Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O ŠTIĆENICIMA

("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Sadržina Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način vođenja evidencije i dokumentacije o štićenicima.

Svrha evidencije

Član 2

Podaci koje sadrži evidencija propisana ovim pravilnikom koriste se za potpuno i jedinstveno evidentiranje štićenika i njihovo statističko praćenje, za predlaganje i preduzimanje potrebnih mera u oblasti starateljstva, kao i za naučna istraživanja u ovoj oblasti.

Vođenje evidencije i dokumentacije u elektronskom obliku

Član 3

Organ starateljstva vodi evidenciju i dokumentaciju o štićenicima u elektronskom obliku u jedinstvenom sistemu za zaštitu i automatizaciju instrumenata socijalne zaštite (SOZIS), koji je utvrđen propisom kojim su uređeni organizacija, normativi i standardi rada centra za socijalni rad.

Sadržaj evidencije

Član 4

Evidenciju o štićenicima čini:

1) Jedinstvena evidencija o štićenicima;

2) Evidencija o maloletnim štićenicima;

3) Evidencija o punoletnim štićenicima;

4) Evidencija o maloletnim štićenicima kojima je postavljen privremeni staratelj;

5) Evidencija o punoletnim štićenicima kojima je postavljen privremeni staratelj. 

Jedinstvena evidencija o štićenicima 

Član 5

U Jedinstvenu evidenciju o štićenicima, azbučnim redom po početnom slovu prezimena, unose se prezime, ime roditelja i ime štićenika.

U Jedinstvenu evidenciju o štićenicima unose se i:

1) redni broj unosa;

2) vrsta starateljstva (nad maloletnim štićenikom, nad punoletnim štićenikom, privremeni staratelj maloletnom štićeniku, privremeni staratelj punoletnom štićeniku);

3) redni broj iz evidencije o maloletnim ili punoletnim štićenicima ili maloletnim ili punoletnim štićenicima kojima je postavljen privremeni staratelj. 

Vrste evidencija o štićenicima

Član 6

Organ starateljstva vodi sledeće evidencije štićenika:

1) Evidenciju o maloletnim štićenicima stavljenim pod starateljstvo;

2) Evidenciju o punoletnim štićenicima stavljenim pod starateljstvo;

3) Evidencija o maloletnim štićenicima kojima je postavljen privremeni staratelj;

4) Evidenciju o punoletnim štićenicima kojima je postavljen privremeni staratelj.

Evidencija o maloletnim štićenicima

Član 7

U Evidenciju o maloletnim štićenicima unose se:

A. Podaci o štićeniku:

1) ime i prezime;

2) ime i prezime roditelja;

3) dan, mesec i godina rođenja;

4) mesto rođenja i opština, grad;

5) jedinstveni matični broj građana;

6) prebivalište, odnosno boravište;

7) državljanstvo;

8) nacionalnost;

9) podaci o smeštaju (prema odluci organa starateljstva o smeštaju štićenika);

10) razlog stavljanja pod starateljstvo;

11) broj i datum rešenja o stavljanju pod starateljstvo i naziv organa koji je doneo rešenje o stavljanju pod starateljstvo.

B. Podaci o imovini štićenika:

1) vrednost imovine štićenika koja je popisana i procenjena od strane stalne komisije za popis i procenu vrednosti imovine štićenika u postupku stavljanja pod starateljstvo;

2) vrednost imovine štićenika koja je popisana i procenjena od strane stalne komisije za popis i procenu vrednosti imovine štićenika u postupku postavljanja novog staratelja;

3) vrednost imovine štićenika koja je popisana i procenjena od strane stalne komisije za popis i procenu vrednosti imovine štićenika u postupku prestanka starateljstva.

V. Podaci o staratelju:

1. Staratelj:

1) ime i prezime;

2) jedinstveni matični broj građana;

3) državljanstvo;

4) prebivalište (adresa stana, telefon, mobilni telefon, adresa elektronske pošte);

5) zanimanje;

6) odnos sa štićenikom (srodnik, hranitelj i dr.).

2. Kolektivni staratelj:

1) ime i prezime direktora ustanove socijalne zaštite;

2) ime i prezime zaposlenog u ustanovi socijalne zaštite i njegovo zanimanje;

3) naziv ustanove socijalne zaštite.

3. Neposredni staratelj:

1) ime i prezime stručnjaka organa starateljstva koji obavlja poslove staratelja i stručni poslovi koje obavlja, u skladu sa zakonom.

G. Podaci o prestanku starateljstva:

1) broj i datum rešenja o prestanku starateljstva i naziv organa koji je doneo rešenje o prestanku starateljstva;

2) razlog prestanka starateljstva.

Evidencija o punoletnim štićenicima

Član 8

U Evidenciju o punoletnim štićenicima unose se:

A. Podaci o štićeniku:

1) ime i prezime;

2) ime i prezime roditelja;

3) dan, mesec i godina rođenja;

4) mesto rođenja i opština, grad;

5) jedinstveni matični broj građana;

6) prebivalište, odnosno boravište;

7) državljanstvo;

8) nacionalnost;

9) zanimanje;

10) podaci o smeštaju (prema odluci organa starateljstva o smeštaju štićenika);

11) broj i datum odluke i naziv suda koji je odlučio o lišenju poslovne sposobnosti;

12) sadržina sudske odluke o lišenju poslovne sposobnosti;

13) broj i datum rešenja o stavljanju pod starateljstvo i naziv organa koji je doneo rešenje o stavljanju pod starateljstvo.

B. Podaci o imovini štićenika:

1) vrednost imovine štićenika koja je popisana i procenjena od strane stalne komisije za popis i procenu vrednosti imovine štićenika u postupku stavljanja pod starateljstvo;

2) vrednost imovine štićenika koja je popisana i procenjena od strane stalne komisije za popis i procenu vrednosti imovine štićenika u postupku postavljanja novog staratelja;

3) vrednost imovine štićenika koja je popisana i procenjena od strane stalne komisije za popis i procenu vrednosti imovine štićenika u postupku prestanka starateljstva.

V. Podaci o staratelju:

1. Staratelj:

1) ime i prezime;

2) jedinstveni matični broj građana;

3) državljanstvo;

4) prebivalište (adresa stana, telefon, mobilni telefon, adresa elektronske pošte);

5) zanimanje;

6) odnos sa štićenikom (supružnik, srodnik i dr.).

2. Kolektivni staratelj:

1) ime i prezime direktora ustanove socijalne zaštite;

2) ime i prezime zaposlenog u ustanovi socijalne zaštite i njegovo zanimanje;

3) naziv ustanove socijalne zaštite.

3. Neposredni staratelj:

1) ime i prezime stručnjaka organa starateljstva koji obavlja poslove staratelja i stručni poslovi koje obavlja, u skladu sa zakonom.

G. Podaci o prestanku starateljstva:

1) broj i datum rešenja o prestanku starateljstva i naziv organa koji je doneo rešenje o prestanku starateljstva;

2) razlog prestanka starateljstva.

Evidencija o maloletnim štićenicima kojima je postavljen privremeni staratelj

Član 9

U Evidenciju o maloletnim štićenicima kojima je postavljen privremeni staratelj unose se:

A. Podaci o štićeniku:

1) ime i prezime;

2) ime i prezime roditelja;

3) dan, mesec i godina rođenja;

4) mesto rođenja i opština, grad;

5) jedinstveni matični broj građana;

6) prebivalište, odnosno boravište;

7) državljanstvo;

8) nacionalnost;

9) podaci o smeštaju (prema odluci organa starateljstva o smeštaju štićenika);

10) razlog stavljanja pod starateljstvo;

11) broj i datum rešenja o postavljanju privremenog staratelja i naziv organa starateljstva koji je doneo rešenje o postavljanju privremenog staratelja.

B. Podaci o pravnom poslu ili vrsti pravnog posla na koje je ovlašćen privremeni staratelj:

1) pravni posao;

2) vrsta pravnog posla.

V. Podaci o imovini štićenika:

Na podatke o imovini maloletnog štićenika kome se postavlja privremeni staratelj shodno se primenjuju odredbe člana 7. tačka B. ovog pravilnika, koje se odnose na podatke o imovini maloletnog štićenika koji se stavlja pod starateljstvo.

G. Podaci o staratelju:

1. Staratelj:

1) ime i prezime;

2) jedinstveni matični broj građana;

3) državljanstvo;

4) prebivalište (adresa stana, telefon, mobilni telefon, adresa elektronske pošte);

5) zanimanje;

6) odnos sa štićenikom (srodnik, hranitelj i dr.).

2. Kolektivni staratelj:

1) ime i prezime direktora ustanove socijalne zaštite;

2) ime i prezime zaposlenog u ustanovi socijalne zaštite i njegovo zanimanje;

3) naziv ustanove socijalne zaštite.

3. Neposredni staratelj:

1) ime i prezime stručnjaka organa starateljstva koji obavlja poslove staratelja i stručni poslovi koje obavlja, u skladu sa zakonom.

D. Podaci o prestanku starateljstva:

1) broj i datum rešenja o prestanku starateljstva i naziv organa koji je doneo rešenje o prestanku privremenog starateljstva;

2) razlog prestanka privremenog starateljstva.

Evidencija o punoletnim štićenicima kojima je postavljen privremeni staratelj

Član 10

U Evidenciju o punoletnim štićenicima kojima je postavljen privremeni staratelj unose se:

A. Podaci o štićeniku:

1) ime i prezime;

2) ime i prezime roditelja;

3) dan, mesec i godina rođenja;

4) mesto rođenja i opština, grad;

5) jedinstveni matični broj građana;

6) prebivalište, odnosno boravište;

7) državljanstvo;

8) nacionalnost;

9) broj i datum rešenja o postavljanju privremenog staratelja i naziv organa koji je doneo rešenje o postavljanju privremenog staratelja.

B. Podaci o pravnom poslu ili vrsti pravnog posla na koje je ovlašćen privremeni staratelj:

1) pravni posao;

2) vrsta pravnog posla.

V. Podaci o imovini štićenika:

Na podatke o imovini punoletnog štićenika kome se postavlja privremeni staratelj shodno se primenjuju odredbe člana 7. tačka B. ovog pravilnika, koje se odnose na podatke o imovini punoletnog štićenika koji se stavlja pod starateljstvo.

G. Podaci o staratelju:

1. Staratelj:

1) ime i prezime;

2) jedinstveni matični broj građana;

3) državljanstvo;

4) prebivalište (adresa stana, telefon, mobilni telefon, adresa elektronske pošte);

5) zanimanje;

6) odnos sa štićenikom (srodnik, hranitelj i dr.).

2. Kolektivni staratelj:

1) ime i prezime direktora ustanove socijalne zaštite;

2) ime i prezime zaposlenog u ustanovi socijalne zaštite i njegovo zanimanje;

3) naziv ustanove socijalne zaštite.

3. Neposredni staratelj:

1) ime i prezime stručnjaka organa starateljstva koji obavlja poslove staratelja i stručni poslovi koje obavlja, u skladu sa zakonom.

D. Podaci o prestanku starateljstva:

1) broj i datum rešenja o prestanku starateljstva i naziv organa koji je doneo rešenje o prestanku privremenog starateljstva;

2) razlog prestanka privremenog starateljstva.

Dokumentacija

Član 11

Dokumentaciju o štićenicima čine svi upravni i drugi akti i prilozi koji se odnose na štićenika.

Dokumentacija o štićenicima prikuplja se i čuva za svakog štićenika odvojeno, u jedinstvenom sistemu za zaštitu i automatizaciju instrumenata socijalne zaštite (SOZIS).

Unos podataka u evidenciju

Član 12

Evidenciju vodi ovlašćeno službeno lice organa starateljstva.

Unos podataka u evidenciju vrši se blagovremeno, a podaci se redovno ažuriraju.

Pogrešno izvršen unos podataka ispravlja se u jedinstvenom sistemu za zaštitu i automatizaciju instrumenata socijalne zaštite (SOZIS), koji omogućava pregled istorije promena i ime službenog lica koje je izvršilo promenu.

Uvid u evidenciju i dokumentaciju

Član 13

Uvid u evidenciju i dokumentaciju o štićenicima, osim ovlašćenim licima organa starateljstva, može se dozvoliti i drugim licima, po odobrenju rukovodioca organa starateljstva, u cilju naučnoistraživačkog rada.

Davanje podataka iz evidencije i dokumentacije

Član 14

Podatke iz evidencije i dokumentacije o štićenicima daje organ starateljstva na obrazložen zahtev:

1) sudu;

2) javnom tužiocu;

3) organu unutrašnjih poslova;

4) drugim organima starateljstva.

Uverenje o podacima iz evidencije o štićenicima izdaje se licu na koje se ti podaci odnose ili njegovom zakonskom zastupniku.

Čuvanje podataka iz evidencije i dokumentacije

Član 15

Evidencija i dokumentacija o štićenicima čuva se u arhivi organa starateljstva u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje kancelarijsko poslovanje organa državne uprave.

Prestanak ranijeg propisa

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o štićenicima ("Službeni glasnik RSˮ, broj 97/05).

Stupanje na snagu 

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".