Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KVALITETU OSVEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA

("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 i 124/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi u pogledu kvaliteta osvežavajućih bezalkoholnih pića (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, hemijska i senzorska svojstva sirovina, kao i vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih sastojaka koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda; deklarisanje i označavanje proizvoda, kao i druge dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

Za proizvode koji su srodni proizvodima iz člana 1. ovog pravilnika, a za koje nisu propisani zahtevi kvaliteta ovim pravilnikom shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika.

Član 2

Subjekt u poslovanju hranom pre početka proizvodnje donosi proizvođačku specifikaciju, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane.

Proizvođačka specifikacija iz stava 1. ovog člana sadrži: evidencijski broj; datum donošenja; naziv proizvoda i trgovačko ime (ako ga proizvod ima); kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje; podatke o sirovini i dodatim sastojcima; podatke o učešću osnovnih sastojaka; izveštaj o izvršenom ispitivanju kvaliteta (fizička, hemijska i senzorska svojstva); datum početka proizvodnje, kao i podatke iz deklaracije.

Član 3

Proizvodi se dobijaju posebnim tehnološkim postupkom od vode za piće ili prirodne mineralne vode ili prirodne izvorske vode, kojoj se mogu dodavati sastojci: arome, šećeri, hidrolizati skroba, biljni ekstrakti, voćni sok, koncentrisani voćni sok, sok od povrća, žita i proizvodi od žita, soja i proizvodi od soje, hmelj i proizvodi od hmelja, surutka, vitamini, mineralne soli, kao i drugi sastojci u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje bezbednost hrane i upotreba sastojaka, sa ili bez dodatka ugljen-dioksida.

U proizvodnji proizvoda mogu se koristiti aditivi u skladu sa propisom kojim se uređuju prehrambeni aditivi.

Član 4

Koncentrovana mešavina dva ili više sastojaka iz člana 3. ovog pravilnika koja služi za proizvodnju proizvoda, stavlja se u promet pod nazivom bazna, odnosno osnovna sirovina za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića.

Količina aditiva u baznoj sirovini iz stava 1. ovog člana, posle rastvaranja, a prema uputstvu na deklaraciji, ne može biti veća od dozvoljene količine tog aditiva, uređena propisom kojim se uređuju prehrambeni aditivi.

Član 5

Proizvodi se mogu proizvoditi i stavljati u promet pod sledećim nazivom:

1) osvežavajuće bezalkoholno piće;

2) osvežavajuće bezalkoholno piće sa voćnim sokom;

3) voda sa aromom;

4) soda voda;

5) sirup za osvežavajuće bezalkoholno piće;

6) prašak za osvežavajuće bezalkoholno piće;

7) tableta za osvežavajuće bezalkoholno piće;

8) energetsko piće;

9) osvežavajuće bezalkoholno piće sa mineralnim solima;

10) ledeni čaj.

Proizvodi iz stava 1. ovog člana mogu se proizvoditi sa nižom energetskom vrednošću.

Nazivi proizvoda iz stava 1. ovog člana mogu se dopuniti rečima "sa ukusom" i navesti karakterističan ukus proizvoda (npr.: "osvežavajuće bezalkoholno piće sa ukusom limuna" i sl.) ili se mogu dopuniti rečju "sa" uz navođenje naziva dodatka (npr.: "osvežavajuće bezalkoholno piće sa sojom, mlekom, medom" i sl.).

Član 6

Proizvodi treba da ispunjavaju sledeće zahteve kvaliteta:

1) da senzorna svojstva odgovaraju nazivu proizvoda iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika;

2) da sadrže najviše 0,5% v/v etanola;

3) da sadrže najviše 250 mg/l kofeina, ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano za pojedine proizvode;

4) da sadrže najviše 85 mg/l kinina, ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano za pojedine proizvode;

5) da sadrže najmanje 2 g/l ugljen-dioksida, ako se radi o gaziranim proizvodima.

Član 7

Proizvod koji na deklaraciji ima oznaku "bez kofeina" može da sadrži najviše 0,5 mg/l kofeina.

Proizvod koji na deklaraciji ima oznaku "tonik", treba da sadrži najmanje 15 mg/l kinina.

Član 8

Ako se proizvod iz člana 5. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 8), 9) i 10) ovog pravilnika stavlja u promet bez ugljen-dioksida ili sa manje od 2 g/l ugljen-dioksida, naziv tog proizvoda može da sadrži reč: "negazirano".

Član 9

Osvežavajuće bezalkoholno piće sa voćnim sokom treba da sadrži najmanje 6% m/m voćnog soka od citrus voća, odnosno najmanje 10% m/m soka od ostalih vrsta voća.

Proizvod iz stava 1. ovog člana pored voćnog soka može da sadrži i druge sastojke iz člana 3. ovog pravilnika.

Naziv proizvoda iz stava 1. ovog člana, treba da se dopuniti podatkom o minimalnom sadržaju voćnog soka, odnosno voćnog pirea, mešavine voćnog soka i pirea, kao i mešavine više vrsta sokova od voća i povrća. Ovaj podatak se navodi u istom vidnom polju kao i naziv tog proizvoda.

Na deklaraciji proizvoda iz stava 1. ovog člana, sadržaj voćnog soka, voćnog pirea, njihovih mešavina, kao i mešavina više vrsta sokova od voća i povrća, deklariše se tako što se u spisku sastojaka navode sve vrste upotrebljenih sokova i pirea, po opadajućem redosledu, a na osnovu njihove mase upotrebljene u proizvodnji tog proizvoda.

Član 10

Voda sa aromom je proizvod dobijen od prirodne mineralne vode ili prirodne izvorske vode sa dodatkom odgovarajućih aroma.

Vodi sa aromom mogu da se dodaju vitamini i/ili minerali.

Na deklaraciji vode sa aromom, u nazivu proizvoda navodi se podatak o vrsti vode i vrsti arome (npr.: "prirodna mineralna voda sa aromom limuna"), a ukoliko su dodati vitamini i/ili minerali, u nazivu proizvoda se navodi i taj podatak.

Član 11

Soda voda je proizvod dobijen direktnom impregnacijom vode za piće, ugljen-dioksidom.

Član 12

Sirup za osvežavajuće bezalkoholno piće je proizvod viskozne strukture dobijen odgovarajućim postupkom iz člana 3. ovog pravilnika.

Sirup za osvežavajuća bezalkoholna pića koji se stavlja u promet, treba da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ima ujednačenu sirupastu konzistenciju bez pojave raslojavanja;

2) da razblažen vodom, prema uputstvu za upotrebu datom na deklaraciji, ispunjava zahteve kvaliteta propisane ovim pravilnikom.

Član 13

Prašak za osvežavajuća bezalkoholna pića je proizvod čijim se rastvaranjem u vodi, sa ili bez dodatka šećera i/ili zaslađivača, prema uputstvu za upotrebu datom na deklaraciji, dobija proizvod koji ispunjava zahteve kvaliteta propisane ovim pravilnikom.

Član 14

Tableta za osvežavajuća bezalkoholna pića je proizvod čijim se rastvaranjem u vodi, sa ili bez dodatka šećera i/ili zaslađivača, prema uputstvu za upotrebu datom na deklaraciji, dobija proizvod koji ispunjava zahteve kvaliteta propisane ovim pravilnikom.

Član 15

Energetsko piće je proizvod dobijen odgovarajućim postupkom iz člana 3. ovog pravilnika, treba da ispunjava zahteve iz člana 6. tač. 1), 2) i 5) ovog pravilnika.

Energetsko piće može da sadrži najviše 400 mg/l kofeina.

Deklaracija za energetsko piće, pored dodatnih podataka - navoda, uređenih propisom kojim se uređuje deklarisanje označavanje i reklamiranje hrane, treba da sadrži i navod sledeće sadržine: "Ne preporučuje se osobama sa srčanim tegobama i osobama preosetljivim na kofein" i "Ne preporučuje se konzumiranje sa alkoholom", kao i podatak o dozvoljenom dnevnom unosu. Navodi treba da se nalaze u istom vidnom polju u kome se nalazi naziv proizvoda i trebaju biti napisani slovima čija veličina uređena propisom kojim se uređuje deklarisanje označavanje i reklamiranje hrane.

Član 16

Osvežavajuće bezalkoholno piće sa mineralnim solima je proizvod dobijen odgovarajućim postupkom iz člana 3. ovog pravilnika uz dodatak mineralnih soli, koji treba da ispunjava zahteve iz člana 6. tač. 1), 2), 3) i 4) ovog pravilnika.

Ukupan sadržaj mineralnih soli u proizvodu iz stava 1. ovog člana, ne može biti manji od 1000 mg/l, pri čemu sadržaj kalijuma ne treba da bude veći od sadržaja natrijuma.

Osvežavajuće bezalkoholno piće sa mineralnim solima može da sadrži jedan ili više minerala, u količinama utvrđenim u Tabeli - Sadržaj minerala.

Tabela: Sadržaj minerala

Naziv

Dozvoljena količina u mg/l

Natrijum

300–1500

Kalijum

100–500

Magnezijum

najmanje 5

Kalcijum

10–100

Hlorid

300–1500

Deklaracija proizvoda iz stava 1. ovog člana koji sadrži natrijum iznad 1000 mg/l treba da sadrži navod sledeće sadržine: "Proizvod se ne sme upotrebljavati kod preporučene ishrane sa redukovanim sadržajem natrijuma". Navod treba da se nalazi u istom vidnom polju u kome se nalazi naziv proizvoda i treba biti napisan slovima čija je veličina uređena propisom kojim se uređuje deklarisanje označavanje i reklamiranje hrane.

Član 17

Ledeni čaj je osvežavajuće bezalkoholno piće sa ekstraktom čaja, a moguće je i dodavanje biljnih ekstrakta i drugih sastojaka iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 18

Proizvodi se stavljaju u promet u originalnom pakovanju i treba da budu deklarisan, u skladu sa ovim pravilnikom i propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.

Član 19

Zahtevi ovog propisa se ne primenjuju na osvežavajuće bezalkoholna pića koje su zakonito stavljene na tržište, ostalih zemalja Evropske unije ili Turske, odnosno zakonito proizvedeni u državi potpisnici EFTA Sporazuma, ukoliko proizvod ispunjava zahteve bezbednosti i zaštite drugog javnog interesa ekvivalentne zahtevima koji su propisani ovim pravilnikom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, može se ograničiti stavljanje na tržište ili povući sa tržišta proizvod iz stava 1. ovog člana, ukoliko se posle sprovedenog postupka iz Uredbe EZ broj 764/2008, utvrdi da takav proizvod ne može da ispuni zahteve ekvivalentne zahtevima koji su propisani ovim propisom.

Član 20

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za osvežavajuća bezalkoholna pića ("Službeni list SCG", broj 18/06 i "Službeni glasnik RS", broj 43/13 - dr. pravilnik).

Član 21

Onaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 15. juna 2018. godine, osim člana 19. koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o kvalitetu osvežavajućih bezalkoholnih pića

("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".