Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA, ODNOSNO DOZVOLAMA ZA KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA

("Sl. glasnik RS", br. 6/2017, 29/2018 i 88/2023)

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se naročito opasne hemikalije za koje se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti prometa i dozvola za korišćenje, kao i naročito opasne hemikalije za koje nije potrebna dozvola, obrazac zahteva i obrazac dozvole za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija i način vođenja evidencije o prometu naročito opasnih hemikalija.

Naročito opasne hemikalije za koje se izdaje dozvola

Član 2

Naročito opasne hemikalije za koje se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti prometa, odnosno korišćenja jesu hemikalije koje su klasifikovane u najmanje jednu od klasa i kategorija opasnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalije i određenog proizvoda, a koje su date u Tabeli ovog pravilnika.

U Tabeli pored klasa i kategorija opasnosti data su i obaveštenja o opasnosti.

Tabela

R. br.

Klasa opasnosti i kategorija opasnosti

Obaveštenje o opasnosti

1.

Akutna toksičnost, kategorija 1

N300:

Smrtonosno ako se proguta

N310:

Smrtonosno u kontaktu sa kožom

N330:

Smrtonosno ako se udiše

2.

Akutna toksičnost, kategorija 2

N300:

Smrtonosno ako se proguta

N310:

Smrtonosno u kontaktu sa kožom

N330:

Smrtonosno ako se udiše

3.

Akutna toksičnost, kategorija 3

N301:

Toksično ako se proguta

N311:

Toksično u kontaktu sa kožom

N331:

Toksično ako se udiše

4.

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 1

N370:

Dovodi do oštećenja organa

5.

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 1

N372:

Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja

6.

Mutagenost germinativnih ćelija, kategorija 1A ili 1B

N340:

Može da dovede do genetskih defekata

7.

Karcinogenost, kategorija 1A ili 1B

N350:

Može da dovede do pojave karcinoma

8.

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1A ili 1B

N360:

Može štetno da utiče na plodnost ili na plod

9.

Korozivno oštećenje kože, kategorija 1A

N314:

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

Naročito opasne hemikalije za koje nije potrebna dozvola

Član 3

Naročito opasne hemikalije za koje nije potrebna dozvola za obavljanje delatnosti prometa, odnosno korišćenja su:

1) hromati;

2) katran uglja;

3) eksplozivi;

4) hemikalije koje se koriste u metalurgiji kao agensi za lemljenje, zavarivanje i elektroplatiniranje;

5) boje za slikanje u obliku paste;

6) motorna goriva, kao i tečni naftni gas i ulje za loženje, ako se koriste kao energenti;

7) sredstva za zaštitu bilja;

8) biocidni proizvodi;

9) natrijum hidroksid i kalijum hidroksid, kao i smeše koje ga/ih sadrže u pojedinačnoj koncentraciji jednakoj ili većoj od specifične granične koncentracije za klasifikaciju u klasu opasnosti: "Korozivno oštećenje kože, kategorija 1A, N314", navedene u propisu kojim se utvrđuje spisak klasifikovanih supstanci, na osnovu koje se ove smeše klasifikuju u navedenu klasu opasnosti, pod uslovom da navedena klasifikacija smeše isključivo potiče od natrijum hidroksida i/ili kalijum hidroksida kao sastojka smeše, uključujući i smeše u kojima je zbirna koncentracija natrijum hidroksida i kalijum hidroksida jednaka ili veća od 5%;

10) (brisana)

11) hemikalije koje pravno lice odnosno preduzetnik proizvodi, uvozi ili pribavlja na domaćem tržištu, a koje koristi isključivo za industrijske ili profesionalne svrhe.

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija

Član 4

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija sadrži:

1) osnovne podatke o podnosiocu zahteva, i to:

(1) poslovno ime/naziv;

(2) sedište;

(3) kontakt telefon;

(4) ime i prezime odgovornog lica;

(5) matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB);

(6) adresa elektronske pošte

2) osnovne podatke o savetniku za hemikalije, i to:

(1) ime i prezime savetnika za hemikalije;

(2) kontakt telefon;

(3) adresa elektronske pošte,

3) podatke o prethodno izdatoj dozvoli, odnosno: datum i broj prethodno izdate dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija, ako je dozvola ranije izdata,

4) podatak da li delatnost prometa obavlja kao:

(1) proizvođač;

(2) uvoznik;

(3) dalji korisnik;

(4) distributer

5) svrhu za koju se dozvola traži

6) spisak naročito opasnih hemikalija koje podnosilac zahteva namerava da stavi u promet.

U prilogu zahteva iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) opis preduzetih preventivnih mera za bezbedno čuvanje i skladištenje naročito opasnih hemikalija sa memorandumom pravnog lica, odnosno preduzetnika, potpisan od strane odgovornog lica;

2) izjava podnosioca zahteva u vezi pribavljanja podataka po službenoj dužnosti (koja se popunjava u slučaju kad je podnosilac zahteva vlasnik skladišta, a kojom se podnosilac zahteva izjašnjava da li je saglasan ili ne da nadležni organ koji obrađuje zahtev izvrši uvid, pribavi i obradi podatke o vlasništvu skladišta. U slučaju da je saglasan, podnosilac zahteva dostavlja i podatke o prostoru za skladištenje);

3) dokaz o obezbeđenom skladištu, i to:

(1) fotokopija vlasničkog lista skladišnog prostora (u slučaju da se podnosilac zahteva izjasnio da želi da sam dostavi fotokopiju vlasničkog lista, a ako se podnosilac zahteva izjasnio da je saglasan da nadležni organ pribavi podatke o vlasništvu skladišta po službenoj dužnosti, nadležni organ pribavlja ove podatke, a na osnovu podataka o prostoru za skladištenje iz dostavljene izjave uz zahtev) ili

(2) fotokopija ugovora o zakupu skladišnog prostora na period od najmanje godinu dana;

4) dokaz o uplaćenoj taksi za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu br. 1 - Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija

Član 5

Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija sadrži:

1) opšte podatke o podnosiocu zahteva:

(1) ime;

(2) adresu, broj telefona i e-mail;

2) datum i broj prethodno izdate dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija, ako je dozvola ranije izdata;

3) podatke o identifikaciji naročito opasnih hemikalija:

(1) za supstance: trgovački i hemijski naziv, identifikacioni broj (Indeks broj ako je supstanca navedena u propisu kojim se utvrđuje Spisak klasifikovanih supstanci, kao i EC broj ili CAS broj), klasu opasnosti, kategoriju opasnosti i oznaku za obaveštenje o opasnosti -N oznaku i količinu;

(2) za smeše: trgovačko ime ili oznaka za smešu, kao i hemijski naziv, sastav smeše sa nominalnim koncentracijama supstanci koje doprinose opasnosti smeše, CAS broj i EC broj supstance koja doprinosi opasnosti smeše, klasu i kategoriju opasnosti i oznaku za obaveštenje o opasnosti - N oznaku i količinu;

4) svrhu za koju se dozvola traži.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se sledeće:

1) obrazloženje načina čuvanja i korišćenja naročito opasnih hemikalija;

2) bezbednosni listovi naročito opasnih hemikalija koje podnosilac zahteva namerava da koristi;

3) izjava da je obezbeđen prostor za čuvanje naročito opasnih hemikalija;

4) izjava u kojoj se obrazlaže zašto se za planirani način i svrhu korišćenja ne mogu koristiti druge alternativne hemikalije;

5) dokaz da podnosilac zahteva nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci;

6) dokaz o uplaćenoj taksi za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu br. 2 - Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija

Član 6

Dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija sadrži:

1) broj dozvole;

2) opšte podatke o imaocu dozvole, i to:

(1) naziv;

(2) adresu;

(3) poreski identifikacioni broj (PIB);

3) podatak da li delatnost prometa obavlja kao:

(1) proizvođač;

(2) uvoznik;

(3) dalji korisnik;

(4) distributer;

4) svrhu za koju se dozvola izdaje;

5) rok važenja dozvole.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija može da sadrži i uslove za bezbedno čuvanje i skladištenje tih hemikalija.

Sadržaj dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija koju izdaje ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine uvozniku, proizvođaču, odnosno daljem korisniku dat je na Obrascu br. 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sadržaj dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija koju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave distributeru koji nije uvoznik, proizvođač, odnosno dalji korisnik dat je na Obrascu br. 4, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija

Član 7

Dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija sadrži:

1) broj dozvole;

2) opšte podatke o imaocu dozvole, i to:

(1) ime;

(2) adresu;

3) podatke o identifikaciji naročito opasnih hemikalija:

(1) za supstance: trgovački i hemijski naziv, identifikacioni broj (Indeks broj ako je supstanca navedena u propisu kojim se utvrđuje Spisak klasifikovanih supstanci, kao i EC broj ili CAS broj), klasu opasnosti, kategoriju opasnosti i oznaku za obaveštenje o opasnosti - N oznaku i količinu;

(2) za smeše: trgovačko ime ili oznaka za smešu, kao i hemijski naziv, sastav smeše sa nominalnim koncentracijama supstanci koje doprinose opasnosti smeše, CAS broj i EC broj supstanci koje doprinose opasnosti smeše za koju se izdaje dozvola, klasu i kategoriju opasnosti i oznaku za obaveštenje o opasnosti - N oznaku i količinu;

4) svrhu za koju se dozvola izdaje;

5) rok važenja dozvole.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, u dozvolu za korišćenje naročito opasnih hemikalija mogu se upisati i uslovi za bezbedno čuvanje i korišćenje te hemikalije.

Sadržaj dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija koju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave dat je na Obrascu br. 5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Način vođenja evidencije o prometu naročito opasnih hemikalija

Član 8

Imalac dozvole za obavljanje delatnosti prometa vodi evidenciju o prometu naročito opasnih hemikalija (u daljem tekstu: evidencija), na Obrascu br. 6, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Na obrascu iz stava 1. ovog člana navode se podaci o licima kojima su naročito opasne hemikalije prodate ili ustupljene bez naknade, i to:

1) za fizičko lice:

(1) opšte podatke:

- ime;

- adresu;

(2) ostale podatke:

- podatke o identifikaciji naročito opasnih hemikalija:

- za supstance: trgovački i hemijski naziv, CAS broj i EC broj supstance i količina;

- za smeše: trgovačko ime ili oznaka za smešu, kao i hemijski naziv, CAS broj i EC broj sastojaka smeše koje doprinose opasnosti smeše i količina;

- broj dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija i rok važenja dozvole.

U evidenciji navodi se i datum kada su naročito opasne hemikalije prodate ili ustupljene bez naknade, kao i ime, prezime i potpis lica koje je isporučilo naročito opasne hemikalije.

U evidenciji o prometu naročito opasnih hemikalija koju imalac dozvole za obavljanje delatnosti prometa vodi o pravnim licima kojima su naročito opasne hemikalije prodate ili ustupljene bez naknade, a u skladu sa propisom kojim se uređuje način vođenja evidencije o hemikalijama, navodi se za dato pravno lice broj dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija i rok važenja dozvole.

Pored evidencije u pisanoj formi može se voditi evidencija i u elektronskoj formi.

Radi zaštite poverljivosti podataka, pristup evidenciji imaju ovlašćena lica.

Prelazna odredba

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija ("Službeni glasnik RS", br. 94/10, 55/11 i 15/13).

Stupanje na snagu

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac br. 1

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA

 

Osnovni podaci o podnosiocu zahteva

Poslovno ime/naziv

 

Sedište

 

Kontakt telefon

 

Ime i prezime odgovornog lica

 

Matični broj

 

 

 

 

 

 

 

 

PIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa elektronske pošte

 

Osnovni podaci o savetniku za hemikalije

Ime i prezime savetnika za hemikalije

 

Kontakt telefon

 

Adresa elektronske pošte

 

Podaci o prethodno izdatoj dozvoli

(popunjava se samo u slučaju posedovanja dozvole)

Broj dozvole

 

Datum izdavanja dozvole

 

Delatnost prometa podnosilac zahteva obavlja kao:

☐ Proizvođač

 

☐ Dalji korisnik

☐ Uvoznik

 

☐ Distributer

 

Svrha za koju se traži dozvola

 

 

 

 

Podaci o naročito opasnoj hemikaliji klasifikovanoj u skladu sa propisima koji uređuju klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalije i određenog proizvoda - za supstance

Redni broj

Hemijski naziv supstance*

Identifikacioni broj (Indeks broj ako je supstanca navedena u propisu kojim se utvrđuje Spisak klasifikovanih supstanci, kao i ES broj ili CAS broj)*

Podaci o klasifikaciji

Klasa i kategorija opasnosti

Obaveštenje o opasnosti
(N oznake)**

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

*Hemijski naziv supstance jeste hemijski naziv iz propisa kojim se utvrđuje Spisak klasifikovanih supstanci ili hemijski naziv prema EINECS, ELINCS, IUPAC ili ISO nomenklaturi, ako supstanca nije navedena u propisu koji uređuje Spisak klasifikovanih supstanci;

**Navode se samo klase opasnosti, kategorije opasnosti i N oznake na osnovu kojih je hemikalija identifikovana kao naročito opasna hemikalija.

Napomena: Podaci koji se navode u tabeli dati su u bezbednosnom listu, kao i na etiketi naročito opasne hemikalije.

Podaci o naročito opasnoj hemikaliji klasifikovanoj u skladu sa propisima koji uređuju klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalije i određenog proizvoda - za smeše

Redni broj

Trgovačko ime ili oznaka za smešu

Podaci o klasifikaciji

Klasa i kategorija opasnosti

Obaveštenje o opasnosti
(N oznake)*

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

*Navode se samo klase opasnosti, kategorije opasnosti i N oznake na osnovu kojih je hemikalija identifikovana kao naročito opasna hemikalija.

Napomena: Podaci koji se navode u tabeli dati su u bezbednosnom listu, kao i na etiketi naročito opasne hemikalije.

U prilogu zahteva, dostavljam sledeću dokumentaciju (dokument pod rednim brojem 1, organ pribavlja po službenoj dužnosti, uz izjavu podnosioca zahteva)1:

R. br.

Naziv dokumenta

Forma dokumenta

Specifičnosti u vezi dokumenta

Izdavalac dokumenta

1.

Dokaz o obezbeđenom skladištu

Kopija

Podnosilac zahteva podnosi fotokopiju vlasničkog lista skladišnog prostora ili fotokopija ugovora o zakupu skladišnog prostora na period od najmanje godinu dana.

Republički geodetski zavod (za podnosioce zahteva koji su vlasnici skladišnog prostora), odnosno podnosilac zahteva (ukoliko se podnosi fotokopija ugovora o zakupu skladišnog prostora)

2.

Opis preduzetih preventivnih mera za bezbedno čuvanje i skladištenje

Original

/

Podnosilac zahteva

3.

Dokaz o uplati takse

Kopija

/

Pošta, banka ili institucija ovlašćena za poslove platnog prometa

__________
1 Dokumenta koja se dostavljaju u kopiji, podnosilac zahteva može dostaviti i u originalu ili overenoj kopiji, po svom izboru

Izjava podnosioca zahteva u vezi pribavljanja podataka po službenoj dužnosti

Saglasan/na sam da organ za potrebe postupka može da izvrši uvid, pribavi i obradi lične i ostale podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, shodno članu 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku (odabrati jedan od ponuđenih odgovora):

☐ DA

☐ NE

Iako je organ obavezan da izvrši uvid, pribavi i obradi lične i ostale podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, izjavljujem da ću sam/a za potrebe postupka pribaviti dokument pod rednim brojem 1.

☐ DA

☐ NE

Kako bi organ pribavio podatke po službenoj dužnosti, dostavljam sledeće informacije (popunjava se isključivo ako podnosilac daje saglasnost da organ izvrši uvid, pribavi i obradi lične i ostale podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija):

Podaci o prostoru za skladištenje

Ime i prezime vlasnika prostora za skladištenje

 

Adresa prostora za skladištenje

 

Broj katastarske parcele i naziv opštine

 

Upoznat/a sam da, ukoliko navedene podatke i dokumenta, neophodna za odlučivanje organa, ne podnesem u roku od 15 dana, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim i rešenjem će se odbaciti.

U __________, dana __________

 

__________________________

 

 

Potpis podnosioca zahteva

 

 

Obrazac br. 2

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA

 

Broj:

 

 

 

Datum:

______________________________

Ime:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:

 

 

 

 

 

Datum i broj prethodno izdate dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija:

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci o identifikaciji naročito opasnih hemikalija

Podaci o naročito opasnoj hemikaliji klasifikovanoj u skladu sa propisima kojima se uređuju klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalije i određenog proizvoda:

- za supstance:

Redni broj

Trgovački i hemijski naziv supstance*

Identifikacioni broj
(Indeks broj ako je supstanca navedena u propisu kojim se utvrđuje Spisak klasifikovanih supstanci, kao i EC broj ili CAS broj)*

Podaci o klasifikaciji (klasa opasnosti, kategorija opasnosti i oznaka za
obaveštenje o opasnosti - N oznaka)**

Količina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- Hemijski naziv supstance jeste hemijski naziv iz propisa kojim se utvrđuje Spisak klasifikovanih supstanci ili hemijski naziv prema EINECS, ELINCS, IUPAC ili ISO nomenklaturi, ako supstanca nije navedena u propisu koji uređuje Spisak klasifikovanih supstanci;

**- navode se samo klase opasnosti, kategorije opasnosti i N oznake na osnovu kojih je hemikalija identifikovana kao naročito opasna hemikalija.

Podaci koji se navode u tabeli nalaze se u bezbednosnom listu, kao i na etiketi naročito opasne hemikalije.

- za smešu:

R.
br.

Trgovačko ime ili oznaka za smešu i hemijski naziv

Sastav smeše sa koncentracijama supstanci koje doprinose opasnosti smeše i CAS i EC broj
supstance koja doprinosi opasnosti smeše

Podaci o klasifikaciji (klasa opasnosti, kategorija opasnosti i oznaka za obaveštenje o opasnosti N oznaka)*

Količina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- Navode se samo klase opasnosti, kategorije opasnosti i N oznake na osnovu kojih je hemikalija identifikovana kao naročito opasna hemikalija.

Podaci koji se navode u tabeli dati su u bezbednosnom listu, kao i na etiketi naročito opasne hemikalije.

 

Svrha za koju se dozvola traži:

 

Prilog sadrži:

1) Obrazloženje načina čuvanja i korišćenja naročito opasnih hemikalija;

2) Bezbednosni list;

3) Izjavu o obezbeđenom prostoru za čuvanje naročito opasnih hemikalija;

4) Izjavu - obrazloženje zašto se ne mogu koristiti druge alternativne hemikalije;

5) Dokaz da podnosilac zahteva nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci;

6) Dokaz o uplaćenoj taksi za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija.

 

 

Podnosilac zahteva

 

____________________

 

 

Obrazac br. 3

DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA KOJU UVOZNIKU, PROIZVOĐAČU ODNOSNO DALJEM KORISNIKU IZDAJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj:
Datum:

Na osnovu člana 67. stav 1. Zakona o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15) i člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list RS", broj 18/16), rešavajući po zahtevu ______________ (navesti naziv podnosioca zahteva) iz ___________________, ul. _______________________, Ministarstvo zaštite životne sredine izdaje

DOZVOLU
za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija

 

1.

Izdaje se dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija ___________________ (navesti naziv podnosioca zahteva) iz __________________, ul. __________________, PIB _____________.

2.

________________________ (navesti naziv podnosioca zahteva) iz _____________________ obavlja delatnost prometa kao:

 

1) proizvođač, 2) uvoznik, 3) dalji korisnik i 4) distributer.

3.

____________________ (ako je potrebno, navesti uslove za bezbedno čuvanje i skladištenje tih hemikalija).

4.

Svrha za koju se dozvola izdaje: ________________________.

5.

Dozvola važi __________ godine.

Obrazloženje

______________________ (navesti naziv podnosioca zahteva) iz __________________ podneo je Ministarstvu zaštite životne sredine __________________ (navesti datum podnošenja zahteva) zahtev kojim traži izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija.

Uz zahtev za izdavanje dozvole _________________________ (navesti naziv podnosioca zahteva) iz ________________________ priložio je sledeće dokaze:

_________________________________ (navesti dokaze koji su priloženi uz zahtev).

Članom 66. st. 1. i 3. Zakona o hemikalijama propisano je da se u postupku izdavanja dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija vrši procena da li je u dozvolu potrebno upisati i uslove za bezbedno čuvanje i skladištenje tih hemikalija, a takođe se određuje i rok važenja dozvole koji ne može biti duži od pet godina.

Članom 67. stav 1. Zakona o hemikalijama propisano je da dozvolu za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija uvozniku, proizvođaču odnosno daljem korisniku izdaje ministarstvo.

Rešavajući po podnetom zahtevu, a iz priloženih dokaza utvrđeno je:

________________________________________________________________________________________ (navesti šta je utvrđeno i iz kojih dokaza).

Na osnovu svega navedenog utvrđeno je da je zahtev _________________________ (navesti naziv podnosioca zahteva) iz ______________________ osnovan, pa je na osnovu člana 67. stav 1. Zakona o hemikalijama izdata dozvola kao u dispozitivu.

Odluka iz tačke 3. dispozitiva o uslovima za bezbedno čuvanje i skladištenje naročito opasnih hemikalija za koje je izdata dozvola doneta je iz razloga ___________________________ (navesti iz kojih razloga je, s obzirom na činjenično stanje i propise, doneta odluka kao u dispozitivu), u skladu sa odredbom člana 66. stav 1. Zakona o hemikalijama.

Odluka o roku važenja dozvole iz tačke 5. dispozitiva doneta je imajući u vidu __________________________ (navesti iz kojih razloga je, s obzirom na činjenično stanje i propise, doneta odluka kao u dispozitivu), u skladu sa odredbom člana 66. stav 3. Zakona o hemikalijama.

Za izdavanje ove dozvole naplaćena je taksa u skladu sa Zakonom o hemikalijama.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: 

Protiv ove dozvole može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema dozvole. Žalba se predaje Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Dostaviti:

 

1. ________________

 

2. ________________

 

 

 

 

MINISTAR

 

(M.P.)

 

 

 

_____________________

 

Obrazac br. 4

DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA KOJU DISTRIBUTERU KOJI NIJE UVOZNIK, PROIZVOĐAČ ODNOSNO DALJI KORISNIK IZDAJE NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Broj:
Datum:

Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15) i člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list RS", broj 18/16), rešavajući po zahtevu _________________________ (navesti naziv podnosioca zahteva) iz ______________________, ul. _________________________, ___________________________ (navesti nadležni organ jedinice lokalne samouprave) izdaje

DOZVOLU
za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija

1.

Izdaje se dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija __________________________ (navesti naziv podnosioca zahteva), ul. _________________________, PIB ___________________.

2.

______________________ (navesti naziv podnosioca zahteva) obavlja delatnost prometa kao distributer koji nije uvoznik, proizvođač odnosno dalji korisnik.

3.

_______________________ (ako je potrebno, navesti uslove za bezbedno čuvanje i skladištenje tih hemikalija).

4.

Svrha za koju se dozvola izdaje: __________________.

5.

Dozvola važi ___________ godine.

Obrazloženje

_________________________ (navesti naziv podnosioca zahteva) iz _______________ podneo je ________________________ (navesti nadležni organ jedinice lokalne samouprave) zahtev kojim traži izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija.

Uz zahtev za izdavanje dozvole ___________________________________ (navesti naziv podnosioca zahteva) iz _____________________________ priložio je sledeće dokaze: _____________________________________________ (navesti dokaze koji su priloženi uz zahtev).

Članom 66. st. 1. i 3. Zakona o hemikalijama propisano je da se u postupku izdavanja dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija vrši procena da li je u dozvolu potrebno upisati i uslove za bezbedno čuvanje i skladištenje tih hemikalija, a takođe se određuje i rok važenja dozvole koji ne može biti duži od pet godina.

Članom 67. stav 2. Zakona o hemikalijama propisano je da dozvolu za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija distributeru koji nije uvoznik, proizvođač odnosno dalji korisnik izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Rešavajući po podnetom zahtevu, a iz priloženih dokaza utvrđeno je:

___________________________________________________ (navesti šta je utvrđeno i iz kojih dokaza).

Na osnovu svega navedenog utvrđeno je da je zahtev __________________________________ (navesti naziv podnosioca zahteva) iz   osnovan, pa je na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o hemikalijama izdata dozvola kao u dispozitivu.

Odluka iz tačke 3. dispozitiva o uslovima za bezbedno čuvanje i skladištenje naročito opasnih hemikalija za koje je izdata dozvola doneta je iz razloga _______________________________________ (navesti iz kojih razloga je, s obzirom na činjenično stanje i propise, doneta odluka kao u dispozitivu), u skladu sa odredbom člana 66. stav 1. Zakona o hemikalijama.

Odluka o roku važenja dozvole iz tačke 5. dispozitiva doneta je imajući u vidu _______________________________________ (navesti iz kojih razloga je, s obzirom na činjenično stanje i propise, doneta odluka kao u dispozitivu), u skladu sa odredbom člana 66. stav 3. Zakona o hemikalijama.

Za izdavanje ove dozvole naplaćena je taksa u skladu sa Zakonom o hemikalijama.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite životne sredine u roku od 15 dana od dana prijema dozvole. Žalba se predaje nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

 

Dostaviti:

 

1. ________________

 

2. ________________

 

 

 

(M.P.)

 

 

 

_____________________

 

 

(potpis ovlašćenog lica)

 

Obrazac br. 5

DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA KOJU IZDAJE NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Broj:
Datum:

Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15) i člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list RS", broj 18/16), rešavajući po zahtevu _______________________ (navesti ime i prezime podnosioca zahteva) iz ________________, ul. ____________________, ____________________________ (navesti nadležni organ jedinice lokalne samouprave) izdaje

DOZVOLU
za korišćenje naročito opasnih hemikalija

1.

Izdaje se dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija _________________________ (navesti ime i prezime podnosioca zahteva) iz ______________________, ul. _________________________.

2.

Podaci o identifikaciji naročito opasne hemikalije:

 

Podaci o naročito opasnoj hemikaliji klasifikovanoj u skladu sa propisima koji uređuju klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalije i određenog proizvoda:

- za supstance:

Redni broj

Trgovački i hemijski naziv supstance

Identifikacioni broj (Indeks broj ako je supstanca navedena u propisu kojim se utvrđuje Spisak klasifikovanih supstanci, kao i EC broj ili CAS broj)

Podaci o klasifikaciji (klasa opasnosti, kategorija opasnosti i oznaka za obaveštenje o opasnosti - N oznaka)

Količina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- za smeše:

R. br.

Trgovačko ime ili oznaka za smešu i hemijski naziv

Sastav smeše sa koncentracijama supstanci koje doprinose opasnosti smeše i CAS broj i EC broj supstance koja doprinosi opasnosti smeše

Podaci o klasifikaciji (klasa opasnosti, kategorija opasnosti i oznaka za obaveštenje o opasnosti - N oznaka)

Količina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Svrha za koju se dozvola izdaje: ________________________.

4.

______________________________ (ako je potrebno, navesti uslove za bezbedno čuvanje i korišćenje tih hemikalija).

5.

Dozvola važi ____________ godine.

Obrazloženje

___________________________ (navesti ime i prezime podnosioca zahteva) iz _________________________ podneo je _______________________________ (navesti nadležni organ jedinice lokalne samouprave) zahtev kojim traži izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija.

Uz zahtev za izdavanje dozvole _____________________________________ (navesti ime i prezime podnosioca zahteva) iz _______________________________ priložio je sledeće dokaze: _________________________________________ (navesti dokaze koji su priloženi uz zahtev).

Članom 66. st. 1. i 3. Zakona o hemikalijama propisano je da se u postupku izdavanja dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija vrši procena da li je u dozvolu potrebno upisati i uslove za bezbedno čuvanje i skladištenje tih hemikalija, a takođe se određuje i rok važenja dozvole koji ne može biti duži od pet godina.

Članom 67. stav 2. Zakona o hemikalijama propisano je da dozvolu za korišćenje naročito opasnih hemikalija izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Rešavajući po podnetom zahtevu, a iz priloženih dokaza utvrđeno je: _____________________________________ (navesti šta je utvrđeno i iz kojih dokaza).

Na osnovu svega navedenog utvrđeno je da je zahtev _____________________________ (navesti ime i prezime podnosioca zahteva) iz _________________________________ osnovan, pa je na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o hemikalijama izdata dozvola kao u dispozitivu.

Odluka o uslovima za bezbedno čuvanje i korišćenje naročito opasnih hemikalija za koje je izdata dozvola iz tačke 4. dispozitiva doneta je iz razloga ________________________________ (navesti iz kojih razloga je, s obzirom na činjenično stanje i propise, doneta odluka kao u dispozitivu), u skladu sa odredbom člana 66. stav 1. Zakona o hemikalijama.

Odluka o roku važenja dozvole iz tačke 5. dispozitiva doneta je imajući u vidu ____________________________________ (navesti iz kojih razloga je, s obzirom na činjenično stanje i propise, doneta odluka kao u dispozitivu), u skladu sa odredbom člana 66. stav 3. Zakona o hemikalijama.

Za izdavanje ove dozvole naplaćena je taksa u skladu sa Zakonom o hemikalijama.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite životne sredine u roku od 15 dana od dana prijema dozvole. Žalba se predaje nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

 

Dostaviti:

 

1. ________________

 

2. ________________

 

 

 

(M.P.)

 

 

 

_____________________

 

 

(potpis ovlašćenog lica)

 

 

Obrazac br. 6

EVIDENCIJA O PROMETU NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA

 

Fizičko lice

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime i prezime:

 

 

Adresa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci o identifikaciji naročito opasnih hemikalija

- za supstance:

R. br.

Trgovački i hemijski naziv

CAS broj i EC broj

Količina

Broj i rok važenja dozvole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- za smeše:

R. br.

Trgovačko ime ili oznaka za smešu i hemijski naziv

CAS broj i EC broj sastojaka koji doprinose opasnosti smeše

Količina

Broj i rok važenja dozvole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum kada je naročito opasna hemikalija prodata ili ustupljena bez naknade:

 

Ime, prezime i potpis lica koje je isporučilo naročito opasnu hemikaliju: