Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG MUZIČKOG I BALETSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

("Sl. glasnik RS", br. 41/2019 i 73/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i standardi za finansiranje (u daljem tekstu: cena usluga) ustanove koja obavlja delatnost osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja i ustanove koja obavlja delatnost i osnovnog i srednjeg muzičkog, odnosno baletskog obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: škola).

Član 2

Školi se za ostvarivanje školskog programa i godišnjeg plana rada škole obezbeđuju sredstva na osnovu utvrđene cene usluga, pod uslovima i u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Cena usluga, obuhvata sredstva za plate, dodatke zaposlenih i socijalne doprinose na teret poslodavca, koja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, kao i druge tekuće rashode (materijalne troškove), za koje se sredstva obezbeđuju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Cena usluga utvrđuje se i obračunava na početku svake školske godine.

Izmena cene usluga može se vršiti tokom školske godine, kada nastupe promene nekog od elemenata na osnovu kojih je utvrđena cena usluga, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Član 3

Utvrđivanje cene usluga vrši se na osnovu: broja radnih sati, odnosno broja zaposlenih za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole, školskog programa, veličine i opremljenosti škole, broja klasa i grupa i broja učenika, ukupnog broja zaposlenih, stepena njihovog obrazovanja i materijalnih troškova.

Nastava u muzičkim školama organizuje se u okviru klasa individualne i grupne nastave, odeljenja opšteobrazovne nastave i rada korepetitora. Broj učenika u klasama i grupama po predmetima određen je u skladu sa planom i programom nastave i učenja za nivo obrazovanja i vaspitanja i obrazovni profil.

Klasu čine učenici različitih nivoa i godina obrazovanja i vaspitanja koji imaju individualnu nastavu u okviru punog fonda časova nastavnika u skladu sa planom i programom nastave i učenja za nivo obrazovanja i vaspitanja i obrazovni profil.

Nastava u baletskoj školi organizuje se u okviru klasa i grupa, odeljenja opšteobrazovne nastave i individualno. Broj učenika u klasama na odsecima i grupama po predmetima određen je u skladu sa planom i programom nastave i učenja za nivo školovanja i obrazovni profil.

Škola dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i to nadležnom savetniku zaduženom za finansijske poslove, najkasnije do 16. septembra tekuće školske godine izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

Član 4

Cena po elementima iskazuje se po broju izvršilaca u nastavi u godišnjem ili mesečnom iznosu u skladu sa planom i programom nastave i učenja za nivo školovanja i obrazovni profil.

Izvršioci u nastavi su: nastavnici individualne nastave, nastavnici grupne nastave, nastavnici nastave na nivou odeljenja, korepetitori i pomoćni nastavnici u baletskoj školi. Pravo na dodatak za odeljensko starešinstvo imaju nastavnici individualne nastave u osnovnoj muzičkoj, odnosno baletskoj školi i nastavnici odeljenske starešine u srednjoj muzičkoj, odnosno baletskoj školi.

Veličina škole

Član 5

Škola se organizuje sa najmanje 18 izvršilaca u nastavi.

Izuzetno, škola se može organizovati sa manjim brojem izvršilaca od 18, uz saglasnost Ministarstva, i to: na pograničnom i planinskom području i kada zbog malog broja učenika i velike udaljenosti između naselja nije moguće na racionalan i ekonomičan način organizovati školu sa propisanim brojem izvršilaca.

Škola za muzičke talente se organizuje sa brojem izvršilaca u nastavi koji su neophodni za realizaciju plana i programa nastave i učenja sa brojem učenika koji su položili prijemni ispit.

Član 6

Škola može da organizuje izdvojena odeljenja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je sedište škole, odnosno teritoriji druge jedinice lokalne samouprave, a u skladu sa mrežom javnih osnovnih škola.

II MERILA U POGLEDU UTVRĐIVANJA BROJA ZAPOSLENIH

Član 7

Broj izvršilaca u nastavi, za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole, utvrđuje se na osnovu:

1) ukupnog fonda časova svih oblika obrazovno-vaspitnog rada predviđenog školskim programom u okviru 40-to časovne radne nedelje;

2) broja klasa i grupa utvrđenih godišnjim planom rada;

3) broja nastavnih nedelja predviđenih pravilnikom kojim se uređuje kalendar obrazovno-vaspitnog rada;

4) pravilnika kojim se uređuje norma časova neposrednog rada nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Broj izvršilaca u nastavi utvrđuje se tako što se ukupan godišnji fond časova nastave po klasi individualne i grupne nastave, korepetitora i nastavnika opšteobrazovnih predmeta podeli sa nedeljnom normom časova nastavnika (redovna nastava) i brojem nastavnih nedelja.

Član 8

Grupa pripremnog razreda u osnovnom muzičkom i baletskom obrazovanju i vaspitanju ima od 12 do 16 dece.

U grupu pripremnog razreda u osnovnom muzičkom i baletskom obrazovanju i vaspitanju mogu da budu uključena najviše dva deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Broj učenika u klasi individualne i grupne nastave, odnosno grupi se utvrđuje na osnovu: plana i program nastave i učenja, godišnjeg, odnosno nedeljnog fonda časova po učeniku.

Za pripadnike nacionalnih manjina plan i program nastave i učenja ostvaruje se na maternjem jeziku i pismu ili dvojezično, u skladu sa zakonom.

Član 9

Broj izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora, poslovima stručnog saradnika i drugih zaposlenih u školi utvrđuje se na osnovu broja izvršilaca u nastavi (klasa individualne i grupne nastave, korepetitora, nastavnika opšteobrazovnih predmeta), broja učenika i broja obroka, veličine i vrste školskog prostora, načina grejanja i površine koja se greje.

Za priznavanje drugačijeg broja izvršilaca od broja utvrđenog ovim pravilnikom, škola se obraća Ministarstvu, radi dobijanja saglasnosti.

Direktor i pomoćnik direktora

Član 10

Škola ima direktora.

Škola od 24 do 32 izvršioca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici opšteobrazovne nastave (u daljem tekstu: OON)), ima 0,5 izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola od 33 do 48 izvršilaca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) ima 1 izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola od 49 do 70 izvršilaca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) ima 1,5 izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola od 71 i više izvršilaca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) 2 izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Škola za muzičke talente ima 0,5 izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Izuzetno, ukoliko škola ima status resursnog centra ostvaruje pravo na uvećanje za jednog izvršioca na poslovima pomoćnika direktora.

Stručni saradnici

Član 11

Škola ima jednog izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 44 do 64 izvršioca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) ima 1,5 izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od 65 do 85 izvršilaca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) ima dva izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

Škola sa 86 i više izvršilaca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) ima 2,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika.

Škola za muzičke talente ima jednog izvršioca na poslovima koordinatora muzičke nastave.

Nototekar - medijatekar

Član 12

Škola od 18 do 28 izvršilaca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) ima 0,5 izvršilaca na poslovima nototekara ili medijatekara.

Škola od 29 do 63 izvršilaca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) ima 1 izvršioca na poslovima nototekara ili medijatekara.

Škola od 64 i više izvršilaca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) ima 2 izvršioca na poslovima nototekara ili medijatekara.

Škola za muzičke talente ima 0,5 izvršioca na poslovima nototekara.

Škola za muzičke talente ima 0,5 izvršioca na poslovima medijatekara/bibliotekara.

Notograf

Član 13

Škola koja obavlja delatnost muzičkog obrazovanja i vaspitanja za slepe i slabovide ima 0,1 izvršilaca po klasi slepih i slabovidih učenika na poslovima notografa.

Član 13a

Škola koja je stekla status resursnog centra može da na poslovima koje obavlja resursni centar angažuje zaposlenog koji je zasnovao radni odnos u toj školi sa punim ili nepunim radnim vremenom.

Školi koja je stekla status resursnog centra priznaje se jedan izvršilac za ostvarena 24 sata na poslovima resursnog centra u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje rad resursnog centra. 

Broj priznatih izvršilaca se povećava proporcionalno povećanju broja ostvarenih sati na poslovima resursnog centra.

Sekretar škole

Član 14

Škola ima jednog izvršioca na poslovima sekretara.

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove/šef računovodstva

Član 15

Škola ima jednog izvršioca na poslovima šefa računovodstva (samostalnog finansijsko računovodstvenog saradnika, odnosno diplomiranog ekonomistu za finansijsko računovodstvene poslove).

Drugi zaposleni u školi

Član 16

Škola od 24 do 32 izvršioca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) ima 0,5 izvršilaca na poslovima referenta za finansijsko-računovodstvene poslove/referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Škola od 33 do 63 izvršioca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) ima 1 izvršioca na poslovima referenta za finansijsko-računovodstvene poslove/referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Škola od 64 do 85 izvršioca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) ima 1,5 izvršioca na poslovima referenta za finansijsko-računovodstvene poslove odnosno/referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Škola od 86 do 110 izvršioca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) ima 2 izvršioca na poslovima referenta za finansijsko-računovodstvene poslove /referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Škola od 111 i više izvršioca u nastavi (klase individualne i grupne nastave, korepetitori, nastavnici OON) ima 2,5 izvršioca na poslovima referenta za finansijsko-računovodstvene poslove/referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Član 17

Na poslovima domara/majstora održavanja, škola u kojoj se nastava izvodi u jednoj smeni ima sledeći broj izvršilaca:

1) škola koja ima grejnu površinu do 2.000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 0,5 izvršilaca;

2) škola koja ima grejnu površinu do 2.000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1 izvršioca;

3) škola koja ima grejnu površinu preko 2.000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 1 izvršioca;

4) škola koja ima grejnu površinu preko 2.000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1,5 izvršilaca.

Na poslovima održavanja objekta, opreme i grejanja, škola u kojoj se nastava izvodi u dve smene ima sledeći broj izvršilaca:

1) škola koja ima grejnu površinu do 2.000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 0,5 izvršilaca;

2) škola koja ima grejnu površinu do 2.000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1 izvršioca;

3) škola koja ima grejnu površinu od 2.000 m2 do 5.000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ima pravo na 1 izvršioca;

4) škola koja ima grejnu površinu od 2.000 m2 do 5.000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na pelet ima pravo na 1,5 izvršilaca;

5) škola koja ima grejnu površinu od 2.000 m2 do 5.000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 2 izvršioca;

6) škola koja ima grejnu površinu preko 5.000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 2 izvršioca;

7) škola koja ima grejnu površinu preko 5.000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 2,5 izvršilaca.

Škola sa grejnim pećima, u kojoj se nastava izvodi u jednoj ili u dve smene, ima:

1) 1 izvršioca na 16 učionica/prostorija za nastavu, ukoliko se škola greje pećima na tečna i gasovita goriva;

2) 1 izvršioca na 12 učionica/prostorija za nastavu, ukoliko se škola greje pećima na čvrsta goriva.

Broj izvršilaca iz stava 3. ovog člana, utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena brojem učionica/prostorija za nastavu).

Član 18

Broj zaposlenih na poslovima održavanja higijene u školi utvrđuje se u zavisnosti od veličine i vrste školskog prostora i načina grejanja.

Škola ima jednog zaposlenog na poslovima održavanja higijene u školi na:

1) 450 m2 školskog prostora za škole sa centralnim sistemom grejanja,

2) 400 m2 školskog prostora za škole sa grejnim pećima.

Broj izvršilaca iz stava 2. utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena površinom školskog prostora).

Član 19

Škola koja obavlja delatnost muzičkog obrazovanja i vaspitanja ima jednog izvršioca na poslovima održavanja pijanina - klavira na 23-30 pijanina - klavira ili 48-60 harmonika, duvačkih odnosno, trzačkih instrumenata, ili na 71-90 gudačkih instrumenata.

Škola koja obavlja delatnost baletskog obrazovanja i vaspitanja ima 1 izvršioca na poslovima održavanja pijanina - klavira i 1 izvršioca na poslovima garderobera - krojača.

III MERILA U POGLEDU MATERIJALNIH TROŠKOVA U ŠKOLI

Član 20

Materijalni i drugi troškovi rada u školi utvrđuju se u zavisnosti od vrste, namene i cene materijala i usluga.

Materijalni i drugi troškovi utvrđuju se za školu kao celinu ili po grupi ili klasi, po pravilu, u fizičkim jedinicama (kg, t, m, m2, m3, komad i sl.).

Troškovi nastave

Član 21

Materijalni troškovi nastave učenika i održavanja instrumenata određuju se u visini od 7% bruto zarada zaposlenih u školi.

Troškovi električne energije

Član 22

Troškovi električne energije utvrđuju se u iznosu 12 kWh po 1 m2 učioničkog prostora.

Školi koja radi u dve ili više smena troškovi električne energije uvećavaju se za 50%.

Troškovi vode

Član 23

Troškovi vode utvrđuju se u zavisnosti od namene, količine i cene vode u određenom periodu.

Školi čiji su objekti priključeni na mesnu (gradsku) vodovodnu mrežu, za održavanje higijene objekta i opreme, higijene učenika i radnika i za piće utvrđuju se 0,5 m3 vode po klasi/grupi dnevno, odnosno 183 m3 po klasi/grupi godišnje.

Ukoliko škola ima sistem grejanja na paru količina vode uvećava se za 50% u odnosu na količinu navedenu u stavu 2. ovog člana.

Troškovi grejanja

Član 24

Troškovi grejanja u školi utvrđuju se na osnovu količine goriva, površine prostora koji se greje, dužine grejne sezone i cene goriva franko isporuka školi.

Školi čiji su objekti priključeni na mesnu toplifikacionu mrežu, troškovi grejanja utvrđuju se na osnovu veličine prostora i tekuće cene isporučioca toplotne energije.

Školi čiji objekti imaju sopstveni sistem centralnog grejanja, troškovi grejanja utvrđuju se u zavisnosti od površine prostora koji se greje, vrste i cene upotrebljenog goriva, i to:

1) Škola sa sopstvenim grejanjem na naftu:

(1) 12 litara u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 18 litara u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u dve, odnosno tri smene.

2) Škola sa sopstvenim centralnim grejanjem na ugalj:

(1) 40 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se greje, ako radi u jednoj smeni;

(2) 50 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se greje, ako radi u dve ili više smena.

3) Škola sa grejanjem pećima na ugalj:

(1) 50 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 60 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u dve, odnosno tri smene.

4) Škola sa grejanjem pećima na ogrevno drvo:

(1) 0,07 m3 u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 0-10 m3 u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se greje, ako rodi u dve, odnosno tri smene.

Grejna sezona se utvrđuje u trajanju od 180 dana godišnje.

Školi na planinskom području i u oštrijim klimatskim uslovima i baletskoj školi, zbog neophodnosti povećanja temperature u sali za igranje, troškovi grejanja uvećavaju se za 15% po osnovu dužeg trajanja grejne sezone, odnosno potrebne povećane temperature.

Troškovi za održavanje higijene u školi

Član 25

Troškovi za održavanje higijene u školi utvrđuju se na osnovu potrebne količine materijala, zavisno od delatnosti škole i tekućih cena.

Količina materijala se utvrđuje na sledeći način, i to:

1) Za održavanje higijene školskog prostora i opreme:

(1) 50 grama deterdženta godišnje po 1 m2 zatvorenog prostora;

(2) 20 grama sone kiseline godišnje po 1 m2 zatvorenog prostora;

(3) 30 grama sredstava za čišćenje parketa i drugih drvenih površina godišnje po 1 m2 zatvorenog prostora;

(4) 0,02 litra dezinfekcionih sredstava po 1 m2 zatvorenog prostora godišnje.

2) Za održavanje higijene sudova, pribora za jelo, pranje ruku i dr. u školskoj kuhinji:

(1) 0,25 litra tečnog deterdženta godišnje po učeniku koji je na ishrani;

(2) 50 grama deterdženta u prahu godišnje po učeniku na ishrani;

(3) 0,05 litra dezinfekcionih sredstava godišnje po učeniku na ishrani;

(4) 200 grama sapuna godišnje po učeniku na ishrani;

(5) 500 grama sapuna godišnje po radniku koji radi na održavanju higijene prostora, osnovnih sredstava, grejanja i pripreme i distribucije hrane;

(6) 300 grama sapuna godišnje po radniku koji u školi radi na drugim poslovima i zadacima.

Troškovi iznošenja smeća

Član 26

Troškovi iznošenja smeća određuju se zavisno od veličine škole, učestalosti pražnjenja kontejnera za smeće i cene usluga komunalne organizacije koja vrši iznošenje smeća.

IV MERILA U POGLEDU OSTALIH TROŠKOVA I AMORTIZACIJE

Troškovi tekućeg i investicionog održavanja

Član 27

Troškovi za tekuće i investiciono održavanje osnovnih i drugih sredstava rada opredeljuju se zavisno od starosti sredstava, iznosa godišnje amortizacije i potrebe održavanja, i to:

1) Troškovi održavanja građevinskih objekata iznose:

(1) 30% od predračuna amortizacije na građevine stare do deset godina;

(2) 50% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare od 11 do 30 godina;

(3) 70% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare od 31-50 godina;

(4) 80% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare preko 50 godina.

2) Troškovi održavanja opreme i drugih sredstava rada iznose:

(1) 20% od predračuna amortizacije za opremu i druga sredstva stara do tri godine;

(2) 40% od predračuna amortizacije za opremu i sredstva stara od četiri do osam godina;

(3) 70% od predračuna amortizacije za opremu i druga sredstva stara preko osam godina.

Potrebe za tekuće i investiciono održavanje osnovnih i drugih sredstava rada planira svaka škola godišnjim planom rada. Potrebe koje iskaže škola usaglašavaju se sa godišnjim planom rada i predlogom finansijskog plana škole za budžetsku godinu.

Član 28

Troškovi za stručno usavršavanje zaposlenih, troškovi polaganja ispita za licencu nastavnika i stručnih saradnike, sekretara škole, troškovi kotizacije za stručne seminare, akreditovane obuke, skupove, stručnu literaturu, i dr. utvrđuju se u visini iznosa do 1,0% od bruto zarade zaposlenih u školi.

Drugi materijalni troškovi

Član 29

Troškovi korišćenja gradskog zemljišta opredeljuju se u visini iznosa određenog zakonom, odnosno na zakonu zasnovanih propisa.

Škola ima pravo na naknadu na osnovu podnetog računa za sledeće rashode:

1) sanitarni pregled učenika i nastavnika i drugih zaposlenih ako postoji zakonska obaveza pregleda;

2) troškovi obaveznog osiguranja učenika na laboratorijskim vežbama i praktičnoj nastavi;

3) troškovi učešća učenika na takmičenjima (republička i međunarodna);

4) troškovi nastave koja se izvodi van sedišta škole;

5) troškovi komunalnog doprinosa, platnog prometa i drugi fiksni troškovi;

6) troškovi zakupa fiskulturne sale ili drugog školskog prostora.

Član 30

Materijalni troškovi i troškovi rada (troškovi osiguranja, kancelarijski materijal, troškovi internet konekcije, TV pretplata, provizija banke, oglasi, konkursi, PTT troškovi, nagrade učenicima itd.) utvrđuju se za svaku školu posebno u visini iznosa od 3% od bruto zarade zaposlenih u školi.

Amortizacija

Član 31

Troškovi amortizacije obračunavaju se prema zakonu i važećim propisima po godišnjoj stopi propisanoj za osnovnu i srednju školu.

Član 32

Ugovorom utvrđena cena usluge za svaku školu umanjuje se u toku jedne školske godine u slučaju:

1) kad škola ne ostvari godišnji plan rada, srazmerno nerealizovanim sadržajima i aktivnostima,

2) za vreme štrajka, u skladu sa zakonom.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 73/16 i 45/18).

Član 34

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopuni
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS", br. 73/2023)

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".