Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI TURISTIČKIH MESTA

("Sl. glasnik RS", br. 41/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za određivanje kategorije turističkog mesta, način određivanja i promene kategorije, kao i vrste podataka o turističkim mestima koji se evidentiraju u Registru turizma.

Član 2

Razvrstavanje turističkih mesta u kategorije vrši se na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih kriterijuma.

Kvantitativni kriterijumi procenjuju se na osnovu raspoloživih podataka obima turističkog prometa u poslednje tri godine koje prethode godini u kojoj se vrši određivanje kategorije turističkog mesta.

Kvalitativni kriterijumi procenjuju se na osnovu stepena izgrađenosti komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture kao i turističke suprastrukture područja koje se razvrstava u kategoriju turističkog mesta (u daljem tekstu: područje).

Obim turističkog prometa

Član 3

Procena obima turističkog prometa područja određuje se na osnovu:

1) registrovanog broja dolaska turista;

2) registrovanog broja noćenja turista u ugostiteljskim objektima za smeštaj;

3) ukupnog broja noćenja turista u ugostiteljskim objektima za smeštaj u toku godine u odnosu na broj stanovnika područja.

Procena obima turističkog prometa iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, sabiranjem raspoloživih podataka o turističkom prometu i deljenjem sa brojem godina koje su obuhvaćene statističkim izveštajem.

Procena obima turističkog prometa iz stava 1. ovog člana vrši se i na osnovu podataka iz centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-turista).

Broj stanovnika područja iz stava 1. tačka 3. ovog člana utvrđuje se prema poslednjem popisu stanovništva.

Procena obima turističkog prometa vrši se prema vrednostima navedenim u Tabeli broj 1 - Obim turističkog prometa, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Na osnovu kvantitativnih kriterijuma područje se razvrstava na sledeći način:

1) u grupu I ako vrednost turističkog prometa iznosi od 12 do 15 bodova;

2) u grupu II ako vrednost turističkog prometa iznosi od 9 do 11 bodova;

3) u grupu III ako vrednost turističkog prometa iznosi od 5 do 8 bodova;

4) u grupu IV ako vrednost turističkog prometa iznosi od 1 do 4 boda.

Komunalna infrastruktura

Član 5

Procena stepena izgrađenosti komunalne infrastrukture vrši se na osnovu sledećih kriterijuma: vodovodna mreža (javna vodovodna mreža sprovedena na području celog mesta ili obezbeđeno snabdevanje higijenski ispravnom vodom u dovoljnoj količini); kanalizaciona mreža (javna kanalizaciona mreža sa uređajem za prečišćavanje otpadnih voda ili organizovano redovno pražnjenje septičkih jama); električna mreža (električna mreža na području celog mesta, javna rasveta); telekomunikacije (uspostavljena fiksna telefonija, pokrivenost signalima mreža mobilne telefonije na celokupnom području, pokrivenost priključcima za internet); usluge uklanjanja otpada (uklanjanje čvrstih otpadnih materija, organizovan odvoz smeća).

Prilikom procene stepena izgrađenosti komunalne infrastrukture uzima se u obzir i pružanje usluga zdravstvene zaštite i uređenost i opremljenost javnih površina na području.

Procena pružanja usluga zdravstvene zaštite na području vrši se na osnovu dostupnosti medicinskoj pomoći (dom zdravlja/ambulanta, blizina bolnice ili lečilišta do 15 km).

Uređenost i opremljenost javnih površina na području procenjuje se na osnovu sledećih kriterijuma: postavljene korpe za otpatke na javnim površinama, uređeni središnji trgovi, održavanje zelenih površina, održavanje zelenih površina oko lokalnih saobraćajnica od ulaska u mesto i u samom mestu.

Saobraćajna infrastruktura

Član 6

Procena stepena izgrađenosti saobraćajne infrastrukture vrši se na osnovu sledećih kriterijuma: udaljenost aerodroma od područja koje se razvrstava u kategoriju turističkog mesta; udaljenost sportskog aerodroma od područja koje se razvrstava u kategoriju turističkog mesta; udaljenost železničke stanice od područja koje se razvrstava u kategoriju turističkog mesta; autobuska stanica (povezanost mesta autobuskim linijama sa drugim destinacijama); luka (za međunarodni saobraćaj); parking sa organizovanom naplatom ili garaža (obezbeđeno parkiranje vozila na parkingu sa organizovanom naplatom ili u garaži); stanica za punjenje električnih vozila; usluge taksi prevoza (organizovane usluge taksi prevoza); saobraćajna signalizacija i oprema saobraćajnica (jasno obeleženi pešački prelazi, natkrivena stajališta na autobuskim stanicama, odmorište uz saobraćajnice opremljeno klupama); turistička signalizacija na putevima (informativne table, panoi sa planovima grada/opštine/naselja i drugim turističkim informacijama, table dobrodošlice).

Turistička infrastruktura

Član 7

Procena stepena izgrađenosti turističke infrastrukture vrši se na osnovu izgrađenosti područja u pogledu sledećih vrsta objekata: turistički informativni centar (organizovano informisanje turista, centar za prihvat turista i posetilaca); otvoreni i zatvoreni objekti sportske rekreacije (teniski teren, golf, mini golf, fudbalski teren, odbojkaški teren, košarkaški teren, bazen za kupanje, male veštačke akumulacije sa kupalištem, dečje igralište, teren za jahanje, biciklistička staza, trim staza, staza zdravlja, staza za motorne sanke, panoramski put); tematski i zabavni park (jedan ili više tematskih ili zabavnih parkova); objekti nautičkog turizma (ukoliko mesto na svojoj teritoriji ima vodene površine, podobne za nautički turizam); ostala infrastruktura i objekti (vidikovac, objekat za posmatranje prirodnih retkosti, objekat za predah i kraće zadržavanje turista, muzej, letnja pozornica, pešačke staze, objekti avanturističke aktivnosti - bandži, paraglajding, itd.).

Član 8

Prilikom procene stepena izgrađenosti turističke infrastrukture uzima se u obzir i prirodna i kulturna baština, kao i turistički proizvodi područja.

Procena prirodne i kulturne baštine područja vrši se na osnovu sledećih kriterijuma: prirodna baština (prostiranje nacionalnog parka na području koje se razvrstava u kategoriju turističkog mesta, prostiranje parka prirode na području koje se razvrstava u kategoriju turističkog mesta, poseban rezervat udaljen do 70 km od područja koje se razvrstava u kategoriju turističkog mesta); nepokretna kulturna dobra u funkciji turizma (spomenici kulture, prostorne kulturne-istorijske celine, arheološka nalazišta - blizina do 30 km, znamenita mesta, lokaliteti i spomenici pod zaštitom UNESKA).

Procena ponude turističkih proizvoda područja vrši se u odnosu na sledeće turističke proizvode: gradski odmor ("City break"); kružna putovanja ("Touring"); poslovni turizam (kapacitet do 100, 200 i 500 mesta); zdravstveni turizam ("Spa/wellness") (utvrđeno područje banje, pružanje usluga zdravstvenog turizma); planine (uređene ski staza/spasilačke ekipe, sertifikat FIS-a, mogućnost veštačkog osnežavanja); jezera i reke (tuševi/toaleti, kabine za presvlačenje, spasilačka služba, skakaonica, tobogan, odbojka na pesku, suncobrani, ležaljke, pedaline i dr, prilaz za invalide, korpe za otpatke; nautika (mogućnost korišćenja individualnih plovila, krstarenje - organizovane brodske ture-kruzing); događaji ("Events") (manifestacija/događaj sa preko 100.000 posetilaca, manifestacija/događaj sa preko 50.000 posetilaca, manifestacija/događaj sa preko 10.000 posetilaca, manifestacija/događaj sa preko 5.000 posetilaca, manifestacija/događaj sa preko 2.000 posetilaca); ruralni turizam i specijalni interesi (vinske ture, pešačenje, biciklizam, lov, ribolov, konjički sportovi, eko lov, rafting, splavarenje).

Turistička suprastruktura

Član 9

Procena stepena izgrađenosti turističke suprastrukture vrši se na osnovu izgrađenosti područja u pogledu sledećih vrsta kategorisanih ugostiteljskih objekata: hotel; motel; pansion; turističko naselje; kamping; kuća; apartman; soba; seosko turističko domaćinstvo; lovačka vila; marina i u pogledu sledećih vrsta ugostiteljskih objekata koji se ne kategorišu: hostel; konačište/prenoćište; restoran/kafana, bar, kafe i drugo; ketering objekat; kampiralište/kamp stop; lovačka koliba/lovačka kuća/lovački dom; objekti nautičkog turizma.

Član 10

Procena kvalitativnih kriterijuma u pogledu komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture, vrši se prema vrednostima navedenim u Tabeli broj 2 - Kvalitativni kriterijumi za razvrstavanje u kategoriju turističkog mesta u pogledu komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Procena kvalitativnih kriterijuma u pogledu turističke suprastrukture vrši se prema vrednostima navedenim u Tabeli broj 3 - Kvalitativni kriterijumi za razvrstavanje u kategoriju turističkog mesta u pogledu turističke suprastrukture, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Na osnovu kvalitativnih kriterijuma iz čl. 5-9. ovog pravilnika područje se razvrstava na sledeći način:

1) u grupu I ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 70 bodova po osnovu izbornih elemenata,

2) u grupu II ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 58 bodova po osnovu izbornih elemenata,

3) u grupu III ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 48 bodova po osnovu izbornih elemenata,

4) u grupu IV ako ispunjava obavezne elemente za ovu kategoriju označene znakom "M" i ima najmanje 38 bodova po osnovu izbornih elemenata.

Član 12

Kategorija turističkog mesta označava se u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam, na sledeći način:

1) kategorija označena rimskim brojem I;

2) kategorija označena rimskim brojem II;

3) kategorija označena rimskim brojem III;

4) kategorija označena rimskim brojem IV.

Član 13

Područja se razvrstavaju u kategorije turističkog mesta prema kvalitativnim i kvantitativnim kriterijumima na sledeći način:

Grupa prema kvantitativnim kriterijumima

Grupa prema kvalitativnim kriterijumima

Kategorija turističkog mesta

I

I

I

I

II

I

I

III

II

I

IV

III

II

I

I

II

II

II

II

III

II

II

IV

III

III

I

II

III

II

II

III

III

III

III

IV

III

IV

I

III

IV

II

III

IV

III

III

IV

IV

IV

Član 14

Zahtev za određivanje kategorije turističkog mesta podnosi jedinica lokalne samouprave i to za područje naseljenog mesta, dela teritorije ili celokupne teritorije na kojoj se prostire jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam.

Zahtev za određivanje kategorije turističkog mesta mogu zajednički podneti i dve ili više jedinice lokalne samouprave.

Zahtev sadrži: naziv i adresu podnosioca zahteva, opis granica turističkog mesta, podatke o kvantitativnim i kvalitativnim kriterijumima na osnovu kojih se vrši razvrstavanje u kategoriju turističkog mesta, u skladu sa ovim pravilnikom, dokaze o ispunjenosti kvantitativnih i kvalitativnih kriterijuma i ostale podatke o turističkom mestu koji se evidentiraju u Registru turizma.

Dokazi iz stava 3. ovog člana ne mogu biti stariji od godinu dana.

U slučaju ponovnog određivanja kategorije jedinica lokalne samouprave podnosi zahtev 60 dana pre isteka rešenja o kategorizaciji turističkog mesta.

Član 15

Komisija za kategorizaciju turističkih mesta, koja se obrazuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam, priprema predlog za razvrstavanje turističkog mesta u odgovarajuću kategoriju u formi zapisnika.

Zapisnik sadrži:

1) osnovne podatke o podnosiocu zahteva i turističkom mestu;

2) podatke o ispunjenosti uslova za odgovarajuću kategoriju turističkog mesta;

3) predlog Komisije za kategorizaciju turističkog mesta.

Komisija za kategorizaciju turističkog mesta proverava kvalitativne kriterijume na licu mesta.

Rešenje o određivanju kategorije turističkog mesta dostavlja se Registru turizma radi evidentiranja.

Promena kategorije turističkog mesta

Član 16

Ako u toku perioda za koji je izdato rešenje o određivanju kategorije turističkog mesta, turističko mesto ispuni uslove za višu kategoriju od kategorije koja mu je određena, na zahtev jedinice lokalne samouprave može se promeniti kategorija turističkog mesta.

Promena kategorije turističkog mesta vrši se po istom postupku i na isti način koji se primenjuju za njeno određivanje.

Član 17

U okviru Registra turizma evidentiraju se sledeći podaci o turističkom mestu:

1) kategorija turističkog mesta;

2) opšti podaci o turističkom mestu (opis granica i površina turističkog mesta u km2, broj stanovnika turističkog mesta, broj zaposlenih turističkog mesta, broj zaposlenih u turizmu turističkog mesta);

3) podaci o turističkom prometu u turističkom mestu (broj dolazaka turista, broj noćenja turista u ugostiteljskim objektima za smeštaj);

4) podaci o turističkoj suprastrukturi turističkog mesta: ugostiteljski objekti za smeštaj (broj i vrsta), smeštajne jedinice u ugostiteljskim objektima za smeštaj - sobe i apartmani (broj i vrsta) i to po vrstama objekata i ukupno, broj ležaja (kreveta), kao i ukupan broj individualnih ležaja u ugostiteljskim objektima za smeštaj, (po vrsti objekata, vrsti smeštajnih jedinica i ukupno), broj sedećih mesta u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće (po vrsti objekata i ukupno);

5) raspoloživi podaci o turističkim resursima navedeni u zahtevu za određivanje kategorije turističkog mesta, i to: podaci o komunalnoj, saobraćajnoj i turističkoj infrastrukturi i ostali raspoloživi podaci o turističkoj suprastrukturi turističkog mesta.

Član 18

Postupci koji su započeti do dana stupanju na snagu ovog pravilnika okončaće se po odredbama pravilnika koji je bio na snazi do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 19

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kategorizaciji turističkih mesta ("Službeni glasnik RS", br. 24/12, 31/12 - ispravka i 102/15).

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 3. stav 3. ovog pravilnika, koje se primenjuju od 1. februara 2024. godine.

 

Tabela broj 1 - OBIM TURISTIČKOG PROMETA

 

Kriterijum

Broj

Oblici turističkog prometa

Udeo

Bodovi

I

II

III

IV

Turistički promet

1

Dolasci turista:
turističko mesto/Republika

preko 5%

5

 

 

 

 

3,5-5%

4

2-3,4%

3

1-1,9%

2

0,2-0,9%

1

2

Noćenja turista u ugostiteljskim objektima za smeštaj: turističko mesto/Republika

preko 5%

5

3,5-5%

4

2-3,4%

3

1-1,9%

2

0,2-0,9%

1

3

Noćenja turista u ugostiteljskim objektima za smeštaj u toku godine u odnosu na broj stanovnika područja

preko 400%

5

100-399%

4

50-99%

3

30-49%

2

10-29%

1

Ukupno

 

 

 

 

12-15

9-11

5-8

1-4

 

 

Tabela broj 2 - KVALITATIVNI KRITERIJUMI ZA RAZVRSTAVANJE U KATEGORIJU TURISTIČKOG MESTA U POGLEDU KOMUNALNE, SAOBRAĆAJNE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

Oblast
Elementi

Red. br.

Kriterijum

Bodovi za izborne elemente

Obavezni elementi po kategorijama1
znak "M"2 znak "/"3

IV

III

II

I

Popunjava podnosilac zahteva4

Popunjava komisija

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Vodovodna mreža

1

Javna vodovodna mreža sprovedena na području celog mesta

1

 

M

M

M

 

 

2

Obezbeđeno snabdevanje higijenski ispravnom vodom u dovoljnoj količini

 

M

 

 

 

 

 

Kanalizaciona mreža

3

Javna kanalizaciona mreža sa uređajem za prečišćavanje otpadnih voda5

1

 

M

M

M

 

 

4

Organizovano redovno pražnjenje septičkih jama

 

M

 

 

 

 

 

Električna mreža

5

Električna mreža na području celog mesta

 

M

M

M

M

 

 

6

Javna rasveta

 

M

M

M

M

 

 

Telekomunikacije

7

Uspostavljena fiksna telefonija

 

M

M

M

M

 

 

8

Pokrivenost signalima mreža mobilne telefonije na celokupnom području

1

 

 

M

M

 

 

9

Pokrivenost priključcima za internet

2

 

 

M

M

 

 

Usluge uklanjanja otpada

10

Uklanjanje čvrstih otpadnih materija

 

M

M

M

M

 

 

11

Organizovan odvoz smeća

 

M

M

M

M

 

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

 

Dostupnost medicinske pomoći

12

Dom zdravlja/ambulanta

 

M

M

M

M

 

 

13

Blizina bolnice do 15 km

2

 

 

 

 

 

 

UREĐENOSTI I OPREMLJENOSTI JAVNIH POVRŠINA

 

 

 

14

Postavljene korpe za otpatke na javnim površinama

 

M

M

M

M

 

 

15

Uređeni središnji trgovi

 

M

M

M

M

 

 

16

Održavanje zelenih površina

 

M

M

M

M

 

 

17

Održavanje zelenih površina oko lokalnih saobraćajnica od ulaska u mesto i u samom mestu

 

M

M

M

M

 

 

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

 

 

Aerodrom6

18

Udaljenost do 50 km6

1

 

 

 

 

 

 

19

Udaljenost do 30 km

2

 

 

 

 

 

 

20

Udaljenost do 10 km

3

 

 

 

 

 

 

Sportski aerodrom7

21

Udaljenost do 20 km7

2

 

 

 

 

 

 

Železnička stanica8

22

Udaljenost do 40 km8

1

 

 

 

 

 

 

23

Udaljenost do 30 km

2

 

 

 

 

 

 

24

Udaljenost do 20 km

3

 

 

 

 

 

 

Autobuska stanica

25

Povezanost mesta autobuskim linijama sa drugim destinacijama

 

M

M

M

M

 

 

Luka

26

Za međunarodni saobraćaj

2

 

 

 

 

 

 

Parking sa organizovanom naplatom ili garaža

27

Obezbeđeno parkiranje vozila na parkingu sa organizovanom naplatom ili u garaži

1

 

 

M

M

 

 

Stanica za punjenje električnih vozila

28

Stanica za punjenje električnih vozila

3

 

 

 

M

 

 

Usluge taksi prevoza

29

Organizovane usluge taksi prevoza

 

M

M

M

M

 

 

Saobraćajna signalizacija i oprema saobraćajnica

30

Jasno obeleženi pešački prelazi

 

M

M

M

M

 

 

31

Natkrivena stajališta na autobuskim stanicama

1

 

 

M

M

 

 

32

Odmorište uz saobraćajnice opremljeno klupama

1

 

 

 

M

 

 

Turistička signalizacija na putevima

33

Informativne table

2

 

 

 

 

 

 

34

Panoi sa planovima grada/opštine/naselja i drugim turističkim informacijama

1

 

 

M

M

 

 

35

Table dobrodošlice

1

 

 

M

M

 

 

TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

 

 

Turistički informativni centar

36

Organizovano informisanje turista

 

M

M

M

M

 

 

37

Centar za prihvat turista i posetilaca

1

 

 

 

M

 

 

Otvoreni i zatvoreni objekti sportske rekreacije

38

Teniski teren

2

 

 

 

M

 

 

39

Golf, mini golf

2

 

 

 

 

 

 

40

Fudbalski teren

1

 

M

M

M

 

 

41

Odbojkaški teren

1

 

M

M

M

 

 

42

Košarkaški teren

1

 

M

M

M

 

 

43

Bazen za kupanje

3

 

 

M

M

 

 

44

Male veštačke akumulacije sa kupalištem

1

 

 

 

 

 

 

45

Dečje igralište

1

 

 

M

M

 

 

46

Teren za jahanje

2

 

 

 

 

 

 

47

Biciklistička staza

1

 

 

M

M

 

 

48

Trim staza, staza zdravlja

1

 

 

 

M

 

 

49

Staza za motorne sanke

1

 

 

 

 

 

 

50

Panoramski put

1

 

 

 

 

 

 

Tematski i zabavni park

51

Jedan tematski ili zabavni park

1

 

 

 

 

 

 

52

Više tematskih ili zabavnih parkova

2

 

 

 

 

 

 

Objekti nautičkog turizma

53

Kategorisani prihvatni objekat nautičkog turizma

5

 

 

 

 

 

 

 

54

Nekategorisani prihvatni objekat nautičkog turizma (luka, pristanište i dr.)

2

 

 

 

 

 

 

Ostala infrastruktura i objekti

55

Vidikovac

1

 

 

M

M

 

 

56

Objekat za posmatranje prirodnih retkosti

1

 

 

 

 

 

 

57

Objekat za predah i kraće zadržavanje turista

1

 

 

 

 

 

 

58

Muzej

2

 

 

 

 

 

 

59

Letnja pozornica

1

 

 

 

 

 

 

60

Pešačke staze

1

 

 

 

 

 

 

61

Objekti avanturističke aktivnosti (bandži, paraglajding itd)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Popunjava podnosilac zahteva9

Popunjava komisija

PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA

DA

NE

Prirodna baština

62

Prostiranje nacionalnog parka na području turističkog mesta

4

 

 

 

63

Prostiranje parka prirode na području turističkog mesta

3

 

 

 

64

Poseban rezervat (udaljenost do 70 km od turističkog mesta)

2

 

 

 

Nepokretna kulturna dobra u funkciji turizma10

65

Spomenici kulture11

1-3

 

 

 

66

Spomenici kulture od velikog značaja

3

 

 

 

67

Spomenici kulture od izuzetnog značaja

4

 

 

 

68

Prostorne kulturno-istorijske celine

2

 

 

 

69

Prostorne kulturno-istorijske celine od velikog značaja

3

 

 

 

70

Prostorne kulturno-istorijske celine od izuzetnog značaja

4

 

 

 

71

Arheološka nalazišta - blizina do 30 km

2

 

 

 

72

Arheološka nalazišta od velikog značaja - blizina do 30 km

3

 

 

 

73

Arheološka nalazišta od izuzetnog značaja - blizina do 30 km

4

 

 

 

74

Znamenita mesta

2

 

 

 

75

Znamenita mesta od velikog značaja

3

 

 

 

76

Znamenita mesta od izuzetnog značaja

4

 

 

 

77

Lokaliteti i spomenici pod zaštitom UNESKA

5

 

 

 

 

 

Popunjava podnosilac zahteva12

Popunjava komisija

TURISTIČKI PROIZVODI

DA

NE

 

Gradski odmor ("City break")

78

 

2

 

 

 

Kružna putovanja ("Touring")

79

 

2

 

 

 

Poslovni turizam

80

Kapacitet kongresnih/konferencijskih sala do 500 mesta

3

 

 

 

81

Kapacitet kongresnih/konferencijskih sala do 200 mesta

2

 

 

 

82

Kapacitet kongresnih/konferencijskih sala do 100 mesta

1

 

 

 

Zdravstveni turizam ("Spa/wellness")

83

Utvrđeno područje banje

4

 

 

 

84

Pružanje usluga zdravstvenog turizma ("Spa/wellness)

1

 

 

 

Planinski turizam

85

Uređene ski staze /spasilačke ekipe

1

 

 

 

86

Sertifikat FIS-a13

1

 

 

 

87

Mogućnost veštačkog osnežavanja

3

 

 

 

Jezerski turizam

88

Tuševi/toaleti/ kabine za presvlačenje

1

 

 

 

89

Spasilačka služba

1

 

 

 

90

Skakaonica, tobogan, odbojka na pesku14

1-3

 

 

 

91

Suncobrani, ležaljke, pedaline i dr.

1

 

 

 

92

Prilaz za invalide

2

 

 

 

93

Korpe za otpatke

1

 

 

 

Nautički turizam

94

Mogućnost korišćenja individualnih plovila (mala plovila)

2

 

 

 

95

Krstarenje (organizovane brodske ture - kruzing)

2

 

 

 

Događaji ("Events")

96

Manifestacija/događaj sa preko 100.000 posetilaca

5

 

 

 

97

Manifestacija/događaj sa preko 50.000 posetilaca

4

 

 

 

98

Manifestacija/događaj sa preko 10.000 posetilaca

3

 

 

 

99

Manifestacija/događaj sa preko 5.000 posetilaca

2

 

 

 

100

Manifestacija/događaj sa preko 2.000 posetilaca

1

 

 

 

Ruralni turizam i specijalni interesi 15

101

Vinske ture

2

 

 

 

102

Pešačenje (hiking, climbing)

1

 

 

 

103

Biciklizam

1

 

 

 

104

Lov

1

 

 

 

105

Ribolov

1

 

 

 

106

Eko lov

1

 

 

 

107

Posmatranje ptica

1

 

 

 

108

Konjički sportovi

1

 

 

 

109

Rafting, splavarenje

1

 

 

 

________________
1 Kategorije izražene rimskim brojem.
2 Znak "M" - obavezni element za naznačenu kategoriju.
3 Znak "/" element se ne odnosi na naznačenu kategoriju.
4 Prilikom popunjavanja ove izjave koristite simbol (+) za označavanje odgovora na odnosno pitanje.
5 Zatvoren kanalizacijski sistem.
6 Udaljenost od spoljne granice turističkog mesta.
7 Udaljenost od spoljne granice turističkog mesta.
8 Udaljenost od spoljne granice turističkog mesta.
9 Prilikom popunjavanja ove izjave koristite simbol (+) za označavanje odgovora na odnosno pitanje.
10 Kulturna dobra su stvari i tvorevine materijalne i duhovne kulture od opšteg interesa koje uživaju posebnu zaštitu utvrđenu Zakonom o kulturnim dobrima ("Službeni glasnik RS", br. 71/94, 51/11 - dr. zakon, 99/11 - dr. zakon, 16/20 - dr. zakon, 35/21 - dr. zakon i 129/21). Kulturna dobra, u zavisnosti od fizičkih, umetničkih, kulturnih i istorijskih svojstava, jesu: spomenici kulture, prostorne kulturno-istorijske celine, arheološka nalazišta i znamenita mesta - nepokretna kulturna dobra, umetničko-istorijska dela, arhivska građa, filmska građa i stara i retka knjiga - pokretna dobra. U zavisnosti od značaja, kulturna dobra se razvrstavaju u kategorije: kulturna dobra, kulturna dobra od velikog značaja i kulturna dobra od izuzetnog značaja.
11 Za svaki spomenik kulture po 1 bod ali ne više od 3 boda.
12 Prilikom popunjavanja ove izjave koristite simbol (+) za označavanje odgovora na odnosno pitanje.
13 Međunarodna skijaška federacija.
14 Za svaki sadržaj po 1 bod ali ne više od 3 boda.
15 Organizovano pružanje usluga u navedenim oblastima.

 

Tabela broj 3 - KVALITATIVNI KRITERIJUMI ZA RAZVRSTAVANJE U KATEGORIJU TURISTIČKOG MESTA U POGLEDU TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

 

TURISTIČKA SUPRASTRUKTURA1
KATEGORISANI OBJEKTI

Bodovi za
izborne elemente

Broj objekata

Ukupno

Popunjava komisija

Hotel2

1

Kategorija 5 zvezdica

5

 

 

 

2

Kategorija 4 zvezdice

4

 

 

 

3

Kategorija 3 zvezdice

3

 

 

 

4

Kategorija 2 zvezdice

2

 

 

 

5

Kategorija 1 zvezdica

1

 

 

 

6

Specijalizacija hotela

3

 

 

 

Motel

7

Kategorija 4 zvezdice

4

 

 

 

8

Kategorija 3 zvezdice

3

 

 

 

9

Kategorija 2 zvezdice

2

 

 

 

10

Kategorija 1 zvezdica

1

 

 

 

Turističko naselje

11

Kategorija 5 zvezdica

5

 

 

 

12

Kategorija 4 zvezdice

4

 

 

 

13

Kategorija 3 zvezdice

3

 

 

 

14

Kategorija 2 zvezdice

2

 

 

 

15

Kategorija 1 zvezdica

1

 

 

 

Kamp

16

Kategorija 4 zvezdice

4

 

 

 

17

Kategorija 3 zvezdice

3

 

 

 

18

Kategorija 2 zvezdice

2

 

 

 

19

Kategorija 1 zvezdica

1

 

 

 

Pansion

20

Kategorija 3 zvezdice

3

 

 

 

21

Kategorija 2 zvezdice

2

 

 

 

22

Kategorija 1 zvezdica

1

 

 

 

Kuća

23

Kategorija 4 zvezdice najmanje 30%

4

 

 

 

24

Kategorija 3 zvezdice najmanje 30%

3

 

 

 

25

Kategorija 2 zvezdice najmanje

2

 

 

 

26

Kategorija 1 zvezdica

1

 

 

 

Apartman

27

Kategorija 4 zvezdice najmanje 30%

4

 

 

 

28

Kategorija 3 zvezdice najmanje 30%

3

 

 

 

29

Kategorija 2 zvezdice najmanje

2

 

 

 

30

Kategorija 1 zvezdica

1

 

 

 

Soba

31

Kategorija 3 zvezdice najmanje 30%

3

 

 

 

32

Kategorija 2 zvezdice

2

 

 

 

33

Kategorija 1 zvezdica

1

 

 

 

Seosko turističko domaćinstvo

34

Kategorija 4 zvezdice najmanje 30%

4

 

 

 

35

Kategorija 3 zvezdice najmanje 30%

3

 

 

 

36

Kategorija 2 zvezdice

2

 

 

 

37

Kategorija 1 zvezdica

1

 

 

 

Lovačka vila

38

Kategorija 4 lovačka roga

4

 

 

 

39

Kategorija 3 lovačka roga

3

 

 

 

40

Kategorija 2 lovačka roga

2

 

 

 

41

Kategorija 1 lovački rog

1

 

 

 

Marina

42

Kategorija 4 sidra

4

 

 

 

43

Kategorija 3 sidra

3

 

 

 

44

Kategorija 2 sidra

2

 

 

 

45

Kategorija 1 sidro

1

 

 

 

 

 

Popunjava podnosilac zahteva

Popunjava komisija

TURISTIČKA SUPRASTRUKTURA NEKATEGORISANI OBJEKTI

DA

NE

 

 

46

Hosteli više od 30

3

 

 

 

 

47

Hosteli više od 20

2

 

 

 

 

48

Hosteli više od 10

1

 

 

 

 

49

Konačište/prenoćište

1

 

 

 

 

50

Restoran, kafana, bar, kafe i dr. više od 20

2

 

 

 

 

51

Restoran, kafana, bar, kafe i dr. više od 10

1

 

 

 

 

52

Ketering objekat

1

 

 

 

 

53

Kampiralište/kamping stop

1

 

 

 

 

54

Lovačka koliba/lovačka kuća/lovački dom

1

 

 

 

 

55

Nautičko turistički centar

1

 

 

 

 

56

Turističko pristanište

1

 

 

 

 

57

Privezište/nautičko sidrište

1

 

 

 

_______________
1 Broj kategorisanih objekata jedne vrste množi se sa brojem bodova osim za kuću, apartman, sobu i seosko turističko domaćinstvo.
2 Kao kategorisani ugostiteljski objekat vrste hotel boduje se i podvrsta apart i garni hotel.