Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

("Sl. glasnik RS", br. 72/2015, 84/2015, 73/2016, 45/2018, 106/2020, 115/2020, 93/2022 i 71/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i standardi za finansiranje (u daljem tekstu: cena usluga) ustanova koje obavljaju delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja - srednjih škola (u daljem tekstu: škola).

Član 2

Školi se za ostvarivanje školskog programa i godišnjeg plana rada škole obezbeđuju sredstva na osnovu utvrđene cene usluga, pod uslovima i u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Cena usluga, obuhvata sredstva za plate, naknade, dodatke zaposlenih i socijalne doprinose na teret poslodavca i otpremnine, koja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, kao i druge rashode za koje se sredstva obezbeđuju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom koji uređuje osnove sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakon).

Cena usluga utvrđuje se i obračunava na početku svake školske godine.

Izmena cene usluga može se vršiti tokom školske godine, kada nastupe promene nekog od elemenata na osnovu kojih je utvrđena cena usluga, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Član 3

Utvrđivanje cene usluga vrši se na osnovu broja radnih sati, odnosno broja zaposlenih za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole, školskog programa, veličine i opremljenosti škole, broja odeljenja i učenika, ukupnog broja zaposlenih, stepena njihovog obrazovanja i materijalnih troškova.

Škola dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) - nadležnoj školskoj upravi najkasnije do 16. septembra tekuće školske godine izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

II MERILA U POGLEDU UTVRĐIVANJA BROJA ZAPOSLENIH

Član 4

Broj izvršilaca u nastavi za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole utvrđuje se na osnovu:

1) ukupnog fonda časova svih oblika obrazovno-vaspitnog rada predviđenog školskim programom u okviru 40-to časovne radne nedelje;

2) broja odeljenja ili grupa utvrđenih godišnjim planom rada;

3) broja nastavnih nedelja predviđenih pravilnikom kojim se uređuje kalendar obrazovno-vaspitnog rada;

4) pravilnika kojim se uređuje pedagoška norma svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi;

5) broja vanrednih učenika koji školu pohađaju besplatno po konkursu, ili uz saglasnost, ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Broj izvršilaca u nastavi utvrđuje se tako što se ukupan godišnji fond časova redovne nastave pojedinačno za svaki nastavni predmet po odeljenju ili grupi u školi podeli sa nedeljnom normom časova nastavnika (redovna nastava) i brojem nastavnih nedelja (norma nastavnika na godišnjem nivou).

Član 5

Kod izvođenja praktične nastave i vežbi u školi, vrši se podela odeljenja na način kako je to predviđeno planom i programom nastave i učenja, odnosno nastavnim planom i programom.

Kod izvođenja praktične nastave i vežbi van škole, ne vrši se podela odeljenja na grupe, sem ako to bezbednosni razlozi i uslovi rada zahtevaju u skladu sa planom i programom učenja.

Kod izvođenja nastave stranog jezika, ako učenici jednog odeljenja uče različite strane jezike, formiraju se grupe na nivou razreda do 30 učenika i ne manje od 15 učenika.

Izborni predmet se ostvaruje na nivou celog odeljenja. Ako se formiraju grupe za učenike istog ili različitih odeljenja, minimalan broj učenika je 15.

Za svako odstupanje od propisanog broja učenika iz st. 1-4. ovog člana potrebna je saglasnost Ministarstva.

Član 6

Broj izvršilaca u školi na poslovima rukovođenja, administrativnim poslovima i poslovima stručnih saradnika utvrđuje se na osnovu broja odeljenja ili grupa.

Direktor i pomoćnik direktora

Član 7

Škola ima direktora.

Škola od 24 do 36 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola od 37 do 48 odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola sa 49 i više odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora.

Izuzetno, ukoliko škola ima status resurs centra ostvaruje pravo na uvećanje za jednog izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Stručni saradnici (pedagog/psiholog)

Član 8

Škola (sa najviše 16 odeljenja) ima jednog izvršioca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa).

Škola od 17 do 24 odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa).

Škola od 25 do 40 odeljenja ima dva izvršioca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa).

Škola od 41 do 54 odeljenja ima 2,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa).

Škola od 55 i više odeljenja ima tri izvršioca na poslovima stručnog saradnika (pedagoga ili psihologa).

Stručni saradnik (bibliotekar/nototekar/medijatekar)

Član 9

Škola do 15 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima bibliotekara.

Škola od 16 do 32 odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima bibliotekara.

Škola od 33 do 42 odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima bibliotekara.

Škola sa 43 i više odeljenja ima 2 izvršioca na poslovima bibliotekara.

Član 9a

Škola koja je stekla status resursnog centra može da na poslovima koje obavlja resursni centar angažuje zaposlenog koji je zasnovao radni odnos u toj školi sa punim ili nepunim radnim vremenom.

Školi koja je stekla status resursnog centra priznaje se jedan izvršilac za ostvarena 24 sata na poslovima resursnog centra u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje rad resursnog centra. 

Broj priznatih izvršilaca se povećava proporcionalno povećanju broja ostvarenih sati na poslovima resursnog centra.

Član 10

Škola do 11 odeljenja u stručnom obrazovanju, u kojoj se po planu i programu nastave i učenja, realizuju vežbe, vežbe u bloku i praktična nastava ima 0,5 izvršilaca na poslovima organizacije praktične nastave, vežbi i vežbi u bloku.

Škola od 12 do 34 odeljenja u stručnom obrazovanju, u kojoj se po planu i programu nastave i učenja realizuju vežbe, vežbe u bloku i praktična nastava ima 1 izvršioca na poslovima organizacije praktične nastave, vežbi i vežbi u bloku.

Škola od 35 do 47 odeljenja u stručnom obrazovanju, u kojoj se po planu i programu nastave i učenja realizuju vežbe, vežbe u bloku i praktična nastava ima 1,5 izvršilaca na poslovima organizacije praktične nastave, vežbi i vežbi u bloku.

Škola sa 48 i više odeljenja u stručnom obrazovanju, u kojoj se po planu i programu nastave i učenja realizuju vežbe, vežbe u bloku i praktična nastava ima 2 izvršilaca na poslovima organizacije praktične nastave vežbi i vežbi u bloku.

Broj pomoćnih nastavnika utvrđuje se samo za predmete za koje je planom i programom nastave i učenja to propisano u stručnom obrazovanju, u obimu koji predviđa angažovanje na poslovima pripreme laboratorijskih vežbi, izvođenja i demonstriranja postupaka, tehničko-tehnološke pripreme, izvođenja dela praktične nastave pod neposrednim rukovodstvom nastavnika.

Broj pomoćnih nastavnika u školi u kojoj se po planu i programu nastave i učenja realizuju vežbe, vežbe u bloku i praktična nastava na osnovu plana i programa nastave i učenja za odgovarajuće područje rada i obrazovni profil, utvrđuje se tako što se ukupan godišnji fond časova vežbi i vežbi u bloku, za koji je predviđen pomoćni nastavnik, podeli sa 40, a ukupan godišnji fond praktične nastave, za koji je predviđen pomoćni nastavnik, podeli sa 52, pa se dobijeni zbir podeli sa brojem nastavnih nedelja.

Škola je u obavezi da izvode iz plana i programa nastave i učenja kojima se propisuju pomoćni nastavnici i godišnji fond časova za vežbe, vežbe u bloku i praktičnu nastavu, za odgovarajuće područje rada, obrazovni profil, nastavni predmet i razred, dostavi na saglasnost ministru.

Član 11

Škola ima jednog izvršioca na poslovima sekretara.

Škola ima jednog izvršilaca na poslovima šefa računovodstva (samostalnog finansijsko računovodstvenog saradnika, odnosno diplomiranog ekonomistu za finansijsko računovodstvene poslove).

Škola od 12 do 20 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima referenta za finansijsko računovodstvene poslove ili referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Škola od 21 do 28 odeljenja ima jednog izvršioca na poslovima referenta za finansijsko računovodstvene poslove ili referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Škola od 29 do 36 odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima referenta za finansijsko računovodstvene poslove ili referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Škola sa 37 do 44 odeljenja ima dva izvršioca na poslovima referenta za finansijsko računovodstvene poslove ili referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Škola sa 45 i više odeljenja ima 2,5 izvršilaca na poslovima referenta za finansijsko računovodstvene poslove ili referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Član 12

Na poslovima domara/majstora održavanja, škola u kojoj se nastava izvodi u jednoj smeni ima sledeći broj izvršilaca:

1) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 0,5 izvršilaca;

2) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1 izvršioca;

3) škola koja ima grejnu površinu preko 2000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 1 izvršioca;

4) škola koja ima grejnu površinu preko 2000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1,5 izvršilaca.

Na poslovima održavanja objekta, opreme i grejanja, škola u kojoj se nastava izvodi u dve smene ima sledeći broj izvršilaca:

1) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 0,5 izvršilaca;

2) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1 izvršioca;

3) škola koja ima grejnu površinu od 2000 m2 do 5000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ima pravo na 1 izvršioca;

4) škola koja ima grejnu površinu od 2000 m2 do 5000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na pelet ima pravo na 1,5 izvršilaca;

5) škola koja ima grejnu površinu od 2000 m2 do 5000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 2 izvršioca;

6) škola koja ima grejnu površinu preko 5000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 2 izvršioca;

7) škola koja ima grejnu površinu preko 5000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 2,5 izvršilaca.

Škola sa grejnim pećima, u kojoj se nastava izvodi u jednoj ili u dve smene, ima:

1) 1 izvršioca na 16 odeljenja, ukoliko se škola greje pećima na tečna i gasovita goriva;

2) 1 izvršioca na 12 odeljenja, ukoliko se škola greje pećima na čvrsta goriva.

Broj izvršilaca iz stava 3. ovog člana, utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena brojem odeljenja).

Član 13

Škola do 23 odeljenja u stručnom obrazovanju ima 0,5 izvršilaca za održavanje mašina, instrumenata i instalacija.

Škola sa 24 i više odeljenja u stručnom obrazovanju ima 1 izvršioca za održavanje mašina, instrumenata i instalacija.

Škola od 12 do 35 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima tehničara održavanja informacionog sistema i tehnologija.

Škola sa 36 i više odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima tehničara održavanja informacionog sistema i tehnologija.

Škola u stručnom obrazovanju, u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane koja ima školsku ekonomiju ima:

1) 4 radnika u školskoj radionici - uzgajivača domaćih životinja;

2) 2 vozača - rukovaoca poljoprivrednih mašina i vozila;

3) 1 magacionera.

Škola u stručnom obrazovanju, u području rada Šumarstvo i obrada drveta, koja ima rešenje o gazdovanju šumama u državnoj svojini ima:

1) 1 šumarskog inženjera;

2) 1 čuvara šume.

Član 14

Škola ima jednog zaposlenog na poslovima održavanja higijene u školi na:

1) 450 m2 školskog prostora sa centralnim sistemom grejanja;

2) 400 m2 školskog prostora za grejanje pećima na loženje.

Broj izvršilaca iz stava 1. tač. 1) i 2) utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena površinom školskog prostora).

Član 14a

Za priznavanje drugačijeg broja izvršilaca od broja utvrđenog ovim pravilnikom, škola se obraća Ministarstvu, radi dobijanja saglasnosti.

Pedagoški asistenti

Član 14b

Škola može ostvariti pravo na angažovanje pedagoških asistenta, i to:

1) pedagoškog asistenta za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom:

(1) ukoliko nije bila u mogućnosti da ostvari dodatnu podršku od strane škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno Pravilniku o kriterijumima i standardima pružanja dodatne podrške u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u vaspitnoj grupi, odnosno drugoj školi i porodici ("Službeni glasnik RS", broj 70/18), i

(2) ukoliko nema angažovanog defektologa na poslovima stručnog saradnika ili nastavnika, u skladu sa ovim/odgovarajućim pravilnikom.

Škola može ostvariti pravo na angažovanje pedagoškog asistenta za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kada ima najmanje 10 učenika kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, na osnovu mišljenja Interresorne komisije i preporuke Tima za inkluzivno obrazovanje na nivou ustanove.

Pedagoški asistent koji pruža podršku učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ostvaruje punu normu u radu sa 20 učenika koji stiču obrazovanje u skladu sa IOP-om 2;

2) pedagoškog asistenta koji pruža podršku učenicima romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju - kada ima najmanje 20 učenika kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, na osnovu odluke pedagoškog kolegijuma. Pedagoški kolegijum donosi odluku na osnovu preporuke Tima za inkluzivno obrazovanje na nivou ustanove.

Pedagoški asistent koji pruža podršku učenicima romske nacionalnosti ostvaruje punu normu u radu sa 35 učenika kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju.

Norma pedagoških asistenata iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana procentualno se smanjuje i povećava u odnosu na broj učenika za koji su angažovani po načelu srazmernosti.

Član 14v

Ministarstvo daje saglasnost školama za angažovanje pedagoških asistenata koje prvi put uvode institut pedagoškog asistenta, i to za:

1) pedagoškog asistenta iz člana 14b stav 1. tačka 1), ovog pravilnika u skladu sa napred navedenim merilima u pogledu broja učenika, prema redosledu na rang-listi koja se sačinjava prema ukupnom broju IOP-a 2 u školi, a do iznosa sredstava koja su obezbeđena u budžetu Republike Srbije za tu namenu;

2) pedagoškog asistenta iz člana 14b stav 1. tačka 2), ovog pravilnika u skladu sa napred navedenim merilima u pogledu broja učenika, prema redosledu na rang-listi, a do iznosa sredstava koja su obezbeđena u budžetu Republike Srbije za tu namenu.

III MERILA U POGLEDU MATERIJALNIH TROŠKOVA U ŠKOLI

Član 15

Sredstva za materijalne troškove nastave utvrđuju se u visini od 5%, a za stručne škole koje imaju sopstvene radionice za praktičnu nastavu u iznosu od 7% u odnosu na sredstva za bruto plate zaposlenih u školi.

Materijalni troškovi nastave mogu biti veći u područjima rada i obrazovnim profilima koji zahtevaju veća sredstva za praktičnu nastavu učenika, pa se sredstva uvećavaju u odnosu na iznos predviđen stavom 1. ovog člana za:

1) 10% u području rada Saobraćaj (obrazovni profil: vozač motornih vozila);

2) 10% u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane (obrazovni profili: rukovalac - mehaničar poljoprivredne tehnike, tehničar poljoprivredne tehnike, poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar);

3) 5% u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita (obrazovni profili: zubni tehničar, farmaceutski tehničar i laboratorijski tehničar);

4) 5% u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo (svi obrazovni profili);

5) 5% u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane (svi obrazovni profili osim: rukovalac - mehaničar poljoprivredne tehnike, tehničar poljoprivredne tehnike, poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar);

6) 5% u području rada Mašinstvo i obrada metala i Elektrotehnika (trogodišnji obrazovni profili);

7) 5% u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam (za obrazovne profile: kuvar i poslastičar);

8) 5% u području rada Geodezija i građevinarstvo (trogodišnji obrazovni profili);

9) 5% u području rada Tekstilstvo i kožarstvo (svi obrazovni profili);

10) 5% u području rada Šumarstvo i obrada drveta (svi obrazovni profili);

11) 5% u području rada Lične usluge (svi obrazovni profili).

Član 16

Troškovi za izvođenje praktične nastave u području rada Saobraćaj utvrđuju se na osnovu cene benzina pomnožene sa količinom neophodnom za obuku učenika (2,5 litara po času).

Troškovi za izvođenje praktične nastave u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane utvrđuju se na osnovu cene dizel goriva pomnožene sa količinom neophodnom za obuku učenika (2,5 litara po času).

Član 17

Troškovi električne energije utvrđuju se u iznosu 12 kWh po 1 m2 učioničkog prostora.

Stručnim školama koje imaju sopstvene laboratorije i radionice sa mašinama ili uređajima sa pogonom na električnu energiju pored sredstava iz stava 1. ovog člana priznaje se utrošak 100 kWh po učeniku za vežbe i praktičnu nastavu.

Član 18

Troškovi grejanja utvrđuju se na osnovu vrste goriva, površine škole koja se greje, trajanja sezone grejanja i cene goriva franko isporuka školi.

Školi čiji su objekti priključeni na toplifikacionu mrežu, troškovi grejanja se priznaju na osnovu površine škole i tekuće cene isporučioca toplotne energije.

U školi čiji objekti imaju sopstveni sistem grejanja, troškovi grejanja se utvrđuju na osnovu površine koja se greje, vrste i cene goriva, načina rada škole (jedna ili dve smene) i to:

1) za objekte koji se greju na naftu - 12 litara u toku grejne sezone po 1 m2 površine koja se zagreva, ako škola radi u jednoj smeni i 18 litara u toku grejne sezone po 1 m2 površine koja se zagreva, ako škola radi u dve smene;

2) za objekte sa sopstvenim centralnim grejanjem na ugalj:

(1) 40 kg mrkog uglja u toku grejne sezone po 1 m2 površine koja se greje, ako škola radi u jednoj smeni i 50 kg mrkog uglja po 1 m2 površine koja se greje ako škola radi u dve smene;

(2) za grejanje sa pećima na ugalj količina uglja iz podtačke (1) povećava se za 10%;

3) za objekte sa grejanjem pećima na ogrevno drvo - 0,070 m3 drveta u toku grejne sezone po 1 m2 površine koja se zagreva, ako škola radi u jednoj smeni i 0,10 m3 drva po 1 m2 površine, ako škola radi u dve smene.

Član 19

Troškovi za vodu utvrđuju se u zavisnosti od vrste škole, cene vode i namene, i to:

1) u školama koje su priključene na vodovodnu mrežu, za održavanje higijene objekata i opreme, higijene učenika i zaposlenih utvrđuje se 0,5 m3 vode po odeljenju dnevno, odnosno 183 m3 vode godišnje;

2) školama sa sopstvenim centralnim grejanjem količina vode uvećava se za 10%, a školi sa fiskulturnom salom uvećava se za 10%;

3) školama koje za praksu učenika koriste tehničku vodu, za svako odeljenje koje izvodi praktičnu nastavu u školskoj radionici, količina vode uvećava se za 100%.

IV MERILA U POGLEDU OSTALIH TROŠKOVA I AMORTIZACIJE

Troškovi za investiciono i tekuće održavanje

Član 20

Troškovi investicionog i tekućeg održavanja utvrđuju se u iznosu od 3% od bruto plata zaposlenih u školi.

Sredstva za investicije

Član 21

Sredstva za investicije utvrđuju se na osnovu finansijskog plana jedinice lokalne samouprave i budžeta Republike Srbije.

Drugi materijalni troškovi

Član 22

Škola ima pravo na naknadu na osnovu podnetog računa za sledeće rashode:

1) stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika (stručni ispit, seminari i druge obaveze u skladu sa pravilnikom koji uređuje stručno usavršavanje);

2) sanitarni pregled učenika i nastavnika i drugih zaposlenih ako postoji zakonska obaveza pregleda;

3) troškovi građevinskog zemljišta;

4) troškovi obaveznog osiguranja učenika na laboratorijskim vežbama i praktičnoj nastavi;

5) troškovi učešća učenika na takmičenjima (republička i međunarodna);

6) troškovi praktične nastave koja se izvodi van sedišta škole;

7) troškovi komunalnog doprinosa, platnog prometa i drugi fiksni troškovi;

8) troškovi zakupa fiskulturne sale ili drugog školskog prostora.

Član 23

Ostali materijalni troškovi (kancelarijski materijal, časopisi, dnevnici i drugo) iznose 1% od bruto plata zaposlenih u školi.

Član 24

Sredstva potrebna za finansiranje delatnosti obrazovanja utvrđena u skladu sa ovim pravilnikom umanjuju se školi srazmerno neizvršenim obavezama iz godišnjeg plana rada, kao i za vreme za koje ne obavlja delatnost.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 36/15).

Član 26

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od školske 2015/2016. godine, osim odredbe člana 4. stav 1. tačka 5) koja se primenjuje od školske 2016/2017. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopuni
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS", br. 45/2018)

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od školske 2018/2019. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

("Službeni glasnik RS", br. 106/2020)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od školske 2020/2021. godine, osim odredaba koje se odnose na pedagoškog asistenta za decu i učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koje počinju da se primenjuju nakon početka primene akata Vlade kojima se uređuju katalog radnih mesta i koeficijenti za obračun i isplatu plata za tog asistenta.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe koje se odnose na pedagoškog asistenta za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom počinju da se primenjuju nakon početka primene akata Vlade kojima se uređuju katalog radnih mesta i koeficijenti za obračun i isplatu plata za tog asistenta.

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS", br. 93/2022)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS", br. 71/2023)

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od školske 2023/2024. godine.