Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2012)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za ostvarivanje pripremnog predškolskog programa (u daljem tekstu: program).

Član 2

Godišnjim planom rada ustanove utvrđuju se vreme, mesto, način i nosioci ostvarivanja programa.

Ustanova utvrđuje datum početka i završetka ostvarivanja programa u toku radne godine, kao i vreme ostvarivanja u toku dana.

Član 3

Program se ostvaruje u prostorijama ustanove i drugim prostorima koji ispunjavaju uslove za rad sa decom predškolskog uzrasta, u skladu sa zakonom.

Vaspitno-obrazovni rad van sedišta ustanove ostvaruje se uz uvažavanje specifičnosti koje proističu iz fizičke odvojenosti od ustanove.

Ustanova može da ostvaruje program u putujućem vrtiću (namenski opremljen autobus) ili na drugom mestu angažovanjem putujućeg vaspitača, u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon).

Potrebu organizovanja, način i postupak ostvarivanja programa iz stava 3. ovog člana utvrđuje ustanova, uz saglasnost osnivača.

Član 4

Ustanova vodi evidenciju o ostvarivanju programa, u skladu sa Zakonom.

Član 5

Za decu koja zbog bolesti nisu u mogućnosti da pohađaju program u ustanovi, ostvarivanje programa može da se organizuje u porodici u kraćem trajanju, najmanje 240 sati u toku radne godine.

Izuzetno, za decu koja, osim bolesti, zbog drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pohađaju program u ustanovi, ostvarivanje programa može da se organizuje u porodici, odnosno odgovarajućem prostoru u porodičnoj kući ili stanu, koji ispunjava potrebne uslove, a na osnovu posebnog ugovora sa fizičkim licem, koje prostor stavlja na korišćenje ustanovi.

Opravdanim razlozima u smislu stava 2. ovog člana smatraju se: nepristupačnost terena, nemogućnost organizovanja prevoza dece, nedostatak prostornih kapaciteta ustanove i slično.

Potrebu organizovanja, trajanje i druge okolnosti od značaja za ostvarivanje programa u porodici utvrđuje ustanova, uz saglasnost osnivača.

Član 6

Ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, donosi plan ostvarivanja programa u tekućoj godini za narednu radnu godinu.

Plan ostvarivanja i mesečni izveštaj o ostvarivanju programa ustanova dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja.

Obrasci planova ostvarivanja programa (PPP PU-1; BOR 1 i PPP OŠ-1) kao i obrasci izveštaja o ostvarivanju programa (PPP PU-2; BOR 2 i PPP OŠ-2) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

 

PPP PU - 1

Opština

Ustanova

Adresa:

PLAN
OSTVARIVANJA PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA U ORGANIZACIJI PREDŠKOLSKE USTANOVE
ZA ŠKOLSKU _____/_____ GODINU

 

Plan obuhvata dece uzrasta od pet i po do šest i po godina pripremnim predškolskim programom u trajanju od 4 sata dnevno
četvoročasovni program

U SEDIŠTU PREDŠKOLSKE USTANOVE

VAN SEDIŠTA PREDŠKOLSKE USTANOVE

BROJ GRUPA

BROJ DECE

BROJ GRUPA

BROJ DECE

 

 

 

 

Plan obuhvata dece uzrasta od pet i po do šest i po godina pripremnim predškolskim programom u
celodnevnom boravku

U SEDIŠTU PREDŠKOLSKE USTANOVE

VAN SEDIŠTA PREDŠKOLSKE USTANOVE

BROJ GRUPA

BROJ DECE

BROJ GRUPA

BROJ DECE

 

 

 

 

 

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM UKUPNO

GRUPA

DECE

 

 

 

BROJ DECE UZRASTA OD ŠEST MESECI DO ŠEST I PO GODINA U OPŠTINI

DO 3 GODINE

OD 3 - 5,5 GODINE

OD 5,5 - 6,5 GODINE

UKUPNO

 

 

 

 

 

OBUHVAT DECE CELODNEVNIM BORAVKOM

UKUPNO

OD TOGA DECE UZRASTA PET I PO DO ŠEST I PO GODINA

GRUPA

DECE

GRUPA

DECE

 

 

 

 

 

Datum: ____________

 

Direktor

 

 

_________________________

 

 

OVERAVA OPŠTINSKA UPRAVA

 

 

Ovlašćeno lice

 

BOR - 1

Opština

Ustanova

Adresa

PLAN
OSTVARIVANJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA NA BOLNIČKOM LEČENJU I DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU
ZA ŠKOLSKU _____/_____. GODINU

A) VASPITNO-OBRAZOVNI RAD ZA DECU NA BOLNIČKOM LEČENJU

Broj grupa

Vreme rada
(koliko h dnevno)

Broj dece

 

 

 

B) VASPITNO-OBRAZOVNI RAD SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU

U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

U BOLNICI

U OSNOVNOJ ŠKOLI

INKLUZIJA

Broj grupa

Vreme rada (koliko h dnevno)

Broj dece

Broj grupa

Vreme rada (koliko h dnevno)

Broj dece

Broj grupa

Vreme rada (koliko h dnevno)

Broj dece

Broj grupa

Ukupan broj dece u grupi

Broj dece sa smetnjama u razvoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM: ______________

 

Direktor

 

 

__________________________

 

 

OVERAVA OPŠTINSKA UPRAVA

 

 

Ovlašćeno lice

 

PPP OŠ - 1

Opština

Osnovna škola:

Adresa:

PLAN
OSTVARIVANJA PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA U ORGANIZACIJI OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU _____/_____. GODINU

 

Plan obuhvata dece uzrasta od pet i po do šest i po godina pripremnim predškolskim programom u trajanju od 4 sata dnevno
četvoročasovni program

U SEDIŠTU OSNOVNE ŠKOLE

VAN SEDIŠTA OŠ - izdvojena odeljenja

BROJ GRUPA

BROJ DECE

BROJ GRUPA

BROJ DECE

 

 

 

 

 

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM UKUPNO

BROJ GRUPA

BROJ DECE

 

 

 

DATUM

 

DIREKTOR

__________________

 

___________________________

 

 

OVERAVA OPŠTINSKA UPRAVA

 

 

Ovlašćeno lice

 

PPP PU - 2

Opština

Ustanova:

Adresa:

IZVEŠTAJ
O OSTVARIVANJU PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA U ORGANIZACIJI PREDŠKOLSKE USTANOVE
ZA MESEC __________

 

Obuhvat dece uzrasta od pet i po do šest i po godina pripremnim predškolskim programom u trajanju od 4 sada dnevno
četvoročasovni program

U SEDIŠTU PREDŠKOLSKE USTANOVE

VAN SEDIŠTA PREDŠKOLSKE USTANOVE

BROJ GRUPA

BROJ DECE

BROJ GRUPA

BROJ DECE

 

 

 

 

Obuhvat dece uzrasta od pet i po do šest i po godina pripremnim predškolskim programom u celodnevnom boravku

U SEDIŠTU PREDŠKOLSKE USTANOVE

VAN SEDIŠTA PREDŠKOLSKE USTANOVE

BROJ GRUPA

BROJ DECE

BROJ GRUPA

BROJ DECE

 

 

 

 

 

Datum: ______________

 

Direktor

 

 

___________________________

 

 

OVERAVA OPŠTINSKA UPRAVA

 

 

Ovlašćeno lice

 

BOR - 2

Opština

Ustanova:

Adresa

IZVEŠTAJ
O OSTVARIVANJU VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA NA BOLNIČKOM LEČENJU I DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU
ZA MESEC _____________

A) VASPITNO-OBRAZOVNI RAD ZA DECU NA BOLNIČKOM LEČENJU

Broj grupa

Vreme rada
(koliko h dnevno)

Broj dece

 

 

 

B) VASPITNO-OBRAZOVNI RAD SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU

U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

U BOLNICI

U OSNOVNOJ ŠKOLI

INKLUZIJA

Broj grupa

Vreme rada (koliko h dnevno)

Broj dece

Broj grupa

Vreme rada (koliko h dnevno)

Broj dece

Broj grupa

Vreme rada (koliko h dnevno)

Broj dece

Broj grupa

Ukupan broj dece u grupi

Broj dece sa smetnjama u razvoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM: ______________

 

Direktor

 

 

_______________________

 

 

OVERAVA OPŠTINSKA UPRAVA

 

 

Ovlašćeno lice

 

PPP OŠ - 2

Opština

Osnovna škola:

Adresa:

IZVEŠTAJ
O OSTVARIVANJU PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA U ORGANIZACIJI OSNOVNE ŠKOLE
ZA MESEC _______________

 

Obuhvat dece uzrasta od pet i po do šest i po godina pripremnim predškolskim programom u trajanju od 4 sata dnevno
četvoročasovni program

U SEDIŠTU OSNOVNE ŠKOLE

VAN SEDIŠTA OŠ - izdvojena odeljenja

BROJ GRUPA

BROJ DECE

BROJ GRUPA

BROJ DECE

 

 

 

 

 

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM UKUPNO

BROJ GRUPA

BROJ DECE

 

 

 

DATUM

 

ODGOVORNO LICE

 

 

______________________

 

 

OVERAVA OPŠTINSKA UPRAVA

 

 

Ovlašćeno lice