Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

("Sl. glasnik RS", br. 73/2016, 45/2018, 49/2023 i 73/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i standardi za finansiranje (u daljem tekstu: cena usluga) ustanova koje obavljaju delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju (u daljem tekstu: škola).

Član 2

Školi se za ostvarivanje školskog programa i godišnjeg plana rada škole obezbeđuju sredstva na osnovu utvrđene cene usluga, pod uslovima i u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Cena usluga, obuhvata sredstva za plate, dodatke zaposlenih i socijalne doprinose na teret poslodavca, koja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, kao i druge tekuće rashode (materijalne troškove), za koje se sredstva obezbeđuju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Ukoliko škola ima status resursnog centra, cena usluga iz stava 2. ovog člana obuhvata i sredstva koja su neophodna za rad centra, a koja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije i budžeta jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Cena usluga utvrđuje se i obračunava na početku svake školske godine.

Izmena cene usluga može se vršiti tokom školske godine, kada nastupe promene nekog od elemenata na osnovu kojih je utvrđena cena usluga, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Član 3

Utvrđivanje cene usluga vrši se na osnovu broja radnih sati, odnosno broja zaposlenih za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole, školskog programa, veličine školskog objekta, opremljenosti škole, broja odeljenja i učenika, ukupnog broja zaposlenih, stepena njihovog obrazovanja i materijalnih troškova.

Škola dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) - nadležnoj školskoj upravi najkasnije do 16. septembra tekuće školske godine, Izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

Član 4

Cena po elementima iskazuje se po odeljenju, grupi, vaspitnoj grupi pripremnog predškolskog programa u školi koja je verifikovana za ostvarivanje tog programa ili učeniku, u godišnjem, odnosno mesečnom iznosu.

Odeljenje se deli na grupe za predmete koji su predviđeni nastavnim planom i programom.

Veličina škole

Član 5

Škola se organizuje sa najmanje osam odeljenja.

Izuzetno, škola se može organizovati sa manje od osam odeljenja, uz saglasnost Ministarstva, i to: na prigraničnom i planinskom području, kad zbog malog broja učenika, nepostojanja putne mreže (kojom se mogu kretati putnička vozila) i velike udaljenosti između naselja nije moguće, na racionalan i ekonomičan način, organizovati školu sa najmanje osam odeljenja.

II MERILA U POGLEDU UTVRĐIVANJA BROJA ZAPOSLENIH

Član 6

Broj izvršilaca u nastavi za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole utvrđuje se na osnovu:

1) ukupnog fonda časova nastave predviđenog nastavnim planom i programom i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada u okviru 40-to časovne radne nedelje;

2) broja odeljenja i grupa utvrđenih godišnjim planom rada;

3) broja nastavnih nedelja predviđenih pravilnikom kojim se uređuje kalendar obrazovno-vaspitnog rada;

4) pravilnika kojim se uređuje norma časova neposrednog rada nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj i srednjoj školi;

5) broja vanrednih učenika koji školu pohađaju besplatno po konkursu Ministarstva, odnosno uz saglasnost Ministarstva.

6) (brisana)

Broj izvršilaca u nastavi utvrđuje se tako što se ukupan godišnji fond časova nastave po odeljenju ili grupi, podeli sa nedeljnom normom časova nastavnika (redovna nastava) i brojem nastavnih nedelja.

Član 7

Vaspitna grupa predškolskog programa u školi koja je verifikovana za ostvarivanje tog programa može imati do desetoro dece, a kada vaspitnu grupu čine deca sa smetnjama koje se manifestuju istovremeno u nekoliko oblasti, usled čega se dete suočava sa brojnim preprekama u zadovoljenju osnovnih potreba i potrebna im je najkompleksnija podrška, vaspitna grupa za predškolski program ima do šestoro dece.

U osnovnoj, odnosno srednjoj školi odeljenje istog razreda može da ima do dvanaest učenika.

U osnovnoj, odnosno srednjoj školi kada odeljenje čine učenici sa smetnjama koje se manifestuju istovremeno u nekoliko oblasti, usled čega se učenik suočava sa brojnim preprekama u zadovoljenju osnovnih potreba i potrebna im je najkompleksnija podrška, odeljenje istog razreda ima do šest učenika.

U školi koja ostvaruje program osnovnog obrazovanja i vaspitanja, isključivo za učenike na dužem kućnom ili bolničkom lečenju, odeljenje za učenike na bolničkom lečenju formira se od broja učenika koji se leče na tom bolničkom odeljenju, a u skladu sa ovim pravilnikom.

Obrazovno-vaspitni rad u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja može da se organizuje i u kombinovanom odeljenju.

Kombinovano odeljenje sastavljeno od učenika dva razreda može da ima do osam učenika, a odeljenje od tri ili četiri razreda do šest učenika.

Izborni predmet se ostvaruje na nivou celog odeljenja. Ako se formiraju grupe za učenike istog ili različitih odeljenja, minimalan broj učenika je četiri. Izuzetno, grupa za isti izborni predmet može se formirati i na nivou različitih razreda, s tim da je minimalni broj učenika četiri.

Za grupu sa manjim brojem učenika od četiri potrebna je saglasnost Ministarstva.

Program rehabilitacionog, korektivnog i stimulativnog rada može da se ostvaruje individualno ili u grupi.

Pružanje dodatne podrške u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u razvoju u vaspitnoj grupi, odnosno u školi u redovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja i porodici od strane škole, kao i škole koja ima učenike sa smetnjama u razvoju, može da se ostvaruje individualno ili u grupi.

Za pripadnike nacionalnih manjina nastavni plan i program ostvaruje se i na maternjem jeziku ili dvojezično, u skladu sa zakonom.

Član 8

Broj izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora, poslovima stručnog saradnika i drugih zaposlenih u školi utvrđuje se na osnovu broja odeljenja ili grupa, broja učenika i broja obroka, veličine i vrste školskog prostora, načina grejanja i površine koja se greje.

Za priznavanje drugačijeg broja izvršilaca od broja utvrđenog ovim pravilnikom, škola se obraća Ministarstvu, radi dobijanja saglasnosti.

Direktor i pomoćnik direktora

Član 9

Škola ima direktora.

Škola od 16 do 23 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora škole.

Škola od 24 do 31 odeljenja ima jednog izvršioca na poslovima pomoćnika direktora škole.

Škola od 32 do 39 odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora škole.

Škola sa 40 i više odeljenja ima dva izvršioca na poslovima pomoćnika direktora škole.

Škola sa domom ostvaruje pravo na uvećanje broja izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora škole za 0,15 izvršilaca na osam vaspitnih grupa.

Škola koja je stekla status resursnog centra ostvaruje pravo na uvećanje broja izvršilaca na poslovima pomoćnika direktora škole za jednog izvršioca.

Stručni saradnici

Član 10

Škola ima jednog izvršioca na poslovima stručnog saradnika.

Škola od osam do 15 odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika škole.

Škola od 16 do 23 odeljenja ima dva izvršioca na poslovima stručnog saradnika škole.

Škola od 24 do 31 odeljenja ima 2,5 izvršilaca na poslovima stručnog saradnika škole.

Škola sa 32 i više odeljenja ima tri izvršioca na poslovima stručnog saradnika škole.

Škola sa domom ostvaruje pravo na uvećanje broja izvršilaca na poslovima stručnog saradnika škole za 0,15 izvršilaca na osam vaspitnih grupa.

Član 11

Škola sa 15 i manje odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima bibliotekara škole.

Škola od 16 i više odeljenja ima 1 izvršioca na poslovima bibliotekara škole.

Škola sa domom ostvaruje pravo na uvećanje izvršilaca na poslovima bibliotekara škole za 0,15 izvršilaca na osam vaspitnih grupa.

Član 12

Srednja škola do osam odeljenja u kojima se po nastavnom planu i programu realizuje praktična nastava ima 0,5 izvršioca na poslovima organizacije praktične nastave.

Srednja škola od devet do 15 odeljenja u kojima se po nastavnom planu i programu realizuje praktična nastava ima po 0,0625 izvršilaca na poslovima organizacije praktične nastave više po svakom odeljenju preko osam.

Srednja škola od 16 do 24 odeljenja u kojima se po nastavnom planu i programu realizuje praktična nastava ima jednog izvršioca na poslovima organizacije praktične nastave.

Broj pomoćnih nastavnika utvrđuje se na osnovu nastavnog programa za odgovarajuće područje rada i obrazovni profil.

Škola ima pravo na jednog pomoćnog nastavnika za 44 časa vežbi ili 52 časa praktične nastave koja se izvodi u školi, radionici ili na školskoj ekonomiji.

Broj pomoćnih nastavnika povećava se, odnosno smanjuje proporcionalno povećanju, odnosno smanjenju broja časova vežbi, odnosno praktične nastave.

Član 12a

Škola koja je stekla status resursnog centra može da na poslovima koje obavlja resursni centar angažuje zaposlenog koji je zasnovao radni odnos u toj školi sa punim ili nepunim radnim vremenom.

Školi koja je stekla status resursnog centra priznaje se jedan izvršilac za ostvarena 24 sata na poslovima resursnog centra u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje rad resursnog centra.

Broj priznatih izvršilaca se povećava proporcionalno povećanju broja ostvarenih sati na poslovima resursnog centra.

Drugi zaposleni u školi

Član 13

Škola ima jednog izvršioca na poslovima sekretara.

Škola ima jednog izvršioca na poslovima šefa računovodstva (samostalnog finansijsko računovodstvenog saradnika, odnosno diplomiranog ekonomistu za finansijsko računovodstvene poslove).

Škola od 16 do 23 odeljenja ima 0,5 izvršilaca na poslovima administrativno-finansijskog radnika škole.

Škola od 24 do 31 odeljenja ima jednog izvršioca na poslovima administrativno-finansijskog radnika škole.

Škola od 32 do 39 odeljenja ima 1,5 izvršilaca na poslovima administrativno-finansijskog radnika škole.

Škola sa 40 i više odeljenja ima dva izvršioca na poslovima administrativno-finansijskog radnika škole.

Škola sa domom ostvaruje pravo na uvećanje izvršilaca na poslovima administrativno-finansijskog radnika škole za 0,15 izvršilaca na osam vaspitnih grupa.

Član 14

Škola sa domom učenika za pripremanje tri obroka dnevno (doručak, ručak, večera) ima jednog izvršioca na poslovima kuvara za 60 učenika.

Škola sa domom ima jednog izvršioca na poslovima za serviranje jednog obroka za 360 učenika.

Škola za pripremanje i serviranje jednog obroka ima jednog zaposlenog za 180 učenika ili jednog izvršioca na poslovima za serviranje jednog obroka za 360 učenika.

Škola sa celodnevnom nastavom i produženim boravkom za pripremanje i serviranje jednog obroka ima jednog izvršioca na 180 učenika ili jednog izvršioca na poslovima servirke za serviranje jednog obroka na 360 učenika.

Broj zaposlenih na ovim poslovima smanjuje se i povećava po načelu srazmernosti (koji je određen brojem učenika i brojem obroka).

Član 15

Škola veličine od 2.000 do 5.000 kvadratnih metara ima jednog izvršioca na poslovima održavanja objekta, opreme i grejanja škole i ostvaruje pravo na uvećanje broja izvršilaca u zavisnosti od načina grejanja i površine koja se greje.

Škola veličine preko 5.000 kvadratnih metara ima dva izvršioca na poslovima održavanja objekta, opreme i grejanja škole i ostvaruje pravo na uvećanje broja izvršilaca u zavisnosti od načina grejanja i površine koja se greje.

Škola čija je površina manja od 2.000 kvadratnih metara utvrđuje broj izvršilaca na poslovima održavanja objekta, opreme i grejanja škole smanjenjem po načelu srazmernosti (koji je određen površinom) i ostvaruje pravo na uvećanje broja izvršilaca u zavisnosti od načina grejanja i površine koja se greje.

Uvećanje broja izvršilaca iz st. 1 - 3. ovog člana je:

1) za 1 izvršioca na 3.500 m2, ukoliko škola ima sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna i gasovita goriva;

2) za 1 izvršioca na 1.000 m2, ukoliko škola ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva.

Uvećanje broja izvršilaca iz stava 4. tač. 1) i 2) ovog člana utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena površinom koja se greje).

Izuzetno, škole sa grejnim pećima, uvećanje broja izvršilaca iz st. 1-3. ovog člana, ostvaruju prema broju odeljenja, i to:

1) za 1 izvršioca na 16 odeljenja, ukoliko se škola greje pećima na tečna goriva;

2) za 1 izvršioca na 8 odeljenja, ukoliko se škola greje pećima na čvrsta goriva,

Uvećanje broja izvršilaca iz stava 6. tač. 1) i 2) ovog člana utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena brojem odeljenja).

Škola koja ostvaruje program srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju na 12 odeljenja ima 0,25 izvršilaca za održavanje mašina, instrumenata i instalacija, a na svako naredno odeljenje 0,0625 izvršilaca više, a najviše jednog izvršioca.

Član 16

Broj zaposlenih na poslovima održavanja higijene u školi utvrđuje se u zavisnosti od veličine i vrste školskog prostora i načina grejanja.

Škola ima jednog zaposlenog na poslovima održavanja higijene u školi na:

1) 450 m2 školskog prostora za škole sa centralnim sistemom grejanja;

2) 400 m2 školskog prostora za škole sa grejnim pećima.

Broj izvršilaca iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena površinom školskog prostora).

Izuzetno, škola sa domom, koja ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u dve smene, ima pravo na uvećanje broja izvršilaca na poslovima održavanja higijene za 20%.

Član 17

Broj zaposlenih u školi može se uvećati u sledećim slučajevima:

1) škola sa celodnevnom nastavom ima dva izvršioca po odeljenju celodnevne nastave;

2) škola sa produženim boravkom ima jednog izvršioca po svakoj grupi produženog boravka;

3) škola sa domom ima jednog vaspitača po svakoj vaspitnoj grupi;

4) škola ima jednog saradnika za izradu didaktičkih sredstava i pomagala za učenike sa senzomotoričkim smetnjama;

5) škola ima jednog medicinskog tehničara i jednu medicinsku sestru-negovateljicu na 50 učenika. Izuzetno, škola sa domom ostvaruje pravo na uvećanje broja izvršilaca na poslovima medicinskog tehničara ili medicinsku sestru-negovateljicu za 0,5 izvršilaca na 50 učenika;

6) škola koja organizuje nastavu za učenike na dužem kućnom i bolničkom lečenju ima 0,3 izvršioca po učeniku na kućnom lečenju i jednog izvršioca za bolničko odeljenje. Izuzetno, škola koja ostvaruje program osnovnog obrazovanja i vaspitanja, isključivo za učenike na dužem kućnom ili bolničkom lečenju, ostvaruje pravo na 0,5 izvršilaca po učeniku na kućnom lečenju;

7) škola sa domom ima jednog izvršioca na poslovima ekonoma - magacionera;

8) škola sa domom ima jednog izvršioca na poslovima garderoberke i jednog izvršioca na poslovima peglerke-pralje.

Škola ima pravo na pedagoškog, odnosno andragoškog asistenta, uz saglasnost Ministarstva, u skladu sa zakonom.

III MERILA U POGLEDU MATERIJALNIH TROŠKOVA U ŠKOLI

Član 18

Materijalni i drugi troškovi rada u školi utvrđuju se u zavisnosti od vrste, namene i cene materijala i usluga.

Materijalni i drugi troškovi utvrđuju se za školu kao celinu ili po odeljenju, vaspitnoj grupi, po pravilu, u fizičkim jedinicama (kg. T, m.m2, komad i sl.).

Troškovi nastave

Član 19

Materijalni troškovi nastave u osnovnoj školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju određuju se u visini od 2,5% bruto zarada zaposlenih, ukoliko zakonom ili drugim propisom nije drukčije utvrđeno.

Član 20

Sredstva za materijalne troškove nastave u srednjim školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju utvrđuju se u visini od 5%, a za stručne škole koje imaju sopstvene radionice za praktičnu nastavu u iznosu od 7% u odnosu na sredstva za bruto plate zaposlenih u školi.

Materijalni troškovi nastave mogu biti veći u područjima rada i obrazovnim profilima koji zahtevaju veća sredstva za praktičnu nastavu učenika, pa se sredstva uvećavaju u odnosu na iznos predviđen stavom 1. ovog člana za:

1) 10% u području rada Saobraćaj (obrazovni profil: vozač motornih vozila);

2) 10% u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane (obrazovni profili: rukovalac - mehaničar poljoprivredne tehnike, tehničar poljoprivredne tehnike, poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar);

3) 5% u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita (obrazovni profili: zubni tehničar, farmaceutski tehničar i laboratorijski tehničar);

4) 5% u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo (svi obrazovni profili);

5) 5% u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane (svi obrazovni profili osim: rukovalac - mehaničar poljoprivredne tehnike, tehničar poljoprivredne tehnike, poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar);

6) 5% u području rada Mašinstvo i obrada metala i Elektrotehnika (trogodišnji obrazovni profili);

7) 5% u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam (za obrazovne profile: kuvar i poslastičar);

8) 5% u području rada Geodezija i građevinarstvo (trogodišnji obrazovni profili);

9) 5% u području rada Tekstilstvo i kožarstvo (svi obrazovni profili);

10) 5% u području rada Šumarstvo i obrada drveta (svi obrazovni profili);

11) 5% u području rada Lične usluge (svi obrazovni profili).

Član 21

Troškovi za izvođenje praktične nastave u području rada Saobraćaj utvrđuju se na osnovu cene benzina pomnožene sa količinom neophodnom za obuku učenika (2,5 litara po času).

Troškovi za izvođenje praktične nastave u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane utvrđuju se na osnovu cene dizel goriva pomnožene sa količinom neophodnom za obuku učenika (2,5 litara po času).

Troškovi električne energije

Član 22

Troškovi električne energije utvrđuju se po odeljenju, vaspitnoj grupi, ili učeniku, na osnovu količine i cene električne energije, i to:

1) za osvetljenje 500 kWh godišnje, ukoliko škola radi u jednoj smeni;

2) za pripremu hrane 1200 kWh godišnje;

3) za pokretanje instalacija za grejanje 360 kWh godišnje za grejni sistem;

4) za druge namene 200 kWh godišnje.

Školi koja za osvetljenje koriste fluorescentne umesto običnih sijalica troškovi električne energije umanjuju se za tri puta.

Školi koja radi u dve ili više smena troškovi električne energije uvećavaju se za 50%.

Troškovi vode

Član 23

Troškovi vode utvrđuju se u zavisnosti od namene, količine i cene vode u određenom periodu.

Školi čiji su objekti priključeni na mesnu (gradsku) vodovodnu mrežu, za održavanje higijene objekta i opreme, higijene učenika i radnika i za piće utvrđuju se 0,5 m3 vode po odeljenju, vaspitnoj grupi ili klasi dnevno, odnosno 183 m3 godišnje.

Ukoliko škola ima sistem grejanja na paru količina vode uvećava se za 50% u odnosu na količinu vode iz stava 2. ovog člana.

Školi za fiskulturnom salom uvećava se količina vode za 10% u odnosu na količinu vode st. 2. i 3. ovog člana.

Školi sa sopstvenim bazenom uvećava se pojedinačno količina vode zavisno od veličine bazena i učestalosti promene vode u bazenu.

Troškovi grejanja

Član 24

Troškovi grejanja u školi utvrđuju se na osnovu količine goriva, površine prostora koji se greje, dužine grejne sezone i cene goriva franko isporuka školi.

Školi čiji su objekti priključeni na mesnu toplifikacionu mrežu, troškovi grejanja utvrđuju se na osnovu veličine prostora i tekuće cene isporučioca toplotne energije.

Školi čiji objekti imaju sopstveni sistem centralnog grejanja, troškovi grejanja utvrđuju se u zavisnosti od površine prostora koji se greje, vrste i cene upotrebljenog goriva, i to:

1) Škola sa sopstvenim grejanjem na naftu:

(1) 12 litara u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 18 litara u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u dve, odnosno tri smene.

2) Škola sa sopstvenim centralnim grejanjem na ugalj:

(1) 40 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se greje, ako radi u jednoj smeni;

(2) 50 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se greje, ako radi u dve ili više smena.

3) Škola sa grejanjem pećima na ugalj:

(1) 50 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 60 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u dve, odnosno tri smene.

4) Škola sa grejanjem pećima na ogrevno drvo:

(1) 0,07 m3 u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 0-10 m3 u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se greje, ako radi u dve, odnosno tri smene.

Grejna sezona se utvrđuje u trajanju od 180 dana godišnje.

Troškovi za održavanje higijene u školi

Član 25

Troškovi za održavanje higijene u školi utvrđuju se na osnovu potrebne količine materijala, zavisno od delatnosti škole i tekućih cena. Količina materijala utvrđuje se, i to:

1) Za održavanje higijene školskog prostora i opreme:

(1) 50 grama deterdženta godišnje po 1 m2 zatvorenog prostora;

(2) 20 grama sone kiseline godišnje po 1 m2 zatvorenog prostora;

(3) 30 grama sredstava za čišćenje parketa i drugih drvenih površina godišnje po 1 m2 zatvorenog prostora;

(4) 0,02 litra dezinfekcionih sredstava po 1 m2 zatvorenog prostora godišnje.

2) Za održavanje higijene sudova, pribora za jelo, pranje ruku i dr. u školskoj kuhinji:

(1) 0,25 litra tečnog deterdženta godišnje po učeniku koji je na ishrani;

(2) 50 grama deterdženta u prahu godišnje po učeniku na ishrani;

(3) 0,05 litra dezinfekcionih sredstava godišnje po učeniku na ishrani;

(4) 200 grama sapuna godišnje po učeniku na ishrani;

(5) 500 grama sapuna godišnje po radniku koji radi na održavanju higijene prostora, osnovnih sredstava, grejanja i pripreme i distribucije hrane;

(6) 300 grama sapuna godišnje po radniku koji u školi radi na drugim poslovima i zadacima.

Troškovi iznošenja smeća

Član 26

Troškovi iznošenja smeća određuju se zavisno od veličine škole, učestalosti pražnjenja kontejnera za smeće i cene usluga komunalne organizacije koja vrši iznošenje smeća.

IV MERILA U POGLEDU OSTALIH TROŠKOVA I AMORTIZACIJE

Troškovi tekućeg i investicionog održavanja

Član 27

Troškovi za tekuće i investiciono održavanje osnovnih i drugih sredstava rada opredeljuju se zavisno od starosti sredstava, iznosa godišnje amortizacije i potrebe održavanja, i to:

1) Troškovi održavanja građevinskih objekata iznose:

(1) 30% od predračuna amortizacije na građevine stare do deset godina;

(2) 50% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare od 11 do 30 godina;

(3) 70% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare od 31-50 godina;

(4) 80% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare preko 50 godina.

2) Troškovi održavanja opreme i drugih sredstava rada iznose:

(1) 20% od predračuna amortizacije za opremu i druga sredstva stara do tri godine;

(2) 40% od predračuna amortizacije za opremu i sredstva stara od četiri do osam godina;

(3) 70% od predračuna amortizacije za opremu i druga sredstva stara preko osam godina.

Potrebe za tekuće i investiciono održavanje osnovnih i drugih sredstava rada planira svaka škola godišnjim program rada. Potrebe koje iskaže škola usaglašavaju se sa godišnjim planom i predlogom finansijskog plana škole za budžetsku godinu.

Član 28

Troškovi za stručno usavršavanje radnika, polaganje stručnog ispita za pripravnike, nastavnike, stručne saradnike i vaspitače i za stručne seminare, stručnu literaturu i dr. utvrđuju se u visini iznosa do 1,0% od bruto zarada zaposlenih u školi.

Troškovi korišćenja gradskog zemljišta

Član 29

Troškovi korišćenja gradskog zemljišta opredeljuju se u visini iznosa određenog zakonom, odnosno na zakonu zasnovanih propisa.

Drugi materijalni troškovi

Član 30

Materijalni troškovi i troškovi rada (troškovi osiguranja, kancelarijski materijal, troškovi internet konekcije, TV pretplata, provizija banke, oglasi, konkursi, PTT troškovi, nagrade učenicima itd.) utvrđuju se za svaku školu posebno u visini iznosa od 3% od bruto zarade zaposlenih u školi.

Amortizacija

Član 31

Troškovi amortizacije obračunavaju se prema zakonu i važećim propisima po godišnjoj stopi propisanoj za osnovnu školu.

Član 32

Ugovorom utvrđena cena usluge za svaku školu umanjuje se u toku jedne školske godine u slučaju:

1) kad škola ne ostvari godišnji plan rada, srazmerno nerealizovanim sadržajima i aktivnostima;

2) za vreme štrajka u skladu sa zakonom.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od školske 2016/17. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju

("Sl. glasnik RS", br. 45/2018)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od školske 2018/2019. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju

("Sl. glasnik RS", br. 49/2023)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju

("Sl. glasnik RS", br. 73/2023)

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".