Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O IZDRŽAVANIM LICIMA

("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način vođenja evidencije i dokumentacije o izdržavanim licima.

Član 2

Organ starateljstva vodi evidenciju i dokumentaciju o izdržavanim licima u elektronskom obliku u jedinstvenom sistemu za zaštitu i automatizaciju instrumenata socijalne zaštite (SOZIS), koji je utvrđen propisom kojim su uređeni organizacija, normativi i standardi rada centra za socijalni rad.

Član 3

Evidenciju i dokumentaciju o izdržavanim licima vodi organ starateljstva na čijoj teritoriji poverilac izdržavanja ima prebivalište, odnosno boravište.

Evidencija u smislu ovog pravilnika sadrži podatke o:

1) poveriocu izdržavanja;

2) zakonskom zastupniku poverioca izdržavanja;

3) dužniku izdržavanja;

4) izdržavanju;

5) presudi o izdržavanju.

Član 4

Dokumentacijom u smislu ovog pravilnika smatra se presuda o izdržavanju.

Član 5

U evidenciju o izdržavanom licu unose se podaci o:

1) poveriocu izdržavanja:

a) ime i prezime;

b) datum i mesto rođenja;

v) jedinstveni matični broj građana;

g) adresa prebivališta (opština, grad, mesto, ulica i broj);

d) pravni odnos sa dužnikom izdržavanja u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju porodični odnosi;

2) zakonskom zastupniku poverioca izdržavanja:

a) ime i prezime;

b) datum i mesto rođenja;

v) jedinstveni matični broj građana;

g) adresa prebivališta (opština, grad, mesto, ulica i broj);

d) pravni odnos sa poveriocem izdržavanja u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju porodični odnosi;

3) dužniku izdržavanja:

a) ime i prezime;

b) datum i mesto rođenja;

v) jedinstveni matični broj građana;

g) adresa prebivališta (opština, grad, mesto, ulica i broj);

d) pravni odnos sa poveriocem izdržavanja u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju porodični odnosi;

4) izdržavanju:

a) način određenog izdržavanja (u novcu ili na drugi način);

b) visina određenog izdržavanja (u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja koja ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje);

v) trajanje određenog izdržavanja (određeno ili neodređeno vreme);

5) presudi o izdržavanju:

a) naziv suda;

b) broj i datum presude i datum njene pravnosnažnosti;

v) datum dostavljanja presude nadležnom organu starateljstva;

g) datum početka obaveze davanja izdržavanja;

d) datum prestanka obaveze davanja izdržavanja.

Član 6

U slučaju promene prebivališta poverioca izdržavanja, organ starateljstva koji vodi evidenciju o izdržavanom licu, u roku od 15 dana od dana saznanja o navedenoj promeni dostavlja novom mesno nadležnom organu starateljstva elektronskim putem evidenciju o izdržavanom licu i presudu na osnovu koje su uneti podaci u evidenciju o izdržavanju.

Član 7

Presuda u smislu odredaba ovog pravilnika čuva se u arhivi organa starateljstva u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuje kancelarijsko poslovanje organa državne uprave.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o izdržavanim licima ("Službeni glasnik RS", broj 56/05). 

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".