Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O INVESTICIONOJ DOKUMENTACIJI

("Sl. glasnik RS", br. 87/2019)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet regulisanja

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj, obrasci, rokovi i postupak dostavljanja investicione dokumentacije potrebne za predlaganje ideje kapitalnog projekta, razrade projektnih ideja, ocene spremnosti kapitalnog projekta, donošenja odluke o finansiranju kapitalnog projekta, kao i praćenja sprovođenja i izveštavanja o implementaciji kapitalnog projekta.

Definisanje investicione dokumentacije

Član 2

Investiciona dokumentacija je dokumentacija koja se izrađuje u pojedinim fazama projektnog ciklusa radi: predlaganja ideje kapitalnog projekta, razrade projektnih ideja, donošenja odluke o finansiranju kapitalnog projekta u skladu sa budžetskim ciljevima, sagledavanja finansijskih, društveno-ekonomskih, tehničkih, tehnoloških, prostornih, socijalnih i ostalih efekata kapitalnog projekta, procene njegovog uticaja na zaštitu životne sredine i regionalni razvoj i izveštavanja o kapitalnom projektu.

Vrste investicione dokumentacije

Član 3

Investicionu dokumentaciju čini dokumentacija propisana članom 9. Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima ("Službeni glasnik RS", broj 51/19 - u daljem tekstu: Uredba), i to:

1) Obrazac za identifikaciju projekta;

2) Upitnik o spremnosti projektne dokumentacije;

3) Izveštaj o spremnosti projektne dokumentacije;

4) Prethodna studija opravdanosti, odnosno prethodna studija izvodljivosti;

5) Studija izvodljivosti, odnosno studija opravdanosti;

6) Kontrolna lista za pred-selekciju;

7) Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta;

8) Plan implementacije i Izveštaj o napretku implementacije projekta;

9) Završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu;

10) Lista za racionalizaciju;

11) Plan za racionalizaciju;

12) Izveštaj o efektima kapitalnog projekta.

Investiciona dokumentacija iz stava 1. tač. 4), 5), 10) i 11) ovog člana bliže se uređuje posebnim pravilnikom.

II INVESTICIONA DOKUMENTACIJA

Obrasci za identifikaciju projekta

Član 4

Obrasci za identifikaciju projekta su obrasci na kojima se podnosi Predlog ideje kapitalnog projekta i koji služe za ocenu strateške relevantnosti, finansijskog i implementacionog aspekta projektne ideje.

Obrasci za identifikaciju projekta sadrže: opšte informacije i podatke; opis projektne ideje; podatke od značaja za određivanje prihvatljivosti ideje kapitalnog projekta; podatke o strateškoj relevantnosti ideje kapitalnog projekta; podatke o finansijskom aspektu ideje kapitalnog projekta; podatke o implementacionom aspektu ideje kapitalnog projekta; opšte podatke o predlagaču ideje kapitalnog projekta kao i o ovlašćenom službenom licu.

Obrasci za identifikaciju projekta su: Obrazac za identifikaciju projekta za sektor saobraćaja (Obrazac 1.1), Obrazac za identifikaciju projekta za sektor energetike (Obrazac 1.2), Obrazac za identifikaciju projekta za sektor životne sredine - upravljanje otpadom (Obrazac 1.3.1), Obrazac za identifikaciju projekta za sektor životne sredine - upravljanje vodama, (Obrazac 1.3.2) i Obrazac za identifikaciju projekta za sektor poslovne konkurentnosti (Obrazac 1.4), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Ukoliko se predlog ideje kapitalnog projekta ne može podvesti ni pod jedan od sektora navedenih u stavu 3. ovog člana, popunjava se Univerzalni obrazac za identifikaciju projekta (Obrazac 1.5), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrasce iz stava 3, odnosno stava 4. ovog člana, predlagač ideje kapitalnog projekta iz člana 3 stav 1. tačka 8) Uredbe, podnosi nadležnom ovlašćenom predlagaču iz člana 3. stav 1. tačka 9) Uredbe (u daljem tekstu: Ovlašćeni predlagač).

Ovlašćeni predlagač za odabranu ideju kapitalnog projekta obrazac iz stava 3, odnosno stava 4. ovog člana, podnosi ministarstvu nadležnom za poslove evropskih integracija (u daljem tekstu: Ministarstvo za evropske integracije).

Lice koje je na osnovu zakona i drugih propisa ovlašćeno da zastupa i predstavlja Ovlašćenog predlagača, potpisuje obrasce iz stava 3, odnosno stava 4. ovog člana i garantuje za tačnost podataka navedenih u njima.

Upitnik o spremnosti projektne dokumentacije

Član 5

Upitnici o spremnosti projektne dokumentacije su upitnici koji služe za pribavljanje dodatnih informacija radi utvrđivanja nivoa pripremljenosti postojeće projektne dokumentacije.

Upitnici o spremnosti projektne dokumentacije sadrže: opšte informacije i podatke o projektu i ovlašćenom predlagaču sa opisom kapitalnog projekta; podatke za identifikaciju projekta; podatke o tehničkom aspektu projekta; podatke o institucionalnim karakteristikama i institucionalnom aspektu projekta; podatke o ekonomsko-finansijskom aspektu projekta; podatke od značaja za ocenu uticaja projekta na životnu sredinu; podatke o preliminarnim rizicima projekta kao i sažet prikaz/rezime navedenih podataka sa ocenom Ovlašćenog predlagača o stepenu spremnosti projekta.

Obrasci upitnika o spremnosti projektne dokumentacije su: Upitnik o spremnosti projektne dokumentacije za sektor saobraćaja (Obrazac 2.1), Upitnik o spremnosti projektne dokumentacije za sektor energetike (Obrazac 2.2), Upitnik o spremnosti projektne dokumentacije za sektor životne sredine - upravljanje otpadom (Obrazac 2.3.1), Upitnik o spremnosti projektne dokumentacije za sektor životne sredine - upravljanje vodama (Obrazac 2.3.2) i Upitnik o spremnosti projektne dokumentacije za sektor poslovne konkurentnosti (Obrazac 2.4), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Ukoliko je podnet obrazac iz člana 4. stav 4. ovog pravilnika, popunjava se Univerzalni upitnik o spremnosti projektne dokumentacije (Obrazac 2.5), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrasce iz stava 3, odnosno 4. ovog člana, u roku predviđeno članom 14. stav 2. Uredbe, Ovlašćeni predlagač podnosi ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija), koje ih dalje prosleđuje Ministarstvu za evropske integracije i ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture).

Lice koje je na osnovu zakona i drugih propisa ovlašćeno da zastupa i predstavlja Ovlašćenog predlagača, potpisuje obrasce iz stava 3, odnosno stava 4. ovog člana i garantuje za tačnost podataka navedenih u njima.

Izveštaj o spremnosti projektne dokumentacije

Član 6

Izveštaj o spremnosti projektne dokumentacije je izveštaj koji, u saradnji sa Ovlašćenim predlagačem, sačinjavaju na osnovu Upitnika o spremnosti projektne dokumentacije Ministarstvo finansija, Ministarstvo za evropske integracije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Izveštaj o spremnosti projektne dokumentacije sadrži: opšte informacije i podatke o projektu i ovlašćenom predlagaču; podatke utvrđene na osnovu upitnika o spremnosti projektne dokumentacije; analizu ovih podataka; ocenu spremnosti projektne dokumentacije i eventualne preporuke i sugestije.

Saglasno članu 14. stav 4. Uredbe, Ministarstvo finansija, Ministarstvo za evropske integracije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u saradnji sa Ovlašćenim predlagačem, sačinjavaju izveštaj o proceni spremnosti projektne dokumentacije.

Ministarstva iz stava 3. ovog člana sarađuju u sačinjavanju izveštaja o proceni spremnosti projektne dokumentacije tako što formiraju radna tela sastavljena od svojih predstavnika.

Radna tela iz stava 4. ovog člana mogu se formirati u cilju sačinjavanja izveštaja o proceni spremnosti projektne dokumentacije za pojedini projekat ili za više projekata.

Ministarstva iz stava 3. ovog člana u radna tela delegiraju lica koja svojim stručnim kvalifikacijama, znanjem i iskustvom mogu da doprinesu sačinjavanju kvalitetnog izveštaja o proceni spremnosti projektne dokumentacije.

Ministarstva iz stava 3. ovog člana u okviru radnih tela razmenjuju informacije, stavove, stručna znanja i iskustva, predloge i sugestije, te pružaju svu neophodnu pomoć jedna drugima s ciljem sačinjavanja što kvalitetnijeg izveštaja o proceni spremnosti projektne dokumentacije.

Ministarstvo finansija inicira formiranje radnih tela iz stava 4. ovog člana, tako što Ministarstvu za evropske integracije i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture upućuje obaveštenje koje sadrži podatke o projektu ili projektima za koje se sačinjava izveštaj o spremnosti projektne dokumentacije kao i poziv da delegiraju svoje predstavnike.

Ministarstvo finansija sačinjeni izveštaj o proceni spremnosti projektne dokumentacije, u roku iz člana 14. stav 4. Uredbe, podnosi nadležnoj komisiji za kapitalne investicije definisanoj članom 8. stav 11. Uredbe (u daljem tekstu: Komisija).

Saglasno članu 14. stav 6. Uredbe, Komisija može zahtevati od subjekata iz stava 1. ovog člana da sačine vanredni izveštaj o proceni spremnosti projekta.

Vanredni izveštaj o proceni spremnosti projekta sadrži podatke iz stava 2. ovog člana.

Ukoliko se vanredni izveštaj o proceni spremnosti projekta sačinjava za projekte za koje nije izrađen upitnik o spremnosti projektne dokumentacije, Ovlašćeni predlagač pruža sve neophodne informacije u cilju sačinjavanja ovog izveštaja.

Nakon sačinjavanja vanrednog izveštaja o proceni spremnosti projekta, Ministarstvo finansija navedeni izveštaj dostavlja Komisiji.

Kontrolna lista za pred-selekciju

Član 7

Kontrolna lista za pred-selekciju je obrazac koji služi za proveru stanja kapitalnog projekta u odnosu na najnovije dostupne informacije u vreme podnošenja zahteva za finansiranje projekta.

Kontrolna lista za pred-selekciju sadrži: opšte informacije i podatke o projektu i ovlašćenom predlagaču; opis projekta, proveru opsega projekta; predimplementacione uslove projekta i preliminarni plan implementacije i praćenja projekta.

Obrazac kontrolne liste za pred-selekciju (Obrazac br. 3), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 3. ovog člana, uvek se podnosi uz Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta.

Ukoliko je od revizije studije izvodljivosti ili studije opravdanosti, u skladu sa članom 15. Uredbe prošlo više od dve godine, studija izvodljivosti ili studija opravdanosti se ažuriraju i dostavljaju uz obrazac iz stava 3. ovog člana.

Obrazac iz stava 3. ovog člana, popunjava Ovlašćeni predlagač i dostavlja Ministarstvu finansija, odnosno organu nadležnom za poslove finansija autonomne pokrajne ili jedinice lokalne samouprave kao deo dokumentacije u postupku predlaganja prioritetnih oblasti finansiranja, tj. prilikom podnošenja Zahteva za finansiranje kapitalnog projekta.

Za projekte koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, u skladu sa propisima koji regulišu finansiranje iz sredstava Evropske unije, a pre zaključenja ugovora o finansiranju, Ovlašćeni predlagač dostavlja obrazac kontrolne liste iz stava 1. ovog člana i Ministarstvu za evropske integracije.

Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta

Član 8

Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta ovlašćeni predlagač podnosi Ministarstvu finansija, pokrajinskom sekretarijatu nadležnom za poslove finansija, odnosno lokalnom organu uprave nadležnom za poslove finansija, u skladu sa budžetskim kalendarom, a ukoliko se kapitalni projekat finansira iz sredstava fondova Evropske unije zahtev se podnosi i Ministarstvu za evropske integracije.

Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta sadrži: osnovne informacije o nosiocima projekta (ovlašćeni predlagač, predlagač ideje i investitor); osnovne podatke o projektu (naziv projekta, kratak opis projekta, informacije o lokaciji tj. mestu ulaganja, informacije o povezanosti sa drugim kapitalnim projektima, razlozi za realizaciju projekta); podatke o korisnicima projekta (direktni i indirektni korisnici projekta); podatke o relevantnosti projekta (strateška relevantnost, sektor u kome se realizuje projekat, značaj projekta); podatke o statusu dokumentacije; informacije o zemljištu/objektu za realizaciju projekta; trajanje projekta; procenjene troškove kapitalnog projekta; izvore finansiranja (sa posebno iskazanom dinamikom finansijske realizacije projekta) i ciljeve i indikatore projekta.

Obrazac zahteva za finansiranje kapitalnog projekta (Obrazac br. 4), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Plan implementacije kapitalnog projekta

Član 9

Za projekte koje nadležna komisija za kapitalne investicije usvoji na Listi prioritetnih pripremljenih projekata, ovlašćeni predlagač podnosi Ministarstvu finansija, odnosno organu nadležnom za poslove finansija autonomne pokrajne ili lokalne samouprave plan implementacije projekta.

Plan implementacije kapitalnog projekta sadrži: naziv projekta; osnovne podatke o projektu; osnovne podatke o predlagaču ideje kapitalnog projekta, ovlašćenom predlagaču i drugim relevantnim akterima koji učestvuju u realizaciji projekta; podatke o finansijskom aspektu projekta; dinamiku realizacije projekta; dinamiku finansijske realizacije projekta i eventualne komentare ovlašćenog predlagača.

Obrazac plana implementacije projekta (Obrazac br. 5) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 3. ovog člana, ovlašćeni predlagač kapitalnog projekta podnosi Ministarstvu finansija, nakon usvajanja liste Prioritetnih pripremljenih projekata od strane Komisije za kapitalne investicije, a pre otpočinjanja implementacije projekta.

Ministarstvo finansija može uputiti poziv ovlašćenom predlagaču da u određenom roku dostavi plan implementacije projekta.

Izveštaj o napretku implementacije projekta

Član 10

Izveštaj o napretku implementacije kapitalnog projekta je izveštaj koji služi za praćenje fizičke i finansijske implementacije i pravovremeno utvrđivanje i obrazloženje odstupanja od planirane implementacije kapitalnog projekta koji, između ostalog, sadrži i predlog mera za njihovo otklanjanje.

Izveštaj o napretku implementacije kapitalnog projekta sadrži: osnovne informacije o ovlašćenom predlagaču projekta; osnovne podatke o projektu; podatke za verifikaciju ključnih aspekata implementacije projekta; rezime aktivnosti sprovedenih tokom izveštajnog perioda.

Obrazac izveštaja o napretku implementacije kapitalnog projekta (Obrazac br. 6), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 3. ovog člana, tokom implementacije kapitalnog projekta, Ovlašćeni predlagač tromesečno podnosi Ministarstvu finansija, odnosno organu nadležnom za poslove finansija autonomne pokrajne ili jedinice lokalne samouprave.

Završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu

Član 11

Završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu je izveštaj koji sumira rezultate projekta po njegovom okončanju.

Završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu sadrži: osnovne informacije o nosiocima projekta (ovlašćeni predlagač, predlagač ideje kapitalnog projekta i investitor); osnovne podatke o projektu, pregled realizovanih aktivnosti u izveštajnom periodu (finansijska realizacija aktivnosti po godinama i izvorima finansiranja, fizička realizacija aktivnosti) i podatke o eventualnim otvorenim pitanjima u vezi sa završenim projektom.

Obrazac završnog izveštaja o sprovedenom kapitalnom projektu (Obrazac br. 7), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 3. ovog člana, Ovlašćeni predlagač, u roku iz člana 19. stav 6. Uredbe, tj. u roku od 60 dana od dana koji je u planu implementacije projekta označen kao dan završetka implementacije projekta, podnosi Ministarstvu finansija, odnosno organu nadležnom za poslove finansija autonomne pokrajne ili jedinice lokalne samouprave.

Izveštaj o efektima kapitalnog projekta

Član 12

Izveštaj o efektima kapitalnog projekta je izveštaj kojim se, nakon završene implementacije projekta velike vrednosti, utvrđuju ostvareni efekti i porede sa prvobitno očekivanim.

Izveštaj o efektima kapitalnog projekta sadrži: osnovne podatke o kapitalnom projektu i ovlašćenom predlagaču; rezultat procene efekata koji su postignuti implementacijom kapitalnog projekta i zaključke i preporuke ovlašćenog predlagača.

Obrazac izveštaja o efektima kapitalnog projekta (Obrazac br. 8), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 3. ovog člana, za kapitalne projekte iz člana 5. stav 3. tačka 3) Uredbe, Ovlašćeni predlagač podnosi Ministarstvu finansija, u roku iz člana 22. stav 2. Uredbe.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važećeg pravilnika

Član 13

Od dana početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini, rokovima i postupku dostavljanja investicione dokumentacije za kapitalne projekte ("Službeni glasnik RS", broj 18/18).

Stupanje pravilnika na snagu

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od dana početka primene Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima ("Službeni glasnik RS", broj 51/19).

Obrasce 1-8, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 87/2019, možete pogledati OVDE