Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI

("Sl. glasnik RS", br. 129/2021, 110/2022 i 23/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi o postupku i načinu ispitivanja pojedinačno ili serijski proizvedenih motornih i priključnih vozila, bliži uslovi o postupku i načinu homologacionih ispitivanja i kontrole saobraznosti novoproizvedenih vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima, uslovi koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši ispitivanja pojedinačno proizvedenih vozila i način provere ispunjenosti uslova od strane pravnog lica, uslovi koje mora ispunjavati pravno lice koje vrši homologaciona ispitivanja odnosno kontrolu saobraznosti novoproizvedenih vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima i način provere ispunjenosti uslova od strane pravnog lica, izgled, način vođenja, uslovi za upis i brisanje iz registra privrednih društava i preduzetnika koji mogu da izvrše pojedinačnu proizvodnju vozila.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se na:

1) Vozila i sredstva koja od strane proizvođača nisu predviđena za saobraćaj na putevima;

2) Vozila i sredstva za sportska takmičenja;

3) Borbena vozila vojske i policije;

4) Vozila sa pogonom na pedale sa dodatnim električnim motorom čija je najveća snaga manja ili jednaka 250 W i najveća konstruktivna brzina manja od 25 km/h, a koja nisu deklarisana kao vozila vrste L1;

5) Samobalansirajuće skutere;

6) Viljuškarska kolica;

7) Prevozna sredstva bez mesta za sedenje.

Član 2

Pojmovi korišćeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) UN Pravilnik, u smislu ovog pravilnika, je propis kojim se propisuju jednoobrazni tehnički uslovi u skladu sa Sporazumom o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa, koji se odnose na vozila, uređaje, sklopove i opremu vozila (u daljem tekstu: Sporazum), kao i postupci kojima se proverava njihova ispunjenost;

2) OECD kodovi su posebni pravilnici (kod od 2 do 10) za ispitivanja poljoprivrednih i šumskih traktora odnosno njihove opreme i delova, usvojeni od strane OECD - Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i uključuju ispitivanja performansi traktora, sigurnosti rukovaoca (ispitivanje zaštitnih kabina i ramova) kao i nivoa buke. Ispitivanja zaštitnih kabina i ramova prema OECD kodovima u potpunosti je prepoznato i harmonizovano sa odgovarajućim propisima Evropske Unije (u daljem tekstu: EU propisi);

3) homologaciono ispitivanje jeste postupak utvrđivanja karakteristika tipa vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima u skladu sa procedurom definisanom u odgovarajućem UN Pravilniku;

4) kontrola saobraznosti je postupak pregleda dokumentacije i vozila ili reprezenta tipa vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima i utvrđivanja njihove saobraznosti sa zahtevima propisa Republike Srbije, pravilnika Ujedinjenih nacija koji se primenjuju u Republici Srbiji, odgovarajućih propisa Evropske unije i kodovima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD);

5) ispitivanje jeste postupak utvrđivanja jedne ili više karakteristika novoproizvedenog vozila ili tipa vozila odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima u skladu sa procedurom;

6) saobraznost proizvodnje je skup postupaka koji obezbeđuju da sva vozila, odnosno njihovi uređaji, sklopovi i oprema na vozilima budu saobrazni sa homologovanim tipom;

7) višestepena homologacija jeste postupak homologacije tipa kompletiranog ili modifikovanog vozila, na osnovu prihvatanja postojećih pojedinačnih Saopštenja o homologaciji nekompletnog ili baznog vozila i sprovedenih homologacionih ispitivanja u cilju izdavanja nedostajućih Saopštenja o homologaciji kompletiranog ili modifikovanog vozila prema UN Pravilnicima koji se primenjuju u Republici Srbiji;

8) tehnička služba je pravno lice koje ispunjava propisane uslove za sprovođenje homologacionih ispitivanja odnosno kontrolu saobraznosti odnosno pojedinačno odobrenje vozila, a koje je ovlašćeno od strane Agencije za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija);

9) proizvođač u smislu ovog pravilnika je pravno lice ili preduzetnik koje izrađuje vozilo odnosno uređaj, sklop ili opremu ili lice koje se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svog poslovnog imena, imena ili naziva, žiga, neke druge prepoznatljive oznake ili na drugi način i obezbeđuje preduslove za sve procese koji se odnose na homologaciju i saobraznost proizvodnje;

10) predstavnik proizvođača je pravno lice ili preduzetnik koje je proizvođač ovlastio da ga predstavlja pred Agencijom u poslovima homologacije, kontrole saobraznosti i višestepene homologacije;

11) proizvođač pojedinačno proizvedenog vozila u Republici Srbiji u smislu ovog pravilnika je pravno lice ili preduzetnik koje poseduje Rešenje odnosno Potvrdu Instituta za standardizaciju Srbije o dodeljenoj Međunarodnoj identifikacionoj šifri proizvođača vozila - WMI na osnovu koje proizvođač formira identifikacionu oznaku vozila - VIN (u daljem tekstu: VIN) i koje je pred Agencijom odgovorno za sve procese koji se odnose na pojedinačno proizvedeno vozilo;

12) proizvođačka tablica je nalepnica ili pločica koju postavlja proizvođač vozila ili predstavnik proizvođača i na kojoj su navedeni najmanje sledeći podaci: naziv proizvođača vozila, identifikaciona oznaka vozila, oznaka homologacije tipa vozila ukoliko postoji i informacije o najvećoj dozvoljenoj masi vozila odnosno skupa vozila i najvećoj dozvoljenoj ukupnoj masi vozila odnosno skupa vozila, najvećim dozvoljenim osovinskim opterećenjima proizvođača vozila i najvećim dozvoljenim ukupnim osovinskim opterećenjima vozila odnosno skupa vozila, kako je primenljivo prema jednoobraznim tehničkim uslovima;

13) uvoznik je fizičko ili pravno lice koje uvozi novoproizvedeno vozilo, odnosno uređaj, sklop ili opremu u Republiku Srbiju;

14) EU Potvrda o saobraznosti (u daljem tekstu: COC dokument (EU Certificate of Conformity)) je pismeni dokaz izdat od strane proizvođača vozila, kojim se za svako vozilo potvrđuje da je proizvedeno u skladu sa šemom homologacije tipa celog vozila (WVTA) i da ispunjava zahteve koji su bili na snazi u vreme njegove proizvodnje;

15) novoproizvedeno vozilo u smislu ovog pravilnika je vozilo koje nikada nije registrovano, niti korišćeno u javnom saobraćaju odnosno vozilo kome je od prve registracije prošlo manje od šest meseci;

16) pojedinačno proizvedeno vozilo je novoproizvedeno vozilo čija karoserija, odnosno šasija ne postoji u proizvodnom programu nekog od proizvođača vozila i koje po vrsti, marki i tipu predstavlja potpuno novi proizvod i za koje se sprovodi pojedinačno odobrenje vozila;

17) pojedinačno odobrenje vozila je postupak kojim se proverava da li pojedinačno kompletirano, modifikovano ili proizvedeno vozilo ispunjava propise i UN Pravilnike koji se primenjuju u Republici Srbiji;

18) serijski proizvedeno vozilo je novoproizvedeno vozilo homologovanog tipa koje proizvođač serijski proizvodi;

19) kompletno vozilo jeste svako novoproizvedeno vozilo homologovanog tipa koje je proizvedeno u jednoj fazi od strane jednog proizvođača, a koje zadovoljava propise i UN Pravilnike, koji se primenjuju u Republici Srbiji;

20) nekompletno vozilo jeste svako novoproizvedeno vozilo homologovanog tipa koje se podvrgava dodatnim postupcima kako bi postalo kompletirano vozilo;

21) kompletirano vozilo jeste svako novoproizvedeno vozilo homologovanog tipa koje je nastalo od nekompletnog vozila, a koje zadovoljava propise i UN Pravilnike, koji se primenjuju u Republici Srbiji;

22) bazno vozilo jeste svako novoproizvedeno vozilo homologovanog tipa koje se podvrgava dodatnim postupcima kako bi postalo modifikovano vozilo;

23) modifikovano vozilo jeste svako novoproizvedeno vozilo homologovanog tipa nastalo od baznog vozila na kome su naknadno izvršene promene konstruktivnih karakteristika kojima se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila, kao i ostali vidovi modifikacija koje se mogu izvršiti, a koje, u odnosu na izvršene modifikacije, zadovoljava propise i UN Pravilnike, koji se primenjuju u Republici Srbiji;

24) nadgrađivač jeste pravno lice koje nekompletno vozilo podvrgava dodatnim postupcima sa ciljem dobijanja pojedinačno kompletiranog vozila;

25) modifikator jeste pravno lice koje bazno vozilo podvrgava dodatnim postupcima sa ciljem dobijanja pojedinačno modifikovanog vozila;

26) izveštaj o homologacionom ispitivanju je izveštaj o ispitivanju koji izrađuje tehnička služba ovlašćena za homologaciona ispitivanja kao rezultat homologaconog ispitivanja, koji sadrži pored ostalog i sve elemente potrebne za dodelu Saopštenja o homologaciji;

27) homologacioni zapisnik je zapisnik Agencije koji se izrađuje u postupku administrativnog utvrđivanja saobraznosti tipa vozila, odnosno tipa uređaja, sklopa ili opreme na vozilima i dostavljene proizvođačke dokumentacije sa zahtevima odgovarajućeg UN Pravilnika, kao i u postupku kontrole saobraznosti proizvodnje;

28) izveštaj o kontroli saobraznosti je Izveštaj o kontrolisanju koji izdaje tehnička služba ovlašćena za kontrolu saobraznosti kao rezultat kontrole saobraznosti i koji je jednoobrazan za sve tehničke službe;

29) izveštaj o ispitivanju je dokument koji izrađuje tehnička služba ovlašćena za kontrolu saobraznosti ili tehnička služba ovlašćena za homologaciona ispitivanja u postupku ispitivanja u cilju pojedinačnog odobrenja vozila. Izveštaj o ispitivanju je deo dokumentacije na osnovu koje se vrši kontrola saobraznosti;

30) vozilo spremno za upotrebu je novoproizvedeno vozilo koje ima ugrađene sve potrebne delove i uređaje, sa mogućnošću korišćenja svih predviđenih funkcija, bez zaštitnih folija, dekonzervirano i bez značajnih oštećenja;

31) saopštenje o homologaciji je isprava koju dodeljuje Agencija, odnosno druga članica potpisnica Sporazuma, a na osnovu podnetog osnovanog zahteva, proizvođačke dokumentacije i ukoliko je potrebno, Izveštaja o homologacionom ispitivanju i podrazumeva Saopštenje o dodeljivanju, proširenju, odbijanju, povlačenju homologacije ili prestanku proizvodnje;

32) uverenje (potvrda) o odobrenju (u daljem tekstu: Uverenje o odobrenju) je isprava koju izdaje Agencija, a kojom se potvrđuje saobraznost tipa novoproizvedenog vozila, odnosno uređaja, sklopa ili opreme vozila ili saobraznost novoproizvedenog vozila sa propisanim uslovima za puštanje u saobraćaj. Uverenje o odobrenju izdaje se kao Uverenje o pojedinačnom odobrenju vozila za pojedinačno kompletirana, modifikovana, proizvedena odnosno uvezena vozila ili Uverenje o odobrenju tipa za tip serijski novoproizvedenog vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima;

33) potvrda o saobraznosti je pismeni dokaz izdat od strane proizvođača vozila u Republici Srbiji, odnosno predstavnika proizvođača u Republici Srbiji, kojim se za svako vozilo potvrđuje da je proizvedeno u skladu sa Uverenjem o odobrenju tipa vozila i da ispunjava zahteve koji su bili na snazi u vreme njegove proizvodnje;

34) sklapanje vozila jeste proizvodnja vozila sklapanjem vozila od elemenata karoserije - okvira koji je već prethodno proizveo registrovani proizvođač vozila (sa utisnutom identifikacionom oznakom vozila) i elemenata pogonskog agregata (ako je u pitanju motorno vozilo) takođe već proizvedenog od strane nekog registrovanog proizvođača agregata (sa utisnutom oznakom motora), sa ugradnjom uređaja i opreme koji pripadaju odabranoj šasiji ili karoseriji;

35) osvedočenje znanja jeste postupak utvrđivanja ispunjenost uslova u pogledu posedovanja adekvatnih veština, specifičnih tehničkih znanja i iskustva zaposlenih lica u tehničkoj službi radi pravilnog vršenja homologacionih ispitivanja, kontrole saobraznosti odnosno pojedinačnog odobrenja vozila.

Član 3

Poslovi homologacije obuhvataju podnošenje zahteva, dostavljanje i pregled dokumentacije, izdavanje naloga tehničkoj službi, homologaciono ispitivanje sa izdavanjem izveštaja i dodelu odgovarajućih Saopštenja o homologaciji.

Poslovi kontrole saobraznosti obuhvataju podnošenje zahteva, dostavljanje dokumentacije, pregled dokumentacije, izdavanje naloga tehničkoj službi, kontrolu saobraznosti sa izdavanjem izveštaja i izdavanje Uverenja o odobrenju.

Poslovi višestepene homologacije obuhvataju podnošenje zahteva, dostavljanje i pregled dokumentacije, priznavanje Saopštenja o homologaciji izdatih za nekompletno, odnosno bazno vozilo, izdavanje naloga tehničkoj službi, homologaciono ispitivanje kompletiranih ili modifikovanih vozila i dodelu odgovarajućih Saopštenja o homologaciji.

Poslovi pojedinačnog odobrenja vozila obuhvataju podnošenje zahteva, dostavljanje, pregled i odobravanje dokumentacije, izdavanje naloga tehničkoj službi (kada je to potrebno), ispitivanja pojedinačno kompletiranog ili modifikovanog vozila ili pojedinačno proizvedenog vozila, kontrolu saobraznosti u cilju pojedinačnog odobrenja i izdavanje Uverenja o odobrenju.

Poslove iz st. 1-4. ovog člana sprovodi Agencija.

Homologaciona ispitivanja, kao deo poslova iz st. 1. i 3. ovog člana, obavlja Agencija, odnosno tehnička služba ovlašćena od strane Agencije za homologaciona ispitivanja, a po nalogu Agencije.

Kontrolu saobraznosti, kao deo poslova iz stava 2. ovog člana, obavlja Agencija, odnosno tehnička služba ovlašćena od strane Agencije za kontrolu saobraznosti, a po nalogu Agencije.

Ispitivanje i kontrolu saobraznosti pojedinačno kompletiranog ili modifikovanog vozila kao deo poslova iz stava 4. ovog člana, obavlja Agencija, odnosno tehnička služba ovlašćena od strane Agencije za pojedinačno odobrenje vozila, na osnovu podnetog zahteva.

Ispitivanje i kontrolu saobraznosti pojedinačno proizvedenog vozila, kao deo poslova iz stava 4. ovog člana, obavlja Agencija, odnosno tehnička služba ovlašćena od strane Agencije za pojedinačno odobrenje vozila, na osnovu podnetog zahteva.

Član 4

Homologacionim ispitivanjima podležu svi tipovi serijski proizvedenih vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima za koja je donesen odgovarajući UN Pravilnik.

Pojedinačnom odobrenju vozila podležu kompletirana i modifikovana vozila, kao i pojedinačno proizvedena vozila.

Postupku odobrenja tipa vozila podležu serijski proizvedena vozila u Republici Srbiji vrste T, Tm i R.

Kontroli saobraznosti podležu svi tipovi serijski proizvedenih vozila i sva pojedinačno kompletirana, modifikovana i proizvedena vozila.

Član 5

Za vozila, sredstva, uređaje i sklopove iz člana 1. stav 2. ovog pravilnika, ako je to posebno propisano, Agencija može izdati ispravu kojom potvrđuje da ista pri uvozu nisu predmet homologacionih ispitivanja i kontrole saobraznosti.

Član 6

Agencija, pre izdavanja isprave o homologaciji, može izvršiti kontrolu saobraznosti vozila, sredstava, uređaja i sklopova iz člana 1. stav 2. ovog pravilnika radi kontrole ili utvrđivanja određenih tehničkih karakteristika neophodnih za donošenje odluke.

Član 7

Sva serijski novoproizvedena vozila vrste L, M, N, O, T, TR, Tm, R i S, pre puštanja u saobraćaj u Republici Srbiji, moraju imati Potvrdu o saobraznosti sa podacima koji su zajedno sa COC dokumentom dostavljeni Agenciji odnosno uneti u informacioni sistem Agencije od strane proizvođača vozila u Republici Srbiji odnosno ovlašćenog predstavnika proizvođača u Republici Srbiji.

Potvrda o saobraznosti (Obrazac) odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uverenje o pojedinačnom odobrenju vozila sadrži sve podatke iz Obrasca i izjednačava se sa Potvrdom o saobraznosti.

II HOMOLOGACIONA ISPITIVANJA

Član 8

Homologaciona ispitivanja sprovode se za tip vozila, odnosno uređaja, sklopa ili opreme vozila.

Homologaciona ispitivanja vozila mogu se sprovoditi u jednoj fazi u slučaju nekompletnih i kompletnih vozila, ili u više faza kao višestepena homologacija u slučaju kompletiranih ili modifikovanih vozila.

Član 9

Zahtev za homologaciju vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima (u daljem tekstu: Zahtev za homologaciju) podnosi proizvođač, odnosno njegov ovlašćeni predstavnik.

Zahtev za homologaciju sadrži, naročito:

1) ostraničeni sadržaj dostavljene dokumentacije;

2) naziv UN Pravilnika za koji se zahteva homologacija;

3) naziv i adresu proizvođača, odnosno ovlašćenog predstavnika proizvođača;

4) izjavu o uspostavljanju i održavanju sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa SRPS ISO 9001:2008;

5) naziv i adresu pogona za montažu (ukoliko postoji);

6) fabričku ili komercijalnu oznaku (marka);

7) marku, tip/varijantu/verziju i komercijalnu oznaku vozila, odnosno uređaja, sklopa i opreme na vozilima;

8) način formiranja tipa/varijante/verzije, kao i objašnjenje VIN oznake (u slučaju vozila);

9) izgled proizvođačke i homologacione tablice (ukoliko postoji) u slučaju vozila;

10) fotografije reprezenta tipa vozila.

Uz zahtev za homologaciju podnosi se proizvođačka dokumentacija za homologaciona ispitivanja vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima (u tri primerka). Proizvođačka dokumentacija za homologaciona ispitivanja vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima, saglasno sa UN Pravilnikom, mora sadržati sve podatke i crteže neophodne za sprovođenje homologacionog ispitivanja i dodelu Saopštenja o homologaciji.

Član 10

Homologaciona ispitivanja obavlja Agencija, odnosno Tehnička služba ovlašćena za homologaciona ispitivanja prema odgovarajućem UN Pravilniku.

Na osnovu podnetog zahteva za homologaciju, inicijalne procene sistema kvaliteta i pregleda dostavljene dokumentacije, Agencija može izdati nalog i proslediti dokumentaciju Tehničkoj službi ovlašćenoj za odgovarajuće homologaciono ispitivanje (u dva primerka).

Ako postoji više Tehničkih službi ovlašćenih za homologaciono ispitivanje koje je predmet podnetog zahteva, Agencija izdaje nalog iz stava 4. ovog člana Tehničkoj službi odabranoj od strane podnosioca zahteva, osim u postupku proširenja odnosno odbijanja homologacije tipa vozila, uređaja, sklopa ili opreme, koje se obavlja u Tehničkoj službi u kojoj je vršeno homologaciono ispitivanje u postupku dodele homologacije tipa.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada UN Pravilnik to dopušta, Tehnička služba može biti laboratorija u okviru proizvođača, ovlašćena za homologaciona ispitivanja prema odgovarajućem UN Pravilniku, za potrebe svoje proizvodnje.

1. Homologacija tipa vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima

Član 11

Tehnička služba sprovodi odabir reprezenta tipa vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima, sa ciljem identifikacije mogućeg najnepovoljnijeg slučaja u smislu odgovarajućeg UN Pravilnika, a prema specifikaciji varijanti i verzija iz dostavljene proizvođačke dokumentacije za homologaciona ispitivanja. Odabir reprezenta tipa vozila, odnosno reprezenta tipa uređaja, sklopa ili opreme na vozilima vrši se na način kojim se ne stvaraju nepotrebne nepogodnosti podnosiocu zahteva, o čemu Tehnička služba obaveštava Agenciju i podnosioca zahteva.

Podnosilac zahteva dostavlja Tehničkoj službi odabrani reprezent tipa vozila spremnog za upotrebu, odnosno završen i u funkciji reprezent tipa uređaja, sklopova i opreme na vozilima.

Član 12

Tehnička služba sprovodi homologaciono ispitivanje dostavljenog reprezenta tipa, a prema UN Pravilniku definisanim nalogom Agencije.

Lokacije na kojima se sprovode homologaciona ispitivanja navedena su u zapisniku o ovlašćivanju, kao sastavnom delu Rešenja o ovlašćivanju. Izuzetno, uz obrazloženi zahtev Tehničke službe, Agencija može odobriti da se homologaciona ispitivanja mogu obaviti i na drugim lokacijama.

Na osnovu rezultata dobijenih homologacionim ispitivanjem, Tehnička služba sačinjava Izveštaj o homologacionom ispitivanju.

Izveštaj o homologacionom ispitivanju sadrži rezultate ispitivanja i izjavu o saobraznosti sa tehničkim specifikacijama iz UN Pravilnika prema kom je izvršeno ispitivanje, uz obavezno navođenje serije amandmana i oznake dopuna UN Pravilnika u odnosu na koje se daje izjava, podatke neophodne za izradu Saopštenja o homologaciji, kao i zapis o odabiru varijante ili verzije tipa prema principu najnepovoljnijeg slučaja i obrazloženje takvog odabira.

Izveštaj o homologacionom ispitivanju Tehnička služba prosleđuje Agenciji u elektronskoj formi i u dva štampana primerka, od kojih jedan sadrži i proizvođačku dokumentaciju.

Tehnička služba dužna je da dokumentaciju vezanu za homologaciona ispitivanja čuva trajno i vodi evidenciju o podnetim zahtevima, dobijenim nalozima, kao i o izdatim izveštajima.

Član 13

Na osnovu Izveštaja o homologacionom ispitivanju, Agencija dodeljuje Saopštenje o dodeljivanju, proširenju ili odbijanju homologacije čiji je sadržaj i rok važenja utvrđen odgovarajućim UN Pravilnikom odnosno Sporazumom. Uz Saopštenje o dodeljivanju homologacije Agencija dodeljuje i potvrdu o usklađenosti ("compliance statement") upravljanja sistemom kvaliteta od strane proizvođača. Potvrda o usklađenosti mora sadržati naziv proizvođača sa montažnim pogonima, opseg i sadržaj pokrivenih UN Pravilnika, kontrolisanu oblast, pregledana dokumenta, datum inicijalne procene, odnosno datum sledeće procene i kontrole.

U slučaju već dodeljene homologacije od strane Agencije, na osnovu podnetog zahteva i dostavljene dokumentacije moguće je izdavanje Saopštenja o proširenju ili odbijanju homologacije, za varijante i verzije proizvoda koje nisu obuhvaćene dodeljenom homologacijom, odnosno povlačenju dodeljene homologacije.

Odluku o tome da li se Saopštenje o proširenju, odbijanju ili povlačenju homologacije izdaje na osnovu Izveštaja o homologacionom ispitivanju odnosno homologacionog zapisnika, a na osnovu podnetog zahteva i dostavljene dokumentacije, donosi Agencija.

Saopštenje o prestanku proizvodnje Agencija dodeljuje na osnovu podnetog zahteva i dostavljene dokumentacije (ukoliko je primenljivo) i sačinjenog homologacionog zapisnika.

Proizvođač je dužan da obezbedi kontinualnu primenu postupaka kojima se osigurava saobraznost proizvodnje.

Poslovi kontrole saobraznosti proizvodnje obuhvataju pregled dostavljene dokumentacije, izradu homologacionog zapisnika i izdavanje potvrde o usklađenosti ("compliance statement").

Proveru postupaka iz stava 5. ovog člana i njihove primene sprovodi Agencija, odnosno Tehnička služba ovlašćena za kontrolu saobraznosti proizvodnje po nalogu Agencije, na način kako je to utvrđeno pojedinim UN Pravilnikom.

Ukoliko se prilikom kontrole saobraznosti proizvodnje ustanovi neusklađenost u odnosu na homologovani tip, proizvođač i Agencija sprovode mere na način kako je to utvrđeno UN Pravilnikom. Agencija u tom slučaju donosi odluku o eventualno mogućim korekcijama proizvodnje odnosno dodeljuje Saopštenje o povlačenju homologacije.

2. Višestepena homologacija

Član 14

Pravno lice koje vrši kompletiranje ili modifikaciju vozila koje je predmet višestepene homologacije smatra se proizvođačem vozila.

Član 15

Proizvođač vozila iz člana 14. ovog pravilnika koji vrši kompletiranje definiše marku, tip, varijantu i verziju vozila, koji se ne moraju razlikovati od podataka za nekompletno vozilo.

Proizvođač vozila iz člana 14. ovog pravilnika koji vrši modifikaciju definiše marku, tip, varijantu i verziju vozila, koji se ne moraju razlikovati od podataka za bazno vozilo.

Kada proizvođač vozila prema st. 1. i 2. ovog člana zadržava marku nekompletnog ili baznog vozila, dužan je da obezbedi saglasnost proizvođača nekompletnog ili baznog vozila.

Član 16

Kompletirano vozilo zadržava VIN oznaku nekompletnog vozila.

Modifikovano vozilo zadržava VIN oznaku baznog vozila.

Proizvođač vozila iz člana 14. ovog pravilnika formira dodatnu proizvođačku tablicu koju postavlja na vozilo.

Član 17

Za vozilo koje je predmet višestepene homologacije mogu se prihvatiti pojedinačna Saopštenja o homologaciji baznog ili nekompletnog vozila prema UN Pravilnicima.

Za vozilo koje je predmet višestepene homologacije sprovode se homologaciona ispitivanja prema UN Pravilnicima čija pojedinačna Saopštenja o homologaciji nisu dostavljena ili nisu prihvaćena na osnovu stava 1. ovog člana.

Homologaciona ispitivanja iz stava 2. ovog člana u potpunosti se sprovode saglasno odredbama čl. 11-13. ovog pravilnika.

Kontrola saobraznosti tipa vozila koje je predmet višestepene homologacije sprovodi se saglasno odredbama čl. 38-43. ovog pravilnika.

III POJEDINAČNO KOMPLETIRANA, MODIFIKOVANA I PROIZVEDENA VOZILA

Član 18

Za pojedinačno kompletirano, modifikovano ili pojedinačno proizvedeno vozilo sprovodi se pojedinačno odobrenje vozila.

U okviru pojedinačnog odobrenja vozila sprovodi se pregled i odobravanje dokumentacije, ispitivanja i kontrola saobraznosti, a u cilju provere ispunjenosti tehničkih zahteva u odnosu na propise i UN Pravilnike.

Izuzetno, pojedinačno odobrenje vozila može se vršiti i za deset i više vozila vrste M, N, O i R istog vlasnika, marke, tipa, varijante, verzije i nadgradnje odnosno modifikacije za koja su u podnetom zahtevu navedene identifikacione oznake vozila VIN.

Sva vozila iz stava 3. ovog člana moraju imati Potvrdu o saobraznosti sa podacima koji su zajedno sa COC dokumentom dostavljeni Agenciji odnosno uneti u informacioni sistem Agencije od strane nadograđivača odnosno modifikatora vozila u Republici Srbiji.

Član 19

Ispitivanja i kontrolu saobraznosti u cilju pojedinačnog odobrenja vozila za potrebe Agencije može sprovoditi Tehnička služba ovlašćena za pojedinačno odobrenje vozila u skladu sa članom 3. st. 8. i 9. ovog pravilnika.

1. Odobrenje pojedinačno kompletiranog ili modifikovanog vozila

Član 20

Naziv proizvođača pojedinačno kompletiranog ili modifikovanog vozila ne menja se u odnosu na naziv proizvođača nekompletnog ili baznog vozila.

Član 21

Marka, tip, varijanta i verzija pojedinačno kompletiranog vozila ne menjaju se u odnosu na nekompletno vozilo.

Marka, tip, varijanta i verzija pojedinačno modifikovanog vozila ne menjaju se u odnosu na bazno vozilo.

Član 22

Pojedinačno kompletirano vozilo zadržava VIN oznaku nekompletnog vozila.

Pojedinačno modifikovano vozilo zadržava VIN oznaku baznog vozila.

Proizvođačka tablica pojedinačno kompletiranog ili modifikovanog vozila zadržava se sa nekompletnog ili baznog vozila.

Nadgrađivač formira sopstvenu tablicu koja sadrži osnovne podatke o nadgradnji utvrđene Procedurom za datu vrstu vozila i postavlja je na nadgradnju.

Modifikator formira sopstvenu tablicu koja sadrži osnovne podatke o modifikaciji utvrđene Procedurom za datu vrstu vozila i postavlja je na vozilu neposredno pored proizvođačke tablice.

Član 23

Zahtev za odobrenje pojedinačno kompletiranog ili modifikovanog vozila u Republici Srbiji podnosi vlasnik vozila, odnosno pravno ili fizičko lice koje poseduje ovlašćenje vlasnika. Zahtev se podnosi Agenciji preko Tehničke službe ovlašćene za pojedinačno odobrenje vozila koja podnosiocu zahteva izdaje potvrdu o prijemu zahteva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži, naročito:

1) naziv i adresu vlasnika, odnosno ovlašćenog pravnog ili fizičkog lica;

2) naziv, adresu i matični broj nadgrađivača ili modifikatora;

3) marku, tip/varijantu/verziju i komercijalnu oznaku vozila;

4) kratak opis sprovedenih postupaka prilikom kompletiranja ili modifikacije vozila;

5) izjavu nadgrađivača ili modifikatora o ispunjenosti drugih posebnih odnosno posebno propisanih uslova za nadgradnju, kao i dokumentaciju koja to potvrđuje;

6) izgled proizvođačke tablice i fotografije vozila.

Uz zahtev za odobrenje pojedinačno kompletiranog ili modifikovanog vozila podnosi se dokumentacija utvrđena u Proceduri (1-6.) za odgovarajuću vrstu vozila (u daljem tekstu: Procedura 1-6.). Procedura 1-6. (Prilog) odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Izuzetno, za specijalna vozila vrste M, N i O sadržaj dokumentacije određuje Agencija. Agencija je dužna da sadržaj dokumentacije za odobrenje pojedinačno kompletiranog ili modifikovanog odnosno specijalnog vozila prilagodi dobroj tehničkoj praksi i interesima korisnika.

Dokumentacija iz stava 3. ovog člana, mora biti odobrena od strane Tehničke službe ovlašćene za pojedinačno odobrenje vozila, a pre podvrgavanja vozila postupcima nadgrađivača ili modifikatora.

Član 24

Tehnička služba sprovodi ispitivanja i kontrolu saobraznosti pojedinačno kompletiranog ili modifikovanog vozila na osnovu Procedure 1-6, za datu vrstu vozila, odnosno za specijalna vozila vrste M, N i O na osnovu procedure koju određuje Agencija.

Ispitivanje mora obuhvatiti sve elemente i karakteristike vozila koje su promenjene u odnosu na nekompletno ili bazno vozilo, a prema zahtevima propisa i UN Pravilnika.

Ako je predmet pojedinačnog odobrenja vozilo istog vlasnika, marke, tipa, varijante, verzije i nadgradnje odnosno modifikacije kao vozilo za koje je dokumentacija odobrena, prihvatiće se Izveštaj ili Izveštaji o ispitivanju vozila koje je već odobreno.

Lokacije na kojima se sprovode ispitivanja i kontrola saobraznosti iz stava 1. ovog člana navedene su u zapisniku o ovlašćivanju, kao sastavnom delu Rešenja o ovlašćivanju. Izuzetno, uz obrazložen zahtev, Agencija može odobriti da se ispitivanja i kontrola saobraznosti mogu obaviti i na drugim lokacijama (npr. kod proizvođača).

Na osnovu ispitivanja koja sprovodi, Tehnička služba izrađuje Izveštaj ili Izveštaje o ispitivanju pojedinačno kompletiranog ili modifikovanog vozila, u skladu sa Procedurom 1-6. za datu vrstu vozila odnosno za specijalna vozila vrste M, N i O u skladu sa procedurom koju određuje Agencija. Nakon realizovanih ispitivanja Tehnička služba vrši kontrolu saobraznosti i izdaje Izveštaj o kontroli saobraznosti u cilju pojedinačnog odobrenja. Prilog Izveštaju o kontroli saobraznosti su Izveštaj ili Izveštaji o ispitivanju.

Izveštaj o kontroli saobraznosti koji sadrži i dokumentaciju pojedinačno kompletiranog ili modifikovanog vozila Tehnička služba prosleđuje Agenciji u elektronskom obliku. Izveštaji o ispitivanju iz stava 5. ovog člana nalaze se kod Tehničke službe i mogu se dobiti na zahtev Agencije.

Tehnička služba dužna je da dostavljenu dokumentaciju čuva 10 godina, a trajno u elektronskom obliku i vodi evidenciju o podnetim zahtevima, dobijenim nalozima, kao i o izdatim izveštajima.

Član 25

Na osnovu Izveštaja o kontroli saobraznosti pojedinačno kompletiranog ili modifikovanog vozila koji je izdala Tehnička služba i dokaza o tehničkoj ispravnosti, Agencija izdaje Uverenje o pojedinačnom odobrenju vozila bez roka važnosti.

2. Odobrenje pojedinačno proizvedenog vozila

Član 26

Proizvođač pojedinačno proizvedenog vozila određuje marku, tip i komercijalnu oznaku.

Član 27

Proizvođač pojedinačno proizvedenog vozila određuje VIN oznaku gde je primenljivo, odnosno serijski broj.

Proizvođač pojedinačno proizvedenog vozila formira proizvođačku tablicu koju postavlja na vozilo.

Član 28

Zahtev za odobrenje pojedinačno proizvedenog vozila u Republici Srbiji podnosi proizvođač pojedinačno proizvedenog vozila. Zahtev se podnosi Agenciji preko Tehničke službe ovlašćene za pojedinačno odobrenje vozila, koja podnosiocu zahteva izdaje potvrdu o prijemu zahteva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži, naročito:

1) naziv, adresu i matični broj proizvođača pojedinačno proizvedenog vozila;

2) marku, tip i komercijalnu oznaku vozila;

3) izjavu proizvođača o ispunjenosti drugih posebnih odnosno posebno propisanih uslova za nadgradnju;

4) izgled proizvođačke tablice i fotografije vozila.

Uz zahtev za odobrenje pojedinačno proizvedenog vozila podnosi se dokumentacija utvrđena u Proceduri (4, 5, 6, 8, 9 i 10) za odgovarajuću vrstu vozila (Prilog) koje su odštampane uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo. Izuzetno, za specijalna vozila vrste O za koja sadržaj dokumentacije određuje Agencija. Agencija je dužna da sadržaj dokumentacije za odobrenje pojedinačno proizvedenog vozila prilagodi dobroj tehničkoj praksi i zadovoljenju korisnika.

Dokumentacija iz stava 3. ovog člana, sačinjena i potpisana na propisan način, mora biti odobrena od strane Tehničke službe ovlašćene za pojedinačno odobrenje vozila, a pre započinjanja proizvodnje vozila, o čemu Tehnička služba obaveštava Agenciju pre otpočinjanja postupka ispitivanja i kontrole saobraznosti.

Član 29

Tehnička služba sprovodi ispitivanja i kontrolu saobraznosti pojedinačno proizvedenog vozila na osnovu Procedure (4, 5, 6, 8, 9 i 10) za datu vrstu vozila odnosno za specijalna vozila vrste O na osnovu procedure koju određuje Agencija.

Ispitivanje mora obuhvatiti sve elemente i karakteristike vozila u cilju zadovoljenja zahteva propisa i UN Pravilnika.

Tehnička služba po potrebi može zahtevati od proizvođača praćenje proizvodnje po fazama tokom procesa proizvodnje vozila.

Lokacije na kojima se sprovode ispitivanja i kontrola saobraznosti iz stava 1. ovog člana navedene su u zapisniku o ovlašćivanju, kao sastavnom delu Rešenja o ovlašćivanju. Izuzetno, uz obrazložen zahtev, Agencija može odobriti da se ispitivanja i kontrola saobraznosti mogu obaviti i na drugim lokacijama (npr. kod proizvođača).

Na osnovu ispitivanja koja sprovodi, Tehnička služba izrađuje Izveštaj ili Izveštaje o ispitivanju pojedinačno proizvedenog vozila, u skladu sa Procedurom (4, 5, 6, 8, 9 i 10) za datu vrstu vozila odnosno za specijalna vozila vrste O u skladu sa procedurom koju određuje Agencija.

Izveštaj o ispitivanju kočenja za pojedinačno proizvedena vozila vrste O, R i Tm sačinjava Tehnička služba ovlašćena za homologaciona ispitivanja u pogledu kočenja. Nakon realizovanih ispitivanja Tehnička služba vrši kontrolu saobraznosti i izdaje Izveštaj o kontroli saobraznosti u cilju pojedinačnog odobrenja. Prilog Izveštaju o kontroli saobraznosti su Izveštaj ili Izveštaji o ispitivanju.

Izveštaj o kontroli saobraznosti koji sadrži i dokumentaciju Tehnička služba prosleđuje Agenciji u elektronskom obliku. Izveštaji o ispitivanju iz stava 6. ovog člana nalaze se kod Tehničke službe i mogu se dobiti na zahtev Agencije.

Tehnička služba dužna je da dostavljenu dokumentaciju čuva 10 godina, a trajno u elektronskom obliku i vodi evidenciju o podnetim zahtevima, dobijenim nalozima, kao i o izdatim izveštajima.

Član 30

Na osnovu Izveštaja o kontroli saobraznosti koji je izdala Tehnička služba i dokaza o tehničkoj ispravnosti, Agencija izdaje Uverenje o pojedinačnom odobrenju vozila bez roka važnosti.

IV SERIJSKI PROIZVEDENA VOZILA VRSTE T, Tm i R u REPUBLICI SRBIJI

Član 31

Za serijski proizvedena vozila vrste T, Tm i R u Republici Srbiji (u daljem tekstu: vozila T, Tm i R) sprovodi se odobrenje tipa vozila.

U okviru odobrenja tipa vozila iz stava 1. ovog člana sprovodi se pregled i odobravanje dokumentacije, ispitivanja i kontrola saobraznosti, a u cilju provere ispunjenosti tehničkih zahteva.

Član 32

Ispitivanja i kontrolu saobraznosti u cilju odobrenja tipa vozila T, Tm i R za potrebe Agencije može sprovoditi Tehnička služba ovlašćena za homologaciona ispitivanja i kontrolu saobraznosti vozila u skladu sa članom 3. st. 6. i 7. ovog pravilnika.

Član 33

Proizvođač vozila T, Tm i R određuje marku, tip/varijante/verzije i komercijalne oznake vozila.

Član 34

Proizvođač vozila T, Tm i R određuje serijski broj vozila na osnovu strukture serijskog broja koji određuje Agencija.

Proizvođač vozila T, Tm i R formira proizvođačku tablicu koju postavlja na vozilo.

Član 35

Zahtev za odobrenje tipa vozila T, Tm i R, proizvođač vozila, odnosno njegov ovlašćeni predstavnik, podnosi Agenciji.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži, naročito:

1) ostraničeni sadržaj dostavljene dokumentacije;

2) naziv, adresu i matični broj proizvođača vozila odnosno ovlašćenog predstavnika proizvođača;

3) naziv i adresu pogona za montažu (ukoliko postoji);

4) fabričku ili komercijalnu oznaku (marka);

5) marku, tip/varijante/verzije i komercijalne oznake vozila;

6) način formiranja tipa/varijante/verzije, kao i objašnjenje serijskog broja;

7) izgled proizvođačke tablice;

8) fotografije reprezenta tipa vozila.

Uz zahtev za odobrenje podnosi se dokumentacija utvrđena u Proceduri (7, 8. i 9.), za odgovarajuću vrstu vozila. Procedura 7. odštampana je uz ovaj pravilnik (Prilog) i čini njegov sastavni deo. Agencija je dužna da sadržaj dokumentacije za odobrenje prilagodi dobroj tehničkoj praksi i zadovoljenju korisnika.

Dokumentacija iz stava 3. ovog člana, mora biti odobrena od strane Tehničke službe ovlašćene za homologaciona ispitivanja i kontrolu saobraznosti, a pre započinjanja proizvodnje vozila, o čemu Tehnička služba obaveštava Agenciju pre otpočinjanja postupka ispitivanja i kontrole saobraznosti.

Na osnovu podnetog zahteva i pregleda dostavljene dokumentacije, Agencija može izdati nalog i proslediti dokumentaciju za ispitivanje i kontrolu saobraznosti Tehničkoj službi koja je za to ovlašćena.

Ako postoji više Tehničkih službi ovlašćenih za ispitivanje i kontrolu saobraznosti, Agencija izdaje nalog iz stava 5. ovog člana Tehničkoj službi odabranoj od strane podnosioca zahteva, osim u postupku proširenja tipa vozila T, Tm i R - koje se obavlja u Tehničkoj službi u kojoj je vršeno ispitivanje i kontrola saobraznosti u postupku dodele odobrenja tipa.

Član 36

Tehnička služba sprovodi ispitivanja i kontrolu saobraznosti reprezenta tipa vozila T, Tm i R na osnovu Procedura 7, 8. i 9. za datu vrstu vozila.

Tehnička služba sprovodi odabir reprezenta tipa vozila, sa ciljem identifikacije mogućeg najnepovoljnijeg slučaja u smislu propisanih uslova, a prema specifikaciji varijanti i verzija iz dostavljene proizvođačke dokumentacije. Odabir reprezenta tipa vozila, vrši se na način kojim se ne stvaraju nepotrebne nepogodnosti podnosiocu zahteva, o čemu Tehnička služba obaveštava Agenciju i podnosioca zahteva.

Podnosilac zahteva dostavlja Tehničkoj službi odabrani reprezent tipa vozila spremnog za upotrebu.

Ispitivanje mora obuhvatiti sve elemente i karakteristike vozila u cilju zadovoljenja zahteva propisa u Republici Srbiji.

Tehnička služba po potrebi može zahtevati od proizvođača praćenje proizvodnje po fazama tokom procesa proizvodnje vozila.

Lokacije na kojima se sprovode ispitivanja i kontrola saobraznosti iz stava 1. ovog člana navedene su u zapisniku o ovlašćivanju, kao sastavnom delu Rešenja o ovlašćivanju. Izuzetno, uz obrazložen zahtev, Agencija može odobriti da se ispitivanja i kontrola saobraznosti mogu obaviti i na drugim lokacijama (npr. kod proizvođača).

Na osnovu ispitivanja koja sprovodi, Tehnička služba izrađuje Izveštaj ili Izveštaje o ispitivanju tipa vozila T, Tm i R, u skladu sa Procedurom 7, 8. i 9. za datu vrstu vozila.

Izveštaj o ispitivanju kočenja serijski proizvedenih vozila vrste T, R i Tm sačinjava Tehnička služba ovlašćena za homologaciona ispitivanja u pogledu kočenja.

Nakon realizovanih ispitivanja, Tehnička služba vrši kontrolu saobraznosti i izdaje Izveštaj o kontroli saobraznosti u cilju odobrenja tipa. Prilog Izveštaju o kontroli saobraznosti su Izveštaj ili Izveštaji o ispitivanju.

Izveštaj o kontroli saobraznosti koji sadrži i dokumentaciju Tehnička služba prosleđuje Agenciji u elektronskom obliku. Izveštaji o ispitivanju iz stava 8. ovog člana nalaze se kod Tehničke službe i mogu se dobiti na zahtev Agencije.

Član 37

Na osnovu Izveštaja o kontroli saobraznosti koji je izdala Tehnička služba, Agencija izdaje Uverenje o odobrenju tipa vozila na rok ne duži od 12 (dvanaest) meseci.

Proizvođači vozila, njihovih uređaja, sklopova i opreme na vozilima u Republici Srbiji, za koje je Agencija dodelila Uverenje ili Uverenja o odobrenju tipa proizvoda, dužni su da Agenciji do 31. januara tekuće godine dostave spiskove proizvedenih vozila prema VIN oznaci (serijskom broju), odnosno evidenciju proizvedenih uređaja, sklopova i opreme na vozilima za prethodnu kalendarsku godinu i to sve prema tipu proizvoda.

V KONTROLA SAOBRAZNOSTI SERIJSKI ILI POJEDINAČNO NOVOPROIZVEDENIH VOZILA, ODNOSNO UREĐAJA, SKLOPOVA I OPREME NA VOZILIMA

Član 38

Kontrolom saobraznosti, shodno odredbama čl. 18-37. ovog pravilnika, proverava se ispunjenost tehničkih uslova u skladu sa propisima iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kontrola saobraznosti vozila iz uvoza odnosno vozila proizvedenih, sklopljenih, kompletiranih ili modifikovanih u Republici Srbiji sprovodi se u odnosu na tip serijski ili pojedinačno novoproizvedenog kompletnog, kompletiranog ili modifikovanog vozila, radi stavljanja na tržište, odnosno puštanja u saobraćaj na putevima.

Kontrola saobraznosti uređaja, sklopova i opreme na vozilima iz uvoza, ukoliko je posebno propisano, sprovodi se u odnosu na tip odgovarajućeg uređaja, sklopa i opreme vozila, radi stavljanja na tržište.

Član 39

Zahtev za kontrolu saobraznosti sadrži, naročito:

1) naziv i adresu podnosioca zahteva;

2) marku, tip/varijante/verzije i komercijalne oznake vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima, kao predmeta kontrole saobraznosti.

Zahtev za kontrolu saobraznosti podnosi se na obrascu koji je dostupan na internet stranici Agencije.

Podnosilac zahteva može promeniti Tehničku službu uz obrazloženi zahtev, pisanu saglasnost predstavnika proizvođača odnosno uvoznika i uz saglasnost Agencije.

Član 40

Podnosilac zahteva dostavlja Tehničkoj službi odgovarajuće vozilo ili reprezent tipa vozila spremnog za upotrebu, odnosno reprezent tipa uređaja, sklopova i opreme na vozilima. Izuzetno kontrola saobraznosti može se vršiti na vozilu u okviru skupa vozila, ukoliko je tehnički opravdano, o čemu odluku donosi Agencija.

Član 41

Tehnička služba sprovodi kontrolu saobraznosti dokumentacije i vozila ili reprezenta tipa vozila odnosno uređaja, sklopa i opreme na vozilima.

Kontrola saobraznosti se sprovodi na lokacijama Tehničke službe, a može se sprovoditi i na lokacijama koje obezbedi podnosilac zahteva, ako su ispunjeni uslovi za njeno nesmetano sprovođenje.

Na osnovu sprovedene kontrole saobraznosti Tehnička služba izdaje Izveštaj o kontroli saobraznosti.

Tehnička služba dostavlja Izveštaj o kontroli saobraznosti Agenciji u elektronskom obliku. Uz Izveštaj o kontroli saobraznosti u elektronskom obliku posebno se dostavlja tabela sa specificiranim varijantama i verzijama, ako je primenljivo vrstama sa podvrstama vozila, oznakama motora i oblicima karoserija predmetnog tipa vozila.

Član 42

Na osnovu Izveštaja o kontroli saobraznosti Agencija izdaje Uverenje o odobrenju vozila odnosno tipa vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme vozila na rok ne duži od 12 (dvanaest) meseci.

Uverenje o odobrenju vozila, odnosno tipa vozila za serijski novoproizvedena vozila iz uvoza, predstavlja ispravu o homologaciji.

Proizvođači vozila, njihovih uređaja, sklopova i opreme na vozilima u Republici Srbiji, za koje je Agencija dodelila Uverenje ili Uverenja o odobrenju tipa proizvoda, dužni su da Agenciji do 31. januara tekuće godine dostave spiskove proizvedenih vozila prema VIN oznaci (serijskom broju), odnosno evidenciju proizvedenih uređaja, sklopova i opreme na vozilima za prethodnu kalendarsku godinu i to sve prema tipu proizvoda.

Član 43

Kontrola saobraznosti dokumentacije i tipa vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme vozila koji je već bio predmet kontrole saobraznosti, uz dostavljanje reprezenta tipa, sprovodi se kada su zahtevom podnosioca specificirane nove varijante i verzije u odnosu na već izdato Uverenje o odobrenju tipa vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme vozila ili kada dostavljena dokumentacija, sadrži bitne izmene u odnosu na prethodnu.

Kontrola saobraznosti tipa vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme vozila koji je već bio predmet kontrole saobraznosti sprovodi se bez reprezenta tipa, kada je došlo do promene nosioca dokumentacije ili kada dostavljena dokumentacija ne sadrži bitne izmene u odnosu na prethodnu.

Agencija može produžiti važenje Uverenja o odobrenju tipa vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme vozila bez kontrole saobraznosti, ako na osnovu dostavljene dokumentacije ustanovi da nije bilo izmena u odnosu na prethodno dostavljenu dokumentaciju odnosno kada dostavljena dokumentacija ne sadrži bitne izmene u odnosu na prethodnu.

Kada predstavnik proizvođača izda saglasnost za korišćenje dokumentacije drugom uvozniku, Agencija može izdati Uverenje o odobrenju vozila ukoliko je COC dokument izdat na osnovu nivoa dokumentacije obuhvaćene kontrolom saobraznosti tipa vozila.

VI USLOVI KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNO LICE KOJE VRŠI HOMOLOGACIONA ISPITIVANJA, KONTROLU SAOBRAZNOSTI ODNOSNO ISPITIVANJE POJEDINAČNO PROIZVEDENIH VOZILA I NAČINI DOKAZIVANJA NJIHOVE ISPUNJENOSTI

Član 44

Tehnička služba se ovlašćuju u skladu sa jednom ili više od četiri navedene kategorije delatnosti, i to za:

1) Kategoriju A - kao Tehnička služba koja sprovodi ispitivanja navedena u UN Pravilnicima u sopstvenim objektima. Tehnička služba koja je ovlašćena za delatnosti kategorije A može obavljati ispitivanja iz člana 10. stav 2. ovog pravilnika, kao i sprovoditi ili nadzirati ispitivanja u skladu sa UN Pravilnicima za koje je ovlašćena, u objektima proizvođača ili njegovog predstavnika;

2) Kategoriju B - kao Tehnička služba koja nadzire ispitivanja navedena u UN Pravilnicima koja se sprovode u objektima proizvođača ili objektima neke treće strane;

3) Kategoriju C - kao Tehnička služba koja redovno procenjuje i nadzire postupke proizvođača za kontrolu saobraznosti proizvodnje;

4) Kategoriju D - kao Tehnička služba koja nadzira ili sprovodi ispitivanja ili kontrolisanje u okviru nadzora saobraznosti proizvodnje.

Pravno lice koje podnosi zahtev za ovlašćenje za homologaciona ispitivanja prema UN pravilniku, mora da ispunjava sledeće uslove i to:

1) da ima zaposlena stručna lica koja poseduju adekvatne veštine, specifična tehnička znanja i iskustvo iz tehničko-tehnoloških odnosno biotehničkih nauka, oblast potrebna za primenu UN pravilnika u pogledu homologacionih ispitivanja;

2) da ima uspostavljen i da održava sistem menadžmenta koji odgovara zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 (za kategoriju A) odnosno SRPS ISO/IEC 17020 (za kategorije B i D) odnosno SRPS ISO/IEC 17021 (za kategoriju C).

Pre sprovođenja ili nadziranja bilo kog ispitivanja u objektima proizvođača, njegovog predstavnika ili neke treće strane, Tehnička služba dužna je da dokaže da su objekti u kojima se vrše ispitivanja i uređaji za merenje saobrazni sa uslovima za tehničku službu kategorije A iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Član 45

Pravno lice koje podnosi zahtev za ovlašćenje za tehničku službu za sprovođenje kontrole saobraznosti vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima, mora da ispunjava sledeće uslove, i to:

1) da je registrovano za obavljanje poslova tehničkog ispitivanja i analiza, istraživanja i razvoja u tehničko tehnološkim naukama;

2) da je poslovanje usklađeno sa standardom sistema menadžmenta koji odgovara zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020;

3) da ima zaposlena stručna lica koja poseduju specifična tehnička znanja i iskustva iz tehničko-tehnoloških odnosno biotehničkih nauka u pogledu kontrole saobraznosti vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima, od kojih najmanje dva doktora tehničkih nauka iz oblasti mašinstva. Izuzetno, kontrolu saobraznosti traktora, priključnih vozila za traktor, radnih mašina za poljoprivredne svrhe, odnosno uređaja, sklopova i opreme traktora, može obavljati i Tehnička služba ovlašćena za kontrolu saobraznosti vozila koja u okviru zaposlenih stručnih lica ima najmanje dva doktora poljoprivrednih nauka iz oblasti poljoprivredne tehnike;

4) da je ovlašćena kao Tehnička služba za homologaciona ispitivanja za najmanje tri UN Pravilnika koje ne administrira ista Radna grupa pri Svetskom forumu za harmonizaciju pravilnika za vozila (WP.29). Izuzetno, kontrolu saobraznosti traktora, priključnih vozila za traktor, radnih mašina za poljoprivredne svrhe, odnosno uređaja, sklopova i opreme traktora, može obavljati i Tehnička služba ovlašćena za kontrolu saobraznosti vozila koja je ovlašćena kao laboratorija za najmanje jedan OECD kod;

5) da strukturu troškova za sprovođenje kontrole saobraznosti vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima prilagodi propisu koji uređuje cene usluga koje vrši Agencija, do maksimalnih iznosa.

Pravno lice koje podnosi zahtev za ovlašćenje za kontrolu saobraznosti uređaja, sklopova i opreme na vozilima mora da ispunjava uslov da je prethodno ovlašćena kao Tehnička služba za homologaciona ispitivanja za najmanje jedan UN Pravilnik koji utvrđuje uslove za uređaje, sklopove i opremu na vozilima za koje se ovlašćuje. Izuzetno, kontrolu saobraznosti uređaja, sklopova i opreme traktora, može obavljati i Tehnička služba ovlašćena za kontrolu saobraznosti vozila koja je ovlašćena kao laboratorija za najmanje jedan OECD kod.

Član 46

Pravno lice koje podnosi zahtev za ovlašćenje za pojedinačno odobrenje vozila mora da ispunjava sledeće uslove, i to:

1) da je ovlašćena kao Tehnička služba za kontrolu saobraznosti vozila;

2) da je ovlašćeno pravno lice za ispitivanje vozila;

3) da ima zaposlena stručna lica koja poseduju specifična tehnička znanja iz tehničko-tehnoloških odnosno biotehničkih nauka u pogledu kontrolisanja i ispitivanja pojedinačno kompletiranog, modifikovanog ili pojedinačno proizvedenog vozila.

Član 47

Proveru ispunjenosti uslova za pravno lice koje podnosi zahtev za ovlašćenje za homologaciona ispitivanja sprovodi Agencija za sve podnosioce zahteva, nezavisno od njihovog pravnog statusa (nezavisno pravno lice, proizvođač ili nadležni državni organ za homologaciju druge države koji nastupa u svojstvu Tehničke službe), na osnovu zahteva pravnog lica prema odgovarajućem UN Pravilniku i dostavljene dokumentacije. Primer zahteva sa specifikacijom potrebne dokumentacije istaknut je na internet stranici Agencije.

Agencija formira Komisiju za ovlašćivanje pravnih lica.

Ispunjenost uslova u pogledu adekvatnih veština, specifičnih tehničkih znanja i iskustva iz oblasti homologacionih ispitivanja zaposlenih lica dokazuje se neposrednim osvedočenjem homologacionog(ih) ispitivanja u prostorijama podnosioca zahteva, odnosno ako je primenljivo na drugim lokacijama i za to prijavljena lica i zahtevanu opremu Tehničke službe, kao i dostavljanjem odgovarajućeg Izvoda iz upisa u registar koji sadrži opis delatnosti čime se dokazuje status pravnog lica.

Stručnost i specifična tehnička znanja lica koja sprovode homologaciona ispitivanja mogu se dokazati i važećim Sertifikatom o akreditaciji i važećim Obimom akreditacije.

Ispunjenost uslova u pogledu posedovanja i održavanja sistema menadžmenta za pojedine kategorije delatnosti Tehničke službe može se dokazati važećim Sertifikatom o akreditaciji i važećim Obimom akreditacije.

Nakon završene provere ispunjenosti uslova održava se sastanak Komisije za ovlašćivanje sa podnosiocem zahteva za ovlašćenje za tehničku službu i pismenim ili usmenim putem se predočavaju komentari i zaključci uključujući eventualne nesaobraznosti i poziva se podnosilac zahteva da u dogovorenom roku odgovori na iste. Komisija za ovlašćivanje uzima u obzir odgovore podnosioca zahteva i može po potrebi zatražiti dodatne dokaze o preduzetim aktivnostima, uključujući dodatna odnosno ponovna osvedočenja.

Ako Agencija utvrdi da su svi zahtevi ispunjeni, sačinjava Izveštaj o ovlašćivanju i Rešenjem ovlašćuje pravno lice kao Tehničku službu za homologaciona ispitivanja prema odgovarajućem UN Pravilniku ili njegovom delu odnosno delovima. Jedan primerak Rešenja sa potpisanim Izveštajem o ovlašćivanju dostavlja se Tehničkoj službi.

Član 48

Proveru ispunjenosti uslova pravnog lica koje podnosi zahtev za ovlašćenje za kontrolu saobraznosti sprovodi Agencija, na osnovu zahteva pravnog lica i dostavljene dokumentacije.

Ispunjenost uslova u pogledu odgovarajuće registracije pravnog lica u Republici Srbiji za obavljanje poslova tehničkog ispitivanja i analiza, istraživanja i razvoja u tehničko tehnološkim naukama dokazuje se podacima iz registra nadležnog državnog organa za registraciju.

Ispunjenost uslova posedovanja i održavanja sistema menadžmenta koji odgovara zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020 može se dokazati važećim Sertifikatom o akreditaciji i važećim Obimom akreditacije.

Ispunjenost uslova u pogledu posedovanja specifičnih tehničkih znanja i iskustva iz oblasti kontrole saobraznosti vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima dokazuje se neposrednim osvedočenjem kontrole saobraznosti vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima i za to prijavljena lica Tehničke službe, kao i dostavljanjem diploma doktora tehničkih nauka iz oblasti mašinstva za najmanje dve zaposlene osobe.

Stručnost i specifična tehnička znanja lica koja sprovode kontrolu saobraznosti vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima mogu se dokazati važećim Sertifikatom o akreditaciji i važećim Obimom akreditacije.

Ispunjenost uslova u pogledu posedovanja ovlašćenja za homologaciona ispitivanja odnosno ovlašćenja kao laboratorija za najmanje jedan OECD kod dokazuje se Rešenjem o ovlašćivanju pravnog lica za homologaciona ispitivanja koje je izdala Agencija odnosno dokaza za ovlašćenje prema OECD kodu.

Ako Agencija utvrdi da su svi zahtevi ispunjeni, Rešenjem ovlašćuje pravno lice kao Tehničku službu za kontrolu saobraznosti vozila, odnosno uređaja, sklopova i opreme na vozilima. Jedan primerak Rešenja dostavlja se Tehničkoj službi.

Član 49

Proveru ispunjenosti uslova pravnog lica koje podnosi zahtev za ovlašćenje za pojedinačno odobrenje vozila sprovodi Agencija, na osnovu zahteva pravnog lica i dostavljene dokumentacije.

Ispunjenost uslova u pogledu posedovanja ovlašćenja za kontrolu saobraznosti vozila i ovlašćenja za pravno lice za ispitivanje dokazuje se Rešenjem o ovlašćivanju koje je izdala Agencija.

Ispunjenost uslova u pogledu stručnosti i specifičnih tehničkih znanja dokazuju se neposrednim osvedočenjem pojedinačnog odobrenja vozila i za to prijavljenih lica podnosioca zahteva.

Ako Agencija utvrdi da su svi zahtevi ispunjeni, Rešenjem ovlašćuje pravno lice kao Tehničku službu za pojedinačno odobrenje vozila. Jedan primerak Rešenja dostavlja se Tehničkoj službi.

Član 50

Agencija sačinjava plan za proveru ispunjenosti uslova od strane svih ovlašćenih Tehničkih službi, tako da se reprezentativni uzorci predmeta ovlašćenja redovno preispituju.

Proveru ispunjenosti uslova od strane ovlašćene Tehničke službe sprovodi Agencija. Agencija formira komisiju za proveru ispunjenosti uslova.

Izveštaj o ovlašćivanju odnosno Rešenja se preispituju nakon perioda koji iznosi maksimalno tri godine od dana donošenja Rešenja. Vremenski interval između procena na licu mesta, bez obzira na to da li je u pitanju ponovno ovlašćivanje ili provera ispunjenosti uslova, zavisi od ukupne aktivnosti Tehničke službe u pogledu poslova iz ovog pravilnika.

Tehnička služba je dužna da obavesti Agenciju o promenama koje utiču na ispunjenost uslova po kojima je dodeljeno Rešenje o ovlašćivanju, najkasnije u roku od sedam dana od dana nastale promene.

Ako se prilikom provere ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana utvrdi neispunjenost nekih od uslova iz čl. 44-46. ovog pravilnika, Agencija oduzima ovlašćenje Tehničkoj službi.

Ovlašćenje Tehničkoj službi oduzima se i ako se utvrdi da se homologaciona ispitivanja, odnosno kontrola saobraznosti, odnosno pojedinačno odobrenje vozila ne obavljaju savesno ili na propisan način, ili se homologaciona ispitivanja, kontrola saobraznosti odnosno, poslovi iz ovog pravilnika izvrše bez naloga odnosno bez znanja Agencije ili se dokumentacija odnosno Izveštaji koriste na način koji nije propisan ovim pravilnikom.

Radi dostavljanja podataka o poslovima Tehničke službe i druge dokumentacije, štampanja i arhiviranja izveštaja i dokumentacije, kao i vođenja evidencije o poslovima Tehničke službe, Tehnička služba koristi informacioni sistem Agencije.

Agencija vodi evidenciju Tehničkih službi i objavljuje osnovne podatke o Tehničkim službama na svojoj internet stranici.

VII REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA KOJI MOGU DA IZVRŠE POJEDINAČNU PROIZVODNJU VOZILA

Član 51

Agencija vodi registar privrednih društava ili preduzetnika koji mogu izvršiti pojedinačnu proizvodnju vozila u Republici Srbiji u elektronskom obliku i objavljuje ga na svojoj internet stranici.

Zahtev za upis u registar podnosi se Agenciji i mora da sadrži najmanje sledeće podatke:

1) poslovno ime;

2) matični broj;

3) adresu sedišta;

4) ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu;

5) elektronsku adresu (e-mail);

6) broj kontakt telefona pravnog lica.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana obavezno se prilaže izjava o sprovođenju sistema kvaliteta u pogledu proizvodnje.

Brisanje iz registra vrši se na osnovu zahteva registrovanog privrednog društava ili preduzetnika, odnosno na osnovu odluke Agencije usled značajnog tehničkog propusta ili zloupotrebe ovlašćenja.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52

Odredbe člana 2. st. 1, 3, 4, 5 i 6. Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17 - ispravka, 63/17, 45/18, 70/18, 95/18, 104/18, 93/19, 2/20 - ispravka i 64/21) prestaju da važe 1. marta 2023. godine.

Odredbe člana 2. stav 1. tač. 10) i 11), člana 4. stav 1. tačka 1), člana 9. stav 3, člana 17b i tač. 1.1 i 1.2 iz Priloga 1. Pravilnika o ispitivanju vozila ("Službeni glasnik RS", br. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16 i 108/16) prestaju da važe 1. marta 2023. godine.

Član 53

Pravna lica koja vrše poslove homologacionih ispitivanja odnosno kontrolu saobraznosti odnosno pojedinačnog odobrenja vozila, na osnovu ovlašćenja izdatog po zahtevu podnetom do početka primene ovog pravilnika, nastavljaju rad i dužna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog pravilnika - do početka njegove primene.

Član 54

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2022. godine, osim odredaba člana 7, čl. 18-30. i člana 50. stav 7. koji se primenjuju od 1. marta 2023. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopuni
Pravilnika o homologaciji

("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o homologaciji

("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac i Prilog, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 129/2021, možete pogledati OVDE