Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA

("Sl. glasnik RS", br. 96/2017, 68/2019, 91/2020, 152/2020 i 132/2021)

1. Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak obavljanja platnog prometa u dinarima preko podračuna korisnika javnih sredstava, računa za uplatu javnih prihoda i drugih podračuna uključenih u sistem konsolidovanog računa trezora koji se vode kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava).

Ovim pravilnikom bliže se uređuje i postupak za izvršenje zahteva za prenos sredstava po osnovu ovlašćenja za ispostavljanje platnog naloga po rešenjima nadležnih organa radi povraćaja ili preknjiženja pogrešno ili više plaćenog javnog prihoda.

Pod načinom i postupkom obavljanja platnog prometa, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se ispostavljanje platnog naloga, prijem i kontrola platnog naloga i izvršavanje tog naloga, obračun plaćanja po osnovu platnih kartica i čekova građana, izvršavanje naloga po osnovu prinudne naplate, praćenje likvidnosti, izveštavanje imalaca podračuna o dnevnim promenama i stanju na podračunima, kao i ispravke grešaka u platnom prometu.

2. Ispostavljanje platnog naloga

Član 2

Platna transakcija preko podračuna propisanih pravilnikom kojim se uređuje plan podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave, vrši se ispostavljanjem platnog naloga.

Član 3

Uprava izvršava platni nalog ispostavljen od korisnika javnih sredstava na platnom instrumentu - obrascu platnog naloga propisanog odlukom kojom se propisuje oblik, sadržina i način korišćenja obrasca platnog naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (u daljem tekstu: Odluka) uz koji se podnosi propisana prateća dokumentacija.

Korisnici javnih sredstava mogu izdavati platne naloge i korišćenjem elektronskog platnog servisa, kao i na magnetnim nosiocima podataka, prema tehničko-informatičkim standardima utvrđenim posebnim propisima na osnovu ugovora između korisnika javnih sredstava i Uprave.

Uprava ispostavlja platne naloge na osnovu propisa, izvršnih rešenja nadležnih organa, dobijenih ovlašćenja, ispravke grešaka i naplate usluga.

Uprava izvršava platni nalog ispostavljen od fizičkog lica i pravnog lica koje nije korisnik javnih sredstava, u skladu sa zakonom ili ugovorom.

Član 4

Korisnici budžetskih sredstava, koji vrše platne transakcije sa svojih podračuna ispostavljaju platni nalog na platnim instrumentima u kojima popunjavaju podatke u elemente propisane Odlukom, a kao obavezan element:

1) "poziv na broj zaduženja" po modelu 97,

2) "poziv na broj odobrenja" po modelu 97, prilikom uplate javnih prihoda i prenosa po osnovu administrativnih transfera iz budžeta, od direktnih korisnika budžetskih sredstava indirektnim korisnicima budžetskih sredstava ili između korisnika budžetskih sredstava na istom nivou.

Član 5

Struktura elementa "poziv na broj zaduženja" za korisnike budžetskih sredstava, izuzev autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, sastoji se iz šest delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS);

3) šestocifreni broj ekonomske klasifikacije;

4) dvocifreni broj podekonomske klasifikacije;

5) dvocifreni broj izvora finansiranja;

6) trocifreni broj funkcionalne klasifikacije.

Popunjavanje elementa "poziva na broj zaduženja" po strukturi iz stava 1. ovog člana, vrši se na sledeći način:

1) dvocifreni kontrolni broj po standardu ISO 7064 MODUL 97 za ceo niz cifara iz elementa "poziv na broj zaduženja" tač. 2) do 6) stav 1. ovog člana, bez specijalnih znakova;

2) petocifreni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS) unosi se iz kolone 2 - Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji prenosi sredstva, iz Spiska korisnika javnih sredstava, koji je sastavni deo pravilnika kojim je propisan Spisak korisnika javnih sredstva.

Jedinstven broj korisnika javnih sredstava predstavlja jedinstvenu i nepromenjivu organizacionu identifikaciju, nezavisno od toga da li je korisniku javnih sredstava ugašen podračun, promenjen trezor, sedište ili delatnost;

3) šestocifreni broj ekonomske klasifikacije unosi se iz Priloga 2 kontnog plana iz pravilnika kojim se propisuje standardni klasifikacioni okvir i kontni plan za budžetski sistem (u daljem tekstu: Pravilnik o kontnom planu);

4) dvocifreni broj podekonomske klasifikacije koristi se za precizniju identifikaciju promene (transakcije) ili se u suprotnom upisuju dve nule;

5) dvocifreni broj izvora finansiranja propisan Pravilnikom o kontnom planu;

6) trocifreni broj funkcionalne klasifikacije unosi se iz Šeme funkcionalne klasifikacije, koja je sastavni deo Pravilnika o kontnom planu.

Kod elektronskog zapisa podaci se iskazuju u nizu (bez crtica).

Član 5a

Struktura elementa "poziv na broj zaduženja" za jedinice lokalne samouprave, sastoji se iz sedam delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS);

3) slovna oznaka programa;

4) četvorocifrena oznaka programske aktivnosti/projekta;

5) šestocifreni broj ekonomske klasifikacije;

6) dvocifreni broj izvora finansiranja;

7) trocifreni broj funkcionalne klasifikacije.

Popunjavanje elementa "poziv na broj zaduženja" po strukturi iz stava 1. ovog člana, vrši se na sledeći način:

1) dvocifreni kontrolni broj po standardu ISO 7064 MODUL 97 za ceo niz cifara iz elementa "poziv na broj zaduženja" stav 1. tač. 2)-7) ovog člana, bez specijalnih znakova;

2) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS) unosi se iz kolone 2 - Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji prenosi sredstva, iz Spiska korisnika javnih sredstava, koji je sastavni deo pravilnika kojim je propisan Spisak korisnika javnih sredstava;

3) slovna oznaka programa unosi se iz tabele Šifarnik mapiranja šifre programske klasifikacije za jedinice lokalne samouprave (Prilog 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

4) četvorocifrena oznaka programske aktivnosti/projekta unosi se iz odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave;

5) šestocifreni broj ekonomske klasifikacije unosi se iz Priloga 2 Pravilnika kontnom planu;

6) dvocifreni broj izvora finansiranja propisan Pravilnikom o kontnom planu;

7) trocifreni broj funkcionalne klasifikacije unosi se iz Šeme funkcionalne klasifikacije, koja je sastavni deo Pravilnika o kontnom planu.

Kod elektronskog zapisa podaci se iskazuju u nizu (bez crtica).

Član 5b

Struktura elementa "poziv na broj zaduženja" za autonomne pokrajine, sastoji se iz sedam delova, i to:

1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

2) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS);

3) slovna oznaka programa;

4) četvorocifrena oznaka programske aktivnosti/projekta;

5) šestocifreni broj ekonomske klasifikacije;

6) dvocifreni broj izvora finansiranja;

7) trocifreni broj funkcionalne klasifikacije.

Popunjavanje elementa "poziv na broj zaduženja" po strukturi iz stava 1. ovog člana, vrši se na sledeći način:

1) dvocifreni kontrolni broj po standardu ISO 7064 MODUL 97 za ceo niz cifara iz elementa "poziv na broj zaduženja" stav 1. tač. 2)-7) ovog člana, bez specijalnih znakova;

2) petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS) unosi se iz kolone 2 - Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji prenosi sredstva, iz Spiska korisnika javnih sredstava, koji je sastavni deo pravilnika kojim je propisan Spisak korisnika javnih sredstava;

3) jedinstvena oznaka za sve programe u vidu latiničnog slova "H";

4) četvorocifrena oznaka programske aktivnosti/projekta unosi se iz odluke o budžetu autonomne pokrajine;

5) šestocifreni broj ekonomske klasifikacije unosi se iz Priloga 2 Pravilnika kontnom planu;

6) dvocifreni broj izvora finansiranja propisan Pravilnikom o kontnom planu;

7) trocifreni broj funkcionalne klasifikacije unosi se iz Šeme funkcionalne klasifikacije, koja je sastavni deo Pravilnika o kontnom planu.

Kod elektronskog zapisa podaci se iskazuju u nizu (bez crtica).

Član 6

Popunjavanje elementa "poziv na broj odobrenja" po modelu 97 vrši se zavisno od vrste transakcije na koju se plaćanje odnosi, i to:

1) Kod prenosa administrativnih transfera, element "poziv na broj odobrenja" popunjava se na načiniz čl. 5, 5a i 5b ovog pravilnika, s tim što se, umesto petocifrenog broja korisnika javnih sredstava koji vrši plaćanje, unosi petocifreni broj korisnika javnih sredstava kome se sredstva prenose;

2) Kod uplate javnih prihoda, element "poziv na broj odobrenja" popunjava se u skladu sa pravilnikom koji propisuje uslove i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (u daljem tekstu: Pravilnik o javnim prihodima);

3) Kod prenosa sredstava po osnovu refundacije isplaćenih troškova (bolovanja, akontacije za službena putovanja, zajedničko učešće u troškovima i slično), kao i povraćaja sredstava zbog nerealizovanog posla za koja su ista ranije preneta, ili zbog dva ili više puta prenetih sredstava, u element "poziv na broj odobrenja" unose se podaci iz naloga za isplatu navedenih troškova, odnosno iz naloga za prenos navedenih sredstava, koji ukazuju na dokument koji je osnova za refundaciju sredstava;

4) Kod ostalih uplata, u element "poziv na broj odobrenja", može se, po potrebi, uneti broj dokumenta na osnovu kojeg se vrši plaćanje (npr. broj ugovora, broj fakture, broj polise i drugo).

Član 7

Izuzetno, popunjavanje platnog naloga na način propisan ovim pravilnikom ne odnosi se na platne transakcije na teret podračuna broj 840-1620-21 - Izvršenje budžeta Republike Srbije, koje se vrše prema pravilniku koji propisuje sistem izvršenja budžeta Republike Srbije, kao ni na plaćanja organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njihovih indirektnih korisnika.

Član 8

Platni nalog ispostavljen na platnom instrumentu koji ne sadrži elemente propisane ovim pravilnikom, Odlukom, Pravilnikom o javnim prihodima i drugim propisima, Uprava vraća podnosiocu, a na njegov pisani zahtev, obrazlaže razloge za vraćanje naloga u pisanoj formi istog, odnosno sledećeg radnog dana od dana prijema zahteva.

3. Platne transakcije sa podračuna

Član 9

Platne transakcije sa podračuna izvršavaju se bezgotovinski i gotovinski.

Bezgotovinske platne transakcije vrše se na osnovu platnog naloga ispostavljenog na propisanom platnom instrumentu od strane imaoca podračuna u Upravi, na osnovu instrukcije za plaćanje po osnovu prinudne naplate, po rešenju nadležnog organa, naloga za ispravku greške u platnom prometu, dospelih naknada za pružanje usluga platnog prometa i drugim slučajevima propisanim zakonom.

Platni nalog iz stava 2. ovog člana podnosi se unutrašnjoj jedinici Uprave kod koje korisnik javnih sredstava ima otvoren podračun u materijalnom obliku ili putem elektronskog servisa (osim zahteva za prenos sredstava po osnovu prinudne naplate), odnosno unutrašnja jedinica Uprave sačinjava platni nalog u sledećim slučajevima:

1) prenosom sredstava sa podračuna na podračun transferom odobrenja,

2) direktnim zaduženjem,

3) prenosom sredstava zbog korišćenih platnih kartica i čekova po tekućim računima građana,

4) usluge izvršavanja novčane doznake u okviru istog korisnika javnih sredstava po posebnom zahtevu.

Platne usluge uplate gotovog novca na podračun i isplate gotovog novca sa podračuna vrše se u skladu sa pravilnikom koji propisuje uslove i način plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost i ovim pravilnikom.

Član 10

Ako korisnik javnih sredstava podnosi više platnih naloga, dužan je da uz te naloge:

1) priloži i popis iznosa pojedinačnih platnih naloga i iskaže zbir tih iznosa (specifikacija platnih naloga);

2) iskaže zbir iznosa pojedinačnih platnih naloga koje dostavlja elektronskim putem ili na magnetnom nosiocu u formatu koji je ugovoren sa Upravom.

Član 11

Korisnici javnih sredstava evidentiraju novčane obaveze izmirene asignacijom, cesijom ili na drugi način, u skladu sa propisima, preko podračuna preko kojeg vrše plaćanja najmanje jedanput mesečno.

Uplate javnih prihoda koje su izvršene direktno na račun budžeta, odnosno nisu izvršene preko propisanih uplatnih računa javnih prihoda, evidentiraju se preko tih uplatnih računa najmanje jedanput mesečno.

Član 12

Za naplatu čekova po tekućim računima građana, korisnici javnih sredstava Upravi podnose:

1) čekove građana,

2) specifikaciju čekova po tekućim računima, po trasatima.

3) (brisana)

Sa primljenim čekovima iz stava 1. ovog člana, Uprava postupa na način propisan odlukom koja propisuje obavljanje međubankarskog obračuna čekova po tekućim računima građana.

Član 13

Uprava izvršava platne naloge u transferu odobrenja primljene od korisnika javnih sredstava koji imaju otvoren podračun kod Uprave, kao i naloge koje ispostavlja Uprava na osnovu zakona i dobijenih ovlašćenja, do visine pokrića na tim podračunima, kao i visine pokrića na konsolidovanom računu trezora kojem pripadaju.

Pod pokrićem na podračunu, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumeva se dovoljan iznos sredstava za plaćanja po podnetim nalozima i sastoji se od salda prethodnog dana, uvećanog za zbir svih uplata u toku dana i umanjenog za zbir svih plaćanja izvršenih u toku dana do momenta utvrđivanja pokrića.

Član 14

Platni nalozi koje ispostavljaju korisnici javnih sredstava i Uprava, izvršavaju se prema datumu dospeća, vremenu i redosledu prijema, u toku radnog dana, ako zakonom nije drukčije propisano.

Član 15

U transferu zaduženja, unutrašnja jedinica Uprave kod koje je otvoren podračun korisnika javnih sredstava - dužnika, obavezna je da izvrši nalog za prenos koji je izdao poverilac samo ako joj se, uz nalog, podnese dospela hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenje direktnih zaduženja koje je korisnik budžetskih sredstava - dužnik dao poveriocu. Ukoliko na podračunu korisnika javnih sredstava - dužnika nema dovoljno sredstava za izvršenje celog iznosa sa naloga za prenos dospele hartije od vrednosti, menice (osim menice sa protestom) ili ovlašćenja, Uprava ne izvršava nalog delimično već o tome elektronskom porukom obaveštava Narodnu banku Srbije - Prinudna naplata koja Upravi dostavlja elektronsku poruku o blokadi svih podračuna korisnika javnih sredstava - dužnika koji se vode kod Uprave. Postupak izvršenja naloga za prenos obavlja se u skladu sa odredbama odluke koja propisuje način vršenja prinudne naplate sa računa klijenta.

Član 16

Bezgotovinske uplate ne mogu se vršiti na podračune koje su u Upravi otvorili ostali korisnici javnih sredstava i pravna lica i drugi subjekti koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, osim sredstava koja su odobrena iz budžeta i po osnovu uplate naknade za usluge koje vrši Uprava.

Član 17

Na osnovu primljenih platnih naloga u međubankarskom transferu, Uprava Narodnoj banci Srbije dostavlja:

1) pojedinačne naloge korisnika javnih sredstava za bruto obračun;

2) zbirni nalog za prenos na ukupni iznos pojedinačnih naloga po poslovnim bankama i pojedinačne platne naloge korisnika javnih sredstava za neto obračun.

Nalozi poslati Narodnoj banci Srbije i obračunati nalozi iz stava 1. ovog člana konačni su i neopozivi.

Član 18

Platni nalog za čije plaćanje nisu obezbeđena sredstva evidentira se i izvršava prema vremenu prijema, ako zakonom nije drukčije određeno.

Neizvršeni platni nalog do kraja radnog dana ne prenosi se automatski na izvršenje sledećeg radnog dana, već je podnosilac naloga obavezan da ga ponovo podnese.

4. Prinudna naplata

Član 19

Prinudna naplata sa podračuna korisnika javnih sredstava vrši se saglasno propisima koji regulišu način vršenja prinudne naplate sa računa klijenta i zakonu kojim se uređuje budžetski sistem.

5. Uplate i isplate u gotovom novcu

Član 20

Korisnici javnih sredstava (osim ostalih korisnika javnih sredstava i pravnih lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta) dužni su da gotov novac u dinarima, primljen po bilo kom osnovu, uplate najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema, na svoj podračun otvoren kod Uprave, ili na uplatni račun javnog prihoda, ako je gotov novac primljen po osnovu naplate javnog prihoda.

Uplate gotovog novca ne mogu se vršiti na podračune koje su u Upravi otvorili ostali korisnici javnih sredstava i pravna lica i drugi subjekti koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta korisnici javnih sredstava.

Uplate gotovog novca mogu se vršiti na račune korisnika javnih sredstava koje se vode u poslovnim bankama.

Član 21

Uplatu gotovog novca kod Uprave mogu vršiti fizička lica, korišćenjem naloga za uplatu ili pisane instrukcije koja sadrži sve propisane elemente naloga za uplatu iz Odluke.

Primljenu instrukciju za uplatu gotovog novca u pisanom obliku potpisanu od strane uplatioca, Uprava prihvata, formira nalog za uplatu prema dobijenoj instrukciji i izvršava ga.

Uplate gotovog novca kod Uprave mogu vršiti fizička lica na ime izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda, kao i za izmirivanje obaveza prema korisnicima javnih sredstava, odnosno drugih plaćanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Ako se račun na koji je izvršena uplata u gotovom novcu ne vodi kod Uprave, već kod drugog pružaoca platnih usluga, Uprava je dužna da istog dana, sredstva odobri računu koji se vodi kod drugog pružaoca platnih usluga koji je naveden u nalogu za uplatu.

Član 22

Uz gotovinski nalog za isplatu podnosi se na uvid odgovarajuća dokumentacija predviđena propisima kojima se reguliše plaćanje gotovim novcem.

Član 23

Uplate u gotovom novcu primljene od korisnika javnih sredstava, odnosno pravnih i fizičkih lica, Uprava istog dana evidentira kao zaduženje podračuna gotovine u Upravi i odobrenje podračuna na koji je uplata izvršena, ako se taj podračun vodi kod nje.

Isplate u gotovom novcu, Uprava evidentira kao odobrenje podračuna gotovine u Upravi i zaduženje podračuna sa kojeg je isplata izvršena.

Član 24

Uprava overom na nalogu potvrđuje prijem i izvršenje naloga za uplatu i naloga za isplatu (u najmanje dva primerka), od kojih poslednji primerak zadržava, a ostale overene primerke tog naloga predaje uplatiocu, odnosno isplatiocu.

Primljene i izvršene uplate, odnosno isplate, Uprava evidentira u blagajničkom dnevniku u pojedinačnim iznosima, prema redosledu prijema.

Član 25

Podizanje gotovog novca sa podračuna u iznosu većem od 1.500.000 dinara, osim kada su u pitanju isplate naknada zarada i drugih ličnih primanja na koje se, u skladu sa propisima, plaćaju porezi i doprinosi, korisnici javnih sredstava najavljuju najmanje tri dana pre podizanja, uz naznaku potrebne apoenske strukture.

6. Konsolidovani račun trezora

Član 26

Konsolidacija računa trezora Republike Srbije i lokalnih vlasti vrši se prema prilivu na i odlivu sredstava sa podračuna koji pripadaju tom trezoru umanjena za izvršeno plasiranja sredstava sa konsolidovanog računa tog trezora poslovnim bankama.

Razlika ukupnog dnevnog potražnog i dugovnog prometa podračuna korisnika javnih sredstava koji pripadaju odgovarajućem trezoru uključuje se na konsolidovani račun tog trezora.

Konsolidovanje se vrši za svaki nalog trezora u toku radnog dana.

Nepravilnosti u konsolidaciji konsolidovanog računa trezora Republike Srbije i lokalnih vlasti ispravlja Centrala Uprave ispostavljanjem platnog nalog.

Sredstva konsolidovanog računa trezora Republike Srbije i lokalnih vlasti, konsoliduju se na nivou Sistema konsolidovanog računa trezora koji se vodi kod Narodne banke Srbije.

7. Evidentiranje promena i izveštavanje

Član 27

Dnevne promene po izvršenim nalozima za plaćanje, po svakom podračunu koji se vodi u Upravi, evidentiraju se na tim podračunima po pojedinačnim transakcijama i zbirno (ukupna zaduženja i ukupna odobrenja).

Član 28

Izveštaj o izvršenom platnom prometu (izvod) sadrži dnevne promene na podračunu, i to:

1) naziv unutrašnje jedinice Uprave koja izvod dostavlja, redni broj izvoda i datum promene;

2) broj podračuna, naziv i sedište korisnika javnih sredstava za čiji se podračun izdaje izvod;

3) izveštaj o zaduženju, odnosno odobrenju sa podacima iz pojedinačnih platnih naloga;

4) podatke o stanju sredstava iz prethodnog izveštaja, ukupan iznos promena (duguje i potražuje) i stanje sredstava na dan dostavljanja izvoda;

5) šifra plaćanja;

6) podatak za reklamaciju;

7) svrha doznake;

8) poziv na broj zaduženja i

9) poziv na broj odobrenja.

Izvod iz stava 1. ovog člana, obezbeđuje se korisniku javnih sredstava narednog radnog dana, kao i pregled platnih naloga koji nisu izvršeni.

8. Ispravka greške u platnom prometu

Član 29

Greškom u platnom prometu smatra se nepotpuno ili netačno sprovođenje instrukcija iz platnog naloga nalogodavca, instrukcije za plaćanje po osnovu prinudne naplate, po rešenju nadležnog organa, u izvršenom transferu odobrenja, i to:

1) kada je plaćanje izvršeno primaocu u iznosu većem ili manjem od iznosa iz platnog naloga nalogodavca;

2) kada je platni nalog nalogodavca izvršen dva ili više puta u istom iznosu;

3) kada je plaćanje izvršeno nekom drugom primaocu, a ne onom koji je naznačen u platnom nalogu ili instrukciji nalogodavca;

4) kada je plaćanje izvršeno sa pogrešnog podračuna nalogodavca, a ne sa onog podračuna koji je naznačen u platnom nalogu;

5) nepotpuno ili netačno prenošenje drugog opisnog ili numeričkog podatka suprotno izraženoj nameri platioca.

Ukoliko je platni nalog prosleđen putem elektronskog platnog servisa, greškom u platnom prometu smatra se tehnička greška u sistemu pružaoca platnih usluga, nastala u toku prenosa i obrade takvog platnog naloga.

Član 30

U slučaju kada pružalac platnih usluga pogrešno izvrši transfer odobrenja u korist podračuna korisnika javnih sredstava koji se vodi kod Uprave ili podračuna za uplatu javnih prihoda, podnosi zahtev za povraćaj ili preknjižavanje pogrešno uplaćenih sredstava Upravi.

Za greške iz stava 1. ovog člana, pružalac platnih usluga kod koga je greška nastala, zahtev za povraćaj ili preknjižavanje tih uplata podnosi unutrašnjoj jedinici Uprave, po principu teritorijalne nadležnosti Uprave.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za greške koje nastanu po instrukcijama za plaćanje po osnovu uplata na objedinjeni račun poreza i doprinosa po odbitku, odnosno usluga registracije motornih vozila, pružalac platnih usluga kod koga je greška nastala, zahtev za povraćaj tih prihoda podnosi Centrali Uprave.

Član 31

Zahtev za povraćaj ili preknjiženje pogrešno izvršenog platnog naloga, odnosno instrukcija (u daljem tekstu: reklamacija) sadrži opis nastale greške, identifikaciju naloga za reklamaciju i druge podatke koji doprinose bržem otkrivanju i otklanjanju greške kao što su:

1) datum izvršenja naloga;

2) iznos;

3) naziv i broj računa, odnosno podračuna platioca i primaoca;

4) podatak za reklamaciju (ukoliko je neophodan za identifikaciju naloga);

5) poziv na broj zaduženja;

6) poziv na broj odobrenja,

7) račun platioca iz platnog naloga ili račun pružaoca platnih usluga na koji treba izvršiti povraćaj;

8) druge podatke koji doprinose bržem otkrivanju i otklanjanju greške.

Uz reklamaciju, pružalac platnih usluga dostavlja kao dokaz o nastaloj grešci sledeću dokumentaciju:

1) original ili overenu kopiju platnog naloga uplatioca ili drugi dokument koji dokazuje nameru platioca za izvršenje plaćanja, odnosno štampu elektronskih naloga, ukoliko je ispostavljen elektronski platni nalog;

2) izveštaj o promenama i stanju sredstava na računu (izvod), u delu koji se odnosi na zahtev;

3) drugi dokument kojim se dokazuje nastala greška (protokol izvršenja Narodne banke Srbije kod naloga prinudne naplate i sl.).

O primljenim reklamacijama Uprava vodi evidenciju koja sadrži podatke:

1) datum prijema;

2) naziv podnosioca zahteva;

3) broj računa platioca i primaoca;

4) račun na koji je trebalo da se uplati;

5) iznos;

6) tip greške;

7) datum rešavanja zahteva;

8) napomena.

Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se putem elektronske pošte u PDF formatu potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom ili preko poštanskog operatora u kom slučaju mora biti svojeručno potpisan.

Član 32

Po prijemu reklamacije iz člana 31. ovog pravilnika Uprava odmah preduzima mere za njeno otklanjanje, kontroliše opravdanost zahteva i ukoliko je zahtev opravdan, preduzima mere za ispravku greške. U suprotnom, nepotpune, netačne i neosnovane zahteve vraća podnosiocu uz obrazloženje razloga vraćanja.

Unutrašnja jedinice Uprave kod koje se vodi podračun primaoca kome su sredstva pogrešno doznačena, odnosno Centrala, u slučajevima iz člana 30. stav 3. ovog pravilnika, na osnovu dokaza iz člana 31. stav 2. ovog pravilnika, ispituje nastalu grešku i u slučaju kada utvrdi da je reklamacija osnovana, dužna je da takva sredstva vrati platiocu iz platnog naloga ili na račun pružaoca platnih usluga, navedenog u reklamaciji.

Primalac kome su greškom doznačena sredstva u smislu člana 29. ovog pravilnika (tuđa sredstva na podračunu), ne sme raspolagati tako dobijenim sredstvima.

Povraćaj sredstava po osnovu reklamacije ima prioritet u odnosu na sva druga plaćanja sa podračuna sa kojeg se vrši povraćaj.

Član 33

Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih sredstava, po rešenjima nadležnih organa, vrši unutrašnja jedinica Uprave, ispostavljanjem internog naloga za prenos, na teret uplatnih računa javnih prihoda ili podračuna korisnika javnih sredstava, u korist podračuna koji je pružalac platnih usluga naveo u reklamaciji.

Interni nalog iz stava 1. ovog člana potpisuje ovlašćeno lice unutrašnje jedinice Uprave.

Član 34

Ako se pri obradi podataka upisanih u nalogu kojim je izvršena uplata javnih prihoda unese pogrešan uplatni račun javnih prihoda, opština, odnosno teritorija ili PIB, pružalac platnih usluga može podneti zahtev za preknjižavanje javnih prihoda, po kojem nadležna unutrašnja jedinica Uprave postupa na način propisan ovim pravilnikom.

Po prijemu reklamacije iz stava 1. ovog člana, unutrašnja jedinica Uprave odmah, a najkasnije sutradan, vrši preknjižavanje, ispostavljanjem internog naloga za prenos sredstava.

Član 35

U slučaju kada Uprava pogrešno izvrši transfer odobrenja u korist podračuna, odnosno računa koji se vode u Upravi ili kod drugih pružaoca platnih usluga, unutrašnja jedinica Uprave podnosi nadležnoj unutrašnjoj jedinici Uprave ili drugom pružaocu platnih usluga primaoca, zahtev za povraćaj pogrešno doznačenih sredstava, sa dokumentacijom iz člana 31. stav 2. ovog pravilnika.

O poslatim zahtevima za reklamacijom svojih grešaka pružaocima platnih usluga, unutrašnja jedinica Uprave vodi evidenciju koja sadrži podatke:

1) datum podnošenja zahteva;

2) naziv pružaoca platnih usluga;

3) datum greške;

4) broj podračuna platioca i primaoca;

5) račun na koji je trebalo da se uplati;

6) iznos;

7) tip greške;

8) datum rešavanja zahteva;

9) napomena.

Unutrašnja jedinica Uprave koja u transferu odobrenja izvrši plaćanje nekom drugom primaocu kod drugog pružaoca platnih usluga, a ne onom koji je naznačen u platnom nalogu platioca, ili izvrši plaćanje sa nekog drugog računa koji je otvoren u Upravi, a ne sa onog koji je naznačen u platnom nalogu platioca, odnosno koja doznači manji ili veći iznos primaocu od iznosa iz platnog naloga platioca, dužna je da nastalu grešku u platnom prometu ispravi u skladu sa ovim pravilnikom i instrukcijom iz primljenog platnog naloga.

U slučajevima iz stava 3. ovog člana, unutrašnja jedinica Uprave prethodno nadoknađuje sredstva korisniku javnih sredstava na teret privremenog podračuna unutrašnje jedinice za greške u platnom prometu.

9. Završne odredbe

Član 36

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora ("Službeni glasnik RS", br. 92/02, 100/03 i 10/04).

Član 37

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopuni
Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora

("Sl. glasnik RS", br. 91/2020)

Član 4

Šifarnik mapiranja šifre programske klasifikacije za autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (Prilog 1) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora

("Sl. glasnik RS", br. 152/2020)

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora

("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

 

Prilog 1

 

ŠIFARNIK MAPIRANJA ŠIFRE PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Slovna oznaka

Program

Šifra

Naziv

A

1

1101

STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

B

2

1102

KOMUNALNE DELATNOSTI

V

3

1501

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

G

4

1502

RAZVOJ TURIZMA

D

5

0101

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

E

6

0401

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Z

7

0701

ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

I

8

2002

PREDŠKOLSKO VASPITANJE

J

9

2003

OSNOVNO OBRAZOVANJE

K

10

2004

SREDNJE OBRAZOVANJE

L

11

0902

SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA

M

12

1801

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

N

13

1201

RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA

O

14

1301

RAZVOJ SPORTA I OMLADINE

P

15

0602

OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE

R

16

2101

POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE

S

17

0501

ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE