Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM

("Sl. glasnik RS", br. 89/2011, 14/2013, 14/2016, 74/2016 i 61/2020)

Član 1

(1) Pravilnikom o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom propisuje se:

1. forma i minimalan sadržaj informacija koje treba uključiti u prospekt u vezi sa različitim izdavaocima, hartijama od vrednosti i ponudama,

2. objavljivanje i oglašavanje u vezi sa prospektom,

3. sadržina osnovnog prospekta,

4. način i rokovi objavljivanja godišnjeg dokumenta o objavljenim informacijama, i rokovi dostave tog dokumenta Komisiji za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija),

5. kriterijumi za izostavljanje podataka iz prospekta,

6. forma i sadržina podataka koje sadrži izveštaj o ishodu javne ponude.

Forma i minimalni sadržaj prospekta

Član 2

(1) Prospekt se sastavlja odgovarajućom kombinacijom Priloga I-X, u zavisnosti od karakteristika izdavaoca i hartija od vrednosti koje se javno nude ili uključuju u trgovanje na regulisano tržište, odnosno multilateralnu trgovačku platformu (u daljem tekstu: MTP).

(2) Osnovni prospekt se sastavlja odgovarajućom kombinacijom Priloga I-X i sadrži informacije koje sadrži i prospekt, uz mogućnost izostavljanja informacija koje se u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon) mogu izostaviti iz osnovnog prospekta.

Prospekt koji se odnosi na akcije

Član 3

(1) Odredbe ovog člana se primjenjuju na sastavljanje Dokumenta o registraciji, Dokumenta o hartijama od vrednosti, odnosno sastavljanje jedinstvenog prospekta u vezi sa ponudom akcija ili njihovim uključivanjem u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP.

(2) Dokument o registraciji u vezi sa ponudom akcija ili njihovim uključivanjem u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP, sastavlja se u skladu sa odredbama Priloga I, a Dokument o hartijama od vrednosti se sastavlja u skladu sa odredbama Priloga II.

(3) Skraćeni prospekt se sastavlja u skladu sa odredbama člana 16. Zakona.

(4) Jedinstveni prospekt koji se odnosi na akcije se sastavlja kombinacijom Priloga I i Priloga II ovog pravilnika i uključivanjem skraćenog prospekta, koji se uključuje i čita kao uvod u prospekt.

(5) Kod sastavljanja jedinstvenog prospekta, kombinacijom Priloga I i II, treba izbegavati dvostruko navođenje istih informacija iz tačaka Priloga I i Priloga II.

(6) U Dokumentu o registraciji i Dokumentu o hartijama od vrednosti je potrebno poštovati redosled tačaka iz Priloga I i Priloga II ovog pravilnika.

(7) Odredbe stava 6. ovog člana se na odgovarajući način primenjuju i kod sastavljanja jedinstvenog prospekta.

(8) Dozvoljeno je da se u Dokument o registraciji, Dokument o hartijama od vrednosti, odnosno jedinstveni prospekt, uključe i dodatne informacije, pored onih koje su predviđene prilozima I i II.

(9) Odredbe ovog člana se na odgovarajući način primjenjuju i na sastavljanje Jedinstvenog prospekta, odnosno Dokumenta o registraciji i Dokumenta o hartijama od vrednosti, koji se odnose na hartije od vrednosti koje su izjednačene sa akcijama.

Prospekt koji se odnosi na dužničke i izvedene hartije od vrednosti

Član 4

(1) Odredbe ovog člana se primenjuju na sastavljanje jedinstvenog prospekta u vezi sa ponudom dužničkih hartija od vrednosti ili njihovim uključivanjem u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP.

(2) Jedinstveni prospekt za dužničke hartije od vrednosti se sastavlja kombinacijom Priloga III i Priloga IV, i ne sadrži skraćeni prospekt.

(3) Kod sastavljanja jedinstvenog prospekta, kombinacijom priloga III i IV, treba izbegavati dvostruko navođenje istih informacija.

(4) U jedinstvenom prospektu potrebno je poštovati redosled tačaka iz priloga III i IV.

(5) Dozvoljeno je da se u jedinstveni prospekt uključe i dodatne informacije, pored onih koje su predviđene prilozima III i IV.

Član 4а

(1) Odredbe ovog člana primenjuju se na sastavljanje Dokumenta o registraciji, Dokumenta o hartijama od vrednosti, odnosno na sastavljanje jedinstvenog prospekta u vezi sa ponudom izvedenih hartija od vrednosti ili njihovim uključivanjem u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP.

(2) Dokument o registraciji se sastavlja u skladu sa odredbama Priloga III, a Dokument o hartijama od vrednosti koji se odnosi na izvedene hartije od vrednosti u skladu sa odredbama Priloga V.

(3) Skraćeni prospekt se sastavlja u skladu sa odredbama člana 16. Zakona.

(4) Jedinstveni prospekt za izvedene hartije od vrednosti se sastavlja kombinacijom priloga III i V i uključivanjem skraćenog prospekta, koji se uključuje i čita kao uvod u prospekt.

(5) Kod sastavljanja jedinstvenog prospekta, kombinacijom priloga III i V za izvedene hartije od vrednosti, treba izbegavati dvostruko navođenje istih informacija.

(6) U Dokumentu o registraciji i Dokumentu o hartijama od vrednosti je potrebno poštovati red tačaka iz priloga III i V.

(7) Odredbe stava 6. ovog člana se na odgovarajući način primenjuju i kod sastavljanja jedinstvenog prospekta.

(8) Dozvoljeno je da se u Dokument o registraciji, Dokument o hartijama od vrednosti, odnosno jedinstveni prospekt, pored informacija koje su predviđene prilozima III i V uključe i dodatne informacije.

Član 5

(1) Kada su predmet ponude, odnosno uključenja u trgovanje dužničke ili izvedene hartije od vrednosti koje daju pravo na sticanje akcija, jedinstveni prospekt, Dokument o registraciji i Dokument o hartijama od vrednosti se sastavljaju kao za dužničke i izvedene hartije od vrednosti, a dodatno se uključuju i podaci iz priloga VI, za akciju kao instrument koji je u podlozi hartija koje se nude, odnosno uključuju.

Prospekt koji se odnosi na akcije zatvorenih investicionih fondova

Član 6

(1) Odredbe ovog člana se primenjuju na sastavljanje Dokumenta o registraciji, Dokumenta o hartijama od vrednosti, odnosno sastavljanje jedinstvenog prospekta u vezi sa ponudom akcija zatvorenih investicionih fondova ili njihovim uključivanjem u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP.

(2) Dokument o registraciji se sastavlja u skladu sa odredbama Priloga VII, a Dokument o hartijama od vrednosti se sastavlja u skladu sa odredbama Priloga II.

(3) Skraćeni prospekt se sastavlja u skladu sa odredbama člana 16. Zakona.

(4) Jedinstveni Prospekt se sastavlja kombinacijom Priloga VII i Priloga II ovog pravilnika i uključivanjem skraćenog prospekta, koji se uključuje i čita kao uvod u prospekt.

(5) Kod sastavljanja jedinstvenog prospekta, kombinacijom Priloga VII i Priloga II, potrebno je izbegavati dvostruko navođenje istih informacija iz tačaka tih Priloga.

(6) U Dokumentu o registraciji i Dokumentu o hartijama od vrednosti je potrebno poštovati redosled tačaka iz Priloga VII i Priloga II ovog pravilnika.

(7) Odredbe stava 6. ovog člana se na odgovarajući način primenjuju i kod sastavljanja jedinstvenog prospekta.

(8) Dozvoljeno je da se u Dokument o registraciji, Dokument o hartijama od vrednosti, odnosno jedinstveni prospekt, uključe i dodatne informacije, pored onih koje su predviđene prilozima VII i II.

Prospekt koji se odnosi na depozitne potvrde

Član 7

(1) Odredbe ovog člana primenjuju se na sastavljanje prospekta u vezi sa ponudom depozitnih potvrda ili njihovim uključivanjem u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP.

(2) Prospekt u vezi sa ponudom depozitnih potvrda ili njihovim uključenjem na uređeno tržište, odnosno MTP, sadrži informacije navedene u Prilogu IX ovog pravilnika.

Prospekt koji se odnosi na dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, pravna lica korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja u Republici

Član 8

(1) Odredbe ovog člana se primenjuju na sastavljanje Dokumenta o registraciji, Dokumenta o hartijama od vrednosti, odnosno sastavljanje jedinstvenog prospekta u vezi sa ponudom dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, pravna lica korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja u Republici ili njihovim uključivanjem u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP.

(2) Dokument o registraciji se sastavlja u skladu sa odredbama Priloga VIII, a Dokument o hartijama od vrednosti se sastavlja u skladu sa odredbama Priloga IV.

(3) Skraćeni prospekt se sastavlja u skladu sa odredbama člana 16. Zakona.

(4) Jedinstveni prospekt se sastavlja kombinacijom Priloga VIII i Priloga IV ovog pravilnika i uključivanjem skraćenog prospekta, koji se uključuje i čita kao uvod u prospekt.

(5) Kod sastavljanja jedinstvenog prospekta, kombinacijom Priloga VIII i Priloga IV, treba izbegavati dvostruko navođenje istih informacija iz tačaka tih Priloga.

(6) U Dokumentu o registraciji i Dokumentu o hartijama od vrednosti je potrebno poštovati redosled tačaka iz Priloga VIII i Priloga IV ovog pravilnika.

(7) Odredbe stava 6. ovog člana se na odgovarajući način primenjuju i kod sastavljanja jedinstvenog prospekta.

(8) Dozvoljeno je da se u Dokument o registraciji, Dokument o hartijama od vrednosti, odnosno jedinstveni prospekt, uključe i dodatne informacije, pored onih koje su predviđene prilozima VIII i IV.

Prospekt koji se odnosi na dužničke hartije od vrednosti koje izdaju strane države, državni organi, centralne banke, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna finansijska korporacija, kao i ostale članice Grupacije Svetske banke, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i ostale slične međunarodne organizacije

Član 9

(1) Odredbe ovog člana se primenjuju na sastavljanje Dokumenta o registraciji, Dokumenta o hartijama od vrednosti, odnosno sastavljanje jedinstvenog prospekta u vezi sa ponudom ili uključivanjem u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP, dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac strana država, državni organi, centralne banke, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna finansijska korporacija, kao i ostale članice Grupacije Svetske banke, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i ostale slične međunarodne organizacije.

(2) Dokument o registraciji se sastavlja u skladu sa odredbama Priloga X, a Dokument o hartijama od vrednosti se sastavlja u skladu sa odredbama Priloga IV.

(3) Skraćeni prospekt se sastavlja u skladu sa odredbama člana 16. Zakona.

(4) Jedinstveni prospekt se sastavlja kombinacijom Priloga X i Priloga IV ovog pravilnika i uključivanjem skraćenog prospekta koji se uključuje i čita kao uvod u prospekt.

(5) Kod sastavljanja jedinstvenog prospekta, kombinacijom Priloga X i Priloga IV, treba izbegavati dvostruko navođenje istih informacija iz tačaka tih Priloga.

(6) Dozvoljeno je da se u Dokument o registraciji, Dokument o hartijama od vrednosti, odnosno, jedinstveni prospekt uključe i dodatne informacije, pored onih koje su predviđene prilozima X i IV.

Garancija

Član 10

(1) U slučaju da za obaveze izdavaoca po hartijama od vrednosti garantuje neko drugo lice, u Dokument o registraciji, odnosno jedinstveni prospekt, na odgovarajući način treba uključiti informacije iz tačke 18. Priloga III.

Objavljivanje prospekta u elektronskom obliku

Član 11

(1) Pored pravila o načinu i uslovima objavljivanja prospekta, propisanih odredbama člana 31. Zakona, svako objavljivanje prospekta u elektronskom obliku treba da ispunjava sledeće uslove:

1. prospekt ili osnovni prospekt mora da bude dostupan na jednostavan način nakon ulaska na internet stranicu;

2. format dokumenta u kome je sastavljen prospekt ili osnovni prospekt mora biti takav da ga neovlašćene osobe ne mogu izmeniti;

3. prospekt ili osnovni prospekt ne može da sadrži hiperlinkove, izuzev linkova na adrese na kojima se nalaze informacije uključene u prospekt pozivanjem na te informacije;

4. investitori moraju imati mogućnost preuzimanja i štampanja prospekta ili osnovnog prospekta.

(2) Dokumenti koji sadrže informacije iz stava 1. tačka 3. ovog člana moraju da budu dostupni neposrednim pristupom putem navedenog hiperlinka.

(3) Prospekt koji je stavljen na raspolaganje javnosti na jedan od načina iz člana 31. stav 1. tač. 1. i 2, objavljuje se i u elektronskom obliku u skladu sa stavom 1. tačka 3. ili 4. navedenog člana Zakona.

Objavljivanje obaveštenja o prospektu

Član 12

(1) Obaveštenje o načinu na koji je prospekt stavljen na raspolaganje javnosti objavljuje se narednog radnog dana od dana objavljivanja prospekta u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike.

(2) Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1. poslovno ime, matični broj i sedište izdavaoca koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj, ukoliko ga poseduje, i sedište podnosioca zahteva koji je strano pravno lice;

2. vrstu, klasu i količinu hartija od vrednosti koje se izdaju, odnosno uključuju na regulisano tržište, odnosno MTP;

3. vremenski plan ponude, odnosno uključenja hartija od vrednosti;

4. izjava na koji način i kog datuma je objavljen prospekt;

5. ukoliko je prospekt objavljen u štampanim medijima navesti naziv štampanih medija i datum objave;

6. ukoliko je prospekt stavljen na raspolaganje u pisanom obliku, navesti mesto i adresu na kojoj je stavljen na raspolaganje i vremenski period u kome će biti dostupan javnosti;

7. ukoliko je prospekt objavljen na internet stranici navesti internet adresu na kojoj je objavljen prospekt;

8. izjava gde, i u kom vremenskom periodu se može preuzeti pisani primerak prospekta;

9. datum obaveštenja.

(3) Kopija obaveštenja iz člana 1. ovog člana se dostavlja Komisiji istog dana kada je objavljeno, s tim da se iz kopije može jasno utvrditi naziv dnevnog lista i datum objave.

Objavljivanje godišnjeg dokumenta o objavljenim informacijama

Član 13

(1) Godišnji dokument o objavljenim informacijama iz člana 23. Zakona, objavljuje se na jedan od načina iz člana 31. stav 1. Zakona i istovremeno dostavlja Komisiji uz naznaku na koji način je objavljen.

(2) U slučaju da godišnji dokument o objavljenim informacijama sadrži informacije koje su zastarele, dokument mora da sadrži i napomenu o zastarelosti tih informacija.

Kriterijumi za izostavljanje podataka iz prospekta

Član 14

(1) Ponuđač koji, u skladu sa članom 21. Zakona, namerava da izostavi pojedine podatke iz prospekta, mora da dostavi Komisiji:

1. zahtev iz kojeg je vidljivo koje informacije namerava da izostavi iz prospekta, sa detaljnim navođenjem razloga zbog kojih zahteva izostavljanje tih informacija

2. obrazloženje sa dokumentacijom kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za izostavljanje te informacije iz prospekta u skladu sa članom 21. Zakona.

Izveštaj o ishodu javne ponude

Član 15

(1) Izveštaj o ishodu javne ponude iz člana 36. Zakona sadrži podatke navedene u Prilogu XI, odnosno Prilogu XII ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste hartija od vrednosti koje su ponuđene.

Završne odredbe

Član 16

(1) Prilozi I-XII su sastavni deo ovog pravilnika.

(2) Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i formi prospekta i drugih dokumenata koji se podnose radi izdavanja hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", broj 100/2006, 116/2006, 71/2008 i 27/2011).

(3) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog I

MINIMALNI SADRŽAJ INFORMACIJA U DOKUMENTU O REGISTRACIJI ZA AKCIJE

 

1.

ODGOVORNA LICA

1.1.

Navode se sva lica odgovorna za informacije sadržane u Dokumentu o registraciji. Takođe, navode se i lica koja su odgovorna za informacije navedene u posebnim delovima Dokumenta o registraciji, ako takva postoje, uz naznaku dela dokumenta za koji su odgovorna. Za fizička lica, uključujući i članove uprave i/ili nadzornog odbora, navode se ime, prezime i funkcija u pravnom licu. Za pravno lice navodi se poslovno ime i sedište.

1.2.

Potpisana izjava odgovornih lica koja glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u Dokumentu o registraciji u skladu sa činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta".
Izjava lica odgovornih za informacije navedene u posebnim delovima Dokumenta o registraciji koja glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u posebnom delu Dokumenta o registraciji za koji smo odgovorni, u skladu sa činjenicama, kao i da činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta nisu izostavljene".

2.

LICA ZADUŽENA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH INFORMACIJA

2.1.

Ime i prezime ili poslovno ime lica koje je odgovorno za reviziju finansijskih izveštaja za razdoblje obuhvaćeno prikazanim finansijskim informacijama, uključujući i njihov status u pravnom licu.

2.2.

Ako je, u razdoblju koje obuhvataju prikazane finansijske informacije, došlo do promene ili otkaza fizičkom ili pravnom licu koje je odgovorno za reviziju finansijskih izveštaja, a isto nije ponovo imenovano, detaljno obrazložiti ovu promenu.

3.

IZABRANE FINANSIJSKE INFORMACIJE

3.1.

Izabrane finansijske informacije o izdavaocu, prikazane za svaku finansijsku godinu, u razdoblju koje obuhvata finansijske informacije o poslovanju u prethodnom periodu, kao i za svako naredno međurazdoblje. Sve izabrane finansijske informacije prikazuju se u istoj valuti.
Izabrane finansijske informacije moraju da predstavljaju ključne podatke koji sažeto prikazuju finansijski položaj izdavaoca.

3.2.

Ako su prikazane finansijske informacije za poslednje međurazdoblje, moraju da se prikažu i uporedni podaci za odgovarajuća međurazdoblja u prethodnim finansijskim godinama.
Za uporedni prikaz bilansa stanja, dovoljno je da se prikaže odgovarajući godišnji bilans.

4.

FAKTORI RIZIKA
Detaljno navesti sve faktore rizika specifične za izdavaoca i/ili njegovu delatnost.

5.

PODACI O IZDAVAOCU

5.1.

Osnovni podaci i razvoj izdavaoca

5.1.1.

Poslovno ime izdavaoca.

5.1.2.

Sedište izdavaoca, matični broj, broj izvoda iz odgovarajućeg registra privrednih subjekata u koji je izdavalac upisan.

5.1.3

Pravni oblik izdavaoca, adresa, broj telefona na kojem je dostupan i e-mail adresa.

5.1.4.

Datum osnivanja i registracije izdavaoca.

5.1.5.

Događaji značajni za razvoj izdavaoca.

5.2.

Značajna ulaganja

5.2.1.

Opis (uključujući i vrednost) najznačajnijih investicija izdavaoca za svaku finansijsku godinu za prikazano prethodno razdoblje sve do datuma Dokumenta o registraciji.

5.2.2.

Opis najznačajnijih tekućih investicija (uključujući i vrednost) izdavaoca u zemlji, odnosno inostranstvu, kao i način finansiranja investicija (sopstveni ili pozajmljeni izvori).

5.2.3.

Informacije o budućim značajnim investicijama izdavaoca za koje je uprava društva, odnosno društvo već preuzelo čvrste obaveze.

6.

PREGLED POSLOVANJA

6.1.

Osnovne delatnosti

6.1.1.

Opis predmeta poslovanja, navođenje pretežne delatnosti i ključnih aktivnosti po osnovu kojih izdavalac ostvaruje najveći prihod uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje ili usluga koje pruža, za svaku finansijsku godinu u prikazanom prethodnom razdoblju.

6.1.2.

Opis svih novih značajnih proizvoda ili usluga koje su uvedene, trenutni status razvoja tog proizvoda ili usluge u meri u kojoj je već poznat javnosti.

6.2.

Glavna tržišta
Opis glavnih tržišta na kojima je prisutan izdavalac, uključujući i prikaz ukupnih prihoda po delatnostima i tržištima (geografski razdvojenim), u razdoblju na koje se odnose prikazane finansijske informacije u prethodnom periodu.

6.3.

U slučaju da su na informacije iz tačke 6.1. i 6.2. uticale neke vanredne činjenice i okolnosti, detaljno ih opisati.

6.4.

Prikaz informacija o patentima, licencama, značajnim ugovorima ili novim proizvodnim procesima, koji su od bitnog značaja za profitabilnost poslovanja izdavaoca. Detaljnost prikaza usaglasiti sa stepenom uticaja nekog od navedenih elemenata na poslovanje izdavaoca.

6.5.

U slučaju da izdavalac daje bilo kakvu izjavu o svom položaju na tržištu, navesti činjenice na kojima se zasniva navedena izjava.

7.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

7.1.

Ako je izdavalac deo grupe (npr. koncerna) dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe.

7.2.

Spisak zavisnih društava izdavaoca, uključujući poslovno ime, sedište, procenat učešća u osnovnom kapitalu i glasačkim pravima, ako je isti različit od procenta učešća u osnovnom kapitalu.

8.

NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

8.1.

Informacije o postojećoj i planiranoj dugotrajnoj materijalnoj imovini (značajnim postrojenjima, opremi i nekretninama), uključujući imovinu pod lizingom, kao i prikaz tereta na imovini.

8.2.

Opis svih problema u vezi zaštite životne sredine koji bi mogli da utiču na korišćenje materijalne dugotrajne imovine.

9.

POSLOVNI I FINANSIJSKI PREGLED

9.1.

Finansijsko stanje
Opis finansijskog stanja izdavaoca, promene finansijskog stanja, opis rezultata poslovanja za svaku godinu i međurazdoblja koja su obuhvaćena prikazanim finansijskim informacijama o poslovanju u prethodnom periodu, uključujući uzroke značajnih promena iz godine u godinu u finansijskim informacijama, u meri u kojoj je to potrebno da se razume poslovanje izdavaoca u celini, a u meri u kojoj to nije navedeno na drugim mestima u dokumentu.

9.2.

Poslovni rezultati

9.2.1.

Informacije o činjenicama, uključujući nove i vanredne (retke ili neobične) događaje u poslovanju, koje značajno utiču na prihode iz poslovanja izdavaoca, uz navođenje u kojoj meri je konkretni događaj uticao na prihode.

9.2.2.

Ako finansijski podaci u dokumentu prikazuju promene u prodaji ili prihodima, opisati razloge za takve promene.

9.2.3.

Informacije u vezi sa svim vladinim, ekonomskim, fiskalnim, monetarnim ili političkim merama ili faktorima koji su značajno uticali, ili bi mogli značajno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje izdavaoca.

10.

IZVORI SREDSTAVA

10.1.

Informacije o izvorima sredstava izdavaoca (kratkoročnim i dugoročnim).

10.2.

Objašnjenje iznosa i izvora sredstava, kao i opis novčanog toka izdavaoca.

10.3.

Informacije o bonitetu izdavaoca i strukturi finansiranja izdavaoca.

10.4.

Informacije o svim ograničenjima korišćenja kapitalnih sredstava koja su značajno uticala, ili bi mogla značajno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje izdavaoca.

10.5.

Informacije o predviđenim izvorima finansiranja koji su potrebni kako bi se ispunile obaveze iz tačaka 5.2.3. i 8.1.

11.

ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ, PATENTI I LICENCE
Ukoliko je to od značaja za poslovanje i prihode izdavaoca, navesti opis programa istraživanja i razvoja izdavaoca za svaku finansijsku godinu u razdoblju obuhvaćenom finansijskim informacijama za prošlo poslovanje, uključujući iznos utrošen na aktivnosti istraživanja i razvoja koje je finansirao izdavalac.

12.

TRENDOVI

12.1.

Najznačajniji trendovi u proizvodnji, prodaji i zalihama, troškovima i prodajnim cenama, od završetka poslednje finansijske godine do datuma Dokumenta o registraciji.

12.2.

Informacije o svim poznatim trendovima, neizvesnostima, zahtevima, obavezama ili događajima, koji bi verovatno mogli da imaju značajan uticaj na mogućnosti razvoja izdavaoca, najmanje za tekuću godinu.

13.

PREDVIĐANJA ILI PROCENE DOBITI
Ukoliko se izdavalac odluči da uključi procenu ili predviđanje dobiti, Dokument o registraciji mora da sadrži i tačke 13.1, 13.2, 13.3. i 13.4.

13.1.

Izjava o glavnim pretpostavkama na kojima je izdavalac zasnovao svoje predviđanje ili procenu. Jasno se moraju navesti pretpostavke na koje uprava izdavaoca može da utiče od onih na koje članovi upravnih, rukovodećih i nadzornih tela izdavaoca ne mogu da utiču.

13.2.

Izveštaj koji priprema ovlašćeni revizor u kome se navodi da je, po mišljenju ovlašćenog revizora, predviđanje ili procena pravilno sastavljena na osnovu računovodstvenih pravila koje se koriste za predviđanje dobiti ili procene, u skladu sa računovodstvenim politikama izdavaoca.

13.3.

Predviđanje ili procena dobiti mora biti pripremljena na način da bude uporediva sa prikazanim finansijskim informacijama za prethodni period.

13.4.

Ukoliko je u ranijem prospektu bilo objavljeno predviđanje za razdoblje koje još traje, potrebno je navesti da li je predviđanje još uvek tačno, odnosno potrebno je navesti objašnjenje zbog čega takvo predviđanje više ne važi, ukoliko je to slučaj.

14.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

14.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije koje u izdavaocu obavljaju sledeća lica:
a) članovi upravnih i nadzornih organa,
b) osnivači, ukoliko je izdavalac osnovan u razdoblju manjem od pet godina,
v) svaki viši rukovodilac, koji je značajan za procenu stručnog znanja i iskustva u upravljanju poslovanjem izdavaoca.
Za sva navedena lica prikazuju se značajni poslovi koje obavljaju van izdavaoca, a koji su od uticaja na izdavaoca.
Takođe, potrebno je navesti i eventualnu rodbinsku povezanost navedenih lica.
Za svakog člana upravnog, rukovodećeg ili nadzornog organa izdavaoca ili svakog lica navedenog pod (v) prve podtačke, navesti pojedinosti o odgovarajućem upravljačkom znanju i iskustvu tog lica sa sledećim informacijama:
a) imena svih društava u kojima je to lice bilo član upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa, bilo kada u prethodnih pet godina, uz napomenu da li je to lice još uvek član tih organa. Nije potrebno da se navedu sva zavisna društva izdavaoca u kojima je to lice takođe član upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa; b) presude za krivična dela protiv privrede u poslednjih pet godina;
v) pojedinosti o svim postupcima stečaja i likvidacije u vezi sa kojima je lice iz tačke a) i v) prve podtačke bilo povezano obavljajući navedene funkcije u nekom društvu, u poslednjih pet godina;
g) pojedinosti o svim službenim optužbama ili sankcijama od strane pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući određena strukovna tela) prema licima od a) do v) iz prve podtačke, kao i podatak o tome da li je sudskom odlukom to lice isključeno ili mu je zabranjen rad u takvim organima, u razdoblju od najmanje poslednjih pet godina. Ukoliko ne postoje takve informacije koje treba da se objave, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

14.2.

Sukob interesa upravnih, rukovodećih i nadzornih organa i višeg rukovodstva
Potencijalni sukob interesa lica iz tačke 14.1, i to u pogledu njihovih ličnih interesa i njihovih obveza i dužnosti prema izdavaocu. U slučaju da sukob interesa ne postoji mora biti data jasna izjava o tome.
Navesti eventualne sporazume ili dogovore sa najvećim akcionarima, klijentima, dobavljačima ili drugim licima, na osnovu kojih je bilo koje lice iz tačke 14.1. izabrano za člana upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa ili člana višeg rukovodstva.
Prikazati pojedinosti o bilo kakvim ograničenjima koje dogovore lica iz tačke 14.1. o ustupanju njihovog učešća u hartijama od vrednosti izdavaoca za određeno vremensko razdoblje.

15.

NAKNADE I POGODNOSTI
Navesti naknade i posebne pogodnosti koje su od izdavaoca primala lica navedena u tački 14.1. u razdoblju poslednje finansijske godine.

15.1.

Iznos naknade i primanja (uključujući svu potencijalnu ili odloženu naknadu) i nenovčana davanja koja izdavalac, uključujući i njegova povezana društva, odobri takvim licima za sve oblike rada i usluga, koje bilo koje lice pruži izdavaocu i povezanim društvima.
Navedene informacije se moraju navesti pojedinačno za svako lice.

15.2.

Ukupni iznosi koje izdavalac, ili njegova povezana društva, izdvoje u svrhu ostvarivanja prava na naknadu u slučaju penzionisanja ili sličnih pogodnosti.

16.

PRAKSA UPRAVE
Za poslednju završenu finansijsku godinu, za lica pod (a) prve podtačke tačke 14.1. navesti pojedinačno:

16.1.

Datum isteka aktuelnog mandata i vremenski period tokom kojeg je lice obavljalo tu funkciju.

16.2.

Informacije o ugovorima o delu članova upravnih, rukovodećih i nadzornih organa zaključenim sa izdavaocem, ili bilo kojim od njegovih povezanih društava, koji predviđaju pogodnosti po raskidu radnog odnosa. Ako nema takvih ugovora potrebna je odgovarajuća negativna izjava.

16.3.

Informacije o komisiji za reviziju i komisiji za naknade izdavaoca, uključujući imena članova komisija i kratko navođenje propisanih uslova po kojima komisije rade.

16.4.

Izjava izdavaoca o usklađenosti sa standardima korporativnog upravljanja.

17.

ZAPOSLENI

17.1.

Broj zaposlenih na kraju perioda ili prosek za svaku finansijsku godinu prikazanu u prethodnom razdoblju do datuma Dokumenta o registraciji (kao i promene tih podataka, ukoliko su one značajne) i ukoliko je to moguće i bitno, prikazati podelu zaposlenih po osnovnim vrstama delatnosti i geografskim lokacijama. Ukoliko izdavalac zaposli veći broj lica na određeno vreme, navesti prosečan broj zaposlenih na određeno vreme, tokom poslednje finansijske godine.

17.2.

Za svako lice iz tačke 14.1. navesti informacije o eventualnom vlasništvu nad akcijama izdavaoca i svim opcijama na akcije izdavaoca, sa poslednjim mogućim datumom.

17.3.

Opis svih aranžmana u vezi sa mogućnošću sticanja akcija izdavaoca od strane zaposlenih.

18.

VEĆINSKI AKCIONARI

18.1.

Ime ili poslovno ime lica koje, neposredno ili posredno, poseduje učešće u kapitalu izdavaoca ili u pravu glasa, a koje je potrebno da se prijavi u skladu sa članom 57. Zakona o tržištu kapitala, zajedno sa iznosom učešća svakog takvog lica. Ukoliko takvog lica nema, dati odgovarajuću negativnu izjavu.

18.2.

Navesti da li akcije izdavaoca daju različito pravo glasa, ili odgovarajuću negativnu izjavu o tome.

18.3.

Prema saznanjima izdavaoca, navesti podatke o licu koje ima kontrolni položaj u izdavaocu, navesti karakteristike tog stečenog položaja, kao i mere kojima se sprečava korišćenje navedenog položaja na štetu izdavaoca.

18.4.

Opis svih sporazuma, poznatih izdavaocu, čije bi sprovođenje, naknadno, moglo da rezultira promenom kontrolnog položaja u izdavaocu.

19.

TRANSAKCIJE POVEZANIH LICA
Navesti finansijske transakcije izdavaoca i povezanih lica, izvršene u razdoblju koje obuhvata prikaz finansijskih informacija u prethodnom periodu, kao i:
a) prirodu i obim transakcija, ako neka od transakcija nije bila u najboljem interesu jedne od strana objasniti razloge za takvu transakciju,
b) iznos ili procenat koji predstavljaju transakcije povezanih strana u prometu izdavaoca.

20.

FINANSIJSKI PODACI O IMOVINI, OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU, KAO I DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVAOCA

20.1.

Finansijski podaci o prošlom poslovanju
Uključiti godišnje finansijske izveštaje za tri poslednje poslovne godine sa izveštajem revizora za svaku pojedinačnu godinu, shodno propisima koji uređuju sastavljanje finansijskih izveštaja (ukoliko izdavalac posluje u kraćem periodu, onda za to razdoblje).

20.2.

Probne finansijske informacije ("pro forma" finansijski podaci)
U slučaju značajne promene ili predviđanja promene finansijskih podataka, koja bi mogla da bude uzrokovana određenom posebnom transakcijom/poslom, opisati način na koji bi transakcija/posao mogao da utiče na imovinu i obaveze, kao i na prihode izdavaoca, ukoliko bi se ta transakcija/posao izvršila na početku perioda o kome se izveštava ili na datum izveštavanja.
Probne finansijske informacije moraju da budu potvrđene izveštajem ovlašćenog revizora.

20.2.1

"Pro forma" informacije moraju da sadrže opis transakcije, strane uključene u transakciju ili preduzeća uključena u transakciju, kao i vremenski period na koje se ta transakcija odnosi.
Navesti:
1 Svrhu prikazivanja "pro forma" podataka.
2 Napomenu da je "pro forma" podatak pripremljen samo u ilustrativne svrhe.
3 Napomenu da se po svojoj prirodi, "pro forma" podatak odnosi na hipotetičku situaciju, te stoga ne predstavlja stvarno finansijsko stanje kompanije.

20.2.2.

U svrhu prikazivanja probnih informacija, mogu se priložiti - bilans stanja, bilans uspeha, kao i prateće napomene uprave, zavisno od okolnosti.

20.2.3.

"Pro forma" finansijski podaci moraju biti prikazani u kolonama i to:
a) kolona ostvarenih finansijskih podataka u prethodnom periodu,
b) kolona sa podacima koji prikazuju isključivo efekte transakcije (probna usklađenja),
v) kolona sa rezultirajućim finalnim probnim podacima.
Takođe, neophodno je navesti i sve izvore podataka koji su korišćeni za izradu probnih finansijskih podataka. Ako je to prema okolnostima slučaja primenljivo, moraju biti prikazani i finansijski izveštaji društava koja su bila predmet akvizicije.

20.2.4.

Probni finansijski podaci moraju biti pripremljeni na način koji je usklađen sa već usvojenim računovodstvenim politikama izdavaoca pri izradi ranijih finansijskih izveštaja ili će ih izdavalac usvojiti za primenu u narednim finansijskim izveštajima.
Navesti:
1. Osnove (pretpostavke, metod i procedure) za izradu probnih finansijskih podataka.
2. Izvor svake pojedinačne informacije i usklađenja.

20.2.5.

Probni finansijski podaci koji se objavljuju moraju se odnositi na:
a) tekuće finansijsko razdoblje,
b) poslednje završeno finansijsko razdoblje,
v) poslednje međurazdoblje (kvartal, polugodište) za koje su relevantne originalne finansijske informacije već objavljene ili će biti objavljene zajedno sa prospektom.

20.2.6.

Probna usklađenja moraju biti:
a) jasno prikazana i objašnjena,
b) direktno u vezi sa transakcijom
v) potkrepljena činjenicama
Za bilans uspeha ili novčani tok, koji su prikazani u "pro forma" finansijskim podacima, mora stajati jasna napomena o tome da li se očekuje da će isti imati trajan uticaj na izdavaoca ili neće.

20.2.7.

Izveštaj koji priprema ovlašćeni revizor mora da sadrži i mišljenje u kome potvrđuje:
a) da su "pro forma" finansijski podaci pravilno prezentirani prema navedenoj osnovi (pretpostavkama, metodama i procedurama) i
b) da je osnova (pretpostavke, metode, procedure) u skladu sa računovodstvenim politikama izdavaoca.

20.3.

Finansijski izveštaji
Ako izdavalac, pored svojih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, izrađuje i konsolidovane finansijske izveštaje, u Dokument o registraciji moraju biti uključeni i revidirani konsolidovani i nekonsolidovani finansijski izveštaji.
U Dokument o registraciji mora biti uključen i godišnji izveštaj o poslovanju društva, sastavljen od strane uprave.

20.4.

Revizija finansijskih izveštaja koji su uključeni u Dokument o registraciji

20.4.1.

Izjava da su godišnji finansijski izveštaji revidirani. Ako je lice odgovorno za reviziju odbilo da obavi reviziju ili je potpiše, ili je u svoj izveštaj uključilo određena ograničenja ili se pak uzdržalo od mišljenja, te činjenice moraju biti navedene zajedno sa razlozima koji su ga naveli da tako postupi.

20.4.2.

Navođenje ostalih podataka u Dokumentu o registraciji koji su revidirani od strane ovlašćenog revizora.

20.5.

U slučaju da neki finansijski podaci u Dokumentu o registraciji nisu izvod iz revidiranih finansijskih izveštaja izdavaoca, navesti izvor podataka i dati jasnu izjavu da su navedeni podaci nerevidirani.

20.6.

Finansijski podaci za razdoblje kraće od poslovne godine

20.6.1.

Ukoliko je izdavalac od datuma poslednjih godišnjih revidiranih finansijskih izveštaja, objavio kvartalni ili polugodišnji finansijski izveštaj, mora ih uključiti u Dokument o registraciji. Ako su kvartalni ili polugodišnji finansijski izveštaji revidirani, potrebno je priložiti izveštaj o reviziji. Ako kvartalni ili polugodišnji finansijski izveštaji nisu revidirani, navesti jasno tu činjenicu.

20.6.2.

Ako je datum Dokumenta o registraciji kasniji od 200 dana nakon završetka poslednje revidirane poslovne godine, obavezno je uključiti i finansijske izveštaje, koji mogu biti nerevidirani (u tom slučaju potrebno je jasno navesti tu činjenicu), a koji obuhvataju najmanje prvih šest meseci poslovne godine.
Ovi finansijski izveštaji moraju da sadrže uporedne podatke za isto razdoblje prethodne poslovne godine, osim za uporedni prikaz podataka bilansa stanja, gde je dovoljno prikazati godišnji bilans stanja prethodne godine.

20.7.

Politika dividende
Stav izdavaoca u vezi sa isplatom dividende i eventualna ograničenja u vezi sa isplatom dividende.

20.7.1.

Iznos dividende po akciji za svaku finansijsku godinu u razdoblju koje obuhvata prikazane finansijske informacije u prethodnom periodu.

20.8.

Sudski, upravni i arbitražni postupci
Informacije o svim upravnim, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući i postupke koji predstoje ili su nerešeni, a o kojima izdavalac ima saznanja) tokom perioda koje obuhvata najmanje prethodnih 12 meseci, a koji su imali, ili su mogli da imaju, značajan uticaj na finansijski položaj ili profitabilnost izdavaoca i/ili grupe. Ako ovakvih postupaka nema, potrebno je dati odgovarajuću negativnu izjavu.

20.9.

Značajna promena finansijskog ili tržišnog položaja izdavaoca
Opis svih značajnih promena finansijskog ili tržišnog položaja izdavaoca, odnosno cele grupe, koje su se dogodile od završetka poslednjeg finansijskog razdoblja za koje su objavljene revidirane finansijske informacije ili privremene finansijske informacije (za međurazdoblja). U slučaju da ih nije bilo dati odgovarajuću negativnu izjavu.

21.

DODATNE INFORMACIJE

21.1.

Osnovni kapital
Iznos upisanog i/ili odobrenog osnovnog kapitala, kao i uplaćenog kapitala. Ukoliko ko osnovni kapital nije uplaćen u celosti, navesti i iznos neuplaćenog dela i razloge zbog kojih nije uplaćen.
Za svaku vrstu i klasu akcija navesti:
a) broj odobrenih akcija,
b) broj akcija koje su izdate i uplaćene i
v) nominalnu vrednost akcija ili napomenu da su akcije izdate bez nominalne vrednosti

21.1.2.

Broj i nominalna vrednost sopstvenih akcija izdavaoca i njihovo učešće u osnovnom kapitalu izdavaoca.

21.1.3.

Broj zamenljivih hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje akcija izdavaoca, uz navođenje uslova u vezi sa sticanjem tih akcija.

21.1.4.

Postojanje bilo kakve odluke ili obaveze izdavaoca u vezi sa davanjem prava prvenstva pri budućim povećanjima osnovnog kapitala.

21.1.5.

Informacije o broju i procentu akcija za koje su izdate izvedene hartije od vrednosti.

21.1.6.

Prikaz promena vrednosti osnovnog kapitala u prethodnom periodu.

21.2.

Statut društva

21.2.1.

Opis delatnosti izdavaoca uz navođenje članova Statuta kojima je to regulisano.

21.2.2.

Kratki prikaz odredaba Statuta o organima društva, kao i mogućih drugih akata kojima je uređena podela izdavaoca na administrativne celine.

21.2.3.

Opis prava, posebnih pogodnosti i ograničenja koji važe za svaku vrstu i klasu već izdatih akcija.

21.2.4.

Opis aktivnosti koje su potrebne kako bi se promenila prava imalaca akcija, uz navođenje slučajeva u kojima odredbe osnivačkog akta i statuta odstupaju od odredbi Zakona o privrednim društvima, a po osnovu odredbi koje to izričito dopuštaju.

21.2.5.

Opis načina na koji se sazivaju godišnje redovne i vanredne skupštine akcionara.

21.2.6.

Kratak opis bilo koje odredbe statuta izdavaoca, koja daje mogućnost da se odloži ili spreči sticanje kontrolnog paketa akcija izdavaoca.

21.2.7.

Navođenje odredaba statuta ili drugog akta izdavaoca koje nalažu obelodanjivanje učešća u osnovnom kapitalu izdavaoca ili u glasačkim pravima.

21.2.8.

Navođenje posebnih odredaba statuta koje se odnose na promenu osnovnog kapitala.

22.

ZNAČAJNI UGOVORI
Skraćeni prikaz svakog značajnog ugovora, izuzev ugovora koje izdavalac zaključuje u sklopu redovnog poslovanja, gde je izdavalac samostalno ili kao član grupe (koncerna) bio strana u pravnom poslu, i to u razdoblju od dve godine pre datuma Dokumenta o registraciji.
Skraćeni prikaz bilo kog drugog ugovora, izuzev ugovora koji se zaključuje u okviru redovnog poslovanja, koji je zaključio bilo koji član grupe kojoj pripada i izdavalac, a koji sadrži bilo koju odredbu na osnovu koje član grupe ima obavezu ili pravo, značajno za grupu, na dan Dokumenta o registraciji.

23.

INFORMACIJE ČIJI SU IZVOR TREĆA LICA I IZJAVE STRUČNJAKA

23.1.

Kad je u Dokument o registraciji uključeno i mišljenje ili izveštaj koje je izradilo treće lice, kome je priznat status stručnjaka u nekom području, navesti ime tog lica, službenu adresu, kvalifikacije, kao i eventualne interese u vezi sa izdavaocem. Ukoliko je ovo mišljenje ili izveštaj pripremljen na zahtev izdavaoca, uključiti i jasnu izjavu da je mišljenje ili izveštaj izrađen na zahtev izdavaoca, u obliku i sadržaju u kojem je uključen, uz saglasnost lica koje je odgovorno za sadržaj tog dela Dokumenta o registraciji.

23.2.

Kad informacije dolaze od trećeg lica, navesti da su te informacije tačno prenete i da prema saznanju izdavaoca, koliko se može potvrditi na osnovu informacija koje je objavilo treće lice, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije bile netačne ili obmanjujuće. Takođe, precizno navesti izvor(e) ovih informacija.

24.

DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID
Izjava da će za sve vreme važenja Dokumenta o registraciji, biti dostupni sledeći dokumenti:
a) Statut i osnivački akt izdavaoca,
b) Svi izveštaji, pisma i drugi dokumenti, finansijske informacije o prošlom poslovanju, procene i mišljenja stručnjaka, koji su pripremljeni na zahtev izdavaoca, čiji je bilo koji deo uključen u Dokument o registraciji ili na koji se Dokument o registraciji poziva,
v) Finansijske informacije o prošlom poslovanju ili, u slučaju grupe, finansijske informacije o prošlom poslovanju za izdavaoca i njegova zavisna preduzeća pojedinačno, za dve finansijske godine, koje prethode objavi Dokumenta o registraciji.
Navesti vreme i mesto na kome su navedeni dokumenti dostupni javnosti i gde se mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.

25.

INFORMACIJE O UDELIMA

25.1.

Informacije koje se odnose na društva u kojima izdavalac ima udeo u kapitalu, koji može da ima značajan uticaj na procenu imovine i obaveza, finansijskog položaja ili dobitaka i gubitaka izdavaoca.

 

Prilog II

MINIMALNI SADRŽAJ INFORMACIJA U DOKUMENTU O HARTIJAMA OD VREDNOSTI ZA AKCIJE

 

1.

ODGOVORNA LICA

1.1.

Navode se sva lica odgovorna za informacije sadržane u Prospektu. Takođe, navode se i lica koja su odgovorna za informacije navedene u posebnim delovima Prospekta, ako takve postoje, uz naznaku dela dokumenta za koji su odgovorna. Za fizička lica, uključujući i članove uprave i/ili nadzornog odbora, navode se ime, prezime i funkcija u pravnom licu. Za pravno lice navodi se poslovno ime i sedište.

1.2.

Potpisana izjava odgovornih lica koja glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u Prospektu u skladu sa činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta".
Izjava lica odgovornih za informacije navedene u posebnim delovima Prospekta koja glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u posebnom delu Prospekta za koji smo odgovorni, u skladu sa činjenicama, kao i da činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta nisu izostavljene".

2.

FAKTORI RIZIKA

 

Faktori rizika za hartije od vrednosti koje se nude i/ili uključuju u trgovanje, a koji su značajni za procenu tržišnog rizika povezanog sa tim hartijama od vrednosti.

3.

KLJUČNE INFORMACIJE

3.1.

Izjava o kapitalu
Izjava izdavaoca da je, po njegovom mišljenju, kapital izdavaoca dovoljan za podmirenje njegovih trenutnih obaveza i projekata, u suprotnom, način na koji namerava da obezbedi dodatni potrebni kapital.

3.2.

Kapitalizacija i zaduženost
Izjava o kapitalizaciji i zaduženosti (sa razlikom između garantovane i negarantovane, osigurane i neosigurane zaduženosti) sa datumom koji nije raniji od 90 dana pre datuma dokumenta. Zaduženost takođe uključuje indirektnu i potencijalnu zaduženost.

3.3.

Interesi pravnih/fizičkih lica u vezi sa izdavanjem/ponudom
Opis svih interesa trećih lica u vezi sa izdavanjem/ponudom, uključujući sukob interesa, sa detaljnim opisom lica i prirode interesa.

3.4.

Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava
Razlozi za ponudu hartija od vrednosti i, prema potrebi, procenjeni neto iznos sredstava raščlanjen za svaku važniju namenu i prikazan redom prema prioritetu namene. Ukoliko predviđena sredstva neće biti dovoljna da bi se finansirale sve namene, navesti iznos i izvore drugih potrebnih sredstava. Potrebno je navesti pojedinosti o korišćenju sredstava, posebno kada se ona koriste za sticanje imovine van redovnog toka poslovanja, ili za finansiranje najavljenih akvizicija, kao i za smanjenje ili prestanak zaduženosti.

4.

INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VREDNOSTI KOJE ĆE BITI PONUĐENE/UKLJUČENE U TRGOVANJE

4.1.

Opis vrste i klase hartija od vrednosti koje su predmet ponude i/ili uključenja u trgovanje, sa CFI kodom i ISIN brojem.

4.2.

Broj ponuđenih akcija, njihove karakteristike, kao i valuta u kojoj se izdaju

4.3.

Opis prava koje daju akcije, uključujući i eventualno posebna prava, kao i proceduru za izvršavanje prava koje daju akcije.

4.4.

Navesti da li izdavalac planira još neku emisiju akcija i predviđeni okvirni datum izdavanja

4.5.

Navesti da li postoji obaveza upućivanja ponude za preuzimanje akcija izdavaoca od strane trećeg lica, saglasno odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

4.6.

Navesti da li je u prethodne dve godine bilo ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca, shodno odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

4.7

Porezi i druga davanja u vezi sa akcijama.

5.

USLOVI PONUDE

5.1.

Uslovi, postupak, vreme upisa i uplate

5.1.1.

Uslovi ponude

5.1.2.

Ukupna vrednost izdanja/ponude, broj akcija ponuđenih za upis, ukoliko iznos/broj nije tačno određen, navesti opis postupka i rokova predviđenih za određivanje i javno objavljivanje konačne vrednosti/broja akcija u ponudi.

5.1.3.

Način i vremenski period upisa akcija

5.1.4.

Navesti trenutak i okolnosti pod kojima se ponuda može opozvati ili obustaviti.

5.1.5.

Opis mogućnosti i kriterijuma smanjenja upisanog broja akcija po upisniku i načina za povraćaj preplaćenog iznosa učesnicima.

5.1.6.

Odredbe o minimumu ili maksimumu mogućih upisanih akcija po investitoru, izraženo brojčano ili kroz novčanu vrednost

5.1.7.

Detalji o vremenskom periodu u kome investitori mogu povući svoj prihvat ponude, ako takva mogućnost postoji

5.1.8.

Način i vremenski period za uplatu akcija

5.1.9.

Opis načina i navođenje vremena kada će biti objavljeni rezultati javne ponude i rok u kojem će akcije biti biti prenete na vlasničke račune kupaca.

5.1.10.

Postupak za korišćenje prava prečeg upisa, prenosivost prava prečeg upisa i postupanje sa neiskorišćenim pravom prvenstva.

5.2.

Plan distribucije i alokacije

5.2.1.

Kategorije potencijalnih investitora kojima se akcije nude

5.2.2

U meri u kojoj je to poznato izdavaocu, navesti hoće li veći akcionari, članovi uprave ili nadzornog odbora izdavaoca, upisati akcije u ponudi, kao i da li neko lice ima nameru da upiše više od 5% akcija koje su ponuđene.

5.2.3.

Alokacija:

a)

Podela u tranše koje će biti alocirane kategorijama investitora, uključujući: kvalifikovane investitore, zaposlene izdavaoca, male investitore, uz navođenje kriterijuma za alokaciju po tranšama.

b)

Načini alokacije po tranšama koje su predviđene za male investitore i za zaposlene, u slučaju da bude upisano više od ponuđenih akcija tim kategorijama

v)

Opis privilegovanog tretmana pri alokaciji bilo koje grupe investitora, uključujući i procenat ponuđenih akcija koje su rezervisane za ove kategorije, kao i kriterijume za uključivanje lica u ove kategorije.

g)

Navesti da li plan alokacije može odrediti pokrovitelj ili agent

d)

Predviđena minimalna alokacija u okviru tranše rezervisane za male investitore

e)

Uslovi za zatvaranje perioda upisa i datum zatvaranja perioda upisa

ž)

Podatak o tome da li su dozvoljeni višestruki upisi ili ne, te u slučaju da nisu, kako će se postupati sa mogućim višestrukim upisima.

5.2.4.

Postupak obaveštavanja investitora o alociranim akcijama uz naznaku da li trgovanje može da počne pre obaveštavanja investitora

5.2.5.

Upis dodatnih hartija od vrednosti ("overallotment", prekomerna dodela) ili opcije pokrića upisa dodatnih hartija od vrednosti ("green shoe")

a)

Postojanje i veličina bilo koje pogodnosti prekomerne dodele i/ili opcije "green shoe".

b)

Period trajanja pogodnosti prekomerne dodele i/ili opcije "green shoe"

c)

Svi uslovi za korišćenje pogodnosti prekomerne dodele i/ili opcije "green shoe".

5.3.

Cena

5.3.1.

Cena po kojoj će akcije biti ponuđene. Ako je cena nepoznata ili ne postoji tržište za te akcije, opisati metod utvrđivanja cene u ponudi, uz navođenje da li je te kriterijume utvrdio izdavalac, ponuđač, agent, ili neko drugo lice.

5.3.2.

Postupak objavljivanja konačne cene u ponudi.

5.3.3.

Za akcionare koji imaju pravo prečeg upisa naznačiti osnov cene upisa

5.3.4.

Ako postoji značajna razlika između cene iz javne ponude i cene po kojoj su članovi uprave ili nadzornog odbora izdavaoca, kao i više rukovodstvo ili sa izdavaocem povezana lica, sticali akcije u razdoblju od godinu dana pre javne ponude, dati uporedni prikaz tih cena.

5.4.

Sprovođenje ponude/prodaje (plasman i pokroviteljstvo)

5.4.1.

Podaci o licima koja učestvuju u javnoj ponudi u svojstvu koordinatora, savetnika, punomoćnika ili sličnom svojstvu u odnosu na izdavaoca ili ponuđača.

5.4.2.

Naziv i adrese institucija putem kojih izdavalac/ponuđač izvršava finansijske obaveze prema imaocima akcija.

5.4.3.

Naziv i adresa institucija koje sprovode postupak ponude/prodaje uz obavezu otkupa (pokroviteljstvo) ili bez obveze otkupa (plasman) hartija od vrednosti. U slučaju da je predviđena mogućnost da ova institucija otkupi hartije od vrednosti prema svojoj proceni, opisati i tu mogućnost. Navesti i eventualne posebne uslove ugovora o pokroviteljstvu, uključujući i situacije u kojima pokrovitelj prihvata obavezu upisa samo dela ponuđenih akcija. Naznačiti i približan iznos naknade koju će primiti ove institucije za pružene usluge sprovođenja postupka ponude/prodaje hartija od vrednosti.

5.4.4

Datum zaključenja ugovora o pokroviteljstvu.

6.

UKLJUČENJE U TRGOVANJE

6.1.

Navesti da će ponuđene akcije biti predmet zahteva za uključenje u trgovanje uz naznaku tržišta za koje se traži uključenje, ali uz jasnu napomenu da se navedeno uključenje odobrava od strane organizatora tržišta, odnosno MTP.
Navesti i spisak uslova propisan pravilima organizatora tržišta na koje izdavalac namerava da traži uključenje u trgovanje i izjavu o ispunjavanju tih uslova.
Ako su akcije već uključene radi trgovanja na regulisanom tržištu, MTP, ili drugom uređenom tržištu, taj podatak jasno naznačiti.

6.2.

Navesti sva uređena tržišta, ili odgovarajuća tržišta, na kojima će se prema saznanju izdavaoca ponuditi akcije iste klase, ili će biti uključene radi trgovanja ili su već ranije uključene.

6.3.

Ukoliko se istovremeno, ili gotovo istovremeno, sa izdavanjem hartija od vrednosti za koje se traži uključenje na regulisano tržište, odnosno MTP, privatno upisuju ili nude akcije iste klase ili ukoliko se izdaju hartije od vrednosti druge klase za privatno ili javno plasiranje, navesti pojedinosti o prirodi takvih poslova i broju i osobinama hartija od vrednosti na koje se odnose.

6.4.

Pojedinosti o licima koja su se obavezala da će delovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, obezbeđujući likvidnost pomoću ponuđene i tražene cene i opis osnovnih uslova i preuzetih obaveza.

6.5.

Stabilizacija:
Kada je izdavalac ili akcionar koji prodaje svoje akcije dozvolio mogućnost veće dodele, ili je na drugi način predložio da se u vezi sa ponudom mogu uvesti aktivnosti za stabilizaciju cena u vezi ponude, potrebno je dostaviti sledeće informacije:

a)

Činjenicu da postoji mogućnost da se stabilizacija može sprovesti, ali da nema garancije da će se stvarno realizovati, kao i da ju je moguće prekinuti u bilo kojem trenutku;

b)

Početak i završetak razdoblja tokom koga može doći do stabilizacije;

v)

Naziv i adrese lica odgovornih za postupak stabilizacije

g)

Činjenicu da transakcije stabilizacije mogu prouzrokovati višu tržišnu cenu od one koja bi inače prevladavala.

7.

IMAOCI AKCIJA KOJI PRODAJU AKCIJE

7.1.

Ime i prezime ili poslovno ime i sedište lica koja nude akcije izdavaoca, opis i prirodu odnosa tog lica sa izdavaocem u prethodne tri godine

7.2.

Vrsta, klasa i broj akcija koje nudi svaki pojedinačni imalac akcija u postupku javne ponude

7.3.

"Lock-up" sporazumi
Strane koje učestvuju u sporazumu.
Sadržaj i izuzeci od sporazuma.
Naznaka razdoblja "lock up"-a.

8.

TROŠKOVI IZDANJA/PONUDE

8.1.

Procena svih troškova izdavaoca/ponuđača u vezi sa izdanjem/ponudom

9.

RAZVODNJAVANJE (promene procenta učešća imaoca akcija nakon ponude)

9.1.

Predviđene promene u učešćima imalaca akcija

9.2.

U uslovima kada postojeći akcionari ne iskoriste pravo prečeg upisa ponuđenih novih akcija, navesti procenat neposrednog razvodnjavanja

10.

DODATNE INFORMACIJE

10.1.

Ukoliko se u Dokumentu o hartijama od vrednosti pominju savetnici koji su povezani sa izdanjem, tada je potrebna izjava o tome u kom su svojstvu delovali savetnici.

10.2.

Navesti ostale informacije u Dokumentu o hartijama od vrednosti koji su revidirali ili pregledali ovlašćeni revizori, o čemu su izradili izveštaj. Kopija izveštaja, ili uz odobrenje lica koja je izradilo izveštaj, skraćeni izveštaj.

10.3.

Kad je u Dokumentu o hartijama od vrednosti uključeno mišljenje ili izveštaj koje je izradilo treće lice, kome je priznat status stručnjaka u nekom području, navesti ime tog lica, službenu adresu, kvalifikacije, i njegovo eventualno vlasništvo nad akcijama izdavaoca. Ako je izveštaj izrađen na zahtev izdavaoca, dati jasnu izjavu o tome da su takvo mišljenje ili izveštaj uključeni, u obliku u kome su, i u kontekstu u koji su uključeni, uz saglasnost lica koje odgovorno za sadržaj tog dela Dokumenta o hartijama od vrednosti.

10.4.

Kad informacije potiču od trećeg lica, potvrditi da su te informacije tačno prenete i da, prema saznanju izdavaoca i koliko se može zaključiti na osnovu informacija koje je objavilo treće lice, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netačne ili obmanjujuće. Takođe, navesti izvor(e) takvih informacija.

 

Prilog III

MINIMUM INFORMACIJA U DOKUMENTU O REGISTRACIJI ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI I IZVEDENE HARTIJE OD VREDNOSTI

 

Tačka 1.

ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM STRANAMA, STRUČNI IZVEŠTAJI I ODOBRENJE NADLEŽNOG ORGANA

U ovom delu se navode informacije o licima odgovornim za sadržaj dokumenta o registraciji koji je deo jedinstvenog prospekta. Svrha ovog dela je da se investitorima osigura tačnost informacija objavljenih u prospektu. Dalje, ovaj deo sadrži informacije o pravnoj osnovi dokumenta o registraciji koji je deo jedinstvenog prospekta i odobrenju koje izdaje nadležni organ.

Tačka 1.1.

Navode se sva lica odgovorna za informacije sadržane u dokumentu o registraciji. Takođe, navode se i lica koja odgovaraju za posebne delove dokumenta o registraciji, ako takva postoje, uz naznaku dela dokumenta za koji odgovaraju. Za fizička lica, uključujući i članove uprave i/ili nadzornog odbora, navode se ime, prezime i funkcija u pravnom licu. Za pravno lice navodi se poslovno ime i sedište.

Tačka 1.2.

Potpisana izjava odgovornih lica koja glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u dokumentu o registraciji u skladu sa činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta". Izjava lica odgovornih za posebne delove dokumenta o registraciji koja glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u posebnom delu dokumenta o registraciji za koji smo odgovorni, u skladu sa činjenicama, kao i da činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta nisu izostavljene".

Tačka 1.3.

Ako dokument o registraciji sadrži izjavu ili izveštaj stručnjaka, potrebno je navesti sledeće podatke o tom stručnom licu:
(a) ime i prezime;
(b) poslovnu adresu;
(v) kvalifikacije;
(g) značajni interes u izdavaocu, ako postoji.
Ako je izveštaj sastavljen na zahtev izdavaoca, potrebno je navesti da je taj izveštaj uključen u dokument o registraciji zajedno sa saglasnošću lica koje je za potrebe prospekta odobrilo navedeni deo dokumenta o registraciji.

Tačka 1.4.

Ako informacije potiču od treće strane, potrebno je dostaviti potvrdu o tome da su te informacije tačno prenesene i da prema saznanjima kojima izdavalac raspolaže i njegovim proverama informacija koje je objavila treća strana, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije bile netačne ili obmanjujuće. Takođe, potrebno je navesti izvor(e) tih informacija.

Tačka 1.5.

Izjava:
(a) da je dokument o registraciji odobrila Komisija za hartije od vrednosti, u funkciji nadležnog organa u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
(b) da Komisija za hartije od vrednosti potvrđuje samo da podaci u dokumentu o registraciji odgovaraju podacima iz dokumentacije priložene uz zahtev za odobrenje objavljivanja prospekta i javno dostupnim podacima na koje je upućeno u ovom dokumentu, ali nije odgovorna za istinitost i celovitost tih podataka;
(v) da je dokument o registraciji sastavljen u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

Tačka 2.

STRATEGIJA, POSLOVNI REZULTATI I POSLOVNO OKRUŽENJE

Svrha ovog dela je pružanje informacija o identitetu izdavaoca, njegovom poslovanju, strategiji i ciljevima. Nakon što pročitaju ovaj deo, investitori bi trebalo da imaju jasan uvid u delatnosti izdavaoca i glavne aktivnosti koje utiču na njegove poslovne rezultate, organizacionu strukturu i značajna ulaganja. Ako je primenjivo, izdavaoc u ovom delu objavljuje procene ili predviđanja budućih poslovnih rezultata.

Tačka 2.1.

Informacije o izdavaocu:
(a) poslovno ime izdavaoca;
(b) sedište izdavaoca, matični broj, broj izvoda iz odgovarajućeg registra privrednih subjekata u koji je izdavalac upisan;
(v) datum osnivanja;
(g) pravni oblik izdavaoca, adresa, broj telefona na kojem je dostupan, imejl adresa i internet stranice izdavaoca, ako ih ima, uz izjavu da informacije na internet stranama nisu deo prospekta, izuzev ako su te informacije u prospekt uključene upućivanjem;
(d) svi nedavni događaji koji su specifični za izdavaoca i u značajnoj meri relevantni za procenu solventnosti izdavaoca;
(đ) kreditni rejtinzi dodeljeni izdavaocu na zahtev ili u saradnji sa izdavaocem u postupku određivanja kreditnog rejtinga (ako ih ima).

Tačka 2.1.1.

Informacije o značajnim promenama finansijskih potreba izdavaoca i strukturi finansiranja od završetka poslednjeg finansijskog perioda za koje su informacije dostavljene u dokumentu o registraciji.

Tačka 2.1.2.

Opis svih značajnih, očekivanih ulaganja izdavaoca nakon objavljivanja poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja.

Tačka 2.2.

PREGLED POSLOVANJA

Tačka 2.2.1.

Glavne delatnosti
Opis glavnih delatnosti izdavaoca, uključujući:
(a) glavne kategorije prodatih proizvoda i/ili pruženih usluga;
(b) podaci o svim značajnim novim proizvodima, uslugama ili delatnostima koje su uvedene od objave poslednjih revidiranih finansijskih izveštaja.

Tačka 2.2.2.

Glavna tržišta
Opis glavnih tržišta na kojima je izdavalac prisutan.
U slučaju da izdavalac daje izjavu o svom tržišnom položaju, navesti činjenice na kojima se zasniva navedena izjava.

Tačka 2.3.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Tačka 2.3.1.

Navodi se grafički prikaz organizacione strukture, ako je izdavalac deo grupe, i ako to nije navedeno na drugom mestu u dokumentu o registraciji i u meri u kojoj je to potrebno za razumevanje poslovanja izdavaoca u celini. Ako izdavalac tako odluči, taj se grafički prikaz može zameniti kratkim opisom grupe i položaja izdavaoca u grupi ili mu se taj opis može priložiti, ako bi to jasnije objasnilo strukturu.

Tačka 2.3.2.

Ako izdavalac zavisi od drugih subjekata iz grupe, to se mora jasno navesti i objasniti.

Tačka 2.4.

INFORMACIJE O TRENDOVIMA

Tačka 2.4.1

Opis:
(a) svih značajnih negativnih promena položaja izdavaoca od datuma poslednjih objavljenih revidiranih finansijskih izveštaja;
(b) svih značajnih promena finansijskih rezultata grupe od završetka poslednjeg finansijskog perioda za koje su objavljene finansijske informacije do datuma dokumenta o registraciji.
Ako podtačka (a) ili podtačka (b) nisu primenjive, izdavalac treba da priloži odgovarajuću izjavu o tome da takvih promena nema.

Tačka 2.5.

PREDVIĐANJA ILI PROCENE DOBITI

Tačka 2.5.1.

Ako izdavalac dobrovoljno odluči da navede u dokumentu o registraciji predviđanje ili procenu dobiti, to predviđanje ili procena dobiti moraju biti jasni i nedvosmisleni i moraju da sadrže izjavu o glavnim pretpostavkama na kojima se zasniva predviđanje ili procena izdavaoca.
Predviđanje ili procena moraju biti usklađeni sa sledećim načelima:
(a) mora postojati jasna razlika između pretpostavki o faktorima na koje članovi upravnih, rukovodećih i nadzornih organa mogu uticati i pretpostavki o faktorima koji su isključivo izvan uticaja članova upravnih, rukovodećih i nadzornih organa;
(b) pretpostavke moraju biti razumne, investitorima lako razumljive, konkretne i precizne te se ne smeju odnositi na opštu tačnost procena na kojima se predviđanje temelji;
(v) kada je reč o predviđanju, pretpostavke moraju usmeriti pažnju investitora na nepredvidive događaje koji bi mogli bitno uticati na ishod predviđanja.

Tačka 2.5.2.

Prospekt mora da sadrži izjavu o tome da su predviđanje ili procena dobiti sastavljeni i izrađeni na osnovi koja je:
(a) uporediva sa godišnjim finansijskim izveštajima;
(b) usklađena sa računovodstvenim politikama izdavaoca.

Tačka 3.

FAKTORI RIZIKA

Svrha ovog dela je da se opišu glavni rizici kojima je izdavalac izložen i njihov uticaj na buduće poslovne rezultate izdavaoca.

Tačka 3.1.

Opis značajnih rizika specifičnih za izdavaoca koji bi mogli uticati na sposobnost izdavaoca da ispuni svoje obaveze, raspoređenih u manji broj kategorija, navodi se u delu "Faktori rizika".
U svakoj kategoriji se na prvom mestu navode rizici koji su najznačajniji prema proceni izdavaoca, uzimajući u obzir negativan uticaj na izdavaoca i verovatnoću nastanka takvih rizika. Opis rizika u skladu je sa sadržajem dokumenta o registraciji.

Tačka 4.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

U ovom delu se opisuje upravljanje izdavaoca i uloga lica uključenih u upravljanje društvom.

Tačka 4.1.

UPRAVNI, RUKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI

Tačka 4.1.1.

Ime i prezime, poslovne adrese i funkcije koje u izdavaocu obavljaju članovi upravnih, rukovodećih i nadzornih organa.
Za svako od ovih lica potrebno je navesti i sve značajnije aktivnosti koje obavljaju van izdavaoca, a koje mogu biti od značaja za izdavaoca.

Tačka 5.

FINANSIJSKE INFORMACIJE I KLJUČNI POKAZATELJI/INDIKATORI USPEŠNOSTI

U ovom se delu navode istorijske finansijske informacije, odnosno navode se finansijske informacije i ključni pokazatelji uspešnosti izdavaoca.

Tačka 5.1.

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ KOJI JE SASTAVLJEN U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

Tačka 5.1.1.

Revidirani godišnji finansijski izveštaji koji obuhvataju poslednju poslovnu godinu (ili kraći period u kom izdavalac posluje) i odgovarajući izveštaj o obavljenoj reviziji.

Tačka 5.1.2.

Konsolidovani finansijski izveštaji
Ako izdavalac sastavlja i pojedinačne i konsolidovane finansijske izveštaje, u dokument o registraciji mora da uključi barem konsolidovane godišnje finansijske izveštaje sa izveštajem revizora.

Tačka 5.1.3.

Starost finansijskih informacija
Revidirani finansijski izveštaji uključeni u dokument o registraciji ne smeju biti stariji od 18 meseci od datuma podnošenja zahteva Komisiji za odobrenje prospekta, odnosno dokumenta o registraciji.

Tačka 5.1.4.

Godišnji izveštaj o poslovanju društva, ukoliko je izdavalac shodno propisima kojima se uređuje računovodstvo, dužan da ga sačini.

Tačka 5.2.

FINANSIJSKE INFORMACIJE ZA PERIOD TOKOM GODINE I DRUGE FINANSIJSKE INFORMACIJE

Tačka 5.2.1.

Ukoliko je izdavalac od datuma poslednjih godišnjih revidiranih finansijskih izveštaja objavio kvartalni ili polugodišnji finansijski izveštaj, mora ih uključiti u dokument o registraciji. Ako su kvartalni ili polugodišnji finansijski izveštaji revidirani, potrebno je priložiti izveštaj o reviziji. Ako kvartalni ili polugodišnji finansijski izveštaji nisu revidirani, tu činjenicu jasno navesti.

Tačka 5.3.

REVIZIJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Tačka 5.3.1.

(a) Izjava da su godišnji finansijski izveštaji revidirani. Ako je lice odgovorno za reviziju odbilo da obavi reviziju ili je potpiše, ili je u svoj izveštaj uključilo određena ograničenja ili se pak uzdržalo od mišljenja, te činjenice moraju biti navedene zajedno s razlozima koji su to lice naveli da tako postupi.
(b) Ime i prezime ili poslovno ime lica koje je odgovorno za reviziju finansijskih izveštaja, uključujući i njihov status u pravnom licu.

Tačka 5.3.2.

Navođenje u dokumentu o registraciji drugih informacija koje su revidirali revizori.

Tačka 5.3.3.

Ako neke finansijske informacije u dokumentu o registraciji nisu preuzete iz revidiranih finansijskih izveštaja izdavaoca, navodi se izvor podataka uz naznaku da informacije nisu revidirane.

Tačka 5.4.

KLJUČNI POKAZATELJI/INDIKATORI USPEŠNOSTI

Tačka 5.4.1.

U dokumentu o registraciji uključuje se opis ključnih pokazatelja uspešnosti izdavaoca za svaku finansijsku godinu za period obuhvaćen istorijskim finansijskim informacijama, u meri u kojoj to nije navedeno na drugom mestu u dokumentu o registraciji.
Ključni pokazatelji uspešnosti moraju se izračunavati na uporedivoj osnovi. Ako su revizori revidirali ključne pokazatelje uspešnosti, ta se činjenica u tom slučaju navodi.

Tačka 5.5

ZNAČAJNA PROMENA FINANSIJSKOG POLOŽAJA IZDAVAOCA

Tačka 5.5.1.

Opis svih značajnih promena finansijskog položaja izdavaoca i/ili grupe koje su nastupile po završetku poslednjeg finansijskog perioda za koje su objavljeni revidirani finansijski izveštaji ili finansijske informacije za period tokom godine ili se prilaže odgovarajuća izjava o tome da nije bilo takvih promena finansijskog položaja.

Tačka 6.

INFORMACIJE O AKCIONARIMA I/ILI VLASNICIMA

U ovom delu se navode informacije o većinskim akcionarima, odnosno vlasnicima izdavaoca, sukobima interesa između višeg rukovodstva i izdavaoca, osnovnom kapitalu izdavaoca i informacije o transakcijama sa povezanim licima, sudskim i arbitražnim postupcima i značajnim ugovorima.

Tačka 6.1.

VEĆINSKI AKCIONARI I/ILI VLASNICI

Tačka 6.1.1.

Navesti, u meri u kojoj je to izdavaocu poznato, da li je izdavalac u direktnom ili posrednom i čijem vlasništvu ili pod direktnom ili posrednom i čijom kontrolom, opisati prirodu takve kontrole te postojeće mere kojima se sprečava zloupotreba takve kontrole.

Tačka 6.1.2.

Opis svih aranžmana poznatih izdavaocu čije bi sprovođenje moglo naknadno za rezultat da ima promenu kontrole nad izdavaocem ili njeno sprečavanje.

Tačka 6.2.

SUDSKI I ARBITRAŽNI POSTUPCI

Tačka 6.2.1.

Informacije o svim postupcima pred organima državne uprave, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su u toku ili predstoje, o kojima izdavalac ima saznanja) u razdoblju od najmanje 12 prethodnih meseci koji su u bliskoj prošlosti mogli znatno uticati ili jesu znatno uticali na finansijski položaj ili profitabilnost izdavaoca i/ili grupe; ili se prilaže odgovarajuća izjava o tome da takvih postupaka nije bilo.

Tačka 6.3.

SUKOB INTERESA UPRAVNIH, RUKOVODEĆIH I NADZORNIH ORGANA I VIŠEG RUKOVODSTVA

Tačka 6.3.1.

Potrebno je jasno navesti potencijalne sukobe interesa između poslova koji se obavljaju za izdavaoca, lica iz tačke 4.1.1. i njihovih privatnih interesa i/ili drugih poslova. Ako takvih sukoba interesa nema, navodi se izjava o tome.

Tačka 6.4.

ZNAČAJNI UGOVORI

Tačka 6.4.1.

Navodi se kratak rezime, sažeti prikaz svih značajnih ugovora koji nisu zaključeni u redovnom toku poslovanja izdavaoca, na osnovu kojih bi član grupe mogao imati obavezu ili pravo koje značajno utiče na sposobnost izdavaoca da ispuni svoje obaveze prema imaocima hartija od vrednosti.

Tačka 7.

DOSTUPNI DOKUMENTI

Tačka 7.1.

Izjava o tome da se u periodu važnosti dokumenta o registraciji mogu, ako je primenjivo, pregledati sledeći dokumenti:
(a) najnoviji ugovor o osnivanju i statut izdavaoca;
(b) svi izveštaji, dopisi i drugi dokumenti, procene i mišljenja stručnjaka sastavljeni na zahtev izdavaoca čiji je bilo koji deo uključen u dokument o registraciji ili na koji se dokument o registraciji poziva.
Navesti internet stranice na kojima se dokumenti mogu pregledati.

 

Prilog IV

MINIMUM INFORMACIJA U DOKUMENTU O HARTIJAMA OD VREDNOSTI KOJI SE ODNOSI NA DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI

 

Tačka 1.

SVRHA, ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM STRANAMA, STRUČNI IZVEŠTAJI I ODOBRENJE NADLEŽNOG ORGANA

U ovom delu se navode informacije o licima odgovornim za sadržaj dokumenta o hartijama od vrednosti koji je deo jedinstvenog prospekta. Svrha ovog dela je da se osigura da se investitorima garantuje tačnost informacija objavljenih u prospektu. Dalje, u ovom delu se navode informacije o interesima lica uključenih u ponudu, razlozima za ponudu, korišćenju prikupljenih sredstava i troškovima ponude. Takođe, ovaj deo sadrži informacije o pravnoj osnovi dokumenta o hartijama od vrednosti koja je deo jedinstvenog prospekta i odobrenju koje izdaje nadležni organ.

Tačka 1.1.

Navesti podatke o svim licima odgovornim za informacije navedene u dokumentu o hartijama od vrednosti ili u nekom njegovom delu, uz navođenje delova o kojima je reč. U slučaju fizičkih lica, uključujući članove upravnih, rukovodećih i nadzornih organa izdavaoca, potrebno je navesti ime, prezime i funkciju lica; u slučaju pravnih lica potrebno je navesti naziv i sedište.

Tačka 1.2.

Izjava lica odgovornih za dokument o hartijama od vrednosti u kojoj potvrđuju da prema njihovim saznanjima informacije sadržane u dokumentu o hartijama od vrednosti odgovaraju činjenicama, kao i da u dokumentu o hartijama od vrednosti nisu izostavljene informacije koje bi mogle uticati na njegov sadržaj.
Ako je primenjivo, izjava lica odgovornih za određene delove dokumenta o hartijama od vrednosti u kojoj potvrđuju da prema njihovim saznanjima informacije sadržane u tim delovima dokumenta o hartijama od vrednosti za koji su odgovorni odgovaraju činjenicama i da u tim delovima dokumenta o hartijama od vrednosti nisu izostavljene informacije koje bi mogle uticati na njegov sadržaj.

Tačka 1.3.

Ako dokument o hartijama od vrednosti sadrži izjavu ili izveštaj stručnog lica, potrebno je navesti sledeće podatke o tom stručnom licu:
(a) ime i prezime;
(b) poslovnu adresu;
(v) kvalifikacije;
(g) značajni interes u izdavaocu, ako postoji.
Ako su izjava ili izveštaj sastavljeni na zahtev izdavaoca, potrebno je navesti da su ta izjava ili izveštaj uključeni u dokument o hartijama od vrednosti zajedno sa saglasnošću lica koje je za potrebe prospekta odobrilo navedeni deo dokumenta o hartijama od vrednosti.

Tačka 1.4.

Ako informacije potiču od treće strane, potrebno je dostaviti potvrdu o tome da su te informacije tačno prenesene i da prema saznanjima izdavaoca i njegovim proverama informacija koje je objavila treća strana, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije bile netačne ili obmanjujuće. Takođe, potrebno je navesti izvor(e) tih informacija.

Tačka 1.5.

Izjava:
(a) da je dokument o hartijama od vrednosti odobrila Komisija za hartije od vrednosti, u funkciji nadležnog organa u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
(b) da Komisija za hartije od vrednosti potvrđuje samo da podaci u dokumentu o hartijama od vrednosti odgovaraju podacima iz dokumentacije priložene uz zahtev za odobrenje objavljivanja prospekta i javno dostupnim podacima na koje je upućeno u ovom dokumentu, ali nije odgovorna za istinitost i celovitost tih podataka;
(v) da se takvo odobrenje ne smatra potvrdom kvaliteta hartija od vrednosti na koje se ovaj dokument o hartijama od vrednosti odnosi;
(g) da investitori sami treba da procene prikladnost ulaganja u te hartije od vrednosti;
(d) da je dokument o hartijama sastavljen u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

Tačka 1.6.

Interes fizičkih i pravnih lica uključenih u izdavanje/ponudu
Opis svih interesa, uključujući sukob interesa koji je značajan za izdanje/ponudu, u kojem se navode pojedinosti o uključenim licima i prirodi njihovog interesa.

Tačka 1.7.

Razlozi za ponudu, korišćenje prikupljenih sredstava i troškovi izdanja/ponude.
Razlozi za javnu ponudu ili uključenje u trgovanje. Ako je primenjivo, potrebno je objaviti procenjene ukupne troškove izdanja/ponude i procenjeni neto iznos priliva. Iznos troškova i priliva raščlanjuje se na sve važnije namene i predstavlja se po redosledu prioriteta tih namena. Ako izdavalac zna da predviđeni prilivi sredstava neće biti dovoljni za finansiranje svih predloženih namena, potrebno je navesti iznos i izvore drugih potrebnih sredstava.

Tačka 1.8.

DODATNE INFORMACIJE

Tačka 1.8.1.

Ako se u dokumentu o hartijama od vrednosti navode savetnici koji su povezani sa izdanjem, potrebno je navesti funkciju koju su savetnici vršili.

Tačka 1.8.2.

Potrebno je u dokumentu o hartijama od vrednosti navesti ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izveštaj. Prilaže se kopija izveštaja ili, uz njihovo odobrenje, skraćeni izveštaj.

Tačke 1.8.3.

Kreditni rejtinzi (ukoliko postoji) dodeljeni hartijama od vrednosti na zahtev ili u saradnji s izdavaocem u postupku određivanja kreditnog rejtinga. Navodi se kratko objašnjenje značenja rejtinga ako je agencija za kreditni rejting to prethodno objavila.

Tačka 2.

FAKTORI RIZIKA

Svrha ovog dela je opisati glavne rizike specifične za hartije od vrednosti izdavaoca.

Tačka 2.1.

Opis značajnih rizika koji su specifični za ponuđene hartije od vrednosti, raspoređenih u manji broj kategorija, navodi se u delu "Faktori rizika".
Rizici koji se opisuju uključuju:
(a) faktore rizika koji proizlaze iz nivoa podređenosti hartije od vrednosti i uticaja na očekivan iznos ili rok plaćanja imaocima hartija od vrednosti u slučaju stečaja ili drugog sličnog postupka, uključujući, u zavisnosti od slučaja, nesolventnost kreditne institucije ili njenu sanaciju ili restrukturiranje;
(b) ako su hartije od vrednosti osigurane garancijom, specifične i značajne rizike koji su povezani sa davaocem garancije u meri u kojoj su relevantni za njegovu sposobnost ispunjenja obaveza koje proizlaze iz garancije.
U svakoj kategoriji se na prvom mestu navode rizici koji su najznačajniji prema proceni izdavaoca, uzimajući u obzir njihov uticaj na izdavaoca i hartije od vrednosti i verovatnost nastanka takvih rizika. Opis rizika u skladu je sa sadržajem dokumenta o hartijama od vrednosti.

Tačka 3.

USLOVI HARTIJA OD VREDNOSTI

Tačka 3.1.

INFORMACIJE O PONUĐENIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI

Tačka 3.1.1.

Opis vrste i klase hartija od vrednosti koje su predmet ponude i/ili uključenja u trgovanje, sa CFI kodom i ISIN brojem.

Tačka 3.1.2.

Propisi na osnovu kojih su hartije od vrednosti izrađene.

Tačka 3.1.3.

Podatak o tome da li su hartija od vrednosti na ime ili na donosioca i jesu li hartija od vrednosti u obliku potvrda ili u nematerijalizovanom obliku. Kad je reč o hartijama od vrednosti u nematerijalizovanom obliku, navodi se ime i adresa subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

Tačka 3.1.4.

Valuta izdanja hartija od vrednosti.

Tačka 3.1.5.

Relativna nadređenost hartija od vrednosti u strukturi kapitala izdavaoca u slučaju nesolventnosti uključujući, ako je primenjivo, informacije o nivou podređenosti hartija od vrednosti i potencijalno dejstvo na ulaganje u slučaju sanacije.

Tačka 3.1.6.

Opis prava koja proizlaze iz hartija od vrednosti, uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarenja.

Tačka 3.1.7.

(a) Nominalna kamatna stopa;
(b) odredbe koje se odnose na isplatu kamate;
(v) datum na koji počinje isplata kamate;
(g) datumi dospeća kamata;
(d) datum zastarevanja potraživanja po osnovu isplate kamate i glavnice;
U slučaju promenjive kamatne stope:
(a) izjava u kojoj se navodi vrsta osnovnog instrumenta;
(b) opis osnovnog instrumenta na kojem se zasniva kamatna stopa;
(v) metoda povezivanja kamatne stope i osnovnog instrumenta;
(g) podaci o tome gde su dostupne elektronske informacije o prošlom i budućem prinosu tog osnovnog instrumenta i njegovoj volatilnosti kao i da li je taj pristup besplatan;
(d) opis svakog poremećaja na tržištu ili poremećaja koji nastanu tokom saldiranja i utiču na osnovni instrument;
(đ) sva pravila usklađivanja za događaje koji se odnose na osnovni instrument;
(e) ime i prezime agenta zaduženog za obračun;
(ž) ako je plaćanje kamate koje proizlazi iz hartije od vrednosti povezano s osnovnim instrumentom, navodi se jasno i sveobuhvatno objašnjenje na osnovu kog investitori mogu da razumeju način na koji vrednost osnovnog instrumenta ili instrumenata utiče na njihovo ulaganje, naročito u okolnostima u kojima su rizici najočigledniji.

Tačka 3.1.8.

(a) Datum dospeća;
(b) plan amortizacije, uključujući postupke otplate i vremenski raspored plaćanja.

Tačka 3.1.9.

(a) Podatak o prinosu;
(b) opis načina izračunavanja prinosa u sažetom obliku.

Tačka 3.1.10.

Navesti način na koji su zastupljeni imaoci nevlasničkih hartija od vrednosti, uz navođenje organizacije koja zastupa investitore (ako je ima), kao i odredbi koje se primenjuju na takvo zastupanje. Podaci o internet stranicama na kojima javnost može besplatno dobiti uvid u ugovore koji se odnose na te oblike zastupanja.

Tačka 3.1.11.

U slučaju novih izdanja, navesti podatke o odlukama na osnovu kojih su hartije od vrednosti izdate ili će biti izdate.
Ova podtačka nije obavezna za izdavaoce iz člana 2. tačka 38) podtačka (3) Zakona.

Tačka 3.1.12.

U slučaju novih izdanja navodi se očekivani datum izdavanja hartija od vrednosti.

Tačka 3.1.13.

Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrednosti.

Tačka 4.

PODACI O PONUDI/UKLJUČENJU U TRGOVANJE

Svrha ovog dela je da se opišu specifične informacije o ponudi hartija od vrednosti, planu njihove distribucije i dodele, kao i podatak o određivanju cene. Dalje, navode se informacije o sprovođenju ponude odnosno prodaje hartija od vrednosti, sporazumima o pokroviteljstvu izdanja i aranžmanima koji se odnose na uključenje u trgovanje.

Tačka 4.1.

USLOVI, PODACI O PONUDI, VREMENSKI RASPORED I POSTUPAK PRIHVATANJA PONUDE

Tačka 4.1.1.

Uslovi ponude

Tačka 4.1.2.

Ukupni iznos izdanja/ponude, ukoliko iznos nije fiksan opis postupaka i rokova predviđenih za javno objavljivanje konačnog iznosa ponude.

Tačka 4.1.3.

Razdoblje tokom koga će ponuda biti otvorena (period upisa hartija od vrednosti) i opis postupka upisa hartija od vrednosti.

Tačka 4.1.4.

Opis mogućnosti za smanjenje broja upisanih hartija od vrednosti po investitoru i načina za povraćaj preplaćenog iznosa upisnicima.

Tačka 4.1.5.

Detalji o određenom najmanjem/najvećem broju hartija od vrednosti koji se mogu upisati. Ovaj podatak može se prikazati kao broj hartija od vrednosti ili kao novčani iznos koji je potrebno uplatiti.

Tačka 4.1.6.

Način i rokovi za uplatu upisanih hartija od vrednosti, kao i način na koji će biti prenete na vlasničke račune kupaca hartija.

Tačka 4.1.7.

Opis načina i datum na koji će biti objavljeni rezultati ponude.

Tačka 4.1.8.

Postupak za korišćenje prava prvenstva pri upisu, prenosivost prava upisa i postupanje sa neiskorišćenim pravima upisa.

Tačka 4.2.

PLAN RASPODELE I ALOKACIJE HARTIJA OD VREDNOSTI

Tačka 4.2.1.

Kategorije potencijalnih investitora kojima su ponuđene hartije od vrednosti.

Tačka 4.2.2.

Postupak obaveštavanja investitora o količini dodeljenih hartija od vrednosti, uz napomenu da li može da se trguje hartijama od vrednosti i pre obaveštavanja investitora.

Tačka 4.2.3.

Datum izdavanja hartija od vrednosti.

Tačka 4.3.

ODREĐIVANJE CENE

Tačka 4.3.1.

Cena po kojoj će hartije od vrednosti biti ponuđene ili način utvrđivanja cene i postupak objavljivanja cene.

Tačka 4.3.2.

Navesti iznos svih troškova i poreza koji padaju na teret investitora.

Tačka 4.4.

SPROVOĐENJE PONUDE/PRODAJE (PLASMAN I POKROVITELJSTVO)

Tačka 4.4.1.

Naziv i adresa institucija koje sprovode postupak ponude/prodaje uz obavezu otkupa (pokroviteljstvo) ili bez obveze otkupa (plasman) hartija od vrednosti. U slučaju da je predviđena mogućnost da ova institucija otkupi hartije od vrednosti prema svojoj proceni, opisati i tu mogućnost. Navesti i eventualne posebne uslove ugovora o pokroviteljstvu, uključujući i situacije u kojima pokrovitelj prihvata obavezu upisa samo dela ponuđenih hartija od vrednosti. Navesti ukupan iznos naknade koju će primiti ove institucije za pružene usluge pokroviteljstva kao i za usluge sprovođenja postupka ponude/prodaje hartija od vrednosti.

Tačka 4.4.2.

Poslovno ime i sedište kreditne i depozitne institucije preko kojih izdavalac izvršava obaveze po osnovu ponude.

Tačka 4.4.3.

Datum zaključivanja ugovora o pokroviteljstvu.

Tačka 4.5.

UKLJUČENJE U TRGOVANJE

Tačka 4.5.1

Navesti da li će se za ponuđene hartije od vrednosti zahtevati uključenje u trgovanje na regulisano tržište, MTP ili druga istovetna tržišta, uz naznaku tržišta o kojima je reč, ali uz jasnu napomenu da je navedeno uključenje odobrio organizator tržišta, odnosno MTP. Ukoliko je poznato, navesti najraniji datum kada će hartije od vrednosti biti uključene u trgovanje. Navesti i spisak uslova, propisanih pravilima organizatora tržišta na koje izdavalac namerava da traži uključenje u trgovanje i izjavu o ispunjavanju tih uslova.

Tačka 4.5.2.

Podaci o hartijama od vrednosti iste vrste, koje je izdavalac već izdao i uključio u trgovanje.

Tačka 4.5.3.

Pojedinosti o licima koja su se obavezala da će delovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, obezbeđujući likvidnost pomoću ponuđene i tražene cene i opis osnovnih uslova i preuzetih obaveza.

Tačka 5.

INFORMACIJE O DAVAOCU GARANCIJE (AKO JE PRIMENJIVO)

Tačka 5.1

PRIRODA GARANCIJE

Tačka 5.1.1.

Opis mogućih aranžmana kojima se želi zagarantovati da će svaka obaveza koja je značajna za izdanje biti pravovremeno podmirena u obliku garancija, garantnih pisama, polise osiguranja koja pokriva samo jednu vrstu osiguranja ili druge istovredne/ekvivalentne obaveze ("garancije") kao i lica koja daju te garancije ("davaoci garancije"). Takvi aranžmani uključuju obaveze, uključujući uslovljene obaveze, kojima se garantuje otplata nevlasničkih hartija od vrednosti i/ili plaćanje kamate, dok se u njihovom opisu navodi način na koji se aranžmanom namerava garantovati pravovremeno servisiranje plaćanja osiguranih garancijama.

Tačka 5.2.

OPSEG GARANCIJA

Tačka 5.2.1.

Potrebno je opisati uslove primene i opseg garancija. Taj opis treba da uključuje moguću uslovljenost aktiviranja garancije u slučaju neispunjenja obaveza u skladu sa uslovima hartija od vrednosti i značajnim uslovima polise osiguranja koja pokriva samo jednu vrstu osiguranja ili garantnih pisama između izdavaoca i davaoca garancije. Potrebno je objaviti i podatke o pravu davaoca garancije na ulaganje veta u vezi sa promenama prava imalaca hartija od vrednosti, što se često događa u slučaju polisa osiguranja koje pokrivaju samo jednu vrstu osiguranja.

Tačka 5.3.

INFORMACIJE O DAVAOCU GARANCIJA KOJE TREBA OBJAVITI

Tačka 5.3.1.

Davalac garancije mora objaviti informacije o sebi kao da je izdavalac iste vrste hartija od vrednosti koje su predmet garancije.

Tačka 5.4.

DOSTUPNI DOKUMENTI

Tačka 5.4.1.

Podatak o internet stranicama na kojima se može javno pristupiti značajnim ugovorima i drugim dokumentima u vezi sa garancijom.

 

Prilog V

MINIMUM INFORMACIJA U DOKUMENTU KOJI SE ODNOSI NA IZVEDENE HARTIJE OD VREDNOSTI (DERIVATE)

 

1.

ODGOVORNA LICA

1.1

Navode se sva lica odgovorna za informacije sadržane u Prospektu. Takođe, navode se i lica koja odgovaraju za posebne delove Prospekta, ako takva postoje, uz naznaku dela dokumenta za koji odgovaraju. Za fizička lica, uključujući i članove uprave i/ili nadzornog odbora, navode se ime, prezime i funkcija u pravnom licu. Za pravno lice navodi se poslovno ime i sedište.

1.2.

Potpisana izjava odgovornih lica glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u Prospektu u skladu s činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta". Izjava lica odgovornih za posebne delove Prospekta koja glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u posebnom delu Prospekta za koji smo odgovorni, u skladu s činjenicama, kao i da činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta nisu izostavljene".

2.

FAKTORI RIZIKA

2.1.

Faktori rizika za hartije od vrednosti koje se nude i/ili uključuju u trgovanje, a koji su značajni za procenu tržišnog rizika povezanog sa tim hartijama od vrednosti.
Kada je to primenljivo, neophodno je navesti i upozorenje investitoru da postoji opasnost delimičnog ili potpunog gubitka vrednosti ulaganja ili da postoji mogućnost dodatnih obaveza investitora, kao i opis okolnosti u kojima takve dodatne obveze mogu nastati, kao i njihove moguće finansijske posledice.

3.

KLJUČNE INFORMACIJE

3.1.

Interesi pravnih/fizičkih lica u vezi sa izdavanjem/ponudom
Opis svih interesa trećih lica u vezi sa izdavanjem/ponudom, uključujući sukob interesa, s detaljnim opisom lica i prirode interesa.

3.2.

Razlozi za ponudu i namena sredstava
Navesti razloge za ponudu hartija od vrednosti i namenu sredstava, ako se ne odnose na generisanje dobiti ili zaštitu od određenih rizika (hedging).
Ako su razlozi ponude kao i namena sredstava navedeni, navesti neto iznos sredstava koji će se prikupiti ponudom, kao i ukupan iznos troškova ponude.

4.

INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VREDNOSTI KOJE ĆE BITI PONUĐENE/ UKLJUČENE U TRGOVANJE

4.1.

Informacije o hartiji od vrednosti

4.1.1.

Opis hartija od vrednosti koje se nude i/ili uključuju u trgovanje, sa CFI kodom i ISIN brojem.

4.1.2.

Jasno i sveobuhvatno objašnjenje koje ukazuje kako na vrednost njegovog ulaganja utiče vrednost osnovne imovine izvedene hartije od vrednosti (osnovni instrument), posebno u okolnostima u kojima je rizik najočigledniji.

4.1.3.

Propisi na osnovu kojih se izdaju hartije od vrednosti.

4.1.4.

Naznaka o tome da hartije od vrednosti glase na ime i da se izdaju u nematerijalizovanom obliku. Ime i adresa pravnog lica zaduženog za vođenje evidencije o imaocima hartija od vrednosti.

4.1.5.

Valuta izdanja

4.1.6.

Rangiranje hartija od vrednosti koje se nude/uključuju u trgovanje, uključujući kratak prikaz svih ugovornih klauzula čija je namena da utiču na rang ili da subordiniraju hartiju od vrednosti u odnosu na bilo koju sadašnju ili buduću obavezu izdavaoca.

4.1.7.

Opis prava koje daju hartije od vrednosti, uključujući sva eventualna ograničenja tih prava i postupak za izvršavanje tih prava.

4.1.8.

U slučaju novih izdanja, navesti podatke o odlukama na osnovu kojih su hartije od vrednosti izdate ili će biti izdate

4.1.9.

Datum izdavanja hartija od vrednosti.

4.1.10.

Opis svih ograničenja u vezi slobodne prenosivosti hartija od vrednosti.

4.1.11.

Datum isteka ili dospeća izvedene hartije od vrednosti (derivata).
Datum izvršenja ili konačni referentni datum (final reference date).

4.1.12.

Opis postupka izvršenja obaveze po osnovu izvedene hartije od vrednosti

4.1.13.

Opis načina na koji se vrši povraćaj ulaganja po izvedenim hartijama od vrednosti, datum plaćanja ili sticanja, kao i način na na koji se obračunava povraćaj ulaganja.

4.1.14.

Informacije o porezu koji se obustavlja pri plaćanju.
Navesti da li izdavalac preuzima odgovornost za obustavu navedenog poreza.

4.2.

Informacije o osnovnom instrumentu

4.2.1.

Cena izvršenja ili konačna referentna cena ("final reference price") osnovnog instrumenta

4.2.2.

Izjava koja navodi vrstu osnovnog instrumenta i pojedinosti o tome gde se informacije o osnovnom instrumentu mogu naći, a posebno:
- naznaka gde se mogu dobiti informacije o prošlim i predviđenim budućim vrednostima osnovnog instrumenta i o njegovim oscilacijama;
- u slučaju kad je osnovni instrument hartija od vrednosti, navesti i poslovno ime odnosno ime izdavaoca hartije od vrednosti, kao i ISIN broj;
- u slučaju kad je osnovni instrument indeks, naziv indeksa i opis indeksa ukoliko je njega sastavio izdavalac. Ukoliko indeks nije sastavio izdavalac, navesti gde se mogu dobiti informacije o indeksu;
- u slučaju kad je osnovni instrument kamatna stopa, opis kamate;
- u slučajevima kad osnovni instrument ne spada u napred navedene kategorije, obaveštenje o hartijama od vrednosti treba da sadrži odgovarajuće informacije;
- kad je osnovni instrument skup, koji se sastoji od više osnovnih instrumenata, navesti relevantni ponder za svaki osnovni instrument u skupu.

4.2.3.

Opis svih događaja koji se smatraju tržišnim poremećajem, ili poremećajem u vezi sa namirenjem, koji utiču na osnovni instrument.

4.2.4.

Pravila usklađivanja koja se primenjuju kod događaja koji utiču na osnovne instrumente.

5.

USLOVI PONUDE

5.1.

Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani vremenski raspored i postupak koji se traži za podnošenje ponude.

5.1.1.

Uslovi ponude

5.1.2.

Ukupni iznos izdanja/ponude, broj ponuđenih hartija od vrednosti, ukoliko iznos/broj nije utvrđen, opis načina i rokova predviđenih za objavljivanje konačne vrednosti/broja u ponudi.

5.1.3.

Razdoblje, tokom koga će ponuda biti otvorena i opis postupka upisa.

5.1.4.

Pojedinosti o najmanjem i/ili najvišem iznosu upisa (na odgovarajući način izraženo u broju hartija od vrednosti ili u ukupnom iznosu novca)

5.1.5.

Način i rokovi za uplatu hartija od vrednosti, kao i način i rokovi za sticanje hartija od vrednosti.

5.1.6.

Opis načina i datuma kad će rezultati ponude biti objavljeni.

5.2.

Plan distribucije i alokacije

5.2.1.

Kategorija potencijalnih investitora kojima su hartije od vrednosti ponuđene.

5.2.2.

Postupak obaveštavanja investitora o alociranim iznosima

5.3.

Određivanje cene

 

Cena po kojoj će hartije od vrednosti biti ponuđene, ili način za utvrđivanje cene ponude i postupak objavljivanja cene. Naznačiti iznos svih troškova i/ili poreza koji padaju na teret investitora koji upisuje/kupuje hartije od vrednosti.

5.4.

Sprovođenje ponude/prodaje (plasman i pokroviteljstvo)

5.4.1.

Poslovno ime i sedište pravnog lica preko koga se obavljaju platni i depozitni poslovi

5.4.2.

Naziv i adresa institucija koje sprovode postupak ponude/prodaje uz obavezu otkupa (pokroviteljstvo) ili bez obveze otkupa (plasman) hartija od vrednosti. U slučaju da je predviđena mogućnost da ova institucija otkupi hartije od vrednosti prema svojoj proceni opisati i tu mogućnost. Navesti i eventualne posebne uslove ugovora o pokroviteljstvu, uključujući i situacije u kojima pokrovitelj prihvata obavezu upisa samo dela ponuđenih hartija od vrednosti. Navesti i približan iznos naknade koju će primiti ove institucije za pružene usluge sprovođenja postupka ponude/prodaje hartija od vrednosti.

5.4.3.

Navesti kada je, odnosno kada će biti zaključen, ugovor o pokroviteljstvu

6.

UKLJUČENJE U TRGOVANJE

6.1.

Navesti da li će ponuđene hartije od vrednosti biti predmet zahteva za uključenje u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP ili drugim istovetnim tržištima, uz naznaku tržišta o koma je reč, ali uz jasnu napomenu da se navedeno uključenje odobrava od strane organizatora tržišta, odnosno MTP. Ukoliko je poznato, navesti najraniji datum kada će hartije od vrednosti biti uključene u trgovanje.
Navesti i spisak uslova, propisan pravilima organizatora tržišta, na koje izdavalac namerava da traži uključenje u trgovanje hartija od vrednosti i izjavu o ispunjavanju tih uslova.

6.2.

Podaci o hartijama od vrednosti iste vrste, koje je izdavalac već izdao i uključio u trgovanje.

6.3.

Pojedinosti o licima koja su se obavezala da će delovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, obezbeđujući likvidnost isticanjem prodajne i kupovne cene, kao i opis osnovnih uslova i karakteristike preuzetih obaveza.

7.

DODATNE INFORMACIJE

7.1.

Ukoliko se u Dokumentu o hartijama od vrednosti pominju savetnici koji su povezani sa izdavanjem hartija od vrednosti, potrebno je dati izjavu o tome u kom su svojstvu delovali savetnici.

7.2.

Navesti ostale informacija u Dokumentu o hartijama od vrednosti koji su revidirali ili pregledali ovlašćeni revizori o čemu su izradili izveštaj. Kopija izveštaja, ili uz odobrenje lica koja je izradilo izveštaj, skraćeni izveštaj.

7.3.

Kad je u Dokumentu o hartijama od vrednosti uključeno mišljenje ili izveštaj koje je izradilo treće lice, kome je priznat status stručnjaka u nekom području, navesti ime tog lica, službenu adresu, kvalifikacije, i njegove lične interese, a posebno eventualni udeo u kapitalu izdavaoca. Ako je izveštaj izrađen na zahtev izdavaoca, dati jasnu izjavu o tome da su takvo mišljenje ili izveštaj uključeni, u obliku u kome su, i u kontekstu u koji su uključeni, uz saglasnost lica koje odgovorno za sadržaj tog dela Dokumenta o hartijama od vrednostima..

7.4.

Kad informacije potiču od trećeg lica, potvrditi da su te informacije tačno prenete i da, prema saznanju izdavaoca i koliko se može zaključiti na osnovu informacija koje je objavilo treće lice, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netačne ili obmanjujuće. Takođe, navesti izvor(e) takvih informacija.

7.5.

Navesti hoće li izdavalac da objavi informacije po okončanju izdanja. U slučaju da će se ovakve informacije objaviti, naznačiti koje informacije će biti objavljene i na koji način.

 

Prilog VI

DODATNE INFORMACIJE KOJE SE OBJAVLJUJU U SLUČAJU KADA JE AKCIJA OSNOVNI INSTRUMENT VLASNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI

 

1.

Opis akcije koja je osnovni instrument (osnovna akcija)

1.1.

Opis vrste i klase osnovne akcije

1.2.

Propis na osnovu koga je osnovna akcija izdata ili će biti izdata

1.3.

Naznaku da je akcija izdata na ime kao i da je u nematerijalizovanom obliku.

1.4.

Naznaku valute na koju glasi akcija

1.5.

Opis prava koja daje hartija od vrednosti čiji osnov je akcija, uključujući i sva ograničenja prava, kao i postupak ostvarivanja tih prava, a posebno:
a) pravo na dividendu:
- datum na koji se pravo stiče
- vremenski rok nakon koga pravo prestaje, i kad je primenljivo, navođenje lica u čiju korist ide prestanak ovakvog prava
- posebna ograničenja i postupci u vezi sa dividendom za lica nerezidente
- procenat dividende i metod njenog obračuna, periodičnost i kumulativna ili nekumulativna priroda plaćanja
b) pravo glasa
v) pravo prvenstva kod povećanja osnovnog kapitala
g) odredbe o otkupu
d) odredbe o zameni za druge akcije
đ) prava u slučaju likvidacije društva

1.6.

U slučaju novih izdanja, izjava o odlukama na osnovu kojih su hartije od vrednosti izdate ili će biti izdate, uz navođenje planiranog datuma izdavanja.

1.7.

Naznaku regulisanog tržišta, odnosno MTP, na koje se planira uključenje akcija, kao i okvirni predviđeni datum uključenja.

1.8.

Opis svih ograničenja u prenosu akcija

1.9.

Naznaku postojanja bilo kakve obaveze preuzimanja, kao i mogućnosti primene odredaba Zakona o privrednim društvima ili Zakona o preuzimanju akcionarskih društava o pravu kupovine akcija manjinskih akcionara, odnosno pravu prodaje akcija manjinskih akcionara

1.10.

Navesti podatke o ponudama za preuzimanje akcija izdavaoca, u tekućoj i prethodnoj godini. Navesti i cenu, odnosno uslove zamene, ukoliko je plaćanje vršeno hartijama od vrednosti, kao i ishod navedenih preuzimanja

1.11.

Efekat koji bi na izdavaoca osnovne akcije moglo da ima korišćenje prava koje daje hartija od vrednosti i potencijalni uticaj razvodnjavanja (povećanje broja akcionara i posledično odgovarajuća promena strukture imalaca akcija)

2.

Kad je izdavalac osnovne akcije, društvo koje pripada istoj grupi kao i izdavalac hartije od vrednosti, navesti informacije koje bi inače bile navedene u dokumentu o registraciji za akcije (Prilog I) za izdavaoca osnovne akcije.

 

Prilog VII

MINIMALNI SADRŽAJ DOKUMENTA O REGISTRACIJI ZA AKCIJE ZATVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA

 

 

1.

ODGOVORNA LICA

1.1.

Navode se sva lica odgovorna za informacije sadržane u Dokumentu o registraciji. Takođe, navode se i lica koja su odgovorna za informacije navedene u posebnim delovima Dokumenta o registraciji, ako takva postoje, uz naznaku dela dokumenta za koji su odgovorna. Za fizička lica, uključujući i članove uprave i/ili nadzornog odbora, navode se ime, prezime i funkcija u pravnom licu. Za pravno lice navodi se poslovno ime i sedište.

1.2.

Potpisana izjava odgovornih lica koja glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u Dokumentu o registraciji u skladu sa činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta".
Izjava lica odgovornih za informacije navedene u posebnim delovima Dokumenta o registraciji koja glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u posebnom delu Dokumenta o registraciji za koji smo odgovorni, u skladu sa činjenicama, kao i da činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta nisu izostavljene".

2.

LICA ZADUŽENA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH INFORMACIJA

2.1.

Ime i prezime ili poslovno ime lica koje je odgovorno za reviziju finansijskih izveštaja za razdoblje obuhvaćeno prikazanim finansijskim informacijama, uključujući i njihov status u pravnom licu.

2.2.

Ako je, u razdoblju koje obuhvataju prikazane finansijske informacije, došlo do promene ili otkaza fizičkom ili pravnom licu koje je odgovorno za reviziju finansijskih izveštaja, a isto nije ponovo imenovano, detaljno obrazložiti ovu promenu

3.

IZABRANE FINANSIJSKE INFORMACIJE

3.1.

Izabrane finansijske informacije o izdavaocu, prikazane za svaku finansijsku godinu, u razdoblju koje obuhvata finansijske informacije o poslovanju u prethodnom periodu, kao i za svako naredno međurazdoblje. Sve izabrane finansijske informacije prikazuju se u istoj valuti.
Izabrane finansijske informacije moraju da predstavljaju ključne podatke koji sažeto prikazuju finansijski položaj izdavaoca

3.2.

Ako su prikazane finansijske informacije za poslednje međurazdoblje, moraju da se prikažu i uporedni podaci za odgovarajuća međurazdoblja u prethodnim finansijskim godinama.
Za uporedni prikaz bilansa stanja, dovoljno je da se prikaže odgovarajući godišnji bilans.

4.

FAKTORI RIZIKA
Detaljno navesti sve faktore rizika specifične za izdavaoca i/ili njegovu delatnost

5.

INFORMACIJE O IZDAVAOCU

5.1.

Osnovni podaci i razvoj izdavaoca

5.1.1.

Poslovno ime izdavaoca

5.1.2.

Sedište izdavaoca, matični broj, broj registracije iz odgovarajućeg registra privrednih subjekata u koji je izdavalac upisan

5.1.3

Pravna forma izdavaoca, adresa, broj telefona na kojem je dostupan i e-mail adresa

5.1.4.

Datum osnivanja i registracije izdavaoca

5.1.5.

Događaji značajni za razvoj izdavaoca

6.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

6.1.

Ako je izdavalac deo grupe (npr. koncerna) dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe

6.2.

Spisak zavisnih društava izdavaoca, uključujući poslovno ime, sedište i procenat učešća u osnovnom kapitalu i glasačkim pravima, ako je isti različit od procenta učešća u osnovnom kapitalu

7.

FINANSIJSKO STANJE
Opis finansijskog stanja izdavaoca, promene finansijskog stanja, opis rezultata poslovanja za svaku godinu i međurazdoblja koja su obuhvaćena prikazanim finansijskim informacijama o poslovanju u prethodnom periodu, uključujući uzroke značajnih promena iz godine u godinu, u meri u kojoj je to potrebno da se razume poslovanje izdavaoca u celini, s tim da to nije navedeno na drugim mestima u dokumentu

8.

Informacije o činjenicama, uključujući nove i vanredne (retke ili neobične) događaje u poslovanju, koje značajno utiču na prihode iz poslovanja izdavaoca, uz navođenje u kojoj meri je konkretni događaj uticao na prihode.

9.

Informacije u vezi svih vladinih, ekonomskih, fiskalnih, monetarnih ili političkih mera ili faktora koji su značajno uticali, ili bi mogli značajno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje izdavaoca.

10.

Informacije o svim ograničenjima korišćenja kapitalnih sredstava koja su značajno uticala, ili bi mogla značajno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje izdavaoca.

11.

PREDVIĐANJA ILI PROCENE DOBITI
Ukoliko se izdavalac odluči da uključi procenu ili predviđanje dobiti, Dokument o registraciji mora da sadrži i tačke 11.1, 11.2, 11.3. i 11.4.

11.1.

Izjava o glavnim pretpostavkama na kojima je izdavalac zasnovao svoje predviđanje ili procenu. Jasno se moraju navesti pretpostavke na koje uprava izdavaoca može da utiče od onih na koje članovi upravnih, rukovodećih i nadzornih tela izdavaoca ne mogu da utiču.

11.2.

Izveštaj koji priprema ovlašćeni revizor u kome se navodi da je, po mišljenju ovlašćenog revizora, predviđanje ili procena pravilno sastavljena na osnovu računovodstvenih pravila koje se koriste za predviđanje dobiti ili procene, u skladu sa računovodstvenim politikama izdavaoca.

11.3.

Predviđanje ili procena dobiti mora biti pripremljena na način da bude uporediva sa prikazanim finansijskim informacijama za prethodni period

11.4.

Ukoliko je u ranijem prospektu bilo objavljeno predviđanje za razdoblje koje još traje, potrebno je da se navede da li je predviđanje još uvek tačno, odnosno potrebno je navesti objašnjenje zbog čega takvo predviđanje više ne važi, ukoliko je to slučaj.

12.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

12.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije koje u izdavaocu obavljaju sledeća lica:
a) članovi upravnih i nadzornih organa,
b) osnivači, ukoliko je izdavalac osnovan u razdoblju manjem od pet godina,
v) svaki viši rukovodilac, koji je značajan za procenu stručnog znanja i iskustva u upravljanju poslovanjem izdavaoca.
Za sva navedena lica prikazuju se značajni poslovi koje obavljaju van izdavaoca, a koji su od uticaja na izdavaoca
Takođe, potrebno je navesti i eventualnu rodbinsku povezanost između navedenih lica.
Za svakog člana upravnog, rukovodećeg ili nadzornog organa izdavaoca ili svakog lica navedenog pod (v) prve podtačke, navesti pojedinosti o odgovarajućem upravljačkom znanju i iskustvu tog lica sa sledećim informacijama:
a) imena svih društava u kojima je to lice bilo član upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa, bilo kada u prethodnih pet godina, uz napomenu da li je to lice još uvek član tih organa. Nije potrebno da se navedu sva zavisna društva izdavaoca u kojima je to lice takođe član upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa;
b) presude za krivična dela protiv privrede u poslednjih pet godina;
v) pojedinosti o svim postupcima stečaja ili likvidacije, u vezi sa kojima je lice iz tačke a) i v) prve podtačke bilo povezano obavljajući navedene funkcije u nekom društvu, u poslednjih pet godina;
g) pojedinosti o svim službenim optužbama ili sankcijama od strane pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući određena strukovna tela) prema licima od a) do v) iz prve podtačke, kao i podatak o tome da li je sudskom odlukom to lice isključeno ili mu je zabranjen rad u takvim organima, u razdoblju od najmanje poslednjih pet godina. Ukoliko ne postoje takve informacije koje treba da se objave, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

12.2.

Sukob interesa upravnih, rukovodećih i nadzornih organa i višeg rukovodstva
Potencijalni sukob interesa lica iz tačke 12.1, i to u pogledu njihovih ličnih interesa i njihovih obaveza i dužnosti prema izdavaocu. U slučaju da sukob interesa ne postoji mora biti data jasna izjava o tome.
Navesti eventualne sporazume ili dogovore sa najvećim akcionarima, klijentima, dobavljačima ili drugim licima, na osnovu kojih je bilo koje lice iz tačke 12.1. izabrano za člana upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa ili člana višeg rukovodstva.
Prikazati pojedinosti o bilo kakvim ograničenjima koje dogovore lica iz tačke 12.1. o ustupanju njihovog učešća u hartijama od vrednosti izdavaoca za određeno vremensko razdoblje

13.

NAKNADE I POGODNOSTI
Navesti naknade i posebne pogodnosti koje su od izdavaoca primala lica navedena u tački 12.1. u razdoblju poslednje finansijske godine

13.1.

Iznos naknade i primanja (uključujući svu potencijalnu ili odloženu naknadu) i nenovčana davanja koja izdavalac, uključujući i njegova povezana društva, odobri takvim licima za sve oblike rada i usluga, koje bilo koje lice pruži izdavaocu i povezanim društvima.
Navedene informacije se moraju navesti pojedinačno za svako lice

13.2.

Ukupni iznosi koje izdavalac, ili njegova povezana društva, izdvoje u svrhu ostvarivanja prava na naknadu u slučaju penzionisanja ili sličnih pogodnosti

14.

PRAKSA UPRAVE
Za poslednju završenu finansijsku godinu, za lica pod (a) prve podtačke tačke 12.1. navesti pojedinačno:

14.1.

Datum isteka aktuelnog mandata i vremenski period tokom kojeg je lice obavljalo tu funkciju.

14.2.

Informacije o ugovorima o delu članova upravnih, rukovodećih i nadzornih organa zaključenim sa izdavaocem, ili bilo kojim od njegovih povezanih društava koji predviđaju pogodnosti po raskidu radnog odnosa. Ako nema takvih ugovora potrebna je odgovarajuća negativna izjava.

14.3.

Informacije o komisiji za reviziju i komisiji za naknade izdavaoca, uključujući imena članova komisija i kratko navođenje propisanih uslova po kojima komisije rade.

14.4.

Izjava izdavaoca o usklađenosti sa standardima korporativnog upravljanja

15.

Za svako lice iz tačke 12.1. navesti informacije o eventualnom vlasništvu nad akcijama izdavaoca i svim opcijama na akcije izdavaoca, sa poslednjim mogućim datumom.

16.

VEĆINSKI AKCIONARI

16.1.

Ime ili poslovno ime lica koje, neposredno ili posredno, poseduje učešće u kapitalu izdavaoca ili u pravu glasa, a koje je potrebno da se prijavi u skladu sa članom 57. Zakona o tržištu kapitala, zajedno sa iznosom učešća svakog takvog lica. Ukoliko takvog lica nema, dati odgovarajuću negativnu izjavu.

16.2.

Navesti da li akcije izdavaoca daju različito pravo glasa, ili odgovarajuću negativnu izjavu o tome.

16.3.

Prema saznanjima izdavaoca, navesti podatke o licu koje ima kontrolni položaj u izdavaocu, navesti karakteristike tog stečenog položaja, kao i mere kojima se sprečava korišćenje navedenog položaja na štetu izdavaoca.

16.4.

Opis svih sporazuma, poznatih izdavaocu, čije bi sprovođenje, naknadno, moglo rezultirati promenom kontrolnog položaja u izdavaocu.

17.

TRANSAKCIJE POVEZANIH LICA
Navesti finansijske transakcije izdavaoca i povezanih lica, izvršene u razdoblju koje obuhvata prikaz finansijskih informacija u prethodnom razdoblju, kao i:
a) prirodu i obim transakcija; ako neka od transakcija nije bila u najboljem interesu jedne od strana objasniti razloge za takvu transakciju
b) iznos ili procenat koji predstavljaju transakcije povezanih strana u prometu izdavaoca.

18.

FINANSIJSKI PODACI O IMOVINI, OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU, KAO I DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVAOCA

18.1.

Finansijski podaci o prošlom poslovanju
Uključiti godišnje finansijske izveštaje za tri poslednje poslovne godine sa izveštajem revizora za svaku pojedinačnu godinu, shodno propisima koji uređuju sastavljanje finansijskih izveštaja (ukoliko izdavalac postoji i posluje u kraćem periodu, onda za to razdoblje).

18.2.

Probne finansijske informacije ("pro forma" finansijski podaci)
U slučaju značajne promene ili predviđanja promene finansijskih podataka, koja bi mogla biti prouzrokovana određenom posebnom transakcijom/poslom, opisati način na koji bi transakcija/posao mogla uticati na imovinu i obaveze, kao i na prihode izdavaoca, ukoliko bi se ta transakcija/posao izvršila na početku perioda o kome se izveštava ili na datum izveštavanja.
Probne finansijske informacije moraju biti potvrđene izveštajem ovlašćenog revizora

18.2.1.

Probne finansijske informacije moraju da sadrže opis transakcije, strane uključene u transakciju ili preduzeća uključena u transakciju, kao i vremenski period na koje se ta transakcija odnosi.
Navesti:
1. Svrhu prikazivanja "pro forma" podataka
2. Napomenu da je "pro forma" podatak pripremljen samo u ilustrativne svrhe
3. Napomenu da se po svojoj prirodi, "pro forma" podatak odnosi na hipotetičku situaciju, te stoga ne predstavlja stvarno finansijsko stanje kompanije.

18.2.2.

U svrhu prikazivanja "pro forma" finansijskih podataka, mogu se priložiti - bilans stanja, bilans uspeha, kao i prateće napomene koje izrađuje uprava, zavisno od okolnosti.

18.2.3.

"Pro forma" finansijski podaci moraju biti prikazani u kolonama i to:
a) kolona ostvarenih finansijskih podataka u prethodnom periodu,
b) kolona sa podacima koji prikazuju isključivo efekte transakcije (probna usklađenja)
v) kolona sa rezultirajućim finalnim "pro forma" podacima.
Takođe, neophodno je navesti i sve izvore podataka koji su korišćeni za izradu probnih finansijskih podataka. Ako je to prema okolnostima slučaja primenljivo, moraju biti prikazani i finansijski izveštaji društava koja su bila predmet akvizicije.

18.2.4.

"Pro forma" finansijski podaci moraju biti pripremljeni na način koji je usklađen sa već usvojenim računovodstvenim politikama izdavaoca pri izradi ranijih finansijskih izveštaja ili će ih izdavalac usvojiti za primenu u narednim finansijskim izvještajima.
Navesti:
1. Osnove (pretpostavke, metod i procedure) za izradu "pro forma" finansijskih podataka
2. Izvor svake pojedinačne informacije i usklađenja

18.2.5.

"Pro forma" finansijski podaci koji se objavljuju moraju se odnositi na:
a) Tekuće finansijsko razdoblje,
b) Poslednje završeno finansijsko razdoblje
v) Zadnje međurazdoblje (kvartal, polugodište) za koje su relevantne originalne finansijske informacije već objavljene ili će biti objavljene zajedno sa prospektom.

18.2.6.

Probna usklađenja moraju biti:
a) Jasno prikazana i objašnjena
b) Direktno u vezi sa transakcijom
c) Potkrepljena činjenicama
Za bilans uspeha ili novčani tok, koji su prikazani u "pro forma" finansijskim podacima mora stajati jasna napomena o tome da li se očekuje da će isti imati trajan uticaj na izdavaoca ili neće.

18.2.7.

Izveštaj koji priprema ovlašćeni revizor mora da sadrži i mišljenje u kojem potvrđuje:
a) Da su "pro forma" finansijski podaci pravilno prezentirani prema navedenoj osnovi (pretpostavkama, metodama i procedurama) i
b) Da je osnova (pretpostavke, metode, procedure) u skladu sa računovodstvenim politikama izdavaoca.

18.3.

Finansijski izveštaji
Ako izdavalac, pored svojih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, izrađuje i konsolidovane finansijske izveštaje, u Dokument o registraciji moraju biti uključeni i revidirani konsolidovani i nekonsolidovani finansijski izveštaji.
U Dokument o registraciji mora biti uključen i godišnji izveštaj o poslovanju društva, sastavljen od strane uprave

18.4.

Revizija finansijskih izveštaja koji su uključeni u Dokument o registraciji

18.4.1.

Izjava da su godišnji finansijski izveštaji revidirani. Ako je lice odgovorno za reviziju odbilo da obavi reviziju ili je potpiše, ili je u svoj izveštaj uključilo određena ograničenja ili se pak uzdržalo od mišljenja, te činjenice moraju biti navedene zajedno sa razlozima koji su ga naveli da tako postupi.

18.4.2.

Navođenje ostalih podataka u Dokumentu o registraciji koji su revidirani od strane ovlašćenog revizora.

18.5.

U slučaju da neki finansijski podaci u Dokumentu o registraciji nisu izvod iz revidiranih finansijskih izveštaja izdavaoca, navesti izvor podataka i dati jasnu izjavu da su navedeni podaci nerevidirani.

18.6.

Tromesečni i polugodišnji finansijski izveštaji

18.6.1.

Ukoliko je izdavalac, od datuma poslednjih godišnjih revidiranih finansijskih izveštaja, objavio kvartalni ili polugodišnji finansijski izveštaj, mora ih uključiti u Dokument o registraciji. Ako su kvartalni ili polugodišnji finansijski izveštaji revidirani, potrebno je priložiti izveštaj o reviziji. Ako kvartalni ili polugodišnji finansijski izveštaji nisu revidirani, navesti jasno tu činjenicu.

18.6.2.

Ako je datum Dokumenta o registraciji kasniji od 200 dana nakon završetka poslednje revidirane poslovne godine, obavezno je da se uključe i finansijski izveštaji, koji mogu biti nerevidirani (u tom slučaju potrebno je jasno navesti tu činjenicu), a koji obuhvataju najmanje prvih šest meseci poslovne godine.
Ovi finansijski izveštaji moraju da sadrže uporedne podatke za isto razdoblje prethodne poslovne godine, osim za uporedni prikaz podataka bilansa stanja, gde je dovoljno prikazati godišnji bilans stanja prethodne godine.

18.7.

Politika dividende
Stav izdavaoca u vezi sa isplatom dividende i eventualna ograničenja u vezi sa isplatom dividende

18.7.1.

Iznos dividende po akciji za svaku finansijsku godinu u razdoblju koje obuhvata prikazane finansijske informacije u prethodnom periodu.

18.8.

Sudski, upravni i arbitražni postupci
Informacije o svim upravnim, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući i postupke koji predstoje ili su nerešeni, a o kojima izdavalac ima saznanja) tokom perioda koje obuhvata najmanje prethodnih 12 meseci, a koji su imali, ili su mogli da imaju, značajan uticaj na finansijski položaj ili profitabilnost izdavaoca i/ili grupe. Ako ovakvih postupaka nema, potrebno je dati odgovarajuću negativnu izjavu.

18.9.

Značajna promena finansijskog ili tržišnog položaja izdavaoca
Opis svih značajnih promena finansijskog ili tržišnog položaja izdavaoca, odnosno cele grupe, koje su se dogodile od završetka poslednjeg finansijskog razdoblja za koje su objavljene revidirane finansijske informacije ili privremene finansijske informacije (za međurazdoblja). U slučaju da ih nije bilo dati odgovarajuću negativnu izjavu.

19.

DODATNE INFORMACIJE

19.1.

Osnovni kapital
Iznos upisanog i/ili odobrenog osnovnog kapitala, kao i uplaćenog kapitala. Ukoliko osnovni kapital nije uplaćen u celosti, navesti i iznos neuplaćenog dela i razloge zbog kojih nije uplaćen. Za svaku vrstu i klasu akcija navesti:
a) broj odobrenih akcija
b) broj akcija koje su izdate i uplaćene i
v) nominalnu vrednost akcija ili napomenu da su akcije izdate bez nominalne vrednosti

19.1.2.

Broj i nominalnu vrednost sopstvenih akcija izdavaoca i njihovo učešće u osnovnom kapitalu izdavaoca.

19.1.3.

Broj zamenljivih hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje akcija izdavaoca, uz navođenje uslova u vezi sa sticanjem tih akcija

19.1.4.

Postojanje bilo kakve odluke ili obaveze izdavaoca u vezi sa davanjem prava prvenstva pri upisu hartija od vrednosti kod budućih povećanja osnovnog kapitala

19.1.5.

Informacije o broju i procentu akcija za koje su izdate izvedene hartije od vrednosti

19.1.6.

Prikaz promena vrednosti osnovnog kapitala u prethodnom periodu

19.2.

Statut društva

19.2.1.

Opis delatnosti izdavaoca, uz navođenje članova statuta kojima je to regulisano

19.2.2.

Kratki prikaz odredaba statuta o organima društva, kao i mogućih drugih akata kojima je uređena podela izdavaoca na administrativne celine.

19.2.3.

Opis prava, posebnih pogodnosti i ograničenja koji važe za svaku vrstu i klasu već izdatih akcija.

19.2.4.

Opis aktivnosti koje su potrebne kako bi se promenila prava imalaca akcija, uz navođenje slučajeva u kojima odredbe osnivačkog akta i statuta odstupaju od odredbi Zakona o privrednim društvima, a po osnovu odredbi koje to izričito dopuštaju.

21.2.5.

Opis načina na koji se sazivaju godišnje redovne i vanredne skupštine akcionara.

19.2.6.

Kratak opis bilo koje odredbe statuta izdavaoca, koja daje mogućnost da se odloži ili spreči sticanje kontrolnog paketa akcija izdavaoca

19.2.7.

Navođenje odredaba statuta ili drugog akta izdavaoca koja nalaže obelodanjivanje učešća u osnovnom kapitalu izdavaoca ili u glasačkim pravima.

19.2.8.

Navođenje posebnih odredaba statuta koje se odnose na promenu osnovnog kapitala

20.

ZNAČAJNI UGOVORI
Skraćeni prikaz svakog značajnog ugovora, izuzev ugovora koje izdavalac zaključuje u sklopu redovnog poslovanja, gde je izdavalac samostalno ili kao član grupe (koncerna) bio strana u pravnom poslu, i to u razdoblju od dve godine pre datuma Dokumenta o registraciji.
Skraćeni prikaz bilo kog drugog ugovora, izuzev ugovora koji se zaključuje u okviru redovnog poslovanja, koji je zaključio bilo koji član grupe kojoj pripada i izdavalac i koji sadrži bilo koju odredbu na osnovu koje bilo koji član grupe ima obavezu ili pravo, značajno za grupu, na dan Dokumenta o registraciji.

21.

INFORMACIJE ČIJI SU IZVOR TREĆA LICA I IZJAVE STRUČNJAKA

21.1.

Kad je u Dokument o registraciji uključeno i mišljenje ili izveštaj koje je izradilo treće lice, kome je priznat status stručnjaka u nekom području, navesti ime tog lica, službenu adresu, kvalifikacije, kao i eventualne interese u vezi sa izdavaocem. Ukoliko je ovo mišljenje ili izveštaj pripremljen na zahtev izdavaoca, uključiti i jasnu izjavu da je mišljenje ili izveštaj izrađen na zahtev izdavaoca, u obliku i sadržaju u kojem je uključen, uz saglasnost lica koje je odgovorno za sadržaj tog dela Dokumenta o registraciji.

21.2.

Kad informacije dolaze od trećeg lica, navesti da su te informacije tačno prenete i da prema saznanju izdavaoca, koliko se može potvrditi na osnovu informacija koje je objavilo treće lice, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije bile netačne ili obmanjujuće. Takođe, precizno navesti izvor(e) ovih informacija.

22.

DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID
Izjava da će za sve vreme važenja Dokumenta o registraciji, biti dostupni sledeći dokumenti:
a) Statut i osnivački akt izdavaoca
b) Svi izveštaji, pisma i drugi dokumenti, finansijske informacije o prošlom poslovanju, procene i mišljenja stručnjaka, koji su pripremljeni na zahtev izdavaoca, čiji je bilo koji deo uključen u Dokument o registraciji ili na koji se Dokument o registraciji poziva;
v) Finansijske informacije o prošlom poslovanju ili, u slučaju grupe, finansijske informacije o prošlom poslovanju za izdavaoca i njegova zavisna preduzeća pojedinačno, za dve finansijske godine, koje prethode objavi Dokumenta o registraciji.
Navesti vreme i mesto na kome su navedeni dokumenti dostupni javnosti i gde se mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.

23.

INFORMACIJE O UDELIMA

23.1.

Informacije koje se odnose na društva u kojima izdavalac ima udeo u kapitalu, koji može da ima značajan uticaj na procenu imovine i obaveza, finansijskog položaja ili dobitaka i gubitaka izdavaoca.

24.

CILJEVI I POLITIKA ULAGANJA

24.1.

Detaljan opis cilja i politike ulaganja zatvorenog investicionog fonda i moguće promene cilja i politike ulaganja, uključujući sve okolnosti u kojima takve promene zahtevaju odobrenje samih imalaca akcija fonda. Opis svih tehnika i instrumenata koji se mogu koristiti pri upravljanju zatvorenim investicionim fondom.

24.2.

Ograničenja u zaduživanju i finansiranju zaduživanjem koja važe za zatvoreni investicioni fond. Ukoliko takvo ograničenje ne postoji, tada uključiti izjavu u tom smislu.

24.3.

Regulatorni status zatvorenog investicionog fonda i naziv regulatora koji nadzire osnivanje i rad tog fonda

24.4.

Profil investitora koji predstavlja ciljnu grupu zatvorenog investicionog fonda

25.

OGRANIČENJA ULAGANJA

25.1.

Navesti sva ograničenja ulaganja koja se primenjuju na zatvoreni investicioni fond, kao i način na koji će investitori biti obavešteni o aktivnostima koje će društvo za upravljanje fondom preduzeti u slučaju kršenja ovih ograničenja.

25.2.

U slučaju kad je preko 20% ukupne imovine fonda (osim u slučajevima u kojima se primenjuju tačke 25.3. i 25.4.)
a) Neposredno ili posredno uloženo ili pozajmljeno jednom izdavaocu finansijskog instrumenta, uključujući tu i njemu podređena društva ili povezana društva, ili
b) Uloženo u jednog ili više subjekata zajedničkog ulaganja, koji mogu uložiti više od 20% svoje ukupne imovine u druge subjekte zajedničkog ulaganja (zatvorenog ili otvorenog tipa), ili
v) Izloženo prema kreditnoj sposobnost ili solventnosti bilo kog drugog lica uključujući i sa njim povezana društva potrebno je navesti sledeće informacije:
1. Informacije koje se odnose na svakog osnovnog izdavaoca/subjekta zajedničkog ulaganja, i to na način propisan ovim Pravilnikom za Dokument o registraciji za akcije (u slučaju a), ili na način propisan za Dokument o registraciji za akcije subjekata zajedničkog ulaganja zatvorenog tipa (u slučaju b) ili na način propisan za Dokument o registraciji za dužničke hartije od vrednosti i izvedene hartije od vrednosti (u slučaju v), ili
2. Ako su hartije od vrednosti koje je izdao osnovni izdavalac/subjekt zajedničkog ulaganja/drugo lice, već uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno MTP, ili drugom istovetnom tržištu, ili za obaveze jemči pravno lice čije su hartije od vrednosti uključene u trgovanje na uređenom ili istovetnom (drugom odgovarajućem) tržištu, navesti poslovno ime i sedište osnovnog izdavaoca/subjekta zajedničkog ulaganja, kao i podatke o uređenom ili istovetnom tržištu na kome su njegove hartije od vrednosti uključene.
Ovaj zahtev se neće primenjivati u slučajevima kad se pređe prag od 20% zbog apresijacije ili depresijacije, promena deviznih kurseva ili zbog prenosa prava, premija, koristi u obliku kapitala ili zbog bilo koje druge aktivnosti koja utiče na svakog imaoca, uz uslov da društvo za upravljanje vodi računa o pragu kad uzima u razmatranje promene investicionog portfelja.
Ova tačka se ne primenjuje na ulaganje u hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija ili jedinice lokalne uprave ili samouprave.
Podtačka a) ove tačke ne primenjuje se na subjekt za zajednička ulaganja čiji je cilj ulaganja da bez značajnih izmena prati priznat i objavljen indeks koji se sastoji od širokog niza finansijskih instrumenata. Potrebno je priložiti opis sastava indeksa.

25.3.

Kad subjekt za zajedničko ulaganje može uložiti više od 20% svoje ukupne imovine u druge subjekte zajedničkog ulaganja (otvorenog ili zatvorenog tipa), opis načina na koji se rizik, povezan s tim investicijama, može eventualno rasporediti (riskspread). Takođe, tačka 25.2. se primenjuje na ulaganja tog subjekta zajedničkog ulaganja kao da su ta ulaganja izvršena neposredno od strane zatvorenog investicionog fonda.

25.4.

U vezi podtačke (v) tačke 25.2. - ako je unapred dato jemstvo (collateral) kojim se pokriva taj deo izloženosti prema bilo kojoj strani koja učestvuje, a koji prelazi 20% imovine subjekta za zajedničko ulaganje, navesti pojedinosti o sporazumima koji se odnose na ovakva jemstva.

25.5.

U slučaju kad subjekt za zajedničko ulaganje može uložiti preko 40% svoje bruto imovine u neki drugi subjekt za zajedničko ulaganje, potrebno je da objavi jednu od sledećih informacija:
a) informacije koje se odnose na te druge subjekte za zajedničko ulaganje, na način propisan za Dokument o registraciji za akcije subjekata zajedničkog ulaganja zatvorenog tipa;
b) ukoliko su hartije od vrednosti koje izdaje drugi subjekt za zajedničko ulaganje već uključene u trgovanje na uređenom ili drugom odgovarajućem tržištu, navesti poslovno ime, sedište, prirodu poslovanja tog subjekta, kao i poslovno ime i sedište uređenog ili tog drugog tržišta na kome su uključene hartije od vrednosti.

26.

Ako subjekt za zajednička ulaganja ulaže direktno u robu (commodities), navesti tu činjenicu i procenat sredstava koja će biti uložena na taj način.

27.

U slučaju da se radi o subjektu za zajedničko ulaganje u nekretnine, potrebno je navesti tu činjenicu, procenat portfelja koji se ulaže u nekretnine, kao i opis nekretnina i sve značajne troškove koji su povezani sa sticanjem takve nekretnine. Pored toga, potrebno je priložiti izveštaj o proceni nekretnina.
Takođe, potrebno je navesti podatke o:
a) licu koje vrši procenu vrednosti nekretnina;
b) drugim licima koja su odgovorna za upravljanje nekretninom.

27.

Kad subjekt za zajedničko ulaganje ulaže u izvedene finansijske instrumente, instrumente tržišta novca ili u valute, pri čemu to ulaganje nije namenjeno u svrhu uspešnog upravljanja portfeljom (tj. samo u svrhu smanjivanja, prenosa ili uklanjanja investicionog rizika u osnovnim investicijama subjekta za zajedničko ulaganje, uključujući sve tehnike ili svaki instrument koji se koristi za osiguranje zaštite od rizika kurseva i kredita), izjava o tome da li se ta ulaganja koriste samo za zaštitu (hedging), kao i opis načina na koji se rizici povezani s tim instrumentima mogu eventualno rasporediti.

28.

PRUŽAOCI USLUGA

28.1.

Maksimalno stvaran ili procenjen iznos svih značajnih naknada koje subjekt za zajedničko ulaganje plaća, direktno ili indirektno, za sve usluge po sporazumima zaključenim na ili pre datuma dokumenta o registraciji, sa podacima kako se te naknade obračunavaju.
Opis drugih značajnijih stalnih plaćanja subjekta za zajedničko ulaganje, ako postoje.

28.2.

Ako pružaoci usluga subjektu za zajedničko ulaganje primaju neku materijalnu korist od trećih lica, a po osnovu pružanja usluge subjektu za zajedničko ulaganje, navesti podatke o tom trećem licu, i opisati prirodu navedene materijalne koristi.

28.3.

Podatke o pružaocu usluge koji je odgovoran za utvrđivanje i izračun neto vrednosti imovine (net assetvalue) subjekta za zajedničko ulaganje

28.4.

Opis svih potencijalno značajnih sukoba interesa koje pružaoci usluga subjektu za zajedničko ulaganje eventualno imaju, između dužnosti prema subjektu za zajedničko ulaganje i dužnosti koje imaju prema trećim licima i njihovim drugim interesima. Opis svih sporazuma koji postoje za rešavanje takvih potencijalnih sukoba.

29.

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

29.1.

Navesti podatke o društvu za upravljanje, a posebno:
poslovno ime, sedište, matični broj i broj upisa u Agenciji za privredne registre, pravni oblik subjekta, adresa i broj telefona za kontakt, datum osnivanja i datum upisa u registar, kao i događaji značajni za društvo.
Navesti i regulatorno telo ovlašćeno za nadzor nad radom društva za upravljanje.

29.2.

U slučaju da, u odnosu na imovinu subjekta za zajedničko ulaganje, društvo za upravljanje koristi usluge investicionog savetovanja nekog trećeg lica, navesti podatke o tom licu.

30.

ČUVANJE I VOĐENJE IMOVINE

30.1.

Potpuni opis načina na koji će se držati imovina subjekta za zajedničko ulaganje i ko će je držati, kao i svakog povereničkog (fiduciary) ili sličnog odnosa između subjekta za zajedničko ulaganje i bilo kog trećeg lica u vezi sa čuvanjem i vođenjem imovine.
Kad je imenovan kastodijan, upravitelj ili drugi poverenik navesti:
a) poslovno ime, sedište, matični broj i broj upisa u Agenciji za privredne registre, pravni oblik subjekta, adresa i broj telefona za kontakt, datum osnivanja i datum upisa u registar, kao i događaji značajni za društvo.
b) opis obaveza tog lica prema sporazumu o čuvanu i vođenju imovine ili sličnom sporazumu;
v) svi sporazumi o čuvanju i vođenju imovine, preneti na druga lica;
g) pravni status svake strane i lica na koja su preneseni sporazumi.

30.2.

Kad imovinu subjekta za zajedničko ulaganje za njegov račun drže subjekti koji ne spadaju u one subjekte navedene u tački 30.1., opis načina na koji se drži ta imovina, zajedno sa opisom svih dodatnih rizika.

31.

PROCENA

31.1.

Opis učestalosti i načela procene hartija od vrednosti, kao i načina na koji će se odrediti neto vrednost imovine subjekta za zajedničko ulaganje, po kategorijama investiranja, i izjava o načinu na koji će se investitori obaveštavati o tako izračunatoj neto vrednosti imovine.

31.2.

Pojedinosti o svim okolnostima u kojima se procenjivanje može privremeno obustaviti i izjava o načinu na koji će se investitori obavestiti o takvoj obustavi.

32.

FINANSIJSKI PODACI U POSEBNIM SLUČAJEVIMA

32.1.

Kada od datuma osnivanja subjekt za zajedničko ulaganje nije započeo s poslovanjem i nije izrađen finansijski izveštaj do dana izrade Dokumenta o registraciji, dati odgovarajuću izjavu u tom smislu.
Kad su finansijski izveštaji izrađeni, na odgovarajući način, navesti informacije kako je propisano odredbama tačke 20. Dokumenta o registraciji za akcije iz Priloga I ovog pravilnika.

32.2.

Detaljna analiza portfolija subjekta za zajedničko ulaganje. Ako ista nije revidirana, jasno je označiti kao takvu.

32.3.

Navesti poslednje obračunate neto vrednosti imovine po svakoj hartiji od vrednosti. Ako iste nisu revidirane, jasno navedeno označiti.

 

Prilog VIII

MINIMALNI SADRŽAJ DOKUMENTA O REGISTRACIJI ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE IZDAJE REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNE POKRAJINE ILI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

1.

ODGOVORNA LICA

1.1.

Navode se sva lica odgovorna za informacije sadržane u Prospektu. Takođe, navode se i lica koja odgovaraju za posebne delove Prospekta, ako takve postoje, uz naznaku dela dokumenta za koji odgovaraju. Za fizička lica, uključujući i članove administrativnih, upravnih i nadzornih organa izdavaoca, navode se ime, prezime i njihova funkcija. Za pravno lice navodi se poslovno ime i sedište.

1.2.

Potpisana izjava odgovornih lica glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u Prospektu u skladu s činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta". Izjava lica odgovornih za posebne delove Prospekta koja glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u posebnom delu Prospekta za koji smo odgovorni, u skladu s činjenicama, kao i da činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta nisu izostavljene".

2.

FAKTORI RIZIKA
Navesti sve faktore rizika specifične za izdavaoca koje mogu uticati na sposobnost izdavaoca da izmiruje svoje obaveze prema imaocima hartija od vrednosti

3.

INFORMACIJE O IZDAVAOCU

3.1.

Naziv izdavaoca i opis njegovog pravnog položaja u okviru državne uprave

3.2.

Sedište, adresa, matični broj izdavaoca i e-mail adresa i kontakt telefon

3.3.

Događaji koji mogu biti od značaja za procenu solventnosti izdavaoca

3.4.

Podatke o organima upravljanja, kao i licima koji su članovima tih organa.

3.5.

Ekonomski (privredni) pokazatelji izdavaoca, uključujući:
a) Strukturu privrede sa podacima o najvažnijim sektorima privrede;
b) Ukupan bruto proizvod izdavaoca sa analitičkim podacima po sektorima, za razdoblje dve finansijske godine koje prethode datumu Dokumenta o registraciji.

4.

JAVNE FINANSIJE I TRGOVINA

4.1.

Navesti informacije za dve poslednje finansijske godine za:
a) Poreski i budžetski sistem;
b) Bruto javni dug, uključujući ukupan podatak o dugu, ročnu strukturu neizmirenog duga; (sa posebnim osvrtom na preostali dug sa dospećem kraćim od jedne godine) i evidenciju o plaćanju duga i delovima duga, iskazano u dinarima i stranoj valuti;
v) Podatke o spoljnoj trgovini i platnom bilansu;
g) Deviznim rezervama, uključujući sva moguća opterećenja takvih deviznih rezervi u obliku terminskih ugovora ili derivata;
d) Finansijskoj poziciji izdavaoca i izvorima sredstava, uključujući likvidne depozite dostupne u nacionalnoj valuti;
đ) Podatke o prihodima i rashodima izdavaoca.
Opis svih revizorskih postupaka ili postupaka nezavisne kontrole računa izdavaoca.

5.

ZNAČAJNE PROMENE

5.1.

Detalji o značajnijim promenama koje se odnose na informacije navedene u tački 4, a koje su nastupile od završetka poslednje finansijske godine, a ako takvih promena nije bilo dati odgovarajuću negativnu izjavu.

6.

SUDSKI, UPRAVNI I ARBITRAŽNI POSTUPCI

6.1.

Informacije o svim upravnim, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući i postupke koji predstoje ili su nerešeni, a o kojima izdavalac ima saznanja) tokom perioda koji obuhvata najmanje prethodnih 12 meseci, a koji su imali, ili su mogli da imaju, značajan uticaj na finansijski položaj izdavaoca. Ako ovakvih postupaka nema, potrebno je dati odgovarajuću negativnu izjavu.

6.2

Informacije o mogućem imunitetu iz nekih sudskih postupaka, koje ima izdavalac

7.

IZJAVE STRUČNJAKA
Kad je u Dokument o registraciji uključeno i mišljenje ili izveštaj koji je izradilo treće lice, kome je priznat status stručnjaka u nekom području, navesti ime tog lica, službenu adresu, kvalifikacije, kao i eventualne interese u vezi s izdavaocem. Ukoliko je ovo mišljenje ili izveštaj pripremljeno na zahtev izdavaoca, uključiti i jasnu izjavu da je mišljenje ili izveštaj izrađeno na zahtev izdavaoca, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost lica koje je odgovorno za sadržaj toga dela Dokumenta o registraciji.
Navesti takođe, da li takav stručnjak ima bilo kakve interese koji bi mogli da utiču na njegovu nezavisnost pri davanju mišljenja.

8.

DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID
Izjava da će za sve vreme važenja Dokumenta o registraciji, biti dostupni sledeći dokumenti:
a) Finansijski izveštaji izdavaoca koji obuhvataju razdoblje od prethodne dve godine, sa izveštajem ovlašćenog revizora za svaku godinu, kao i budžet za tekuću finansijsku godinu;
b) Svi izveštaji, pisma i drugi dokumenti, finansijske informacije o prošlom poslovanju, procene i mišljenja stručnjaka, koji su pripremljeni na zahtev izdavaoca, čiji je bilo koji deo uključen u Dokument o registraciji ili na koji se Dokument o registraciji poziva;
Navesti vreme i mesto gde su navedeni dokumenti dostupni javnosti i gde se mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.

 

Prilog IX

MINIMALNI SADRŽAJ DOKUMENTA O DEPOZITNIM POTVRDAMA KOJE SE ODNOSE NA AKCIJE

 

 

INFORMACIJE O IZDAVAOCU DEPONOVANIH AKCIJA

1.

ODGOVORNA LICA

1.1.

Navode se sva lica odgovorna za informacije sadržane u Dokumentu o registraciji. Takođe, navode se i lica koja su odgovorna za informacije navedene u posebnim delovima Dokumenta o registraciji, ako takva postoje, uz naznaku dela dokumenta za koji su odgovorna. Za fizička lica, uključujući i članove uprave i/ili nadzornog odbora, navode se ime, prezime i funkcija u pravnom licu. Za pravno lice navodi se poslovno ime i sedište.

1.2.

Potpisana izjava odgovornih lica koja glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u Dokumentu o registraciji u skladu sa činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta".
Izjava lica odgovornih za informacije navedene u posebnim delovima Dokumenta o registraciji koja glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u posebnom delu Dokumenta o registraciji za koji smo odgovorni, u skladu sa činjenicama, kao i da činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta nisu izostavljene".

2.

LICA ZADUŽENA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH INFORMACIJA

2.1.

Ime i prezime ili poslovno ime lica koje je odgovorno za reviziju finansijskih izveštaja za razdoblje obuhvaćeno prikazanim finansijskim informacijama, uključujući i njihov status u pravnom licu.

2.2.

Ako je, u razdoblju koje obuhvataju prikazane finansijske informacije, došlo do promene ili otkaza fizičkom ili pravnom licu koje je odgovorno za reviziju finansijskih izveštaja, a isto nije ponovo imenovano, detaljno obrazložiti ovu promenu

3.

IZABRANE FINANSIJSKE INFORMACIJE

3.1.

Izabrane finansijske informacije o izdavaocu, prikazane za svaku finansijsku godinu, u razdoblju koje obuhvata finansijske informacije o poslovanju u prethodnom periodu, kao i za svako naredno međurazdoblje. Sve izabrane finansijske informacije prikazuju se u istoj valuti.
Izabrane finansijske informacije moraju da predstavljaju ključne podatke koji sažeto prikazuju finansijski položaj izdavaoca.

3.2.

Ako su prikazane finansijske informacije za poslednje međurazdoblje, moraju da se prikažu i uporedni podaci za odgovarajuća međurazdoblja u prethodnim finansijskim godinama.
Za uporedni prikaz bilansa stanja, dovoljno je da se prikaže odgovarajući godišnji bilans.

4.

FAKTORI RIZIKA
Detaljno navesti sve faktore rizika specifične za izdavaoca i/ili njegovu delatnost

5.

PODACI O IZDAVAOCU

5.1

Osnovni podaci i razvoj izdavaoca

5.1.1.

Poslovno ime izdavaoca

5.1.2.

Sedište izdavaoca, matični broj, broj registracije iz odgovarajućeg registra privrednih subjekata u koji je izdavalac upisan

5.1.3

Pravna forma izdavaoca, adresa, broj telefona na kojem je dostupan i e-mail adresa

5.1.4.

Datum osnivanja i registracije izdavaoca

5.1.5.

Događaji značajni za razvoj izdavaoca

5.2.

Značajna ulaganja

5.2.1.

Opis (uključujući i vrednost) najznačajnijih investicija izdavaoca za svaku finansijsku godinu za prikazano prethodno razdoblje sve do datuma Dokumenta o registraciji dokumenta

5.2.2.

Opis najznačajnijih tekućih investicija (uključujući i vrednost) izdavaoca u zemlji, odnosno inostranstvu, kao i način finansiranja investicija (sopstveni ili pozajmljeni izvori)

5.2.3.

Informacije o budućim značajnim investicijama izdavaoca za koje je uprava društva već preuzela obaveze

6.

PREGLED POSLOVANJA

6.1.

Osnovne delatnosti

6.1.1.

Opis predmeta poslovanja, navođenje glavnih delatnosti i ključnih aktivnosti po osnovu kojih izdavalac ostvaruje najveći prihod uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje ili usluga koje pruža, za svaku finansijsku godinu u prikazanom prethodnom razdoblju

6.1.2.

Opis svih novih značajnih proizvoda ili usluga koje su uvedene, trenutni status razvoja tog proizvoda ili usluge u meri u kojoj je već poznat javnosti

6.2.

Glavna tržišta
Opis glavnih tržišta na kojima je prisutan izdavalac, uključujući i prikaz ukupnih prihoda po delatnostima i tržištima (geografski razdvojenim), u razdoblju na koje se odnose prikazane finansijske informacije u prethodnom periodu

6.3.

U slučaju da su na informacije iz tačke 6.1. i 6.2. uticale neke vanredne činjenice i okolnosti, detaljno ih opisati

6.4.

Prikaz informacija o patentima, licencama, značajnim ugovorima ili novim proizvodnim procesima, koji su od bitnog značaja za profitabilnost poslovanja izdavaoca. Detaljnost prikaza usaglasiti sa stepenom uticaja nekog od navedenih elemenata na poslovanje izdavaoca

6.5.

U slučaju da izdavalac daje bilo kakvu izjavu o svom položaju na tržištu, navesti činjenice na kojima se zasniva navedena izjava

7.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

7.1.

Ako je izdavalac deo grupe (npr. koncerna) dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe

7.2.

Spisak zavisnih društava izdavaoca, uključujući poslovno ime, sedište, procenat učešća u osnovnom kapitalu i glasačkim pravima, ako je isti različit od procenta učešća u osnovnom kapitalu

8.

NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

8.1.

Informacije o postojećoj i planiranoj dugotrajnoj materijalnoj imovini (značajnim postrojenjima, opremi i nekretninama), uključujući imovinu pod lizingom, kao i prikaz tereta na imovini

8.2.

Opis svih problema u vezi zaštite životne sredine koji bi mogli da utiču na korišćenje materijalne dugotrajne imovine

9.

POSLOVNI I FINANSIJSKI PREGLED

9.1.

Finansijsko stanje
Opis finansijskog stanja izdavaoca, promene finansijskog stanja, opis rezultata poslovanja za svaku godinu i međurazdoblja koja su obuhvaćena prikazanim finansijskim informacijama o poslovanju u prethodnom periodu, uključujući uzroke značajnih promena iz godine u godinu, u meri u kojoj je to potrebno da se razume poslovanje izdavaoca u celini, s tim da to nije navedeno na drugim mestima u dokumentu.

9.2.

Poslovni rezultati

9.2.1.

Informacije o činjenicama, uključujući nove i vanredne (retke ili neobične) događaje, u poslovanju koje značajno utiču na prihode iz poslovanja izdavaoca, uz navođenje u kojoj meri je konkretni događaj uticao na prihode

9.2.2.

Ako finansijski podaci u dokumentu prikazuju promene u prodaji ili prihodima, opisati razloge za takve promene

9.2.3.

Informacije u vezi svih državnih, ekonomskih, fiskalnih, monetarnih ili političkih mera ili faktora koji su značajno uticali, ili bi mogli značajno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje izdavaoca

10.

IZVORI SREDSTAVA

10.1.

Informacije o izvorima sredstava izdavaoca (kratkoročnim i dugoročnim)

10.2.

Objašnjenje iznosa i izvora sredstava, kao i opis novčanog toka izdavaoca

10.3.

Informacije o bonitetu izdavaoca i strukturi finansiranja izdavaoca

10.4.

Informacije o svim ograničenjima korišćenja kapitalnih sredstava koja su značajno uticala, ili bi mogla značajno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje izdavaoca

10.5.

Informacije o predviđenim izvorima finansiranja koji su potrebni kako bi se ispunile obaveze iz tačaka 5.2.3. i 8.1.

11.

ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ, PATENTI I LICENCE
Ukoliko je to od značaja za poslovanje i prihode izdavaoca, navesti opis programa istraživanja i razvoja izdavaoca za svaku finansijsku godinu u razdoblju obuhvaćenom finansijskim informacijama za prošlo poslovanje, uključujući iznos utrošen na aktivnosti istraživanja i razvoja koje je finansirao izdavalac.

12.

TRENDOVI

12.1.

Najznačajniji trendovi u proizvodnji, prodaji i zalihama, troškovima i prodajnim cenama, od završetka poslednje finansijske godine do datuma Dokumenta o registraciji

12.2.

Informacije o svim poznatim trendovima, neizvesnostima, zahtevima, obavezama ili događajima, koji bi verovatno mogli da imaju značajan uticaj na mogućnosti razvoja izdavaoca, najmanje za tekuću godinu

13.

PREDVIĐANJA ILI PROCENE DOBITI
Ukoliko se izdavalac odluči da uključi procenu ili predviđanje dobiti, Dokument o registraciji mora da sadrži i tačke 13.1, 13.2, 13.3. i 13.4.

13.1.

Izjava o glavnim pretpostavkama na kojima je izdavalac zasnovao svoje predviđanje ili procenu. Jasno se moraju navesti pretpostavke na koje uprava izdavaoca može da utiče od onih na koje članovi upravnih, rukovodećih i nadzornih tela izdavaoca ne mogu da utiču

13.2.

Izveštaj koji priprema ovlašćeni revizor u kome se navodi da je, po mišljenju ovlašćenog revizora, predviđanje ili procena pravilno sastavljena na osnovu računovodstvenih pravila koje se koriste za predviđanje dobiti ili procene, u skladu sa računovodstvenim politikama izdavaoca

13.3.

Predviđanje ili procena dobiti mora biti pripremljena na način da bude uporediva sa prikazanim finansijskim informacijama za prethodni period

13.4.

Ukoliko je u ranijem prospektu bilo objavljeno predviđanje za razdoblje koje još traje, potrebno je navesti da li je predviđanje još uvek tačno, odnosno potrebno je navesti objašnjenje zbog čega takvo predviđanje više ne važi, ukoliko je to slučaj

14.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

14.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije koje u izdavaocu obavljaju sledeća lica:
a) članovi upravnih i nadzornih organa,
b) osnivači, ukoliko je izdavalac osnovan u razdoblju manjem od pet godina,
v) svaki viši rukovodilac, koji je značajan za procenu stručnog znanja i iskustva u upravljanju poslovanjem izdavaoca.
Za sva navedena lica prikazuju se značajni poslovi koje obavljaju van izdavaoca, a koji su od uticaja na izdavaoca
Takođe, potrebno je navesti i eventualnu rodbinsku povezanost navedenih lica.
Za svakog člana upravnog, rukovodećeg ili nadzornog organa izdavaoca ili svakog lica navedenog pod (v) prve podtačke, navesti pojedinosti o odgovarajućem upravljačkom znanju i iskustvu tog lica sa sledećim informacijama:
a) imena svih društava u kojima je to lice bilo član upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa, bilo kada u prethodnih pet godina, uz napomenu da li je to lice još uvek član tih organa. Nije potrebno da se navedu sva zavisna društva izdavaoca u kojima je to lice takođe član upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa;
b) presude za krivična dela protiv privrede u poslednjih pet godina;
v) pojedinosti o svim postupcima stečaja ili likvidacije, u vezi sa kojima je lice iz tačke a) i v) prve podtačke bilo povezano obavljajući navedene funkcije u nekom društvu, u poslednjih pet godina;
g) pojedinosti o svim službenim optužbama ili sankcijama od strane pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući određena strukovna tela) prema licima od a) do v) iz prve podtačke, kao i podatak o tome da li je sudskom odlukom to lice isključeno ili mu je zabranjen rad u takvim organima, u razdoblju od najmanje poslednjih pet godina. Ukoliko ne postoje takve informacije koje treba da se objave, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

14.2.

Sukob interesa upravnih, rukovodećih i nadzornih organa i višeg rukovodstva
Potencijalni sukob interesa lica iz tačke 14.1, i to u pogledu njihovih ličnih interesa i njihovih obaveza i dužnosti prema izdavaocu. U slučaju da sukob interesa ne postoji, daje se jasna izjava o tome.
Navesti eventualne sporazume ili dogovore sa najvećim akcionarima, klijentima, dobavljačima ili drugim licima, na osnovu kojih je bilo koje lice iz tačke 14.1. izabrano za člana upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa ili člana višeg rukovodstva.
Prikazati pojedinosti o bilo kakvim ograničenjima koje dogovore lica iz tačke 14.1. o ustupanju njihovog učešća u hartijama od vrednosti izdavaoca za određeno vremensko razdoblje

15.

NAKNADE I POGODNOSTI
Navesti naknade i posebne pogodnosti koje su od izdavaoca primala lica navedena u tački 14.1. u razdoblju poslednje finansijske godine

15.1.

Iznos naknade i primanja (uključujući svu potencijalnu ili odloženu naknadu) i nenovčana davanja koja izdavalac, uključujući i njegova povezana društva, odobri takvim licima za sve oblike rada i usluga, koje bilo koje lice pruži izdavaocu i povezanim društvima.
Navedene informacije se moraju navesti pojedinačno za svako lice.

15.2.

Ukupni iznosi koje izdavalac, ili njegova povezana društva, izdvoje u svrhu ostvarivanja prava na naknadu u slučaju penzionisanja ili sličnih pogodnosti.

16.

PRAKSA UPRAVE
Za poslednju završenu finansijsku godinu, za lica pod a) prve podtačke tačke 14.1. navesti pojedinačno:

16.1.

Datum isteka aktuelnog mandata i vremenski period tokom kojeg je lice obavljalo tu funkciju

16.2.

Informacije o ugovorima o delu članova upravnih, rukovodećih i nadzornih organa zaključenim sa izdavaocem, ili bilo kojim od njegovih povezanih društava koji predviđaju pogodnosti po raskidu radnog odnosa. Ako nema takvih ugovora, potrebna je odgovarajuća negativna izjava.

16.3.

Informacije o komisiji za reviziju i komisiji za naknade izdavaoca, uključujući imena članova komisija i kratko navođenje propisanih uslova po kojima komisije rade.

16.4.

Izjava izdavaoca o usklađenosti sa standardima korporativnog upravljanja.

17.

ZAPOSLENI

17.1.

Broj zaposlenih na kraju perioda ili prosek za svaku finansijsku godinu prikazanu u prethodnom razdoblju do datuma Dokumenta o registraciji (kao i promene tih podataka, ukoliko su one značajne) i ukoliko je to moguće i bitno, prikazati podelu zaposlenih po osnovnim vrstama delatnosti i geografskim lokacijama. Ukoliko izdavalac zaposli veći broj lica na određeno vreme, navesti prosečan broj zaposlenih na određeno vreme, tokom poslednje finansijske godine.

17.2.

Za svako lice iz tačke 14.1. navesti informacije o eventualnom vlasništvu nad akcijama izdavaoca i svim opcijama na akcije izdavaoca, sa poslednjim mogućim datumom.

17.3.

Opis svih aranžmana u vezi sa mogućnošću sticanja akcija izdavaoca od strane zaposlenih.

18.

VEĆINSKI AKCIONARI

18.1.

Ime ili poslovno ime lica koje, neposredno ili posredno, poseduje učešće u kapitalu izdavaoca ili u pravu glasa, a koje je potrebno da se prijavi u skladu sa članom 57. Zakona o tržištu kapitala, zajedno sa iznosom učešća svakog takvog lica. Ukoliko takvog lica nema, dati odgovarajuću negativnu izjavu.

18.2.

Navesti da li akcije izdavaoca daju različito pravo glasa, ili odgovarajuću negativnu izjavu o tome.

18.3.

Prema saznanjima izdavaoca, navesti podatke o licu koje ima kontrolni položaj u izdavaocu, navesti karakteristike tog stečenog položaja, kao i mere kojima se sprečava korišćenje navedenog položaja na štetu izdavaoca.

18.4.

Opis svih sporazuma, poznatih izdavaocu, čije bi sprovođenje, naknadno, moglo rezultirati promenom kontrolnog položaja u izdavaocu.

19.

TRANSAKCIJE POVEZANIH LICA
Navesti finansijske transakcije izdavaoca i povezanih lica, izvršene u razdoblju koje obuhvata prikaz finansijskih informacija u prethodnom razdoblju, kao i:
a) prirodu i obim transakcija; ako neka od transakcija nije bila u najboljem interesu jedne od strana objasniti razloge za takvu transakciju
b) iznos ili procenat koji predstavljaju transakcije povezanih strana u prometu izdavaoca.

20.

FINANSIJSKI PODACI O IMOVINI, OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU, KAO I DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVAOCA

20.1.

Finansijski podaci o poslovanju u prethodnom periodu
Uključiti godišnje finansijske izveštaje za tri poslednje poslovne godine sa izveštajem revizora za svaku pojedinačnu godinu, shodno propisima koji uređuju sastavljanje finansijskih izveštaja (ukoliko izdavalac posluje u kraćem periodu, onda za to razdoblje).

20.2.

Probne finansijske informacije ("pro forma" finansijski podaci)
U slučaju značajne promene ili predviđanja promene finansijskih podataka, koja bi mogla biti uzrokovana određenom posebnom transakcijom/poslom, opisati način na koji bi transakcija/posao mogla uticati na imovinu i obaveze, kao i na prihode izdavaoca, ukoliko bi se ta transakcija/posao izvršila na početku perioda o kome se izveštava ili na datum izveštavanja.
Probne finansijske informacije moraju biti potvrđene izveštajem ovlašćenog revizora.

20.2.1.

"Pro forma" informacije moraju da sadrže opis transakcije, strane uključene u transakciju ili preduzeća uključena u transakciju, kao i vremenski period na koje se ta transakcija odnosi.
Navesti:
a) Svrhu prikazivanja "pro forma" forma podataka;
b) Napomenu da je "pro forma" podatak pripremljen samo u ilustrativne svrhe.
c) Napomenu da se po svojoj prirodi, "pro forma" podatak odnosi na hipotetičku situaciju, te stoga ne predstavlja stvarno finansijsko stanje kompanije.

20.2.2.

"Pro forma" finansijski podaci koji se objavljuju moraju se odnositi na:
a) Tekuće finansijsko razdoblje,
b) Poslednje završeno finansijsko razdoblje
c) Zadnje međurazdoblje (kvartal, polugodište) za koje su relevantne originalne finansijske informacije već objavljene ili će biti objavljene zajedno sa prospektom.

20.2.3.

Probna usklađenja moraju biti:
a) Jasno prikazana i objašnjena;
b) Direktno u vezi sa transakcijom;
v) Potkrepljena činjenicama.
Za bilans uspeha ili novčani tok, koji su prikazani u "pro forma" finansijskim podacima mora stajati jasna napomena o tome da li se očekuje da će isti imati trajan uticaj na izdavaoca ili neće.

20.2.4.

Izveštaj koji priprema ovlašćeni revizor mora da sadrži i mišljenje u kojem potvrđuje:
a) Da su "pro forma" finansijski podaci pravilno prezentirani prema navedenoj osnovi (pretpostavkama, metodama i procedurama) i
b) Da je osnova (pretpostavke, metode, procedure) u skladu sa računovodstvenim politikama izdavaoca.

20.3.

Finansijski izveštaji
Ako izdavalac, pored svojih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, izrađuje i konsolidovane finansijske izveštaje, u Dokument o registraciji moraju biti uključeni i revidirani konsolidovani i nekonsolidovani finansijski izveštaji.
U Dokument o registraciji mora biti uključen i godišnji izveštaj o poslovanju društva, sastavljen od strane uprave.

20.4.

Revizija finansijskih izveštaja koji su uključeni u Dokument o registraciji

20.4.1.

Izjava da su godišnji finansijski izveštaji revidirani. Ako je lice odgovorno za reviziju odbilo da obavi reviziju ili je potpiše, ili je u svoj izveštaj uključilo određena ograničenja, ili se pak uzdržalo od mišljenja, te činjenice moraju biti navedene zajedno sa razlozima koji su ga naveli da tako postupi.

20.4.2.

Navođenje ostalih podataka u Dokumentu o registraciji koji su revidirani od strane ovlašćenog revizora.

20.5.

U slučaju da neki finansijski podaci u Dokumentu o registraciji nisu izvod iz revidiranih finansijskih izveštaja izdavaoca, navesti izvor podataka i dati jasnu izjavu da su navedeni podaci nerevidirani.

20.6.

Finansijski podaci za razdoblje kraće od poslovne godine

20.6.1.

Ukoliko je izdavalac od datuma poslednjih godišnjih revidiranih finansijskih izveštaja objavio kvartalni ili polugodišnji finansijski izvještaj, mora ih uključiti u Dokument o registraciji. Ako su kvartalni ili polugodišnji finansijski izveštaji revidirani, potrebno je priložiti izveštaj o reviziji. Ako kvartalni ili polugodišnji finansijski izveštaji nisu revidirani, navesti jasno tu činjenicu.

20.6.2.

Ako je datum Dokumenta o registraciji kasniji od 200 dana nakon završetka poslednje revidirane poslovne godine, obavezno je uključiti i finansijske izveštaje, koji mogu biti nerevidirani (u tom slučaju potrebno je jasno navesti tu činjenicu), a koji obuhvataju najmanje prvih šest meseci poslovne godine.
Ovi finansijski izveštaji moraju da sadrže uporedne podatke za isto razdoblje prethodne poslovne godine, osim za uporedni prikaz podataka bilansa stanja, gde je dovoljno prikazati godišnji bilans stanja prethodne godine.

20.7.

Politika dividende
Stav izdavaoca u vezi sa isplatom dividende i eventualna ograničenja u vezi sa isplatom dividende

20.7.1.

Iznos dividende po akciji za svaku finansijsku godinu u razdoblju koje obuhvata prikazane finansijske informacije u prethodnom periodu.

20.8.

Sudski, upravni i arbitražni postupci
Informacije o svim upravnim, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući i postupke koji predstoje ili su nerešeni, a o kojima izdavalac ima saznanja) tokom perioda koje obuhvata najmanje prethodnih 12 meseci, a koji su imali, ili su mogli da imaju, značajan uticaj na finansijski položaj ili profitabilnost izdavaoca i/ili grupe. Ako ovakvih postupaka nema, potrebno je dati odgovarajuću negativnu izjavu.

20.9.

Značajna promena finansijskog ili tržišnog položaja izdavaoca
Opis svih značajnih promena finansijskog ili tržišnog položaja izdavaoca, odnosno cele grupe, koje su se dogodile od završetka poslednjeg finansijskog razdoblja za koje su objavljene revidirane finansijske informacije ili privremene finansijske informacije za međurazdoblja. U slučaju da ih nije bilo, dati odgovarajuću negativnu izjavu.

21.

DODATNE INFORMACIJE

21.1.

Osnovni kapital
Iznos upisanog i/ili odobrenog osnovnog kapitala, kao i uplaćenog kapitala. Ukoliko osnovni kapital nije uplaćen u celosti, navesti i iznos neuplaćenog dela i razloge zbog kojih nije uplaćen. Za svaku vrstu i klasu akcija navesti:
a) Broj odobrenih akcija;
b) Broj akcija koje su izdate i uplaćene i
v) Nominalnu vrednost akcija ili napomenu da su akcije izdate bez nominalne vrednosti.

21.1.2.

Broj i nominalnu vrednost sopstvenih akcija izdavaoca i njihovo učešće u osnovnom kapitalu izdavaoca.

21.1.3.

Broj zamenljivih hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje akcija izdavaoca, uz navođenje uslova u vezi sa sticanjem tih akcija.

21.1.4.

Postojanje bilo kakve odluke ili obaveze izdavaoca u vezi sa davanjem prava prvenstva pri budućim povećanjima osnovnog kapitala.

21.1.5.

Informacije o broju i procentu akcija za koje su izdate izvedene hartije od vrednosti

21.1.6.

Prikaz promena vrednosti osnovnog kapitala u prethodnom periodu

21.2.

Statut društva

21.2.1.

Opis delatnosti izdavaoca uz navođenje članova Statuta kojima je to regulisano

21.2.2.

Kratki prikaz odredaba Statuta o organima društva, kao i mogućih drugih akata kojima je uređena podela izdavaoca na administrativne celine.

21.2.3.

Opis prava, posebnih pogodnosti i ograničenja koji važe za svaku vrstu i klasu već izdatih akcija.

21.2.4.

Opis aktivnosti koje su potrebne kako bi se promenila prava imalaca akcija, uz navođenje slučajeva u kojima odredbe osnivačkog akta i statuta odstupaju od odredbi Zakona o privrednim društvima, a po osnovu odredbi koje to izričito dopuštaju.

21.2.5.

Opis načina na koji se sazivaju godišnje redovne i vanredne skupštine akcionara

21.2.6.

Kratak opis bilo koje odredbe statuta izdavaoca, koja daje mogućnost da se odloži ili spreči sticanje kontrolnog paketa akcija izdavaoca.

21.2.7.

Navođenje odredaba statuta ili drugog akta izdavaoca koja nalaže obelodanjivanje učešća u osnovnom kapitalu izdavaoca ili u glasačkim pravima.

21.2.8.

Navođenje posebnih odredaba statuta koje se odnose na promenu osnovnog kapitala

22.

ZNAČAJNI UGOVORI
Skraćeni prikaz svakog značajnog ugovora, izuzev ugovora koje izdavalac zaključuje u sklopu redovnog poslovanja, gde je izdavalac samostalno ili kao član grupe (koncerna) bio strana u pravnom poslu, i to u razdoblju od dve godine pre datuma Dokumenta o registraciji.
Skraćeni prikaz bilo kog drugog ugovora, izuzev ugovora koji se zaključuje u okviru redovnog poslovanja, koji je zaključio bilo koji član grupe kojoj pripada i izdavalac i koji sadrži bilo koju odredbu na osnovu koje bilo koji član grupe ima obavezu ili pravo koje je značajno za grupu, na dan Dokumenta o registraciji.

23.

INFORMACIJE ČIJI SU IZVOR TREĆA LICA I IZJAVE STRUČNJAKA

23.1.

Kad je u Dokument o registraciji uključeno i mišljenje ili izveštaj koje je izradilo treće lice, kome je priznat status stručnjaka u nekom području, navesti ime tog lica, službenu adresu, kvalifikacije, kao i eventualne interese u vezi sa izdavaocem. Ukoliko je ovo mišljenje ili izveštaj pripremljen na zahtev izdavaoca, uključiti i jasnu izjavu da je mišljenje ili izveštaj izrađen na zahtev izdavaoca, u obliku i sadržaju u kojem je uključen, uz saglasnost lica koje je odgovorno za sadržaj tog dela Dokumenta o registraciji.

23.2.

Kad informacije dolaze od trećeg lica, navesti da su te informacije tačno prenete i da prema saznanju izdavaoca, koliko se može potvrditi na osnovu informacija koje je objavilo treće lice, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije bile netačne ili obmanjujuće. Takođe, precizno navesti izvor(e) ovih informacija.

24.

DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID
Izjava da će za sve vreme važenja Dokumenta o registraciji, biti dostupni sledeći dokumenti:
a) Statut i osnivački akt izdavaoca;
b) Svi izveštaji, pisma i drugi dokumenti, finansijske informacije o prošlom poslovanju, procene i mišljenja stručnjaka, koji su pripremljeni na zahtev izdavaoca, čiji je bilo koji deo uključen u Dokument o registraciji ili na koji se Dokument o registraciji poziva;
v) Finansijske informacije o prošlom poslovanju ili, u slučaju grupe, finansijske informacije o prošlom poslovanju za izdavaoca i njegova zavisna preduzeća pojedinačno, za dve finansijske godine, koje prethode objavi Dokumenta o registraciji.
Navesti vreme i mesto na kome su navedeni dokumenti dostupni javnosti i gde se mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.

25.

INFORMACIJE O UDELIMA

25.1.

Informacije koje se odnose na društva u kojima izdavalac ima udeo u kapitalu, koji može da ima značajan uticaj na procenu imovine i obaveza, finansijskog položaja ili dobitaka i gubitaka izdavaoca.

26.

INFORMACIJE O IZDAVAOCU DEPOZITNIH POTVRDA

26.1.

Poslovno ime i sedište društva

26.2.

Datum osnivanja društva

26.3.

Propisi na osnovu kojih posluje društvo

27.

INFORMACIJE O AKCIJAMA KOJE SU OSNOV DEPOZITNIH POTVRDA

27.1.

Opis vrste i klase hartije od vrednosti uključujući CFI kod i ISIN broj

27.2.

Naznaku propisa na osnovu koga su te akcije izdate

27.3.

Naznaku da akcije glase na ime

27.4.

Naznaku valute nominalne akcija

27.5.

Opis prava, uključujući i bilo kakva ograničenja istih, koje daju te akcije, kao i način ostvarivanja tih prava

27.6.

Pravo na dividendu:
- Datum na koji se pravo stiče;
- Vremenski rok nakon koga pravo prestaje, kao i, kad je primenljivo, naznaku lica u čiju korist ide prestanak ovog prava;
- Posebna ograničenja i postupci u vezi s dividendom za lica nerezidente;
- Procenat dividende i metod njenog obračuna, periodičnost i kumulativna ili nekumulativna priroda plaćanja.

27.7.

Druga prava:
a) Pravo glasa;
b) Pravo prvenstva upisa novih akcija kod povećanja osnovnog kapitala;
v) Posebna prava učestvovanja u profitu izdavaoca;
g) Odredbe o zameni za druge akcije;
d) Prava u slučaju likvidacije društva.

27.8.

Datum izdavanja akcija na kojima se zasnivaju depozitne potvrde, ako se takvo izdanje tek planira i akcije još ne postoje u vreme izdavanja depozitnih potvrda

27.9.

Ako se izdaju nove akcije u svrhu izdavanja depozitnih potvrda, naznačiti odluke i odobrenja na osnovu kojih će takve akcije biti izdate.

27.10.

Naznake bilo kakvih ograničenja prenosa akcija na kojima se zasnivaju depozitne potvrde

27.11.

Informacije o porezu od osnovnih akcija koji se obustavlja pri plaćanju
Naznaka preuzima li izdavalac odgovornost za obustavu poreza pri plaćanju.

27.12.

Naznaku postojanja obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, kao i pravila o kupovini i/ili pravu prodaje akcija malih akcionara (squeeze-out, sell-out)

27.13.

Navesti ponude za preuzimanje koje su se dogodile tokom tekuće finansijske godine i godine koja joj je prethodila. Navesti cenu u tim ponudama, odnosno uslove zamene, ukoliko se plaćanje vršilo drugim hartijama od vrednosti.

27.14.

"Lock-up" sporazumi
Strane koje učestvuju u sporazumu.
Sadržaj i izuzeci iz sporazuma.
Naznaka razdoblja "lock-up"-a.

27.15.

U slučaju da postoji javna ponuda osnovnih akcija, u kojoj akcionar prodaje svoje akcije, navesti podatke o tom licu koje ih nudi javnosti, u kom slučaju treba opisati i eventualni odnos povezanosti s izdavaocem.

27.16.

Promene u procentu učešća

27.16.1.

Promene u procentu učešća u osnovnom kapitalu, imaoca akcija, koje će nastati kao posledica ponude depozitnih potvrda

27.16.2.

U slučaju kad postojeći imaoci akcija ne iskoriste pravo prečeg upisa depozitnih potvrda, navesti procenat neposrednog razvodnjavanja.

27.17.

Dodatne informacije koje je potrebno da se navedu u slučaju da je u toku ili se planira javna ponuda akcija iste vrste i klase kao i one na osnovu kojih se izdaju depozitne potvrde

27.17.1.

Opisati bitne karakteristike ponude iz tačke 27.17.

27.17.2.

Navesti sva uređena tržišta na kojima su akcije iz tačke 27.17. uključene, kao i sva područja na kojima su te akcije ponuđene.

27.17.3.

Prema saznanjima izdavaoca navesti da li nameravaju lica koja imaju značajna učešća u kapitalu izdavaoca, ili članovi upravni i nadzornih tela da upišu više od 5% akcija u toj ponudi.

28.

INFORMACIJE O DEPOZITNIM POTVRDAMA

28.1.

Opis karakteristika depozitnih potvrda za akcije

28.2.

Naznaka propisa na osnovu koga su izdate

28.3.

Naznaka da su potvrde izdate na ime

28.4.

Valuta u kojoj su potvrde izdate

28.5.

Opis svih prava koja potvrda daje uključujući i eventualna ograničenja i postupke za ostvarenje tih prava

28.6.

U slučaju da depozitna potvrda daje pravo na dividendu pod uslovima koji su različiti od prava na dividendu koje daju akcije na kojima se zasniva potvrda, potrebno je navesti:
- Datum na koji se pravo stiče;
- Vremenski rok nakon koga pravo prestaje, i kad je primenjivo, naznaku lica u čiju korist ide prestanak ovakvog prava;
- Posebna ograničenja i postupci u vezi s dividendom za lica nerezidente;
- Procenat dividende i metod njenog obračuna, periodičnost i kumulativna ili nekumulativna priroda plaćanja.

28.7.

U slučaju da depozitna potvrda daje pravo glasa koje je drugačije ili se drugačije ostvaruje od prava glasa koje daju akcije na kojima se zasniva potvrda, potrebno je navesti takvo:
a) Pravo glasa;
b) Pravo prvenstva upisa kod povećanja osnovnog kapitala;
v) Posebna prava učestvovanja u profitu izdavaoca;
g) Odredbe o zameni za druge akcije;
d) Prava u slučaju likvidacije društva.

28.8.

Opisati prava i način ostvarenja prava povezanih s osnovnim akcijama, posebno prava glasa, kao i uslove pod kojima izdavalac depozitne potvrde može koristiti takva prava i načine njihovog prenosa na imaoce depozitnih potvrda, kao i pravo na učešće u dobiti i svim viškovima u slučaju likvidacije, koja se prenose na imaoca depozitne potvrde.

28.9.

Planirani datum izdavanja depozitnih potvrda

28.10.

Opis bilo kakvih ograničenja prenosa depozitnih potvrda

28.11.

Informacije o porezu na depozitne potvrde koji se obustavlja pri plaćanju.
Naznaka da li izdavalac preuzima odgovornost za obustavljanje navedenog poreza

28.12.

Jemstva kreditne institucije ili druga jemstva u vezi s depozitnim potvrdama čiji je cilj da jemče za obaveze izdavaoca.

28.13.

Mogućnost imaoca depozitne potvrde da je zameni za akciju koja je u osnovi te potvrde, kao i opis postupka ovakve zamene.

29.

INFORMACIJE O USLOVIMA PONUDE DEPOZITNIH POTVRDA

29.1.

Uslovi ponude

29.1.1.

Ukupni iznos izdanja/ponude, broj depozitnih potvrda ponuđenih na upis, ukoliko iznos/broj nije tačno određen, opis postupka i rokova predviđenih za određivanje i javnu objavu konačnog iznosa/broja u ponudi.

29.1.2.

Način i vremenski period upisa depozitnih potvrda

29.1.3.

Navesti trenutak i okolnosti pod kojima se ponuda može opozvati ili obustaviti.

29.1.4.

Opis mogućnosti i kriterijuma smanjenja upisanog broja akcija po upisniku i načina za povraćaj preplaćenog iznosa učesnicima.

29.1.5.

Odredbe o minimumu ili maksimumu mogućih upisanih akcija po investitoru, izraženo brojčano ili kroz novčanu vrednost

29.1.6.

Detalji o vremenskom periodu u kome investitori mogu da povuku svoj prihvat ponude, ako takva mogućnost postoji

29.1.7

Način i vremenski period za uplatu akcija, kao i rok u kome će potvrde biti upisane na vlasničke račune kupaca

29.1.8

Opis načina i navođenje vremena kad će rezultati javne ponude biti objavljeni.

29.1.9

Postupak za korištenje eventualnih prava prečeg upisa hartija od vrednosti, prenosivost prava prvenstva i postupanje s neiskorištenim pravom prvenstva.

29.2.

Plan distribucije i alokacije

29.2.1.

Kategorije potencijalnih investitora kojima se potvrde nude

29.2.2.

U meri u kojoj je to poznato izdavaocu, navesti hoće li veći akcionari, članovi uprave ili nadzornog odbora izdavaoca upisati depozitne potvrde u ponudi, kao i da li neko lice ima nameru da upiše više od 5% potvrda koje su ponuđene.

29.2.3.

Alokacija:
a) Podela u tranše (grupe) potvrda koje će biti alocirane kategorijama investitora, uključujući: kvalifikovane investitore, zaposlene izdavaoca, male investitore, uz navođenje kriterijuma za alokaciju po tranšama.
b) Načini alokacije po tranšama koje su predviđene za male investitore i za zaposlene, u slučaju da bude upisano više od ponuđenih akcija tim kategorijama
v) Opis privilegiranog tretmana, pri alokaciji, bilo koje grupe investitora, uključujući i procenat ponuđenih potvrda koje su rezervirane za ove kategorije, kao i kriterijumi za uključivanje lica u ove kategorije.
g) Naznaka o tome da li plan distribucije i alokacije može da odredi pokrovitelj, odnosno agent;
d) Predviđena minimalna alokacija u okviru tranše rezervisane za male investitore
đ) Uslovi za zatvaranje perioda upisa i datum zatvaranja perioda upisa
e) Podatak o tome da li su dozvoljeni višestruki upisi ili ne, te u slučaju da nisu, kako će se postupati sa mogućim višestrukim upisima

29.2.4.

Postupak obaveštavanja investitora o alociranim potvrdama i naznaka o tome može li da počne trgovanje pre nego što dođe do obaveštavanja.

29.2.5.

"Overallotment" i "green shoe"
a) Postojanje i iznos bilo koje pogodnosti prekomerne dodele i/ili opcije "green shoe";
b) Razdoblje trajanja pogodnosti prekomerne dodele i/ili opcije "green shoe";
v) Svi uslovi za korišćenje pogodnosti prekomerne dodele i/ili opcije "green shoe"

29.3.

Cena

29.3.1.

Cena po kojoj će potvrde biti ponuđene. Ako je cena nepoznata ili ne postoji tržište za te potvrde, opisati metod utvrđivanja cene u ponudi, uz navođenje lica koje je odredilo kriterijume utvrđivanja cene.

29.3.2.

Postupak objavljivanja konačne cene u ponudi.

29.3.3.

Ako postoji značajna razlika između cene iz javne ponude i cene po kojoj su članovi uprave ili nadzornog odbora izdavaoca, kao i više rukovodstvo ili sa izdavaocem povezana lica, sticali akcije ili depozitne potvrde istih karakteristika, u razdoblju od godinu dana pre javne ponude, dati uporedni prikaz tih cena.

29.4.

Sprovođenje ponude/prodaje (plasman i pokroviteljstvo)

29.4.1.

Podaci o licima koja učestvuju u javnoj ponudi u svojstvu koordinatora, savetnika, punomoćnika ili sličnom svojstvu u odnosu na izdavaoca ili ponuđača.

29.4.2.

Naziv i adrese institucija putem kojih izdavalac/ponuđač izvršava finansijske obaveze prema imaocima potvrda.

29.4.3.

Naziv i adresa institucija koje sprovode postupak ponude/prodaje uz obavezu otkupa (pokroviteljstvo) ili bez obveze otkupa (plasman) hartija od vrednosti. U slučaju da je predviđena mogućnost da ova institucija otkupi hartije od vrednosti prema svojoj proceni opisati i tu mogućnost. Navesti i eventualne posebne uslove ugovora o pokroviteljstvu, uključujući i situacije u kojima pokrovitelj prihvata obavezu upisa samo dela ponuđenih akcija. Naznačiti i približan iznos naknade koju će primiti ove institucije za pružene usluge sprovođenja postupka ponude/prodaje hartija od vrednosti

29.4.4.

Datum zaključenja ugovora o pokroviteljstvu.

30.

UKLJUČENJE U TRGOVANJE

30.1.

Navesti da li će ponuđene hartije od vrednosti biti predmet zahteva za uključenje u trgovanje uz naznaku tržišta za koje se traži uključenje, ali uz jasnu napomenu da se navedeno uključenje odobrava od strane organizatora tržišta, odnosno MTP.
Navesti i spisak uslova propisan pravilima organizatora tržišta na koje izdavalac namerava da traži uključenje u trgovanje i izjavu o ispunjavanju tih uslova.
Ako su hartije od vrednosti već uključene radi trgovanja na regulisanom tržištu, MTP, ili drugom uređenom tržištu, taj podatak jasno naznačiti.

30.2.

Navesti sva uređena tržišta ili odgovarajuća tržišta na kojima će se prema saznanju izdavaoca ponuditi hartije od vrednosti iste klase ili će biti uključene radi trgovanja ili su već ranije uključene.

30.3.

Ukoliko se istovremeno, ili gotovo istovremeno, sa izdavanjem hartija od vrednosti za koje se traži uključenje na regulisano tržište, odnosno MTP, privatno upisuju ili nude hartije od vrednosti iste klase ili ukoliko se izdaju hartije od vrednosti druge klase za privatno ili javno plasiranje, navedite pojedinosti o prirodi takvih poslova i broju i osobinama hartija od vrednosti na koje se odnose

30.4.

Pojedinosti o licima koja su se obavezala da će delovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, obezbeđujući likvidnost pomoću ponuđene i tražene cene i opis osnovnih uslova i preuzetih obaveza

30.5.

Stabilizacija: kada je izdavalac ili vlasnik koji prodaje svoje hartije od vrednosti dozvolio mogućnost veće dodele ili je na drugi način predložio da se u vezi sa ponudom mogu uvesti aktivnosti za stabilizaciju cena u vezi ponude, potrebno je dostaviti sledeće informacije:
a) Činjenicu da postoji mogućnost da se stabilizacija može sprovesti, ali da nema garancije da će se stvarno realizovati, kao i da ju je moguće prekinuti u bilo kojem trenutku;
b) Početak i završetak razdoblja tokom koga može doći do stabilizacije;
v) Naziv i adresu lica odgovornih za postupak stabilizacije;
g) Činjenicu da transakcije stabilizacije mogu prouzrokovati višu tržišnu cenu od one koja bi inače prevladavala.

31.

ZNAČAJNE INFORMACIJE U VEZI IZDAVANJA DEPOZITNIH POTVRDA

31.1.

Razlozi za ponudu i korišćenje prikupljenih sredstava

31.1.1.

Razlozi za ponudu depozitnih potvrda i, prema potrebi, procenjeni neto iznos sredstava raščlanjen za svaku važniju namenu i prikazan prema prioritetu namene. Ukoliko predviđena sredstva neće biti dovoljna da bi se finansirale sve namene, navesti iznos i izvore drugih potrebnih sredstava. Potrebno je navesti pojedinosti o korišćenju sredstava, posebno kad se ona koriste za sticanje imovine izvan redovnog toka poslovanja, ili za finansiranje najavljenih akvizicija drugih pravnih lica ili za smanjenje ili prestanak zaduženosti.

31.2.

Interesi pravnih/fizičkih lica u vezi sa izdavanjem/ponudom
Opis svih interesa trećih lica u vezi s izdavanjem/ponudom, uključujući sukob interesa, s detaljnim opisom tih lica i prirode interesa.

31.3.

Rizici

31.3.1.

Navesti sve faktore rizika koji su od uticaja na ponuđene hartije od vrednosti, odnosno hartije od vrednosti koje se uključuju na regulisano tržište ili MTP, a koji su nužni za procenu tržišnog rizika vezanog za ove hartije od vrednosti.

32.

TROŠKOVI IZDANJA/PONUDE DEPOZITNIH POTVRDA

32.1.

Procena svih troškova izdavaoca/ponuđača u vezi s izdanjem/ponudom hartija od vrednosti

 

Prilog X

MINIMALNI SADRŽAJ DOKUMENTA O REGISTRACIJI ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE IZDAJU STRANE DRŽAVE, DRŽAVNI ORGANI, CENTRALNE BANKE, MEĐUNARODNE I NADNACIONALNE INSTITUCIJE, KAO ŠTO SU MEĐUNARODNI MONETARNI FOND, MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ, MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA, KAO I OSTALE ČLANICE GRUPACIJE SVETSKE BANKE, EVROPSKA CENTRALNA BANKA, EVROPSKA INVESTICIONA BANKA, EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ I OSTALE SLIČNE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

 

1.

ODGOVORNA LICA

1.1.

Navode se lica odgovorna za informacije sadržane u Dokumentu o registraciji.
Takođe, navode se i lica koja odgovaraju za posebne delove Dokumenta o registraciji, ako takva postoje, uz navođenje dela dokumenta za koji odgovaraju. Za fizička lica, uključujući i članove uprave i/ili nadzornog odbora, navode se ime, prezime i funkcija. Za pravno lice navodi se poslovno ime i sedište.

1.2.

Potpisana izjava odgovornih lica glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u Dokumentu o registraciji u skladu s činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta".
Izjava lica odgovornih za posebne delove Dokumenta o registraciji koja glasi: "Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u posebnom delu Dokumenta o registraciji za koji smo odgovorni, u skladu s činjenicama, kao i da činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost prospekta nisu izostavljene".

Ukoliko je izdavalac lice iz člana 2. tačka 38) podtačka (3) Zakona, odgovornost je određena u skladu sa ugovorom o osnivanju ili drugim odgovarajućim aktom tog izdavaoca, te se u skladu sa tim daju podaci u podtačkama 1.1. i 1.2.

2.

FAKTORI RIZIKA
Navesti sve faktore rizika specifične za izdavaoca i/ili njegovo područje poslovanja

3.

OSNOVNI PODACI O IZDAVAOCU

3.1.

Naziv izdavaoca i opis pravnog položaja izdavaoca

3.2.

Adresa, broj telefona na kome je dostupan, i e-mail adresa izdavaoca

3.3.

Opis organa koji upravlja izdavaocem, kao i opis sporazuma ili drugog pravnog akta na osnovu koga se uređuje upravljanje

3.4

Kratak opis svrhe postojanja izdavaoca i funkcije izdavaoca

3.5.

Izvori finansiranja, garancije i druge obaveze koje članovi izdavaoca imaju prema izdavaocu

3.6.

Noviji događaji koji mogu biti od značaja za procenu solventnosti izdavaoca

3.7.

Spisak lica koja su članovi izdavaoca

4.

FINANSIJSKE INFORMACIJE

4.1.

Navesti osnovne informacije o finansijskom stanju i poslovanju izdavaoca uz prikaz ili upućivanje na revidirane godišnje finansijske izveštaje za poslednje dve godine, izrađene u skladu sa računovodstvenim principima koje je usvojio izdavalac, kao i kratki opis računovodstvenih principa Izdavaoca.

5.

SUDSKI, UPRAVNI I ARBITRAŽNI POSTUPCI

5.1.

Informacije o značajnim upravnim, sudskim ili arbitražnim postupcima (uz navođenje visine praga za navedene postupke) u periodu koji obuhvata najmanje prethodnih 12 meseci, a koji imaju značajan uticaj na finansijski položaj ili profitabilnost izdavaoca i/ili grupe. Ako ovakvih postupaka nema, potrebno je uključiti odgovarajuću izjavu.

5.2.

Opis eventualnih imuniteta od bilo kakvih pravnih procesa (sudskih, upravnih, arbitražnih) koje prema svom osnivačkom aktu ima izdavalac.

6.

IZJAVE STRUČNJAKA

 

Kad je u Dokumentu o registraciji uključeno mišljenje ili izveštaj koji je izradilo treće lice kome se priznaje status stručnjaka u nekom području, navesti ime tog lica, službenu adresu i kvalifikacije. Ukoliko je ovo mišljenje ili izveštaj pripremljeno na zahtev izdavaoca, uključiti i jasnu izjavu da je mišljenje ili izveštaj izrađeno na zahtev izdavaoca, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz saglasnost lica koje je izradilo taj deo Dokumenta o registraciji.
Navesti informacije o bilo kakvim interesima takvog stručnjaka koji bi mogli da utiču na izradu ovog mišljenja ili izveštaja, prema saznanjima izdavaoca.

7.

DOKUMENTACIJA DOSTUPNA JAVNOSTI
Izjava da se tokom važnosti Dokumenta o registraciji može izvršiti uvid u finansijske i revizorske izveštaje izdavaoca za dve poslednje finansijske godine, elektronski uz navođenje linka ili neposredno uz navođenje fizičke lokacije na kojoj se može izvršiti neposredni uvid.

 

Prilog XI

IZVEŠTAJ O ISHODU JAVNE PONUDE ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI

Izveštaj o ishodu javne ponude izdavaoca ________ realizovane po osnovu prospekta odobrenog rešenjem Komisije br. ___________ od ________ godine i objavljenog dana _________ godine.

1. Poslovno ime, matični broj i sedište za domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj za strano pravno lice

 

2. Poslovno ime i sedište pokrovitelja ili agenta u ponudi

 

3. Osnovni kapital društva pre ponude

 

4. Osnovni kapital društva nakon ponude

 

5. Vrsta i klasa hartija od vrednosti koje su bile predmet ponude

 

6. Broj hartija od vrednosti koje su prodate u ponudi

 

7. Cena hartija od vrednosti u ponudi

 

8. Ukupno prikupljena novčana sredstva u ponudi

 

9. Izjava o uspešnosti ponude

 

10. Prag uspešnosti određen odlukom o izdavanju

 

Napomena: Ukoliko je ponuda neuspešna, izostavljaju se podaci iz tačke 4.

Prilog XII

IZVEŠTAJ O ISHODU JAVNE PONUDE ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI

Izveštaj o ishodu javne ponude izdavaoca ________ realizovane po osnovu prospekta odobrenog rešenjem Komisije br. ___________ od ________ godine i objavljenog dana _________ godine.

1. Poslovno ime, matični broj i sedište za domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj, ukoliko ga poseduje za strano pravno lice

 

2. Poslovno ime i sedište pokrovitelja ili agenta u ponudi

 

3. Opis prava koja daje hartija od vrednosti

 

4. Cena u ponudi

 

5. Ukupno prikupljena novčana sredstva u ponudi

 

6. Izjava o uspešnosti ponude

 

7. Prag uspešnosti određen odlukom o izdavanju