Zastava Bosne i Hercegovine


PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/19 - u daljem tekstu: Zakon), poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva (u daljem tekstu: pravna lica i preduzetnici).

Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike (u daljem tekstu: Kontni okvir) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sva pravna lica, osim na Narodnu banku Srbije, banke, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, berze i brokersko-dilerska društva, kao i druga pravna lica definisana Zakonom.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na institucije elektronskog novca, platne institucije, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i preduzetnike-zastupnike u osiguranju.

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na:

1) druga pravna lica koja primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI), odnosno Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP);

2) pravna lica i preduzetnike u postupku stečaja ili likvidacije (osim pravnih lica navedenih u stavu 3. ovog člana);

3) ogranke i druge organizacione delove pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno; i

4) stečajne mase stečajnih dužnika nad kojima je obustavljen, odnosno zaključen postupak stečaja, osim ako nisu u pitanju stečajne mase banaka, društava za osiguranje, davaoca finansijskog lizinga, penzijskih fondova i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima, berzi i brokersko-dilerskih društava, kao i drugih pravnih lica definisanih Zakonom.

Član 2

Pravna lica i preduzetnici iskazuju stanje i promene imovine, kapitala i obaveza, rashode i prihode i utvrđuju rezultate poslovanja prema sadržini pojedinih računa u Kontnom okviru.

Član 3

Stanje i promene imovine, kapitala i obaveza, prihodi i rashodi i utvrđivanje rezultata poslovanja evidentiraju se na osnovnim (trocifrenim) računima propisanim u Kontnom okviru, u skladu sa regulativom koju pravno lice, odnosno preduzetnik primenjuje za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima (MSFI, MSFI za MSP ili podzakonski akt kojim se uređuje način priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica) i usvojenim računovodstvenim politikama.

Propisani osnovni (trocifreni) računi mogu se u skladu sa odredbama ovog pravilnika i potrebama obveznika primene ovog pravilnika dalje raščlanjavati.

II SADRŽINA RAČUNA

Klasa 0: Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina

Član 4

Na računima grupe 00 - Upisani a neuplaćeni kapital, iskazuju se iznosi upisanih a neuplaćenih akcija i upisanih a neuplaćenih udela i uloga prema nazivima računa ove grupe.

Kursne razlike po osnovu preračuna upisanog a neuplaćenog kapitala u stranoj valuti knjiže se zaduženjem računa grupe 00 a u korist računa grupe 31 - Upisani a neuplaćeni kapital.

U slučaju da je kursna razlika negativna, knjiženje se vrši odobrenjem računa grupe 00, a na teret računa grupe 31.

Na računu 000 - Upisane a neuplaćene akcije, iskazuju se iznosi upisanih a neuplaćenih akcija u nominalnom iznosu, odnosno u dinarskoj protivvrednosti strane valute na dan upisa.

Uplata upisanih akcija knjiži se na teret računa 241 - Tekući (poslovni) računi u korist računa 000 za nominalnu vrednost upisanih akcija, uz istovremeno knjiženje na teret računa 310 - Upisane a neuplaćene akcije i u korist računa 300 - Akcijski kapital.

Na računu 001 - Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi, iskazuju se iznosi upisanih a neuplaćenih udela i uloga u nominalnom iznosu, odnosno u dinarskoj protivvrednosti strane valute na dan upisa.

Uplata upisanih udela i uloga knjiži se na teret računa 241 - Tekući (poslovni) računi u korist računa 001 - Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi, za nominalnu vrednost upisanih udela, odnosno uloga uz istovremeno knjiženje na teret računa 311 - Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi i u korist računa 301 - Udeli društava s ograničenom odgovornošću, odnosno računa 302 - Ulozi.

Član 5

Na računima grupe 01 - Nematerijalna imovina, iskazuju se ulaganja u određena nemonetarna sredstva bez fizičkog sadržaja, koja služe za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje ili se koriste u administrativne svrhe.

Na računu 010 - Ulaganja u razvoj, iskazuju se ulaganja u razvoj čiji se efekti očekuju u periodu dužem od jedne godine.

Na računu 011 - Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, iskazuju se ulaganja u nematerijalna prava koja se priznaju u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 012 - Softver i ostala prava, iskazuje se softver koji je kupljen odvojeno od računara na osnovu licencnog ugovora na osnovu kojeg se može koristiti u periodu dužem od godinu dana (uključujući i pravo na neograničeno korišćenje) i druga prava u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 013 - Gudvil, iskazuje se višak prenete naknade u odnosu na učešće sticaoca u fer vrednosti stečenih identifikovanih sredstava i obaveza na datum transakcije razmene po osnovu poslovnih kombinacija, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 014 - Ostala nematerijalna imovina, iskazuju se ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu koja se priznaje u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 015 - Nematerijalna imovina uzeta u lizing, iskazuje se nematerijalna imovina sa pravom korišćenja preko godinu dana koja ispunjava uslove da se prizna kao imovina u skladu sa MSFI 16.

Na računu 016 - Nematerijalna imovina u pripremi, iskazuju se svi oblici nematerijalne imovine koji se priznaju u skladu sa računovodstvenom politikom od dana ulaganja do dana njihovog aktiviranja na nekom od računa grupe 01.

Na računu 017 - Avansi za nematerijalnu imovinu, iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika nematerijalne imovine.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja nematerijalne imovine.

Gubitak po osnovu obezvređenja nematerijalne imovine knjiži se vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, a na teret računa 581 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine, odnosno na teret raspoloživih revalorizacionih rezervi na računu 330 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, ako su prethodno formirane za konkretno nematerijalno ulaganje.

Dobitak po osnovu usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine knjiži se vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, u korist računa 330 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme ili u korist računa 681 - Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine do visine rashoda koji su u prethodnom/im periodu/ima proknjiženi na teret računa 581 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine.

Član 6

Na računima grupe 02 - Nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se zemljište, građevinski objekti, investicione nekretnine, postrojenja i oprema, alat i inventar sa kalkulativnim otpisom i ostale nekretnine, postrojenja i oprema, uključujući stanove, stambene zgrade i odmarališta koji ispunjavaju uslov za priznavanje u skladu sa računovodstvenom politikom, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina, postrojenja i opreme.

Na računu 020 - Poljoprivredno i ostalo zemljište, iskazuju se poljoprivredno i ostalo zemljište, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 021 - Građevinsko zemljište, iskazuje se građevinsko zemljište, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 022 - Građevinski objekti, iskazuju se građevinski objekti, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 023 - Postrojenja i oprema, iskazuju se postrojenja i oprema, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 024 - Investicione nekretnine, iskazuju se investicione nekretnine, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 025 - Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing sa pravom korišćenja preko godinu dana, iskazuju se kod korisnika zakupa nekretnine, postrojenja i oprema koji su uzeti u zakup ili lizing koji ispunjavaju uslove da se priznaju kao imovina u skladu sa MSFI 16.

Na računu 026 - Ostale nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se vrednosti onih sredstava koja nisu iskazana na drugim računima ove grupe, kao što su: spomenici kulture i istorijski spomenici, dela likovne, vajarske, filmske i druge umetnosti, muzejske vrednosti, knjige u bibliotekama i druga osnovna sredstva.

Na računu 027 - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, iskazuju se ulaganja u ove oblike sredstava od dana ulaganja do dana njihovog aktiviranja na nekom od računa grupe 02.

Na račun 028 - Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi, iskazuju se ulaganja koja se vrše na tuđim sredstvima radi obavljanja delatnosti.

Na računu 029 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu, iskazuju se dati avansi za sticanje ovih oblika sredstava.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme.

Gubitak po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, a na teret računa računa 582 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno na teret raspoloživih revalorizacionih rezervi na računu 330 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, ako su prethodno formirane za konkretno sredstvo.

Dobitak po osnovu usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se, vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, u korist računa 330 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme ili u korist računa 682 - Prihodi od usklađivanja vrednosti, nekretnina, postrojenja i opreme do visine rashoda koji su u prethodnom/im periodu/ima proknjiženi na teret računa 582 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Član 7

Na računima grupe 03 - Biološka sredstva, iskazuju se šume, višegodišnji zasadi, osnovno stado, biološka sredstva u pripremi i ostala biološka sredstva u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 030 - Šume, iskazuje se vrednost drvne mase u šumama u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 031 - Plodonosni višegodišnji zasadi, iskazuju se voćnjaci, vinogradi, hmeljnjaci i ostali višegodišnji zasadi koji se drže radi davanja prinosa, proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, odnosno ubiranja plodova u periodu dužem od godinu dana.

Na računu 032 - Ostali višegodišnji zasadi, iskazuje se drveće i višegodišnje žbunje koje se ne drži primarno radi davanja prinosa, odnosno proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u smislu ubiranja plodova.

Na računu 033 - Osnovno stado, iskazuju se biološka sredstva, koja saglasno računovodstvenoj politici predstavljaju životinje koje se koriste kao radna i priplodna stoka.

Na računu 037 - Biološka sredstva u pripremi, iskazuju se ulaganja u ove oblike sredstava izvršena od dana ulaganja do dana njihovog aktiviranja na nekom od računa grupe 03.

Na računu 038 - Avansi za biološka sredstva, iskazuju se dati avansi za sticanje ovih oblika sredstava.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja bioloških sredstava.

Gubitak po osnovu obezvređenja bioloških sredstava knjiži se na teret računa 580 - Rashodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava, a dobitak u korist računa 680 - Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava.

Član 8

Na računima grupe 04 - Dugoročni finansijski plasmani, iskazuju se učešća u kapitalu i druge hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat, krediti i zajmovi sa rokom dospeća preko godinu dana od dana njihovog nastanka, odnosno od datuma bilansa, dugoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, otkupljene sopstvene akcije i ostali dugoročni plasmani.

Na računima ove grupe iskazuju se i pripisane kamate po dugoročnim finansijskim plasmanima (interkalarne kamate, odnosno kamate u toku grejs perioda).

Na računu 040 - Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, iskazuju se akcije i udeli u kapitalu pravnih lica nad čijim poslovanjem postoji kontrola u smislu Zakona.

Na računu 041 - Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima, iskazuju se učešća u kapitalu pravnih lica na čije poslovanje postoji značajan uticaj i učešće u zajedničkim aranžmanima dva ili više lica, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 042 - Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i dugoročne hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupni rezultat, iskazuju se akcije i udeli u kapitalu drugih pravnih lica nad čijim poslovanjem ne postoji kontrola, niti značajan uticaj i druge dugoročne hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat.

Na računu 043 - Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji, iskazuju se dugoročni krediti i zajmovi povezanim pravnim licima u zemlji prema nazivu ovog računa.

Na računu 044 - Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu, iskazuju se dugoročni krediti i zajmovi dati pravnim licima u inostranstvu prema nazivu ovog računa.

Na računu 045 - Dugoročni plasmani u zemlji i inostranstvu, iskazuju se dugoročni krediti i zajmovi dati pravnim licima u zemlji i inostranstvu.

Na računu 046 - Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti, iskazuju se finansijska sredstva sa fiksnim ili odredivim iznosima plaćanja i sa fiksnom dospelošću, za koje pravno lice i preduzetnik imaju verovatnu nameru i sposobnost da ih drže do dospeća (obveznice i sl.).

Na računu 047 - Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli, iskazuju se otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli u nominalnoj vrednosti, koje je pravno lice dužno da otuđi u roku dužem od godinu dana od dana sticanja.

Na računu 048 - Ostali dugoročni finansijski plasmani, iskazuju se ostala dugoročna ulaganja koja nisu iskazana na ostalim računima u okviru grupe 04.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana utvrđena po osnovu obezvređenja, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Gubitak po osnovu obezvređenja dugoročnih finansijskih plasmana knjiži se na teret računa 583 - Rashodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat, a dobitak u korist računa 683 - Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat.

Član 9

Na računima grupe 05 - Dugoročna potraživanja, iskazuju se potraživanja sa rokom dospelosti dužim od 12 meseci posle izveštajnog perioda u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 050 - Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica, iskazuju se potraživanja iz odnosa sa povezanim licima koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 051 - Potraživanja od ostalih povezanih lica, iskazuju se potraživanja iz odnosa sa ostalim povezanim licima na čije poslovanje postoji značajan uticaj i učešće u zajedničkim poslovima dva ili više lica u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 052 - Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit sa odloženim plaćanjem dužim od 12 meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 053 - Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje pokretnih i nepokretnih stvari po ugovoru o finansijskom lizingu u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 054 - Potraživanja po osnovu jemstva, iskazuju se potraživanja na ime plaćenog jemstva sa rokom dospelosti dužim od 12 meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 055 - Sporna i sumnjiva potraživanja, iskazuju se potraživanja u sudskom sporu i sumnjiva potraživanja sa procenjenim rokom naplate dužim od 12 meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 056 - Ostala dugoročna potraživanja, iskazuju se druga potraživanja sa rokom naplate dužim od 12 meseci posle izveštajnog perioda.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja utvrđena po osnovu obezvređenja, u skladu sa računovodstvenom politikom. Formiranje, smanjenje i ukidanje ispravke vrednosti dugoročnih potraživanja vrši se shodno postupanju sa računima ispravke potraživanja u grupi 20.

Klasa 1: Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji

Član 10

Na računima grupe 10 - Zalihe materijala, iskazuju se zalihe materijala, rezervnih delova, alata i sitog inventara koji se u celini otpisuje u obračunskom periodu, prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 100 - Obračun nabavne vrednosti zaliha materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara, iskazuje se vrednost po obračunu dobavljača i zavisni troškovi nabavke, ako pravno lice i preduzetnik odluči da obračun nabavke zaliha vrši preko ovog računa. Na ovom računu iskazuje se fakturna vrednost nabavljenih zaliha umanjena za popuste iskazane u računu dobavljača i za porez na dodatu vrednost i druge dažbine koje se mogu povratiti, zavisni troškovi nabavke koji se mogu direktno pripisati konkretnoj nabavci zaliha, carine i druge uvozne dažbine koje se uključuju u nabavnu vrednost zaliha, porez na dodatu vrednost i akciza koji se ne mogu povratiti. Za nabavnu vrednost nabavljenih zaliha zadužuju se računi 101, 102, 103 i 104 u korist ovog računa. Upotreba računa 100 nije obavezna.

Na računu 101 - Materijal, iskazuju se zalihe sirovina, osnovnog i pomoćnog materijala, ostalog materijala, goriva i maziva.

Na računu 102 - Rezervni delovi, iskazuje se zalihe rezervnih delova.

Na računu 103 - Alat i sitan inventar, iskazuje se vrednost zaliha alata i sitnog inventara koji se u celini otpisuju u momentu davanja na korišćenje (kao što su sitan inventar, auto - gume i ambalaža, ako se u celini otpisuju u izveštajnom periodu).

Na računu 104 - Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar u obradi, doradi i manipulaciji, iskazuje se materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar dati u obradu, doradu i manipulaciju.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara utvrđena kao pozitivna razlika između njihove knjigovodstvene vrednosti i neto ostvarive cene, odnosno po osnovu obezvređenja. Deo ispravke vrednosti koji se odnosi na utrošene, prodate ili rashodovane zalihe materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara prenosi se sa računa ispravke vrednosti u korist odgovarajućeg računa na kojem je iskazan trošak, gubitak ili dobitak po osnovu trošenja, prodaje ili rashodovanja ovih sredstava.

Pravna lica i preduzetnici koja se bave proizvodnjom i pružanjem usluga se mogu opredeliti za vođenje evidencije materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara u okviru grupe 10 ili u okviru klase 9.

Član 11

Na računima grupe 11 - Nedovršena proizvodnja, iskazuje se početno stanje i povećanje ili smanjenje vrednosti zaliha proizvodnje, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i delova, kao i nedovršene usluge po ceni koja je obračunata u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 110 - Nedovršena proizvodnja, odnosno na računima otvorenim u okviru ovog računa, iskazuje se početno stanje, a na kraju izveštajnog perioda - povećanje ili smanjenje zaliha proizvodnje, nedovršenih proizvoda, poluproizvoda i delova (u daljem tekstu: nedovršena proizvodnja), po ceni koja je obračunata u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 111 - Nedovršene usluge, odnosno na računima otvorenim u okviru ovog računa, iskazuje se početno stanje, a na kraju izveštajnog perioda - povećanje ili smanjenje zaliha nedovršenih usluga po ceni koja je obračunata u skladu sa računovodstvenom politikom.

Član 12

Na računima grupe 12 - Gotovi proizvodi, iskazuje se početno stanje, povećanje ili smanjenje vrednosti zaliha gotovih proizvoda po ceni koja je obračunata u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 120 - Gotovi proizvodi, odnosno na računima otvorenim u okviru ovog računa, iskazuje se početno stanje, a na kraju izveštajnog perioda - povećanje ili smanjenje zaliha gotovih proizvoda po ceni koja je obračunata u skladu sa računovodstvenom politikom.

Član 13

Na računima grupe 13 - Roba, iskazuju se zalihe robe u magacinu, prodajnim objektima na veliko i prodajnim objektima na malo, roba u obradi, doradi i manipulaciji, roba u tranzitu, roba na putu, ukalkulisani porez na dodatu vrednost (PDV) i ukalkulisana razlika u ceni robe.

Na računu 130 - Obračun nabavke robe, iskazuje se vrednost po obračunu dobavljača i zavisni troškovi nabavke u skladu sa računovodstvenom politikom. Upotreba računa 130 nije obavezna.

Na računu 131 - Roba u magacinu, iskazuje se vrednost zaliha robe u magacinu pre stavljanja robe u promet.

Na računu 132 - Roba u prometu na veliko, iskazuje se vrednost zaliha robe u prodajnim objektima na veliko.

Na računu 133 - Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih lica, iskazuje se vrednost zaliha robe koja je data na skladištenje, komisionu i konsignacionu prodaju.

Na računu 134 - Roba u prometu na malo, iskazuje se vrednost zaliha robe u prodajnim objektima na malo po maloprodajnoj ceni.

Ako se roba na zalihama vodi po prodajnim cenama, razlika u ceni i ukalkulisani PDV vode se na računima otvorenim u okviru računa na kojem se evidentira roba.

Na računu 135 - Roba u obradi, doradi i manipulaciji, iskazuje se vrednost zaliha robe koja je data na pakovanje i druge oblike dorade i obrade.

Na računu 136 - Roba u tranzitu, iskazuje se vrednost robe koja se po nalogu kupca neposredno isporučuje bez prethodnog skladištenja.

Na računu 137 - Roba na putu, iskazuje se vrednost robe isporučene kupcu, do trenutka potvrde prijema robe od strane kupca.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti robe utvrđena kao pozitivna razlika između knjigovodstvene i neto ostvarive vrednosti robe, odnosno po osnovu obezvređenja. Deo ispravke vrednosti koji se odnosi na prodate, rashodovane ili utrošene zalihe robe prenosi se sa računa ispravke vrednosti u korist odgovarajućeg računa na kojem je iskazan rashod, gubitak ili dobitak po osnovu prodaje, rashodovanja ili trošenja ovih sredstava.

Pravna lica i preduzetnici koja se bave proizvodnjom mogu se opredeliti za vođenje evidencije robe u okviru grupe 13 ili u okviru klase 9.

Izuzetno od stava 12. ovog člana, pravna lica i preduzetnici koji obavljaju proizvodnu delatnost i koja vrše prodaju proizvoda i robe u sopstvenim maloprodajnim objektima, mogu vršiti prenos zaliha sopstvenih proizvoda na račun 134 - Roba u prometu na malo, zaduženjem tog računa u korist računa 621 - Prihod od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe. Na računima klase 9, taj prenos knjiži se zaduženjem računa 980 - Troškovi prodatih proizvoda i usluga, u korist računa grupe 96 - Gotovi proizvodi. U tom slučaju, na kraju godine zalihe gotovih proizvoda koje su prenete na robu svode se na cenu koštanja ili neto prodajnu cenu ako je niža u skladu sa relevantnom računovodstvenom politikom.

Član 14

Na računima grupe 14 - Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja, iskazuju se nematerijalna imovina, zemljišta, građevinski objekti i druge nekretnine i postrojenja, oprema i biološka sredstva namenjena prodaji, odnosno koja su preneta sa računa korišćenih sredstava na osnovu odluke o prodaji, kao i sredstva poslovanja koje će biti obustavljeno, a sredstva otuđena u skladu sa MSFI 5.

Na računu 140 - Nematerijalna imovina namenjena prodaji, iskazuje se korišćena nematerijalna imovina za koju je doneta odluka o prodaji.

Na računu 141 - Zemljište namenjeno prodaji, iskazuje se korišćeno zemljište za koje je doneta odluka o prodaji.

Na računu 142 - Građevinski objekti namenjeni prodaji, iskazuju se korišćeni građevinski objekti za koje je doneta odluka o prodaji.

Na računu 143 - Investicione nekretnine namenjene prodaji, iskazuju se korišćene investicione nekretnine za koje je doneta odluka o prodaji.

Na računu 144 - Ostale nekretnine namenjene prodaji, iskazuju se korišćene druge nekretnine za koje je doneta odluka o prodaji.

Na računu 145 - Postrojenja i oprema namenjena prodaji, iskazuje se korišćena postrojenja i oprema za koju je doneta odluka o prodaji.

Na računu 146 - Biološka sredstva namenjena prodaji, iskazuju se korišćena biološka sredstva za koja je doneta odluka o prodaji, a koja nisu obuhvaćena na računima 140 do 143.

Na računu 147 - Sredstva poslovanja koje se obustavlja, iskazuju se sredstva organizacionog dela pravnog lica i preduzetnika čije se poslovanje obustavlja, u skladu sa MSFI 5. Na računima otvorenim u okviru računa 147, sredstva se iskazuju u skladu sa potrebama pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa grupe 14, iskazuje se ispravka vrednosti utvrđena po osnovu obezvređenja stalne imovine koja se drži za prodaju i poslovanja koje prestaje.

Član 15

Na računima grupe 15 - Plaćeni avansi za zalihe i usluge, iskazuje se vrednost avansa plaćenih za nabavku zaliha materijala, rezervnih delova, alata, sitnog inventara, robe i usluga.

Na računu 150 - Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i sitan inventar u zemlji, iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, rezervnih delova i sitnog inventara u zemlji, zaduženjem ovog računa a odobrenjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava.

Na računu 151 - Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i sitan inventar u inostranstvu, iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, rezervnih delova i sitnog inventara u inostranstvu, zaduženjem ovog računa a odobrenjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava.

Na računu 152 - Plaćeni avansi za robu i stalna sredstva koja se pribavljaju radi prodaje u zemlji, iskazuju se avansi dati za nabavku robe i stalna sredstva koja se pribavljaju radi prodaje u zemlji, zaduženjem ovog računa a odobrenjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava.

Na računu 153 - Plaćeni avansi za robu i stalna sredstva koja se pribavljaju radi prodaje u inostranstvu, iskazuju se avansi dati za nabavku robe i stalna sredstva koja se pribavljaju radi prodaje u inostranstvu, zaduženjem ovog računa a odobrenjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava.

Na računu 154 - Plaćeni avansi za usluge u zemlji, iskazuju se avansi dati za nabavku usluga u zemlji, zaduženjem ovog računa a odobrenjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava.

Na računu 155 - Plaćeni avansi za usluge u inostranstvu, iskazuju se avansi dati za nabavku usluga u inostranstvu, zaduženjem ovog računa a odobrenjem odgovarajućem računu novčanih sredstava.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti plaćenih avansa utvrđena kao pozitivna razlika između njihove knjigovodstvene i procenjene vrednosti, odnosno po osnovu obezvređenja.

Klasa 2: Kratkoročna potraživanja i plasmani, novčana sredstva i aktivna vremenska razgraničenja

Član 16

Na računima grupe 20 - Potraživanja po osnovu prodaje, iskazuju se potraživanja od kupaca - matičnih i zavisnih, ostalih povezanih lica i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga.

Na računu 200 - Kupci u zemlji - matično i zavisna pravna lica, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga pravnim licima u zemlji koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 201 - Kupci u inostranstvu - matično i zavisna pravna lica, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga pravnim licima u inostranstvu koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 202 - Kupci u zemlji - ostala povezana lica, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga ostalim povezanim licima u zemlji.

Na računu 203 - Kupci u inostranstvu - ostala povezana lica, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga ostalim povezanim licima u inostranstvu.

Na računu 204 - Kupci u zemlji, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga u zemlji, osim matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima.

Na računu 205 - Kupci u inostranstvu, iskazuju se potraživanja od stranih lica po osnovu izvoza robe i usluga u inostranstvu, osim potraživanja po osnovu izvoza robe i usluga matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu. Na ovom računu izvoznici evidentiraju i potraživanja iz inostranstva na osnovu izvoza u svoje ime za tuđi račun.

Na računu 206 - Ostala potraživanja po osnovu prodaje, iskazuju se ostala potraživanja po osnovu sredstava, osim potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti potraživanja od prodaje utvrđena kao pozitivna razlika između njihove knjigovodstvene i procenjene vrednosti, odnosno po osnovu obezvređenja. Otvoreni račun ispravke nije obavezno dalje raščlanjavati po kupcima.

Najkasnije na datum bilansa utvrđuje se da li je stanje procenjene ispravke vrednosti (umanjenja) na ovom računu povećano ili smanjeno.

Ako je stanje procenjenih ispravki vrednosti povećano, razlika se knjiži na teret računa 585 - Rashodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana, a u korist odgovarajućeg računa ispravke vrednosti. Ako je stanje procenjene ispravke vrednosti smanjeno, razlika se knjiži na teret odgovarajućeg računa ispravke vrednosti, u korist računa 685 - Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana.

U slučaju direktnog isknjižavanja potpuno ili delimično ispravljenog potraživanja po osnovu prodaje zadužuje se odgovarajući račun ispravke vrednosti a odobrava račun potraživanja iz grupe 20, uz zaduženje računa 576 za deo potraživanja koje prethodno nije bilo indirektno ispravljeno preko odgovarajućeg računa ispravke vrednosti.

Član 17

Na računima grupe 21 - Potraživanja iz specifičnih poslova, iskazuju se potraživanja od izvoznika, po osnovu uvoza za tuđ račun, od komisione i konsignacione prodaje i ostala potraživanja iz specifičnih poslova.

Na računu 210 - Potraživanja od izvoznika, iskazuju se potraživanja po osnovu izvoza koji je izvršio izvoznik u svoje ime a za račun vlasnika izvezenih proizvoda i usluga.

Na računu 211 - Potraživanja po osnovu uvoza za tuđ račun, iskazuju se potraživanja, troškovi i provizija po osnovu pojedinačnih uvoznih zaključaka.

Na računu 212 - Potraživanja iz komisione i konsignacione prodaje, iskazuju se potraživanja po osnovu te prodaje.

Na računu 218 - Ostala potraživanja iz specifičnih poslova, iskazuju se sva ostala kratkoročna potraživanja po osnovu specifičnih poslova za koja u grupi 21 nije predviđen poseban račun, kao što su potraživanja po osnovu zajedničkih poslova i ostala potraživanja.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova utvrđena kao pozitivna razlika između njihove knjigovodstvene i procenjene vrednosti koja može da bude naplaćena, odnosno po osnovu obezvređenja. Formiranje, smanjenje i ukidanje ispravke vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova radi se shodno postupanju sa računima ispravke potraživanja u grupi 20.

Član 18

Na računima grupe 22 - Druga potraživanja, iskazuju se potraživanja za kamatu i dividende, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa i potraživanja po osnovu naknada šteta od društava za osiguranje i drugih lica.

Na računu 220 - Potraživanja za kamatu i dividende, iskazuju se potraživanja za ugovorenu i zateznu kamatu po dužničko - poverilačkim odnosima i kreditima, kao i potraživanja za dividende.

Na računu 221 - Potraživanja od zaposlenih, iskazuju se potraživanja od zaposlenih po osnovu akontacija za službena putovanja, po osnovu naknada šteta koje su zaposleni pričinili pravnom licu i preduzetniku, po osnovu manjkova koji se naknađuju od zaposlenih i sl.

Na računu 222 - Potraživanja od državnih organa i organizacija, iskazuju se potraživanja za regres, premije, stimulacije, subvencije, dotacije, kompenzacije i sl.

Na računu 223 - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak, iskazuju se potraživanja po osnovu više plaćenog poreza na dobitak.

Na računu 224 - Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa, iskazuju se potraživanja za više plaćene poreze, doprinose i druge dažbine utvrđene na datum bilansa.

Na računu 225 - Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju, iskazuju se potraživanja po osnovu naknada zarada koje se refundiraju od državnih organa i drugih subjekata.

Na računu 226 - Potraživanja po osnovu naknada šteta, iskazuju se potraživanja po osnovu naknada šteta od društava za osiguranje i drugih lica.

Na računu 227 - Potraživanja za prihode po posebnim propisima, iskazuju se potraživanja za prihode u skladu sa posebnim propisima.

Na računu 228 - Ostala kratkoročna potraživanja, iskazuju se ostala kratkoročna potraživanja koja nisu iskazana na drugim računima grupe 22.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti drugih potraživanja utvrđena kao pozitivna razlika između njihove knjigovodstvene i procenjene vrednosti koja može da bude naplaćena, odnosno po osnovu obezvređenja. Formiranje, smanjenje i ukidanje ispravke vrednosti drugih potraživanja radi se shodno postupanju sa računima ispravke potraživanja u grupi 20.

Član 19

Na računima grupe 23 - Kratkoročni finansijski plasmani, iskazuju se krediti i zajmovi, hartije od vrednosti i ostali kratkoročni plasmani sa rokom dospeća, odnosno prodaje kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda, odnosno od datuma bilansa.

Na računu 230 - Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica, iskazuju se krediti i zajmovi, hartije od vrednosti i ostali kratkoročni plasmani u pravna lica koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 231 - Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana lica, iskazuju se krediti i zajmovi, hartije od vrednosti i ostali kratkoročni plasmani u ostala povezana lica.

Na računu 232 - Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji, iskazuju se kratkoročni robni, potrošački i ostali krediti i zajmovi sa rokom dospeća kraćim od 12 meseci posle izveštajnog perioda, dati pravnim i fizičkim licima u zemlji.

Na računu 233 - Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu, iskazuju se kratkoročni robni, potrošački i ostali krediti i zajmovi sa rokom dospeća kraćim od 12 meseci posle izveštajnog perioda, dati pravnim i fizičkim licima u inostranstvu u skladu sa propisima o deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju.

Na računu 234 - Deo dugoročnih finansijskih plasmana koji dospeva do jedne godine, iskazuju se anuiteti, odnosno otplate dugoročnih kredita i zajmova koje dospevaju za plaćanje u roku kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda i ostali dugoročni finansijski plasmani koji dospevaju u roku kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda. Na datum pod kojim se sastavlja Bilans stanja, na taj račun prenose se otplate dugoročnog kredita i zajma i ostali dugoročni finansijski plasmani koji dospevaju u roku kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 235 - Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti - deo koji dospeva do jedne godine, iskazuju se otplate dugoročnih hartija od vrednosti koje dospevaju za plaćanje u roku kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda. Na datum pod kojim se sastavlja Bilans stanja, na taj račun prenose se otplate hartija od vrednosti koje dospevaju u roku kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 236 - Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha, iskazuju se finansijska sredstva pribavljena ili nastala prvenstveno u svrhe ostvarivanja dobitka iz kratkoročnih fluktuacija cena ili marže dilera.

Na ovom računu iskazuju se plasmani u kupljene ili na drugi način stečene kratkoročne i dugoročne prenosive hartije od vrednosti (akcije, obveznice, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi, državni zapisi, sertifikati o depozitu i ostale hartije od vrednosti kojima se trguje) koje su, u skladu sa poslovnom politikom pravnog lica i preduzetnika, pribavljene sa namerom da se u kratkom roku ponovo prodaju sa ciljem sticanja dobitka na razlici u ceni.

Na računu 237 - Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji ili poništavanju i otkupljeni sopstveni udeli namenjeni prodaji ili poništavanju, iskazuju se otkupljene sopstvene akcije ili sopstveni udele po nominalnoj vrednosti.

Na računu 238 - Potraživanja po osnovu finansijskih derivata, iskazuju se potraživanja po osnovu finansijskih derivata, koja uključuju i sve efekte promene vrednosti ovih derivata evidentirane u okviru prihoda i rashoda ili u okviru kapitala. Na posebnim računima otvorenim u okviru ovog računa, iskazuju se derivati u skladu sa njihovom namenom.

Na računu 239 - Ostali kratkoročni finansijski plasmani, iskazuju se ostali kratkoročni finansijski plasmani koji nisu iskazani na drugim računima grupe 23.

Na ovom računu iskazuju se potraživanja po menicama kao instrumentima plaćanja, s tim što se na posebnom računu otvorenom u okviru ovog računa može iskazati kamata budućeg perioda sadržana u meničnoj vrednosti.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuju se ispravke vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana utvrđenih kao pozitivna razlika između njihove knjigovodstvene i procenjene vrednosti koja može da bude naplaćena, odnosno po osnovu obezvređenja. Formiranje, smanjenje i ukidanje ispravke vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana radi se shodno postupanju sa računima ispravke potraživanja u grupi 20.

Član 20

Na računima grupe 24 - Gotovinski ekvivalenti i gotovina, iskazuju se neposredno unovčive hartije od vrednosti, depoziti po viđenju, gotovina, plemeniti metali i predmeti od plemenitih metala.

Na računu 240 - Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti, iskazuju se neposredno unovčive hartije od vrednosti, uz beznačajni rizik smanjenja vrednosti.

Na računu 241 - Tekući (poslovni) računi, iskazuju se novčana sredstva na poslovnim računima, kao i iskorišćeni okvirni krediti. Na posebnim računima otvorenim u okviru ovog računa iskazuju se novčana sredstva ponaosob po otvorenim tekućim (poslovnim) računima.

Pravno lice i preduzetnik u okviru ovog računa po potrebi koristi poseban prelazni račun.

Na računu 242 - Izdvojena novčana sredstva i akreditivi, iskazuju se sredstva izdvojena na posebnim računima kod poslovne banke za otvorene akreditive u zemlji, za isplatu čekova, za investicije i za druge namene.

Na računu 243 - Blagajna, iskazuju se dinarske uplate i isplate gotovog novca i drugih vrednosnica.

Na računu 244 - Devizni račun, iskazuju se stanja i promene na deviznom računu.

Na računu 245 - Devizni akreditivi, iskazuju se otvoreni devizni akreditivi kod banke za plaćanja u inostranstvu.

Na računu 246 - Devizna blagajna, iskazuju se uplate i isplate efektivnog stranog novca i drugih vrednosnica naplativih u stranoj valuti.

Na računu 248 - Ostala novčana sredstva, iskazuju se novčana sredstva koja nisu iskazana na ostalim računima novčanih sredstava u okviru grupe računa 24.

Na računu 249 - Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena, iskazuju se novčana sredstva prema nazivu ovog računa.

Član 21

Na računima grupe 27 - Porez na dodatu vrednost, iskazuje se prethodni porez na dodatu vrednost prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 270 - Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa), obuhvata se zaračunati PDV po opštoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računa 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 i 439 i drugim računima obaveza iz klase 4 sa čijim nastankom je povezano i plaćanje prethodnog PDV.

Na računu 271 - Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa), obuhvata se zaračunati PDV po posebnoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računa 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 i 439 i drugim računima obaveza iz klase 4 sa čijim nastankom je povezano i plaćanje prethodnog PDV.

Na računu 272 - Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi, obuhvata se u datim avansima zaračunati PDV po opštoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računa novčanih sredstava.

Na računu 273 - Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi, obuhvata se, u datim avansima, zaračunati PDV po posebnoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računa novčanih sredstava.

Na računu 274 - Porez na dodatu vrednost pri uvozu dobara po opštoj stopi, obuhvata se zaračunati PDV (pri uvozu dobara) po opštoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računa 482 ili na teret troškova.

Na računu 275 - Porez na dodatu vrednost pri uvozu dobara po posebnoj stopi, obuhvata se zaračunati PDV (pri uvozu dobara) po posebnoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računa 482 ili na teret troškova.

Na računu 276 - Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica, obuhvata se zaračunati PDV (pri korišćenju usluga inostranih lica) po opštoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računa 470.

Na računu 277 - Naknadno vraćen porez na dodatu vrednost kupcima - stranim državljanima, obuhvata se vraćeni PDV kupcima - stranim državljanima zaduženjem ovog računa i odobrenjem računa novčanih sredstava.

Na računu 278 - Nadoknada poreza na dodatu vrednost isplaćena poljoprivrednicima, obuhvata se zaračunati PDV nadoknada (pri nabavci dobara od registrovanih poljoprivrednika) po stopi od 8% zaduženjem ovog računa i odobrenjem obaveza ili novčanih sredstava, ako je plaćanje izvršeno u gotovu.

Na računu 279 - Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost, obuhvata se razlika između prethodnog poreza (iskazanog na računima grupe 27) i iznosa poreza na dodatu vrednost iskazanu u izlaznim fakturama pravnog lica, odnosno preduzetnika (iskazanog na računima grupe 47), pod uslovom da je stanje iskazano na računima grupe 27 veće od stanja iskazanog na računima grupe 47.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa grupe 27, iskazuje se razgraničeni PDV.

Član 22

Na računima grupe 28 - Aktivna vremenska razgraničenja, iskazuju se troškovi plaćeni u toku poslovne godine koji se odnose na narednu poslovnu godinu i prihodi po osnovu kojih su nastali troškovi u tekućoj godini, a koji nisu fakturisani za tekuću godinu.

Na računu 280 - Unapred plaćeni troškovi, iskazuju se troškovi koji su unapred plaćeni. U korist ovog računa iskazuje se obračunati otpis unapred plaćenih troškova za odnosni period.

Na računu 281 - Potraživanja za nefakturisani prihod, iskazuju se prihodi tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturisani, a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu.

Na računu 282 - Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza, iskazuju se plaćeni transakcioni troškovi po osnovu primljenih kredita i emitovanih dužničkih instrumenata, koji se, u skladu sa relevantnom računovodstvenom politikom, vode po amortizovanoj vrednosti, primenom efektivne kamatne stope. Ovi troškovi terete rashode u periodu otplate kredita ili drugih dužničkih instrumenata.

Na računu 288 - Odložena poreska sredstva, iskazuju se iznosi poreza iz dobiti nadoknadivi u narednim periodima po osnovu odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih gubitaka i kredita, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 289 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja, iskazuju se ostala aktivna vremenska razgraničenja koja nisu iskazana na drugim računima grupe 28.

Klasa 3: Kapital

Član 23

Na računima grupe 30 - Osnovni kapital, iskazuju se akcijski kapital, udeli društva s ograničenom odgovornošću, ulozi, državni kapital, društveni kapital, zadružni i ostali kapital, kao i emisiona premija prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 300 - Akcijski kapital, iskazuju se obične i prioritetne akcije sa pravom učešća u upravljanju, pravom na učešće u dobiti akcionarskog društva i pravom na deo likvidacione mase u skladu s aktom o osnivanju, odnosno odlukom o emisiji akcija.

Na računu 301 - Udeli društava s ograničenom odgovornošću, iskazuju se udeli koji čine osnovni kapital u skladu sa aktom o osnivanju.

Na računu 302 - Ulozi, iskazuju se ulozi članova ortačkog i komanditnog društva u skladu sa ugovorom o osnivanju koji čine osnovni kapital.

Na računu 303 - Državni kapital, iskazuje se kapital pravnih lica koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave, to jest u kojima država ili jedinica lokalne samouprave ima učešće.

Na računu 304 - Društveni kapital, iskazuje se kapital društvenog preduzeća podeljen na obračunske akcije ili udele.

Na računu 305 - Zadružni udeli, iskazuje se zadružni kapital podeljen na udele zadrugara.

Na računu 306 - Emisiona premija, iskazuje se razlika (pozitivna ili negativna) između postignute prodajne vrednosti akcija, odnosno udela i njihove nominalne vrednosti.

Negativna emisiona premija, odnosno dugovni saldo na ovom računu, na datum bilansa prenosi se na račun 340 - Neraspoređeni dobitak ranijih godina ili račun 350 - Gubitak ranijih godina.

Na računu 307 - Ulozi - sopstveni izvori drugih pravnih lica - ulozi osnivača i drugih lica, iskazuju se ulozi formirani od osnivača i drugih lica.

Na računu 309 - Ostali osnovni kapital, iskazuju se ostali oblici osnovnog kapitala koji nisu iskazani na posebnim računima u okviru grupe računa 30 (kapital preduzetnika osnovni kapital kod kojeg još nije završen postupak registracije, deo kapitala pravnog lica koji pripada ogranku stranog pravnog lica i dr.).

Član 24

Na računima grupe 31 - Upisani a neuplaćeni kapital, iskazuju se iznosi upisanih a neuplaćenih akcija i upisanih a neuplaćenih udela i uloga, prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 310 - Upisane a neuplaćene akcije, iskazuje se iznos upisanih a neuplaćenih akcija koji se utvrđuje na osnovu odluke skupštine akcionarskog društva o izdavanju akcija.

Na računu 311 - Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi, iskazuje se iznos upisanih a neuplaćenih udela i uloga koji se utvrđuje na osnovu ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, ortačkog i komanditnog društva.

Član 25

Na računima grupe 32 - Rezerve, iskazuje se, rezerve iz dobiti, zakonske, statutarne i druge rezerve.

Na računu 321 - Zakonske rezerve, iskazuju se obavezne rezerve koje se formiraju u skladu sa zakonom.

Na računu 322 - Statutarne i druge rezerve, iskazuju se rezerve koje se formiraju u skladu sa opštim i drugim aktom pravnog lica i preduzetnika.

Na računu 323 - Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital, iskazuju se dodatne uplate vlasnika privrednog društva kojima se ne povećava osnovni kapital registrovan kod nadležnog organa i za koje ne postoji obaveza njihovog vraćanja.

Član 26

Na računima grupe 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, iskazuju se efekti revalorizacije i nerealizovani dobici i gubici koji se uključuju u Izveštaj o ostalom rezultatu.

Na računima ove grupe iskazuju se: efekti promena fer vrednosti nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalne imovine; aktuarski dobici i gubici po osnovu planova definisanih primanja; dobici i gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala i hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat; dobici i gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja prikazanih u drugoj funkcionalnoj valuti; dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje; dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka; dobici i gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih društava, kao i ostali dobici i gubici koji se iskazuju u okviru ostalog sveobuhvatnog dobitka utvrđeni u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 330 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, iskazuju se promene revalorizacionih rezervi nastalih po osnovu promena fer vrednosti predmetnih dobara u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 331 - Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja, iskazuju se aktuarski dobici i/ili gubici u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 332 - Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala, iskazuju se dobici i/ili gubici na vlasničkim instrumentima kapitala vrednovanim po fer vrednosti kroz ostali sveobuhvatni dobitak ili gubitak.

Na računu 333 - Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih društava, iskazuje se udeo ulagača u promenama u ostalom sveobuhvatnom dobitku pridruženog društva u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 334 - Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja inostranog poslovanja, iskazuju se efekti kursnih razlika koje su nastale po osnovu ulaganja u inostrano poslovanje, koji se priznaju u okviru ostalog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 335 - Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje, iskazuju se dobici i gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje, uključujući i zaštitu monetarne imovine koja se smatra delom neto ulaganja u skladu računovodstvenom politikom.

Na računu 336 - Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka, iskazuje se deo dobitka ili gubitka od instrumenata zaštite novčanog toka u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 337 - Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat, iskazuju se promene fer vrednosti finansijske imovine koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat u skladu sa računovodstvenom politikom.

Član 27

Na računima grupe 34 - Neraspoređeni dobitak, iskazuje se neraspoređeni dobitak ranijih godina i tekuće godine.

Na računu 340 - Neraspoređeni dobitak ranijih godina, iskazuje se kumulirani neraspoređeni dobitak ranijih godina.

U korist ili na teret ovog računa evidentiraju se i efekti promene računovodstvene politike i ispravke materijalno značajne greške, u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom.

Na računu 341 - Neraspoređeni dobitak tekuće godine, iskazuje se neraspoređeni dobitak tekuće godine. Prilikom otvaranja poslovnih knjiga na početku naredne poslovne godine saldo sa ovog računa prenosi se na račun 340.

Na teret računa 340 evidentira se iznos raspoređenog dobitka.

Na teret ovog računa evidentira se i iznos utvrđene obaveze za porez iz rezultata po rešenju poreskog organa, iznad iznosa koji je utvrdilo pravno lice, odnosno preduzetnik.

Član 28

Na računima grupe 35 - Gubitak, iskazuje se gubitak ranijih godina i gubitak tekuće godine prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 350 - Gubitak ranijih godina, iskazuje se gubitak iz ranijih godina prenosom sa računa 351 - Gubitak tekuće godine.

U korist ili na teret ovog računa evidentiraju se i efekti po osnovu promene računovodstvene politike i ispravke materijalno značajne greške, u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom.

Na računu 351 - Gubitak tekuće godine, iskazuje se gubitak utvrđen na kraju izveštajnog perioda zaduženjem ovog računa.

Gubitak tekuće godine koji je iskazan na računu 351, prilikom prenosa početnog stanja u narednom obračunskom periodu prenosi se na račun 350.

Pokriće gubitka vrši se na teret računa 340 - Neraspoređeni dobitak ranijih godina i računa grupa 30 i 32 u skladu sa zakonom i opštim ili drugim aktom pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Klasa 4: Rezervisanja, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

Član 29

Na računima grupe 40 - Dugoročna rezervisanja, iskazuju se dugoročna rezervisanja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 400 - Rezervisanja za troškove u garantnom roku, iskazuju se dugoročna rezervisanja za rizike po osnovu troškova garantnog roka.

Na računu 401 - Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, iskazuju se dugoročna rezervisanja za obnavljanje zemljišta i za obnavljanje šuma u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 402 - Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, iskazuju se dugoročna rezervisanja za troškove koji će se s velikom izvesnošću javiti u narednim godinama po osnovu zadržanih kaucija i depozita za posao izvršen kvalitetno i u roku i sl.

Na računu 403 - Rezervisanja za troškove restrukturiranja, iskazuju se dugoročna rezervisanja za troškove po osnovu restrukturiranja u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 404 - Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, iskazuju se dugoročna rezervisanja po osnovu beneficija, kao što su otpremnine prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade i druge obaveze prema zaposlenima, koje se isplaćuju u skladu sa stečenim pravima u toku trajanja i nakon prestanka zaposlenja.

Na računu 405 - Rezervisanja za troškove sudskih sporova, iskazuju se rezervisanja po osnovu postojećih sudskih sporova koji se vode protiv pravnih lica i preduzetnika, a koje je potrebno iskazati u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 409 - Ostala dugoročna rezervisanja, iskazuju se rezervisanja za izdate garancije i druga jemstva i ostala rezervisanja u skladu sa računovodstvenom politikom.

Kada nastane odliv sredstava po osnovu obaveze za koju je prethodno izvršeno rezervisanje, stvarni troškovi se ne iskazuju ponovo kao rashod, već se knjiženje sprovodi zaduženjem računa rezervisanja, a u korist odgovarajućeg računa obaveza (prema vrstama) ili odgovarajućeg računa sredstava (zalihe, novčana sredstva) u zavisnosti od karaktera rezervisanja, vrste nastale obaveze i načina na koji je ona izmirena. Neiskorišćeni iznos rezervisanja ukida se u korist računa 678 - Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja.

Član 30

Na računima grupe 41 - Dugoročne obaveze, iskazuju se dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i povezanim pravnim licima, dugoročni krediti i zajmovi, obaveze po hartijama od vrednosti i ostale dugoročne obaveze. Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju u roku dužem od 12 meseci posle izveštajnog perioda, odnosno od datuma bilansa.

Na računu 410 - Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital, iskazuju se dugoročne obaveze koje se prema ugovoru mogu konvertovati u odgovarajući oblik kapitala, u skladu sa zakonom.

Na računu 411 - Dugoročne obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita i zajmova od pravnih lica koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 412 - Dugoročne obaveze prema ostalim povezanim licima, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita i zajmova od ostalih povezanih lica.

Na računu 413 - Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana, iskazuju se obaveze po izdatim hartijama od vrednosti sa rokom dospeća preko godinu dana od datuma bilansa.

Na računu 414 - Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita i zajmova od pravnih i fizičkih lica u zemlji, osim od matičnog, zavisnih i povezanih lica.

Na računu 415 - Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita i zajmova od pravnih i fizičkih lica u inostranstvu, osim od matičnog, zavisnih i povezanih lica.

Na računu 416 - Dugoročne obaveze po osnovu lizinga, iskazuju se obaveze po osnovu finansijskog lizinga, odnosno obaveze po osnovu lizinga u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 419 - Ostale dugoročne obaveze, iskazuju se ostale dugoročne obaveze koje nisu iskazane na ostalim računima u okviru grupe 41.

Član 31

Na računima grupe 42 - Kratkoročne finansijske obaveze, iskazuju se obaveze po kreditima i zajmovima, hartijama od vrednosti i ostale kratkoročne obaveze koje dospevaju u roku kraćem od 12 meseci od datuma izveštavanja, odnosno od datuma bilansa.

Na računu 420 - Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnog i zavisnih pravnih lica, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih kratkoročnih kredita i zajmova od pravnih lica koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 421 - Kratkoročni krediti i zajmovi od ostalih povezanih lica, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih kratkoročnih kredita i zajmova od ostalih povezanih lica.

Na računu 422 - Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji, iskazuju se obaveze po kratkoročnim finansijskim, robnim i ostalim kreditima i zajmovima koje dospevaju u roku kraćem od 12 meseci od datuma bilansa.

Na računu 423 - Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu, iskazuju se obaveze po kratkoročnim finansijskim, robnim i ostalim kreditima i zajmovima koje dospevaju u roku kraćem od 12 meseci od datuma izveštavanja, koji su primljeni od pravnih i fizičkih lica u inostranstvu, u skladu s propisima o deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju.

Na računu 424 - Deo dugoročnih kredita i zajmova koji dospeva do jedne godine, iskazuju se obaveze po anuitetima, odnosno po otplatama dugoročnih kredita i zajmova koje dospevaju u roku kraćem od 12 meseci od datuma izveštavanja. Na datum bilansa, na ovaj račun prenose se obaveze za otplate dugoročnog kredita i zajma koje dospevaju u roku do godinu dana od datuma bilansa.

Na računu 425 - Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine, iskazuju se obaveze po otplatama koje dospevaju za plaćanje u roku kraćem od 12 meseci od datuma izveštavanja. Na datum pod kojim se sastavlja Bilans stanja, na ovaj račun prenose se obaveze za otplate dugoročnih obaveza koje dospevaju u roku kraćem od dvanaest meseci od datuma izveštavanja.

Na računu 426 - Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti, iskazuju se obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrednosti u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 427 - Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji, iskazuju se obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja u skladu sa računovodstvenom politikom, koje se izmiruju ili gase prilikom otuđenja tih sredstava.

Na računu 428 - Obaveze po osnovu finansijskih derivata, iskazuju se obaveze po osnovu finansijskih derivata, koje uključuju i sve efekte promene vrednosti ovih derivata evidentirane u okviru prihoda i rashoda ili u okviru kapitala. Na posebnim računima otvorenim u okviru ovog računa, iskazuju se derivati u skladu sa njihovom namenom.

Na računu 429 - Ostale kratkoročne finansijske obaveze, iskazuju se ostale kratkoročne finansijske obaveze koje nisu iskazane na drugim računima grupe 42.

Član 32

Na računima grupe 43 - Obaveze iz poslovanja, iskazuju se obaveze za primljene avanse, depozite i kaucije, obaveze prema dobavljačima, obaveze po izdatim čekovima, obaveze po menicama i ostale obaveze iz poslovanja.

Na računu 430 - Primljeni avansi, depoziti i kaucije, iskazuju se unapred naplaćeni iznosi i novčana obezbeđenja za obrtna sredstva.

Na računu 431 - Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji, iskazuju se obaveze prema dobavljačima u zemlji koji čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 432 - Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu, iskazuju se obaveze prema dobavljačima u inostranstvu koji čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 433 - Dobavljači - ostala povezana lica u zemlji, iskazuju se obaveze prema ostalim povezanim licima u zemlji.

Na računu 434 - Dobavljači - ostala povezana lica u inostranstvu, iskazuju se obaveze prema ostalim povezanim licima u inostranstvu.

Na računu 435 - Dobavljači u zemlji, iskazuju se obaveze prema dobavljačima u zemlji, osim prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.

Na računu 436 - Dobavljači u inostranstvu, iskazuju se obaveze prema dobavljačima u inostranstvu, osim prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.

Na računu 439 - Ostale obaveze iz poslovanja, iskazuju se ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja koje nisu iskazane na drugim računima ove grupe.

Na ovom računu iskazuju se i obaveze za izdate čekove koji su predati poveriocima za izmirenje obaveza i obaveze po izdatim menicama koje su predate poveriocima za izmirenje obaveza.

Član 33

Na računima grupe 44 - Obaveze iz specifičnih poslova, iskazuju se obaveze prema uvozniku, po osnovu izvoza za tuđ račun, obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje i ostale obaveze iz specifičnih poslova.

Na računu 440 - Obaveze prema uvozniku, iskazuju se obaveze po osnovu uvoza koji je izvršio uvoznik u svoje ime i za tuđ račun.

Na računu 441 - Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun, iskazuju se obaveze, troškovi i provizija po osnovu pojedinačnih izvoznih zaključaka.

Na računu 442 - Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje, iskazuju se obaveze prema domaćem vlasniku robe.

Na računu 449 - Ostale obaveze iz specifičnih poslova, iskazuju se ostale kratkoročne obaveze iz specifičnih poslova za koje u grupi 44 nije predviđen poseban račun, kao što su obaveze po osnovu zajedničkih poslova i drugih specifičnih poslova.

Član 34

Na računima grupe 45 - Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada, iskazuju se obaveze za neto zarade i neto naknade zarade, kao i neto naknade zarade koja se refundira i porezi i doprinosi po navedenim osnovama na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

Na računu 450 - Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju, iskazuju se obaveze za neto zarade i neto naknade zarada.

Na računu 451 - Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa.

Na računu 452 - Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa.

Na računu 453 - Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa.

Na računu 454 - Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa.

Na računu 455 - Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa.

Na računu 456 - Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa.

Član 35

Na računima grupe 46 - Druge obaveze, iskazuju se obaveze za kamate, troškove finansiranja, dividende, za učešće u dobitku, obaveze prema zaposlenima, članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima za naknade prema ugovorima, obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine i ostale obaveze.

Na računu 460 - Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja, iskazuju se obaveze po osnovu rashoda kamata i ostalih finansijskih rashoda.

Na računu 461 - Obaveze za dividende, iskazuju se obaveze za dividende po osnovu raspodele dobitka.

Na računu 462 - Obaveze za učešće u dobitku, iskazuju se obaveze po osnovu raspodele dobitka.

Na računu 463 - Obaveze prema zaposlenima, iskazuju se neto obaveze prema zaposlenima po raznim osnovama, kao što su: otpremnina za odlazak u penziju, jubilarne nagrade, dnevnice i naknade troškova na službenom putu, naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta, naknade za smeštaj i ishranu na terenu i ostale naknade troškova zaposlenima.

Na računu 464 - Obaveze prema direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora, iskazuju se obaveze po osnovu primanja direktora, odnosno članova organa upravljanja i nadzora u skladu sa aktima pravnog lica.

Na računu 465 - Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima, iskazuju se navedene obaveze u neto iznosu zaduženjem odgovarajućeg računa iz grupe 52.

Na računu 466 - Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine, iskazuju se akontacije neto prihoda koje preduzetnik podiže u toku godine zaduženjem računa 723 - Lična primanja poslodavca, odnosno obaveze za neto prihod koji podiže po godišnjem finansijskom izveštaju, na teret računa 340 - Neraspoređeni dobitak ranijih godina.

Na računu 467 - Obaveze za kratkoročna rezervisanja, iskazuju se kratkoročna rezervisanja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 468 - Obaveze za prikupljena sredstva pomoći, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih donacija, humanitarnih akcija i prikupljenih sredstava pomoći, koje pripadaju drugom pravnom licu, prikupljenih radi podele drugima i koja se ne iskazuju kao prihod već se ovaj račun zatvara sa računom na kojem su iskazana primljena sredstva koja se prenose primaocu pomoći.

Na računu 469 - Ostale obaveze, iskazuju se ostale kratkoročne obaveze koje nisu iskazane na posebnim računima u okviru grupe računa 46, kao što su članarine, troškovi platnog prometa i sl.

Član 36

Na računima grupe 47 - Obaveze za porez na dodatu vrednost, iskazuju se obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na dodatu vrednost prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 470 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa), obuhvata se zaračunati PDV po opštoj stopi odobrenjem ovog računa i zaduženjem računa grupe 20 ili nekog drugog računa iz klase 2.

Na računu 471 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa), obuhvata se zaračunati PDV po posebnoj stopi odobrenjem ovog računa i zaduženjem računa grupe 20 ili nekog drugog računa iz klase 2.

Na računu 472 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi, obuhvata se zaračunati PDV po opštoj stopi u primljenim avansima odobrenjem ovog računa i računa primljenih avansa (za primljeni iznos umanjen za PDV) a zaduženjem za primljeni iznos računa grupe 24.

Na računu 473 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi obuhvata se zaračunati PDV po posebnoj stopi u primljenim avansima odobrenjem ovog računa i računa primljenih avansa (za primljeni iznos umanjen za PDV) a zaduženjem za primljeni iznos računa grupe 24.

Na računu 474 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi, obuhvata se zaračunati PDV po opštoj stopi koji je obračunat po osnovu sopstvene potrošnje dobara i usluga na koju se obračunava PDV.

Na računu 475 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi, obuhvata se zaračunati PDV po posebnoj stopi koji je obračunat po osnovu sopstvene potrošnje dobara ili usluga na koju se obračunava PDV.

Na računu 476 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu, obuhvata se zaračunati PDV po opštoj i posebnoj stopi koji je obračunat po osnovu prodaje dobara i usluga za gotovinu.

Na računu 479 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog PDV i prethodnog poreza, obuhvata se razlika između prethodnog poreza (iskazanog na računima grupe 27) i iznosa poreza na dodatu vrednost iskazanu u izlaznim fakturama preduzeća (iskazanog na računima grupe 47), pod uslovom da je stanje iskazano na računima grupe 47 veće od stanja iskazanog na računima grupe 27.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa grupe 47, iskazuju se razgraničene obaveze za PDV.

Član 37

Na računima grupe 48 - Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine, iskazuju se obaveze za akcize, obaveze za poreze i doprinose koji terete troškove, obaveze za porez iz rezultata i ostale obaveze za poreze i doprinose i druge dažbine.

Dugovna salda na računima ove grupe utvrđena na datum pod kojim se sastavlja Bilans stanja iskazuju se na računu 224 - Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa.

Na računu 480 - Obaveze za akcize, iskazuju se akcize koji se naplaćuju uz prodajnu cenu proizvoda, robe i usluga, zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja, zaliha i sl.

Na računu 481 - Obaveze za porez iz rezultata, iskazuje se obračunati porez na dobitak.

Na računu 482 - Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova, iskazuju se porezi, carine i druge dažbine koji čine zavisne troškove nabavke zaliha i osnovnih sredstava, odnosno koji se nadoknađuju neposredno na teret troškova.

Na računu 483 - Obaveze za doprinose koji terete troškove, iskazuju se obaveze za doprinose za preduzetnika i vlasnika pravnog lica.

Na računu 489 - Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine, iskazuju se obaveze za ostale poreze, doprinose i dažbine koji nisu iskazani na posebnim računima u okviru grupe računa 48, kao što su obaveze za poreze i doprinose koji su obračunati po ugovoru o delu, ugovoru o autorstvu, drugim ugovorima uz naknadu, obaveze za takse, obaveze za naknade za nedovoljan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom, obaveze za ostale naknade i slične obaveze.

Član 38

Na računima grupe 49 - Pasivna vremenska razgraničenja, iskazuju se unapred naplaćeni, odnosno obračunati prihodi i troškovi tekućeg perioda za koje nije primljena isprava, ili kad obaveza plaćanja nastaje u budućem periodu, kao i odložene poreske obaveze i razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost.

Na računu 490 - Unapred obračunati troškovi, iskazuju se obračunati troškovi koji terete tekući obračunski period, a nisu fakturisani, kao što su obračunati troškovi zakupnine, grejanja, obračunate kamate i ostali troškovi koji nisu fakturisani u periodu na koji se odnose.

Na računu 491 - Unapred naplaćeni prihodi, iskazuju se naplaćeni ili obračunati prihodi u tekućem periodu koji se odnose na naredni izveštajni period.

Na računu 494 - Razgraničeni zavisni troškovi nabavke, iskazuju se zavisni troškovi nabavke osnovnih sredstava, robe, materijala, rezervnih delova i sl. koji nisu fakturisani u momentu evidentiranja nabavke.

Na računu 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije, iskazuju se primljene donacije i državna davanja u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 496 - Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja, iskazuju se prihodi od naplate transakcionih troškova po osnovu datih kredita, kupljenih hartija od vrednosti i drugih plasmana.

Na računu 498 - Odložene poreske obaveze, iskazuju se iznosi poreza na dobitak koji su plativi u narednim periodima po osnovu oporezivih privremenih razlika u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 499 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja, iskazuju se ostala pasivna vremenska razgraničenja koja nisu iskazana na posebnim računima u okviru grupe 49.

Klasa 5: Rashodi

Član 39

Na računima grupe 50 - Nabavna vrednost prodate robe, iskazuje se nabavka robe, nabavna vrednost prodate robe i nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje.

Na računu 500 - Nabavka robe, iskazuje se nabavka robe kada se podaci o stanju, nabavci i prodaji robe vode na računu 911.

Na računu 501 - Nabavna vrednost prodate robe, iskazuje se nabavna vrednost prodate robe, osim nabavne vrednosti stalnih sredstava pribavljenih radi prodaje.

Na računu 502 - Nabavna vrednost nekretnina pribavljenih radi prodaje, iskazuje se nabavna vrednost prodatih nekretnina zaduženjem ovog računa u korist odgovarajućeg računa grupe 14.

Na računu 503 - Nabavna vrednost ostalih stalnih sredstava namenjenih prodaji, iskazuje se nabavna vrednost ostalih stalnih sredstava koja su namenjena daljoj prodaji zaduženjem ovog računa u korist odgovarajućih računa grupe 14.

Član 40

Na računima grupe 51 - Troškovi materijala i energije, iskazuju se nabavka i troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala i troškovi goriva i energije.

Na računu 510 - Nabavka materijala, iskazuje se nabavka materijala kada se podaci o stanju, nabavci i troškovima materijala vode na računu 910.

Na računu 511 - Troškovi materijala za izradu, iskazuju se troškovi materijala za izradu.

Na računu 512 - Troškovi ostalog materijala (režijskog), iskazuju se troškovi režijskog materijala.

Na računu 513 - Troškovi goriva i energije, iskazuju se troškovi goriva i energije.

Na računu 514 - Troškovi rezervnih delova, iskazuju se troškovi rezervnih delova utrošenih za tekuće održavanje nekretnina, postrojenja i opreme.

Na računu 515 - Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara, iskazuju se troškovi alata i sitnog inventara koji je stavljen u upotrebu.

Član 41

Na računima grupe 52 - Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, evidentiraju se troškovi po osnovu obračunatih zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih, kao i troškovi po osnovu obračunatih naknada po ugovorima sa fizičkim licima.

Na računu 520 - Troškovi zarada i naknada zarada (bruto), iskazuju se troškovi obračunatih zarada i ostali lični rashodi u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi. U okviru ovog računa mogu se otvoriti posebni analitički računi kako bi se obezbedili podaci o troškovima neto zarade, poreza i doprinosa.

Na računu 521 - Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca, iskazuju se troškovi poreza i doprinosa.

Na računu 522 - Troškovi naknada po ugovoru o delu, iskazuju se ukupni troškovi naknada po ugovoru o delu.

Na računu 523 - Troškovi naknada po autorskim ugovorima, iskazuju se ukupni troškovi naknada po osnovu autorskih ugovora.

Na računu 524 - Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, iskazuju se ukupni troškovi naknada po osnovu privremenih i povremenih poslova.

Na računu 525 - Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, iskazuju se ukupni troškovi naknada fizičkim licima po napred nepomenutim ugovorima.

Na računu 526 - Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora, iskazuju se ukupni troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora.

Na računu 528 - Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga, iskazuju se ukupni troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija za zapošljavanje i omladinskih i drugih zadruga.

Na računu 529 - Ostali lični rashodi i naknade, iskazuju se ukupni troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada kao što su otpremnina za odlazak u penziju, jubilarne nagrade, naknade troškova smeštaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu, naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta, naknade za smeštaj i ishranu na terenu, i ostale naknade troškova zaposlenima, poslodavcima i drugim fizičkim licima.

Član 42

Na računima grupe 53 - Troškovi proizvodnih usluga, iskazuju se proizvodne usluge na izradi učinaka, transportne usluge, usluge održavanja, zakupnine, troškovi sajmova, reklame i propagande, troškovi istraživanja i ostale proizvodne usluge.

Na računu 530 - Troškovi usluga na izradi učinaka, iskazuju se usluge na izradi proizvoda, odnosno učinaka koji su sastavni deo procesa proizvodnje.

Na računu 531 - Troškovi transportnih usluga, iskazuju se transportne usluge drugih pravnih lica i preduzetnika.

Na računu 532 - Troškovi usluga održavanja, iskazuju se troškovi održavanja nekretnina, postrojenja i opreme, nematerijalne imovine i bioloških sredstava, koji se ne kapitalizuju.

Na računu 533 - Troškovi zakupa, iskazuju se zakupnine osnovnih sredstava (opreme i poslovnog, skladišnog i drugog prostora). Na ovom računu iskazuju se i troškovi zakupa nematerijalne imovine i bioloških sredstava.

Na računu 534 - Troškovi sajmova, iskazuju se troškovi koji nastaju u vezi sa izlaganjem na sajmovima i drugim izložbama proizvoda, robe i usluga u zemlji i inostranstvu.

Na računu 535 - Troškovi reklame i propagande, iskazuju se usluge po osnovu izvršene reklame i propagande, kao i troškovi po osnovu reklamnog i propagandnog materijala.

Na računu 536 - Troškovi istraživanja, iskazuju se troškovi istraživanja.

Na računu 537 - Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju, iskazuju se troškovi razvoja koji ne ispunjavaju uslove da se kapitalizuju, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 539 - Troškovi ostalih proizvodnih usluga, iskazuju se ostale proizvodne usluge, usluge zaštite na radu, komunalne usluge, usluge u prometu, troškovi registracije vozila i mašina, troškovi korišćenja auto puta i troškovi za ostale proizvodne usluge koje nisu iskazane na posebnim računima u okviru grupe računa 53.

Član 43

Na računima grupe 54 - Troškovi amortizacije i rezervisanja, iskazuju se troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava i troškovi rezervisanja u skladu sa računovodstvenom politikom pravnog lica i preduzetnika.

Na računu 540 - Troškovi amortizacije, iskazuju se troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava obračunati prema računovodstvenoj politici pravnog lica i preduzetnika.

Na računima 541, 542, 543, 544, 545 i 549 - troškovi rezervisanja prema nazivima računa, iskazuju se rezervisanja za troškove u garantnom roku, za zadržane kaucije i depozite i za obnavljanje prirodnih bogatstava, za restrukturiranje pravnog lica i preduzetnika, isplatu naknada i drugih beneficija zaposlenima i ostala rezervisanja u korist odgovarajućih računa grupe 40 i računa 467.

Član 44

Na računima grupe 55 - Nematerijalni troškovi, iskazuju se troškovi neproizvodnih usluga, reprezentacije, premija osiguranja, troškovi platnog prometa, članarina, poreza, doprinosa i ostali nematerijalni troškovi.

Na računu 550 - Troškovi neproizvodnih usluga, iskazuju se troškovi advokatskih usluga, usluga revizije, usluga konsaltinga, zdravstvenih usluga, usluga stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i sl.

Na računu 551 - Troškovi reprezentacije, iskazuju se izdaci za reprezentaciju, uključujući i vrednost sopstvenih proizvoda, robe i usluga.

Na računu 552 - Troškovi premija osiguranja, iskazuju se troškovi premija osiguranja, osim premija po osnovu osiguranja života zaposlenih.

Na računu 553 - Troškovi platnog prometa, iskazuju se usluge platnog prometa i druge bankarske usluge koje se plaćaju za obavljeni platni promet i izvršene druge bankarske usluge.

Na računu 554 - Troškovi članarina, iskazuju se članarine poslovnim i drugim udruženjima, komorama i zadružnim savezima.

Na računu 555 - Troškovi poreza i naknada, iskazuju se troškovi poreza i naknada koji se naknađuju na teret troškova u korist računa 482. Troškovi poreza i naknada uključuju sledeće: porez na imovinu, porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara (motornih vozila, čamaca, aviona, ostalih letelica i oružja), naknadu za korišćenje prirodnog lekovitog faktora u banji, naknadu za korišćenje voda, naknadu za zaštitu voda i naknadu za izvađeni materijal iz vodotoka, naknadu za eksploataciju šuma i korišćenje ostalih šumskih proizvoda, naknadu za eksploataciju rudnog bogatstva, naknadu za korišćenje nacionalnih parkova, naknadu za korišćenje ribarskog područja, naknadu za puteve prilikom registracije vozila i naknadu za pristup i priključenje na magistralni i regionalni put i korišćenje objekata i zemljišta koje pripada tom putu, naknadu za građevinsko zemljište, akcizu plaćenu puštanjem u promet proizvoda, troškove PDV-a na koji obveznik nema pravo odbitka, niti mogućnosti da ih uključi u nabavnu vrednost nekog sredstva, druge poreze i naknade koje imaju karakter troškova (razne vrste taksi i sl.).

Na računu 556 - Troškovi doprinosa, iskazuju se doprinosi koji terete troškove.

Na računu 559 - Ostali nematerijalni troškovi, iskazuju se ostali troškovi za koje nije propisan poseban račun u okviru grupe računa 55 (troškovi oglasa u štampi i drugim medijima (osim za reklamu i propagandu), takse (administrativne, sudske, registracione, konzularne, lokalne i dr.), pretplate na časopise i ostali nematerijalni troškovi).

Član 45

Na računima grupe 56 - Finansijski rashodi, iskazuju se rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika, negativni efekti po osnovu valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

Na računu 560 - Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima, iskazuju se rashodi po osnovu kamata i kursnih razlika i ostali finansijski rashodi iz odnosa pravnih lica koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 561 - Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim licima, iskazuju se rashodi po osnovu kamata i kursnih razlika i ostali finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim licima.

Na računu 562 - Rashodi kamata (prema trećim licima), iskazuju se rashodi kamata po kreditima, po obavezama iz dužničko-poverilačkih odnosa, zatezne i druge kamate, osim kamata po osnovu obaveza prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.

Na ovom računu iskazuju se kod primaoca lizinga rashodi kamata po lizingu.

Na računu 563 - Negativne kursne razlike (prema trećim licima), iskazuju se negativne kursne razlike nastale u obračunskom periodu, osim kursnih razlika iz odnosa prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima.

Na računu 564 - Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim licima), iskazuju se negativni efekti proistekli iz zaštite potraživanja, plasmana i obaveza valutnom klauzulom, osim rashoda po osnovu efekata valutne klauzule iz odnosa prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima.

Na računu 565 - Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata, koji se obračunavaju korišćenjem metoda udela, iskazuju se rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata.

Na računu 569 - Ostali finansijski rashodi, iskazuju se ostali finansijski rashodi za koje nisu propisani posebni računi u grupi 56.

Član 46

Na računima grupe 57 - Ostali rashodi, iskazuju se gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja, rashodi po osnovu rashodovanja zaliha i ostali nepomenuti rashodi.

Na računima grupe 57 iskazuju se i gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namenjenih prodaji, u smislu MSFI 5, iskazanih na računima grupe 14, u iznosu manjem od neotpisane vrednosti.

Na računu 570 - Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, iskazuje se neotpisana vrednost i dodatni troškovi rashodovane i otpisane nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme koji nisu pokriveni prihodom od prodaje, zaduženjem ovog računa, računa ispravke vrednosti u okviru grupe računa 01 i 02, računa potraživanja za izvršenu prodaju i računa 330 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme (ako su prethodno formirane za konkretno sredstvo), u korist odgovarajućeg računa na kojem se vode nematerijalna imovina, nekretnine, postrojenja i oprema.

Na računu 571 - Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava, iskazuje se neotpisana vrednost i dodatni troškovi otpisanih bioloških sredstava koji nisu pokriveni prihodom od prodaje.

Na računu 572 - Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti, iskazuje se manje ostvaren iznos prihoda od prodaje učešća i hartija od vrednosti u odnosu na njihovu knjigovodstvenu vrednost.

Na računu 573 - Gubici od prodaje materijala, iskazuje se manje ostvaren iznos prihoda od prodaje materijala u odnosu na njegovu knjigovodstvenu vrednost.

Na računu 574 - Manjkovi, iskazuju se manjkovi sredstava koji se utvrde na osnovu redovnog i vanrednog popisa. Manjkovi učinaka (nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda) koji se evidentiraju na računima troškova i učinaka u klasi 9, knjiže se na računima te klase zaduženjem računa 983 u korist računa na kojima se iskazuju ti učinci (računi grupa 91, 95 i 96). U finansijskom knjigovodstvu manjkovi učinaka knjiže se zaduženjem računa 574 u korist računa 630.

Na računu 575 - Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog rezultata (sveobuhvatnog dobitka ili gubitka), iskazuje se negativan efekat ugovorene revalorizacije ili ostalih oblika ugovorene zaštite od rizika, osim efekata po osnovu valutne klauzule.

Na računu 576 - Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja, iskazuju se rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja čija je nenaplativost dokumentovana.

Na računu 577 - Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha, iskazuju se rashodi po osnovu kala, rastura, kvara, loma i sl. zaliha. Rashodi učinaka koji se evidentiraju na računima troškova i učinaka u klasi 9, knjiže se na računima te klase zaduženjem računa 983 u korist računa na kojima se iskazuju ti učinci (računi grupa 91, 95 i 96). U finansijskom knjigovodstvu rashodi učinaka knjiže se zaduženjem računa 577 u korist računa 630.

Na računu 579 - Ostali nepomenuti rashodi, iskazuju se ostali rashodi za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 57.

Član 47

Na računima grupe 58 - Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine, iskazuju se negativni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat, potraživanja, finansijskih derivata i finansijskih sredstava u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računima ove grupe iskazuje se i negativan efekat promene fer vrednosti sredstava, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Član 48

Na računima grupe 59 - Gubitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda i prenos rashoda, iskazuju se rashodi prema nazivima računa ove grupe i prenos ukupnih rashoda na kraju izveštajnog perioda.

Na računu 590 - Gubitak poslovanja koje se obustavlja, iskazuju se gubici organizacionih delova za koje je doneta odluka o obustavljanju poslovanja.

Na računu 591 - Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika, iskazuju se efekti promena računovodstvene politike koji nisu materijalno značajni.

Na računu 592 - Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne, iskazuju se efekti ispravke grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne.

Na računu 599 - Prenos rashoda, iskazuju se efekti zatvaranja klase 5, koje se vrši na kraju izveštajnog perioda zaduživanjem ovog računa i odobravanjem svih računa klase 5. Nakon toga, vrši se prenos rashoda na teret odgovarajućih računa u grupi 71. Na kraju godine vrši se zaključivanje ovog računa njegovim zaduženjem u korist računa grupe 50 do 59, osim računa 599 - Prenos rashoda.

Klasa 6: Prihodi

Član 49

Na računima grupe 60 - Prihodi od prodaje robe, iskazuju se prihodi od prodaje robe na domaćem i inostranom tržištu prema nazivima ovih računa.

Na računu 600 - Prihodi od prodaje robe matičnom i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu, iskazuju se prihodi po osnovu prodaje robe pravnim licima na domaćem tržištu koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 601 - Prihodi od prodaje robe matičnom i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu, iskazuju se prihodi po osnovu prodaje robe pravnim licima na inostranom tržištu koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 602 - Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim licima na domaćem tržištu iskazuju se prihodi po osnovu prodaje robe ostalim povezanim licima na domaćem tržištu.

Na računu 603 - Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim licima na inostranom tržištu iskazuju se prihodi po osnovu prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu.

Na računu 604 - Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu, iskazuju se prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu, osim prihoda od prodaje robe pravnim licima koja čine grupu pravnih lica i ostalim povezanim licima.

Na ovom računu iskazuju se kod davaoca lizinga prihodi od davanja sredstava u finansijski lizing.

Na računu 605 - Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu, iskazuju se prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu, osim prihoda od prodaje robe pravnim licima koja čine grupu pravnih lica i ostalim povezanim licima.

Član 50

Na računima grupe 61 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, iskazuju se prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i inostranom tržištu.

Na računu 610 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnom i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu, iskazuju se prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga pravnim licima na domaćem tržištu koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 611 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnom i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu, iskazuju se prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga pravnim licima na inostranom tržištu koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 612 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim licima na domaćem tržištu, iskazuju se prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim licima na domaćem tržištu.

Na računu 613 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim licima na inostranom tržištu, iskazuju se prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim licima na inostranom tržištu.

Na računu 614 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu, iskazuju se prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu, osim prihoda od prodaje proizvoda i usluga pravnim licima koja čine grupu pravnih lica i ostalim povezanim licima.

Na računu 615 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu, iskazuju se prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu, osim prihoda od prodaje proizvoda i usluga pravnim licima koja čine grupu pravnih lica i ostalim povezanim licima.

Član 51

Na računima grupe 62 - Prihodi od aktiviranja učinaka i robe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe robe, proizvoda i usluga za nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja, opremu, biološka sredstva, materijal, sopstveni transport nabavke materijala i robe, kao i za reprezentaciju.

Na računu 620 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe robe za nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja, opremu, biološka sredstva, materijal i rezervne delove, kao i za reprezentaciju.

Na računu 621 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe proizvoda i usluga za nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja, opremu, biološka sredstva, materijal i rezervne delove i sopstveni transport nabavke materijala i robe, kao i za reprezentaciju.

Član 52

Na računima grupe 63 - Promena vrednosti zaliha učinaka, iskazuje se povećanje ili smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, nedovršenih usluga i gotovih proizvoda na kraju izveštajnog perioda u odnosu na početak perioda.

Na računu 630 - Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i usluga i gotovih proizvoda, iskazuje se povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, nedovršenih usluga i gotovih proizvoda na kraju izveštajnog perioda u odnosu na početak perioda, zaduženjem računa 110, 111 i 120.

Na računu 631 - Smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i usluga i gotovih proizvoda, iskazuje se smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, nedovršenih usluga i gotovih proizvoda na kraju izveštajnog perioda u odnosu na početak perioda, odobrenjem računa 110, 111 i 120.

Član 53

Na računima grupe 64 - Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl., iskazuju se prihodi po osnovu potraživanja od državnih organa i organizacija od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina.

Na računu 640 - Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina

Na računu 641 - Prihod po osnovu uslovljenih donacija, iskazuju se ukidanja odloženih prihoda, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 642 - Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz republičkog budžeta, iskazuju se navedeni prihodi drugih pravnih lica koji su ostvareni iz republičkog budžeta.

Na računu 643 - Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz budžeta autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, iskazuju se navedeni prihodi drugih pravnih lica koji su ostvareni iz budžeta autonomne pokrajine, odnosno lokalne samouprave.

Na računu 644 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od inostranih vlada i međunarodnih organizacija, iskazuju se pomenuti prihodi drugih pravnih lica od strane inostranih vlada i međunarodnih organizacija.

Na računu 645 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica, iskazuju se pomenuti prihodi drugih pravnih lica od strane domaćih pravnih lica i preduzetnika.

Na računu 646 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od fizičkih lica iz zemlje i inostranstva, iskazuju se pomenuti prihodi drugih pravnih lica od strane domaćih i stranih fizičkih lica.

Na računu 649 - Ostali prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl., iskazuju se ostali prihodi za koje nije predviđen poseban račun u okviru računa grupe 64.

Član 54

Na računima grupe 65 - Drugi poslovni prihodi, iskazuju se prihodi po osnovu zakupnina, članarina i članskih doprinosa poslovnih i drugih udruženja, tantijema i ostali poslovni prihodi.

Na računu 650 - Prihodi od zakupa, iskazuju se prihodi po osnovu davanja u zakup (operativnog lizinga) nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme i bioloških sredstava.

Na računu 651 - Prihodi od članarina, iskazuju se prihodi od članarine poslovnih i drugih udruženja.

Na računu 652 - Prihodi od tantijema i licencnih naknada, iskazuju se prihodi od naknada po osnovu patenata, žigova, autorskih i ostalih prava.

Na računu 653 - Prihodi od članskih doprinosa, iskazuju se prihodi od članskih doprinosa poslovnih i drugih udruženja.

Na računu 654 - Prihodi po posebnim propisima iz budžeta, iskazuju se prihodi ostvareni iz budžeta u skladu sa iznosima utvrđenim po posebnim propisima.

Na računu 655 - Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora, iskazuju se prihodi ostvareni iz ostalih izvora finansiranja predviđenih posebnim propisima.

Na računu 659 - Ostali poslovni prihodi, iskazuju se ostali poslovni prihodi za koje nije predviđen poseban račun u okviru računa grupe 65.

Član 55

Na računima grupe 66 - Finansijski prihodi, iskazuju se prihodi od kamata, kursnih razlika, prihodi po osnovu efekata valutne klauzule, dividendi i ostali finansijski prihodi.

Na računu 660 - Finansijski prihodi od matičnog i zavisnih pravnih lica, iskazuju se prihodi od kamata, pozitivnih kursnih razlika, dividendi i ostali finansijski prihodi pravnih lica koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona, osim udela u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja, koji se obračunava korišćenjem metoda udela.

Na računu 661 - Finansijski prihodi od ostalih povezanih lica, iskazuju se prihodi od kamata, pozitivnih kursnih razlika, dividendi i ostali finansijski prihodi ostalih povezanih lica.

Na računu 662 - Prihodi od kamata (od trećih lica), iskazuju se prihodi od kamata po datim kreditima trećim licima, po potraživanjima iz dužničko-poverilačkih odnosa, zateznim i drugim kamatama, osim kamata po osnovu obaveza prema matičnom i zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.

Na ovom računu iskazuju se kod davaoca lizinga prihodi od kamata po finansijskom lizingu.

Na računu 663 - Pozitivne kursne razlike (prema trećim licima), iskazuju se pozitivne kursne razlike po osnovu potraživanja i obaveza u obračunskom periodu, osim kursnih razlika iz odnosa prema matičnom i zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.

Na računu 664 - Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim licima), iskazuju se pozitivni efekti proistekli iz zaštite potraživanja, plasmana i obaveza valutnom klauzulom.

Na računu 665 - Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata, iskazuju se prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata, koji se obračunavaju korišćenjem metoda udela.

Na računu 669 - Ostali finansijski prihodi, iskazuju se finansijski prihodi za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 66.

Član 56

Na računima grupe 67 - Ostali prihodi, iskazuju se dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobici od prodaje bioloških sredstava, dobici po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrednosti i učešća u kapitalu, dobici od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškovi, prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

Na računima grupe 67 iskazuju se takođe i dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namenjenih prodaji, u smislu MSFI 5, iskazani na računima grupe 14, u iznosu većem od neotpisane vrednosti.

Na računu 670 - Dobici od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, iskazuje se prihod od prodaje ovih oblika imovine u iznosu većem od neotpisane vrednosti.

Na računu 671 - Dobici od prodaje bioloških sredstava, iskazuje se prihod od prodaje bioloških sredstava u iznosu većem od neotpisane vrednosti.

Na računu 672 - Dobici od prodaje učešća i hartija od vrednosti, iskazuje se više ostvaren iznos prihoda od prodaje učešća i hartija od vrednosti u odnosu na njihovu knjigovodstvenu vrednost.

Na računu 673 - Dobici od prodaje materijala, iskazuje se više ostvaren iznos prihoda od prodaje materijala u odnosu na njegovu knjigovodstvenu vrednost.

Na računu 674 - Viškovi, iskazuju se viškovi sredstava koji se utvrde na osnovu redovnog ili vanrednog popisa. Viškovi učinaka koji se evidentiraju na računima troškova i učinaka u klasi 9, knjiže se na računima te klase zaduženjem računa na kojima se iskazuju ti učinci (računi grupa 91, 95 i 96) u korist računa 983. U finansijskom knjigovodstvu viškovi učinaka knjiže se zaduženjem računa 631 u korist računa 674.

Na računu 675 - Naplaćena otpisana potraživanja, iskazuju se prihodi po osnovu naplate direktno otpisanih potraživanja.

Na računu 676 - Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog rezultata, iskazuje se pozitivan efekat ugovorene revalorizacije ili ostalih oblika ugovorene zaštite od rizika, osim efekata po osnovu valutne klauzule.

Na računu 677 - Prihodi od smanjenja obaveza, iskazuje se smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnanja i sl., direktnim otpisivanjem, zaduženjem računa na kome je obaveza iskazana.

Na računu 678 - Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja, iskazuje se ukidanje neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja zaduženjem odgovarajućih računa grupe 40 i računa 467.

Na računu 679 - Ostali nepomenuti prihodi, iskazuju se ostali nepomenuti prihodi za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 67.

Član 57

Na računima grupe 68 - Prihodi po osnovu usklađivanja vrednosti imovine, iskazuju se pozitivni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat, potraživanja, finansijskih derivata i finansijskih sredstava u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računima ove grupe iskazuje se i pozitivan efekat promene fer vrednosti sredstava, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Član 58

Na računima grupe 69 - Dobitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda i prenos prihoda, iskazuju se dobici prema nazivima računa ove grupe i prenos ukupnih prihoda na kraju perioda.

Na računu 690 - Dobitak poslovanja koje se obustavlja, iskazuju se dobici organizacionih delova za koje je doneta odluka o obustavljanju poslovanja.

Na računu 691 - Prihodi od efekata promene računovodstvenih politika, iskazuju se efekti promena računovodstvene politike koji nisu materijalno značajni.

Na računu 692 - Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne, iskazuju se efekti ispravke grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne.

Na računu 699 - Prenos prihoda, iskazuje se prenos prihoda zaduženjem ovog računa u korist odgovarajućih računa grupe 71. Na kraju godine vrši se zaključivanje ovog računa njegovim odobrenjem, a na teret pojedinih računa grupe 60 do 69, osim računa 699.

Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha

Član 59

Na računima grupe 70 - Otvaranje glavne knjige, iskazuju se početna stanja pojedinih pozicija aktive i pasive na početku svake nove poslovne godine ili u toku godine pri otpočinjanju poslovanja novog pravnog lica i preduzetnika.

Na računu 700 - Otvaranje glavne knjige finansijskog knjigovodstva, iskazuju se stanja početnih pozicija aktive i pasive na početku svake nove poslovne godine ili u toku godine ili otpočinjanju poslovanja novog pravnog lica i preduzetnika. Otvaranje glavne knjige vrši se zaduženjem računa 700 u korist računa glavne knjige sa pasivnim saldom, odnosno zaduženjem računa glavne knjige sa aktivnim početnim saldom a odobrenjem računa 700.

Član 60

Na računima grupe 71 - Zaključak računa uspeha, na datum bilansa, iskazuje se zaključak računa rashoda i prihoda.

Na računu 710 - Rashodi i prihodi, iskazuje se zaključak računa rashoda i prihoda, osim dobitaka i gubitaka poslovanja koje se obustavlja, zaduženjem ovog računa u korist računa 599, odnosno odobrenjem ovog računa na teret računa 699. Saldo računa 710 posle prenosa rashoda i prihoda prenosi se na račun 712.

Na računu 711 - Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja, iskazuje se zaključak računa, zaduženjem ovog računa u korist računa 599, odnosno odobrenjem ovog računa na teret računa 699. Saldo računa 711 posle prenosa dobitka i gubitka poslovanja koje se obustavlja prenosi se na račun 712.

Na računu 712 - Prenos ukupnog rezultata, iskazuje se prenos dobitka na kraju izveštajnog perioda, zaduženjem ovog računa u korist računa 720, odnosno zaduženjem računa 720 u korist ovog računa, ako je ostvaren gubitak.

Član 61

Na računima grupe 72 - Račun dobitka i gubitka, iskazuje se ostvareni dobitak ili gubitak na kraju izveštajnog perioda, porez na dobit, lična primanja poslodavca i prenos dobitka ili gubitka.

Na računu 720 - Dobitak ili gubitak, iskazuje se ostvareni dobitak ili gubitak na kraju izveštajnog perioda odobrenjem ili zaduženjem ovog računa na teret ili u korist računa 724.

Na računu 721 - Poreski rashod perioda, iskazuje se poreski rashod tekućeg perioda obračunat u skladu sa poreskim propisima zaduženjem ovog računa u korist računa 481 - Obaveze za porez iz rezultata.

Na računu 722 - Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda, iskazuju se odloženi poreski rashodi i prihodi obračunati u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 723 - Lična primanja poslodavca, iskazuju se isplate ličnih primanja poslodavcu u društvima lica u toku godine. Ako se iznos izvršenih isplata ne može pokriti iz ostvarenog dobitka, nepokriveni iznos se prenosi, na kraju izveštajnog perioda, na teret računa 724.

Na računu 724 - Prenos dobitka ili gubitka, iskazuje se ostvareni dobitak ili gubitak na kraju izveštajnog perioda zaduženjem ili odobrenjem ovog računa u korist ili na teret računa 720, 721, 722 i 723. Ostvareni dobitak koji nije raspoređen, na kraju izveštajnog perioda prenosi se zaduženjem računa 724 u korist računa 341. Ostvareni gubitak na kraju izveštajnog perioda prenosi se na teret računa 351, u korist računa 724.

U pravnom licu sa statusom društva lica u narednoj godini ostvareni dobitak se pripisuje kapitalu ako je tako ugovorom utvrđeno, odnosno iskazuje kao obaveza za isplatu prema vlasnicima, a za iznos gubitka umanjuje se kapital po godišnjem bilansu.

Član 62

Na računima grupe 73 - Zaključak računa stanja, na datum bilansa, iskazuje se zaključak računa aktive i pasive Bilansa stanja.

Na računu 730 - Izravnanje računa stanja, iskazuje se zaključak računa glavne knjige finansijskog knjigovodstva zaduženjem ovog računa u korist računa aktive, odnosno odobrenjem ovog računa na teret računa pasive. Evidentiranje na računu 730 vrši se po pojedinim pozicijama Bilansa stanja. Po izvršenom zaključku svih računa glavne knjige na ovom računu zbir dugovne i potražne strane je jednak.

Član 63

Na računima grupe 74 - Slobodna grupa, pravna lica i preduzetnici mogu otvarati posebne osnovne račune prema sopstvenim potrebama.

Klasa 8: Vanbilansna evidencija

Član 64

Na računima grupe 88 - Vanbilansna aktiva, iskazuju se preuzeti proizvodi i roba za zajedničko poslovanje, komisiona roba, roba u konsignaciji, materijal i roba primljeni na obradu i doradu, sredstva uzeta u zakup po osnovu ugovora o poslovnom lizingu, data jemstva, garancije i druga prava i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu pravnog lica i preduzetnika.

Na računima ove grupe iskazuju se i hartije od vrednosti koje su van prometa, avali, garancije i druga jemstva, kao i imovina koja se nalazi kod drugih subjekata.

Član 65

Na računima grupe 89 - Vanbilansna pasiva, iskazuju se obaveze po osnovu sredstava iskazanih na računima grupe 88.

Klasa 9: Obračun troškova i učinaka

Član 66

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju proizvodnu delatnost u klasi 9 obavezno vode osnovne račune 900, 902, grupe računa 95 i 96 i račune 980, 982 i 983.

Ostale račune predviđene u klasi 9, lica iz stava 1. ovog člana vode u skladu sa svojim potrebama i načinom obračuna troškova i učinaka.

Pravna lica i preduzetnici koji ne obavljaju proizvodnu delatnost nisu obavezni da vode evidenciju u okviru računa klase 9.

Član 67

Na računima grupe 90 - Računi odnosa s finansijskim knjigovodstvom, iskazuje se preuzimanje zaliha, preuzimanje nabavke materijala i robe, preuzimanje troškova i preuzimanje prihoda.

Na računu 900 - Račun za preuzimanje zaliha, na početku poslovne godine, iskazuje se preuzimanje zaliha materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe zaduženjem računa grupe 91, 95 i 96 u korist ovog računa. Preuzete zalihe na ovom računu iskazuju se u iznosu koji je iskazan u finansijskom knjigovodstvu na računima grupe 10, 11, 12 i 13.

Na računu 901 - Račun za preuzimanje nabavke materijala i robe, iskazuje se nabavka materijala i robe kada se stanje, nabavka, trošenje i prodaja tih zaliha vodi na računima 910, 911 i 912 u okviru klase 9. Za preuzetu nabavku zadužuju se računi 910, 911 i 912 u korist računa 901.

Na računu 902 - Račun za preuzimanje troškova, iskazuju se troškovi koji su u finansijskom knjigovodstvu evidentirani na računima grupe 51 do 55, kao i troškovi finansiranja koji se zaduženjem odgovarajućih računa grupa 92, 93 i 94, ako se troškovi vode po mestima troškova, a na teret računa grupe 95 i računa 982, ako se troškovi ne vode po mestima troškova.

Na računu 902 ne evidentira se preuzimanje troškova materijala kada se evidencija o stanju, nabavci i trošenju materijala vodi na računu 910, jer se u tom slučaju trošenje materijala evidentira na potražnoj strani računa 910, uz zaduženje odgovarajućih računa mesta troškova i nosilaca (računi grupa 92, 93, 94 i 95), odnosno na teret računa grupe 95 i računa 982, ako se troškovi materijala ne vode po mestima troškova.

Na računu 903 - Račun za preuzimanje vrednosti zaliha poljoprivrednih proizvoda koji se odmeravaju po fer vrednosti, iskazuju se poljoprivredni proizvodi koji se na dan ubiranja, odnosno žetve odmeravaju se po fer vrednosti umanjenoj za troškove prodaje.

Na računu 904 - Račun za preuzimanje prihoda, iskazuje se preuzimanje poslovnih prihoda koji su evidentirani u finansijskom knjigovodstvu, a koji se u posebnom knjigovodstvu obračuna troškova i učinaka evidentiraju u korist računa 986, 987, 988 i 989.

Član 68

Na računima grupe 91 - Materijal i roba, iskazuju se zalihe materijala, robe i proizvoda i robe u prodavnicama proizvođača, kada se evidencija o stanju, nabavci, trošenju i prodaji tih zaliha vodi na računima ove grupe u okviru posebnog knjigovodstva obračuna troškova i učinaka.

Kada se evidencija o stanju, nabavci, trošenju i prodaji zaliha materijala i robe vodi u finansijskom knjigovodstvu na računima grupa 10 i 13, na računima grupe 91 ne vrši se evidentiranje.

Na računu 910 - Materijal, odnosno na posebnim analitičkim računima u okviru ovog računa iskazuje se evidencija o stanju, nabavci i trošenju zaliha sirovina, osnovnog i pomoćnog materijala, ostalog materijala, goriva i maziva, alata i inventara koji se u celini otpisuju u obračunskom periodu (kao što su sitan inventar, auto-gume i ambalaža, ako se u celini otpisuju u obračunskom periodu). Na posebnim analitičkim računima u okviru ovog računa vode se odstupanja od planskih nabavnih cena, ispravka vrednosti i revalorizacija zaliha. Preuzimanje početnog stanja materijala evidentira se zaduženjem računa 910 u korist računa 900, a nabavka u korist računa 901.

Ako se podaci o stanju, nabavci i trošenju materijala vode na računu 910, nabavka materijala u finansijskom knjigovodstvu evidentira se zaduženjem računa 510, u korist odgovarajućeg računa grupe 43. U tom slučaju, na osnovu izveštaja iz obračuna troškova i učinaka (pogonskog obračuna) o promeni stanja zaliha na datum bilansa, u finansijskom knjigovodstvu ova promena evidentira se na računima grupe 10 i računu 510.

Utrošeni materijal evidentira se zaduženjem računa grupe 92, 93, 94 i 95, a za prodat materijal zaduženjem računa 991, za manjkove računa 992, za otpise računa 993, a sve u korist računa 910. Za viškove materijala zadužuje se račun 910, a odobrava 994.

Za izlaz materijala vrši se evidentiranje i u klasi 5, zaduženjem računa 511, 512, 513, 514, 515, 573, 575, 576, a u korist računa 510, a za viškove zaduženjem računa 510 u korist računa 674.

Na računu 911 - Roba, na posebnim analitičkim računima, iskazuje se vrednost zaliha robe u skladištu i stovarištu na veliko, u prodavnicama i drugim maloprodajnim objektima, u obradi, doradi i manipulaciji, kao i ukalkulisani PDV i razlika u ceni robe.

Preuzimanje početnog stanja robe evidentira se zaduženjem računa 911 u korist računa 900, a nabavka u korist računa 901. Prodaja robe evidentira se zaduženjem računa 981, u korist računa 911.

Ako pravno lice i preduzetnik odluči da stanje, nabavku i prodaju robe vodi na računu 911, u okviru klase 9, na računima grupe 13, vodi se samo početno stanje zaliha robe i promene vrednosti tih zaliha na datum bilansa.

Ako se podaci o stanju, nabavci i prodaji robe vode na računu 911, nabavka robe u finansijskom knjigovodstvu evidentira se zaduženjem računa 500, u korist odgovarajućeg računa grupe 43. U tom slučaju, na osnovu izveštaja iz obračuna troškova i učinaka (pogonskog obračuna) o promeni stanja zaliha na datum bilansa u finansijskom knjigovodstvu ta promena evidentira se zaduženjem ili odobrenjem računa grupe 13 i obrnutim evidentiranjem na računu 500.

Na računu 912 - Proizvodi i roba u prodavnicama proizvođača, na posebnim analitičkim računima, iskazuje se vrednost zaliha proizvoda i robe u prodavnicama i drugim maloprodajnim objektima proizvođačkih pravnih lica i preduzetnika, kao i ukalkulisani PDV i razlika u ceni robe.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju proizvodnu delatnost koja na računu 912, vode evidenciju o stanju, ulazu, nabavci i prodaji zaliha proizvoda i robe, na računima grupe 13, vode evidenciju o početnom stanju zaliha robe i promene vrednosti na datum bilansa.

Izuzetno od stava 12. ovog člana, pravna lica i preduzetnici koji obavljaju proizvodnu delatnost i koja vrše prodaju proizvoda i robe u sopstvenim maloprodajnim objektima, mogu vršiti prenos zaliha sopstvenih proizvoda na račun 134, zaduženjem tog računa u korist računa 621. Na računima klase 9, taj prenos evidentira se zaduženjem računa 980, u korist računa grupe 96. U tom slučaju, na kraju godine zalihe gotovih proizvoda koje su prenete na robu svode se na cenu koštanja ili neto prodajnu cenu ako je niža u skladu sa računovodstvenom politikom.

Preuzimanje početnog stanja proizvoda i robe evidentira se zaduženjem računa 912, u korist računa 900. Nabavke robe u toku perioda evidentiraju se zaduženjem računa 912, u korist računa 901. Prijem sopstvenih proizvoda u prodavnicu u toku perioda evidentira se zaduženjem računa 912, u korist računa grupe 96.

Prodaja proizvoda i robe iz sopstvenih prodavnica evidentira se zaduženjem računa 981 i računa 980, u korist računa 912.

Član 69

Na računima grupe 92 - Računi mesta troškova nabavke, tehničke uprave i pomoćnih delatnosti, odnosno na posebnim osnovnim računima koje pravno lice i preduzetnik otvori u okviru računa ove grupe, posle evidentiranja u finansijskom knjigovodstvu, iskazuju se odgovarajući troškovi u korist računa 902, odnosno u korist računa 910. kada se zalihe materijala vode na ovom računu.

Član 70

Na računima grupe 93 - Računi glavnih proizvodnih mesta troškova, odnosno na posebnim osnovnim računima koje pravno lice i preduzetnik otvori u okviru računa ove grupe, posle evidentiranja u finansijskom knjigovodstvu, iskazuju se odgovarajući troškovi u korist računa 902, odnosno u korist računa 910, kada se zalihe materijala vode na ovom računu.

Član 71

Na računima grupe 94 - Računi mesta troškova uprave, prodaje i sličnih aktivnosti, odnosno na posebnim osnovnim računima koje pravno lice i preduzetnik otvori u okviru računa ove grupe, posle evidentiranja u finansijskom knjigovodstvu, iskazuju se odgovarajući troškovi u korist računa 902, odnosno u korist računa 910, kada se zalihe materijala vode na ovom računu.

Član 72

Na računima grupe 95 - Nosioci troškova, iskazuju se početno stanje nosioca troškova, direktni troškovi koji se na osnovu dokumentacije mogu povezati za pojedine učinke i indirektni troškovi koji se na osnovu odgovarajućih ključeva za raspodelu alociraju na učinke.

Preuzimanje početnog stanja nosioca troškova evidentira se zaduženjem računa 950 do 956 u korist računa 900.

Na računu 950 do 956 - Nosioci troškova, iskazuju se direktni i indirektni troškovi zaduženjem pojedinih računa nosilaca troškova u korist računa 902 i 910, odnosno u korist računa grupe 93.

Na računu 957 - Nedovršeni poljoprivredni proizvodi koji se odmeravaju po fer vrednosti, iskazuju se neubrani proizvodi od bioloških sredstava pravnog lica koji se pouzdano mogu odmeriti po fer vrednosti umanjenoj za troškove prodaje u momentu ubiranja.

Na računu 958 - Poluproizvodi sopstvene proizvodnje, iskazuju se poluproizvodi po ceni koštanja zaduženjem pojedinih računa poluproizvoda sopstvene proizvodnje u korist računa 950 do 957. Utrošak poluproizvoda iskazuje se odobrenjem računa 958 na teret računa grupe 93 ili na računima 950 do 957.

Na računu 959 - Odstupanja u troškovima nosilaca troškova, iskazuje se razlika između cena po kojima se vode zalihe nedovršenih učinaka i cena koštanja tih zaliha.

Član 73

Na računima grupe 96 - Gotovi proizvodi, iskazuju se gotovi proizvodi po ceni koštanja i odstupanja u troškovima gotovih proizvoda.

Preuzimanje početnog stanja gotovih proizvoda evidentira se zaduženjem računa 960 do 968, a u korist računa 900.

Na računu 960 do 967 - Gotovi proizvodi, iskazuju se gotovi proizvodi po ceni koštanja zaduženjem pojedinih računa gotovih proizvoda u korist računa grupe 95.

Na računu 968 - Gotovi poljoprivredni proizvodi koji se odmeravaju po fer vrednosti, iskazuju se ubrani proizvodi od bioloških sredstava pravnog lica koji se odmeravaju po fer vrednosti umanjenoj za troškove prodaje u momentu ubiranja.

Na računu 969 - Odstupanja u troškovima gotovih proizvoda, iskazuje se razlika između cena po kojima se vode zalihe učinaka gotovih proizvoda i cena koštanja tih zaliha.

Član 74

Na računima grupe 97 - Slobodna grupa, pravna lica i preduzetnici mogu otvarati posebne osnovne račune prema sopstvenim potrebama.

Član 75

Na računima grupe 98 - Rashodi i prihodi, iskazuju se troškovi prodatih proizvoda i usluga, nabavna vrednost prodate robe, troškovi perioda, otpisi, manjkovi, obezvređenje i viškovi zaliha učinaka, ostali rashodi i prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga, prihodi od prodaje robe i ostali prihodi.

Na računu 980 - Troškovi prodatih proizvoda i usluga, iskazuje se vrednost prodatih proizvoda i usluga po stvarnim troškovima, zaduženjem ovog računa u korist računa grupa 95 i 96.

Na teret ovog računa evidentira se i vrednost sopstvenih učinaka upotrebljenih za nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu, materijal i rezervne delove, biološka sredstva i sopstveni transport nabavke materijala i robe, uključujući i troškove utovara, istovara i sl.

Na računu 981 - Nabavna vrednost prodate robe, iskazuje se nabavna vrednost prodate robe u korist računa 911 i 912.

Na računu 982 - Troškovi perioda, iskazuju se troškovi koji se ne uključuju u cenu koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, već se direktno naknađuju na teret prihoda izveštajnog perioda.

Na računu 983 - Otpisi, manjkovi i viškovi zaliha učinaka, iskazuje se vrednost otpisa, manjkova i viškova zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda.

Otpisi i manjkovi evidentiraju se zaduženjem računa 983 u korist računa grupe 95 i 96, a viškovi se evidentiraju zaduženjem računa grupe 95 i 96 u korist računa 983.

Na ovom računu iskazuju se i gubici od obezvređenja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda.

Na računu 984 - Realizovani poljoprivredni proizvodi koji se odmeravaju po fer vrednosti, iskazuje se vrednost prodatih poljoprivrednih proizvoda koji se odmeravaju po fer vrednosti.

Na računu 985 - Slobodan račun, pravna lica i preduzetnici mogu otvarati posebne osnovne račune prema svojim potrebama.

Na računu 986 - Prihodi po osnovu proizvoda i usluga, iskazuju se prihodi ostvareni od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu.

Na računu 987 - Prihodi po osnovu robe, iskazuju se prihodi ostvareni od prodaje robe na domaćem i inostranom tržištu.

Na računu 988 - Slobodan račun, pravna lica i preduzetnici mogu otvarati posebne osnovne račune prema sopstvenim potrebama za iskazivanje na pojedine vrste prihoda.

Na računu 989 - Drugi prihodi, iskazuju se drugi prihodi koji nisu iskazani drugim računima u okviru računa grupe 98.

Član 76

Na računima grupe 99 - Računi dobitka, gubitka i zaključka, iskazuju se poslovni dobitak i gubitak, gubitak i dobitak po osnovu prodaje materijala, manjkovi, otpisi i viškovi materijala i robe, zaključak obračuna troškova i učinaka.

Na računu 990 - Poslovni dobitak i gubitak, iskazuje se poslovni dobitak ili gubitak koji se utvrđuje tako što se na teret računa 990 prenose poslovni rashodi odobrenjem računa 980, 981, 982 i 983. U korist računa 990 prenose se poslovni prihodi zaduženjem računa 986, 987, 988 i 989.

Na računu 991 - Gubitak i dobitak po osnovu prodaje materijala, iskazuju se gubici od prodaje materijala zaduženjem ovog računa, a dobici od prodaje materijala odobrenjem ovog računa.

Na računu 992 - Manjkovi materijala i robe, iskazuju se manjkovi materijala i robe zaduženjem ovog računa u korist računa 910 i 911.

Na računu 993 - Otpisi materijala i robe, iskazuju se otpisi materijala i robe zaduženjem ovog računa u korist računa 910, 911 i deo računa 912.

Na računu 994 - Viškovi materijala i robe, iskazuju se viškovi materijala i robe zaduženjem računa 910, 911 i deo računa 912 u korist ovog računa.

Na računu 999 - Zaključak obračuna troškova i učinaka, na datum bilansa, iskazuje se zaključak računa obračuna troškova i učinaka zaduženjem računa 999 u korist računa koji imaju dugovni saldo i zaduženjem računa koji imaju potražni saldo u korist računa 999.

III PRIZNAVANJE I MERENJE U SLUČAJU STEČAJA I LIKVIDACIJE

Član 77

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja na dan koji prethodi danu otvaranja, odnosno danu zaključenja postupka stečaja i likvidacije, kao i u slučajevima kada se u toku trajanja tih postupaka sastavljaju godišnji finansijski izveštaji, pravna lica i preduzetnici primenjuju odredbe ovog pravilnika, s tim što vrednovanje imovine koja čini stečajnu masu vrše u visini očekivanog unovčenja u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija pravnih lica.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 78

Pravna lica i preduzetnici vrše preknjižavanje sa računa Kontnog okvira propisanih Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 95/14) na račune Kontnog okvira koji su propisani ovim pravilnikom na osnovu Uporednog pregleda za preknjižavanje sa računa prethodnog Kontnog okvira na račune novog Kontnog okvira, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 79

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 95/14).

Pravna lica i preduzetnici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, a koja se završava pre 31. decembra 2021. godine, kao i pravna lica i preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje pre 31. decembra 2021. godine, za tu poslovnu godinu, odnosno za te vanredne finansijske izveštaje, primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 95/14).

Član 80

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

KONTNI OKVIR
ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

Klasa 0: UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL I STALNA IMOVINA

00 - UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
000 - Upisane a neuplaćene akcije
001 - Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi

01 - NEMATERIJALNA IMOVINA
010 - Ulaganja u razvoj
011 - Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke
012 - Softver i ostala prava
013 - Gudvil
014 - Ostala nematerijalna imovina
015 - Nematerijalna imovina uzeta u lizing
016 - Nematerijalna imovina u pripremi
017 - Avansi za nematerijalnu imovinu

02 - NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
020 - Poljoprivredno i ostalo zemljište
021 - Građevinsko zemljište
022 - Građevinski objekti
023 - Postrojenja i oprema
024 - Investicione nekretnine
025 - Nekretnine, postrojenja i oprema uzeta u lizing sa pravom korišćenja preko godinu dana
026 - Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
027 - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
028 - Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
029 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu

03 - BIOLOŠKA SREDSTVA
030 - Šume
031 - Plodonosni višegodišnji zasadi
032 - Ostali višegodišnji zasadi
033 - Osnovno stado
037 - Biološka sredstva u pripremi
038 - Avansi za biološka sredstva

04 - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
040 - Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
041 - Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima
042 - Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i dugoročne hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat
043 - Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji
044 - Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu
045 - Dugoročni plasmani u zemlji i inostranstvu
046 - Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti
047 - Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli
048 - Ostali dugoročni finansijski plasmani

05 - DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
050 - Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica
051 - Potraživanja od ostalih povezanih lica
052 - Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit
053 - Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu
054 - Potraživanja po osnovu jemstva
055 - Sporna i sumnjiva potraživanja
056 - Ostala dugoročna potraživanja

Klasa 1: ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI

10 - ZALIHE MATERIJALA
100 - Obračun nabavne vrednosti zaliha materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara
101 - Materijal
102 - Rezervni delovi
103 - Alat i sitan inventar
104 - Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar u obradi, doradi i manipulaciji

11 - NEDOVRŠENA PROIZVODNJA
110 - Nedovršena proizvodnja
111 - Nedovršene usluge

12 - GOTOVI PROIZVODI
120 - Gotovi proizvodi

13 - ROBA
130 - Obračun nabavke robe
131 - Roba u magacinu
132 - Roba u prometu na veliko
133 - Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih lica
134 - Roba u prometu na malo
135 - Roba u obradi, doradi i manipulaciji
136 - Roba u tranzitu
137 - Roba na putu

14 - STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA
140 - Nematerijalna imovina namenjena prodaji
141 - Zemljište namenjeno prodaji
142 - Građevinski objekti namenjeni prodaji
143 - Investicione nekretnine namenjene prodaji
144 - Ostale nekretnine namenjene prodaji
145 - Postrojenja i oprema namenjena prodaji
146 - Biološka sredstva namenjena prodaji
147 - Sredstva poslovanja koje se obustavlja

15 - PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE
150 - Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i sitan inventar u zemlji
151 - Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i sitan inventar u inostranstvu
152 - Plaćeni avansi za robu i stalna sredstva koja se pribavljaju radi prodaje u zemlji
153 - Plaćeni avansi za robu i stalna sredstva koja se pribavljaju radi prodaje u inostranstvu
154 - Plaćeni avansi za usluge u zemlji
155 - Plaćeni avansi za usluge u inostranstvu

Klasa 2: KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI, NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

20 - POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE
200 - Kupci u zemlji - matično i zavisna pravna lica
201 - Kupci u inostranstvu - matično i zavisna pravna lica
202 - Kupci u zemlji - ostala povezana lica
203 - Kupci u inostranstvu - ostala povezana lica
204 - Kupci u zemlji
205 - Kupci u inostranstvu
206 - Ostala potraživanja po osnovu prodaje

21 - POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA
210 - Potraživanja od izvoznika
211 - Potraživanja po osnovu uvoza za tuđ račun
212 - Potraživanja iz komisione i konsignacione prodaje
218 - Ostala potraživanja iz specifičnih poslova

22 - DRUGA POTRAŽIVANJA
220 - Potraživanja za kamatu i dividende
221 - Potraživanja od zaposlenih
222 - Potraživanja od državnih organa i organizacija
223 - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
224 - Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
225 - Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju
226 - Potraživanja po osnovu naknada šteta
227 - Potraživanja za prihode po posebnim propisima
228 - Ostala kratkoročna potraživanja

23 - KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
230 - Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica
231 - Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana lica
232 - Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji
233 - Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu
234 - Deo dugoročnih finansijskih plasmana koji dospeva do jedne godine
235 - Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti - deo koji dospeva do jedne godine
236 - Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha
237 - Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji ili poništavanju i otkupljeni sopstveni udeli namenjeni prodaji ili poništavanju,
238 - Potraživanja po osnovu finansijskih derivata
239 - Ostali kratkoročni finansijski plasmani

24 - GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
240 - Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti
241 - Tekući (poslovni) računi
242 - Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
243 - Blagajna
244 - Devizni račun
245 - Devizni akreditivi
246 - Devizna blagajna
248 - Ostala novčana sredstva
249 - Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena

27 - POREZ NA DODATU VREDNOST
270 - Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)
271 - Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa)
272 - Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi
273 - Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi
274 - Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi
275 - Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj stopi
276 - Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica
277 - Naknadno vraćen porez na dodatu vrednost kupcima - stranim državljanima
278 - Nadoknada poreza na dodatu vrednost isplaćena poljoprivrednicima
279 - Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost

28 - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
280 - Unapred plaćeni troškovi
281 - Potraživanja za nefakturisani prihod
282 - Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza
288 - Odložena poreska sredstva
289 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja

Klasa 3: KAPITAL

30 - OSNOVNI KAPITAL
300 - Akcijski kapital
301 - Udeli društava s ograničenom odgovornošću
302 - Ulozi
303 - Državni kapital
304 - Društveni kapital
305 - Zadružni udeli
306 - Emisiona premija
307 - Ulozi - sopstveni izvori drugih pravnih lica - ulozi osnivača i drugih lica
309 - Ostali osnovni kapital

31 - UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
310 - Upisane a neuplaćene akcije
311 - Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi

32 - REZERVE
321 - Zakonske rezerve
322 - Statutarne i druge rezerve
323 - Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital

33 - REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI
330 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme
331 - Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja
332 - Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala
333 - Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih društava
334 - Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja inostranog poslovanja
335 - Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje
336 - Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka
337 - Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat

34 - NERASPOREĐENI DOBITAK
340 - Neraspoređeni dobitak ranijih godina
341 - Neraspoređeni dobitak tekuće godine

35 - GUBITAK
350 - Gubitak ranijih godina
351 - Gubitak tekuće godine

Klasa 4: REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

40 - DUGOROČNA REZERVISANJA
400 - Rezervisanja za troškove u garantnom roku
401 - Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
402 - Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
403 - Rezervisanja za troškove restrukturiranja
404 - Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
405 - Rezervisanja za troškove sudskih sporova
409 - Ostala dugoročna rezervisanja

41 - DUGOROČNE OBAVEZE
410 - Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
411 - Dugoročne obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima
412 - Dugoročne obaveze prema ostalim povezanim licima
413 - Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana
414 - Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji
415 - Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu
416 - Dugoročne obaveze po osnovu lizinga
419 - Ostale dugoročne obaveze

42 - KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
420 - Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnog i zavisnih pravnih lica
421 - Kratkoročni krediti i zajmovi od ostalih povezanih lica
422 - Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji
423 - Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu
424 - Deo dugoročnih kredita i zajmova koji dospeva do jedne godine
425 - Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
426 - Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti
427 - Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji
428 - Obaveze po osnovu finansijskih derivata
429 - Ostale kratkoročne finansijske obaveze

43 - OBAVEZE IZ POSLOVANJA
430 - Primljeni avansi, depoziti i kaucije
431 - Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji
432 - Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu
433 - Dobavljači - ostala povezana lica u zemlji
434 - Dobavljači - ostala povezana lica u inostranstvu
435 - Dobavljači u zemlji
436 - Dobavljači u inostranstvu
439 - Ostale obaveze iz poslovanja

44 - OBAVEZE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA
440 - Obaveze prema uvozniku
441 - Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun
442 - Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
449 - Ostale obaveze iz specifičnih poslova

45 - OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA
450 - Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju
451 - Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
452 - Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
453 - Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
454 - Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
455 - Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju
456 - Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju

46 - DRUGE OBAVEZE
460 - Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
461 - Obaveze za dividende
462 - Obaveze za učešće u dobitku
463 - Obaveze prema zaposlenima
464 - Obaveze prema direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora
465 - Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
466 - Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine
467 - Obaveze za kratkoročna rezervisanja
468 - Obaveze za prikupljena sredstva pomoći
469 - Ostale obaveze

47 - OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST
470 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)
471 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa)
472 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi
473 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi
474 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi
475 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi
476 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu
479 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza

48 - OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE
480 - Obaveze za akcize
481 - Obaveze za porez iz rezultata
482 - Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova
483 - Obaveze za doprinose koji terete troškove
489 - Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine

49 - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
490 - Unapred obračunati troškovi
491 - Unapred naplaćeni prihodi
494 - Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
495 - Odloženi prihodi i primljene donacije
496 - Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja
498 - Odložene poreske obaveze
499 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja

Klasa 5: RASHODI

50 - NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
500 - Nabavka robe
501 - Nabavna vrednost prodate robe
502 - Nabavna vrednost nekretnina pribavljenih radi prodaje
503 - Nabavna vrednost ostalih stalnih sredstava namenjenih prodaji

51 - TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE
510 - Nabavka materijala
511 - Troškovi materijala za izradu
512 - Troškovi ostalog materijala (režijskog)
513 - Troškovi goriva i energije
514 - Troškovi rezervnih delova
515 - Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara

52 - TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
520 - Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
521 - Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
522 - Troškovi naknada po ugovoru o delu
523 - Troškovi naknada po autorskim ugovorima
524 - Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
525 - Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
526 - Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora
528 - Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga
529 - Ostali lični rashodi i naknade

53 - TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA
530 - Troškovi usluga na izradi učinaka
531 - Troškovi transportnih usluga
532 - Troškovi usluga održavanja
533 - Troškovi zakupa
534 - Troškovi sajmova
535 - Troškovi reklame i propagande
536 - Troškovi istraživanja
537 - Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju
539 - Troškovi ostalih proizvodnih usluga

54 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
540 - Troškovi amortizacije
541 - Troškovi rezervisanja za garantni rok
542 - Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
543 - Troškovi rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
544 - Rezervisanja za troškove restrukturiranja
545 - Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
549 - Troškovi ostalih rezervisanja

55 - NEMATERIJALNI TROŠKOVI
550 - Troškovi neproizvodnih usluga
551 - Troškovi reprezentacije
552 - Troškovi premija osiguranja
553 - Troškovi platnog prometa
554 - Troškovi članarina
555 - Troškovi poreza i naknada
556 - Troškovi doprinosa
559 - Ostali nematerijalni troškovi

56 - FINANSIJSKI RASHODI
560 - Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
561 - Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim licima
562 - Rashodi kamata (prema trećim licima)
563 - Negativne kursne razlike (prema trećim licima)
564 - Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim licima)
565 - Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata
569 - Ostali finansijski rashodi

57 - OSTALI RASHODI
570 - Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme
571 - Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava
572 - Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti
573 - Gubici od prodaje materijala
574 - Manjkovi
575 - Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog rezultata (sveobuhvatnog dobitka ili gubitka)
576 - Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
577 - Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha
579 - Ostali nepomenuti rashodi

58 - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE
580 - Rashodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava
581 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine
582 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
583 - Rashodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat
584 - Rashodi od usklađivanja vrednosti zaliha
585 - Rashodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
586 - Rashodi od usklađivanja vrednosti finansijskih derivata i finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha
589 - Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

59 - GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS RASHODA
590 - Gubitak poslovanja koje se obustavlja
591 - Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika
592 - Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne
599 - Prenos rashoda

Klasa 6: PRIHODI

60 - PRIHODI OD PRODAJE ROBE
600 - Prihodi od prodaje robe matičnom i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu
601 - Prihodi od prodaje robe matičnom i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu
602 - Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim licima na domaćem tržištu
603 - Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim licima na inostranom tržištu
604 - Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
605 - Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu

61 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA
610 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnom i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu
611 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnom i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu
612 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim licima na domaćem tržištu
613 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim licima na inostranom tržištu
614 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
615 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu

62 - PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE
620 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe
621 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe

63 - PROMENA VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
630 - Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i usluga i gotovih proizvoda
631 - Smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i usluga i gotovih proizvoda

64 - PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.
640 - Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina
641 - Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
642 - Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz republičkog budžeta
643 - Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz budžeta autonomne pokrajine ili lokalne samouprave
644 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od inostranih vlada i međunarodnih organizacija
645 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica
646 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od fizičkih lica iz zemlje i inostranstva
649 - Ostali prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl.

65 - DRUGI POSLOVNI PRIHODI
650 - Prihodi od zakupa
651 - Prihodi od članarina
652 - Prihodi od tantijema i licencnih naknada
653 - Prihodi od članskih doprinosa
654 - Prihodi po posebnim propisima iz budžeta
655 - Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora
659 - Ostali poslovni prihodi

66 - FINANSIJSKI PRIHODI
660 - Finansijski prihodi od matičnog i zavisnih pravnih lica
661 - Finansijski prihodi od ostalih povezanih lica
662 - Prihodi od kamata (od trećih lica)
663 - Pozitivne kursne razlike (prema trećim licima)
664 - Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim licima)
665 - Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata
669 - Ostali finansijski prihodi

67 - OSTALI PRIHODI
670 - Dobici od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme
671 - Dobici od prodaje bioloških sredstava
672 - Dobici od prodaje učešća i hartija od vrednosti
673 - Dobici od prodaje materijala
674 - Viškovi
675 - Naplaćena otpisana potraživanja
676 - Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog rezultata
677 - Prihodi od smanjenja obaveza
678 - Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja
679 - Ostali nepomenuti prihodi

68 - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE
680 - Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava
681 - Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine
682 - Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
683 - Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat
684 - Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha
685 - Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
686 - Prihodi od usklađivanja vrednosti finansijskih derivata i finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha
689 - Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

69 - DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA
690 - Dobitak poslovanja koje se obustavlja
691 - Prihodi od efekata promene računovodstvenih politika
692 - Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne
699 - Prenos prihoda

Klasa 7: OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPEHA

70 - OTVARANJE GLAVNE KNJIGE
700 - Otvaranje glavne knjige finansijskog knjigovodstva

71 - ZAKLJUČAK RAČUNA USPEHA
710 - Rashodi i prihodi
711 - Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja
712 - Prenos ukupnog rezultata

72 - RAČUN DOBITKA I GUBITKA
720 - Dobitak ili gubitak
721 - Poreski rashod perioda
722 - Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda
723 - Lična primanja poslodavca
724 - Prenos dobitka ili gubitka

73 - ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA
730 - Izravnanje računa stanja

74 - SLOBODNA GRUPA

Klasa 8: VANBILANSNA EVIDENCIJA

88 - VANBILANSNA AKTIVA
880 - Tuđa sredstva uzeta u operativni lizing (zakup)
881 - Preuzeti proizvodi i roba za zajedničko poslovanje
882 - Roba uzeta u komision i konsignaciju
883 - Materijal i roba primljeni na obradu i doradu
884 - Data jemstva, garancije i druga prava
885 - Hartije od vrednosti koje su van prometa
889 - Ostala imovina drugih subjekata

89 - VANBILANSNA PASIVA
890 - Obaveze za sredstva uzeta u operativni lizing (zakup)
891 - Obaveze za preuzete proizvode i robu za zajedničko poslovanje
892 - Obaveze za robu uzetu u komision i konsignaciju
893 - Obaveze za materijal i robu primljenu na obradu i doradu
894 - Obaveze za data jemstva, garancije i druga prava
895 - Obaveze za hartije od vrednosti koje su van prometa
899 - Obaveze za ostalu imovinu drugih subjekata

Klasa 9: OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA

90 - RAČUNI ODNOSA S FINANSIJSKIM KNJIGOVODSTVOM
900 - Račun za preuzimanje zaliha
901 - Račun za preuzimanje nabavke materijala i robe
902 - Račun za preuzimanje troškova
903 - Račun za preuzimanje vrednosti zaliha poljoprivrednih proizvoda koji se odmeravaju po fer vrednosti
904 - Račun za preuzimanje prihoda

91 - MATERIJAL I ROBA
910 - Materijal
911 - Roba
912 - Proizvodi i roba u prodavnicama proizvođača

92 - RAČUNI MESTA TROŠKOVA NABAVKE, TEHNIČKE UPRAVE I POMOĆNIH DELATNOSTI

93 - RAČUNI GLAVNIH PROIZVODNIH MESTA TROŠKOVA

94 - RAČUNI MESTA TROŠKOVA UPRAVE, PRODAJE I SLIČNIH AKTIVNOSTI

95 - NOSIOCI TROŠKOVA
950 do 956 - Nosioci troškova
957 - Nedovršeni poljoprivredni proizvodi koji se odmeravaju po fer vrednosti
958 - Poluproizvodi sopstvene proizvodnje
959 - Odstupanja u troškovima nosioca troškova

96 - GOTOVI PROIZVODI
960 do 967 - Gotovi proizvodi
968 - Gotovi poljoprivredni proizvodi koji se odmeravaju po fer vrednosti
969 - Odstupanja u troškovima gotovih proizvoda

97 - SLOBODNA GRUPA

98 - RASHODI I PRIHODI
980 - Troškovi prodatih proizvoda i usluga
981 - Nabavna vrednost prodate robe
982 - Troškovi perioda
983 - Otpisi, manjkovi i viškovi zaliha učinaka
984 - Realizovani poljoprivredni proizvodi koji se odmeravaju po fer vrednosti
985 - Slobodan račun
986 - Prihodi po osnovu proizvoda i usluga
987 - Prihodi po osnovu robe
988 - Slobodan račun
989 - Drugi prihodi

99 - RAČUNI DOBITKA, GUBITKA I ZAKLJUČKA
990 - Poslovni dobitak i gubitak
991 - Gubitak i dobitak po osnovu prodaje materijala
992 - Manjkovi materijala i robe
993 - Otpisi materijala i robe
994 - Viškovi materijala i robe
999 - Zaključak obračuna troškova i učinaka

UPOREDNI PREGLED ZA PREKNJIŽAVANJE SA RAČUNA PRETHODNOG KONTNOG OKVIRA NA RAČUNE NOVOG KONTNOG OKVIRA

- sadrži samo nove i delimično izmenjene račune -

Red.
broj

Preknjižavanje na račun/račune

Sa prethodnih računa

1.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 01

019 - Ispravka vrednosti nematerijalne imovine

2.

015 - Nematerijalna imovina uzeta u lizing

Deo računa grupe 01

3.

016 - Nematerijalna imovina u pripremi

015 - Nematerijalna imovina u pripremi

4.

017 - Avansi za nematerijalnu imovinu

016 - Avansi za nematerijalnu imovinu

5.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 02

029 - Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

6.

025 - Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing sa pravom korišćenja preko godinu dana

Deo računa grupe 02

7.

026 - Ostale nekretnine, postrojenja i oprema

025 - Ostale nekretnine, postrojenja i oprema

8.

027 - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

026 - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

9.

028 - Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi

027 - Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi

10.

029 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu

028 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu

11.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 03

039 - Ispravka vrednosti bioloških sredstava

12.

031 - Plodonosni višegodišnji zasadi

Deo računa 031 - Višegodišnji zasadi

13.

032 - Ostali višegodišnji zasadi

Deo računa 031 - Višegodišnji zasadi

14.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 04

049 - Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana

15.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 05

059 - Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja

16.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 10

109 - Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara

17.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 13

139 - Ispravka vrednosti robe

18.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 14

149- Ispravka vrednosti stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

19.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 15

159- Ispravka vrednosti plaćenih avansa

20.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 20

209 - Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje

21.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 21

219 - Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova

22.

227 - Potraživanja za prihode po posebnim propisima

Deo računa 228 - Ostala kratkoročna potraživanja

23.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 22

229 - Ispravka vrednosti drugih potraživanja

24.

238 - Potraživanja po osnovu finansijskih derivata

Deo računa 236 - Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha

25.

239 - Ostali kratkoročni finansijski plasmani

238 - Ostali kratkoročni finansijski plasmani

26.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 23

239 - Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

27.

307 - Ulozi - sopstveni izvori drugih pravnih lica - ulozi osnivača i drugih lica

Deo računa 309 - Ostali osnovni kapital

28.

323 - Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital

Deo računa grupe 32

29.

428 - Obaveze po osnovu finansijskih derivata

Deo računa 429 - Ostale kratkoročne finansijske obaveze

30.

528 - Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga

Deo račun 539 - Troškovi ostalih usluga

31.

572 - Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti

572 - Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti

32.

586 - Rashodi od usklađivanja vrednosti finansijskih derivata i finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha

Deo računa 569 - Ostali finansijski rashodi

33.

642 - Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz republičkog budžeta

Deo računa grupe 64

34.

643 - Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz budžeta autonomne pokrajine ili lokalne samouprave

Deo računa grupe 64

35.

644 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od inostranih vlada i međunarodnih organizacija

Deo računa grupe 64

36.

645 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica

Deo računa grupe 64

37.

646 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od fizičkih lica iz zemlje i inostranstva

Deo računa grupe 64

38.

649 - Ostali prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl.

Deo računa iz grupe 64

39.

653 - Prihodi od članskih doprinosa

Deo računa 659 - Ostali poslovni prihodi

40.

654 - Prihodi po posebnim propisima iz budžeta

Deo računa 659 - Ostali poslovni prihodi

41.

655 - Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

Deo računa 659 - Ostali poslovni prihodi

42.

686 - Prihodi od usklađivanja vrednosti finansijskih derivata i finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha

Deo računa 669 - Ostali finansijski prihodi

43.

904 - Račun za preuzimanje prihoda

903 - Račun za preuzimanje prihoda

44.

950 do 956 - Nosioci troškova

950 do 957 - Nosioci troškova

45.

960 do 967 - Gotovi proizvodi

960 do 968 - Gotovi proizvodi