Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O DISCIPLINSKIM ORGANIMA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA I DISCIPLINSKOM POSTUPKU

("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se sastav, uslovi za imenovanje, način prestanka dužnosti, način rada i odlučivanja u disciplinskim organima Visokog saveta tužilaštva i disciplinski postupak.

Značenje izraza

Član 2

Skraćeni izrazi upotrebljeni u ovom poslovniku imaju značenje:

1) "Zakon" označava Zakon o javnom tužilaštvu;

2) "Savet" označava Visoki savet tužilaštva;

3) "Pravilnik" označava Pravilnik o disciplinskim organima Visokog saveta tužilaštva i disciplinskom postupku;

4) "nosilac javnotužilačke funkcije" označava Vrhovnog javnog tužioca, glavnog javnog tužioca i javnog tužioca;

5) "Komisija" označava Disciplinsku komisiju.

Primena propisa

Član 3

Disciplinski postupak protiv nosioca javnotužilačke funkcije sprovodi se u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Na pitanja koja nisu uređena propisima iz stava 1. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

Dužnost dostavljanja spisa i podataka

Član 4

Javno tužilaštvo, sud, drugi organ Republike Srbije, organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, gradske opštine, imalac javnih ovlašćenja, pravno i fizičko lice dužni su da disciplinskim organima na njihov zahtev, dostave spis i obaveštenje potrebno za preduzimanje radnje u skladu sa Zakonom.

Obaveštavanje javnosti

Član 5

Savet može obaveštavati javnost o disciplinskim postupcima u kojima postupa, vodeći računa o interesima postupka, kao i zaštiti privatnosti učesnika disciplinskog postupka.

Javnost rada Saveta ostvaruje se blagovremenim objavljivanjem obaveštenja o sednicama zatvorenim za javnost, u skladu sa zakonom i davanjem službenih saopštenja i objavljivanjem podataka iz evidencija, izveštaja i odluka na internet stranici Saveta.

Po potrebi, informacije iz stava 2. ovog člana mogu se objaviti u sredstvima javnog informisanja i na drugi način.

Stranke u postupku

Član 6

Stranke u disciplinskom postupku su Disciplinski tužilac i nosilac javnotužilačke funkcije čija se disciplinska odgovornost utvrđuje.

II DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Pojam

Član 7

Nosilac javnotužilačke funkcije podleže disciplinskoj odgovornosti.

Svrha disciplinske odgovornosti je da se nosilac javnotužilačke funkcije upozori ili sankcioniše, bez ugrožavanja njegove samostalnosti, zbog neprimerenog ponašanja ili propusta u radu koji ugrožava autoritet i nepristrasnost javnog tužilaštva, a s ciljem održavanja poverenja javnosti u javno tužilaštvo.

Disciplinski prekršaj

Član 8

Disciplinski prekršaj je nesavesno vršenje javnotužilačke funkcije ili ponašanje nedostojno nosioca javnotužilačke funkcije, u skladu sa Zakonom.

Nesavesno vršenje javnotužilačke funkcije je postupanje koje je suprotno propisanim obavezama i zabranama u vršenju funkcije ili u vezi sa vršenjem funkcije.

Ponašanje nedostojno javnotužilačke funkcije predstavlja ponašanje nosioca javnotužilačke funkcije u vršenju funkcije i izvan vršenja funkcije kojim se narušava ugled javnog tužilaštva i poverenje građana u javno tužilaštvo.

Vrste disciplinskih prekršaja

Član 9

Disciplinski prekršaji su:

1) neopravdano neizrađivanje javnotužilačke odluke u propisanom roku;

2) neopravdano nepodnošenje redovnog ili vanrednog pravnog sredstva u propisanom roku;

3) učestalo propuštanje ili kašnjenje na zakazani pretres, raspravu i drugu procesnu radnju u predmetima koji su mu dodeljeni u rad;

4) propuštanje da traži izuzeće u predmetu ako za to postoje zakonski razlozi;

5) neopravdano odbijanje vršenja posla ili zadatka koji je poveren nosiocu javnotužilačke funkcije;

6) neosnovano neizvršavanje obaveznog uputstva glavnog javnog tužioca za rad i postupanje u pojedinom predmetu;

7) neizvršavanje opšteg obaveznog uputstva Vrhovnog javnog tužioca;

8) očigledno kršenje obaveze pravilnog postupanja prema sudiji u postupku, stranci, njenom pravnom zastupniku, svedoku, osoblju ili kolegi;

9) upuštanje u neprimerene odnose sa strankom ili njenim pravnim zastupnikom u postupku koji se vodi;

10) davanje nepotpunih ili netačnih podataka od značaja za rad Visokog saveta tužilaštva u postupku izbora ili prestanka javnotužilačke funkcije, utvrđivanja disciplinske odgovornosti i drugim pitanjima iz njegove nadležnosti;

11) kršenje načela nepristrasnosti i ugrožavanje poverenja građana u javno tužilaštvo;

12) obavljanje druge funkcije, posla ili privatnog interesa koji su zakonom određeni kao nespojivi sa javnotužilačkom funkcijom;

13) prihvatanje poklona suprotno propisima koji uređuju sukob interesa;

14) neopravdano i učestalo nepoštovanje radnog vremena;

15) u znatnoj meri kršenje odredbe Etičkog kodeksa, koje je utvrđeno odlukom Etičkog odbora;

16) neopravdano nepohađanje obaveznog programa obuke;

17) korišćenje hijerarhijskih ovlašćenja na način suprotan zakonu;

18) neopravdano nepostupanje po godišnjem rasporedu poslova u javnom tužilaštvu ili izmeni odluke o godišnjem rasporedu poslova u javnom tužilaštvu;

19) neovlašćeno saopštavanje medijima informacije o tekućim ili planiranim dokaznim radnjama i istragama;

20) nepostupanje po odluci Visokog saveta tužilaštva o upućivanju na obavezan zdravstveni pregled;

21) neopravdano nepostupanje po merama donetim u postupku nadzora;

22) nedostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje prigovora protiv obaveznog uputstva za rad i postupanje u pojedinom predmetu, prigovora protiv rešenja o supstituciji ili prigovora protiv rešenja o devoluciji komisiji iz člana 22. Zakona o javnom tužilaštvu;

23) nedostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje prigovora protiv odluke o godišnjem rasporedu poslova u javnom tužilaštvu ili odluke o izmeni odluke o godišnjem rasporedu poslova u javnom tužilaštvu.

Težak disciplinski prekršaj postoji ako je usled izvršenja disciplinskog prekršaja iz stava 1. tač. 1), 2), 4)‒7), 11)‒13), 15), 17), 18), 20) i 21) ovog člana došlo do ozbiljnog poremećaja u radu javnog tužilaštva ili narušavanja ugleda i poverenja javnosti u javno tužilaštvo, a naročito zastarevanja krivičnog gonjenja, kao i u slučaju ponovljenog disciplinskog prekršaja.

Pod ponovljenim disciplinskim prekršajem iz stava 2. ovog člana smatra se dva puta pravnosnažno utvrđena odgovornost nosioca javnotužilačke funkcije za disciplinski prekršaj, ako između pravnosnažnih odluka nije proteklo više od tri godine.

Odredbe st. 2. i 3. ovog člana ne primenjuju se na disciplinske prekršaje iz stava 1. tač. 3), 8)‒10), 14), 16), 19), 22) i 23) ovog člana.

Prilikom utvrđivanja da li je učinjen disciplinski prekršaj iz stava 1. tačka 15) ovog člana, Etički odbor je dužan da odluči o kršenju odredbe Etičkog kodeksa u znatnoj meri u roku od 90 dana od dana podnošenja zahteva za utvrđivanje kršenja.

Nosilac javnotužilačke funkcije nije odgovoran za disciplinski prekršaj koji je učinjen usled nedovoljnog broja javnih tužilaca u javnom tužilaštvu, povećanog priliva predmeta u javnom tužilaštvu, nedovoljnog broja osoblja u javnom tužilaštvu, nezadovoljavajućih prostornih i tehničkih uslova za rad ili drugih razloga koji onemogućavaju efikasno postupanje nosioca javnotužilačke funkcije.

Disciplinske mere

Član 10

Disciplinske mere su: opomena, umanjenje plate do 50% do jedne godine i zabrana izbora u drugo javno tužilaštvo u trajanju do tri godine.

Opomena može biti izrečena samo ako se prvi put utvrdi odgovornost nosioca javnotužilačke funkcije za disciplinski prekršaj.

Disciplinska mera umanjenje plate do 50% i disciplinska mera zabrana izbora u javno tužilaštvo višeg stepena u trajanju do tri godine mogu se izreći svaka posebno ili zajedno.

Disciplinske mera iz stava 4. ovog člana se mogu izreći zajedno samo u slučaju da je učinjen težak disciplinski prekršaj.

Srazmernost u izricanju disciplinske mere

Član 11

Disciplinska mera mora biti srazmerna težini učinjenog disciplinskog prekršaja u vršenju javnotužilačke funkcije.

Prilikom izricanja disciplinske mere naročito se uzimaju u obzir:

1) težina učinjenog prekršaja i posledica koja je nastupila, a posebno stepen disciplinske odgovornosti učinioca i okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen;

2) dosadašnji rad i ponašanje nosioca javnotužilačke funkcije, a posebno činjenica da li mu je više puta izricana disciplinska mera.

Pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje nosioca javnotužilačke funkcije

Član 12

Ako je u disciplinskom postupku pravnosnažnom odlukom utvrđeno da je nosilac javnotužilačke funkcije učinio težak disciplinski prekršaj, Savet, odnosno Komisija može pokrenuti postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje nosioca javnotužilačke funkcije.

U postupku za utvrđivanje razloga za razrešenje nosioca javnotužilačke funkcije iz stava 1. ovog člana, Savet ocenjuje da li učinjeni disciplinski prekršaj ozbiljno šteti ugledu javnotužilačke funkcije ili poverenju javnosti u javno tužilaštvo.

III DISCIPLINSKI ORGANI

Član 13

Disciplinski organi su: Disciplinski tužilac, njegovi zamenici i Disciplinska komisija.

Disciplinskog tužioca, njegova dva zamenika i članove Komisije imenuje Savet iz reda glavnih javnih tužilaca i javnih tužilaca na period od pet godina, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.

Uslovi i postupak imenovanja disciplinskog tužioca i njegovih zamenika

Član 14

Savet imenuje Disciplinskog tužioca i njegove zamenike iz reda glavnih javnih tužilaca i javnih tužilaca, po objavljivanju javnog poziva.

Javni poziv za Disciplinskog tužioca i njegove zamenike objavljuje se na internet strani Saveta najmanje 30 dana pre donošenja odluke o imenovanju.

Za Disciplinskog tužioca ili njegovog zamenika može biti imenovan glavni javni tužilac ili javni tužilac, koji najmanje osam godina obavlja javnotužilačku funkciju.

Savet donosi odluku o imenovanju Disciplinskog tužioca i dva zamenika Disciplinskog tužioca, sa liste prijavljenih kandidata i liste kandidata predloženih od strane kolegijuma javnih tužilaštava (uz pisanu saglasnost kandidata), na osnovu iskazane stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti u vršenju javnotužilačke funkcije i poštovanja odredaba Etičkog kodeksa.

Za vreme trajanja mandata, Disciplinski tužilac i njegovi zamenici imaju pravo na umanjenje obima posla u javnom tužilaštvu u kome obavljaju javnotužilačku funkciju, što Savet odobrava posebnom odlukom na obrazložen predlog Disciplinskog tužioca.

Disciplinski tužilac ima pravo da za vreme trajanja mandata ne bude zadužen javnotužilačkim predmetima, dok zamenici Disciplinskog tužioca imaju pravo na umanjenje obima posla od najmanje 50%. Umanjenje može biti povećano na osnovu obrazloženog zahteva Disciplinskog tužioca.

Savet o odluci iz st. 5. i 6. ovog člana obaveštava javno tužilaštvo u kome Disciplinski tužilac i njegovi zamenici obavljaju javnotužilačku funkciju.

Disciplinski tužilac podnosi godišnji izveštaj o svom radu Savetu, najkasnije do 31. januara naredne godine.

Disciplinska komisija

Član 15

Komisija ima tri člana, od kojih je jedan predsednik Komisije.

Mandat predsednika, člana i zamenika člana Komisije traje pet godina, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.

U slučaju odsutnosti ili privremene sprečenosti predsednika ili člana Komisije, zamenjuju ih zamenici.

Uslovi i postupak imenovanja članova Disciplinske komisije

Član 16

Savet imenuje članove Komisije i njihove zamenike iz reda glavnih javnih tužilaca i javnih tužilaca.

Za člana ili zamenika Komisije može biti imenovan glavni javni tužilac i javni tužilac koji tu funkciju obavlja najmanje osam godina.

Javni poziv za imenovanje članova Komisije objavljuje se na internet strani Saveta, najmanje 30 dana pre donošenja odluke o imenovanju.

Savet donosi odluku o imenovanju članova i zamenika članova Disciplinske komisije, sa liste prijavljenih kandidata i liste kandidata predloženih od strane kolegijuma javnih tužilaštava (uz pisanu saglasnost kandidata), na osnovu iskazane stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti u vršenju javnotužilačke funkcije i poštovanja odredaba Etičkog kodeksa.

Tokom vođenja disciplinskog postupka Predsednik i članovi Komisije imaju pravo na umanjenje obima posla do 30% u javnom tužilaštvu u kome obavljaju javnotužilačku funkciju, što Savet odobrava posebnom odlukom na predlog predsednika Saveta.

Predsednik Disciplinske komisije

Član 17

Komisija ima predsednika i zamenika predsednika koje biraju članovi Komisije, većinom glasova.

Izbor predsednika Komisije vrši se na sednici Komisije koja se održava u roku od petnaest dana od dana imenovanja članova Komisije, odnosno od prestanka mandata ranijeg predsednika.

Sednicom Komisije na kojoj se bira predsednik predsedava najstariji član Komisije ili zamenik predsednika.

Svaki član Komisije može predložiti kandidata za funkciju predsednika.

Predsednik predstavlja Komisiju, zakazuje i rukovodi raspravom, stara se o sprovođenju akata Komisije i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i aktima Saveta.

Prestanak dužnosti

Član 18

Dužnost Disciplinskog tužioca i njegovih zamenika, članova Komisije i njihovih zamenika prestaje istekom mandata, razrešenjem, izborom na funkciju člana Saveta, na lični zahtev ili zbog nastupanja razloga za prestanak javnotužilačke funkcije.

Odluku kojom se konstatuje prestanak dužnosti, Savet donosi u roku od 15 dana od nastupanja okolnosti iz stava 1. ovog člana.

Razrešenje

Član 19

Savet razrešava Disciplinskog tužioca i njegove zamenike, kao i članove Komisije i njihove zamenike, ako dužnost ne vrše u skladu sa Zakonom, odredbama ovog pravilnika i drugim aktima Saveta.

Inicijativa za razrešenje

Član 20

Inicijativu za razrešenje lica iz člana 19. ovog pravilnika može podneti član Saveta i svaki nosilac javnotužilačke funkcije.

Uz inicijativu iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o postojanju razloga za razrešenje.

Administrativna kancelarija dostavlja inicijativu i dokaze iz stava 2. ovog člana svim članovima Saveta.

Odbacivanje inicijative za razrešenje

Član 21

Savet odbacuje inicijativu za razrešenje lica iz člana 19. ovog pravilnika ako je nejasna, nedozvoljena ili nepotpuna.

Postupak za razrešenje

Član 22

Savet odlučuje o pokretanju postupka za razrešenje lica iz člana 19. ovog pravilnika u roku od 30 dana od dana prijema inicijative za njegovo razrešenje.

Odluku o pokretanju postupka za razrešenje Savet donosi ako nađe da dokazi podneti uz inicijativu ukazuju na postojanje razloga za razrešenje iz člana 19. ovog pravilnika.

Savet dostavlja odluku iz stava 2. ovog člana i inicijativu za razrešenje licu protiv kojeg je pokrenut postupak za razrešenje.

Savet je dužan da omogući licu protiv koga je pokrenut postupak za razrešenje da se u roku od 15 dana od dana prijema odluke o pokretanju postupka izjasni o navodima iz inicijative za njegovo razrešenje u pisanoj formi.

Odluke u postupku za razrešenje

Član 23

Odluku o razrešenju Savet donosi ako utvrdi da su ispunjeni uslovi iz člana 19. ovog pravilnika.

Izuzeće

Član 24

Disciplinski tužilac, zamenik Disciplinskog tužioca, član Komisije, zamenik člana Komisije i član Saveta, izuzimaju se iz disciplinskog postupka, ako:

1) sa nosiocem javnotužilačke funkcije, čija se disciplinska odgovornost utvrđuje, postoji bračna ili vanbračna zajednica, srodstvo po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena bez obzira da li je brak prestao ili nije;

2) je učestvovao u donošenju odluke prvostepenog disciplinskog organa;

3) postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristrasnost.

Lica iz stava 1. ovog člana dužni su da se izuzmu u slučaju iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, o čemu obaveštavaju Savet, dok u slučaju iz stava 1. tačka 3) mogu podneti zahtev Savetu da odluči o njihovom izuzeću.

Nosilac javnotužilačke funkcije čija se disciplinska odgovornost utvrđuje može tražiti izuzeće lica iz stava 1. ovog člana iz razloga propisanih u stavu 1. ovog člana. Zahtev za izuzeće može se podneti Savetu do okončanja disciplinskog postupka.

Savet odlučuje o izuzeću lica iz stava 1. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

IV DISCIPLINSKI POSTUPAK

Disciplinska prijava

Član 25

Svako lice može podneti disciplinsku prijavu protiv nosioca javnotužilačke funkcije Disciplinskom tužiocu.

Disciplinska prijava se podnosi u pismenom obliku i sadrži:

1) ime i prezime nosioca javnotužilačke funkcije protiv koga se podnosi prijava, kao i naziv javnog tužilaštva u kome obavlja javnotužilačku funkciju;

2) činjenični opis događaja;

3) dokaze koji potvrđuju navode iz prijave.

Disciplinski tužilac je dužan da ispita svaku podnetu prijavu.

O podnetim prijavama vodi se evidencija.

Disciplinski tužilac, po službenoj dužnosti ili radi ispitivanja navoda prijave i utvrđivanja činjeničnog stanja, ima pravo i dužnost da prikuplja dokaze i obaveštenja, vrši uvid u službenu dokumentaciju javnog tužilaštva u kome je izvršen mogući disciplinski prekršaj, preko javnog tužilaštva vrši uvid u sudske predmete kao i predmete drugih organa pred kojima je postupao prijavljeni nosilac javnotužilačke funkcije u vezi disciplinskog prekršaja, zahteva da Etički odbor odluči da li je došlo do kršenja Etičkog kodeksa u znatnoj meri u smislu člana 115. stav 1. tačka 15) Zakona, kao i da preduzima druge radnje i mere u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Postupajući po službenoj dužnosti ili prilikom ispitivanja navoda prijave i prikupljanja dokaza, Disciplinski tužilac i njegovi zamenici su dužni da postupaju sa naročitom obazrivošću.

Pokretanje i vođenje disciplinskog postupka

Član 26

Disciplinski postupak pokreće Disciplinski tužilac podnošenjem predloga za vođenje disciplinskog postupka (u daljem tekstu: Predlog) Komisiji, na osnovu podnete disciplinske prijave ili po službenoj dužnosti.

Disciplinski tužilac može povući Predlog do donošenja odluke Komisije.

Disciplinski tužilac ne može podneti nov Predlog na osnovu istih činjenica.

Disciplinska komisija ne može odlučivati izvan Predloga Disciplinskog tužioca.

Disciplinski postupak je hitan, vodi se uz sva jemstva pravičnog suđenja, bez prisustva javnosti, osim ako nosilac javnotužilačke funkcije protiv koga se vodi disciplinski postupak zahteva da postupak bude javan.

Disciplinski postupak ne predstavlja smetnju za vođenje drugih postupaka protiv nosioca javnotužilačke funkcije.

Ovlašćenja Disciplinskog tužioca

Član 27

Disciplinski tužilac može da:

1) odbaci disciplinsku prijavu kao neosnovanu;

2) podnese Predlog;

3) odustane od Predloga;

4) izmeni ili proširi Predlog;

5) izjavi žalbu na odluku Komisije;

6) odustane od izjavljene žalbe.

Rešenje kojim se odbacuje disciplinska prijava mora biti obrazloženo.

U slučaju odustanka od Predloga ili žalbe, Disciplinski tužilac je dužan da sačini službenu belešku o razlozima za odustajanje.

Predlog za vođenje disciplinskog postupka

Član 28

Predlog za vođenje disciplinskog postupka sadrži:

1) ime i prezime nosioca javnotužilačke funkcije čija se disciplinska odgovornost utvrđuje i naziv javnog tužilaštva u kome obavlja javnotužilačku funkciju, kao i podatak o punomoćniku ako isti postoji;

2) činjenični opis disciplinskog prekršaja;

3) pravnu kvalifikaciju disciplinskog prekršaja;

4) predloge dokaza koji treba da se izvedu u toku postupka.

Tok disciplinskog postupka

Član 29

Komisija dostavlja Predlog nosiocu javnotužilačke funkcije čija se disciplinska odgovornost utvrđuje, na izjašnjenje.

Nosilac javnotužilačke funkcije čija se disciplinska odgovornost utvrđuje ili njegov punomoćnik mogu pisanim putem da odgovore na Predlog Komisiji u roku od osam dana od dana prijema Predloga.

Komisija dostavlja odgovor sa svim prilozima Disciplinskom tužiocu.

Nakon prijema odgovora na Predlog ili po isteku roka od osam dana od dana prijema Predloga, Komisija zakazuje raspravu.

Disciplinski tužilac zastupa Predlog na raspravi.

Nosilac javnotužilačke funkcije čija se disciplinska odgovornost utvrđuje ima pravo da svoje navode usmeno izloži pred Komisijom.

Komisija izvodi dokaze neophodne za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Ako Komisija tokom postupka utvrdi da se neke činjenice moraju dodatno proveriti, može takvu proveru tražiti od Disciplinskog tužioca, nosioca javnotužilačke funkcije čija se odgovornost utvrđuje, javnog tužilaštva u kojem je izvršen mogući disciplinski prekršaj ili drugog organa pred kojim je postupano u vezi mogućeg prekršaja, kao i preduzeti druge radnje i mere u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

Ako izvedeni dokazi ukazuju na izmenu činjeničnog stanja u odnosu na podneti Predlog ili da je nosilac javnotužilačke funkcije čija se disciplinska odgovornost utvrđuje, učinio još neki disciplinski prekršaj, Disciplinski tužilac može usmeno da izmeni ili proširi Predlog na raspravi, odnosno da zatraži odlaganje rasprave radi izmene ili proširenja Predloga.

Nosilac javnotužilačke funkcije čija se disciplinska odgovornost utvrđuje, može tražiti odlaganje rasprave radi izjašnjenja o proširenom Predlogu.

U slučaju neopravdanog izostanka Disciplinskog tužioca, odnosno njegovog zamenika, kao i u slučaju neopravdanog izostanka nosioca javnotužilačke funkcije čija se disciplinska odgovornost utvrđuje i njegovog punomoćnika, postupak se može sprovesti u njihovom odsustvu.

Prava nosioca javnotužilačke funkcije čija se disciplinska odgovornost utvrđuje

Član 30

Nosilac javnotužilačke funkcije čija se disciplinska odgovornost utvrđuje ima pravo da:

1) bude obavešten o razlozima za pokretanje postupka;

2) se upozna sa predmetom i dokazima i da pruži objašnjenja i dokaze za svoje navode;

3) se izjasni o podnetom, izmenjenom ili proširenom Predlogu;

4) ima punomoćnika u svim fazama disciplinskog postupka;

5) zahteva da rasprava bude javna;

6) izjavi žalbu na odluku Disciplinske komisije.

Ovlašćenja Disciplinske komisije

Član 31

U postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti nosioca javnotužilačke funkcije Komisija može da:

1) odbije Predlog kao neosnovan;

2) usvoji Predlog, oglasi nosioca javnotužilačke funkcije odgovornim za učinjeni disciplinski prekršaj i izrekne mu disciplinsku meru;

3) obustavi postupak ako:

- Disciplinski tužilac u toku postupka odustane od Predloga;

- nosiocu javnotužilačke funkcije protiv koga se vodi postupak prestane javnotužilačka funkcija ili

- nastupi zastarelost vođenja disciplinskog postupka.

Komisija donosi odluku u roku od 15 dana od dana zaključenja rasprave i dostavlja je Disciplinskom tužiocu i nosiocu javnotužilačke funkcije čija se disciplinska odgovornost utvrđuje, odnosno njegovom punomoćniku.

Pravnosnažnu odluku Komisija dostavlja Savetu radi upisa u lični list nosioca javnotužilačke funkcije.

Ako Komisija odluči da ne pokrene postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje nosioca javnotužilačke funkcije koji je odlukom Komisije oglašen odgovornim za težak disciplinski prekršaj, o toj odluci obaveštava Savet.

Način odlučivanja Disciplinske komisije

Član 32

Odluke Komisije se donose većinom glasova članova Komisije, o čemu se sastavlja poseban zapisnik koji potpisuju svi članovi Komisije.

Odluke Komisije se izrađuju u formi rešenja, u roku od 15 dana od dana donošenja.

Izdvojeno mišljenje člana Komisije konstatuje se u zapisniku o većanju i glasanju.

Odluka kojom se utvrđuje da je nosilac javnotužilačke funkcije odgovoran za disciplinski prekršaj sadrži:

1) uvod, koji sadrži: sastav Komisije, imena stranaka i punomoćnika, predmet postupka i datum donošenja odluke;

2) činjenični opis disciplinskog prekršaja;

3) odredbe Zakona i drugih zakona i propisa koji su primenjeni u disciplinskom postupku, kao i pravnu kvalifikaciju disciplinskog prekršaja;

4) izrečenu disciplinsku meru;

5) odluku o troškovima disciplinskog postupka;

6) obrazloženje, koje sadrži pregled izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i pravnih zaključaka i

7) pouku o pravnom sredstvu.

Zastarelost

Član 33

Vođenje disciplinskog postupka zastareva istekom tri godine od dana kada je disciplinski prekršaj učinjen, a ne teče za vreme trajanja upravnog spora, odnosno sudskog postupka u vezi sa pokrenutim disciplinskim postupkom i izrečenom disciplinskom merom.

V DRUGOSTEPENI POSTUPAK

Žalba

Član 34

Protiv odluke Komisije Disciplinski tužilac i nosilac javnotužilačke funkcije protiv koga se vodi disciplinski postupak mogu izjaviti žalbu Savetu, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

Žalba sadrži:

1) broj i datum rešenja Komisije protiv koga se izjavljuje žalba;

2) osnove i razloge žalbe;

3) izjašnjenje da li se odluka pobija u celini ili u određenom delu;

4) potpis.

Komisija dostavlja žalbu zajedno sa prilozima drugoj stranci u postupku na odgovor.

Stranka može u roku od tri dana od dana prijema žalbe dostaviti Savetu odgovor na žalbu.

Osnovi za žalbu

Član 35

Odluka Komisije se može pobijati:

1) zbog povreda pravila postupka koje su mogle imati uticaj na donošenje zakonite i pravilne odluke;

2) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja;

3) zbog pogrešne primene materijalnog prava;

4) zbog odluke o izrečenoj disciplinskoj meri.

Odluke Saveta po žalbi

Član 36

Odlučujući po žalbi, Savet može žalbu da odbaci kao neblagovremenu, nedozvoljenu ili izjavljenu od neovlašćenog lica, da potvrdi prvostepenu odluku Komisije ili da odluku preinači.

Način odlučivanja Saveta

Član 37

Nakon prijema žalbe predsednik Saveta određuje izvestioca iz reda članova Saveta koji se biraju iz reda javnih tužilaca.

Odluke Saveta donose se većinom glasova propisanom u članu 20. st. 2. i 3. Zakona o Visokom savetu tužilaštva.

Ministar nadležan za pravosuđe ne može da glasa u postupku po žalbi.

Vrhovni javni tužilac izuzima se iz odlučivanja ako se u disciplinskom postupku odlučuje o njegovoj odgovornosti.

Savet je dužan da o žalbi odluči u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe.

Odluka Saveta o žalbi mora biti obrazložena.

Odluka Saveta je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Izvršenje i evidencija pravnosnažnih odluka o disciplinskim merama

Član 38

Pravnosnažna odluka kojom je izrečena disciplinska mera upisuje se u lični list nosioca javnotužilačke funkcije.

Odluka kojom je izrečena disciplinska mera briše se iz ličnog lista nosioca javnotužilačke funkcije po proteku tri godine od dana pravnosnažnosti odluke.

Vanredni pravni lekovi

Član 39

U disciplinskom postupku nisu dozvoljeni vanredni pravni lekovi.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Nastavak rada disciplinskih organa

Član 40

Disciplinski organi izabrani u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 38/12 - US, 121/12, 101/13, 111/14 - US, 117/14, 106/15 i 63/16 - US) nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su izabrani, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona.

Okončanje započetog disciplinskog postupka

Član 41

Disciplinski postupak započet po odredbama Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 38/12 - US, 121/12, 101/13, 111/14 - US, 117/14, 106/15 i 63/16 - US) i Pravilnika o discipinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca ("Službeni glasnik RS", br. 64/12, 109/13 i 58/14) koji nije okončan do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se po odredbama Zakona i ovog pravilnika.

Stupanje na snagu ovog pravilnika

Član 42

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".