Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UPLATE SREDSTAVA OD PRODATOG TURISTIČKOG PUTOVANJA, NAČINU UREĐIVANJA MEĐUSOBNIH ODNOSA ORGANIZATORA PUTOVANJA I POSREDNIKA, KAO I ODNOS ORGANIZATORA PUTOVANJA I POSREDNIKA PREMA PUTNIKU

("Sl. glasnik RS", br. 82/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i način uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, način uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) organizator putovanja je turistička agencija koja organizuje, utvrđuje, priprema i prodaje turističko putovanje;

2) posrednik je turistička agencija koja posreduje u prodaji turističkog putovanja;

3) putnik je fizičko lice koje kupuje ili za čiji račun se kupuje turističko putovanje, odnosno lice koje je naznačeno u ugovoru o putovanju ili potvrdi o putovanju, kao korisnik tog putovanja;

4) turistička agencija je organizator putovanja i posrednik;

5) ugovor o posredovanju je posrednički ugovor o putovanju koji se zaključuje između organizatora putovanja i posrednika;

6) centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-turista) je jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem, koji sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluge smeštaja i objektima za smeštaj, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, nautičke i lovnoturističke, odnosno turističke delatnosti ili usluga u turizmu (u daljem tekstu: CIS).

Član 3

Turističko putovanje pripremljeno od strane organizatora putovanja prodaje se preko organizatora putovanja ili posrednika.

Ako se turističko putovanje nudi i prodaje preko posrednika, organizator putovanja i posrednik zaključuju ugovor o posredovanju.

Posrednik prodaje samo turističko putovanje organizatora putovanja sa kojim ima zaključen ugovor o posredovanju i ne može ustupati pravo prodaje turističkog putovanja drugoj turističkoj agenciji.

Ugovor o posredovanju turistička agencija evidentira u CIS-u.

Član 4

Visinu, rokove i način uplate provizije organizator putovanja i posrednik bliže uređuju ugovorom o posredovanju.

Ugovor o posredovanju se zaključuje na određeno ili neodređeno vreme.

Ugovorom o posredovanju prodaja turističkih putovanja se može ograničiti samo na određenu ponudu organizatora putovanja (program putovanja, destinacija i dr.).

U slučaju potrebe za proširenje ugovorenog obima prodaje iz stava 3. ovog člana, pre prodaje turističkog putovanja, organizator putovanja i posrednik zaključuju aneks ugovora ili novi ugovor o posredovanju.

U slučaju prodaje programa putovanja, koji je od strane posrednika izmenjen u bitnim elementima, takav program putovanja će se smatrati programom putovanja posrednika, za čije je organizovanje i realizovanje potrebna licenca.

Član 5

Ako se turističko putovanje prodaje preko posrednika, putnik može da izvrši uplatu direktnim plaćanjem na račun organizatora putovanja.

Ukoliko se uplata za turističko putovanje vrši na račun posrednika, posrednik u roku od 48 sati, od trenutka uplate, uplaćena sredstva prenosi na račun organizatora putovanja.

Ako je prodajna cena turističkog putovanja izražena u stranoj valuti, obračun uplate vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Član 6

Po izvršenoj uplati, odnosno akontaciji za turističko putovanje, turistička agencija putniku uručuje potvrdu o garanciji putovanja, koja se generiše iz CIS-a.

Potvrda o garanciji putovanja, pored propisanih elemenata, sadrži link i jedinstven verifikacioni kod.

Pristupom linku i unošenjem verifikacionog koda iz stava 2. ovog člana, putnik dobija sve podatke sadržane u izdatoj potvrdi o garanciji putovanja, na koji način proverava njenu validnost.

Član 7

Po prijemu uplate, odnosno akontacije za prodato turističko putovanje, posrednik na kraju radnog dana organizatoru putovanja elektronskim putem dostavlja skenirani propisani račun, kao dokaz o uplati naplaćenih sredstava.

Ako posrednik, na osnovu ugovora o posredovanju proda turističko putovanje, ali ne postupi na način iz stava 1. ovog člana, ne obavesti organizatora putovanja o izvršenoj prodaji, ne uplati organizatoru putovanja sredstva naplaćena od putnika, putnika ne evidentira u CIS, niti mu uruči opšte uslove putovanja, program putovanja, potvrdu o garanciji putovanja i dr., putnik ostvaruje pravo zaštite preko organizatora putovanja, čije je putovanje uplatio, saglasno zakonima kojima se uređuju turizam i zaštita potrošača.

Član 8

Ako organizator putovanja otkaže turističko putovanje o tome obaveštava putnika bez odlaganja, a najkasnije do kraja dana u danu otkaza.

Putnik u bilo kom trenutku, pre otpočinjanja turističkog putovanja, može da otkaže turističko putovanje organizatoru putovanja, odnosno posredniku preko koga je kupljeno to putovanje.

Datumom otkaza turističkog putovanja od strane putnika smatra se datum predaje pisanog dokumenta ili e-maila organizatoru putovanja, odnosno posredniku preko koga je kupljeno to putovanje.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, turističko putovanje se stornira i evidentira u CIS-u.

Član 9

Nakon završetka turističkog putovanja putnik može podneti reklamaciju i posredniku, preko koga je kupljeno turističko putovanje.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, posrednik bez odlaganja, a najkasnije do kraja dana u danu podnete reklamacije istu prosleđuje organizatoru putovanja.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako je dan podnete reklamacije neradni dan posrednik najkasnije do kraja prvog radnog dana reklamaciju prosleđuje organizatoru putovanja.

Datumom podnošenja reklamacije od strane putnika smatra se datum predaje pisanog dokumenta ili e-maila organizatoru putovanja, odnosno posredniku preko koga je kupljeno turističko putovanje.

Član 10

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku ("Službeni glasnik RS", broj 91/16).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. oktobra 2023. godine.