Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA ZAHTEV

("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliža pravila kojima se utvrđuju uslovi i kriterijum za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev (u daljem tekstu: odobrenje), kao i sadržina i obrazac zahteva za izdavanje odobrenja i sadržina i obrazac odobrenja.

Član 2

Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) u postupku odlučivanja o podnetom zahtevu za izdavanje odobrenja utvrđuje da li podnosilac zahteva ispunjava uslove i kriterijum utvrđene ovim pravilnikom.

Uslovi za izdavanje odobrenja

Član 3

Uslovi za izdavanje odobrenja jesu raspolaganje profesionalnom i funkcionalnom opremom i drugim tehničkim sredstvima, kao i prostornim (najmanje dve odvojene prostorije za glavnog urednika i za radno angažovana lica u cilju pružanja medijske usluge na zahtev) i organizacionim kapacitetima (glavnog urednika i najmanje dva radno angažovana lica u cilju pružanja medijske usluge na zahtev), koji bi omogućili podnosiocu kvalitetno pružanje medijske usluge na zahtev, u skladu sa programskim elaboratom.

Kriterijum za izdavanje odobrenja

Član 4

Kriterijum, čiju ispunjenost Regulator ocenjuje u postupku odlučivanja o podnetom zahtevu za izdavanje odobrenja, jeste u kojoj meri iz predložene programske koncepcije proizlazi da bi podnosilac zahteva objavljivao kvalitetan i raznovrsan program, i to posebno koje vrste programa će biti zastupljene i u kojoj meri, zatim u kojoj meri će biti zastupljena srpska i evropska audio-vizuelna dela, evropska audio-vizuelna dela nezavisnih producenata, kao i srpska muzička dela, u kojoj meri će u programima biti zastupljeni sadržaji namenjeni deci, odnosno maloletnicima, osobama sa invaliditetom ili drugim manjinskim grupama, kao i u kojoj meri bi program obogatio i unapredio postojeću ponudu programskih sadržaja.

Zahtev za izdavanje odobrenja

Član 5

Zahtev za izdavanje odobrenja podnosi se Regulatoru.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu ZO koji je odštampan uz ovaj pravilnik kao Prilog 1 i čini njegov sastavni deo i objavljuje se na veb-sajtu Regulatora.

Sadržina zahteva

Član 6

Zahtev za izdavanje odobrenja sadrži:

1) naziv podnosioca zahteva;

2) naziv medijske usluge i skraćeni identifikacioni znak;

3) adresu sedišta podnosioca zahteva;

4) adresu studija podnosioca zahteva;

5) matični broj podnosioca zahteva;

6) PIB podnosioca zahteva;

7) drugi kontakt podaci (telefon, faks, elektronska pošta, veb-sajt);

8) ime i prezime lica odgovornog za zastupanje podnosioca zahteva sa sledećim podacima: adresa, telefon i elektronska pošta;

9) ime i prezime glavnog urednika podnosioca zahteva sa sledećim podacima: adresa, telefon i elektronska pošta;

10) podatak o vrsti medijske usluge koju bi pružao podnosilac zahteva prema njenom sadržaju, u smislu člana 56. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;

11) podatak o vrsti elektronske komunikacione mreže putem koje podnosilac zahteva namerava da pruža medijsku uslugu;

12) planirani datum početka pružanja medijske usluge.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev

Član 7

Podnosilac zahteva, uz zahtev za izdavanje odobrenja, podnosi sledeću dokumentaciju:

1) dokaz o registraciji podnosioca zahteva:

(1) izvod iz registra privrednih subjekata, ako je podnosilac zahteva privredni subjekat;

(2) izvod iz registra udruženja (udruženja, fondacije i zadužbine);

(3) izvod iz registra ustanova (visokoškolske ustanove);

(4) izvod iz registra crkava i verskih zajednica (crkve i verske zajednice);

2) dokaz o ispunjenosti uslova:

(1) izjavu ovlašćenog lica za zastupanje, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, kojom garantuje da raspolaže profesionalnom i funkcionalnom opremom i drugim tehničkim sredstvima, koja mu omogućava kvalitetno pružanje medijske usluge, u skladu sa programskim elaboratom;

(2) dokaz o vlasništvu ili ugovor, odnosno predugovor o zakupu poslovnog prostora adekvatnog za obavljanje delatnosti pružanja medijske usluge;

(3) skica (tlocrt) prostora namenjenog za obavljanje delatnosti pružanja medijske usluge, overen od strane ovlašćenog projektanta (projektanta sa licencom) sa označenim prostorijama, njihovom ukupnom i pojedinačnom kvadraturom i njihovom namenom;

(4) podaci o organizacionoj strukturi;

3) informaciju o programskoj koncepciji i ponuđenim katalozima programskih sadržaja (programski elaborat), koja sadrži:

(1) podatak o vrsti medijske usluge prema sadržaju, u smislu člana 56. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;

(2) ciljna grupa kojoj je program namenjen;

(3) jezik, odnosno jezici na kojima će program biti dostupan;

(4) udeo pojedinih vrsta programa (informativni, dokumentarni, naučno-obrazovni, zabavni, rijaliti, kulturno-umetnički, verski, filmski, serijski, sportski, muzički i dečiji program, program za maloletnike i drugi programi) u katalozima programa, koji je procentualno izražen i opis koji će programski sadržaji biti obuhvaćeni pojedinim vrstama programa;

(5) udeo srpskih i evropskih audio-vizuelnih dela, kao i evropskih audio-vizuelnih dela nezavisnih producenata;

(6) podatke o načinu na koji će pružalac medijske usluge ispunjavati svoje obaveze iz člana 77. st. 3. i 4. Zakona o elektronskim medijima, osim u slučaju izuzetka iz člana 77. stav 5. Zakona o elektronskim medijima;

(7) podatke o načinu na koji će pružalac medijske usluge ispunjavati svoje obaveze iz člana 73. Zakona o elektronskim medijima;

(8) podatke o tome na koji način i u kojoj meri će oglašavanje i srpska muzička dela biti dostupni u okviru programa;

4) izjavu ovlašćenog lica za zastupanje podnosioca zahteva da izdavanjem odobrenja neće nastati stanje kojim se narušava medijski pluralizam, prema članu 53. stav 1. alineja 3 i članu 54. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", broj 92/23), za čiju tačnost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

5) skraćeni identifikacioni znak i njegovo grafičko rešenje;

6) fotokopija lične isprave lica odgovornog za zastupanje;

7) fotokopija lične isprave glavnog urednika.

Izvod iz stava 1. tačka 1) ovog člana podnosi se tako da iz njega proističe stanje u registru u momentu podnošenja zahteva.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana podnosi se u originalu ili overenoj fotokopiji, osim dokumentacije iz stava 1. tač. 2) podtač. (2) i (3) i tač. 6) i 7) ovog člana koja se može podneti i u neoverenoj fotokopiji.

Isprave na stranom jeziku moraju biti prevedene na srpski jezik, a prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Sadržina odobrenja

Član 8

Odobrenje sadrži:

1) naziv pružaoca medijske usluge;

2) naziv medijske usluge i skraćeni identifikacioni znak;

3) adresu sedišta i studija pružaoca medijske usluge;

4) matični broj, PIB i kontakt podatke (telefon, faks, elektronska pošta, veb-sajt) pružaoca medijske usluge;

5) ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje pružaoca medijske usluge;

6) ime i prezime glavnog urednika pružaoca medijske usluge;

7) vlasnička struktura pružaoca medijske usluge;

8) podatak o vrsti medijske usluge prema sadržaju, u smislu člana 56. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;

9) podatak o tome da li je reč o zaštićenoj usluzi, u smislu člana 4. tačka 7) Zakona o elektronskim medijima;

10) rok važenja odobrenja;

11) napomenu da je u cilju kontrole rada, u smislu člana 31. Zakona o elektronskim medijima, pružalac medijske usluge dužan da Regulatoru omogući uvid u podatke i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na predmet kontrole.

Sastavni deo odobrenja čine:

1) programski elaborat;

2) ugovor zaključen sa operatorom elektronske komunikacione mreže;

3) rešenje o utvrđivanju visine naknade za pravo na pružanje medijske usluge;

4) skraćeni identifikacioni znak i njegovo grafičko rešenje;

5) isprave koje dokazuju ispunjenost tehničkih uslova za pružanje medijske usluge.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na Obrascu O koji je odštampan uz ovaj pravilnik kao Prilog 2 i čini njegov sastavni deo.

Prelazne i završne odredbe

Član 9

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog pravilnika okončaće se prema odredbama ovog pravilnika.

Član 10

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev ("Službeni glasnik RS", broj 108/16).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Priloge 1 i 2, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 43/2024, možete pogledati OVDE