaključkom odbacuje prijavu i ako iz izveštaja iz kaznene evidencije, koji je uz prijavu dostavljen, proizilazi da je kandidat osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Protiv zaključka iz st. 3. i 4. ovog člana kandidat može podneti prigovor Savetu u roku od tri dana od prijema zaključka. Odluku o prigovoru Savet donosi u roku od 15 dana.

Blagovremenu, dozvoljenu i potpunu prijavu administrativna komisija dostavlja Komisiji Saveta na dalji postupak.

Komisija Saveta

Član 29

Savet obrazuje jednu ili više Komisija Saveta.

Komisiju Saveta čini pet članova, od kojih su tri člana Saveta, među kojima je jedan iz reda istaknutih pravnika. Pored članova Saveta, u sastav Komisije Saveta biraju se i dva člana koji su nosioci javnotužilačke funkcije, najmanje istog stepena javnog tužilaštva za koji se vrši izbor, odnosno predlaganje za izbor.

Radom Komisije Saveta rukovodi predsednik Komisije Saveta, koji je član Saveta iz reda nosilaca javnotužilačke funkcije.

Predsednik i članovi Komisije Saveta imaju zamenike. Zamenici imaju ista prava i odgovornosti i moraju ispunjavati iste uslove za izbor kao i članovi koje zamenjuju.

Na izuzeće članova Komisije Saveta shodno se primenjuje član 44. Poslovnika o radu Saveta.

Predsednik Komisije Saveta

Član 30

Predsednik Komisije Saveta saziva i predsedava sednicom Komisije Saveta, usklađuje rad Komisije Saveta, stara se o sprovođenju postupka za izbor nosilaca javnotužilačke funkcije i postupka za predlaganje kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca, stara se o primeni zakona, akata Saveta i ovog pravilnika i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Nadležnost Komisije Saveta

Član 31

Komisija Saveta obavlja sledeće poverene poslove Saveta:

1) proverava da li kandidati ispunjavaju opšte uslove za rad u državnom organu, da li su završili pravni fakultet i položili pravosudni ispit i da li poseduju potrebno radno iskustvo;

2) pribavlja podatke i mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata;

3) propisuje sadržinu, sprovodi i ocenjuje ispit za proveru stručnosti i osposobljenosti kandidata koji se prvi put bira za glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, odnosno predlaže za izbor Vrhovnog javnog tužioca;

4) vrednuje stručnost i osposobljenost kandidata;

5) obavlja i vrednuje razgovor sa prijavljenim kandidatima;

6) vrednuje program unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za izbor glavnog javnog tužioca;

7) vrednuje program organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca;

8) vrednuje stručnost i osposobljenost kandidata iz Vrhovnog javnog tužilaštva i o tome sačinjava zapisnik;

9) sačinjava zapisnik o vrednovanju stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za izbor za glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, odnosno za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca;

10) utvrđuje ukupan broj bodova koji kandidat ostvari u postupku izbora za glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, odnosno za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca;

11) sastavlja predlog Rang liste kandidata za izbor za glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, odnosno za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca.

Pribavljanje podataka i mišljenja

Član 32

Komisija Saveta pribavlja podatke i mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata.

Za kandidata koji vrši javnotužilačku funkciju pribavljaju se ocena dobijena u postupku vrednovanja rada, podaci iz ličnog lista, kao i mišljenje kolegijuma javnog tužilaštva.

Za kandidata koji je javnotužilački pomoćnik pribavlja se ocena rada, kao i mišljenje kolegijuma javnog tužilaštva.

Za kandidata koji su završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, mišljenje o stručnosti i osposobljenosti, kao i svi drugi neophodni podaci, pribavljaju se od Pravosudne akademije.

Za ostale kandidate koji ne vrše javnotužilačku funkciju pribavlja se mišljenje od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, kao i podaci o vrsti poslova koje je kandidat obavljao posle položenog pravosudnog ispita.

Komisija Saveta pribavlja podatke o drugim aktivnostima kandidata od značaja za obavljanje javnotužilačke funkcije za koju se kandiduje.

Pre izbora kandidat ima pravo uvida u celokupnu dokumentaciju i mišljenja koja su osnov za odluku o njegovom izboru, odnosno o predlaganju za izbor.

Sprovođenje ispita

Član 33

U postupku za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, odnosno za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca, za kandidate koji se prvi put biraju, odnosno predlažu za izbor na javnotužilačku funkciju u javnom tužilaštvu, Komisija Saveta sprovodi ispit za proveru stručnosti i osposobljenosti kandidata iz člana 11. ovog pravilnika.

Obaveštenje o vremenu i mestu održavanja ispita sa imenima kandidata, objavljuje se na internet strani Saveta najmanje osam dana pre njegovog održavanja.

Program i način polaganja ispita za proveru stručnosti i osposobljenosti kandidata, kao i ocenjivanje kandidata uređuje se posebnim pravilnikom Saveta.

Sprovođenje razgovora sa prijavljenim kandidatima

Član 34

Komisija Saveta određuje vreme i mesto održavanja razgovora sa kandidatima u skladu sa utvrđenim redosledom i o tome obaveštava kandidate najmanje osam dana pre dana održavanja razgovora.

O datumu i mestu održavanja razgovora obaveštava se kandidat.

Obaveštenje o vremenu i mestu održavanja razgovora sa imenima kandidata koji se pozivaju na razgovor, objavljuje se na internet strani Saveta.

Kandidat koji se bez opravdanog razloga ne pojavi na razgovoru, neće biti ocenjen po ovom osnovu.

Tok razgovora

Član 35

Komisija Saveta pre razgovora sa kandidatom utvrđuje pitanja koja se postavljaju kandidatu u zavisnosti od javnotužilačke funkcije za koju se kandiduje.

Razgovor započinje kratkim uvodnim izlaganjem kandidata.

Nakon izlaganja kandidata svaki član Komisije ima pravo da postavi pitanja kandidatu.

Pitanja se postavljaju tako da se na osnovu njih može utvrditi veština komunikacije, spremnost za obavljanje javnotužilačke funkcije za koju se kandiduje i profesionalni integritet kandidata.

Predstavljanje programa

Član 36

Kandidat za glavnog javnog tužioca, odnosno kandidat za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca, predstavlja pred Komisijom Saveta program unapređenja rada javnog tužilaštva, odnosno program organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva.

Nakon predstavljanja programa svaki član Komisije ima pravo da postavi pitanja kandidatu.

Kandidatu za glavnog javnog tužioca pitanja se postavljaju kako bi se utvrdila njegova sposobnost za rukovođenje i organizovanja rada javnog tužilaštva za koje se kandiduje, kao i poznavanje poslova uprave u javnom tužilaštvu.

Kandidatu za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca pitanja se postavljaju kako bi se utvrdila njegova sposobnost za rukovođenje i organizovanja rada Vrhovnog javnog tužilaštva, za predstavljanja javnog tužilaštva i za vršenje nadzora nad radom javnih tužilaštva, kao i njegovo poznavanje poslova uprave u javnom tužilaštvu.

Utvrđivanje ukupnog broja bodova

Član 37

Komisija Saveta za svakog kandidata utvrđuje ukupan broj bodova koji ostvari na osnovu zbira bodova dobijenih:

1) vrednovanjem stručnosti i osposobljenosti kandidata u skladu sa članom 10. ovog pravilnika;

2) vrednovanjem razgovora sa kandidatom;

3) vrednovanjem programa unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za izbor za glavnog javnog tužioca;

4) vrednovanjem programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca.

Ukupan broj bodova se unosi u zapisnik iz člana 38. ovog pravilnika.

Zapisnik o vrednovanju stručnosti i osposobljenosti kandidata

Član 38

O vrednovanju stručnosti i osposobljenosti kandidata Komisija Saveta vodi zapisnik. U zapisnik se, uz obrazloženje, unose:

1) bodovi na osnovu vrednovanja stručnosti i osposobljenosti kandidata u skladu sa članom 10. ovog pravilnika;

2) bodovi na osnovu vrednovanja razgovora sa kandidatom;

3) bodovi na osnovu vrednovanja programa unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za izbor glavnog javnog tužioca;

4) bodovi na osnovu vrednovanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca;

5) ukupan broj bodova koji kandidat ostvari.

Zapisnik potpisuju članovi Komisije Saveta i zapisničar.

Potpisan zapisnik sastavni je deo spisa formiranog na osnovu prijave kandidata.

Kandidat ima pravo uvida u zapisnik. Ukoliko ustanovi da su prilikom unošenja podataka od značaja za vrednovanje učinjene greške u imenima i brojevima ili druge očigledne greške u pisanju ili računanju može tražiti od Komisije da izvrši ispravku.

Predlog rang liste

Član 39

Komisija Saveta, na osnovu ukupnog broja bodova koji kandidati ostvare u skladu sa članom 37. ovog pravilnika, sastavlja predlog rang liste kandidata za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, odnosno za predlaganje za izbor Vrhovnog javnog tužioca.

Ukoliko više kandidata koji su nosioci javnotužilačke funkcije ostvare isti ukupan broj bodova, prilikom sastavljanja predloga rang liste prednost ima kandidat koji ima bolju ocenu vrednovanja rada. Ukoliko kandidati imaju istu ocenu vrednovanja rada, prednost ima kandidat koji duže obavlja javnotužilačku funkciju.

Ukoliko kandidat koji nije nosilac javnotužilačke funkcije i kandidat koji je nosilac javnotužilačke funkcije ostvare isti ukupan broj bodova, prilikom sastavljanja predloga rang liste prednost ima kandidat koji je nosilac javnotužilačke funkcije.

Ukoliko više kandidata koji rade kao javnotužilački pomoćnici ostvare isti ukupan broj bodova, prilikom sastavljanja predloga rang liste prednost ima kandidat koji ima bolju ocenu rada. Ukoliko kandidati imaju istu ocenu rada, prednost ima kandidat koji duže obavlja poslove javnotužilačkog pomoćnika.

Ukoliko više kandidata koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji ostvare isti ukupan broj bodova, prilikom sastavljanja predloga rang liste prednost ima kandidat koji ima bolju završnu ocenu na početnoj obuci. Ukoliko kandidati imaju istu završnu ocenu, prednost ima kandidat koji je ranije završio početnu obuku.

Ukoliko više kandidata koji rade kao javnotužilački pomoćnici ili su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji ostvare isti ukupan broj bodova, prilikom sastavljanja predloga rang liste prednost ima kandidat koji je ranije položio pravosudni ispit.

Komisija Saveta dostavlja Savetu predlog rang liste kandidata.

Rang lista

Član 40

Na osnovu dostavljenog predloga rang liste kandidata, Savet sastavlja rang listu kandidata za izbor glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, odnosno za predlaganje kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca.

Odluka o izboru glavnog javnog tužioca i javnog tužioca

Član 41

Nakon sastavljene rang liste kandidata Savet donosi odluku o izboru glavnog javnog tužioca i javnog tužioca, koja mora biti obrazložena.

Odluka iz stava 1. ovog člana sa obrazloženjem objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet strani Saveta.

Predlog za izbor Vrhovnog javnog tužioca

Član 42

Nakon sastavljene rang liste kandidata Savet predlaže kandidata za izbor Vrhovnog javnog tužioca Narodnoj skupštini.

Predlog Saveta mora biti obrazložen.

Predlog Saveta sa obrazloženjem objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet strani Saveta.

Glava VI

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije ("Službeni glasnik RS", br. 43/15 i 80/16 - dr. pravilnik).

Član 44

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".