Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA PRIMENU MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti (u daljem tekstu: Sredstva podsticaja), način raspodele tih sredstava, način praćenja namenskog korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i kriterijume pod kojima korisnici sredstava mogu biti izuzeti od obaveze vršenja energetskog pregleda.

Finansiranje poslova efikasnog korišćenja energije i primenu mera energetske efikasnosti obavlja Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti (u daljem tekstu: Uprava), u skladu zakonom kojim se uređuje energetska efikasnost i racionalna upotreba energije i ovim pravilnikom.

Korisnici sredstava

Član 2

Korisnici Sredstava podsticaja, u smislu ovog pravilnika su:

1) državni organi i organizacije;

2) jedinice lokalne samouprave i/ili gradske opštine (u daljem tekstu: JLS);

3) stambene zajednice uspostavljene u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada;

4) domaćinstva - kupci energetski efikasnih uređaja za domaćinstvo.

Sredstva podsticaja dodeljuju se korisnicima iz stava 1. ovog člana za finansiranje projekata koji nakon realizacije ostvaruju uštedu energije.

II FINANSIRANJE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE DRŽAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA

Način finansiranja izrade tehničke dokumentacije

Član 3

Sredstvima podsticaja finansira se izrada tehničke dokumentacije za projekte unapređenja energetske efikasnosti u zgradama državnih organa, organizacija i ustanovama obrazovanja, kulture i fizičke kulture.

Zgrade iz stava 1. ovog člana određuju se putem javnog poziva koje raspisuje Uprava.

Javni poziv iz stava 2. ovog člana objavljuje se na internet stranici Uprave, odnosno ministarstva nadležnog za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Izrada tehničke dokumentacije za projekte iz stava 1. ovog člana dodeljuje se u postupku javne nabavke, koju sprovodi korisnik sredstava, privrednim subjektima registrovanim za jednu od delatnosti koje obuhvataju izradu tehničke dokumentacije.

III FINANSIRANJE PROJEKATA JLS

Projekti i mere energetske efikasnosti

Član 4

Sredstvima podsticaja finansiraju se projekti unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u nadležnosti JLS, koji sadrže sledeće mere energetske efikasnosti:

1) unapređenje termičkog omotača zgrade, odnosno svih elemenata zgrade koji razdvajaju unutrašnji grejani prostor od spoljašnjeg prostora i negrejanog prostora zgrade putem:

(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr., kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida i dr.,

(2) postavljanja termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru;

2) unapređenja termotehničkih sistema u zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:

(1) zamene postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač),

(2) zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora,

(3) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,

(4) ugradnje termostatskih ventila na svim grejnim telima,

(5) ugradnje uređaja za merenje predate količine toplote svim pojedinačnim potrošačima,

(6) ugradnje toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),

(7) ugradnje opreme za daljinsku kontrolu i automatsku regulaciju rada termotehničkih sistema,

(8) zamene postojećih i ugradnjom novih efikasnih sistema za klimatizaciju,

(9) zamene postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote,

(10) zamene postojećih ili ugradnjom novih sistema za centralnu pripremu potrošne tople vode;

3) modernizacije sistema unutrašnjeg osvetljenja u objektima putem:

(1) zamene izvora svetlosti, odnosno svetiljki,

(2) instaliranja savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom unutrašnjeg osvetljenja (daljinska kontrola, regulatori osvetljenja i dr.);

4) ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;

5) modernizacije sistema javnog osvetljenja u JLS putem:

(1) zamene izvora svetlosti, odnosno svetiljki,

(2) ugradnje savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom osvetljenja (daljinska kontrola, regulatori intenziteta osvetljenja i dr.);

6) rehabilitacije daljinskog sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u cilju unapređenja energetske efikasnosti tih sistema;

7) ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su, u skladu sa zakonom, neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem električne energije;

8) druge mere u skladu sa javnim pozivom za dodelu Sredstava podsticaja.

Maksimalni iznosi Sredstava podsticaja za finansiranje projekata

Član 5

Maksimalni iznos Sredstava podsticaja koji se može isplatiti po jednom projektu unapređenja energetske efikasnosti, u skladu sa članom 4. stav 1. tač. 1)-4), 6) i 7) ovog pravilnika, precizira se javnim pozivom, uzimajući u obzir naročito razvijenost u skladu sa propisima kojima se uređuje regionalna razvijenost. Maksimalni iznos Sredstava podsticaja a koji se za unapređenje javnog osvetljenja u JLS može isplatiti po jednom projektu, u skladu sa članom 4. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika, je 20% od kvalifikovanih troškova projekta.

Kvalifikovani troškovi projekta iz stava 2. ovog člana naročito obuhvataju troškove radova i dobara za unapređenje energetske efikasnosti, a mogu obuhvatiti i druge troškove u skladu sa javnim pozivom.

U zavisnosti od vrste projekta, kvalifikovani troškovi iz stava 2. ovog člana utvrđuju se javnim pozivom za dodelu Sredstava podsticaja.

Ako se za finansiranje projekata iz člana 4. ovog pravilnika obezbede sredstva donacija, raspodela i maksimalni iznosi sredstava iz st. 1. i 2. ovog člana mogu se povećati, u skladu sa ugovorom zaključenim između Uprave i donatora.

Ako se tokom realizacije utvrdi da su kvalifikovani troškovi projekta koji se finansira Sredstvima podsticaja po ugovoru između Uprave i korisnika tih sredstava veći od troškova iskazanih u prijavi projekta na javni poziv Uprave iz člana 7. ovog pravilnika, visina isplate se ne može uvećati zaključivanjem aneksa tog ugovora, niti novim ugovorom.

Način raspodele Sredstava podsticaja za finansiranje projekata

Član 6

Sredstva podsticaja za finansiranje projekata iz člana 4. ovog pravilnika raspodeljuju se u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Raspodela Sredstava podsticaja može se sprovesti u postupku koji ima jednu ili dve faze.

Postupak koji se sprovodi u jednoj fazi obuhvata raspisivanje javnog poziva, prikupljanje i kompletiranje prijava na javni poziv, kontrolu formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje i utvrđivanje liste redosleda projekata na osnovu kriterijuma iz javnog poziva, donošenje akta o finansiranju izabranih projekata, ugovaranje i realizaciju projekata.

Postupak koji se sprovodi u dve faze obuhvata:

1) u prvoj fazi - raspisivanje javnog poziva, prikupljanje i kompletiranje prijava na javni poziv, kontrolu formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz javnog poziva i donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata;

2) u drugoj fazi - donošenje akta o finansiranju izabranih projekata, ugovaranje i realizacija projekata.

Javni poziv

Član 7

Uprava objavljuje javni poziv za dodelu Sredstava podsticaja za finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti iz člana 4. ovog pravilnika na objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti JLS.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana se objavljuje na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva.

Objekti od javnog značaja u nadležnosti JLS

Član 8

Objektima iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika smatraju se:

1) predškolske ustanove;

2) škole;

3) domovi zdravlja;

4) daljinski sistemi za proizvodnju i distribuciju toplotne energije;

5) javno osvetljenje;

6) drugi objekti od značaja za lokalnu zajednicu.

Sadržaj javnog poziva

Član 9

Javni poziv iz člana 7. ovog pravilnika sadrži:

1) uvodne informacije kojima se precizira cilj koji Uprava želi postići realizacijom aktivnosti i mera koje se finansiraju Sredstvima podsticaja i pravnom okviru u kojem se javni poziv realizuje;

2) informaciju koje JLS imaju pravo da podnesu prijavu na javni poziv;

3) projekte i mere energetske efikasnosti koje se finansiraju po osnovu javnog poziva i maksimalni iznos Sredstava podsticaja koja se mogu dodeliti za finansiranje kvalifikovanih troškova pojedinačnih projekata;

4) maksimalni broj projekata koji se po javnom pozivu može finansirati u jednoj JLS;

5) uslove za dodelu Sredstava podsticaja;

6) kriterijumi minimalne energetske efikasnosti prema vrsti mera iz člana 4. ovog pravilnika;

7) posebne uslove za čije ispunjenje podnosilac prijave na javni poziv mora podneti odgovarajuću dokumentaciju;

8) dokumentaciju koju podnosilac mora podneti uz prijavni obrazac;

9) informaciju o preuzimanju obrazaca za podnošenje prijave na javni poziv;

10) kriterijume za ocenu i izbor projekata;

11) način objavljivanja odluke o odobravanju Sredstava podsticaja za finansiranje projekata po javnom pozivu;

12) postupak odobravanja Sredstava podsticaja;

13) način na koji Uprava pruža dodatne informacije i pomoć podnosiocu prijave u pripremi i podnošenju prijave;

14) način podnošenja prijave;

15) rok za podnošenje prijave ili informaciju da javni poziv traje do utroška Sredstava podsticaja;

16) priloge uz javni poziv;

17) druge informacije.

Ako za finansiranje projekata iz člana 4. ovog pravilnika budu obezbeđena i sredstva donacija, javni poziv može sadržati i druge elemente, u skladu sa ugovorom o donaciji.

Prijava na javni poziv

Član 10

Prijava koju na javni poziv podnosi JLS sadrži prijavni obrazac sa priloženom dokumentacijom.

Prijavni obrazac daje se u prilogu javnog poziva i sadrži naročito:

1) opšte podatke o JLS;

2) podatke o ovlašćenom predstavniku JLS za komunikaciju sa Upravom;

3) podatke o rukovodiocu projekta;

4) podatke o objektu (zgradi, sistemu javnog osvetljenja ili daljinskom sistemu za proizvodnju i distribuciju toplotne energije) na kojem će projekat biti realizovan;

5) podatke o projektu;

6) podatke o merama iz člana 4. ovog pravilnika koje će biti primenjene realizacijom projekta;

7) podatke o finansiranju projekta;

8) spisak dokumenata koji se dostavljaju uz prijavni obrazac.

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavni obrazac

Član 11

Uz prijavni obrazac iz člana 10. ovog pravilnika JLS dostavlja dokumentaciju navedenu u javnom pozivu.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1) tehničku dokumentaciju u skladu sa propisima kojima je uređena izgradnja objekata;

2) studiju potpisanu i overenu od strane odgovornog projektanta, kojom se dokazuje tehničko-ekonomska opravdanost projekta unapređenja energetske efikasnosti, koja sadrži naročito sledeće elemente:

(1) tehnički opis projekta, sa obaveznim popisom i opisom radova koje je potrebno izvesti,

(2) popunjen obrazac očekivane godišnje uštede energije (u daljem tekstu: OPG obrazac), ukoliko je propisan metodologijom za proračun ušteda energije koje su rezultat sprovedenih mera energetske efikasnosti,

(3) kvalifikovane troškove projekta,

(4) finansijsku analizu i ocenu isplativosti projekta sa obračunatim periodom povraćaja sredstava;

4) izjavu o finansiranju projekta i namenskom trošenju sredstava, u skladu s propisima;

5) list nepokretnosti za objekat koji je predmet projekta;

6) drugu dokumentaciju koja se traži javnim pozivom;

7) dodatnu dokumentaciju, u skladu sa ugovorom o donaciji, ako se projekat finansira i sredstvima iz donacija.

Ukoliko se Sredstva podsticaja dodeljuju u postupku koji se sprovodi u dve faze, pored dokumentacije iz stava 2. ovog člana, u javnom pozivu se može predvideti i druga dokumentacija.

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Sredstava podsticaja za finansiranje projekata koji obuhvataju samo mere iz člana 4. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, obavezan je da uz prijavni obrazac podnese i energetski pasoš kojim je utvrđeno da je objekat na kome se planira realizacija projekta najmanje u energetskom razredu "C" (latinično C), u skladu sa propisima kojim se uređuje izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.

Podnosilac prijave, koji je obveznik sistema energetskog menadžmenta u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije, na javni poziv za dodelu Sredstava podsticaja, unosi podatke o potrošnji električne energije, toplotne energije, energenata i vode za objekat za koji se konkuriše unese u Informacioni sistem za energetski menadžment u zgradama za prethodne tri godine.

Kriterijumi za izbor projekata

Član 12

Kriterijumi za izbor projekata iz člana 4. ovog pravilnika određuju se javnim pozivom i sadrže naročito:

1) vrstu mera unapređenja energetske efikasnosti iz člana 4. ovog pravilnika;

2) vrstu objekata na kojima će se realizovati projekti;

3) sopstveno učešće u finansiranju projekta, izraženo u procentima;

4) korišćenje Sredstava podsticaja po javnim pozivima u prethodnim godinama.

Ako se projekti iz člana 4. ovog pravilnika finansiraju sredstvima donacija, kriterijumi mogu sadržati i druge elemente osim elemenata iz stava 1. ovog člana, u skladu sa ugovorom o donaciji.

Javnim pozivom se određuje maksimalni broj bodova po svakom od kriterijuma i broj bodova po potkriterijumima, ako su potkriterijumi definisani u okviru pojedinih kriterijuma.

Ukupan maksimalni broj bodova po svim kriterijumima i potkriterijumima primenjenim na pojedini projekat ne može preći 100.

Ocenjivanje projekata i utvrđivanje liste redosleda projekata

Član 13

Utvrđivanje liste redosleda projekata iz člana 4. ovog pravilnika, vrši se primenom kriterijuma iz člana 12. ovog pravilnika.

U slučaju kada se postupak dodele Sredstava podsticaja sprovodi u jednoj fazi, lista redosleda projekata je deo akta o finansiranju projekata iz člana 14. stav 1. ovog pravilnika.

U slučaju kada se postupak dodele Sredstava podsticaja sprovodi u dve faze, kao deo postupka u prvoj fazi, Uprava donosi akt o utvrđivanju liste redosleda projekata.

Projekti energetske efikasnosti koji se realizuju na objektima iz člana 8. stav 1. tač. 1)-3) ovog pravilnika ocenjuju se nezavisno od projekata iz tač. 4) i 5) istog člana.

Prvenstvo pri dodeli Sredstava podsticaja imaju JLS iz devastiranih područja i/ili određene mere energetske efikasnosti iz člana 4. ovog pravilnika ukoliko je to predviđeno javnim pozivom.

Akt iz stava 3. ovog člana objavljuje se na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva.

Odobravanje finansiranja projekata

Član 14

I u slučaju kada se postupak dodele Sredstava podsticaja sprovodi u jednoj fazi i u slučaju kada se taj postupak sprovodi u dve faze, finansiranje projekata iz člana 4. ovog pravilnika odobrava se aktom Uprave, u skladu sa listom redosleda projekata iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

Akt o finansiranju projekata donosi se imajući u vidu Sredstva podsticaja obezbeđena u budžetu Republike Srbije.

Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva.

Ugovaranje finansiranja i realizacije projekta i isplata Sredstava podsticaja

Član 15

Na osnovu akta iz člana 14. stav 1. ovog pravilnika zaključuje se ugovor sa JLS o finansiranju i realizaciji odobrenog projekta.

Isplata Sredstava podsticaja vrši se na osnovu zahteva koji JLS podnosi, u skladu sa ugovorom iz stava 1. ovog člana.

Uz zahtev za isplatu Sredstava podsticaja, JLS podnosi dokumentaciju utvrđenu ugovorom iz stava 1. ovog člana.

Način praćenja namenskog korišćenja Sredstava podsticaja

Član 16

Praćenje namenskog korišćenja Sredstava podsticaja vrši Uprava.

Tehnička kontrola projekta i ostale dokumentacije kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova na projektu i tehnički pregled objekta vrši se u skladu sa zakonom kojim je uređena izgradnja objekata.

Ako se utvrdi da su uplaćena Sredstva podsticaja nenamenski trošena, JLS ima obavezu da vrati ta sredstva na račun budžeta Republike Srbije.

IV FINANSIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA

Projekti i mere energetske sanacije stambenih zgrada

Član 17

Sredstvima podsticaja finansiraju se projekti energetske sanacije stambenih zgrada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada, a u cilju unapređenja njihove energetske efikasnosti, koji sadrže sledeće mere energetske efikasnosti:

1) unapređenje termičkog omotača putem:

(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida i dr.;

(2) postavljanja termičke izolacije zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru;

(3) postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača. Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krvni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova,

2) unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:

(1) zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim,

(2) zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora,

(3) ugradnjom elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,

(4) opremanjem izvora toplote (radijatora) sa termostatskim ventilima i ostalom neophodnom armaturom,

(5) opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),

(6) ugradnjom toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),

(7) zamenom postojećih i ugradnjom novih efikasnih uređaja za klimatizaciju,

(8) zamenom postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote;

3) ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;

4) ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem električne energije;

5) druge mere u skladu sa javnim pozivom za dodelu Sredstava podsticaja.

Iznos Sredstava podsticaja za finansiranje projekata energetske sanacije stambenih zgrada

Član 18

Iznos Sredstava podsticaja koji se za energetske sanacije stambenih zgrada može isplatiti po jednom projektu iz člana 17. ovog pravilnika precizira se javnim pozivom.

Korišćenje Sredstava podsticaja za finansiranje projekata energetske sanacije stambenih zgrada

Član 19

Korisnik Sredstava podsticaja iz člana 18. ovog pravilnika je stambena zajednica koja ima status pravnog lica i upisana je u registar stambenih zajednica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada.

Postupak odobravanja Sredstava podsticaja za energetsku sanaciju stambenih zgrada

Član 20

Sredstva podsticaja za energetske sanacije stambenih zgrada se odobravaju u postupku koji Uprava sprovodi u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Javni poziv

Član 21

Uprava objavljuje javni poziv za pripremu i finansiranje projekata energetske sanacije stambenih zgrada iz člana 17. ovog pravilnika.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana objavljuje se na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) uvodne informacije kojima se precizira cilj koji Uprava želi postići realizacijom aktivnosti i mera koje se finansiraju Sredstvima podsticaja i pravnom okviru u kojem se javni poziv realizuje;

2) informaciju da stambene zajednice koje imaju status pravnog lica i upisane su u registar stambenih zajednica imaju pravo da podnesu prijave na javni poziv;

3) projekte i mere energetske sanacije stambenih zgrada koje se finansiraju po osnovu javnog poziva i maksimalni iznos Sredstava podsticaja koji se može dodeliti za finansiranje pojedinačnih projekata;

4) uslove za dodelu Sredstava podsticaja i informaciju o dokumentaciji koju treba podneti, a kojom se dokazuje ispunjenost tih uslova;

5) kriterijume minimalne energetske efikasnosti prema vrsti mera iz člana 17. ovog pravilnika,

6) spisak dokumentacije koju podnosilac mora podneti uz prijavni obrazac;

7) informaciju o preuzimanju obrazaca za podnošenje prijave na javni poziv;

8) kriterijume za ocenu i izbor projekata;

9) način objavljivanja akta o odobravanju Sredstava podsticaja za finansiranje projekata po javnom pozivu;

10) postupak odobravanja Sredstava podsticaja;

11) način na koji Uprava pruža dodatne informacije i pomoć podnosiocu prijave u pripremi i podnošenju prijave;

12) način podnošenja prijave;

13) rok za podnošenje prijave ili informaciju da javni poziv traje do utroška Sredstava podsticaja;

14) druge informacije.

Ako za finansiranje projekata iz člana 17. ovog pravilnika budu obezbeđena i sredstva donacija, javni poziv može sadržati i druge elemente, u skladu sa ugovorom o donaciji.

Prijava na javni poziv

Član 22

Prijava koju, u ime stambene zajednice iz člana 19. ovog pravilnika (u daljem tekstu: Stambena zajednica), na javni poziv podnosi ovlašćeni predstavnik Stambene zajednice sadrži prijavni obrazac sa priloženom dokumentacijom.

Prijavni obrazac daje se u prilogu javnog poziva i sadrži naročito:

1) opšte podatke o Stambenoj zajednici;

2) podatke o ovlašćenom predstavniku Stambene zajednice;

3) podatke o rukovodiocu projekta;

4) podatke o zgradi na kojoj će projekat biti realizovan;

5) podatke o projektu;

6) podatke o merama iz člana 17. ovog pravilnika koje će biti primenjene;

7) podatke o finansiranju projekta;

8) spisak dokumenata koji se dostavljaju uz prijavni obrazac.

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavni obrazac

Član 23

Dokumentacija navedena u javnom pozivu za finansiranje mera određenih u članu 17. ovog pravilnika, obuhvata:

1) dokaz o registraciji Stambene zajednice;

2) tehničku dokumentaciju u skladu sa propisima kojima je uređena izgradnja objekata;

3) studiju potpisanu i overenu od strane odgovornog projektanta, kojom se pokazuje tehničko-ekonomska opravdanost projekta unapređenja energetske efikasnosti, koja sadrži naročito sledeće elemente:

(1) tehnički opis projekta, sa obaveznim popisom i opisom radova koje je potrebno izvesti,

(2) kvalifikovane troškove projekta,

(3) popunjen OPG obrazac, ukoliko je propisan metodologijom za proračun ušteda energije koje su rezultat sprovedenih mera energetske efikasnosti,

(4) finansijsku analizu i ocenu isplativosti projekta sa obračunatim periodom povraćaja sredstava;

4) izjavu o finansiranju projekta i namenskom trošenju sredstava, u skladu s propisima;

5) drugu dokumentaciju koja se traži javnim pozivom;

6) dodatnu dokumentaciju, u skladu sa ugovorom o donaciji, ako se projekat finansira sredstvima donacija.

Podnosilac prijavnog obrasca prilaže uz prijavni obrazac iz člana 22. ovog pravilnika, dokumentaciju iz stava 1. tač. 2)-6) ovog člana o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija, a može dostaviti i dokument iz stava 1. tačka 1) ovog člana koje je Uprava dužna da pribavlja po službenoj dužnosti, ukoliko izričito izjavi da će ovaj dokument dostaviti sam.

Kriterijumi i ocenjivanje projekata

Član 24

Kriterijumi za izbor projekata iz člana 17. ovog pravilnika određuju se javnim pozivom i sadrže naročito:

1) vrstu mera unapređenja energetske efikasnosti iz člana 17. ovog pravilnika;

2) broj stambenih jedinica (stanova) različitih vlasnika u zgradi na kojoj se projekat energetske sanacije realizuje;

3) energetski razred zgrade na kojoj se projekat energetske sanacije realizuje;

4) korišćenje Sredstava podsticaja po javnim pozivima u prethodnim godinama.

Ako se projekti iz člana 17. ovog pravilnika finansiraju sredstvima donacija, kriterijumi mogu sadržati i druge elemente osim elemenata iz stava 1. ovog člana, u skladu sa ugovorom o donaciji.

Javnim pozivom se određuje maksimalni broj bodova po svakom od kriterijuma i broj bodova po potkriterijumima, ako su potkriterijumi definisani u okviru pojedinih kriterijuma.

Ukupan maksimalni broj bodova po svim kriterijumima i potkriterijumima primenjenim na pojedini projekat ne može preći 100.

Pored kriterijuma iz stava 1. ovog člana, ocenjivanje projekata iz člana 17. ovog pravilnika vrši se primenom dodatnih kriterijuma određenih u javnom pozivu, nakon čega se formira lista redosleda projekata.

Odobravanje i ugovaranje finansiranja i realizacija projekata

Član 25

Raspodela Sredstava podsticaja može se sprovesti u postupku koji ima jednu ili dve faze.

Postupak koji se sprovodi u jednoj fazi obuhvata raspisivanje javnog poziva, prikupljanje i kompletiranje prijava na javni poziv, kontrolu formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje i utvrđivanje liste redosleda projekata na osnovu kriterijuma iz javnog poziva, donošenje akta o finansiranju izabranih projekata, ugovaranje i realizaciju projekata.

Postupak koji se sprovodi u dve faze obuhvata:

1) u prvoj fazi - raspisivanje javnog poziva, prikupljanje i kompletiranje prijava na javni poziv, kontrolu formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz javnog poziva i donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata;

2) u drugoj fazi - donošenje akta o finansiranju izabranih projekata, ugovaranje i realizacija projekata.

Na osnovu izvršenog ocenjivanja projekata u skladu sa članom 24. ovog pravilnika, Uprava aktom odobrava finansiranje projekata, u skladu sa utvrđenom listom redosleda projekata, imajući u vidu Sredstva podsticaja obezbeđena u budžetu Republike Srbije.

Akt iz stava 4. ovog člana objavljuje se na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva.

Na osnovu akta iz stava 4. ovog člana zaključuje se ugovor o finansiranju i realizaciji odobrenog projekta sa Stambenom zajednicom.

Za zgradu priključenu na daljinski sistem grejanja, uslov za zaključivanje ugovora iz stava 6. ovog člana je zaključenje ugovora o snabdevanju toplotne energije sa krajnjim kupcem, u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika, prema kome se naplata toplotne energije vrši prema stvarnom utrošku.

Isplata Sredstava podsticaja vrši se na osnovu zahteva koje Stambena zajednica podnosi Upravi, a u skladu sa ugovorom iz stava 6. ovog člana.

Uz zahtev za isplatu Sredstava podsticaja, Stambena zajednica dužna je da podnese i dokumentaciju utvrđenu ugovorom iz stava 6. ovog člana.

Način praćenja namenskog korišćenja Sredstava podsticaja

Član 26

Praćenje namenskog korišćenja Sredstava podsticaja vrši Uprava.

Tehnička kontrola projekta i ostale dokumentacije kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova na projektu i tehnički pregled objekta vrši se u skladu sa zakonom kojim je uređena izgradnja objekata.

Ako se utvrdi da su uplaćena Sredstva podsticaja nenamenski trošena, Stambena zajednica ima obavezu da vrati ta sredstva na račun budžeta Republike Srbije.

V FINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SPROVODE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Program i mere energetske sanacije

Član 27

Sredstvima podsticaja finansiraju se programi energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (u daljem tekstu: Program), koje sprovode JLS.

Program sadrži mere energetske efikasnosti koje će biti obuhvaćene pojedinačnim projektima energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, a u cilju unapređenja njihove energetske karakteristike.

Mere iz stava 2. ovog člana naročito sadrže:

1) unapređenje termičkog omotača putem:

(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida,

(2) postavljanja termičke izolacije zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,

(3) postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača. Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krvni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova,

2) unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:

(1) zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim,

(2) zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora,

(3) ugradnje toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),

(4) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,

(5) opremanjem izvora toplote (radijatora) sa termostatskim ventilima i ostalom neophodnom armaturom,

(6) opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),

(7) zamenom postojećih i ugradnjom novih efikasnih uređaja za klimatizaciju,

(8) zamenom postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote;

3) ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,

4) ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem,

5) druge mere u skladu sa javnim pozivom za dodelu Sredstava podsticaja.

Izrazi "stambena zgrada", "porodična kuća" i "stan" imaju značenje određeno u zakonu kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada.

Maksimalni iznos sredstava za finansiranje Programa

Član 28

Maksimalni iznos Sredstava podsticaja koji se za energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova može isplatiti po jednom Programu precizira se javnim pozivom, uzimajući u obzir naročito broj stanovnika na teritoriji JLS u skladu sa podacima iz popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji.

Korišćenje Sredstava podsticaja za finansiranje Programa

Član 29

Korisnik Sredstava podsticaja za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova iz člana 28. ovog pravilnika je JLS.

JLS će urediti raspodelu sredstava iz stava 1. ovog člana.

Način raspodele Sredstava podsticaja za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova

Član 30

Sredstva podsticaja za finansiranje Programa odobravaju se putem javnog poziva koji objavljuje Uprava.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana se objavljuje na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva.

Sadržaj javnog poziva

Član 31

Javni poziv iz člana 30. ovog pravilnika sadrži:

1) uvodne informacije kojima se precizira cilj koji Uprava želi postići realizacijom aktivnosti i mera koje se finansiraju Sredstvima podsticaja i pravnom okviru u kojem se javni poziv realizuje;

2) informaciju koje JLS imaju pravo da podnesu prijavu na javni poziv;

3) mere energetske efikasnosti iz člana 27. ovog pravilnika, koje se finansiraju po osnovu javnog poziva i maksimalni iznos Sredstava podsticaja koji se može dodeliti za finansiranje kvalifikovanih troškova Programa;

4) uslove za dodelu Sredstava podsticaja;

5) dokumentaciju koju podnosilac mora podneti uz prijavni obrazac;

6) informaciju o preuzimanju obrazaca za podnošenje prijave na javni poziv;

7) kriterijume za ocenu i izbor prijave JLS;

8) način objavljivanja odluke o odobravanju Sredstava podsticaja za finansiranje Programa po javnom pozivu;

9) postupak odobravanja Sredstava podsticaja;

10) način na koji Uprava pruža dodatne informacije i pomoć podnosiocu prijave u pripremi i podnošenju prijave;

11) način podnošenja prijave;

12) rok za podnošenje prijave ili informaciju da javni poziv traje do utroška sredstava;

13) priloge uz javni poziv;

14) druge informacije.

Ako za finansiranje Programa iz člana 27. ovog pravilnika budu obezbeđena i sredstva donacija, javni poziv može sadržati i druge elemente, u skladu sa ugovorom o donaciji.

Prijava na javni poziv

Član 32

Prijava koju na javni poziv podnosi JLS sadrži prijavni obrazac, koji se daje u prilogu javnog poziva, sa priloženom dokumentacijom.

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavni obrazac

Član 33

Uz prijavni obrazac iz člana 32. ovog pravilnika JLS dostavlja dokumentaciju navedenu u javnom pozivu za dodelu Sredstava podsticaja za finansiranje primene mera ili aktivnosti određenih u članu 27. ovog pravilnika.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1) Program, koji naročito sadrži:

(1) uvid u trenutno stanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru te JLS, očekivanu uštedu energije i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte nakon realizacije projekta, spremnost Programa za realizaciju,

(2) popis aktivnosti u cilju sprovođenja Programa,

(3) prethodna iskustva JLS u sprovođenju aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti u stambenom sektoru,

(4) planiranu dinamiku realizacije Programa;

2) izjavu o finansiranju Programa i namenskom trošenju sredstava, u skladu s propisima;

3) drugu dokumentaciju koja se traži javnim pozivom;

4) dodatnu dokumentaciju, u skladu sa ugovorom o donaciji, ako se Program finansira i sredstvima iz donacija.

Kriterijumi za izbor Programa

Član 34

Kriterijumi za izbor Programa određuju se javnim pozivom i sadrže naročito:

1) spremnost Programa za realizaciju;

2) finansijski kriterijum;

3) prethodna iskustva JLS u sprovođenju aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti u stambenom sektoru;

4) stepen razvijenosti JLS.

Ako se Program iz člana 27. ovog pravilnika finansira sredstvima donacija, kriterijumi mogu sadržati i druge elemente osim elemenata iz stava 1. ovog člana, u skladu sa ugovorom o donaciji.

Javnim pozivom se određuje maksimalni broj bodova po svakom od kriterijuma i broj bodova po potkriterijumima, ako su potkriterijumi definisani u okviru pojedinih kriterijuma.

Ukupan maksimalni broj bodova po svim kriterijumima i potkriterijumima primenjenim na pojedini Program ne može preći 100.

Odobravanje finansiranja Programa

Član 35

Raspodela Sredstava podsticaja može se sprovesti u postupku koji ima jednu ili dve faze.

Postupak koji se sprovodi u jednoj fazi obuhvata raspisivanje javnog poziva, prikupljanje i kompletiranje prijava na javni poziv, kontrolu formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje i utvrđivanje liste redosleda projekata na osnovu kriterijuma iz javnog poziva, donošenje akta o finansiranju izabranih projekata, ugovaranje i realizacija projekata.

Postupak koji se sprovodi u dve faze obuhvata:

1) u prvoj fazi - raspisivanje javnog poziva, prikupljanje i kompletiranje prijava na javni poziv, kontrolu formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz javnog poziva i donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata;

2) u drugoj fazi - donošenje akta o finansiranju izabranih projekata, ugovaranje i realizacija projekata.

Finansiranje Programa odobrava se aktom Uprave, u skladu sa listom redosleda Programa koji se utvrđuje primenom kriterijuma iz člana 34. ovog pravilnika.

Akt o finansiranju Programa donosi se imajući u vidu Sredstva podsticaja obezbeđena u budžetu Republike Srbije.

Akt iz stava 4. ovog člana objavljuje se na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva.

Ugovaranje finansiranja i realizacije projekta i isplata Sredstava podsticaja

Član 36

Na osnovu akta iz člana 35. stav 4. ovog pravilnika zaključuje se ugovor sa JLS o finansiranju i realizaciji odobrenog Programa.

Isplata sredstava vrši se na osnovu zahteva koji JLS podnosi, u skladu sa ugovorom iz stava 1. ovog člana.

Uz zahtev za isplatu sredstava iz stava 2. ovog člana, JLS podnosi dokumentaciju utvrđenu ugovorom iz stava 1. ovog člana.

Način praćenja namenskog korišćenja Sredstava podsticaja

Član 37

Praćenje namenskog korišćenja sredstava vrši Uprava.

Kontrolu tehničke dokumentacije i ostale dokumentacije kao i kontrolu nad izvođenjem radova objekta vrši JLS.

VI PODSTICANJE UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U DOMAĆINSTVIMA

Mera energetske efikasnosti koja se finansira putem dodele vaučera i dotacija

Član 38

Sredstvima podsticaja putem dodele vaučera i dotacija finansira se subvencioniranje kupovine energetski efikasnih kućnih uređaja u domaćinstvima i to:

1) kućnih električnih aparata visoke energetske efikasnosti (mašina za pranje i sušenje veša, mašina za pranje sudova, električnih pećnica i štednjaka, rashladnih uređaja, uređaja za klimatizaciju i dr.);

2) energetski efikasnih uređaja za grejanje (kondenzacioni gasni kotlovi i sl.) i grejanje iz obnovljivih izvora energije (solarni kolektori, toplotne pumpe i sl.);

3) uređaja za ventilaciju sa rekuperacijom otpadnog vazduha.

Liste energetski efikasnih kućnih uređaja iz stava 1. ovog člana utvrđuju se godišnjim šemama o korišćenju vaučera, odnosno dotacija iz čl. 40. i 48. ovog pravilnika.

Trgovac

Član 39

Trgovci koji prodaju energetski efikasne kućne uređaje za domaćinstva iz člana 38. ovog pravilnika su pravna lica koje ispunjavaju uslove za obavljanje prodaje robe propisane zakonom kojim se uređuje trgovina.

1. Subvencioniranje putem dodele vaučera

Godišnja šema korišćenja vaučera

Član 40

Godišnja šema korišćenja vaučera za subvencionisanje kupovine energetski efikasnih uređaja za domaćinstvo utvrđuje se u skladu sa godišnjim programom finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u Republici Srbiji i objavljuje se na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva, sa listom energetski efikasnih uređaja za domaćinstvo iz člana 38. stav 2. ovog pravilnika.

Elementi godišnje šeme za korišćenje vaučera

Član 41

Godišnja šema korišćenja vaučera za subvencionisanje kupovine energetski efikasnih kućnih uređaja sadrži sledeće elemente:

1) cilj koji se želi postići godišnjom šemom i pravnom i vremenskom okviru u kojem se godišnja šema korišćenja vaučera realizuje;

2) informaciju o energetski efikasnim uređajima za domaćinstvo čija nabavka se subvencionira putem vaučera;

3) način učešća trgovaca u godišnjoj šemi korišćenja vaučera;

4) lica koja imaju pravo na dodelu vaučera;

5) vrednost pojedinog vaučera za određeni uređaj i maksimalni broj vaučera koji jednom korisniku može biti dodeljen u godini za koju se godišnja šema korišćenja vaučera donosi;

6) način učešća korisnika u godišnjoj šemi korišćenja vaučera;

7) rangiranje prijava za dodelu vaučera;

8) rokove za izvršavanje određenih aktivnosti u okviru godišnje šeme korišćenja vaučera;

9) druge informacije i zahteve.

Javni poziv za trgovce

Član 42

Na osnovu godišnje šeme iz člana 40. ovog pravilnika Uprava, odnosno Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje javni poziv kojim se pozivaju trgovci koji prodaju uređaje sa liste iz člana 38. stav 2. ovog pravilnika da se u roku određenom u javnom pozivu prijave radi učešća u realizaciji šeme za korišćenje vaučera.

Najavu javnog poziva iz stava 1. ovog člana Uprava objavljuje u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana naročito sadrži uslove koje su dužni da ispune trgovci, određeni u javnom pozivu za učešće u realizaciji šeme korišćenja vaučera.

Prijava trgovaca na javni poziv

Član 43

Prijava trgovaca na javni poziv sadrži prijavni obrazac sa priloženom dokumentacijom.

Prijavni obrazac sadrži sledeće elemente:

1) podatke o trgovcu;

2) podatke o proizvodima u skladu sa godišnjom šemom iz člana 40. ovog pravilnika i o prodajnim mestima;

3) druge elemente, određene u javnom pozivu za učešće u realizaciji šeme korišćenja vaučera.

Uz prijavni obrazac trgovac prilaže izjavu o prihvatanju šeme korišćenja vaučera iz člana 40. ovog pravilnika i druge dokumente tražene u javnom pozivu.

Utvrđivanje liste trgovaca

Član 44

Po isteku roka određenog u javnom pozivu, nakon provere kompletnosti dokumentacije i ispunjenosti uslova iz člana 42. stav 3. ovog pravilnika, utvrđuje se lista trgovaca koji će učestvovati u realizaciji godišnje šeme korišćenja vaučera, koja se objavljuje na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu vaučera

Član 45

Po utvrđivanju liste iz člana 44. ovog pravilnika Uprava, odnosno Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodelu vaučera iz Sredstava podsticaja.

Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži prijavni obrazac sa priloženom dokumentacijom.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće elemente:

1) ukupan iznos Sredstava podsticaja namenjenom za finansiranje unapređenja energetske efikasnosti putem vaučera;

2) priložen prijavni obrazac u koji se unose podaci o podnosiocu prijave i koji sadrži i izjavu o prihvatanju godišnje šeme za korišćenje vaučera iz člana 40. ovog pravilnika;

3) dokumenta kojima se dokazuju navodi iz prijavnog obrasca, što uključuje i profakturu trgovca za izabrani kućni uređaj, koji se prilažu uz prijavni obrazac;

4) način podnošenja prijave;

5) način rangiranja prijava;

6) način odobravanja vaučera i objavljivanja liste korisnika kojima su dodeljeni vaučeri;

7) način i rok dostavljanja vaučera;

8) rok važenja vaučera;

9) druge informacije.

Postupak dodele vaučera

Član 46

Podnosilac prijave podnosi prijavu za dodelu vaučera Upravi preko Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd.

Podnošenjem prijave iz stava 1. ovog člana podnosilac prihvata kao svoju ugovornu obavezu učešće u postupku dodele vaučera, dodelu vaučera i način korišćenja vaučera, u skladu sa godišnjom šemom korišćenja vaučera.

Uprava vrši proveru prispelih prijava i utvrđuje redosled za dodelu vaučera korisnicima na osnovu datuma i vremena prijema prijave na pisarnici Uprave.

U toku trajanja perioda primene godišnje šeme za korišćenje vaučera, jednom nedeljno odobravaju se vaučeri korisnicima po redosledu utvrđenom u skladu sa stavom 3. ovog člana, koji počinje sa najranije predatom prijavom i nastavlja se do utroška celokupnog iznosa Sredstava podsticaja predviđenog za finansiranje ove mere, odnosno do isteka roka za podnošenje prijava.

Spisak odobrenih prijava objavljuje se na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva.

Po odobravanju vaučera u skladu sa stavom 4. ovog člana, vaučeri se dostavljaju korisnicima preko Javnog preduzeća "Pošte Srbije", Beograd.

Korišćenje vaučera

Član 47

Prilikom prodaje uređaja, trgovac popunjava vaučer svojim podacima i potpisuje ga i overava, a korisnik potpisuje izjavu o kupovini uređaja.

Trgovac jednom mesečno dostavlja zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu, sa pratećom dokumentacijom, u skladu sa godišnjom šemom korišćenja vaučera.

Uprava vrši refundaciju sredstava trgovcu u skladu sa godišnjom šemom korišćenja vaučera.

2. Subvencioniranje putem dodele dotacija

Godišnja šema korišćenja dotacija

Član 48

Godišnja šema korišćenja dotacija za subvencioniranje kupovine energetski efikasnih uređaja za domaćinstvo utvrđuje se u skladu sa godišnjim programom finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u Republici Srbiji i objavljuje se na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva sa listom energetski efikasnih uređaja za domaćinstvo iz člana 38. stav 2. ovog pravilnika.

Elementi godišnje šeme za korišćenje dotacija

Član 49

Godišnja šema korišćenja dotacija za subvencionisanje kupovine energetski efikasnih kućnih uređaja sadrži sledeće elemente:

1) cilj koji se želi postići godišnjom šemom i pravnom i vremenskom okviru u kojem se godišnja šema korišćenja dotacija realizuje;

2) informaciju o energetski efikasnim uređajima za domaćinstvo čija nabavka se subvencionira putem dotacija;

3) način učešća trgovaca u godišnjoj šemi korišćenja dotacija;

4) lica koja imaju pravo na dodelu dotacija;

5) maksimalnu visinu dotacije za određeni uređaj;

6) maksimalni iznos Sredstava podsticaja koji jednom korisniku može biti dodeljen u godini za koju se godišnja šema korišćenja dotacija odnosi;

7) način učešća korisnika u godišnjoj šemi korišćenja dotacija;

8) rangiranje prijava za dodelu dotacija;

9) rokove za izvršavanje određenih aktivnosti u okviru šeme korišćenja dotacija;

10) druge informacije i zahteve.

Javni poziv za trgovce

Član 50

Na osnovu godišnje šeme iz člana 48. ovog pravilnika Uprava, odnosno Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje javni poziv kojim se pozivaju trgovci koji prodaju uređaje sa liste iz člana 40. ovog pravilnika da se u roku određenom u javnom pozivu prijave radi učešća u realizaciji godišnje šeme za korišćenje dotacija.

Najavu javnog poziva iz stava 1. ovog člana Uprava objavljuje u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana naročito sadrži uslove koje su dužni da ispune trgovci, određeni u javnom pozivu za učešće u realizaciji godišnje šeme korišćenja dotacija.

Prijava trgovaca na javni poziv

Član 51

Prijava trgovaca na javni poziv sadrži prijavni obrazac sa priloženom dokumentacijom.

Prijavni obrazac sadrži sledeće elemente:

1) podatke o trgovcu;

2) podatke o proizvodima u skladu sa godišnjom šemom iz člana 48. ovog pravilnika i o prodajnim mestima;

3) druge elemente, određene u javnom pozivu za učešće u realizaciji godišnje šeme korišćenja dotacija.

Uz prijavni obrazac trgovac prilaže izjavu o prihvatanju godišnje šeme korišćenja dotacija iz člana 48. ovog pravilnika i druge dokumente tražene u javnom pozivu.

Utvrđivanje liste trgovaca

Član 52

Po isteku roka određenog u javnom pozivu, nakon provere kompletnosti dokumentacije i ispunjenosti uslova iz člana 50. stav 3. ovog pravilnika, utvrđuje se lista trgovaca koji će učestvovati u realizaciji godišnje šeme korišćenja dotacija, koja se objavljuje na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu dotacija

Član 53

Po utvrđivanju liste iz člana 52. ovog pravilnika Uprava, odnosno Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodelu dotacija iz Sredstava podsticaja.

Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži prijavni obrazac sa priloženom dokumentacijom.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće elemente:

1) ukupan iznos Sredstava podsticaja namenjenom za finansiranje unapređenja energetske efikasnosti putem dotacija;

2) priložen prijavni obrazac u koji se unose podaci o podnosiocu prijave i koji sadrži i izjavu o prihvatanju godišnje šeme za korišćenje dotacija iz člana 48. ovog pravilnika;

3) podatke o dokumentima kojima se dokazuju navodi iz prijavnog obrasca, što uključuje i fiskalni račun trgovca za prodat energetski efikasan uređaj za domaćinstvo i instrukcije za uplatu dotacije, koji se prilažu uz prijavni obrazac;

4) način podnošenja prijave;

5) način rangiranja prijava;

6) način odobravanja dotacija i objavljivanja liste korisnika kojima su dodeljene dotacije;

7) rok dostavljanja zahteva za isplatu dotacije;

8) način i rok isplate dotacija;

9) druge informacije.

Rezervisanje dotacije

Član 54

Rezervisanje dotacije za kupovinu energetski efikasnog uređaja za domaćinstvo korisnik ostvaruje tako što rezerviše iznos dotacije na koju ima pravo, na prodajnom mestu prilikom kupovine uređaja.

Rezervisanje dotacije u smislu stava 1. ovog člana vrši se na način utvrđen godišnjom šemom korišćenja dotacija iz člana 48. ovog pravilnika.

Rezervisanje dotacije u skladu sa stavom 2. ovog člana obuhvata i davanje izjave korisnika o prihvatanju godišnje šeme korišćenja dotacija.

Podnošenje prijave za dodelu dotacije

Član 55

Podnosilac prijave za dodelu dotacije podnosi Upravi prijavu u skladu sa javnim pozivom.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se preko Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd.

Postupak dodele dotacija

Član 56

U toku trajanja perioda primene šeme za korišćenje dotacija, jednom nedeljno vrši se provera da li je prijava iz člana 55. stav 1. ovog pravilnika podneta u skladu sa odredbama ovog pravilnika i utvrđuje redosled za dodelu dotacija na osnovu datuma i vremena rezervacije dotacije.

Odobravanje dotacija korisnicima vrši se po redosledu utvrđenom u skladu sa stavom 1. ovog člana, koji počinje sa najranije predatom prijavom, i nastavlja se do utroška celokupnog iznosa Sredstava podsticaja predviđenog za finansiranje ove mere, odnosno do isteka roka za podnošenje prijava.

Spisak odobrenih prijava objavljuje se na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva.

Isplata dotacija

Član 57

Odobrene dotacije Uprava isplaćuje korisnicima najkasnije u roku od 21. dana od dana objavljivanja spiska iz člana 56. stav 3. ovog pravilnika.

VII IZUZIMANJE OD OBAVEZE VRŠENJA ENERGETSKOG PREGLEDA

Uslovi pod kojima se vrši izuzimanje od obaveze vršenja energetskog pregleda

Član 58

Od podnošenja izveštaja o izvršenom energetskom pregledu postojećih energetskih objekata, tehnoloških i proizvodnih procesa ili usluga, odnosno za zgrade izveštaja o obavljenom energetskom pregledu za postojeće stanje i elaborata energetske efikasnosti zgrada za novo stanje, koji se podnosi uz zahtev za dobijanje sredstava Uprave, izuzimaju se korisnici tih sredstava čiji je iznos manji od 500.000,00 dinara.

Od podnošenja izveštaja o izvršenom energetskom pregledu postojećih energetskih objekata, tehnoloških i proizvodnih procesa, usluga ili zgrada, koji se podnosi u roku od 12 meseci po završetku projekta, izuzimaju se korisnici sredstava Uprave u slučaju kada su ta sredstva manja od 500.000,00 dinara.

Izuzimanje od obaveze podnošenja izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana ne podrazumeva oslobađanje od drugih obaveza vršenja pregleda objekta u skladu sa propisima kojima je uređena izgradnja objekata.

Od obaveze sprovođenja energetskih pregleda izuzimaju se i korisnici sredstava podsticaja za unapređenje energetske efikasnosti koji su podneli prijavu za dodelu navedenih sredstava po javnim pozivima koji su raspisani do 31. decembra 2021. godine.

VIII OSTALE ODREDBE

Energetski ugroženi kupci

Član 59

Sredstva podsticaja za finansiranje projekata energetske sanacije stambenih zgrada iz poglavlja IV. ovog pravilnika mogu se opredeliti za potrebe energetski ugroženih kupaca koji su stekli status u skladu sa propisima kojima se uređuje sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Način dodeljivanja i visina Sredstava podsticaja iz stava 1. ovog člana utvrdiće se javnim pozivom iz člana 21. ovog pravilnika.

Dinamika realizacije projekata i izveštavanje

Član 60

Korisnik Sredstava podsticaja realizuje projekat u skladu sa ugovorenom dinamikom.

Korisnik sredstava dužan je da podnosi izveštaje o realizaciji projekta u skladu sa zahtevima i rokovima utvrđenim ugovorom iz člana 15. stav 1, člana 25. stav 6. i člana 36. stav 1. ovog pravilnika.

Nepodnošenje izveštaja iz stava 2. ovog člana može, pod uslovima utvrđenim ugovorom, biti razlog za raskid ugovora o finansiranju projekta.

Finansiranje tehničke pomoći i promotivnih aktivnosti

Član 61

Konsultantske usluge (izrada analiza, studija, tehničke dokumentacije i dr.) i promotivne aktivnosti, mogu se finansirati iz Sredstava podsticaja, posebno namenjenih u te svrhe.

Konsultantske usluge iz stava 1. ovog člana, Uprava pribavlja u skladu sa propisima o postupku javnih nabavki.

Uprava može raspisati poseban javni poziv za prijavu projekata za unapređenje energetske efikasnosti za koje je potrebno izraditi dokumentaciju iz stava 1. ovog člana.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Član 62

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".