Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O HITNOM OBAVEŠTAVANJU JAVNOSTI O NESTANKU MALOLETNOG LICA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način ispunjavanja obaveza pružalaca medijskih usluga u vezi sa načinom objavljivanja (emitovanja) programskog sadržaja koji za predmet ima hitno obaveštavanje javnosti o nestanku maloletnog lica, a u cilju prikupljanja informacija koje mogu pomoći u sprovođenju mera traganja za maloletnim licem i njegovom pronalasku.

Maloletno lice iz stava 1. ovog člana je lice koje nije navršilo 18 godina života.

Član 2

Programski sadržaj iz člana 1. ovog pravilnika čini obaveštenje javnosti o nestanku maloletnog lica koje pružaocima medijskih usluga dostavlja ministarstvo nadležno za poslove informisanja (u daljem tekstu: ministarstvo).

Član 3

Pružalac medijske usluge, po prijemu informacije upućene od strane ministarstva, bez odlaganja objavljuje (emituje) obaveštenje o nestanku maloletnog lica.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana pružalac medijske usluge dužan je da objavi (emituje) u trajanju od najmanje 20 sekundi, u neizmenjenom obliku i identičnoj sadržini u kojima mu je dostavljeno od strane ministarstva.

Pružalac medijske usluge dužan je da obaveštenje iz stava 1. ovog člana objavljuje (emituje) u narednih 48 sati i to u prvih osam sati od trenutka dostavljanja obaveštenja na svakih 30 minuta, a posle toga na svakih 60 minuta.

Nakon proteka roka od 48 sati od prvog objavljivanja prestaje obaveza daljeg objavljivanja obaveštenja iz stava 1. ovog člana.

Član 4

Pružalac medijske usluge, po prijemu informacije upućene od strane ministarstva da je nestalo maloletno lice pronađeno, bez odlaganja prekida objavljivanje (emitovanje) obaveštenja o nestalom maloletnom licu i pre isteka roka iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika, obaveštavajući javnost da je lice pronađeno.

Istovremeno sa prekidom objavljivanja (emitovanja) obaveštenja o nestalom maloletnom licu, a u cilju zaštite podatka o ličnosti maloletnog lica, pružalac medijske usluge dužan je da, bez odlaganja, obriše sve podatke iz obaveštenja o nestalom maloletnom licu.

Član 5

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica ("Službeni glasnik RS", broj 78/23).

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".