Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI

("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet regulisanja

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i obrasci projektne dokumentacije, način postupanja učesnika u projektnom ciklusu sa uputstvom za popunjavanje obrazaca i preciziranjem uslova za dostavljanje projektne dokumentacije.

Pojam projektne dokumentacije

Član 2

Projektna dokumentacija predstavlja skup digitalnih obrazaca, koje ovlašćeni predlagači unose u centralizovanu bazu kapitalnih projekata (Public Investment Management Information System - u daljem tekstu: PIMIS) i čine dostupnim ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija), kao i ministarstvu nadležnom za evropske integracije ukoliko se finansiranje ili sufinansiranje planira iz sredstava Evropske unije, u svrhu planiranja, ocene i utvrđivanja ispunjenosti uslova za odabir i uvrštavanje kapitalnog projekta na odgovarajuću listu Komisije za kapitalne investicije (u daljem tekstu: Komisija), praćenje realizacije kapitalnog projekta i sagledavanje njegovih efekata.

Projektna dokumentacija izrađuje se tokom pripremne faze i faze realizacije projektnog ciklusa, radi formulisanja i provere projektne ideje, razrade projektne ideje i razmatranja spremnosti kapitalnog projekta za finansiranje u budžetskom ciklusu, selekcije kapitalnog projekta, pripreme plana za realizaciju kapitalnog projekta i eventualnu izmenu tog plana, sačinjavanja izveštaja o sprovedenom kapitalnom projektu, kao i ocene efekata koji su postignuti realizacijom kapitalnog projekta u pogledu društvenog, ekonomskog, regionalnog i održivog razvoja i uticaja na životnu sredinu.

Pored slučajeva za izradu projektne dokumentacije iz stava 2. ovog člana, projektna dokumentacija izrađuje se i radi evidentiranja projekata od posebnog značaja definisanih Uredbom o kapitalnim projektima ("Službeni glasnik RS", broj 79/23 - u daljem tekstu Uredba).

Vrste projektne dokumentacije

Član 3

Za sprovođenje projektnog ciklusa propisanog Uredbom, izrađuje se sledeća projektna dokumentacija:

1) obrazac za preliminarnu ocenu projektnih ideja;

2) obrazac za ocenu predloga projekta;

3) izveštaj o spremnosti kapitalnog projekta;

4) obrazac za evidenciju projekta od posebnog značaja;

5) plan realizacije kapitalnog projekta;

6) izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta;

7) završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu;

8) izveštaj o efektima kapitalnog projekta;

9) izveštaj o gašenju kapitalnog projekta.

Izveštaj o efektima kapitalnog projekta iz stava 1. tačka 8) ovog člana bliže se uređuje posebnim pravilnikom.

II PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Obrazac za preliminarnu ocenu projektnih ideja

Član 4

Obrazac za preliminarnu ocenu projektnih ideja predstavlja dokument na kojem predlagač projektne ideje podnosi formulisanu projektnu ideju, a na osnovu kojeg ovlašćeni predlagač vrši proveru projektne ideje uzimajući u obzir aspekte propisane članom 13. Uredbe.

Obrazac za preliminarnu ocenu projektnih ideja podnosi se samo za republičke kapitalne projekte definisane Uredbom.

Obrazac za preliminarnu ocenu projektnih ideja sadrži: naziv projektne ideje; preliminarnu procenu troškova kapitalnog projekta (troškovi pripreme i realizacije projekta); preliminarnu procenu trajanja kapitalnog projekta (priprema projekta i realizacija projekta); podatke o vezi sa dokumentima razvojnog planiranja, dokumentima javnih politika i ostalim planskim dokumentima; podatke o potencijalnim izvorima finansiranja (priprema i realizacija projekta) i opšte podatke o predlagaču ideje i ovlašćenom predlagaču kapitalnog projekta.

Obrazac za preliminarnu ocenu projektnih ideja (Obrazac 1) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac za ocenu predloga projekta

Član 5

Obrazac za ocenu predloga projekta predstavlja dokument na kojem ovlašćeni predlagač razrađuje i priprema predlog kapitalnog projekta s ciljem obezbeđivanja finansiranja projekta ili pripreme projekta iz budžeta.

Obrazac za ocenu predloga projekta sadrži: opšte informacije i podatke sa opisom predloga projekta; podatke od značaja za određivanje prihvatljivosti predloga projekta; podatke o relevantnosti predloga projekta; podatke o finansijskom aspektu predloga projekta i podatke o implementacionom aspektu predloga projekta (aspektu realizacije).

Obrazac za ocenu predloga projekta (Obrazac 2) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izveštaj o spremnosti kapitalnog projekta

Član 6

Izveštaj o spremnosti kapitalnog projekta predstavlja obrazac za pripremu kapitalnog projekta uz koji ovlašćeni predlagač prilaže dozvole, studije i drugu potrebnu dokumentaciju, u cilju ocene spremnosti kapitalnog projekta.

Izveštaj o spremnosti kapitalnog projekta sadrži: opšte podatke o projektu i ovlašćenom predlagaču i opis projekta; podatke za identifikaciju projekta; podatke o tehničkom aspektu projekta; podatke o institucionalnim karakteristikama i institucionalnom aspektu projekta; podatke o ekonomsko-finansijskom aspektu projekta; podatke od značaja za ocenu uticaja projekta na životnu sredinu; podatke o preliminarnim rizicima projekta i sažet prikaz/rezime navedenih podataka sa preliminarnom ocenom ovlašćenog predlagača o stepenu spremnosti projekta.

Izveštaj o spremnosti kapitalnog projekta (Obrazac 3) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac za evidenciju projekta od posebnog značaja

Član 7

Obrazac za evidenciju projekta od posebnog značaja jeste dokument kojim ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva obaveštava ministarstvo nadležno za poslove finansija o prepoznavanju određenog projekta kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srbiju, u smislu člana 4. stav 11. Uredbe, i evidentira relevantne podatke o tom projektu, a radi uvrštavanja projekta od posebnog značaja za Republiku Srbiju na odgovarajuću listu Komisije i planiranja budžetskih sredstava potrebnih za pripremu i realizaciju tog projekta.

Prilikom podnošenja obrasca za evidenciju projekta od posebnog značaja u skladu sa stavom 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva dostavlja i odluku Vlade o prepoznavanju projekta kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Obrazac za evidenciju projekta od posebnog značaja sadrži: opšte podatke o projektu i ovlašćenom predlagaču, kao i opis projekta; podatke o aktu kojim je projekat proglašen projektom od posebnog značaja za Republiku Srbiju; veza sa planskim dokumentima i vremenski okvir; podatke o planskoj, tehničkoj i tenderskoj dokumentaciji; podatke o finansijskom aspektu projekta i podatke o proceni stepena spremnosti kapitalnog projekta.

Obrazac za evidenciju projekta od posebnog značaja (Obrazac 4) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Plan realizacije kapitalnog projekta

Član 8

Plan realizacije kapitalnog projekta jeste obrazac koji se podnosi za kapitalne projekte koji se nalaze na Listi pripremljenih projekata, a na kojem ovlašćeni predlagač dostavlja pripremljeni plan realizacije kapitalnog projekta, kao i predlog izmenjenog plana realizacije, ukoliko se u skladu sa Uredbom, sprovodi izmena plana realizacije projekta (korekcija projekta).

Plan realizacije kapitalnog projekta sadrži: osnovne podatke o projektu; osnovne podatke o predlagaču ideje i ovlašćenom predlagaču kapitalnog projekta; podatke o finansijskom aspektu projekta; dinamiku realizacije projekta i komentar ovlašćenog predlagača kapitalnog projekta.

Plan realizacije kapitalnog projekta (Obrazac 5) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta

Član 9

Izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta jeste obrazac koji ovlašćeni predlagač podnosi na svaka tri meseca tokom realizacije kapitalnog projekta, a u cilju praćenja realizacije kapitalnog projekta.

Izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta sadrži: osnovne podatke o kapitalnom projektu; osnovne informacije o ovlašćenom predlagaču kapitalnog projekta; verifikaciju ključnih aspekata realizacije projekta; rezime projektnih aktivnosti sprovedenih tokom perioda izveštavanja i komentar ovlašćenog predlagača kapitalnog projekta.

Izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta (Obrazac 6) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu

Član 10

Završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu jeste obrazac koji podnosi ovlašćeni predlagač u roku od 60 dana od dana okončanja realizacije projekta iz člana 20. Uredbe.

Završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu sadrži: osnovne informacije o nosiocima projekta; osnovne podatke o projektu; pregled realizovanih aktivnosti i ostale podatke.

Završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu (Obrazac 7) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izveštaj o gašenju kapitalnog projekta

Član 11

Izveštaj o gašenju kapitalnog projekta sačinjava i podnosi ovlašćeni predlagač ukoliko je u fazi racionalizacije kapitalnog projekta sprovedeno gašenje projekta u skladu sa odredbama Uredbe.

Izveštaj o gašenju kapitalnog projekta sadrži: opšte informacije i podatke o kapitalnom projektu i ovlašćenom predlagaču; sažet prikaz preduzetih radnji i utrošenih sredstava do momenta gašenja kapitalnog projekta; obrazloženje razloga koji su doveli do gašenja projekta; procenu efekata koje će gašenje projekta prouzrokovati kao i detaljne informacije o sredstvima ostvarenim putem prodaje imovine i procenjenom ostatku vrednosti projekta (ako postoji).

III ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o investicionoj dokumentaciji ("Službeni glasnik RS", broj 87/19).

Stupanje na snagu

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrasce 1-7, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 103/2023, možete pogledati OVDE