Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O AROMAMA

("Sl. glasnik RS", br. 52/2018)

 

I PREDMET, PODRUČJE PRIMENE I DEFINICIJE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi upotrebe aroma i sastojaka hrane sa aromatičnim svojstvima, a koji se koriste u hrani i na hrani, u cilju osiguravanja efikasnog funkcionisanja tržišta uz istovremeno obezbeđivanje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi, visokog nivoa zaštite potrošača i njihovih interesa a sve u skladu sa dobrim poslovnim običajima u trgovini hranom, uzimajući u obzir i zaštitu životne sredine kada je to primenljivo.

Ovim pravilnikom propisuje se:

1) Lista aroma i izvornih sirovina odobrenih za upotrebu u hrani i na hrani, navedenih u Prilogu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) uslovi za upotrebu aroma i sastojaka hrane sa aromatičnim svojstvima u hrani i na hrani;

3) zahtevi za označavanje aroma.

Područje primene

Član 2

Ovaj pravilnik primenjuje se na:

1) arome koje se koriste ili su namenjene za korišćenje u hrani i na hrani;

2) sastojke hrane sa aromatičnim svojstvima;

3) hranu koja sadrži arome i/ili sastojke hrane sa aromatičnim svojstvima;

4) izvorne sirovine za arome i/ili izvorne sirovine za sastojke hrane sa aromatičnim svojstvima;

5) arome dima koje se koriste ili su namenjene za korišćenje u hrani i na hrani;

6) sirovine za proizvodnju aroma dima;

7) uslove pod kojima se arome dima proizvode;

8) hranu u ili na kojoj su prisutne arome dima.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se na:

1) supstance isključivo slatkog, kiselog ili slanog ukusa;

2) neprerađenu hranu;

3) osnovne sastojke hrane i mešavine, kao što su, između ostalog, sveži, sušeni ili smrznuti začini i/ili bilje, mešavine čaja i mešavine čaja napravljene od lišća ili cvetova biljke (mešavine za oparak) kao takve, ako se ne koriste kao sastojci hrane.

Definicije

Član 3

Za potrebe ovog pravilnika primenjuju se pojmovi utvrđeni zakonom kojim se uređuje oblast bezbednosti hrane i zakonom kojim se uređuje oblast genetički modifikovanih organizama.

Za potrebe ovog pravilnika primenjuju se i sledeće definicije:

1) arome su proizvodi:

(1) koji nisu namenjeni za direktnu upotrebu i dodaju se hrani u svrhu davanja ili promene mirisa i/ili ukusa;

(2) koji su proizvedeni ili se sastoje od: aromatičnih supstanci, aromatičnih preparata, aroma dobijenih termičkim postupkom, aroma dima, prekursora aroma ili ostalih aroma ili njihovih mešavina;

2) aromatična supstanca je supstanca definisanog hemijskog sastava sa aromatičnim svojstvom;

3) prirodna aromatična supstanca je aromatična supstanca dobijena odgovarajućim fizičkim, enzimskim ili mikrobiološkim postupkom od materijala biljnog, životinjskog ili mikrobiološkog porekla, neprerađena ili prerađena za ishranu ljudi upotrebom jednog ili više tradicionalnih postupaka pripreme hrane navedenih u Prilogu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Prirodne aromatične supstance su supstance koje su prirodno prisutne i koje se nalaze u prirodi;

4) aromatični preparat je proizvod koji je različit od supstanci koje su određene pojmom aromatična supstanca, a dobijen je od:

(1) hrane, odgovarajućim fizičkim, enzimskim ili mikrobiološkim postupkom bilo u sirovom stanju, ili prerađene za prehranu ljudi, upotrebom jednog ili više tradicionalnih postupaka prerade hrane navedenih u Prilogu 2. ovog pravilnika;

(2) sirovina biljnog, životinjskog ili mikrobiološkog porekla koji nisu hrana, odgovarajućim fizičkim, enzimskim ili mikrobiološkim postupkom, pri čemu se sirovina koristi kao takva, ili je prerađena upotrebom jednog ili više tradicionalnih postupaka prerade hrane navedenih u Prilogu 2. ovog pravilnika;

5) arome termičkog tretmana (arome dobijene termičkim postupkom) su proizvodi dobijeni zagrevanjem mešavine sastojaka koji sami ne moraju nužno da imaju aromatična svojstva i od kojih najmanje jedan sadrži azot (amino grupu), a drugi je redukujući šećer. Sastojci za proizvodnju aroma dobijenih termičkim postupkom mogu biti:

(1) hrana;

(2) izvorne sirovine koje nisu hrana;

6) aroma dima je proizvod dobijen frakcionisanjem i prečišćavanjem kondenzovanog dima, pri čemu nastaju primarni kondenzati dima, primarne katranske frakcije i/ili derivirane (izvedene) arome:

(1) primarni proizvodi arome dima obuhvataju primarne kondenzate dima i primarne katranske frakcije:

- primarni kondenzat dima je prečišćena vodena faza kondenzovanog dima;

- primarna katranska frakcija je prečišćena frakcija u vodi nerastvorne katranske faze kondenzata dima visoke gustine;

(2) derivirane arome dima su arome dima dobijene kao rezultat dalje prerade primarnih proizvoda aroma dima koji se upotrebljavaju ili su namenjeni upotrebi u ili na hrani kako bi dali toj hrani aromu dima;

7) prekursor arome je proizvod koji sam ne mora imati aromatična svojstva, a namerno se dodaje u hranu sa isključivom svrhom stvaranja arome njegovom razgradnjom ili reakcijom s drugim sastojcima tokom obrade hrane, a može se dobiti iz:

(1) hrane;

(2) izvornih sirovina koje nisu hrana;

8) ostale arome su arome koje se dodaju ili su namenjene dodavanju hrani radi davanja mirisa i/ili ukusa, a nisu obuhvaćene definicijama navedenih u tač. 2)-7) ovog člana;

9) sastojak hrane sa aromatičnim svojstvima je sastojak hrane koji nije aroma, a može da se doda hrani prvenstveno radi davanja ili promene arome i koji značajno doprinosi prisutnosti nekih nepoželjnih supstanci koje se prirodno pojavljuju u hrani;

10) izvorna sirovina je sirovina biljnog, životinjskog, mikrobiološkog ili mineralnog porekla, od koje se proizvode arome ili sastojci hrane sa aromatičnim svojstvima; to može biti:

(1) hrana;

(2) izvorna sirovina koja nije hrana;

11) odgovarajući fizički tretman je fizički tretman kojim se namerno ne menja priroda hemijskog sastava arome, ne dovodeći u pitanje popis tradicionalnih postupaka prerade hrane naveden u Prilogu 2. ovog pravilnika, i ne uključuje, između ostalog, upotrebu singletnog kiseonika, ozona, neorganskih katalizatora, metalnih katalizatora, organometalnih reagensa i/ili UV zračenja;

12) oparak (infuz) je čaj napravljen od lišća ili cvetova biljke koji se preliju ključalom vodom;

13) odvarak se pravi od tvrdih ili drvenastih delova biljke kao što su kora, koren, semenke ili bobice. Da bi se iz tvrdih delova biljke izvukli lekoviti sastojci, oni moraju neko vreme da ključaju na tihoj vatri.

U smislu definicija navedenih u stavu 2. tač. (4), (5), (7) i (10) ovog člana, izvorne sirovine za koje postoje značajni dokazi dosadašnje upotrebe u proizvodnji aroma, smatraju se u smislu ovog pravilnika hranom.

Arome mogu sadržati prehrambene aditive dozvoljene u skladu s propisom kojim je uređena oblast prehrambenih aditiva i/ili druge sastojke hrane dodate u tehnološke namene.

II USLOVI ZA UPOTREBU AROMA, SASTOJAKA HRANE SA AROMATIČNIM SVOJSTVIMA I IZVORNIH SIROVINA

Opšti uslovi za upotrebu aroma ili sastojaka hrane sa aromatičnim svojstvima

Član 4

Arome ili sastojci hrane sa aromatičnim svojstvima, mogu se upotrebljavati u hrani i na hrani samo ako:

1) na osnovu raspoloživih naučnih dokaza ne ugrožavaju zdravlje potrošača;

2) njihova upotreba ne dovodi potrošače u zabludu.

Zabrana neusaglašenih aroma i/ili neusaglešene hrane

Član 5

Ne sme se stavljati na tržište aroma, odnosno hrana koja sadrži aromu, odnosno sastojak hrane sa aromatičnim svojstvima, ako njihova upotreba nije u skladu sa ovim pravilnikom.

Prisutnost određenih supstanci

Član 6

Supstance navedene u Prilogu 3. deo A ovog pravilnika nije dopušteno dodavati u hranu.

Prilog 3. odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U skladu sa odredbama propisa koji reguliše oblast prezentovanja, označavanja i zaštite oznaka geografskog porekla jakih alkoholnih pića maksimalno dozvoljene količine određenih supstanci koje su prirodno prisutne u aromama i/ili sastojcima hrane sa aromatičnim svojstvima, ne smeju se prekoračiti u složenoj hrani navedenoj u Prilogu 3. deo B ovog pravilnika, kao posledica upotrebe aroma i/ili sastojaka hrane sa aromatičnim svojstvima u hrani i na hrani. Maksimalno dozvoljene količine suptanci navedene u Prilogu 3. ovog pravilnika odnose se na hranu koja se stavlja na tržište, osim ako nije drugačije uređeno posebnim propisima. Izuzetno od odredaba navedenih u ovom stavu, za osušenu i/ili koncentrovanu hranu, maksimalno dozvoljene količine odnose se na hranu pripremljenu prema uputstvima na deklaraciji, uzimajući u obzir najmanji faktor razređenja.

Upotreba određenih izvornih sirovina

Član 7

Izvorne sirovine navedene u Prilogu 4. deo A ovog pravilnika ne smeju se koristiti za proizvodnju aroma i/ili sastojaka hrane sa aromatičnim svojstvima.

Prilog 4. odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Arome i/ili sastojci hrane sa aromatičnim svojstvima proizvedene od izvornih sirovina navedenih u Prilogu 4. deo B ovog pravilnika, mogu se koristiti samo pod uslovima navedenim u ovom prilogu.

Uslovi proizvodnje aroma dima

Član 8

Drvo koje se koristi kao sirovina za proizvodnju primarnih proizvoda arome dima ne sme biti tretirano hemijskim supstancama, bilo namerno ili nenamerno, najmanje šest meseci pre sečenja, niti posle toga, izuzev u slučaju kada se može dokazati da supstanca korišćena u tretmanu ne daje potencijalno štetne supstance prilikom sagorevanja.

Subjekat u poslovanju hranom koji stavlja primarne proizvode arome dima na tržište, mora, odgovarajućim sertifikatom ili dokumentacijom, dokazati da su ispunjeni zahtevi utvrđeni u stavu 1. ovog člana.

Uslovi za proizvodnju primarnih proizvoda aroma dima utvrđeni su u Prilogu 6. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Uljna faza netopljiva u vodi koja predstavlja nusproizvod procesa ne sme biti korišćena u proizvodnji aroma dima.

Primarni proizvodi aroma dima mogu se dalje obrađivati odgovarajućim fizičkim procesima za proizvodnju deriviranih aroma dima.

Arome i sastojci hrane sa aromatičnim svojstvima za koje nije potrebna procena sigurnosti i odobrenje

Član 9

Pod uslovom da ispunjavaju uslove propisane članom 4. ovog pravilnika sledeće arome i sastojci hrane sa aromatičnim svojstvima mogu se koristiti u hrani i na hrani bez procene sigurnosti i odobrenja:

1) aromatični preparat iz člana 3. stav 2. tačka 4) podtačka (1) ovog pravilnika;

2) arome dobijene termičkim tretmanom iz člana 3. stav 2. tačka 5) podtačka (1) ovog pravilnika, koje ispunjavaju uslove za proizvodnju aroma dobijenih termičkim tretmanom i u skladu su s maksimalno dozvoljenim količinama za određene supstance u aromama dobijene termičkim tretmanom iz Priloga 5. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) prekursor arome iz člana 3. stav 2. tačka 7) podtačka (1) ovog pravilnika;

4) sastojci hrane sa aromatičnim svojstvima.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, ako ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izrazi sumnju u pogledu bezbednosti arome ili sastojka hrane sa aromatičnim svojstvima iz stava 1. ovog člana, Stručni savet, može sprovesti procenu rizika takve arome ili sastojka hrane sa aromatičnim svojstvima u skladu sa Zakonom. Na osnovu mišljenja Stručnog saveta, Ministarstvo, u skladu sa zakonom, može doneti mere o privremenoj zabrani ili ograničenju njihove upotrebe.

III LISTA AROMA I IZVORNIH SIROVINA ODOBRENIH ZA UPOTREBU U HRANI I NA HRANI

Arome i izvorne sirovine za koje je potrebna evaluacija i odobravanje

Član 10

Arome i izvorne sirovine odobrene za upotrebu u hrani i na hrani primenjuju se na:

1) aromatične supstance;

2) aromatične preparate iz člana 3. stav 2. tačka 4) podtačka (2) ovog pravilnika;

3) arome termičkog tretmana, koje se dobijaju zagrevanjem sastojaka koji su u potpunosti ili delimično obuhvaćeni članom 3. stav 2. tačka 5) podtačka (2) ovog pravilnika i/ili koji ne ispunjavaju uslove za proizvodnju aroma dobijenih termičkim postupkom i/ili nisu u skladu s maksimalno dozvoljenim količinama nekih nepoželjnih supstanci iz Priloga 5. ovog pravilnika;

4) arome dima iz člana 3. stav 2. tačka 6) ovog pravilnika;

5) prekursore aroma iz člana 3. stav 2. tačka 7) podtačka (2) ovog pravilnika;

6) druge arome iz člana 3. stav 2. tačka 8) ovog pravilnika;

7) izvorne sirovine koje nisu hrana, iz člana 3. stav 2. tačka 10) podtačka (2) ovog pravilnika.

Lista aroma i izvornih sirovina

Član 11

Arome i izvorne sirovine iz člana 10. ovog pravilnika, mogu se stavljati na tržište i koristiti u hrani i na hrani, samo ako su uvrštene u Listu iz Priloga 1. ovog pravilnika, u skladu sa navedenim uslovima upotrebe.

Član 12

Aroma ili izvorna sirovina koja je ocenjena bezbednom od strane naučnog tela (EFSA/JECFA/SCF)1 i/ili je u postupku ponovne ocene od strane EFSA-e (Evropska agencija za bezbednost hrane), uvrštena je u Listu iz Priloga 1. ovog pravilnika.

Lista aroma iz Priloga 1. ovog pravilnika uključuje:

1) identifikaciju odobrene arome ili izvorne sirovine;

2) ako je potrebno, uslove pod kojima se aroma može upotrebljavati;

3) naziv i adresu nosioca odobrenja primarnih proizvoda aroma dima, datum odobrenja i rok do kojeg odobrenje važi.

________
1 EFSA - Evropska agencija za hranu (eng. European Food Safety Authority - EFSA); Zajednički ekspertski odbor FAO / SZO za aditive za hranu (eng. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives - JECFA) tj. Međunarodni stručni naučni odbor kojim zajednički upravljaju Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i Svetska zdravstvena organizacija (SZO); Naučni odbor za hranu (eng. Scientific Committee on Food - SCF).

Arome i izvorne sirovine obuhvaćene propisom kojim se uređuje oblast genetički modifikovanih organizama

Član 13

Aroma koja se nalazi na Listi iz Priloga 1. ovog pravilnika i proizvedena iz izvora koji spada u oblast genetički modifikovanih organizama može se korisiti pod uslovom da postoji odobrenje u skladu sa propisom koji uređuje oblast genetički modifikovanih organizama i dok ispunjava zahteve specifikacija utvrđenih ovim pravilnikom.

Odluke o tumačenju

Član 14

Ukoliko je potrebno, Stručni savet može odlučiti:

1) da li je određena supstanca ili mešavina supstanci, sirovina ili vrsta hrane obuhvaćena kategorijama navedenim u članu 2. stav 1. ovog pravilnika;

2) kojoj kategoriji iz člana 3. stav 2. tač. 2)-10) ovog pravilnika pripada određena supstanca;

3) pripada li određeni proizvod kategoriji hrane, ili se radi o hrani navedenoj u Prilogu 1. ovog pravilnika ili Prilogu 3. deo B ovog pravilnika.

IV OZNAČAVANJE

Označavanje aroma koje nisu namenjene za prodaju krajnjem potrošaču

Član 15

Arome koje nisu namenjene za prodaju krajnjem potrošaču, mogu se stavljati na tržište samo ako su označene u skladu s odredbama ovog člana i člana 16. ovog pravilnika. Podaci moraju biti lako vidljivi, jasno čitljivi i neizbrisivi. Podaci iz ovog člana navode se na srpskom jeziku.

Ovim se ne isključuje navođenje takvih informacija i na drugim jezicima.

Opšti zahtevi za označavanje aroma koje nisu namenjene za prodaju krajnjem potrošaču

Član 16

Arome koje nisu namenjene za prodaju krajnjem potrošaču, a prodaju se pojedinačno ili međusobno pomešane i/ili sa sastojcima hrane i/ili s drugim supstancama koje su im dodate u skladu s članom 3. stav 4. ovog pravilnika, na ambalaži ili rezervoaru/kontejneru moraju se nalaziti sledeći podaci:

1) prodajni opis ili reč "aroma" ili detaljniji naziv ili opis arome;

2) navod: "za hranu" ili "ograničena upotreba u hrani" ili detaljnije upućivanje na hranu za koju je aroma namenjena;

3) ako je potrebno, posebni uslovi skladištenja i/ili upotrebe;

4) oznaka serije ili lota;

5) popis prema padajućem redosledu s obzirom na masu:

(1) prisutnih aroma po kategorijama;

(2) naziv svih ostalih supstanci ili sirovina u proizvodu ili, ako je potrebno, njihovih E-brojeva;

6) naziv i adresa proizvođača, ili onoga koji aromu pakuje ili stavlja na tržište;

7) podaci o maksimalno dozvoljenoj količini za svaki sastojak ili grupu sastojaka, čija količina je ograničena u hrani, i/ili odgovarajući podatak iskazan jasnim i lako razumljivim izrazima koji kupcu omogućava da se uskladi s ovim pravilnikom ili sa drugim propisima o hrani;

8) neto količina;

9) minimalni rok trajanja ili datum "upotrebiti do";

10) prema potrebi, podaci o aromi ili ostalim supstancama iz ovog člana i iz popisa kojima se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane u svrhu navođenja sastojaka prisutnih u hrani.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podaci iz stava 1. tač. 5) i 7) ovog člana mogu se nalaziti u dokumentima koji se odnose na pošiljku, a koji se dostavljaju pre isporuke ili neposredno s njom, pod uslovom da se navod "nije za maloprodaju" nalazi na lako vidljivom delu ambalaže ili rezervoarima/kontejnerima predmetnog proizvoda.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada se arome dostavljaju u cisternama, svi se podaci mogu nalaziti samo u dokumentima, koji se dostavljaju pri isporuci pošiljke.

Posebni zahtevi za upotrebu reči "prirodna"

Član 17

Ako se za opisivanje arome iz člana 16. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika koristi reč "prirodna", primenjuju se odredbe st. 2-6. ovoga člana.

Izraz "prirodna" može se koristiti za opisivanje arome samo ako aromatična komponenta sadrži samo aromatične preparate i/ili prirodne aromatične supstance.

Izraz "prirodna aromatična supstanca" može se koristiti samo za arome u kojima aromatična komponenta sadrži isključivo prirodne aromatične supstance.

Izraz "prirodna" može se koristiti upućivanjem na hranu, kategoriju hrane ili biljnu ili životinjsku sirovinu ako je aromatična komponenta dobijena isključivo ili od najmanje 95% masenog udela navedene izvorne sirovine. Opis treba da glasi "prirodna aroma (hrane ili kategorije hrane ili izvornih sirovina)".

Izraz "prirodna aroma (hrane ili kategorije hrane ili izvornih sirovina) sa drugim prirodnim aromama" može se koristiti samo ako je aromatična komponenta delimično dobijena iz navedene izvorne sirovine, čija se aroma može lako prepoznati.

Izraz "prirodna aroma" može se koristiti samo ako je aromatična komponenta dobijena od različitih izvornih sirovina čije navođenje ne ukazuje na njihovu aromu ili ukus.

Označavanje aroma koje su namenjene za prodaju krajnjem potrošaču

Član 18

Pored uslova utvrđenih propisom koji bliže uređuje oblast deklarisanja i označavanja hrane i propisom koji bliže uređuje oblast genetički modifikovanih organizama, arome namenjene za prodaju krajnjem potrošaču koje se prodaju pojedinačno ili međusobno pomešane i/ili pomešane sa drugim sastojcima hrane i/ili kojima su dodate ostale supstance, mogu se stavljati na tržište samo ako njihova ambalaža sadrži sledeću oznaku: "za hranu" ili "ograničena upotreba u hrani", ili detaljnije upućivanje na upotrebu za koju su namenjene, što mora biti lako vidljivo, jasno čitljivo i neizbrisivo.

Ako se za opisivanje arome u nazivu iz člana 16. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika koristi izraz "prirodna", primenjuju se odredbe člana 17. ovog pravilnika.

V POSTUPANJE I SPROVOĐENJE

Sledivost aroma dima

Član 19

Subjekti u poslovanju hranom koji stavljaju na tržište primarne proizvode arome dima ili derivirane arome dima iz odobrenih primarnih proizvoda, moraju osigurati da subjektima u poslovanju hranom koje snabdeva tim proizvodima budu dostavljeni sledeći podaci:

1) jedinstvena šifra proizvoda navedena u Prilogu 1. deo G ovog pravilnika;

2) uslovi upotrebe odobrenog proizvoda navedeni u Prilogu 1. deo G ovog pravilnika;

3) u slučaju derivirane arome dima, količinski odnos prema primarnom proizvodu iskazuje se jasnim i lako razumljivim pojmovima, kako bi subjekt u poslovanju hranom mogao upotrebljavati deriviranu aromu dima u skladu uslovima upotrebe navedenim u Prilogu 1. deo G ovog pravilnika.

Obaveštavanje

Član 20

Proizvođač ili korisnik aromatične supstance, ili zastupnik takvog proizvođača ili korisnika, na zahtev Stručnog saveta, odnosno Ministarstva dostavlja podatke o količini supstance dodate u hranu u proteklom periodu od 12 meseci.

Proizvođač ili korisnik arome odmah obaveštava Ministarstvo o svim novim naučnim ili tehničkim saznanjima koja bi mogla uticati na ocenu sigurnosti.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prelazne odredbe

Član 21

Subjekti u poslovanju hranom koji stavljaju na tržište arome ili hranu koja sadrži arome, uskladiće svoje poslovanje s odredbama ovog pravilnika najkasnije u roku od dvanaest meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 22

Aroma ili hrana koja sadrži arome i koja je stavljena na tržište ili označena po odredbama propisa koji su važili pre stupanja na snagu ovog pravilnika i nije u skladu sa odredbama ovog pravilnika, može se nalaziti na tržištu do minimalnog roka trajanja ili datuma "najbolje upotrebiti do".

Član 23

Izuzetno od člana 19. ovog pravilnika danom stupanja na snagu ovog pravilnika ne sme se staviti na tržište i upotrebljavati aromatična supstanca 3-acetil-2,5-dimetiltiofena u hrani i na hrani.

Hrana koja sadrži aromatičnu supstancu 3-acetil-2,5-dimetiltiofena i stavljena na tržište u skladu sa odredbama propisa koji su važili pre stupanja na snagu ovog pravilnika, može se prodavati do datuma "upotrebiti do" ili do datuma minimalne trajnosti.

Član 24

Subjekti u poslovanju hranom postupaće u skladu sa članom 4. ovog pravilnika do donošenja Liste odobrenih aroma i izvornih sirovina iz Priloga 1. Delovi B-F ovog pravilnika u Evropskoj uniji.

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 25

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za arome za namirnice ("Službeni list SCG", broj 21/06).

Stupanje na snagu

Član 26

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim Priloga 1. Delovi B-F ovog pravilnika koji stupaju na snagu danom donošenja Liste odobrenih aroma i izvornih sirovina u Evropskoj uniji.

Priloge 1, 2, 3, 4, 5 i 6 možete pogledati OVDE