Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NOMENKLATURI NEMATERIJALNIH ULAGANJA I OSNOVNIH SREDSTAVA SA STOPAMA AMORTIZACIJE

("Sl. list SRJ", br. 17/97 i 24/2000)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se Nomenklatura nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa godišnjim stopama amortizacije (u daljem tekstu: Nomenklatura), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva, pravno lice raspoređuje u amortizacione grupe i delove amortizacionih grupa propisane u Nomenklaturi.

U Nomenklaturi, u koloni prvoj, amortizacione grupe obeležene su arapskim brojevima, a delovi amortizacionih grupa - arapskim brojevima sa zagradom, slovima i alinejama. U koloni drugoj navedeni su nazivi amortizacionih grupa i delova amortizacionih grupa, a u koloni trećoj - godišnje stope amortizacije.

Član 3

Osnovna sredstva koja po nazivu ili bližem opisu naziva nisu navedena u Nomenklaturi, pravno lice raspoređuje u amortizacione grupe, odnosno delove amortizacionih grupa u koje su raspoređena njima najsličnija osnovna sredstva.

Sličnost osnovnih sredstava određuje se prema nameni kojoj služe, a u okviru iste namene - prema vrsti materijala upotrebljenog za njihovu izgradnju, odnosno izradu.

Ako je za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva upotrebljen različit materijal, za određivanje sličnosti uzima se materijal koji je pretežno upotrebljen, a pretežnost se izračunava prema vrednosti tog materijala u odnosu na druge materijale upotrebljene za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva.

Član 4

Pravna lica, u skladu sa opštim aktom, utvrđuju godišnje stope amortizacije za alat i inventar za koji te stope nisu propisane u Nomenklaturi ako im je vek upotrebe duži od jedne godine, tj. ako se kalkulativno otpisuju.

Godišnja stopa amortizacije iz stava 1 ovog člana ne može biti manja od 20 %.

Član 5

Alat i inventar čiji je vek upotrebe do jedne godine, odnosno koji se otpisuje stavljanjem u upotrebu (jednokratno) smatra se zalihama.

Član 6

Knjige i časopisi u bibliotekama (koji obavljaju delatnost u skladu sa zakonom) ne podležu redovnom otpisivanju.

Ostale knjige i časopisi raspoređuju se i otpisuju u skladu sa čl. 4 i 5 ovog pravilnika.

Član 7

Godišnje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi odgovaraju korišćenju osnovnih sredstava do dve smene.

Smatra se da se osnovno sredstvo koristi do dve smene ako je godišnje bilo u upotrebi do 4.400 sati (uključujući i vreme pripremanja za početak rada i vreme raspremanja po završetku rada), odnosno za transportna sredstva u drumskom saobraćaju - ako su godišnje prešla do 60.000 kilometara.

Član 7a

Pravno lice može odlučiti da propisane godišnje stope amortizacije za sva ili pojedina osnovna sredstva, umanji do 50% ako ih ne koristi većim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u jednoj smeni.

Smatra se da se osnovno sredstvo koristi u jednoj smeni ako je godišnje bilo u upotrebi do 2.200 sati (uključujući i vreme pripremanja za početak rada i vreme raspremanja po završetku rada), odnosno za transportna sredstva u drumskom saobraćaju - ako su godišnje prešla do 30.000 kilometara.

Član 8

Za osnovna sredstva koja su u Nomenklaturi raspoređena u amortizacione grupe 33 do 51 i 65 do 77, amortizacionu grupu 98 i amortizacionu grupu 100 tačka 9 ako su u obračunskom periodu korišćena većim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u dve smene, godišnja stopa amortizacije propisana u Nomenklaturi uvećava se srazmerno njihovom većem korišćenju od intenziteta rada koji odgovara radu u dve smene, a najviše do 50% iznad godišnje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi. Ovako uvećane stope amortizacije za ta osnovna sredstva smatraju se stopom amortizacije utvrđenom Nomenklaturom.

Član 9

Godišnjim stopama amortizacije koje proističu iz procenjenog trajanja korišćenja smatraju se i godišnje stope amortizacije iz Nomenklature ako rok korišćenja nije utvrđen ugovorom.

Pravno lice u skladu sa opštim aktom utvrđuje godišnju stopu amortizacije za ulaganje iznad knjigovodstvene vrednosti goodwill najmanje u visini prosečne godišnje stope po kojoj je pravno lice otpisalo sadašnju vrednost osnovnih sredstava (otpis na preostali vek trajanja) u godini u kojoj je izvršeno ulaganje u goodwill.

Član 10

Odredbe čl. 4 i 5 ovog pravilnika primenjuju se na alat i inventar koji je pribavljen do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

 

NOMENKLATURA
SREDSTAVA ZA AMORTIZACIJU

Redni broj amortizacione grupe

Naziv sredstva amortizacionih grupa i delova tih grupa

Godišnja amortizaciona stopa

1

2

3

I.

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

 

1.

Objekti za vršenje proizvodnje uglja, rude metala i nemetala:

 

 

1) Za hidrološka, seizmološka i druga ispitivanja

6

 

2) Za utvrđivanje količina i kvaliteta uglja, rude metala i rude nemetala (za obavljanje istražnih pripremnih radova)

5,5

 

3) Za otklanjanje i za površinske kopove uglja, metala i nemetala (osim rudnika soli)

5

 

4) Podzemne prostorije za eksploataciju uglja, metala i nemetala

8

 

5) Objekti rudnika soli:

 

 

- bunari i ostale eksploatacione bušotine za proizvodnju slane vode

20

 

- objekti za transport slane vode

5

 

- eksploatacioni tornjevi i ostali objekti za proizvodnju soli

10

 

6) Objekti za oplemenjivanje i preradu uglja

7

 

7) Ostali (nepomenuti) objekti za vršenje delatnosti rudnika

6

2.

Objekti za proizvodnju i prenos nafte i gasa:

 

 

1) Za seizmološka i druga ispitivanja i objekti istražnog i otkrivnog bušenja inaftnih i gasnih bušotina

10

 

2) Sabirno-otpremni objekti na naftnim i gasnim poljima (kotlovnice, vatrogasnice, pumpaonice, priručna skladišta i ostali objekti za sabiranje i otpremanje nafte i gasa)

10

 

3) Naftovodi i gasovodi:

 

 

- za daljinski transport nafte i gasa

5

 

- za transport naftnih derivata i gasa

5,5

 

- za transport nafte i gasa u okviru naftnih i gasnih polja i između naftnih i gasnih polja

7

 

- naftovodi i gasovodi u moru

10

 

4) Nepomenuti objekti za proizvodnju ili prenos nafte i gasa

8

3.

Elektroprivredni i vodoprivredni objekti i objekti vodovoda i kanalizacije:

 

 

1) Brane (vodojaže) i nasipi:

 

 

- zemljane

1

 

- betonske i visoke betonske

1,5

 

2) Crpne stanice:

 

 

- betonske i zidane

1,5

 

- montažne

2,5

 

- pokretne

5

 

3) Kanali (dovodni, odvodni, razvodni) i prateći objekti na njima (tuneli, akvadukti i priključne klizne građevine):

 

 

- zemljani i zemljano-stabilizovani

1,5

 

- betonski

2

 

- obloženi betonom ili kamenom

2,5

 

- obloženi plastikom ili drugim materijalom

3,3

 

4) Cevovodni (pod pritiskom i ostali):

 

 

- betonski

2

 

- čelični

3,5

 

- plastični

8

 

- aluminijumski

7

 

- azbestno-cementni, liveno-gvozdeni i keramički

2,5

 

- ostali

3,3

 

5) Brodske prevodnice i betonski kolektori (gravitacioni i ostali)

1,5

 

6) Pragovi, betonske ustave, betonski bazeni i taložnici

1,3

 

7) Naperi i paralelne građevine

1,7

 

8) Kaskade i bujične pregrade

2,5

 

9) Propusti:

 

 

- betonski i zidani

2

 

- ostali

3,3

 

10) Objekti za iskorišćavanje i upotrebu vode:

 

 

- horizontalne cevne drenaže

5

 

- vertikalne cevne drenaže (bunari)

10

 

- kaptažne građevine

2

 

11) Objekti za pripremanje, filtriranje, omekšavanje i
demineralizaciju vode

4

 

12) Ostali objekti u vodoprivredi

2,5

 

13) Zgrade i druge građevine hidroelektrana:

 

 

- od betona

1,5

 

- od ostalog materijala

2

 

14) Zgrade i druge građevine termoelektrana:

 

 

- od betona

4

 

- od ostalog materijala

5

 

15) Zgrade i druge građevine nuklearnih elektrana:

 

 

- od betona

3,3

 

- od ostalog materijala

5

 

16) Objekti za prenos električne energije:

 

 

- dalekovodi (betonski i čelični)

3

 

- zgrade trafostanica i ostalih razvodnih postrojenja
dispečerskih centara

2

 

17) Objekti za distribuciju električne energije:

 

 

- nadzemni vodovi od 110 kV i viših napona struje, sa betonskim i gvozdenim stubovima i kablovski vodovi od 110 kV i viših napona struje

3

 

- nadzemni vodovi srednjeg napona i niskonaponske mreže, na betonskim gvozdenim stubovima; objekti mreže javne rasvete, trafostanice na gvozdenim stubovima i trafostanice u zatvorenim građevinama

5

 

- nadzemni vodovi srednjeg napona na drvenim stubovima i trafostanice na drvenim stubovima

6,7

 

- kablovski vodovi srednjeg i niskog napona i signalno-komandni kablovski vodovi

4

 

- niskonaponska mreža i mreža za javnu rasvetu na drvenim stubovima i krovni zidni nosači

8,3

 

- ostali objekti za distribuciju električne energije

2

 

18) Ostali (nepomenuti) objekti za proizvodnju, prenos ili distribuciju električne energije

4

 

19) Objekti dovodne i objekti razvodne vodovodne mreže:

 

 

- betonski

2

 

- azbestno-cementni, liveno-gvozdeni i keramički

2,5

 

- čelični i ostali

3,3

 

20) Objekti kanalizacije i objekti za prečišćavanje otpadnih voda:

 

 

- betonski

2

 

- azbestno-cementni i keramički

2,5

 

- od ostalog materijala

3,3

 

21) Zgrade i druge građevine za proizvodnju i za prenos
toplotne energije:

 

 

- od betona

4

 

- od ostalog materijala

5

4.

Fabričke hale i ostale građevine za vršenje delatnosti iz
oblasti industrije i za vršenje delatnosti iz oblasti građevinarstva:

 

 

- od tvrdog materijala (beton, beton i metal, kamen i opeka)

2,5

 

- od metala

3

 

- od drveta ili ostalog materijala

4

5.

Zgrade i druge građevine za vršenje delatnosti iz oblasti
poljoprivrede i šumarstva:

 

 

1) Za smeštaj i ishranu stoke (staje, hranilice, pojilice i dr.):

 

 

- od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka)

2,5

 

- od metala

3,5

 

- od drveta i ostalog materijala

5

 

2) Za proizvodnju, spremanje i održavanje poljoprivrednog i šumskog sadnog i rasadnog materijala:

 

 

- od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka)

3

 

- od metala

4

 

- od drveta i ostalog materijala

6

 

3) Za proizvodnju ranog i sezonskog povrća i voća:

 

 

- staklenici

7

 

- plastenici

12,5

 

4) Za skladištenje, sušenje, sortiranje i pakovanje poljoprivrednih i šumskih proizvoda:

 

 

- od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka)

2

 

- od metala

3,5

 

- od drveta i ostalog materijala

5

6.

Objekti za vršenje delatnosti ribarstva i odgoj divljači:

 

 

1) Objekti za vršenje delatnosti ribarstva:

 

 

- za proizvodnju i odgoj ribljeg mlađa (mrestilišta)

3

 

- za uzgoj ribe

4

 

- ostalo

5

 

2) Objekti za odgoj divljači:

 

 

- od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka)

2

 

- od metala

3,5

 

- od drveta i ostalog materijala

5

7.

Gornji slojevi puteva (uključujući i ulice i trgove) i ostalih izgrađenih putnih površina, kao i objekti na putevima:

 

 

1) Auto-putevi

7

 

2) Putevi za javni saobraćaj (i ulice i trgovi u naseljima):

 

 

- sa kolovozom od betona

3

 

- sa kolovozom od asfalta

4

 

- ostali

6

 

3) Putevi koji nisu kategorisani:

 

 

- sa kolovozom od betona

2

 

- sa kolovozom od asfalta

3

 

- sa kolovozom od kocke

4

 

- ostali

5

 

4) Putne staze i ostale izgrađene putne površine:

 

 

- od betona, asfalta i kocke

5

 

- ostali

4

 

5) Mostovi i vijadukti (nadvožnjaci i podvožnjaci) i tuneli i galerije na putevima:

 

 

- od betona i kamena

1,5

 

- od metala

2,5

 

- ostali

10

 

6) Objekti za zaštitu i regulaciju saobraćaja na putevima, ulicama, stazama i drugim izgrađenim putnim površinama:

 

 

- od betona i kamena

5

 

- ostali

8

 

7) Zgrade i ostale građevine na autobuskim stanicama i za ostala vozila drumskog saobraćaja:

 

 

- od betona, kamena i opeke

2,5

 

- ostali

4

 

8) Objekti za promet naftnih derivata na putevima i drugim mestima (benzinske stanice)

7

 

9) Ostali (nepomenuti) objekti na putevima

3

8.

Objekti železničkog saobraćaja i ostalog saobraćaja na
šinama:

 

 

1) Gornji slojevi železničkih pruga i objekti na železničkim
prugama:

 

 

a) podložni deo na nasipni trup železničkih pruga

1

 

b) koloseci i ostale izgrađene površine gornjeg stroja
železničkih pruga

4

 

v) mostovi i vijadukti (nadvožnjaci i podvožnjaci), tuneli i galerije na železničkim prugama:

 

 

- od betona i kamena

1,5

 

- ostali

2

 

2) Objekti za električnu vuču vozova:

 

 

- za kontaktnu mrežu na železničkim prugama

4

 

- za elektroenergetska postrojenja električne vuče (elektrovučne podstanice i podstanice za sekcionisanje)

5

 

- za daljinsko upravljanje elektrovučnim podstanicama i
postrojenjima za sekcionisanje

6

 

3) Objekti za signalno-sigurnosna postrojenja:

 

 

- za stanične i pružne relejne signalno-sigurnosne uređaje sa kablovskim postrojenjima

6

 

- za mehaničke i elektromehaničke signalno-sigurnosne uređaje

4

 

- za postrojenja telekomandi, za ranžirne stanice i ostale
signalno-sigurnosne uređaje sa elektronikom

10

 

- za spoljašnja signalno-sigurnosna postrojenja (skretničke postavne sprave, signale, uređaje automatskog pružnog bloka i uređaje putnih prelaza)

6,3

 

4) Objekti za telekomunikaciona postrojenja u železničkom saobraćaju:

 

 

- za pružne signalno-telekomunikacione kablove

6

 

- za smeštaj i rad železničkih telefonskih i telegrafskih centara, dispečerskih pružnih telefonskih uređaja, registrafona,
interfona, satnih i razglasnih uređaja

8,3

 

- za radio-uređaje (radio-dispečerske uređaje KT i UHF)

7

 

- za prenosne i pokretne radio-uređaje

10

 

5) Zgrade železničkih stanica, depoi, vodostanice i ostale građevine na železničkim stanicama:

 

 

- od tvrdog materijala (betona, armiranog betona, kamena i opeke)

1,8

 

- od metala

2,5

 

- od drveta i ostalog materijala

4,5

 

6) Tramvajske pruge sa pratećim objektima:

 

 

- koloseci

4

 

- kontaktna mreža i ostalo

6

 

7) Nepomenuti objekti za obavljanje železničkog saobraćaja i ostalog saobraćaja na šinama

4

9.

Objekti za pomorski, rečni i jezerski saobraćaj:

 

 

1) Zgrade pristaništa i luka, lukobrani kao zaštitni pojas luka i pristaništa, staze, kanali i bazeni u lukama i pristaništima

2

 

2) Izgrađene operativne površine za utovar, istovar i smeštaj materijala u pristaništima i lukama

3,3

 

3) Skladišta, rezervoari i ostali nepomenuti objekti u lukama i pristaništima:

 

 

- zidani, od betona i ostalog tvrdog materijala (kamen, opeka)

1,5

 

- čelični

2,5

 

- plastični i od drugog materijala

4

 

4) Nepomenuti objekti za vršenje pomorskog, rečnog i
jezerskog saobraćaja:

 

 

- od betona, betona i metala, kamena i opeke

4

 

- od ostalog materijala

5

10.

Objekti za vazdušni saobraćaj:

 

 

1) Pristanišne zgrade i ostale građevine na aerodromima
(tornjevi za kontrolu i usmeravanje letova, hangari i radionice za popravku vazduhoplova i ostale opreme):

 

 

- od betona, betona i metala, kamena i opeke

1,5

 

- od metala

3,5

 

- od drveta i ostalog materijala

4

 

2) Poletno-sletne staze, rulne staze i spojnice, platforme i
ostali objekti za sletanje, stajanje i uzletanje aviona i helikoptera

2,5

 

3) Ostali građevinski objekti za vršenje delatnosti vazdušnog saobraćaja:

 

 

- od betona, betona i metala, kamena i opeke

2,5

 

- od ostalog materijala

4

11.

Objekti PTT saobraćaja, radio i TV saobraćaja:

 

 

1) Objekti za smeštaj i rad telefonskih i telegrafskih centrala, radio-stanica, TV stanica, radio i TV centrala i radio i TV studija:

 

 

- od tvrdog materijala (betona, betona i metala, kamena i
opeke)

1,8

 

- od metala

3

 

- od drveta i ostalog materijala

5

 

2) Kablovske kanalizacije (nadzemne i podzemne), antenski stubovi i vodovi

5

 

3) Ostali (nepomenuti) objekti za vršenje delatnosti PTT
saobraćaja i radio i TV saobraćaja

4

12.

Objekti za smeštaj, čuvanje i prodaju robe i drugih proizvoda i ostali objekti za vršenje delatnosti trgovine:

 

 

- od betona

1,5

 

- od tvrdog materijala (betona, betona i metala, kamena i
opeke)

1,8

 

- od metala

3

 

- od drveta i drugog materijala

6

13.

Hoteli, moteli, restorani, kafane, bifei, kamp-kućice i ostale građevine za obavljanje delatnosti ugostiteljstva i turizma:

 

 

- od betona, betona i metala, kamena i opeke

1,8

 

- od metala

3,5

 

- od drveta

10

 

- od ostalog materijala

5

14.

Zgrade i ostale građevine za rad škola, fakulteta, akademija i univerziteta:

 

 

- od betona, betona i metala, kamena i opeke

1,5

 

- od metala

3,5

 

- od drveta i ostalog materijala

5

15.

Zgrade i druge građevine za vršenje delatnosti nauke, kulture (pozorišta, opere, muzeji, galerije, biblioteke, arhivi i dr.) i informacija:

 

 

- od betona, betona i metala, kamena i opeke

1,5

 

- od metala

3

 

- od drveta i ostalog materijala

5

16.

Zgrade i drugi objekti za fizičku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu:

 

 

1) Zgrade za fizičku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu:

 

 

- od betona, betona i metala, kamena i opeke

1,5

 

- od metala

3,5

 

- od drveta i ostalog materijala

4

 

2) Fudbalski stadioni i igrališta za male sportove:

 

 

- od betona, armiranog betona, kamena ili opeke

1,5

 

- ostali

2,5

 

3) Bob-staze i staze za sankanje:

 

 

- od betona

1

 

- od ostalog materijala

2

 

4) Piste i ostale izgrađene površine za klizanje i druge
sportove na ledu:

 

 

- od betona

1

 

- ostale

2

 

5) Skakaonice i druge izgrađene površine za skijanje:

 

 

- od betona i metala

1

 

- od plastike

2,5

 

- ostale

2

 

6) Ostali objekti za fizičku kulturu i sport ili za rekreaciju i razonodu:

 

 

- od betona

1,5

 

- ostali

2

17.

Zgrade i druge građevine za pružanje zdravstvene i socijalne zaštite:

 

 

- od betona, betona i metala, kamena ili opeke

1,5

 

- od metala

4

 

- od drveta i ostalog materijala

5

18.

Upravne zgrade, zgrade banaka i drugih finansijskih organizacija, zgrade pošta i drugih saobraćajnih organizacija, zgrade društvenih organizacija i samoupravnih interesnih zajednica i zgrade ostalih korisnika za vršenje kancelarijskih poslova:

 

 

- od betona i metala, kamena i opeke

1,3

 

- od metala

3

 

- od drveta i ostalog materijala

4

19.

Objekti za vršenje komunalnih delatnosti, delatnosti uređenja naselja i prostora i delatnosti zanatstva:

 

 

- od betona

1,5

 

- od betona i metala

1,3

 

- od kamena i opeke

2

 

- od metala

2,5

 

- od drveta

10

 

- od ostalog materijala

5

20.

Stambene zgrade (uključujući i domove učenika i studenata i samačke hotele):

 

 

1) Prizemne i spratne zgrade:

 

 

- od betona, betona i metala, kamena i opeke

1,3

 

- od metala

2,5

 

- od drveta i ostalog materijala

4

 

2) Višespratne zgrade, uključujući i solitere:

 

 

- od betona, betona i metala, kamena i opeke

1,5

 

- od metala

3,5

21.

Montažne zgrade i ostali objekti od montažnih elemenata koji služe za vršenje privrednih i društvenih delatnosti:

 

 

- od betonskih elemenata

2

 

- od metala

4

 

- od drveta

10

 

- od ostalog materijala

8

22.

Barake i ostali objekti za privremeni smeštaj na gradilištima i drugim radilištima:

 

 

- od betonskih elemenata

7

 

- od drveta

15

 

- od ostalog materijala

12,5

23.

Ostali građevinski objekti:

 

 

1) Industrijski, rudarski, šumarski i ostali koloseci

4

 

2) Žičare i uspinjače:

 

 

- za prevoz materijala i proizvoda

6

 

- za prevoz putnika

4

 

- za prevoz u rudnicima uglja i rudnicima metala i nemetala

5

 

3) Ski-liftovi

4

 

4) Marine

3,3

 

5) Navozi i ostali nepomenuti građevinski objekti:

 

 

- od betona, betona i metala, kamena i opeke

1,5

 

- od metala

3,5

 

- od drveta i ostalog materijala

5

II.

OPREMA ZA VRŠENJE DELATNOSTI RUDNIKA I ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU I PRENOS NAFTE I GASA

 

24.

Oprema za proizvodnju uglja i za proizvodnju koksa:

 

 

1) Oprema za proizvodnju uglja:

 

 

- za pripremu i proizvodnju na otkopima i jamama

15

 

- za pripremu i proizvodnju uglja na površinskim kopovima

12,5

 

- bušaće garniture i kompresori (stabilni i pokretni) u rudnicima uglja

10

 

- za separaciju i ostala prečišćavanja uglja, za sušenje uglja, za preradu uglja u rudnicima (briketiranje, gasifikacija i sl.)

8,5

 

- za vertikalni transport uglja i drugog materijala u rudnicima, osim transporta žičarama

5

 

- za horizontalni i kosi transport u rudnicima uglja, osim transporta žičarama

11

 

- za ventilaciju i za zaštitu

16,6

 

2) Oprema za proizvodnju koksa:

 

 

- za pripremanje uglja i proizvodnju koksa

8

 

- za proizvodnju nusprodukata u koksarama

10

 

- ostala oprema za rad koksara

8

 

3) Ostala (nepomenuta) oprema za vršenje delatnosti pro
izvodnje uglja ili za vršenje delatnosti proizvodnje koksa

11

25.

Oprema za istraživanje, proizvodnju i prevoz nafte i gasa:

 

 

1) Za seizmološka i druga ispitivanja

15

 

2) Za istraživanje i otkrivanje nafte i gasa na kopnu:

 

 

- bušaće garniture i garniture za ispitivanje i osvajanje
bušotina (za radove pod pritiskom i tubing)

15

 

- aparati i agregati za radove na naftnim i gasnim bušotinama

16

 

3) Za istraživanje i otkrivanje nafte i gasa na moru:

 

 

- platforme za bušenje i za proizvodnju nafte i gasa na moru

16

 

4) Oprema naftnih i gasnih polja i sabirno-otpremnog sistema naftnih i gasnih polja (elektropostrojenja i elektrovodovi,
upravljački sistemi, oprema za separaciju i razdeljivanje, pripremu aditiva i dr.)

10

 

5) Ostala (nepomenuta) oprema za istraživanje, proizvodnju i prenos nafte i gasa

12,5

26.

Oprema rudnika metala (osim rudnika antimona):

 

 

- bušaće garniture i ostale bušilice, stabilni i pokretni kompresori i ventilatori

13

 

- stabilni kompresori i ventilatori

8

 

- za separaciju i prečišćavanje ruda

9

 

- jamske lokomotive, vagoneti i ostala transportna sredstva za jamske i površinske kopove

15

 

- ostala oprema rudnika metala

8

27.

Oprema rudnika antimona:

 

 

- bušaće garniture

12

 

- stabilni kompresori i ventilatori

8

 

- mašine, uređaji i druga oprema za eksploataciju i transport ruda u rudnicima sa jamskim kopom

13

 

- za površinsku eksploataciju

12

 

- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju ruda antimona

12

28.

Oprema za proizvodnju nemetalnih minerala, soli, kamena, šljunka i peska:

 

 

1) Oprema za proizvodnju nemetalnih minerala:

 

 

- bušaće garniture, bušaći i otkopni čekići, stabilni ventilatori

12

 

- pokretni kompresori, separatni ventilatori, oprema sistema za prečišćavanje i oprema sistema za vazduh

13

 

- jamske lokomotive, vagoneti, pumpe za odvodnjavanje i
ostala oprema transporta u rudnicima nemetala

15

 

- za oplemenjivanje nemetala, filtri sistema za vazduh i ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju nemetalnih minerala

9

 

2) Oprema za proizvodnju soli:

 

 

- za separaciju soli

13

 

- elektrooprema u rudnicima za proizvodnju soli

10

 

- ostala oprema za proizvodnju soli

11

 

3) Oprema za proizvodnju kamena, šljunka i peska:

 

 

- za proizvodnju i obradu kamena

10

 

- za proizvodnju šljunka i peska

13

 

- za proizvodnju sirovog gipsa

11

 

- ostala oprema za proizvodnju kamena, šljunka ili peska

10

III.

OPREMA VODOPRIVREDE, ELEKTROPRIVREDE,
VODOVODA I KANALIZACIJE

 

29.

Oprema za iskorišćavanje i upotrebu vode, zaštitu od štetnih dejstava vode i zaštitu vode od zagađivanja:

 

 

1) Za iskorišćavanje vode za navodnjavanje:

 

 

- crpke

8

 

- ostala oprema

4

 

2) Za zaštitu od poplava, od erozija i bujica i za
odvodnjavanje zemljišta:

 

 

- crpke

8

 

- ustave

4

 

- zatvarači sa pogonskim mehanizmima

6

 

- za drenažu

7

 

- za upravljanje i regulaciju

6

 

- ostala oprema

5

 

3) Za zaštitu vode od zagađivanja:

 

 

- ustave

5

 

- crpke

8

 

- rešetke

10

 

- čistilice

7

 

- ostala oprema

6

30.

Oprema na objektima vodovoda i kanalizacije:

 

 

- hidromehanička i elektromašinska oprema na kapitalnim
objektima i na objektima za preradu vode za piće

8

 

- hidromehanička i elektromašinska oprema na objektima za kanalizaciju

7

 

- oprema za regulaciju na kapitalnim objektima, objektima za preradu vode za piće i objektima za kanalizaciju

10

 

- ostala oprema

8

31.

Oprema za proizvodnju i prenos električne i toplotne energije:

 

 

1) Oprema hidroelektrana:

 

 

- proizvodni agregati (hidrogeneratori i motor-generatori sa uređajima za pokretanje), hidroturbine i pumpne turbine sa regulatorom brzine i pripadajućim zatvaračima i transformatori sa razvodnim postrojenjima

5

 

- mašinski deo cevovoda pod pritiskom, rešetke, zatvarači sa pogonskim mehanizmom, čelične obloge, čistilice i druga
hidromehanička oprema

3,3

 

- oprema pomoćnih sistema (za drenažu, za vazduh, za podmazivanje, za gašenje požara i dr.) i ostala oprema za rad
hidroelektrana

6,5

 

2) Oprema termoelektrana:

 

 

- energetski parni kotlovi sa prinudnom cirkulacijom, parne turbine (kondenzacione i toplifikacione), kondenzatori, postrojenja za zagrevanje vode, postrojenja za napajanje kotlova i pumpna postrojenja

5

 

- energetski parni kotlovi sa prirodnom cirkulacijom, postrojenja za pripremu goriva za loženje (mlinovi za ugalj, dodavači uglja, ubacivači uglja u kotao, za pripremu i doziranje tečnog i gasovitog goriva), ventilatorska postrojenja, postrojenj a za dopremanje i pripremu dodatne i rashladne vode, prečistači dimnih gasova i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda

5,6

 

- industrijski grejni parni kotlovi (srednjih i niskih parametara i vodogrejni kotlovi)

4,6

 

- energetski parni kotlovi sa natkritičnim parametrima sa topljenom šljakom

6,3

 

3) Oprema nuklearnih elektrana:

 

 

- nuklearni reaktori sa rashladnim i ostalim uređajima,
sigurnosnim i pomoćnim sistemima

4

 

- za radioaktivne otpatke

8

 

- za radiološku zaštitu i ostala oprema za proizvodnju
električne energije u nuklearnim elektranama

10

 

4) Oprema za prenos električne energije:

 

 

- transformatori i aparati i uređaji u postrojenjima

5

 

- oprema za dalekovode od 110 kW i viših napona

4

 

5) Oprema za distribuciju električne energije:

 

 

a) energetski transformatori:

 

 

- u rudnicima i na gradilištima

7

 

- ostali

5

 

b) brojila električne energije, uklopni satovi, mrežno-tonfrekventni i komandni prijemnici i oprema baždarnica i
ispitnih laboratorija

7

 

v) prenosni merni instrumenti

10

 

6) Oprema za upravljanje u procesima proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije (dispečerski centri)

12,5

 

7) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju, prenos ili
distribuciju električne energije:

 

 

- dizel i ostali agregati za proizvodnju struje

11

 

- ostalo

10

32.

Oprema za proizvodnju i prenos toplotne energije
(industrijske, komunalne i ostale toplane):

 

 

- parni kotlovi i ostala oprema za zagrevanje vode, sa
uređajima za loženje

10

 

- oprema za prenos i distribuciju toplotne energije

11

 

- ostala oprema

9

IV.

OPREMA ZA VRŠENJE DELATNOSTI INDUSTRIJE

 

33.

Oprema za proizvodnju gvožđa i čelika (crna metalurgija):

 

 

1) Oprema za proizvodnju sirovog gvožđa:

 

 

- za pripremu i oplemenjivanje ruda

6,6

 

- za spremanje rude za topljenje (aglomerisanje i peletiziranje)

8,3

 

- visoke peći, elektroredukcione peći, peći za direktnu redukciju i ostale peći

6,8

 

2) Oprema za proizvodnju čelika (peći, konvertori i uređaji)

8,3

 

3) Oprema valjaonica i kovačnica čelika:

 

 

- za zagrevanje uloška i termičku obradu čelika

7

 

- za toplo valjanje polufabrikata, čeličnih profila, traka,
limova i bešavnih cevi i za kovanje čelika

7,7

 

- za hladno valjanje profila, traka, limova i cevi, proizvodnju pocinkovanih proizvoda, proizvodnju šavnih cevi i za
plastifikaciju traka, limova i cevi

6,6

 

- za proizvodnju vučnog, brušenog i ljuštenog čelika i za proizvodnju cevi i obloženih elektroda

10

 

4) Oprema za proizvodnju ferolegura:

 

 

- mašina i postrojenja

7

 

- ostala oprema

8

 

5) Oprema za proizvodnju metalurškog kreča, za izradu,
pocinkovanje i zaštitu cevi i spojnica za preradu trske

8

 

6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju gvožđa i za proizvodnju čelika

9

34.

Oprema za proizvodnju i preradu bakra i legura bakra:

 

 

1) Za proizvodnju sirovog i rafinisanog bakra, za otprašivanje, za prečišćavanje bakra i za odvajanje bakra po kvalitetu

7

 

2) Za polukontinuirano livenje blokova i trupaca i za glodanje trupaca; za sečenje katoda; za pakovanje otpadaka, pripremu strugotina i mlevenje šljake; za obradu trupaca; za glodanje traka i ploča; za hladno valjanje i brušenje valjaka; za premošćavanje traka i za kontrolu oblika i bajcovanje presovanih proizvoda

8,5

 

3) Za kontinuirano livenje blokova, trupaca, traka, žica, šipki i cevi, peći za zagrevanje blokova sa tečnim i gasovitim gorivom; za žarenje i bajcovanje traka; za ravnanje i sečenje limova; za uzdužno rasecanje lamela; za izvlačenje cevi u koturu, žica i profila; za ravnanje i sečenje šipki i šina; vučna klupa za izvlačenje šipki, cevi i šina; za izvlačenje u koturu; za šiljenje vrhova pre izvlačenja; za ravnanje cevi, šipki i šina; za premošćavanje cevi u koturu i za ispitivanje kvaliteta proizvoda

9

 

4) Za kontinuirano livenje žice; za sečenje otpadaka; za topljenje, livenje i valjanje traka i ploča; za toplo valjanje žice; za zagrevanje blokova; za sečenje ploča i lamela; za specijalno žarenje traka; za izbijanje oblika; za presovanje trupaca i za sečenje presovanih proizvoda

7

 

5) Lonci za livenje

20

 

6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju bakra i
preradu bakra i legura od bakra

12,5

35.

Oprema za proizvodnju i preradu olova i cinka:

 

 

1) Oprema za proizvodnju i preradu olova i cinka:

 

 

- za aglomerizaciona pražnjenja; za srazmerno dodavanje; za ventilaciju i uduvavanje; koksni pregrejači, kondenzatori i dezintegratori za peskarenje; hladnjaci za kiselinu; za sušenje i ventilaciju; sita, drobilice, gasovodi, dodavači i kranovi za punjenje

10

 

- pumpe za vodu; lonci za odsrebrinjavanje; peći za topljenje, sa mehanizmom za punjenje; mešalice i uređaji za ventilaciju; šipke, odvajači i otprašivači za kisele gasove; uređaji za
cementaciju i pregrejači

16,5

 

2) Oprema za preradu olova i cinka:

 

 

- za mešanje i pravljenje koncetrata, za aglomeraciju i za hlađenje; šahtne peći i šaržirna zvona; oprema za proizvodnju kadmijuma i za proizvodnju sumporne kiseline; elektrofiltri i konvertori sa izmenjivačima toplote i povratni algomerati

8,5

 

- za pripremu šarže i obradu aglomerata za šahtne peći; za prethodnu rafinaciju cinka i baznu rafinaciju kadmijuma

11

 

- sistemi za uzorkovanje; vrećasti filtri; šahtne, retortne i kupolne peći; kule za pranje gasova; separatori vlage; postrojenja za pirometaluršku rafinaciju olova; za vazdušno
usisavanje bakarnih čestica; za vakumsko pocinkavanje; za preradu srebrne pene; za livenje; tračne testere; uređaji za zamuljavanje i luženje; za pranje i filtriranje; za jonsku izmenu i za livenje tegova

7,5

 

- kratkobubnjaste peći, sintl-mašine, uređaji za preradu čestica, hladnjaci, vrećasti filtri; za proizvodnju olovnih cevi i
tegova i cevi za zagrevanje

7

 

- dodavači za vodu, lomilice pretpećnice, šaržirne kade,
izmenjivači i izdvajači sa kondenzatorima, lonci za rafinaciju i za topljenje cementiranog kadmijuma

30

 

3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju, odnosno
preradu olova i cinka

9

36.

Oprema za proizvodnju glinice i za proizvodnju i preradu
aluminijuma:

 

 

1) Oprema za pripremu i mlevenje boksita:

 

 

- vibro, pločasti i ostali dodavači za pripremu i mlevenje
boksita

7

 

- drobilice i mlinovi u procesu

8

 

- sita, utovarivači i hidrocikloni

20

 

- otprašivači

5

 

- magnetni odvijači

10

 

- ostala oprema

12,5

 

2) Oprema za raščišćavanje i pripremanje za proizvodnju
aluminijuma:

 

 

- kompresori i hidrofori, razblaživači i uređaji za podmazi
vanje

7

 

- autoklavi, kondenzacioni lonci, eksplanderi, baloni
sigurnosti i otprašivači

5

 

- gasilice kreča i kidalice vreća

10

 

- pumpe visokog pritiska, izmenjivači toplote i ostala
(nepomenuta) oprema za proizvodnju aluminijuma

20

 

3) Oprema za razmeravanje, za otpremanje crvenog mulja, za kaustifikaciju, uparivanje i crvenu filtraciju:

 

 

- razmerivači za pripremu mešavina, radelni sanduci, upaljivači i ekspanderi, komandni pultovi, kondenzatori, rezervoari slabe i jake lužine i rezervoari za vodu za pranje i pražnjenje

20

 

- bazeni crvenog mulja

5

 

- ostala oprema

7

 

4) Oprema za belu filtraciju, kalcinaciju i izlučivanje:

 

 

- elektrolitne peći, elektro-provodnici, probijači kora, kontaktni uređaji i druga oprema za proizvodnju aluminijuma; peći za kalcinaciju i hidraulične peći; izmenjivači toplote; drobilice, sita, dodavači, cevasti i disk-filtri; hladnjače, multi
cikloni i grejne pumpe, prihvatni koševi i otprašivači

7

 

- centrifugalne pumpe

10

 

- prese za izmenjivače

4

 

5) Oprema za proizvodnju anoda i katoda:

 

 

- za proizvodnju sirovih anoda, za kontinuirano doziranje
materijala i prenos materijala u procesu rada, za prečišćavanje dimnih gasova, za odvajanje i recirkulaciju liva, za četkanje šipki; palete i kokile za liv; detektori za kolica; lonci za
zalivanje katodnih blokova i instrumenti i pribor za ispitivanje anoda

7

 

- za analizu i merenje granulacija, nivoa i protoka, za zavarivanje u zaštitnoj atmosferi, za grejanje peći i automatsku regulaciju grejanja, za pripremu katodnih blokova i šina i za zalivanje i za grejanje katodnih blokova i šina

10

 

- za merenje u procesu rada i termoelementi platina

50

 

- komorne peći za pečenje anoda

25

 

- industrijski usisivači, pećice za grejanje, sanduci za katodnu masu, za skladištenje anoda i za prevoz anodnih ostataka, za obnavljanje cirkulacije kupke i za anodne ostatke

20

 

- ostala oprema za proizvodnju anoda

5

 

6) Oprema za preradu aluminijuma:

 

 

- za topljenje, održavanje temperature, polukontinuirano livenje, zagrevanje odlivaka, toplo i hladno valjanje, žarenje, šaržiranje, hlorovanje i za površinsku obradu

8,5

 

- za eloksažu, poliranje i hlađenje

9

 

- za presovanje otpadaka, zavarivanje cevi, frezovanje i sečenje odlivaka, prevrtanje traka, odlaganje valjaka, profilisanje limova, kontinuirano livenje trupaca, presovanje,
izvlačenje i vučenje i za sečenje trupaca

7

 

- ostala oprema za preradu aluminijuma

8

 

7) Ostala oprema za proizvodnju i preradu glinica i
aluminijuma:

 

 

- uređaji za istovar i transport sode putem cevovoda,
rezervoari kiselina i kompresori

10

 

- za hlorne stanice i hemijsko pripremanje i hladnjaci pare

7

 

- turbine, generatori, reducir-stanice, brzi reaktori, peščani i ostali filtri, za demineralizaciju vode za hlađenje i pripremu vode i termo i klima-podstanice

5

37.

Oprema za preradu ostalih obojenih metala (antimon, živa, kalaj, nikl, zlato, srebro, bizmut, selen, platina, kobalt,
magnezijum, kalcijum i drugi obojeni metali):

 

 

- za pripremu (prečišćavanje) materijala, drobilice, mlinovi, separatori i oprema za filtriranje

7

 

- peći i ostali agregati za proizvodnju ostalih obojenih metala (valjaonice, topionice i dr.)

6

 

- oprema za preradu ostalih obojenih metala

10

38.

Oprema za proizvodnju ravnog ambalažnog i ostalog stakla:

 

 

- kada za topljenje stakla

12,5

 

- za pripremu mešavine stakla i za odgrejavanje stakla

6,5

 

- za izvlačenje ravnog stakla

7

 

- za formiranje šupljeg (ambalažnog) stakla i za lomljenje i rezanje stakla

10

 

- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju stakla

11

39.

Oprema za proizvodnju vatrostalnog materijala:

 

 

- rotacione peći i sušare za proizvodnju sintera - gline,
magnezita, dolomita

6

 

- tunelske i komorne peći drobilice (čeljusne, konusne i
ostale) mlinovi i mešalice za pripremanje sirovine i prese (mehaničke, hidraulične i pneumatičke)

8,3

 

- gasogeneratori

7

 

- za otprašivanje

10

 

- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju vatrostalnog materijala

11

40.

Oprema za proizvodnju porculana i keramike:

 

 

- drobilice, mlinovi, mešalice, atomizeri i prese (mehaničke, hidraulične i pneumatske)

9

 

- tunelske komorne i potisne peći i sušare

8,3

 

- za otprašivanje

10

 

- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju porculana i keramike

11

41.

Oprema za proizvodnju azbestnih proizvoda, ugljenografitnih proizvoda i za ostalu preradu nemetala (brusova, brusnog papira, liskuna, mineralnih vlakana i sl.):

 

 

1) Za proizvodnju frakcionog materijala na bazi azbesta
(obloge kočnica i obloge spojnica):

 

 

- za oblikovanje (prese, motalice) i za funkcionalno ispitivanje

12,5

 

- za mehaničku obradu, za signiranje i za ventilaciju

10

 

- komore i vertikalne sušare, drobilice i mlinovi

8,3

 

2) Oprema za proizvodnju azbestnog prediva, platna i traka, pletenice i konfekcije:

 

 

- za pripremanje azbestne mešavine; za proizvodnju ravnih zaptivača

10

 

- vlačare, za pletenje i za tkanje platna i traka, za dubliranje i za ventilaciju i otprašivanje

8,3

 

3) Za proizvodnju filter-masa na bazi azbesta (kade za ispiranje azbesta, mlinovi za mlevenje azbesta)

16,5

 

4) Za proizvodnju prirodnih i veštačkih brusova, brusnog
papira i brusnog platna:

 

 

- za obradu brusova, za odmotavanje, za nanose veziva i abraziva i za namotavanje

12,5

 

- za sušenje i pečenje, za kontrolu brusova, za signiranje i za pakovanje brusova

8,3

 

- za razrez i za otprašivanje i ventilaciju

10

 

5) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju azbestnih proizvoda, ugljenografitnih proizvoda ili ostalu preradu
nemetala

11

42.

Oprema livnica i kovačnica:

 

 

- peći za pregrevanje šarže, kupolne peći za topli vazduh, elektroindukcione lančane peći mrežne i povišene frekvencije, nagibne lančane peći, na tečno gorivo, elektrootporne lančane peći, multiplikatori frekvencija, tiristorski multiplikatori frekvencija, kanalne peći za livenje i uređaji za izlivanje metala u kalup, mašine za izradu kalupa i mašine za livenje u me
talnim kalupima, uređaji za okretanje kalupa, mašine za livenje pod pritiskom i kontrapritiskom, poluautomati za izradu kalupa, stabilne jednostrane brusilice, mašine za izradu školjki u jezgru nasipanjem, gasne stanice za proizvodnju gasova, katalizatori i manipulatori za brušenje, prese (mehaničke,
hidraulične, pneumatske) i mašine za kuvanje i oblikovanje

8,3

 

- kupolne peći za hlađenje vazduha, koritaste peći za tečna goriva, elektrorotacione peći za tečno gorivo, elektrolučne peći, receptori, višestepeni transformatori, kanalne peći i uređaji za kontinuirano livenje i mašine za centrifugalno
livenje

6,5

 

- ostala oprema livnica i kovačnica

12,5

43.

Oprema za proizvodnju alata, metalne ambalaže, kotrljajućih ležaja i ostalog reprodukciog materijala od metala:

 

 

- Hinter-strugovi, poluautomatski strugovi, automatske brusilice, mašine za tupo zavarivanje i lemljenje; doradni i univerzalni strugovi i rendisaljke

12,5

 

- brusilice za fino brušenje i makaze za rezanje lima

8,3

 

- ostala oprema

10

44.

Oprema za proizvodnju kablova i provodnika, žice, valjaka, zakovica i ostale žičane robe i eksera:

 

 

1) Oprema za proizvodnju kablova i provodnika:

 

 

- za proizvodnju kablova

11

 

- za proizvodnju višepolnih i ostalih priključaka

14

 

- ostala oprema

12,5

 

2) Oprema za proizvodnju vučene i ostale žice za proizvodnju ostale žičane robe (ekseri, zakovice, pletena žičana roba i sl.):

 

 

- za izvlačenje žica, za površinsku obradu žica, za izradu profilne i srebrne žice, za usukivanje žice, za namotavanje žice, za izradu omči i za izradu čelične užadi

10

 

- za usukivanje žice i použavanje užadi i za použavanje
vlaknastih uložaka

8,3

 

3) Oprema za proizvodnju vijaka, elektroda, lanaca i žičanih uložaka; za pletenje i tkanje žica; za izradu žičanih opruga i jezgra za preradu žice:

 

 

- za hladno i toplo predenje vijaka, navrtki i zakovica za pripremu i proizvodnju elektroda, za izradu lanaca postupkom toplog kovanja; za elektrootporno zavarivanje i žičano pletivo, za bodljikavu žicu i za žičane opruge; za termičku i hemijsku obradu površina žice i žičanih proizvoda

10

 

- za izradu i doradu vijaka i elemenata; za izradu lanaca postupkom savijanja i zavarivanja; za ravnanje žice; za izradu eksera; za pletenje i tkanje žice; za duženje žice i za izradu žičane galanterije

12,5

 

- za savijanje žice

8,3

 

4) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju kablova i
provodnika, žice, vijaka, zakovica i druge žičane robe

11

45.

Oprema za izradu metalnih građevinskih i ostalih metalnih konstrukcija:

 

 

- za izradu delova metalnih konstrukcija (mostova, indu
strijskih hala, rezervoara i sl.)

12,5

 

- za termičku i drugu obradu metalnih konstrukcija (peći za kaljenje, kovačke peći, elektropeći, peći za topljenje metala, parni kotlovi i sudovi pod pritiskom)

10

 

- za rezanje, savijanje i lemljenje konstrukcija

10,5

 

- ostala oprema

11

46.

Oprema za proizvodnju metalnih proizvoda za široku potrošnju (metalno posuđe, pribor i aparati, metalni nameštaj
i sl):

 

 

1) Oprema za proizvodnju posuđa, pribora i ostale metalne robe za široku potrošnju;

 

 

- za proizvodnju posuđa i pribora za nanošenje i izvlačenje emajla

12

 

- ostala oprema

10

 

2) Oprema za proizvodnju štednjaka, metalne ambalaže, metalnog nameštaja, šivaćih mašina i ostalih proizvoda za široku potrošnju od metala:

 

 

- mašine, uređaji i postrojenja

11

 

- instrumenti, pribor i aparati

14,3

 

- ostala oprema

7

47.

Oprema za proizvodnju energetskih, građevinskih i rudarskih mašina i uređaja:

 

 

- za pripremu materijala i za presovanje i oblikovanje

10

 

- za sečenje i savijanje limova i cevi i za uobličavanje,
valjanje i izvlačenje delova

12,5

 

- za sklapanje delova za zavarivanje i za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta, kao i za peskarenje i finu obradu
proizvoda

15

 

- strugovi sa programskim upravljanjem, peći za tehnološko zagrevanje i pneumatski, hidraulični i električni aparati i uređaji

20

 

- ostala oprema

14,3

48.

Oprema za proizvodnju mašina za obradu metala i za proizvodnju ostalih mašina i uređaja (bez električnih i poljoprivrednih mašina):

 

 

- za rezanje, sečenje, abrazivnu i erozivnu obradu metala i za obradu metala skidanjem strugotina, sa ručnim upravljanjem; hidraulične, stubne i ostale prese i automatizovani sistemi za oblikovanje predmeta iz limenih traka i profilisanih materijala; za kovanje metala; za obradu metala i drugih materijala deformacijom, sa ručnim upravljanjem

10

 

- za obradu metala skidanjem strugotina, glodanjem i
rušenjem

7,5

 

- strugovi, bušilice, glodalice i brusilice sa numeričkim
upravljačem

12,5

 

- za obradu metala i manipulaciju, sa numeričkim upravljanjem; ekscentar-prese, polužne, zavojne i laktaste prese

16,5

 

- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju mašina za obradu metala i za proizvodnju ostalih mašina i uređaja

11

49.

Oprema za proizvodnju poljoprivrednih mašina:

 

 

- frikcione testere za odsecanje materijala i za sečenje materijala; mašine za savijanje cevi, za probijanje i konturno sečenje lima; komorne peći sa tečnim i gasovitim gorivom; revolver-strugovi za obradu metala i horizontalne bušilice i glodalice za obradu materijala, sa numeričkim upravljanjem; vazdušni čekići za zakivanje; oprema za osnovno i finalno bojenje
prskanjem i nanošenjem galvanskih prevlaka; oprema za
montažu delova i funkcionalno ispitivanje sklopova

12,5

 

- kružne i okvirne testere i makaze za sečenje materijala; mašine za ravnanje i savijanje limova, traka i profila; poluautomatski strugovi za obradu metala; kopirne glodalice i glodalice za izradu zupčanika; oprema za lemljenje i zavarivanje; mašine za peskarenje, montažu i ispitivanje proizvoda; mašine za odmotavanje, sečenje i savijanje traka i ostale mašine za proizvodnju točkova

10

 

- mehaničke hidraulične mašine i prese za sečenje i presavijanje lima; protočne, komorne i jamske elektropeći za tehničku obradu materijala; revolver i ostali strugovi za obradu metala i rezanje navoja; viševretene i horizontalne brusilice i glodalice za obradu metala; alatne glodalice i glodalice za izradu navoja; rendisaljke za zupčanike, brusilice za spoljno i unutrašnje bušenje i za oštrenje alata; mašine za elektroforetsko i elektrostatično bojenje i pranje delova; uređaji za ispitivanje kočnice i hidraulične i pneumatske instalacije

8

 

- makaze za sečenje gredica i profilisanih šipki; ekscentar-prese, kolenaste prese i hidraulične prese za obradu metala; pređe za izradu sita; komorne peći sa obrtnim dnom, kovačke prese, prese za krzanje i frikcione prese za obradu metala; vazdušni čekići i čekići sa protivudarnim dejstvom; mašine za indukciono kaljenje; univerzalni i kopirni strugovi za obradu metala; spone stubne, višestubne i radijalne bušilice za obradu metala; horizontalne, vertikalne i univerzalne glodalice za obradu metala; horizontalne i vertikalne kratkohodne i dugohodne rendisaljke; brusilice za ravno brušenje, za brušenje bez šiljaka i za unutrašnje i spoljno provlačenje; prese za zakivanje pri spajanju delova; vertikalne i horizontalne glodalice i bušilice; mašine za razvlačenje, profilisanje i doterivanje
naplataka

7

 

- ostala oprema

10

50.

Oprema za proizvodnju i opravku šinskih vozila:

 

 

- za proizvodnju električnih, dizel-električnih i drugih
lokomotiva

11,5

 

- za proizvodnju železničkih i tramvajskih kola i za
proizvodnju delova za železnička i tramvajska kola

11

 

- za opravku lokomotiva, železničkih i tramvajskih kola

12,5

 

- ostala oprema

10

51.

Oprema za proizvodnju drumskih vozila, delova i pribora za drumska vozila:

 

 

- prese za oblikovanje i obradu materijala za drumska vozila

5

 

- alatne mašine (strugovi, bušilice i brusilice, rendisaljke,
glodalice, testere i dr.)

15

 

- peći i ostala oprema za termičku obradu materijala

6,5

 

- oprema za transport u procesu proizvodnje i za zavarivanje sklopova i delova

14,3

 

- za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta sklopova i delova i za montažu delova

20

 

- kabina za farbanje i za dopremanje boja

10

 

- za nanošenje boja i laka

20

 

- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju drumskih vozila i delova za drumska vozila

16,5

52.

Oprema za proizvodnju aviona i avionskih motora, heli
koptera i ostale opreme za vazdušni saobraćaj:

 

 

- za oblikovanje u grubu obradu materijala (prese)

8

 

- alatne mašine

16,5

 

- za termičku obradu materijala

10

 

- za zavarivanje sklopova i delova

14,3

 

- za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta sklopova i delova i za montažu sklopova i delova

25

 

- za tapaciranje, farbanje i lakiranje

20

 

- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju aviona i
helikoptera i ostala oprema za vazdušni saobraćaj

15

53.

Oprema za proizvodnju brodova i ostalih plovila za pomorski, rečni i jezerski saobraćaj:

 

 

1) Postrojenja:

 

 

- za centralno grejanje, za sušenje, sačmarenje i bojadisanje, limova i profila, za regeneraciju livničkog peska i za izradu panela

10

 

- za prečišćavanje vode

7

 

2) Uređaji:

 

 

- za porinuće brodova i okretaljke

20

 

- za numeričko rezanje limova i profila i oprema ispitnih
stanica

10

 

- za ispitivanje pogonskih i ostalih motora za brodove

8

 

- za automatsko zavarivanje, samohodne dizalice i samohodne platforme

12,5

 

- za savijanje i oblikovanje limova

7

 

- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju brodova i
ostalih plovila

8

54.

Oprema za proizvodnju električnih mašina, aparata i uređaja:

 

 

1) Oprema za rezanje, sečenje, abrazivnu i erozivnu obradu metala:

 

 

- za rezanje traka i limova

10

 

- za abrazivnu i erozivnu obradu metala

20

 

2) Alatne mašine i ostala oprema za obradu metala sa ručnim upravljanjem:

 

 

- teške alatne mašine (strugovi, bušilice, glodalice, brusilice i dr.) sa preko 20 tona mase

7,5

 

- lake alatne mašine (strugovi, bušilice, glodalice, brusilice i dr.) i mašine za obradu rendisanjem i za provlačenje i završnu obradu metala

10

 

- automati za obradu metala skidanjem strugotina i za izradu zupčanika

12,5

 

3) Alatne mašine i ostala oprema sa numeričkim upravljanjem i programerima:

 

 

- strugovi, bušilice, glodalice, centri obrade, brusilice

12,5

 

- manipulatori, roboti, transfer-linije, mašine za obradu izolacionog materijala, mašine za bandažiranje i balansiranje i za termičku obradu materijala i obradu ultrazvukom

16,5

 

4) Oprema za obradu metala i drugog materijala deformacijom i za lakiranje, farbanje, odmašćivanje i plastifikaciju:

 

 

- prese, čekići i ostala oprema za oblikovanje predmeta iz limenih traka i profila za lakiranje, impregnaciju, sušenje, pranje, odmašćivanje, farbanje, plastifikaciju, vakuumiranje
i montažu

10

 

- za galvanizaciju

12,5

 

5) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju električnih mašina, aparata i uređaja

16,5

55.

Oprema za proizvodnju elektronskih i telekomunikacionih uređaja, radio i TV prijemnika i elektroakustičnih aparata
i uređaja:

 

 

1) Postrojenja:

 

 

- za pasivne i aktivne elektronske komponente za proizvodnju magnetofona

20

 

- za transformatore i za elektrotehniku

16,5

 

- za radio-prijemnike, TV prijemnike, električne gramofone, zvučnike i štampana kola, antene, mikrofone i sl.

14

 

2) Mašine:

 

 

- za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije

20

 

- za hladnu preradu limova i preradu plastičnih masa

14

 

3) Ostala oprema

14

56.

Oprema za proizvodnju delova elektronskih aparata i uređaja:

 

 

1) Postrojenja:

 

 

- difuzne peći, za montažu poluprovodnika, za merenje, za obeležavanje i pakovanje poluproizvoda

14

 

- za klimatizaciju i specijalne fluide i za pečenje otpadnih pločica

10

 

2) Uređaji:

 

 

- za foto-maske i foto-procese, za izradu tonskih filmova i ostalih filmova za mikrohemijske procese i za procesno
merenje i kontrolu poluproizvoda

14

 

- za kontrolu poluproizvodnih komponenti, za galvansku zaštitu komponenti, za proizvodnju srebrne paste, za proizvodnju frite i za proizvodnju keramičkih kondenzatora

12,5

 

3) Za izvlačenje i mehaničku obradu materijala i za zavarivanje kontakata

12

 

4) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju delova
elektronskih aparata i uređaja

11

57.

Oprema za proizvodnju komunikacionih uređaja i aparata:

 

 

1) Postrojenja i uređaji:

 

 

- za kućne centrale, faksimile uređaja i elektromehaničkih
elemenata

20

 

- za proizvodnju telefonskih centrala i telefonskih aparata

15,5

 

2) Mašine:

 

 

- za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije

20

 

- za hladnu preradu metalnih limova i za preradu plastičnih masa

14

 

3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju komunikacionih uređaja i aparata

16,5

58.

Oprema za proizvodnju merne i regulacione opreme, sredstva za upravljanje i automatizaciju u industriji i saobraćaju:

 

 

1) Postrojenja i uređaji:

 

 

- za električne satove i stepenišne automate

20

 

- za kontaktne satove i vremenska brojila, za preklopne
časovnike i mrežno-tonske komandne prijemnike

16,5

 

2) Mašine:

 

 

- za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije

20

 

- za hladnu preradu metalnih limova i za preradu plastičnih masa

14

 

3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju merne i
regulacione opreme

15,5

59.

Oprema za proizvodnju termičkih aparata, rashladnih aparata i uređaja, aparata i uređaja za pranje i sušenje i ostalih aparata za domaćinstvo (električni mlinovi, mešalice, za brijanje i šišanje i sl.):

 

 

1) Postrojenja i uređaji:

 

 

- za programatore, usisivačke jedinice i električne fenove

20

 

- za aparate za brijanje

33

 

2) Mašine:

 

 

- za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije

20

 

- za hladnu preradu metalnih limova i preradu plastičnih masa

14

 

3) Ostala oprema

20

60.

Oprema za proizvodnju elektroinstalacionog materijala, proi
zvodnju sijalica i luminiscentnih cevi, proizvodnju akumulatora i galvanskih elemenata i proizvodnju nepomenutih električnih proizvoda:

 

 

1) Postrojenja:

 

 

- za pripremu anodne i katodne mase i baterije, za auto-diname i alternatore, za naponske regulatore, magnetne
upaljače, kaleme i releje

20

 

- za džepne svetiljke, zapalne i žarilne svećice

16,5

 

- za baterije i auto-sijalice i galvanski primarne elemente

14

 

2) Mašine:

 

 

- za preradu masa

14

 

- ostale mašine

20

 

3) Ostala oprema

14

61.

Oprema za proizvodnju hemikalija, veštačkih đubriva, pla
stičnih masa, hemijskih vlakana, eksploziva i tehničkih gasova:

 

 

1) Za proizvodnju baznih hemikalija i petrohemikalija (petrohemikalije, organske i neorganske kiseline, neorganske baze i soli, hloroalkalni proizvodi, oksidi, alkoholi i ekstrakti); za proizvodnju veštačkih đubriva; za proizvodnju plastičnih masa i za ubrizgavanje plastičnih masa, za proizvodnju celuloznih i sintetičkih vlakana i za proizvodnju eksploziva

12,5

 

2) Za proizvodnju farmaceutskih sirovina

16,5

 

3) Za tehničke gasove:

 

 

- za proizvodnju tehničkih gasova

14,3

 

- za smeštaj i čuvanje tehničkih gasova do isporuke

8

 

4) Ostala (nepomenuta) oprema:

 

 

- mašine, uređaji i postrojenja

11

 

- aparati, instrumenti, pribori

10

62.

Oprema za proizvodnju lekova i farmaceutskih materijala:

 

 

- postrojenja, uređaji i mašine za proizvodnju sirovina, destilaciju i sterilizaciju, razmeravanje, punjenje i pakovanje
lekova, ekstraktori, kotlovi i sušionice

16,5

 

- mlinovi, centrifuge, mešalice, filtri i ostala oprema u
proizvodnji lekova i sanitetskog materijala

14,3

63.

Oprema za proizvodnju sredstava za pranje i kozmetičkih preparata i za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja:

 

 

- za proizvodnju sredstava za pranje i kozmetičkih preparata

16,5

 

- za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja

12,5

 

- ostala (nepomenuta) oprema

14,3

64.

Oprema za proizvodnju premaznih sredstava, oprema za preradu plastičnih masa i ostalih proizvoda hemijske industrije:

 

 

- za proizvodnju premaznih sredstava

12,5

 

- za preradu plastičnih masa i za preradu ostalih hemijskih proizvoda

12,5

 

- za proizvodnju čađi

12,5

 

- ostala (nepomenuta) oprema

14,3

65.

Oprema za proizvodnju i preradu kaučuka:

 

 

- za proizvodnju (izradu) gumenih smesa i regeneratora

12,5

 

- za izradu guma za vozila

11

 

- za izradu ostalih gumenih proizvoda

10

 

- za konfekcioniranje i vulkanizaciju gumenih proizvoda

14,3

 

- kalupi za vulkanizaciju

25

 

- ostala (nepomenuta) oprema

14,3

66.

Oprema za proizvodnju naftnih derivata:

 

 

- za proizvodnju benzina, špiritusa i petroleja

12,5

 

- za proizvodnju motornih i ostalih tehničkih ulja i masti

11

 

- za proizvodnju ostalih naftnih produkata (parafina, bitumena, vazelina i dr.)

10

 

- ostala (nepomenuta) oprema

14,3

67.

Oprema za proizvodnju građevinskog materijala:

 

 

1) Oprema za kreč i gips

7

 

2) Oprema za proizvodnju cementa:

 

 

- peći, mlinovi i drobilice, naprave za homogenizaciju,
transportne i dozirne i za pakovanje cementa

7

 

- sušare, ložišta, elektrofiltri i ostali filtri, komandni i signalni ormari, kompresori i kranovi

10

 

- mobilna mehanizacija za lomljenje kamena, za klasiranje materijala za mlevenje i za rušenje opeke

16,5

 

- ostala oprema

8

 

3) Oprema za proizvodnju cigle, blokova i crepa:

 

 

- peći, mlinovi i drobilice za pripremu, transport i doziranje materijala

11

 

- za finalnu izradu cigle, crepa i blokova

12,5

 

- ostala oprema

10

 

4) Oprema za proizvodnju azbestno-cementnih proizvoda:

 

 

- za proizvodnju azbestno-cementnih cevi i ploča, prese, štancle i autoklavi i čelični modeli za azbestno-cementne cevi

7

 

- za doziranje azbestno-cementnih proizvoda, čelični modeli za azbestno-cementne ploče, vakuum-pumpe i kompresori

14,3

 

- komandni i signalni ormari, kranovi i liftovi i oprema za regulaciju procesa

10

 

- ostala oprema

12,5

 

5) Oprema za proizvodnju ostalog građevinskog materijala:

 

 

- za proizvodnju prefabrikovanih građevinskih elemenata

10

 

- za proizvodnju bitumenske mase i emulzije, krovne lepenke, bitumenskog papira, bitumenske jute i drugog bitumenskog materijala

11

 

- ostala oprema

12

68.

Oprema za proizvodnju rezane drvene građe i ploča:

 

 

1) Oprema za proizvodnju rezane građe:

 

 

- za pripremu, sortiranje i transport trupaca; višelisne pile za dvostrano krojenje i za jednolinijske sortirnice

12,5

 

- za uzdužno, poprečno i kružno rezanje, pranje i krojenje (rezane vrste jednolisnih pila); za sortiranje i egaliziranje građe; za pripremu i obradu građe

9

 

- za sušenje i pakovanje rezane građe

8,5

 

2) Oprema za proizvodnju furnira i šperploča:

 

 

- za pripremu i transport materijala

12,5

 

- za proizvodnju ljuštenog furnira i šper-ploča; za sušenje furnira i za presovanje (oblikovanje) ploča

11

 

- za obradu suvog furnira, za manipulaciju i deponovanje furnirskih rolni; za pripremu i transport lepila i nanošenje lepila; za spajanje furnira i ploča i za obrezivanje furnira i ploča

10

 

3) Oprema za proizvodnju panel-ploča:

 

 

- za proizvodnju površinskog i ljuštenog furnira, za sušenje i spajanje furnira; za sastavljanje slojeva, presovanje i obradu ploča i za pripremu i održavanje alata

8

 

- za obradu sirovog i suvog furnira i za manipulaciju i
deponovanje furnirskih ploča 10

 

 

4) Oprema za proizvodnju lesonit-ploča i ploča i iverica:

 

 

- za proizvodnju i deponovanje sečki; za transport sirovina; za termičku obradu ploča i za navlažavanje ploča

12,5

 

- za formiranje traka i za proizvodnju i sortiranje iverica za pripremu, transport i nanos lepila; za presovanje, brušenje, rashlađivanje i raskrajanje ploča; za formiranje i finalnu obradu sirovih ploča i za pripremu i održavanje alata u
procesu rada

11

 

- za sušenje ploča

8,3

 

5) Oprema za impregnaciju (hemijsku preradu) drveta:

 

 

- za impregnaciju jamskog drveta i železničkih rezanih i
tesanih pragova

14

 

- za impregnaciju ostalog rezanog i oblog drveta

12

 

b) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju rezane građe i ploča

10

69.

Oprema za proizvodnju finalnih proizvoda od drveta:

 

 

1) Oprema za proizvodnju nameštaja, ambalaže, građevinskih elemenata i ostalih proizvoda od drveta:

 

 

- testere (bočne i kružne), rendisaljke, oštrilice za noževe i oštrilice za kružne testere

 

 

- bušilice, brusilice, mašine za nanošenje laka, mašine za furniranje ivica i oštrilice

14,3

 

- glodalice, pištolji za lak i mašine za furniranje

16,5

 

- za krojenje furnira i nanošenje lepka, za nalivanje laka, strugovi, rendisaljke, ekshansterski uređaji, montažne sušare i perionice

16

 

- automatske prese, mešalice za lepak, tuneli za sušenje laka, korpus-prese, pneumatski stolovi i transporteri u procesu rada

8,3

 

- višeetažne prese, prese za hladno presovanje, zidane sušare i perionice

6,5

 

2) Oprema za proizvodnju tapetarskih proizvoda:

 

 

- programirane šivaće mašine

20

 

- industrijske šivaće mašine i šivaće mašine bez programera i krojači sunđera

14,3

 

- mašine za krojenje i mašine za prošivanje rubova

12,5

 

- mašine za prošivanje tapetarskih elemenata, za sečenje
tekstila, za krojenje i drobljenje sunđera

11

 

- za odmotavanje štofa, za presvlačenje jastuka i ostala
presvlačenja

8,3

 

- za prišivanje dugmadi

7

 

3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju finalnih
proizvoda od drveta

11

70.

Oprema za proizvodnju celuloze i papira:

 

 

1) Oprema za proizvodnju celuloze:

 

 

- za obradu i sečenje drveta i pripremu ostalog materijala

10

 

- za proizvodnju drvenjače (mlinovi za masu, prečistači, brusači) i za proizvodnju celuloze (mešalice, kotlovi, peći, regulatori, odvijači vode i sušionice)

8

 

2) Oprema za proizvodnju papira, kartona i lepenke:

 

 

- za izradu i glačanje papira, kartona i lepenke

8

 

- za rezanje i namotavanje papira i za proizvodnju kartona

9

 

3) Oprema za preradu papira:

 

 

- za proizvodnju vreća, proizvodnju i premotavanje rolni i za rezanje i obrezivanje papira

12,5

 

- za proizvodnju papirne, kartonske i talasaste kartonske
ambalaže i za proizvodnju papirne i papirne higijenske
konfekcije

20

 

4) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju celuloze,
drvenjače i papira

14,3

71.

Oprema za proizvodnju tekstilnog prediva i tkanina i za
proizvodnju gotovih tekstilnih proizvoda:

 

 

1) Oprema predionica:

 

 

- za predionice vlakana za pripremanje, čišćenje, grebenanje, češljanje, pretpredenje, predenje, ispitivanje kvaliteta i kontrolu vlakana i sl., za proizvodnju sintetičkih vlakana i filamenta (priprema mase za predenje, stvaranje vlakana i filamenta, obrada vlakana i filamenta, ispitivanje i kontrola u proizvodnji)

7

 

- za doradu sintetičkih vlakana i filamenta (lepljenje vlakana na filament-pređu, zalepljivanje vlakana jednih na druge, vrtloženje vlakana sa filament-pređom, obavijanje vlakana filament-pređom)

6,5

 

- za pripremu vune za predenje (tegljenje, pranje, bojenje, mešanje, sušenje); za predenje vune; za preradu pređe, za testuriranje i končanje; za obradu vlaknaste pređe i za ispitivanje i kontrolu kvaliteta u proizvodnji

12

 

2) Oprema za proizvodnju sirovih tkanina i doradu tkanina (tkani i netkani tekstil):

 

 

- za premotavanje i čišćenje prediva; za osnivanje, za skro
bljenje, za pripremu skrobne mase, za odlaganje valjaka, za
uvlačenje, vezenje i umetanje lamela, za nametanje potke i čišćenje cevki i pripremu za tkanje traka

10

 

- za lister i žakard (čunkovi, povlačni čunkovi, projektili, šipkasti hvatač, tračni hvatač, pneumatske sapnice, hidraulične sapnice, kombinovani sistemi, kolone nosača, potke, kružne tkalačke mašine, specijalne tkalačke mašine, tkalačke mašine za beskonačno tkanje sa čunkovima i iglama, ručne tkalačke mašine); za nadovezivanje osnove; za pregled, čišćenje i slaganje tkanina i za bušenje i vezenje karata

8,3

 

- za suvu i mokru apreturu, kao i za ostalu doradu tkanina; za proizvodnju slojevitog materijala; za pregled, dubliranje i ađustažu gotovih tkanina; za beljenje, bojenje, mercerizovanje, štampanje, pripremu boja i štamparske mase

6,5

 

3) Oprema za proizvodnju trikotaže i čarapa:

 

 

- za proizvodnju pletene robe; za proizvodnju zavojnog materijala; za proizvodnju čipke i veza i za proizvodnju trikotaže

10

 

- za proizvodnju veziva; za beljenje, bojenje, štampanje i pripremu boje za štamparsku masu; za suvu i mokru apreturu i za ostalu doradu trikotaže i čarapa

8,3

 

4) Oprema za proizvodnju konfekcije:

 

 

- za pripremu; za krojenje; za šivenje (obične šivaće više iglene i specijalne šivaće mašine, automatske i agregatne šivaće mašine i razna pomagala pri šivenju); za doradu i ađustažu (parni sudovi i parne prese, elektroprese, transportni uređaji)

12,5

 

- za peglanje, pakovanje i štampanje etiketa za konfekciju

10

 

5) Oprema za pozamanteriju, vezenje, krepiranje i izradu
tuljaka, šešira i bereta:

 

 

- za teksturiziranje i prepletanje sa šetalicama; za mešanje i čišćenje životinjskih dlaka; za oblikovanje, fircanje, valjanje i ribanje životinjskih dlaka tuljaka; za oblikovanje, ribanje, presovanje, izradu oboda i obrezivanje šešira i bereta svih
vrsta

12,5

 

- za bojenje i beljenje traka i čipki za namotavanje kalema, dodavanje zavoja, doradu traka i za vezenje, končanje, bušenje i obnavljanje karata, za obrezivanje vezenih tkanina; za
popravljanje grešaka i navijanje dubina za čunkove

10

 

- za odmotavanje gumenih niti i ostale mašine za pozamanteriju, vezenje, krepiranje i izradu tuljaka, šešira i bereta

8,3

 

6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju tekstilnog prediva i tekstilnih tkanina i za proizvodnju gotovih tekstilnih proizvoda

11

72.

Oprema za proizvodnju kože i krzna, za proizvodnju kožne obuće, kožne galanterije i kožne i krznene konfekcije:

 

 

- za preradu kože (krupne svinjske, sitne) i za preradu krzna

11

 

- za izradu, sastavljanje i šivenje gornjih delova obuće, za izradu galanterije i konfekcije, za brizganje i vulkanizaciju obuće i delova obuće

10

 

- za isecanje delova za obuću, galanteriju i konfekciju

8,3

 

- za obradu donjih delova, sastavljanje i dovršavanje kožne obuće

12,5

 

- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju kožne obuće, kožne galanterije i kožne, krznene konfekcije

11

73.

Oprema za obavljanje delatnosti prehrambene industrije, proizvodnje pića i proizvodnje stočne hrane:

 

 

1) Oprema za silosnu, mlinsku i pekarsku industriju i
industriju testenina:

 

 

- za čišćenje i pripremanje žitarica

10

 

- za mlevenje žitarica

5

 

- za smeštaj brašna u siloćelije i pripremanje za proizvodnju hleba i peciva

7,7

 

- za smeštaj, preradu, ambalažiranje, pripremanje, prihvatanje i obradu sirovina i testenina i za pečenje, skladištenje i
pakovanje hleba i peciva

12,5

 

2) Oprema za preradu voća, povrća i grožđa:

 

 

- za pripremu, izradu i razlivanje rastvora i za pogonsku
kontrolu tehničkog procesa

16,5

 

- za pripremu i punjenje, zatvaranje i pakovanje gotovih proizvoda i za konzerviranje proizvoda

10

 

- za koncentraciju, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda; za sušenje, hlađenje i zamrzavanje proizvoda od voća, povrća i grožđa

7,5

 

3) Oprema za proizvodnju, preradu i konzerviranje mesa:

 

 

- za proizvodnju mesa i za primarnu obradu stoke za klanje; za pakovanje, za hlađenje i smrzavanje mesa

10

 

- za rasecanje, usitnjavanje i soljenje mesa i za pogonsku
kontrolu

12,5

 

- za preradu i konzerviranje mesa i za termičku obradu
proizvoda od mesa

8,3

 

4) Oprema za preradu i konzerviranje ribe:

 

 

- za ulov ribe

20

 

- za preradu ribe, preradu ribljeg brašna i doradu proizvoda od ribe

14,3

 

- za pakovanje i omotavanje ribljih konzervi

10

 

5) Za preradu i konzerviranje mleka:

 

 

- za hlađenje, prevoz i prijem mleka, pasterizaciju, steriliza
ciju i za sve vrste ambalažiranja mleka, mlečnih proizvoda i sladoleda, za industrijsku proizvodnju sladoleda i smrznutih mlečnih proizvoda

14,3

 

- za proizvodnju sireva i topljenje sireva i za proizvodnju maslaca i mleka u prahu

12,5

 

- za skladištenje mleka i mlečnih proizvoda

11

 

6) Oprema za proizvodnju šećera:

 

 

- za istovar, uskladištenje i plevljenje repe, za sušenje i
skladištenje

7

 

- za čišćenje, zagrevanje i uparavanje soka i sirupa

6

 

- za ekstrakciju soka i za proizvodnju kreča i krečnog mleka

6,5

 

- za centrifugiranje šećera

10

 

7) Oprema za proizvodnju konditorskih proizvoda:

 

 

- za proizvodnju bombona, kakao-proizvoda, keksa i ostalih srodnih proizvoda

10

 

- za pakovanje bombona, kakao-proizvoda, keksa i ostalih proizvoda

12,5

 

8) Oprema za proizvodnju ulja i masti:

 

 

a) Oprema za pripremu i presovanje semena i ekstrakciju ulja:

 

 

- ljuštilice, mlinovi za drobljenje i dobijanje ljuspica i za mleveni materijal i za grubo i fino prečišćavanje sirovog ulja; za otparivanje rastvarača, zagrevanje, sušenje i hlađenje sačmi i za destilaciju rastvora ulja i za obnavljanje rastvora

8,3

 

- hermetički i ostali transporteri za ekstrakciju ulja

20

 

b) Oprema za rafinisanje, punjenje i pakovanje ulja:

 

 

- za predrafinaciju i neutralizaciju ulja; za proizvodnju i preradu masnih kiselina; za proizvodnju plastičnih boca i
zatvarača i za pranje ambalaže, etiketiranje i pakovanje ulja

10

 

- za beljenje, hlađenje i dezodorizaciju ulja (otklanjanje mirisa ulja)

8,3

 

9) Oprema za proizvodnju margarina, masti, majoneza i
proteina:

 

 

- za proizvodnju i skladištenje vodonika; za pripremanje dodataka, predsmesa i smesa; za kristalizaciju i za manipulaciju

8,3

 

- za skladištenje sirovina i dodataka, ambalažiranje,
proizvodnju brašna, griza i strukturiranog proteina

11

 

10) Proizvodnja skroba, skrobnog sirupa, dekstrina, začina i kavovina:

 

 

- za proizvodnju skroba

10

 

- za izradu prerađevina od skroba i za proizvodnju začina, kvasca, kavovina i drugih sličnih proizvoda

7

 

11) Oprema za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića:

 

 

- za mešanje sirovina, za odležavanje i doradu sirovina, za kuvanje, filtriranje i lagerovanje

7

 

- za depaletizaciju, za pranje, sušenje, pakovanje, špricanje i izduvavanje vazduha i za raspakivanje

10

 

- za centrifugalne i ostale pumpe u proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

14,3

 

12) Oprema za proizvodnju alkoholnog, voćnog i vinskog sirćeta:

 

 

- generatori i acetatori

5

 

- ostalo

20

 

13) Oprema za proizvodnju mineralnih voda:

 

 

- dubinske pumpe za mineralnu vodu, pumpe za običnu vodu i kompresori za vazduh

10

 

- ostale pumpe za mineralnu vodu

20

 

- oprema za punjenje flaša i oprema ispravljačkih stanica

11

 

14) Oprema za proizvodnju stočne hrane:

 

 

- za prijem i čišćenje sirovina za finalizaciju proizvoda i za prečišćavanje

12,5

 

- za meljavu, mešanje i dodavanje tečnih materijala, za
granulisanje, pakovanje i otpremanje

11

 

- za sušenje zrna i zelene krme

14,5

 

- za preradu otpadaka

14

 

15) Ostala (nepomenuta) oprema za vršenje prehrambene
industrije, proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i
proizvodnju stočne hrane

14,3

74.

Oprema za proizvodnju i preradu duvana:

 

 

- za sušenje, obradu i fermentaciju sirovog duvana (sušare, stolovi za razlistavanje i kondicioniranje); prese za baliranje duvana; za nizanje duvana; za vlaženje duvana u balama; za presovanje i rezanje duvana; za izradu filter-cigareta; za pa
kovanje cigareta; za izradu filter-štapića i za duvanske folije

10

 

- za razlistavanje, sortiranje, mešanje i sušenje i za odvajanje rebra od lista duvana i dotur rezanog duvana

8,3

 

- filtri i ventilatori

16,5

 

- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju i preradu
duvana

12,5

75.

Oprema za vršenje grafičke delatnosti:

 

 

- za slaganje slova, za livenje pojedinačnih slova za matrični slog, za izradu forme za visoku štampu, za izradu forme za dubinsku štampu; rotacione mašine za mehanografske obrasce u visokoj štampi, dubokoj štampi i ofset-štampi; rotacione mašine za mehanografske obrasce, mašine za savijanje i perforiranje, knjigovezačke mašine i ostale mašine za ručnu
slagačnicu i prelom

9

 

- za livenje redova za slaganje pojedinih slova i livaće mašine, za stereotipiju, rotacione mašine (za visoku štampu, duboku štampu i ofset-štampu)

8

 

- fotoslagaće mašine, mašine za kopiranje i izradu fotopolimerne forme, mašine za izradu forme za ravnu štampu, mašine za izradu forme za duboku štampu, fotografski, uređaji za snimanje, reprodukcione kamere, reprofotografski i elektronski uređaji za selekciju boja

10

 

- ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje grafičke
delatnosti

11

76.

Oprema za proizvodnju gramofonskih ploča i zvučnih kaseta:

 

 

- automatske i poluautomatske prese za long-plej ploče, mlinovi i električni uređaji za hlađenje tehnološke vode, bušilice, strugovi i rezači

10

 

- mikseri, eho-uređaji, frekventni analizatori, ofset-mašine, automatske prese za singl-ploče, ekstruderi, sušare za etikete, mašine za štampanje etiketa za galvanizaciju i za poliranje

12

 

- za snimanje i konfekcioniranje kaseta, jamski filtri, aparati za destilaciju i brusilice

20

 

- mašine za pakovanje i studijski magnetofoni

14,3

 

- ostala (nepomenuta) oprema

12,5

77.

Oprema za vršenje ostalih delatnosti iz oblasti industrije:

 

 

- oprema radionica za opravku i održavanje opreme

12,5

 

- oprema za ispitivanje i kontrolu kvaliteta sirovina i drugih materijala, poluproizvoda, delova i gotovih proizvoda
(laboratorijska oprema) za istraživačko-razvojni rad

14,3

 

- oprema za proizvodnju školskih učila i školskog pribora

11

 

- oprema za proizvodnju fiskulturnih rekvizita i sprava

10,5

 

- oprema za proizvodnju šibica

10

 

- oprema za proizvodnju nakita

11

 

- oprema za proizvodnju dečjih igračaka

10

 

- oprema za proizvodnju naočara, ortopedskih sprava i pribora

12,5

 

- oprema za proizvodnju filmova (filmska industrija)

12,5

 

- oprema za proizvodnju ostalih industrijskih proizvoda (veštačkog cveća, abažura, privezaka, četaka i metli, metalnih i gumenih pečata i dr.)

10

V.

OPREMA ZA VRŠENJE DELATNOSTI IZ OBLASTI
POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I ŠUMARSTVA

 

78.

Oprema za vršenje delatnosti ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i za pružanje poljoprivrednih usluga:

 

 

1) Mašine i oruđa za osnovnu obradu zemlje:

 

 

- traktori dvoosovinski (točkaši i guseničari)

14,3

 

- traktori jednoosovinski

16,5

 

- plugovi, tanjirače i podrivači

13,5

 

- uređaji, pribor i aparati koji kao priključci traktora ili drugih poljoprivrednih mašina, služe za osnovnu obradu zemlje

12,5

 

2) Mašine i oruđa za dopunsku obradu zemlje:

 

 

- frezeri i ostale stvari opreme za drobljenje i usitnjavanje zemlje

20

 

- valjci, drljači i ravnjači, kao i sitnilice biljnih ostataka i
ostala oprema za pripremu setve

12,5

 

- uređaji, pribor i aparati koji, kao priključci traktora ili drugih poljoprivrednih mašina, služe za dopunsku obradu zemlje

11

 

3) Mašine i oruđa za setvu, negu i zaštitu useva:

 

 

- prskalice, atomizeri i zaprašivači

20

 

- sejalice i sadilice

14,3

 

- rasturači veštačkih đubriva

20

 

- rasturači stajskog đubriva

16,5

 

- kopačice i kultivatori

15

 

- uređaji, pribor i aparati, koji kao priključci traktora ili drugih poljoprivrednih mašina, služe za setvu, negu ili zaštitu useva

15,5

 

4) Mašine i oruđa za žetvu i berbu useva:

 

 

- kombajni samohodni

15

 

- kombajni za berbu grožđa

12,5

 

- kombajni i ostali berači, vučeni

11

 

- žetelice, vadilice, sekači, vršilice, kosačice, grabulje,
senoprevrtači, prese i elevatori

13

 

- uređaji, pribor i aparati koji kao priključci poljoprivrednih mašina, služe za žetvu i berbu useva

14,3

 

5) Mašine i uređaji za čišćenje, sortiranje i pakovanje (selektori, trijeri, vetrenjače, sortirači, ljuštilice, krunjači, mašine za pakovanje, kvasilice i aspiratori) poljoprivrednih proizvoda

9

 

6) Mašine i uređaji za spremanje i raznošenje stočne hrane:

 

 

- sečke i prekrupači

12,5

 

- mešalice i doturači stočne hrane

9

 

- hranilice i pojilice

10

 

- uređaji, pribor i aparati koji služe za spremanje ili
raznošenje i doturanje stočne hrane radi ishrane stoke

12,5

 

7) Ostala (nepomenuta) oprema za vršenje delatnosti ratarstva, voćarstva i vinogradarstva i za pružanje poljoprivrednih usluga

12,5

79.

Oprema za vršenje delatnosti stočarstva:

 

 

- muzilice, cisterne i ostala oprema za čuvanje i transport
mleka i hladnjaci za mleko

12,5

 

- oprema za ishranu i pojenje stoke u štalama i na pašnjacima

13

 

- oprema za izđubrivanje u stajama

14,3

 

- mašine za šišanje ovaca i mašine za ceđenje meda

11

 

- inkubatori i grejalice (veštačke kvočke i ostalo)

14,3

 

- oprema za gajenje pčela, svilenih buba i ptica i za
proizvodnju meda, voska i sl.

15,5

 

- posude za smeštaj i opremanje stočne hrane, sa uređajima i aparatima, kao i ostala (nepomenuta) oprema za vršenje
delatnosti stočarstva

12,5

80.

Oprema za vršenje delatnosti uzgoja i zaštite i iskorišćavanje šuma i uzgoj i lov divljači:

 

 

- motorne testere i ostali sekači

40

 

- specijalni šumski transporteri

20

 

- hidraulične dizalice i mehaničko

 

 

-električni utovarivači

16,5

 

- oprema za uzgoj i lov divljači

14,3

 

- ostala oprema

15

81.

Oprema za uzgoj i tovljenje ribe

14,3

VI.

OPREMA ZA VRŠENJE DELATNOSTI GRAĐEVI-
NARSTVA (GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA)

 

82.

Oprema za zemljane i druge radove na gradilištima:

 

 

1) Bageri:

 

 

a) Bageri guseničari i bageri točkaši:

 

 

- snage motora do 75 kW

20

 

- snage motora od 75 kW do 150 kW

14,3

 

- snage motora preko 150 kW

11

 

b) Bageri gusenirači - sajlaši:

 

 

- snage motora do 75 kW

16,5

 

- snage motora od 75 kW do 150 kW

12,5

 

- snage motora preko 150 kW

10

 

2) Buldožeri:

 

 

a) buldožeri točkaši:

 

 

- snage motora do 150 kW

16,5

 

- snage motora preko 150 kW

12,5

 

b) Buldožeri guseničari:

 

 

- snage motora do 75 kW

20

 

- snage motora od 75 kW do 150 kW

14,3

 

- snage motora preko 150 kW

11

 

3) Utovarivači:

 

 

a) Utovarivači točkaši:

 

 

- snage motora do 75 kW

20

 

- snage motora od 75 do 150 kW

14,3

 

- snage motora preko 150 kW

12,5

 

b) Utovarivači guseničari:

 

 

- snage motora do 75 kW

16,6

 

- snage motora preko 75 kW

12,5

 

4) Ostala oprema za zemljane i druge radove pri otpočinjanju i završavanju rada na gradilištima

14,3

83.

Oprema za spremanje materijala za gradnju:

 

 

1) Drobilice:

 

 

a) Čeljusne drobilice:

 

 

- čeljusne drobilice, kapaciteta do 30 t/h

12,5

 

- čeljusne drobilice, kapaciteta preko 30 t/h

10

 

b) Konusne (rotacione) drobilice:

 

 

- konusne drobilice, kapaciteta do 20 t/h

12,5

 

- konusne drobilice, kapaciteta preko 20 t/h

10

 

v) Udarne čeljusne drobilice i granulatori:

 

 

- udarne čeljusne drobilice, kapaciteta do 30 t/h

16,6

 

- udarne čeljusne drobilice, kapaciteta preko 30 t/h

12,5

 

- udarni granulatori, kapaciteta do 10 t/h

20

 

- udarni granulatori, kapaciteta preko 10 t/h

14,3

 

2) Mlinovi:

 

 

- čekićari, kapaciteta do 10 t/h 2

0

 

- čekićari, kapaciteta preko 10 t/h i šipkasti mlinovi,
kapaciteta do 20 t/h

16,6

 

- šipkasti mlinovi, kapaciteta preko 20 t/h

12,5

 

3) Sita:

 

 

a) Vibraciona:

 

 

- vibraciona sita, kapaciteta do 20 m3/h

20

 

- vibraciona sita, kapaciteta od 20 m3/h do 60 m3/h

14,3

 

- vibraciona sita, kapaciteta preko 60 m3/h

11

 

b) Rezonantna:

 

 

- rezonantna sita, kapaciteta do 60 m3/h

20

 

- rezonantna sita, kapaciteta preko 60 m3/h

14,3

 

4) Klasireri fine frakcije (dehidratori):

 

 

- klasireri, kapaciteta do 15 m3/h

16,6

 

- klasireri, kapaciteta preko 15 m3/h

12,5

 

- hidroseparatori (muljne pumpe sa hidrociklinom), kapaciteta do 10 m3/h i uređaji za pranje i pretpranje agregata,
kapaciteta do 30 m3/h

14,3

 

- hidroseparatori (muljne pumpe sa hidrociklinom), kapaciteta preko 60 m3/h i uređaji za pranje i pretpranje agregata,
kapaciteta preko 30 m3/h

20

 

5) Elementi - postrojenja za spravljanje betona:

 

 

a) Mešalice:

 

 

- mešalice, kapaciteta do 15 m3/h

20

 

- mešalice, kapaciteta od 15 m3/h do 30 m3/h

14,3

 

- mešalice, kapaciteta preko 30 m3/h

11

 

b) Doturači agregata:

 

 

- transporteri za cement, do 15 m3/h

20

 

- pužni transporteri za cement, preko 15 m3/h

14,3

 

- uređaj za odmeravanje agregata cementa i dodataka

16,5

 

6) Sudovi za cement za agregat i beton:

 

 

a) Silosi za cement:

 

 

- silosi za cement, sadržine do 60 m3

12,5

 

- silosi za cement, sadržine od 60 m3 do 100 m3

10

 

- silosi za cement, zapremine od 100 do 300 m3

8,3

 

- silosi za cement, zapremine preko 300 m3

6,6

 

b) Silosi za agregat:

 

 

- silosi za agregat, zapremine do 100 m3

12,5

 

- silosi za agregat, zapremine od 100 m3 do 500 m3

10

 

- silosi za agregat, zapremine preko 500 m3

8,3

 

v) Korpe za prenos betona (kranske):

 

 

- korpe za prenos betona, zapremine do 1m3

50

 

- korpe za prenos betona, zapremine od 1 do 3 m3

25

 

- korpe za prenos betona, zapremine preko 3 m3

16,5

 

g) Pretovarni silosi za beton:

 

 

- pretovarni silosi, zapremine do 3 m3

16,6

 

- pretovarni silosi, zapremine preko 3 m3

12,5

 

7) Pumpe za beton:

 

 

a) Klipne pumpe:

 

 

- klipne pumpe vučene, kapaciteta do 50 m3/h i klipne
auto-pumpe, kapaciteta do 50 m3/h

20

 

- klipne pumpe vučene, kapaciteta od 50 do 70 m3/h

16,6

 

- klipne pumpe vučene, kapaciteta preko 70 m3/h

12,5

 

- klipne auto-pumpe, kapaciteta preko 50 m3/h

14,3

 

b) Besklipne pumpe:

 

 

- besklipne auto-pumpe sa rotirajućim, planetarnim uređajem

20

 

- pneumatske pumpe (betonski top)

16,6

 

8) Asfaltne baze:

 

 

- asfaltne baze, kapaciteta do 100 t/h

12,5

 

- asfaltne baze kapaciteta preko 100 t/h

10

 

9) Ostala (nepomenuta) oprema za pripremanje materijala za gradnju

13

84.

Oprema za prenos i prevoz materijala na gradilištima:

 

 

1) Damper-kiperi:

 

 

- pikolo-damperi, snage motora do 11 kW

20

 

- damper-kiperi, snage motora od 11 do 200 kW

14,3

 

- damper-kiperi, snage motora preko 200 kW

12,5

 

2) Skreperi:

 

 

a) Skreperi - elevatorski

16,6

 

b) Skreperi sa guračem:

 

 

- skreperi sa guračem, snage motora do 200 kW

14,3

 

- skreperi sa guračem, snage motora preko 200 kW

12,5

 

3) Grejderi:

 

 

- snage motora do 75 kW

20

 

- snage motora od 75 do 150 kW

14,3

 

- snage motora preko 150 kW

12,5

 

4) Vozila u građevinarstvu:

 

 

- auto-mikseri preko 150 kW

14,3

 

- auto-mikseri do 150 kW, auto-cisterne (za vodu i gorivo), dostavna i servisna vozila do 150 kW

20

 

- dostavna i servisna vozila preko 150 kW

16,6

 

5) Transportne trake:

 

 

a) Ravne trake:

 

 

- ravne trake, kapaciteta do 30 m3/h

16,6

 

- ravne trake, kapaciteta od 30 do 100 m3/h

12,5

 

- ravne trake, kapaciteta preko 100 m3/h

10

 

b) Rebraste trake:

 

 

- rebraste trake, kapaciteta do 30 m3/h

20

 

- rebraste trake, kapaciteta preko 30 m3/h

16,6

 

6) Elevatori:

 

 

a) Trakasti elevatori:

 

 

- trakasti elevatori, kapaciteta do 30 m3/h

20

 

- trakasti elevatori, kapaciteta od 30 do 100 m3/h

14,3

 

b) Lančani elevatori:

 

 

- lančani elevatori, kapaciteta do 30 m3/h

20

 

- lančani elevatori, kapaciteta preko 30 m3/h

14,3

 

7) Ostala (nepomenuta) oprema za prenos materijala na gradilištima

16,5

85.

Oprema za izvođenje radova kod objekata nadzemne gradnje:

 

 

1) Mašine za sabijanje tla:

 

 

a) Pneumovaljci

16,7

 

b) Glatki valjci:

 

 

- glatki valjci statički - vučeni i glatki valjci, statički
samohodni, do 10 t

12,5

 

- glatki valjci statički - samohodni preko 10 t

10

 

- glatki valjci vibracioni - vučeni i glatki valjci vibracioni - samohodni, do 18 kW

16,5

 

- glatki valjci vibracioni - samohodni preko 18 kW

12,5

 

v) Ježevi:

 

 

- ježevi statički - vučeni

10

 

- ježevi statički - samohodni i ježevi vibracioni - vučeni

12,5

 

- ježevi vibracioni - samohodni

14,3

 

g) Vibro-ploče:

 

 

- vibro-ploče, snage motora do 10 kW

16,5

 

- vibro-ploče, snage motora preko 10 kW

12,5

 

d) Vibro-nabijači (žabe):

 

 

- vibro-nabijači, do 500 kg

20

 

- vibro-nabijači, preko 500 kg

14,3

 

2) Mašine za malter (mašine za malter i nanošenje maltera)

14,3

 

3) Mašine za pripremu armature:

 

 

- mašine za ispravljanje betonskog čelika (rotacione), sa í 0 do í 16, mašine za sečenje čelika i mašine za savijanje čelika, do í 20 mm

12,5

 

- mašine za savijanje čelika, preko í 20 mm

16,5

 

- mašine za čeono zavarivanje

20

 

- mašine za sečenje mrežaste armature i mašine za savijanje mrežaste armature

12,5

 

- armirački stolovi, nepokretni

11

 

- armirački stolovi, pokretni

14,3

 

4) Dizalice:

 

 

a) Autodizalice:

 

 

- autodizalice - guseničari, snage motora od 147 do 220 kW

10

 

- autodizalice - guseničari, snage motora preko 220 kW

8

 

- autodizalice - točkaši sa rešetkastom konstrukcijom, snage motora do 147 kW

14,3

 

- autodizalice - guseničari, snage motora do 147 kW i autodizalice - točkaši sa rešetkastom konstrukcijom, strele snage motora preko 220 kW

12,5

 

- autodizalice - točkaši sa rešetkastom konstrukcijom strele, snage motora od 147 kW do 220 kW

11

 

- autodizalice - točkaši sa teleskopskom strelom, snage motora do 147 kW

16,6

 

- autodizalice - točkaši sa teleskopskom strelom, snage motora od 147 do 220 kW

12

 

- autodizalice - točkaši sa teleskopskom strelom, snage motora preko 220 kW

10

 

b) Toranjske dizalice:

 

 

- toranjske dizalice, do 490 kNm

12,5

 

- toranjske dizalice, od 490 do 1470 kNm

10

 

- toranjske dizalice, preko 1470 kNm

8

 

- ostale toranjske dizalice (sa jednom ili dve korpe)

12,5

 

v) Mosne dizalice:

 

 

- mosne dizalice, nosivosti do 49 kN

10

 

- mosne dizalice, nosivosti od 49 do 98 kN

8,3

 

- mosne dizalice, nosivosti preko 98 kN

6,6

 

g) Portalne dizalice:

 

 

- portalne dizalice, nosivosti do 49 kN

12,5

 

- portalne dizalice nosivosti od 49 do 98 kN

10

 

- portalne dizalice, nosivosti preko 98 kN

8,3

 

d) Konzolne dizalice:

 

 

- konzolne stubne dizalice i pokretni laki derir-kranovi

16,6

 

- konzolne dizalice - prozorske

20

 

đ) Liftovi - građevinski:

 

 

- stubni liftovi

20

 

- liftovi sa korpama (skip-korpe)

16,6

 

- ramovski (šahtni) liftovi

12,5

 

e) Skele (viseće, fasadne i motorne stubne)

12,5

 

5) Dodavači ( dozatori):

 

 

- ekcentorski, kapaciteta do 30 m3/h

16,6

 

- ekcentorski, kapaciteta preko 30 m3/h

20

 

- vibracioni, kapaciteta do 30 m3/h

20

 

- vibracioni, kapaciteta preko 30 m3/h

14,3

 

6) Aparati za prskanje betona (torkret-aparati):

 

 

- torkret-aparati, kapaciteta do 15 m3/h

25

 

- torkret-aparati, kapaciteta preko 15 m3/h

16,6

 

7) Mašine za vibriranje betona:

 

 

a) Spoljni vibratori:

 

 

- oplatni vibratori

20

 

- vibro-stolovi i vibro-baterije

12,5

 

b) Unutrašnji vibratori (igličasti previbratori):

 

 

- previbratori na električni pogon

25

 

- pretvarači frekvencija

12,5

 

- previbratori pokretni, sa motorom

20

 

- previbratori pokretni, sa komprimiranim vazduhom

16,6

 

8) Pumpe za vodu:

 

 

a) Centrifugalne pumpe:

 

 

- centrifugalne pumpe, niskog pritiska (do 30 m)

12,5

 

- centrifugalne pumpe, srednjeg pritiska (30 do 100 m)

16,6

 

- centrifugalne pumpe, visokog pritiska (preko 100 m)

20

 

b) Potapajuće pumpe (sa automatskim uključivanjem):

 

 

- potapajuće pumpe, kapaciteta do 40 m3/h

20

 

- potapajuće pumpe, kapaciteta preko 40 m3/h

14,3

 

v) Pumpe sa membranom (za prljave i zamuljane tečnosti):

 

 

- pumpe sa membranom, kapaciteta do 50 m3/h

25

 

- pumpe sa membranom, kapaciteta preko 50 m3/h

16,6

 

g) Dubinske pumpe:

 

 

- dubinske pumpe, kapaciteta do 120 m3/h

20

 

- dubinske pumpe, kapaciteta preko 120 m3/h

14,3

 

9) Kompresori stabilni:

 

 

a) Klipni kompresori:

 

 

- klipni kompresori za fabrike betona

25

 

- klipni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min

16,6

 

- klipni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min

12,5

 

b) Rotacioni kompresori:

 

 

- rotacioni kompresori, kapaciteta do 5 m3/min.

20

 

- rotacioni kompresori, kapaciteta preko 5 m3/min.

14,3

 

v) Spiralni (vijčani) kompresori:

 

 

- spiralni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min.

16,6

 

- spiralni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min.

12,5

 

10) Kompresori pokretni:

 

 

a) Klipni pokretni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min.

20

 

- klipni pokretni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min.

14,3

 

b) Spiralni pokretni kompresori:

 

 

- spiralni pokretni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min.

20

 

- spiralni pokretni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min.

14,3

 

11) Duvaljke:

 

 

- duvaljke, kapaciteta do 200 l/min.

25

 

- duvaljke, kapaciteta preko 200 l/min.

16,6

 

12) Mašine za izgradnju asfaltnih slojeva:

 

 

a) Mašine za spremanje i prenos asfaltne mase:

 

 

- finišeri guseničari do 75 kW i finišeri točkaši, snage motora do 75 kW

14,3

 

- finišeri guseničari preko 75 kW i finišeri točkaši snage motora preko 75 kW, prskalice za bitumensku i ostalu emulziju - samohodne, kazani za spravljanje livenog asfalta i kazani za topljenje bitumena

12,5

 

- prskalice za bitumensku i ostalu emulziju - vučene

10

 

b) Mašine za razastiranje materijala i asfalta:

 

 

- razastirači šljunka i tucanika - guseničari

14,3

 

- razastirači šljunka i tucanika, šinski i postrojenja za
polaganje i obradu betonskog kolovoza

12,5

 

- sekači fuga, sa motorom

20

 

- sekači fuga, sa elektromotorom

16,5

 

v) Mašine za stabilizaciju tla:

 

 

- razastirači (kreča, cementa i sl.) - vučeni

14,3

 

- razastirači (kreča, cementa i sl.) - samohodni

16,5

 

- foto-frezeri, snage motora do 40 kW

20

 

- foto-frezeri, snage motora preko 40 kW

16,6

 

13) Oprema za staklarske radove u građevinarstvu:

 

 

- za obradu, preradu i ugradnju ravnog stakla

10

 

- za obradu i ugradnju izolacionog stakla i ogledala

12,5

 

- ostala oprema za staklarsku delatnost u građevinarstvu

14,3

 

14) Oprema za montažno-instalaterske radove u
građevinarstvu:

 

 

- električne i pneumatske bušilice i brusilice

12,5

 

- pneumatski i esplozivni pištolji za zakivanje

15,5

 

- za sečenje, savijanje i obradu lima

14,3

 

- za izradu navoja na cevima za zavarivanje i sečenje

12,5

 

- za stvaranje pritiska u instalacijama

11

 

- oprema za ostale montažno-instalaterske radove

14,3

 

15) Ostala (nepomenuta) oprema za izvođenje građevinskih radova na objektima nadzemne gradnje

13

86.

Oprema za izgradnju tunela i drugih objekata podzemne
gradnje:

 

 

- mašine za bušenje tunela sa rotacionom glavom za meke materijale, lafetne bušilice rivači - šinski, vagoneti za izvoz materijala, prevrtači vagoneta, električne tunelske lokomotive, tunelske oplate i ventilatori za izvlačenje prašine iz tunela

20

 

- uređaji za bušenje

12

 

- mašine za bušenje tunela sa rotacionom glavom za meke materijale, lafetne bušilice sa dve i više platformi, tunelski utovarivači sa utovarom preko glave, šinski tunelski utovarivači sa utovarom preko glave - točkaši, tunelske lokomotive pokretne i tunelske skele

16,5

 

- ostala (nepomenuta) oprema za podzemne gradnje

14,3

87.

Oprema za izgradnju mostova:

 

 

- plovne dizalice

5

 

- motorni čamci - drveno korito

10

 

- tegljači

6,6

 

- šleperi

4

 

- uređaji za izradu bušenih šipova

10

 

- vibratori za pobijanje i vađenje čeličnih talpi i dizel-čekića za pobijanje talpi i šipova

12,5

 

- ostala (nepomenuta) oprema za gradnju mostova

11

88.

Oprema za izgradnju hidroelektrana i izgradnju vodoputeva:

 

 

1) Oprema za izgradnju hidroelektrana:

 

 

- kabel-kranovi, drobilice i separacije velikih kapaciteta i
fabrike betona velikih kapaciteta

16,6

 

- kiperi za prevoz betona

25

 

- toranjske dizalice, preko 1900 kNm

16,6

 

- klizne oplate i korpe za prenos betona, sa hidrauličkim
otvaranjem

20

 

2) Oprema za izgradnju vodoputeva:

 

 

a) Plovni gliboderi (bageri), plovne transportne trake:

 

 

- plovni vedričari

5

 

- plovni bageri sa krutom kašikom i plovni bageri sa
grabilicom

5,5

 

- plovne transportne trake

10

 

b) Plovni sisavci (refuleri), potisni cevovodi, plovni
istovarivači:

 

 

- plovni sisavci, sa sekačem i bez sekača (frez)

5

 

- mali rasklopivi plovni sisavci

8,3

 

- agregati potisnih crpki i pontoni potisnog cevovoda

10

 

- plovni elevatori

5

 

v) Ostala tehnička plovila (plovne dizalice, plovne makare, plovni kamenolomi i plovni pristaci)

5

 

g) Mahune, tegljenice, pontoni:

 

 

- mahune, klepete ili senkeri za šljunak i pesak; ravne
blatnjače i zatvoreni pontoni

5,5

 

- mahune, klapete i senkeri za kamen

8

 

- tegljenice - šlepovi

5

 

- otvorene jednozidne mahune - pontoni

10

 

- ćelijasti pontoni

8,3

 

- brodska i dizalička vitla

16,6

 

3) Ostala (nepomenuta) oprema za izgradnju hidroelektrana i za izgradnju vodoputeva

15,5

89.

Elektrooprema za obavljanje delatnosti u građevinarstvu:

 

 

- transformatori za grejanje betona i prenosne transformatorske stanice za gradiliše

7

 

- mrežni - uljani transformatori za transformaciju na 0,4 kV spoljne ili unutrašnje montaže svih vrsta

5

 

- dizel-elektroagregati, do 40 kWa

16,5

 

- dizel-elektroagregati, od 40 do 100 kWa

12,5

 

- ostala elektrooprema u građevinarstvu

25

VII.

OPREMA ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM I OPREMA ZA ZANATSTVO I KOMUNALNE
USLUGE

 

90.

Oprema za trgovinu:

 

 

- rafovi, tezge, ormari, stalaže, gondole, police i pultovi za izlaganje, prodaju i pakovanje robe

10

 

- rashladni uređaji, vitrine, komore, frižideri i ostala oprema za hlađenje i za održavanje proizvoda

18

 

- registar-kase (mehaničke i elektronske), vage (mehaničke i elektronske) i mašine za mlevenje i sečenje mesa i drugih proizvoda

15

 

- ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje delatnosti trgovine

14,3

91.

Oprema za ugostiteljstvo i turizam:

 

 

1) Sobni nameštaj u hotelima, motelima, odmaralištima i naseljima i u ostalim ugostiteljskim i turističkim objektima:

 

 

- od drveta

11

 

- od ostalog materijala

10

 

2) Nameštaj za restorane, kafane i bifee:

 

 

- od metala

10

 

- od drveta

11

 

- od plastike i ostalog materijala

12,5

 

3) Nameštaj u kuhinjama i nameštaj u točionicama alkoholnih i bezalkoholnih pića:

 

 

- od drveta

10

 

- od emajla

15

 

- od ostalog materijala

12,5

 

4) Oprema za proizvodnju hrane i za serviranje hrane i pića:

 

 

- štednjaci, frižideri i ostali rashladni uređaji, kazani, kotlovi, kuhinjski pribor i automati za spremanje ili čuvanje hrane

15

 

- servisno posuđe od kristala i drugog plemenitog materijala

12,5

 

- servisno posuđe od porculana i keramike

15

 

- servisno posuđe od metala

10

 

- servisno posuđe od ostalog materijala

11

 

5) Oprema za proizvodnju i održavanje leda i sladoleda i za održavanje jela i pića:

 

 

- za proizvodnju i održavanje leda i sladoleda

10

 

- za hlađenje i održavanje jela, pića i dr.

12,5

 

6) Ostala oprema za ugostiteljstvo i turizam:

 

 

- recepcijski i ostali pultovi, izložbeni ormari i police, vitrine, kalkulatori i kompleti za samoposluživanje

10

 

- metalni ormari za dragocenosti i oprema za čišćenje snega oko objekata

7

 

- lusteri, montažne saune, bilijarski stolovi i stolovi za igru i razonodu

5

 

- garniture i ostali nameštaj za sedenje u holovima i na terasama; mašine za pranje posuđa i za pranje rublja; razglasni
i audiovizuelni uređaji i aparati

15

 

- usisivači za prašinu, glancalice, infra i kvarc-lampe, grilovi, muzički automati i automati za igru, automatski fenovi, prodajni automati i automati za čišćenje obuće

20

 

- oprema za kuglanje, oprema za bilijar, oprema za tenis i drugu razonodu

10

 

7) Kamp-prikolice za odmor u kampovima i drugim
turističkim naseljima

12,5

 

8) Ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje delatnosti
ugostiteljstva i turizma

14,3

92.

Oprema za obavljanje zanatskih i komunalnih usluga:

 

 

- za izradu zanatskih predmeta od metala i za opravku
metalnih proizvoda

12,5

 

- za izradu i opravku elektrotehničkih proizvoda

15

 

- za izradu i opravku predmeta od drveta

14,3

 

- za izradu i opravku predmeta od tekstila, kože i gume

11

 

- za izradu prehrambenih proizvoda

12,5

 

- za izradu i opravku ostalih (nepomenutih) proizvoda

11

 

- za obavljanje berberskih, frizerskih i drugih ličnih usluga i usluga domaćinstvima

16,5

 

- uređivanje naselja i prostora, za održavanje ulica i saobraćajnica i za održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina

14,3

 

- za održavanje čistoće u gradovima i naseljima i za
sakupljanje smeća

18

 

- ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje zanatskih i
komunalnih usluga

12

VIII.

OPREMA ZA OBAVLJANJE DRUŠTVENIH
DELATNOSTI

 

93.

Oprema za rad škola, fakulteta, univerziteta i drugih
organizacija za obrazovanje i vaspitanje:

 

 

1) Nameštaj u učionicama, kabinetima i ostalim prostorijama:

 

 

- od drveta

12,5

 

- od metala i ostalog materijala

11

 

2) Školska učila:

 

 

- elektronska

20

 

- mehanička

14,3

 

- ostala

12,5

94.

Oprema za obavljanje naučnoistraživačkog rada i
istraživačko-razvojnog rada:

 

 

- za rad u laboratorijama

20

 

- ostala oprema

12,5

95.

Oprema za obavljanje delatnosti kulture i umetnosti:

 

 

- ormari, plakari, stolovi i drugi nameštaj

10

 

- sprave, registratori, instrumenti, pribor i aparati

12,5

 

- oprema za prikazivanje filmova i oprema za pripremanje i održavanje pozorišnih predstava

12,5

 

- muzički uređaji, razglasni uređaji i ostala muzička oprema i oprema razglasnih stanica

14,3

 

- ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje delatnosti kulture, umetnosti i informacija

11

96.

Oprema za fizičku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu:

 

 

1) Mašine i uređaji:

 

 

- za uređivanje smučarskih staza, bob-staza i staza za sankanje i za uređivanje ledenih površina

8

 

- za proizvodnju veštačkog snega (snežni topovi i dr.)

5

 

- za održavanje ledenih površina

10

 

- za ventilaciju i ostale namene

12,5

 

2) Aparati i instrumenti:

 

 

- elektronski

20

 

- mehanički

12,5

 

- ostali

10

 

3) Sportski pribor, sprave i rekviziti:

 

 

- od metala

12,5

 

- od drveta

14,3

 

- ostali

13

 

4) Ostala (nepomenuta) oprema za fizičku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu

11

97.

Oprema za zdravstvenu i socijalnu zaštitu:

 

 

- elektronski medicinski uređaji, instrumenti, pribor
i aparati

20

 

- mehanički i ostali medicinski uređaji, instrumenti, pribor i aparati

14,3

 

- nameštaj u stacionarnim ustanovama za smeštaj bolesnika i nameštaj u ordinacijama

11

 

- nameštaj u kuhinjama i perionicama

13

 

- kuhinjsko i servisno posuđe u stacionarnim ustanovama

15

 

- ostala oprema za pružanje zdravstvene i socijalne zaštite i oprema za rad apoteka (za spremanje, čuvanje i izdavanje lekova)

12,5

IX.

OPREMA ZA SAOBRAĆAJ I VEZE I UTOVARNO-ISTOVARNA I TRANSPORTNA MEHANIZACIJA

 

98.

Transportna sredstva u drumskom saobraćaju:

 

 

1) Autobusi:

 

 

- za međumesni saobraćaj

15,5

 

- za gradski i prigradski saobraćaj (sa prikolicama i bez prikolica)

16

 

- za izdavanje u zakup bez vozača

20

 

2) Trolejbusi za gradski i prigradski saobraćaj:

 

 

- bez prikolica

12

 

- sa prikolicama

11

 

3) Kamioni, cisterne i vučna vozila:

 

 

- tegljači

14,3

 

- za izdavanje u zakup bez vozača

20

 

4) Putnički automobili:

 

 

- taksi automobili i automobili za obuku vozača

25

 

- za službu hitne pomoći ako su registrovani kao sanitetska vozila

30

 

- za izdavanje pod zakup bez vozača (rent-a-car)

30

 

- ostali automobili

15,5

 

5) Džipovi i kombi-vozila:

 

 

- za prevoz zbog obavljanja poslova na terenu i za izdavanje u zakup bez vozača

25

 

- ostali

14,3

 

6) Prikolice:

 

 

- kamionske

14,3

 

- putničkih automobila

10

 

- traktorske i ostale

12,5

 

7) Ostala vozila u drumskom saobraćaju:

 

 

- motocikli i mopedi

14,3

 

- bicikli

12,5

 

- ostalo

11

99.

Vozila i ostala oprema za železnički saobraćaj i ostali
saobraćaj na šinama:

 

 

1) Lokomotive:

 

 

- električne i dizel

10

 

- parne

8

 

2) Električni i motorni vozovi i motorne dresine

8,3

 

3) Putnička kola:

 

 

- putnička kola svih vrsta

5

 

- merna kola za ispitivanje objekata i za ispitivanje vozila
i postrojenja

5,5

 

4) Teretna kola:

 

 

- otvorena, plato, cisterne i hladnjače

5,5

 

- zatvorena, specijalna kola (pomoćni voz za stanovanje radnika, grejanje voza i ostala) i specijalna vozila (ralice, snežna grtala i ostala)

5

 

- kontejneri za prevoz tereta železnicom

10

 

5) Mašine za radove na gornjem i donjem stroju pruga

12,5

 

6) Tramvaji i tramvajske prikolice

5,5

 

7) Ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje železničkog saobraćaja ili tramvajskog saobraćaja

11

100.

Vozila i ostala oprema za prevoz u pomorskom, rečnom i
jezerskom saobraćaju:

 

 

1) Putnički pomorski brodovi:

 

 

- za prevoz putnika u međunarodnoj i obalnoj plovidbi

4

 

- za prevoz putnika i vozila u međunarodnoj i obalnoj
plovidbi

6,3

 

- hidrobusi i hidrokrilni brodovi

10

 

2) Teretni pomorski brodovi:

 

 

- duge linijske plovidbe, duge slobodne plovidbe,
mediteranske plovidbe i tankerske plovidbe

6,3

 

- male obalne plovidbe

5

 

3) Pomorsko-rečni brodovi

6,3

 

4) Ostali brodovi pomorske plovidbe:

 

 

- remorkeri, snabdevači, transporteri, brodovi za spasavanje

6,3

 

- za morska istraživanja

12,5

 

- plovne dizalice

5

 

5) Putnički brodovi rečne i jezerske plovidbe:

 

 

- hidrokrilci i hidrobusi

12,5

 

- ostali

7

 

6) Teretni brodovi (sa vlastitim pogonom) rečne i jezerske plovidbe:

 

 

- potiskivači

4

 

- tegljači, teretnjaci za suve terete i teretnjaci za
petrohemijske proizvode

5

 

- teretnjaci za tečne terete

3,3

 

7) Tegljenice i potisnice rečne i jezerske plovidbe:

 

 

- tegljenice otvorene i tegljenice za petrohemijske proizvode

4

 

- tegljenice zatvorene i potisnice za tečne terete

3,3

 

- tegljenice za tečne terete

2,8

 

- potisnice, otvorene

5

 

8) Ploveće naprave i ostala plovna sredstva rečne i jezerske plovidbe:

 

 

- bageri i elevatori

5,8

 

- dokovi i pristani

3,3

 

- stambene lađe

5

 

- motorni čamci - dnevni i skele drvene

10

 

- ostali čamci i druge ploveće naprave

6,6

 

9) Oprema i uređaji luka, pristaništa i terminala u
pomorskom, rečnom i jezerskom saobraćaju:

 

 

- kontejneri

20

 

- kontejnerske dizalice i brodoiskrcivači

8,3

 

- oprema za bezbednost u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

10

 

10) Ostala oprema za pomorski, rečni i jezerski saobraćaj

12,5

101.

Oprema za vazdušni saobraćaj:

 

 

- avioni za prevoz putnika i tereta

10

 

- helikopteri (putnički i teretni)

9

 

- poljoprivredni avioni, sportski avioni, kao i uređaji, postrojenja i aparati za kontrolu letova u vazdušnom saobraćaju

12,5

 

- avio-mostovi i transportni sistemi i oprema u sastavu zgrada i drugih građevina na aerodromima

8,3

 

- specijalna radionička oprema za održavanje i ispitivanje vazduhoplova; lift-platforme, starteri za avione, oprema za utovar i istovar putnika i tereta, mašine za čišćenje aerodromskih površina

14,3

 

- za prijem, pregled i otpremanje putnika i ptrljaga, za carinsku i drugu kontrolu putnika na aerodromima, za održavanje i uređivanje aerodromskih površina i ostala (nepomenuta) oprema za vršenje delatnosti aerodroma

12,5

102.

Oprema za PTT saobraćaj:

 

 

1) Telefonske i telegrafske centrale i pripadajući uređaji, aparati i pribor (uključujući i interne telefonske i telegrafske centrale)

7

 

2) Telefonske garniture i telefonski aparati (uključujući i
telefonske razvodne i priključne kutije na mreži)

10

 

3) Koncentratori

8

 

4) Teleprinteri:

 

 

- mehanički

12,5

 

- poluelektronski

8,3

 

- elektronski

6,7

 

5) Visokofrekventi uređaji:

 

 

- u cevnoj tehnici

10

 

- u poluprovodničkoj tehnici

8

 

6) Radio-relejni uređaji:

 

 

- u cevnoj tehnici

10

 

- u poluprovodničkoj tehnici

8

 

7) Antene, talasovodi sa priborom i pasivni reflektori

8

 

8) Oprema satelitskih stanica:

 

 

- niskošumni prijemnik

12,5

 

- pretpojačivači i pojačivači, niskopumpni prijemnici za
termo-električno hlađenje, spejid-uređaji i antenski sistemi

10

 

9) Uređaji i automati za prodaju poštanskih maraka i drugih poštanskih vrednosnica, za žigosanje i za unutrašnji transport poštanskih pošiljaka i ostalih PTT usluga

6,7

103.

Oprema za radio i TV saobraćaj:

 

 

- radio-frekventno-modulacioni predajnici i radio-val-prijemnici i interfonske centrale sa pripadajućim aparatima, pecaljke za mikrofon, instalirani i akustični paravani

10

 

- televizori (portabl, monitor i ostali), kola za radio-veze i ventilatori napona

20

 

- reporterski auto-radio sa zvučnicima, telefonske miksete i punktovi, mikrofoni, režijski stolovi za prenose, magnetofoni, velike eho-ploče, agregati za fotokopiranje, oprema elektrostudija i tehničke režije radio VHF i TV pretvarača (VHF/UHF i UHF/UHF)

20

 

- pojačivači i producentski stolovi, stabilizatori i servostabilizatori, terenski magnetofoni, antene i antenski sistemi (za radio, televiziju, radio-relejne veze, fiksne veze i servisne veze)

12

 

- kasetofoni, eho-uređaji, elektronski i sa trakom, pisači
modulacije i širokopojasne mobilne veze

20

 

- oprema televizijskih stanica, centara i studija i oprema za proizvodnju, prenos i emitovanje programa

20

 

- specijalni studijski nameštaj i vozila za održavanje

50

 

- ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje radio-saobraćaja ili TV saobraćaja

11

104.

Oprema za utovar, pretovar i istovar robe i materijala za obavljanje transporta u procesu rada:

 

 

- utovarivači, dizalice, pokretne trake i ostala mehanizacija za utovar i istovar i prenos materijala, delova, poluproizvoda i gotovih proizvoda u vršenju procesa rada u delatnostima iz oblasti industrije, zanatstva i komunalnih usluga

12,5

 

- utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za utovar, istovar i prenos materijala i proizvoda u delatnostima iz oblasti vodoprivrede, poljoprivrede i ribarstva

14,3

 

- utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za utovar, istovar i pretovar u delatnostima iz oblasti drumskog, rečnog,
jezerskog, pomorskog, železničkog i vazdušnog saobraćaja

13

 

- utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za utovar, istovar i prevoz robe u skladištima, magacinima i drugim objektima za obavljanje delatnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i
turizma

16,5

 

- utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za utovar i istovar drvne građe i drugog materijala u delatnostima iz oblasti šumarstva

18

 

- utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za utovar, istovar i prenos materjala i proizvoda u ostalim (nepomenutim) delatnostima

12,5

X.

SPECIJALNI I UNIVERZALNI ALAT, OPREMA ZA
UPRAVLJANJE PROCESIMA RADA I OPREMA ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU MAŠINA, POSTROJENJA, UREĐAJA, INSTRUMENATA I PRIBORA, KAO I ZA OPRAVKU I ODRŽAVANJE VOZILA I DRUGIH
TRANSPORTNIH SREDSTAVA

 

105.

Specijalni i univerzalni alat:

 

 

- elektronski

20

 

- električni

14,3

 

- mehanički

12,5

 

- ostali

11

106.

Računari i ostala oprema za upravljanje pojedinim procesima rada:

 

 

- za obavljanje delatnosti u oblasti saobraćaja u
elektroprivredi

20

 

- za obavljanje ostalih delatnosti

18

107.

Oprema za servisiranje i održavanje mašina, uređaja i postrojenja, osim stvari koje čine specijalni ili univerzalni alat:

 

 

- za servisiranje, održavanje i opravku industrijskih, rudarskih i građevinskih mašina, uređaja i postrojenja

12,5

 

- za servisiranje, održavanje i opravku saobraćajnih sredstava i sredstava veza

14,3

 

- za servisiranje, održavanje i opravku aviona i drugih letilica, kao i servisiranje, održavanje i opravku brodova i drugih plovila

16

 

- za servisiranje, održavanje i opravku aparata za domaćinstvo i opreme za obavljanje društvenih delatnosti

12,5

 

- ostala oprema za servisiranje, održavanje i opravku mašina, uređaja, postrojenja ili druge opreme

11

XI.

OPREMA ZA UREĐENJE I ZA ODRŽAVANJE KANCELARIJSKIH I DRUGIH PROSTORIJA, ZA OBAVLJANJE KANCELARIJSKIH POSLOVA I ZA OBAVLJANJE
TEHNIČKIH, POSLOVNIH I FINANSIJSKIH USLUGA

 

108.

Oprema za zagrevanje, ventilaciju i održavanje prostorija:

 

 

- klima-uređaji i ostala oprema za ventilaciju

16,5

 

- uređaji i ostala oprema za čišćenje i održavanje prostorija (uključujući i opremu za čišćenje i održavanje unutrašnjeg prostora pojedinih saobraćajnih vozila)

20

 

- peći (na čvrsta goriva), termoakumulacione, naftne i dr. i ostala oprema za zagrevanje prostorija

12,5

 

- ćilimi, tepisi, slike i ostale stvari za ukrašavanje
kancelarijskih i ostalih prostorija

12,5

109.

Kancelarijski, pogonski i ostali nameštaj i druga oprema za obavljanje kancelarijskih poslova:

 

 

1) Nameštaj:

 

 

- od drveta

12,5

 

- od metala

10

 

- od ostalog materijala

11

 

2) Pisaće i računske mašine:

 

 

- električne pisaće mašine

14,3

 

- mehaničke pisaće mašine

12,5

 

- električne računske mašine

16,5

 

- ostale računske mašine

14,3

 

3) Elektronski računari i ostala oprema za obradu podataka

20

 

4) Oprema za snimanje i umnožavanje kancelarijskog
(pisanog, kucanog, štampanog i crtanog) materijala

14,3

 

5) Oprema za prijem, čuvanje i rukovanje novcem i vrednosnim papirima i za vršenje ostalih finansijskih usluga

15,5

 

6) Magnetofoni i diktafoni, kasetofoni, muzički instrumenti i aparati, TV i radio-prijemnici

12,5

 

7) Oprema za izradu i umnožavanje projekata i pružanje drugih tehničkih usluga i oprema za pružanje poslovnih usluga

14,3

 

8) Ostala (nepomenuta) oprema

11

110.

Vatrogasna oprema i ostala oprema za društvenu samozaštitu:

 

 

- vatrogasna vozila

15,5

 

- sprave, aparati, pribor i ostala oprema za protivpožarnu zaštitu i suzbijanje požara

12,5

 

- ostala vatrogasna oprema i oprema za ostalu društvenu samozaštitu

14,3

111.

Merni i kontrolni uređaji, instrumenti, pribor i aparati:

 

 

- elektronski

20

 

- električni i mehanički

16,6

 

- ostali

12,5

XII.

VOĆNJACI, VINOGRADI I HMELJNICI

 

112.

Voćnjaci:

 

 

1) Šljive, trešnje, višnje i dunje:

 

 

- u navodnjavanju

5

 

- bez navodnjavanja

6

 

2) Jabuke:

 

 

- na generativnoj podlozi

6

 

- na vegetativnoj podlozi

5

 

3) Kruške:

 

 

- na generativnoj podlozi

5

 

- na vegetativnoj podlozi

6,5

 

4) Breskve:

 

 

- u navodnjavanju

10,5

 

- bez navodnjavanja

13

 

5) Kajsije

10,5

 

6) Orasi

4

 

7) Maline, kupine i ribizle

21

 

8) Pomoradže

14

 

9) Masline

8

 

10) Ostalo voće

10

113.

Vinogradi i hmeljnici:

 

 

- vinogradi, špalirni

6,5

 

- vinogradi, gusta sadnja

8,5

 

- hmeljnici

5,5

114.

Brzorastuće drveće:

 

 

- topole, vrbe i ostalo drveće za kombinovanu proizvodnju trupaca i celuloznog drveta

8

 

- topole, vrbe i ostalo drveće za proizvodnju celuloznog
drveta

10

 

- topole i vrbe za proizvodnju celuloze drveta

10

 

- drveće za energetske potrebe (namene)

25

 

- ostalo brzorastuće drveće

12

XIII.

RADNA I PRIPLODNA STOKA

 

115.

Goveda:

 

 

- bikovi

25,5

 

- krave

20,5

 

- radni volovi

13

116.

Konji:

 

 

- pastuvi

13

 

- kobile

10,5

 

- radni konji

9

117.

Mazge, magarci i mule:

 

 

- mazge i mule

8

 

- magarci

10

118.

Svinje:

 

 

- nerasti

25

 

- krmače za rasplod

33

119.

Ovce i koze:

 

 

- ovnovi i jarci

25

 

- ovce i koze za mleko i rasplod

20

120.

Ostala stoka:

 

 

- kokoši i druga živina

40

 

- pčelinja društva

25

 

- ostala (nepomenuta) stoka

50

XIV.

OSTALA ULAGANJA

 

121.

Nematerijalna ulaganja:

 

 

- osnivačka ulaganja

20

 

- ulaganja u istraživanje i razvoj

25

 

- ulaganja u probnu proizvodnju

33,3

 

- patenti i licence

20

 

- uzorci i modeli

30

 

- ulaganja za višegodišnji zakup

20

 

- ulaganja za sprovođenje komasacije

20

 

- ulaganja za sprovođenje arondacije

20

 

- ostalo

20