Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUGA PRAVNA LICA

("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/19 - u daljem tekstu: Zakon).

Kontni okvir za druga pravna lica (u daljem tekstu: Kontni okvir) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na druga pravna lica u postupku stečaja ili likvidacije.

Član 2

Druga pravna lica iskazuju stanje i promene imovine, uloga, odnosno sopstvenih izvora i obaveza, rashode i prihode i utvrđuju rezultate poslovanja prema sadržini pojedinih računa u Kontnom okviru.

Druga pravna lica koja odluče da primenjuju Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI), u skladu sa članom 26. stav 2. Zakona, primenjuju pravilnik kojim se uređuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

Član 3

Stanje i promene imovine, uloga, odnosno sopstvenih izvora i obaveza, prihodi i rashodi i utvrđivanje rezultata poslovanja evidentiraju se na osnovnim (trocifrenim) računima propisanim u Kontnom okviru, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica i usvojenim računovodstvenim politikama.

Propisani osnovni (trocifreni) računi mogu se, u skladu sa odredbama ovog pravilnika i potrebama obveznika ovog pravilnika, dalje raščlanjavati.

II SADRŽINA RAČUNA

Klasa 0: Stalna imovina

Član 4

Na računima grupe 01 - Nematerijalna imovina, iskazuju se ulaganja u određeno nemonetarno sredstvo bez fizičkog sadržaja, koje služi za redovno obavljanje poslovanja, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi u administrativne svrhe.

Na računu 011 - Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, iskazuju se ulaganja u nematerijalna prava koja ispunjavaju uslove za priznavanje nematerijalne imovine.

Na računu 012 - Softver i ostala prava, iskazuje se softver koji je kupljen odvojeno od računara na osnovu licencnog ugovora na osnovu kojeg se može koristi u periodu dužem od godinu dana (uključujući i pravo na neograničeno korišćenje) i druga prava koja ispunjavaju uslove za priznavanje nematerijalne imovine.

Na računu 013 - Gudvil, iskazuje se svaki višak nabavne vrednosti u odnosu na interes sticaoca u poštenoj (fer) vrednosti stečenih identifikovanih sredstava i obaveza na datum transakcije razmene po osnovu poslovnih kombinacija.

U slučaju poslovne kombinacije kada jedno pravno lice kupuje neto imovinu drugog pravnog lica (sredstva umanjena za preuzete obaveze), uključujući i gudvil tog pravnog lica i preduzetnika, koja dovodi do statusne promene spajanja ili pripajanja, gudvil iz stava 4. ovog člana, priznaje se u pojedinačnom Bilansu stanja pravnog lica sticaoca.

Na računu 014 - Ostala nematerijalna imovina, iskazuju se ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu koja ispunjavaju uslove za priznavanje nematerijalne imovine.

Na računu 015 - Nematerijalna imovina u pripremi, iskazuju se svi oblici nematerijalne imovine koji ispunjavaju uslove za priznavanje nematerijalne imovine, od dana ulaganja do dana početka korišćenja.

Na računu 016 - Avansi za nematerijalnu imovinu, iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika nematerijalne imovine.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa grupe 01, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja nematerijalnog sredstva.

Višak rashoda nad prihodima po osnovu obezvređenja nematerijalne imovine knjiži se vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, a na teret računa 581 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine.

Višak prihoda nad rashodima po osnovu ukidanja obezvređenja nematerijalne imovine priznatog u prethodnom/im periodu/ima knjiži se vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, u korist računa 681 - Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine.

Član 5

Na računima grupe 02 - Nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se zemljišta, građevinski objekti, investicione nekretnine, postrojenja i oprema u vlasništvu drugog pravnog lica, postrojenja i oprema uzeti u finansijski lizing, alat i inventar sa kalkulativnim otpisom i ostale nekretnine, postrojenja i oprema, uključujući stanove, stambene zgrade i odmarališta koji ispunjavaju uslov za priznavanje, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina, postrojenja i opreme.

Nekretnine, postrojenja i oprema ne uključuju biološka sredstva povezana sa poljoprivrednom delatnošću iz člana 6. ovog pravilnika.

Na računu 020 - Poljoprivredno i ostalo zemljište, iskazuju se poljoprivredno i ostalo zemljište, osim građevinskog zemljišta.

Na računu 021 - Građevinsko zemljište, iskazuje se građevinsko zemljište.

Na računu 022 - Građevinski objekti, iskazuju se građevinski objekti (zgrade, putevi, platoi i dr.).

Na računu 023 - Postrojenja i oprema, iskazuju se postrojenja i oprema. U okviru ovog računa iskazuje se kod primaoca lizinga oprema uzeta u finansijski lizing, kao i alat i inventar sa kalkulativnim otpisom.

Na računu 024 - Investicione nekretnine, iskazuju se investicione nekretnine, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 025 - Ostale nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se vrednosti ostalih osnovnih sredstava koja nisu iskazana na drugim računima ove grupe, kao što su: spomenici kulture i istorijski spomenici, dela likovne, vajarske, filmske i druge umetnosti, muzejske vrednosti, knjige u bibliotekama i druga osnovna sredstva.

Na računu 026 - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, iskazuju se ulaganja u ove oblike sredstava od dana ulaganja do dana njihovog aktiviranja na nekom od računa grupe 02.

Na računu 027 - Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi, iskazuju se ulaganja koja se vrše na tuđim sredstvima radi obavljanja delatnosti.

Na računu 028 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu, iskazuju se dati avansi za sticanje ovih oblika sredstava iz grupe 02.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa grupe 02, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme.

Višak rashoda nad prihodima po osnovu usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se, vrednosnim usklađivanjem računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, računa 582 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno na teret raspoloživih revalorizacionih rezervi na računu 330 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme, ako su prethodno formirane za konkretno sredstvo.

Višak prihoda nad rashodima po osnovu usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se, vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, u korist računa 330 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme ili u korist računa 682 - Prihodi od usklađivanja vrednosti, nekretnina, postrojenja i opreme do visine rashoda koji su u prethodnom/im periodu/ima proknjiženi na teret računa 582 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

Član 6

Na računima grupe 03 - Biološka sredstva, iskazuju se šume, višegodišnji zasadi, osnovno stado, biološka sredstva u pripremi i ostala biološka sredstva za obavljanje poljoprivredne delatnosti.

Na računu 030 - Šume, iskazuje se vrednost drvne mase u šumama.

Na računu 031 - Višegodišnji zasadi, iskazuju se voćnjaci, vinogradi, hmeljnjaci, brzorastuće upotrebno, ukrasno i ostalo drveće i ostali višegodišnji zasadi.

Na računu 032 - Osnovno stado, iskazuju se biološka sredstva, koja predstavljaju životinje koje se koriste kao radna i priplodna stoka.

Na računu 037 - Biološka sredstva u pripremi, iskazuju se ulaganja u ove oblike sredstava od dana ulaganja do dana njihovog aktiviranja na nekom od računa grupe 03.

Na računu 038 - Avansi za biološka sredstva, iskazuju se dati avansi za sticanje ovih oblika sredstava iz grupe 03.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa grupe 03, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja bioloških sredstava.

Višak rashoda nad prihodima po osnovu obezvređenja bioloških sredstava knjiži se na teret računa 580 - Rashodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava, a višak prihoda nad rashodima u korist računa 680 - Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava.

Član 7

Na računima grupe 04 - Dugoročni finansijski plasmani, iskazuju se zajmovi sa rokom dospeća preko godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa, dugoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća i ostali dugoročni plasmani.

Na računima ove grupe iskazuju se i pripisane kamate po dugoročnim finansijskim plasmanima (interkalarne kamate, odnosno kamate u toku grejs perioda).

Na računu 040 - Dugoročni finansijski plasmani u zemlji, iskazuju se dugoročni zajmovi dati pravnim licima u zemlji, osim matičnom, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.

Na računu 041 - Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu, iskazuju se dugoročni zajmovi dati pravnim licima u inostranstvu, osim matičnom, zavisnim i povezanim pravnim licima.

Na računu 042 - Dugoročni finansijski plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima, iskazuju se dugoročni zajmovi dati matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima.

Na računu 043 - Ostali dugoročni finansijski plasmani, iskazuju se ostala dugoročna ulaganja koja nisu iskazana na ostalim računima u okviru računa grupe 04.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa grupe 04, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunatog obezvređenja dugoročnih finansijskih plasmana.

Član 8

Na računima grupe 05 - Dugoročna potraživanja, iskazuju se potraživanja sa rokom dospelosti dužim od 12 meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 050 - Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica, iskazuju se potraživanja iz odnosa sa povezanim licima koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona, sa ostalim povezanim licima na čije poslovanje postoji značajan uticaj ili učešće u zajedničkim poslovima dva ili više lica.

Na računu 052 - Potraživanja po osnovu jemstva, iskazuju se potraživanja na ime plaćenog jemstva sa rokom dospelosti dužim od 12 meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 053 - Sporna i sumnjiva potraživanja, iskazuju se potraživanja u sudskom sporu i sumnjiva potraživanja sa procenjenim rokom naplate dužim od 12 meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 054 - Ostala dugoročna potraživanja, iskazuju se druga potraživanja sa rokom naplate dužim od 12 meseci posle izveštajnog perioda.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa grupe 05, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunatog obezvređenja dugoročnih potraživanja. Formiranje, smanjenje i ukidanje ispravke vrednosti dugoročnih potraživanja vrši se shodno postupanju sa računima ispravke potraživanja u grupi 20.

Klasa 1: Zalihe

Član 9

Na računima grupe 10 - Zalihe materijala, iskazuju se zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara koji se u celini otpisuje u izveštajnom periodu, prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 100 - Obračun nabavne vrednosti zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara, iskazuje se vrednost po obračunu dobavljača i zavisni troškovi nabavke, ako pravno lice odluči da obračun nabavke zaliha vrši preko ovog računa. Na ovom računu iskazuje se fakturna vrednost nabavljenih zaliha po obračunu dobavljača, umanjena za popuste iskazane u računu dobavljača i za porez na dodatu vrednost i druge dažbine koje se mogu povratiti, zavisni troškovi nabavke koji se mogu direktno pripisati konkretnoj nabavci zaliha, carine i druge uvozne dažbine koje se uključuju u nabavnu vrednost zaliha, porez na dodatu vrednost i akciza koji se ne mogu povratiti.

Za nabavnu vrednost nabavljenih zaliha zadužuju se računi 101, 102, 103 i 104 u korist računa 100. Upotreba računa 100 nije obavezna.

Na računu 101 - Materijal, iskazuju se zalihe sirovina, osnovnog i pomoćnog materijala, ostalog materijala, goriva i maziva.

Na računu 102 - Rezervni delovi, iskazuje se vrednost zaliha rezervnih delova.

Na računu 103 - Alat i inventar, iskazuje se vrednost zaliha alata i inventara koji se u celini otpisuju u momentu davanja na korišćenje (kao što su sitan inventar, auto-gume i ambalaža, ako se u celini otpisuju u izveštajnom periodu).

Na računu 104 - Materijal, rezervni delovi, alat i inventar u obradi, doradi i manipulaciji, iskazuje se materijal, rezervni delovi, alat i inventar dati u obradu, doradu i manipulaciju.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara utvrđena kao pozitivna razlika između njihove knjigovodstvene vrednosti i neto ostvarive cene, odnosno po osnovu obezvređenja. Deo ispravke vrednosti koji se odnosi na utrošene, prodate ili rashodovane zalihe materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara prenosi se sa računa ispravke vrednosti u korist odgovarajućeg računa na kojem je iskazan trošak, gubitak ili dobitak po osnovu trošenja, prodaje ili rashodovanja ovih sredstava.

Član 10

Na računima grupe 11 - Nedovršena proizvodnja i usluge, iskazuje se početno stanje i povećanje ili smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i delova, kao i nedovršenih usluga po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj ceni, ako je ona niža, na kraju obračunskog perioda.

Na računima 110 - Nedovršena proizvodnja i 111 - Nedovršene usluge, odnosno na posebnim analitičkim računima u okviru ovih računa, iskazuje se početno stanje, a na kraju obračunskog perioda - povećanje ili smanjenje zaliha proizvodnje, nedovršenih proizvoda, poluproizvoda i delova, kao i nedovršenih usluga po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj ceni, ako je ona niža.

Povećanje vrednosti zaliha na računima 110 i 111 knjiži se zaduženjem tih računa u korist računa 620 - Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i nedovršenih usluga, a smanjenje vrednosti zaliha na računima 110 i 111 knjiži se odobrenjem tih računa, a zaduženjem računa 621 - Smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i nedovršenih usluga.

Na računu 119 - Odstupanje od cena proizvodnje i usluga, iskazuje se odstupanje stvarnih cena koštanja nedovršene proizvodnje od planskih cena, ako se evidencija proizvodnje vodi po planskim cenama.

Član 11

Na računima grupe 12 - Gotovi proizvodi, iskazuje se početno stanje, povećanje ili smanjenje vrednosti zaliha gotovih proizvoda po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj ceni, ako je ona niža, na kraju izveštajnog perioda.

Na računu 120 - Gotovi proizvodi, odnosno na računima otvorenim u okviru ovog računa, iskazuje se početno stanje, a na kraju izveštajnog perioda - povećanje ili smanjenje zaliha gotovih proizvoda.

Povećanje vrednosti zaliha na računu 120 knjiži se zaduženjem tog računa u korist računa 620 - Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda, a smanjenje vrednosti zaliha na računima 120 knjiži se odobrenjem tog računa, a zaduženjem računa 621 - Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda.

Član 12

Na računima grupe 13 - Roba, iskazuju se zalihe robe u magacinu, prodajnim objektima na veliko (skladište i stovarište) i prodajnim objektima na malo (stovarište, prodavnice i drugi prodajni objekti), roba u obradi, doradi i manipulaciji, roba u tranzitu, roba na putu, ukalkulisani PDV i razlika u ceni robe.

Na računu 130 - Obračun nabavke robe, iskazuje se vrednost po obračunu dobavljača i zavisni troškovi nabavke. U korist ovog računa knjiži se nabavna vrednost robe na teret odgovarajućih računa grupe 13. Upotreba računa 130 nije obavezna.

Na računu 131 - Roba u magacinu, iskazuje se vrednost zaliha robe u magacinu pre stavljanja robe u promet.

Na računu 132 - Roba u prometu na veliko, iskazuje se vrednost zaliha robe u prodajnim objektima na veliko.

Na računu 133 - Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih lica, iskazuje se vrednost zaliha robe koja je data na skladištenje, komisionu i konsignacionu prodaju.

Na računu 134 - Roba u prometu na malo, iskazuje se vrednost zaliha robe u prodajnim objektima na malo.

Na računu 135 - Roba u obradi, doradi i manipulaciji, iskazuje se vrednost zaliha robe koja je data na pakovanje i druge oblike dorade i obrade.

Na računu 136 - Roba u tranzitu, iskazuje se vrednost robe koja se po nalogu kupca neposredno isporučuje bez prethodnog skladištenja.

Na računu 137 - Roba na putu, iskazuje se vrednost robe isporučene kupcu, do trenutka potvrde prijema robe od strane kupca.

Ako se roba na zalihama vodi po prodajnim cenama, razlika između nabavne i prodajne cene (ukalkulisana razlika u ceni) knjiži se na posebnom računu otvorenom u okviru računa na kome se vodi roba.

Na računu otvorenom u okviru računa 134 - Roba u prometu na malo, evidentira se iznos ukalkulisanog PDV u prometu proizvoda na malo.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa grupe 13, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunatog obezvređenja zaliha robe, koja se knjiži na teret računa 584 - Rashodi od usklađivanja vrednosti zaliha, a u korist ovog računa. Deo ispravke vrednosti koji se odnosi na prodate, rashodovane ili utrošene zalihe robe prenosi se sa računa ispravke vrednosti u korist odgovarajućeg računa na kojem je iskazan rashod, gubitak ili dobitak po osnovu prodaje, rashodovanja ili trošenja ovih sredstava.

Druga pravna lica koja vrše prodaju proizvoda i robe u sopstvenim maloprodajnim objektima, mogu vršiti prenos zaliha sopstvenih proizvoda na račun 134 - Roba u prometu na malo, zaduženjem tog računa u korist računa 612 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje usluga za sopstvene potrebe. Na računima klase 9 taj prenos knjiži se zaduženjem računa 980 - Troškovi prodatih proizvoda i usluga, u korist računa grupe 96 - Gotovi proizvodi. U tom slučaju, na kraju godine zalihe gotovih proizvoda koje su prenete na robu svode se na cenu koštanja ili neto prodajnu cenu ako je niža.

Član 13

Na računima grupe 15 - Plaćeni avansi za zalihe i usluge, iskazuje se vrednost avansa plaćenih za nabavku zaliha materijala, rezervnih delova, alata, inventara, robe i usluga, zaduženjem računa grupe 15 u korist računa sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa.

Na računu 150 - Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji, iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, rezervnih delova i sitnog inventara u zemlji, zaduženjem ovog računa a odobrenjem odgovarajućem računu novčanih sredstava.

Na računu 151 - Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu, iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, rezervnih delova i sitnog inventara u inostranstvu, zaduženjem ovog računa a odobrenjem odgovarajućem računu novčanih sredstava.

Na računu 152 - Plaćeni avansi za robu u zemlji, iskazuju se avansi dati za nabavku robe u zemlji, zaduženjem ovog računa a odobrenjem odgovarajućem računu novčanih sredstava.

Na računu 153 - Plaćeni avansi za robu u inostranstvu, iskazuju se avansi dati za nabavku robe i stalna sredstva koja se pribavljaju radi prodaje u inostranstvu, zaduženjem ovog računa a odobrenjem odgovarajućem računu novčanih sredstava.

Na računu 154 - Plaćeni avansi za usluge u zemlji, iskazuju se avansi dati za nabavku usluga u zemlji, zaduženjem ovog računa a odobrenjem odgovarajućem računu novčanih sredstava.

Na računu 155 - Plaćeni avansi za usluge u inostranstvu, iskazuju se avansi dati za nabavku usluga u inostranstvu, zaduženjem ovog računa a odobrenjem odgovarajućem računu novčanih sredstava.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa grupe 15, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunatog obezvređenja plaćenih avansa, koja se knjiži na teret računa grupe 58, a u korist ovog računa.

Klasa 2: Kratkoročna potraživanja, kratkoročni finansijski plasmani, novčana sredstva i aktivna vremenska razgraničenja

Član 14

Na računima grupe 20 - Potraživanja po osnovu prodaje, iskazuju se potraživanja od kupaca - u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga.

Na računu 200 - Kupci u zemlji - matično, zavisna i ostala povezana lica, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga od kupaca matičnog i zavisnih, odnosno ostalih povezanih lica u zemlji zaduženjem ovog računa, a u korist računa 600.

Na računu 201 - Kupci u zemlji, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga u zemlji, zaduženjem ovog računa u korist računa 601, 602 i 603.

Na računu 202 - Kupci u inostranstvu - matično, zavisna i ostala povezana lica, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga od kupaca matičnog i zavisnih, odnosno ostalih povezanih lica iz inostranstva zaduženjem ovog računa, a u korist računa 600.

Na računu 203 - Kupci u inostranstvu, iskazuju se potraživanja od stranih lica po osnovu izvoza proizvoda, robe i usluga u inostranstvu u korist računa 601, 602 i 603.

Na računu 204 - Ostala potraživanja po osnovu prodaje, iskazuju se ostala potraživanja po osnovu sredstava, osim potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti potraživanja od prodaje utvrđena kao pozitivna razlika između njihove knjigovodstvene i procenjene vrednosti, odnosno po osnovu obezvređenja. Otvoreni račun ispravke nije obavezno dalje raščlanjavati po kupcima.

Najkasnije na datum bilansa utvrđuje se da li je stanje procenjene ispravke vrednosti (umanjenja) na ovom računu povećano ili smanjeno.

Ako je stanje procenjenih ispravki vrednosti povećano, razlika se knjiži na teret računa 585 - Rashodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana, a u korist odgovarajućeg računa ispravke vrednosti. Ako je stanje procenjene ispravke vrednosti smanjeno, razlika se knjiži na teret odgovarajućeg računa ispravke vrednosti, u korist računa 685 - Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana.

U slučaju direktnog isknjižavanja potpuno ili delimično ispravljenog potraživanja po osnovu prodaje zadužuje se odgovarajući račun ispravke vrednosti a odobrava račun potraživanja iz grupe 20, uz zaduženje računa 575 za deo potraživanja koje prethodno nije bilo indirektno ispravljeno preko odgovarajućeg računa ispravke vrednosti.

Član 15

Na računima grupe 22 - Druga potraživanja, iskazuju se potraživanja za kamatu i dividende, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa i potraživanja po osnovu naknada šteta od društava za osiguranje i drugih lica.

Na računu 220 - Potraživanja za kamatu i dividende, iskazuju se potraživanja za ugovorenu i zateznu kamatu po dužničko-poverilačkim odnosima i kreditima, kao i potraživanja za dividende.

Na računu 221 - Potraživanja od zaposlenih, iskazuju se potraživanja od zaposlenih po osnovu akontacija za službena putovanja, po osnovu naknada šteta koje su zaposleni pričinili pravnom licu po osnovu manjkova koji se naknađuju od zaposlenih i sl.

Na računu 222 - Potraživanja od državnih organa i organizacija, iskazuju se potraživanja za regres, premije, stimulacije, dotacije, kompenzacije i sl.

Na računu 223 - Potraživanja za članarine i članske doprinose, iskazuju se potraživanja drugog pravnog lica po osnovu članarina i članskih doprinosa zaduženjem ovog računa, a odobrenjem računa 630, odnosno 631.

Na računu 224 - Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa, iskazuju se potraživanja za više plaćene poreze, doprinose i druge dažbine utvrđene na datum bilansa na računima grupe 48 - Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine i računima grupe 45 - Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada.

Na računu 225 - Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju, iskazuju se potraživanja po osnovu naknada zarada koje se refundiraju od državnih organa i drugih subjekata.

Na računu 226 - Potraživanja po osnovu naknada šteta, iskazuju se potraživanja po osnovu naknada šteta od društava za osiguranje i drugih lica.

Na računu 227 - Potraživanja za prihode po posebnim propisima, iskazuju se potraživanja za prihode u skladu sa posebnim propisima.

Na računu 228 - Ostala kratkoročna potraživanja, iskazuju se ostala kratkoročna potraživanja koja nisu iskazana na drugim računima grupe 22.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa grupe 22, iskazuje se ispravka vrednosti drugih potraživanja utvrđena kao pozitivna razlika između njihove knjigovodstvene i procenjene vrednosti koja može da bude naplaćena, odnosno po osnovu obezvređenja. Formiranje, smanjenje i ukidanje ispravke vrednosti drugih potraživanja radi se shodno postupanju sa računima ispravke potraživanja u grupi 20.

Član 16

Na računima grupe 23 - Kratkoročni finansijski plasmani, iskazuju se pozajmice i ostali kratkoročni plasmani sa rokom dospeća, odnosno prodaje kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda, odnosno od dana bilansa.

Na računu 230 - Kratkoročni finansijski plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima, iskazuju se kratkoročni finansijski plasmani dati matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima.

Na računu 231 - Kratkoročne pozajmice, iskazuju se pozajmice sa rokom dospeća kraćim od 12 meseci posle izveštajnog perioda, dati pravnim i fizičkim licima.

Na računu 232 - Ostali kratkoročni finansijski plasmani, iskazuju se ostali kratkoročni finansijski plasmani koji nisu iskazani na drugim računima grupe 23. Na ovom računu iskazuju se i potraživanja po menicama kao instrumentima plaćanja, s tim što se na posebnom računu otvorenom u okviru ovog računa iskazuje kamata budućeg perioda sadržana u meničnoj vrednosti.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa grupe 23, iskazuju se ispravke vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana utvrđenih kao pozitivna razlika između njihove knjigovodstvene i procenjene vrednosti koja može da bude naplaćena, odnosno po osnovu obezvređenja. Formiranje, smanjenje i ukidanje ispravke vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana radi se shodno postupanju sa računima ispravke potraživanja u grupi 20.

Član 17

Na računima grupe 24 - Gotovinski ekvivalenti i gotovina, iskazuju se neposredno unovčive hartije od vrednosti, depoziti po viđenju, gotovina, plemeniti metali i predmeti od plemenitih metala.

Na računu 240 - Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti, iskazuju se neposredno unovčive hartije od vrednosti, uz beznačajni rizik smanjenja vrednosti.

Na računu 241 - Tekući (poslovni) računi, odnosno na računima otvorenim u okviru ovog računa, iskazuju se novčana sredstva na poslovnim računima, kao i iskorišćeni okvirni krediti.

Potražni saldo na poslovnom računu na datum bilansa iskazuje se na odgovarajućem računu u grupi 42 - Kratkoročne finansijske obaveze, bez obaveze preknjižavanja u knjigovodstvu. Pravno lice u okviru ovog računa po potrebi vodi poseban prelazni račun.

Na računu 242 - Izdvojena novčana sredstva i akreditivi, iskazuju se sredstva izdvojena na posebnim računima kod poslovne banke za otvorene akreditive u zemlji, za isplatu čekova, za investicije i za druge namene.

Na računu 243 - Blagajna, iskazuju se dinarske uplate i isplate gotovog novca i drugih vrednosnica.

Na računu 244 - Devizni račun, iskazuju se stanja i promene na deviznom računu.

Na računu 245 - Devizni akreditivi, iskazuju se otvoreni devizni akreditivi kod banke za plaćanja u inostranstvu.

Na računu 246 - Devizna blagajna, iskazuju se uplate i isplate efektivnog stranog novca i drugih vrednosnica naplativih u stranoj valuti.

Na računu 248 - Ostala novčana sredstva, iskazuju se novčana sredstva koja nisu iskazana na ostalim računima novčanih sredstava u okviru grupe računa 24.

Na računu 249 - Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena, iskazuju se novčana sredstva prema nazivu ovog računa.

Član 18

Na računima grupe 27 - Porez na dodatu vrednost, iskazuje se prethodni porez na dodatu vrednost prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 270 - Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa), obuhvata se zaračunati PDV po opštoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računu 430, 431, 432 i 439 i drugim računima obaveza iz klase 4 sa čijim nastankom je povezano i plaćanje prethodnog PDV.

Na računu 271 - Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa) obuhvata se zaračunati PDV po posebnoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računu 430, 431, 432 i 439 i drugim računima obaveza iz klase 4 sa čijim nastankom je povezano i plaćanje prethodnog PDV.

Na računu 272 - Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi obuhvata se u datim avansima zaračunati PDV po opštoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računu novčanih sredstava.

Na računu 273 - Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi obuhvata se, u datim avansima, zaračunati PDV po posebnoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računu novčanih sredstava.

Na računu 274 - Porez na dodatu vrednost pri uvozu dobara po opštoj stopi obuhvata se zaračunati PDV (pri uvozu dobara) po opštoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računu 482 ili na teret troškova.

Na računu 275 - Porez na dodatu vrednost pri uvozu dobara po posebnoj stopi, obuhvata se zaračunati PDV (pri uvozu dobara) po posebnoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računu 482 ili na teret troškova.

Na računu 276 - Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica, obuhvata se zaračunati PDV (pri korišćenju usluga inostranih lica) po opštoj stopi zaduženjem ovog računa i odobrenjem računu 470.

Na računu 277 - Naknadno vraćen PDV kupcima - stranim državljanima, obuhvata se vraćeni PDV kupcima - stranim državljanima zaduženjem ovog računa i odobrenjem računu novčanih sredstava.

Na računu 278 - PDV nadoknada isplaćena poljoprivrednicima, obuhvata se zaračunati PDV nadoknada (pri nabavci dobara od registrovanih poljoprivrednika) po stopi od 8% zaduženjem ovog računa i odobrenjem obaveza ili novčanih sredstava, ako je plaćanje izvršeno u gotovu.

Na računu 279 - Potraživanja za više plaćeni PDV, obuhvata se razlika između prethodnog poreza (iskazanog na računima grupe 27) i iznosa poreza na dodatu vrednost iskazanu u izlaznim fakturama preduzeća (iskazanog na računima grupe 47), pod uslovom da je stanje iskazano na računima grupe 27 veće od stanja iskazanog na računima grupe 47.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa grupe 27, iskazuje se razgraničeni PDV.

Član 19

Na računima grupe 28 - Aktivna vremenska razgraničenja, iskazuju se troškovi plaćeni u toku poslovne godine koji se odnose na narednu poslovnu godinu i prihodi po osnovu kojih su nastali troškovi u tekućoj godini, a koji nisu fakturisani za tekuću godinu.

Na računu 280 - Unapred plaćeni troškovi, iskazuju se troškovi koji su unapred plaćeni. U korist ovog računa iskazuje se obračunati otpis unapred plaćenih troškova za odnosni period.

Na računu 281 - Potraživanja za nefakturisani prihod, iskazuju se prihodi tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturisani, a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu.

Na računu 282 - Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza, iskazuju se plaćeni transakcioni troškovi po osnovu primljenih kredita i emitovanih dužničkih instrumenata koji se vode po amortizovanoj vrednosti, primenom efektivne kamatne stope. Ovi troškovi terete rashode u periodu otplate kredita ili drugih dužničkih instrumenata.

Na računu 289 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja, iskazuju se ostala aktivna vremenska razgraničenja koja nisu iskazana na drugim računima grupe 28.

Klasa 3: Ulozi (sopstveni izvori)

Član 20

Na računima grupe 30 - Ulozi (sopstveni izvori) osnivača i drugih lica, iskazuje se osnivački ulog, povećanje uloga po osnovu dodatnih uplata osnivača i drugih lica.

Na računu 300 - Ulozi (sopstveni izvori) osnivača i drugih lica, iskazuju se ulozi formirani od osnivača i drugih lica.

Član 21

Na računima grupe 33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici, iskazuju se efekti revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme, nerealizovani dobici i gubici po osnovu finansijskih sredstava, kao i ostali nerealizovani dobici i gubici, koji se početno evidentiraju u okviru kapitala.

Na računu 330 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, iskazuju se promene revalorizacionih rezervi nastalih po osnovu promena fer vrednosti predmetnih dobara u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 331 - Nerealizovani dobici i nerealizovani gubici, iskazuju se dobici i/ili gubici na finansijskim instrumentima, kao i ostali nerealizovani dobici i gubici, koji se početno evidentiraju u okviru kapitala.

Član 22

Na računima grupe 34 - Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima, iskazuje se neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina i tekuće godine.

Na računu 340 - Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina, iskazuje se kumulirani neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina.

U korist ili na teret ovog računa knjiži se i efekat po osnovu promene računovodstvene politike i ispravke materijalno značajne greške, u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom.

Na teret računa 340 - Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina, knjiži se iznos raspoređenog viška prihoda nad rashodima.

Na računu 341 - Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine, iskazuje se neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine. Prilikom otvaranja poslovnih knjiga na početku naredne poslovne godine saldo sa ovog računa prenosi se na račun 340 - Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina.

Član 23

Na računima grupe 35 - Višak rashoda nad prihodima, iskazuje se višak rashoda nad prihodima ranijih godina i višak rashoda nad prihodima tekuće godine prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 350 - Višak rashoda nad prihodima ranijih godina, iskazuje se višak rashoda nad prihodima iz ranijih godina prenosom sa računa 351 - Višak rashoda nad prihodima tekuće godine. U korist ili na teret ovog računa knjiži se i efekat po osnovu promene računovodstvene politike i ispravke materijalno značajne greške, u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom.

Na računu 351 - Višak rashoda nad prihodima tekuće godine, iskazuje se utvrđen na kraju izveštajnog perioda zaduženjem ovog računa u korist računa 722 - Prenos viška prihoda nad rashodima ili viška rashoda nad prihodima.

Višak rashoda nad prihodima tekuće godine koji je iskazan na računu 351, prilikom prenosa početnog stanja u narednom izveštajnom periodu prenosi se na račun 350 - Višak rashoda nad prihodima ranijih godina.

Pokriće viška rashoda nad prihodima vrši se na teret računa 340 - Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina.

Klasa 4: Dugoročna rezervisanja, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

Član 24

Na računima grupe 40 - Dugoročna rezervisanja, iskazuju se dugoročna rezervisanja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 400 - Dugoročna rezervisanja, iskazuju se sva rezervisanja za buduće troškove i rizike u skladu sa računovodstvenom procenom drugog pravnog lica.

Kada nastane odliv sredstava po osnovu obaveze za koju je prethodno izvršeno rezervisanje, stvarni troškovi se ne iskazuju ponovo kao rashod, već se knjiženje sprovodi zaduženjem računa rezervisanja, a u korist odgovarajućeg računa obaveza (prema vrstama) ili odgovarajućeg računa sredstava (zalihe, novčana sredstva) u zavisnosti od karaktera rezervisanja, vrste nastale obaveze i načina na koji je ona izmirena. Neiskorišćeni iznos rezervisanja ukida se u korist računa 674 - Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja.

Član 25

Na računima grupe 41 - Dugoročne obaveze, iskazuju se dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i povezanim pravnim licima, dugoročni krediti i zajmovi, obaveze po hartijama od vrednosti i ostale dugoročne obaveze. Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju u roku dužem od 12 meseci posle izveštajnog perioda, odnosno od dana pod kojim se sastavlja Bilans stanja.

Na računu 410 - Dugoročne obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita i zajmova od pravnih lica koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 411 - Dugoročne obaveze prema ostalim povezanim licima, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita i zajmova od ostalih povezanih lica.

Na računu 413 - Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita i zajmova od pravnih i fizičkih lica u zemlji, osim od matičnog, zavisnih i povezanih pravnih lica.

Na računu 414 - Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita i zajmova od pravnih i fizičkih lica u inostranstvu, osim od matičnog, zavisnih i povezanih lica.

Na računu 415 - Dugoročne obaveze po osnovu finansijskog lizinga, iskazuju se obaveze po osnovu lizinga.

Na računu 419 - Ostale dugoročne obaveze, iskazuju se ostale dugoročne obaveze koje nisu iskazane na ostalim računima u okviru računa grupe 41.

Član 26

Na računima grupe 42 - Kratkoročne finansijske obaveze, iskazuju se obaveze po kreditima i zajmovima, hartijama od vrednosti i ostale kratkoročne obaveze koje dospevaju u roku kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda, odnosno od dana pod kojim se sastavlja Bilans stanja.

Na računu 420 - Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih kratkoročnih kredita i zajmova od pravnih lica koja čine grupu pravnih lica u smislu Zakona.

Na računu 422 - Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji, iskazuju se obaveze po kratkoročnim finansijskim, robnim i ostalim kreditima i zajmovima koje dospevaju u roku kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 423 - Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu, iskazuju se obaveze po kratkoročnim finansijskim, robnim i ostalim kreditima i zajmovima koje dospevaju u roku kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda, koji su primljeni od pravnih i fizičkih lica u inostranstvu, u skladu s propisima o deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju.

Na računu 424 - Deo dugoročnih kredita i zajmova koji dospevaju do jedne godine, iskazuju se obaveze po anuitetima, odnosno po otplatama dugoročnih kredita i zajmova koje dospevaju u roku kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda. Na datum bilansa, na ovaj račun prenose se obaveze za otplate dugoročnog kredita i zajma koje dospevaju u roku do godinu dana od dana bilansa.

Na računu 425 - Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine, iskazuju se obaveze po otplatama koje dospevaju za plaćanje u roku kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda. Na datum bilansa na ovaj račun prenose se obaveze za otplate dugoročnih obaveza koje dospevaju u roku kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 429 - Ostale kratkoročne finansijske obaveze, iskazuju se ostale kratkoročne finansijske obaveze koje nisu iskazane na drugim računima grupe 42.

Član 27

Na računima grupe 43 - Obaveze iz poslovanja, iskazuju se obaveze za primljene avanse, depozite i kaucije, obaveze prema dobavljačima, obaveze po izdatim čekovima, obaveze po menicama i ostale obaveze iz poslovanja.

Na računu 430 - Primljeni avansi, depoziti i kaucije, iskazuju se unapred naplaćeni iznosi i novčana obezbeđenja za obrtna sredstva.

Na računu 431 - Dobavljači u zemlji, iskazuju se fakturisane i nefakturisane obaveze prema dobavljačima u zemlji.

Na računu 432 - Dobavljači u inostranstvu, iskazuju se fakturisane i nefakturisane obaveze prema dobavljačima u inostranstvu.

Na računu 439 - Ostale obaveze iz poslovanja, iskazuju se ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja koje nisu iskazane na drugim računima grupe 43. Na ovom računu iskazuju se i obaveze za izdate čekove koji su predati poveriocima za izmirenje obaveza i obaveze po izdatim menicama koje su predate poveriocima za izmirenje obaveza.

Član 28

Na računima grupe 45 - Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada, iskazuju se obaveze za neto zarade i neto naknade zarade, kao i neto naknade zarade koja se refundira i porezi i doprinosi po navedenim osnovama na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

Na računu 450 - Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju, iskazuju se obaveze za neto zarade i neto naknade zarada.

Na računu 451 - Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa.

Na računu 452 - Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa.

Na računu 453 - Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa.

Na računu 454 - Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa zaduženjem računa 225 - Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju.

Na računu 455 - Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa.

Na računu 456 - Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa zaduženjem računa 225.

Član 29

Na računima grupe 46 - Druge obaveze, iskazuju se obaveze za kamate, troškove finansiranja, obaveze prema zaposlenima i obaveze prema fizičkim licima za naknade prema ugovorima.

Na računu 460 - Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja, iskazuju se obaveze po osnovu rashoda kamata i ostalih finansijskih rashoda.

Na računu 461 - Obaveze prema zaposlenima, iskazuju se neto obaveze prema zaposlenima po raznim osnovama, kao što su: otpremnina za odlazak u penziju, jubilarne nagrade, dnevnice i naknade troškova na službenom putu, naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta, naknade za smeštaj i ishranu na terenu i ostale naknade troškova zaposlenima.

Na računu 462 - Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima, iskazuju se navedene obaveze u neto iznosu zaduženjem odgovarajućeg računa iz grupe 52.

Na računu 463 - Obaveze za kratkoročna rezervisanja, iskazuju se kratkoročna rezervisanja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 464 - Obaveze za prikupljena sredstva pomoći, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih donacija, humanitarnih akcija i prikupljenih sredstava pomoći, koje pripadaju drugom pravnom licu, prikupljenih radi podele drugima i koja se ne iskazuju kao prihod već se ovaj račun zatvara sa računom na kojem su iskazana primljena sredstva koja se prenose primaocu pomoći.

Na računu 469 - Ostale obaveze, iskazuju se ostale kratkoročne obaveze koje nisu iskazane na posebnim računima u okviru grupe računa 46, kao što su članarine, troškovi platnog prometa i sl.

Član 30

Na računima grupe 47 - Obaveze za porez na dodatu vrednost, iskazuju se obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na dodatu vrednost prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 470 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) obuhvata se zaračunati PDV po opštoj stopi odobrenjem ovog računa i zaduženjem računa grupe 20 ili nekog drugog računa iz klase 2.

Na računu 471 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa) obuhvata se zaračunati PDV po posebnoj stopi odobrenjem ovog računa i zaduženjem računa grupe 20 ili nekog drugog računa iz klase 2.

Na računu 472 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi, obuhvata se zaračunati PDV po opštoj stopi u primljenim avansima odobrenjem ovog računa i računa primljenih avansa (za primljeni iznos umanjen za PDV) a zaduženjem za primljeni iznos računa grupe 24.

Na računu 473 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi obuhvata se zaračunati PDV po posebnoj stopi u primljenim avansima odobrenjem ovog računa i računa primljenih avansa (za primljeni iznos umanjen za PDV) a zaduženjem za primljeni iznos računa grupe 24.

Na računu 474 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi obuhvata se zaračunati PDV po opštoj stopi koji je obračunat po osnovu sopstvene potrošnje dobara i usluga na koju se obračunava PDV.

Na računu 475 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi obuhvata se zaračunati PDV po posebnoj stopi koji je obračunat po osnovu sopstvene potrošnje dobara ili usluga na koju se obračunava PDV.

Na računu 476 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu obuhvata se zaračunati PDV po opštoj i posebnoj stopi koji je obračunat po osnovu prodaje dobara i usluga za gotovinu.

Na računu 479 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza obuhvata se razlika između prethodnog poreza (iskazanog na računima grupe 27) i iznosa poreza na dodatu vrednost iskazanu u izlaznim fakturama preduzeća (iskazanog na računima grupe 47), pod uslovom da je stanje iskazano na računima grupe 47 veće od stanja iskazanog na računima grupe 27.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa grupe 47, iskazuju se razgraničene obaveze za PDV.

Član 31

Na računima grupe 48 - Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine, iskazuju se obaveze za akcize, obaveze za poreze i doprinose koji terete troškove, obaveze za porez iz rezultata i ostale obaveze za poreze i doprinose i druge dažbine.

Druga pravna lica mogu račune ove grupe dalje raščlanjavati prema vrstama poreza i doprinosa.

Dugovna salda na računima ove grupe utvrđena na dan pod kojim se sastavlja Bilans stanja iskazuju se na računu 224 - Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa.

Na računu 480 - Obaveze za akcize, iskazuju se akcize koji se naplaćuju uz prodajnu cenu proizvoda, robe i usluga zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja, zaliha, prihoda i sl.

Na računu 481 - Obaveze za porez iz rezultata, iskazuje se obračunati porez na dobit (porez na razliku prihoda i rashoda), zaduženjem računa 721 - Poreski rashod perioda.

Na računu 482 - Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova, iskazuju se porezi, carine i druge dažbine koji čine zavisne troškove nabavke zaliha i osnovnih sredstava, odnosno koji se nadoknađuju neposredno na teret troškova.

Na računu 489 - Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine, iskazuju se obaveze za ostale poreze, doprinose i dažbine koji nisu iskazani na posebnim računima u okviru grupe računa 48, kao što su obaveze za poreze i doprinose koji su obračunati po ugovoru o delu, ugovoru o autorstvu, drugim ugovorima uz naknadu, obaveze za takse, obaveze za naknade za nedovoljan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom, obaveze za ostale naknade i slične obaveze.

Član 32

Na računima grupe 49 - Pasivna vremenska razgraničenja, iskazuju se nastali, odnosno naplaćeni, prihodi i troškovi tekućeg perioda za koje nije primljena isprava, ili kad obaveza plaćanja nastaje u budućem periodu, kao i odložene poreske obaveze i razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost.

Na računu 490 - Nastali obračunati troškovi, iskazuju se obračunati troškovi koji terete tekući izveštajni period, a nisu fakturisani, kao što su obračunati troškovi zakupnine, grejanja, obračunate kamate i ostali troškovi koji nisu fakturisani u periodu na koji se odnose.

Na računu 491 - Naplaćeni prihodi budućeg perioda, iskazuju se naplaćeni ili obračunati prihodi u tekućem periodu koji se odnose na naredni izveštajni period.

Na računu 494 - Razgraničeni zavisni troškovi nabavke, iskazuju se zavisni troškovi nabavke osnovnih sredstava, robe, materijala, rezervnih delova i sl. koji nisu fakturisani u momentu knjiženja nabavke. Po dobijanju fakture za stvarne troškove nabavke zadužuje se ovaj račun u korist odgovarajućeg računa obaveza.

Na računu 495 - Odloženi prihodi i primljene donacije, iskazuju se primljene donacije i državna davanja.

Na računu 496 - Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja, iskazuju se prihodi od naplate transakcionih troškova po osnovu datih kredita, kupljenih hartija od vrednosti i drugih plasmana koji se vode po amortizovanoj vrednosti primenom efektivne kamatne stope. Prihodi od naplate transakcionih troškova prenose se u prihode u periodu naplate plasmana po osnovu kojih su nastali.

Na računu 497 - Razgraničeni prihodi po osnovu uslovljenih donacija, iskazuju se prihodi koji su razgraničeni a koji su nastali po osnovu uslovljenih donacija.

Na računu 499 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja, iskazuju se ostala pasivna vremenska razgraničenja koja nisu iskazana na posebnim računima u okviru računa grupe 49.

Klasa 5: Rashodi

Član 33

Na računima grupe 50 - Nabavna vrednost prodate robe, iskazuje se nabavka robe, nabavna vrednost prodate robe i nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje.

Na računu 500 - Nabavna vrednost prodate robe, iskazuje se nabavna vrednost prodate robe u korist računa grupe 13.

Član 34

Na računima grupe 51 - Troškovi materijala i energije, iskazuju se nabavka i troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala i troškovi goriva i energije.

Na računu 510 - Troškovi materijala za izradu, iskazuju se troškovi materijala za izradu.

Na računu 511 - Troškovi ostalog materijala (režijskog), iskazuju se troškovi režijskog materijala.

Na računu 512 - Troškovi goriva i energije, iskazuju se troškovi goriva i energije.

Na računu 513 - Troškovi rezervnih delova, iskazuju se troškovi rezervnih delova utrošenih za održavanje nekretnina postrojenja i opreme.

Na računu 514 - Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara, iskazuju se troškovi alata i sitnog inventara koji je stavljen u upotrebu.

Član 35

Na računima grupe 52 - Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, knjiže se troškovi po osnovu obračunatih zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih, kao i troškovi po osnovu obračunatih naknada po ugovorima sa fizičkim licima.

Na računu 520 - Troškovi zarada i naknada zarada (bruto), iskazuju se troškovi obračunatih zarada i naknada zarada koje se ne refundiraju (za godišnji odmor, rad na dane državnih praznika, bolovanje na teret poslodavca, zbog prekida rada bez krivice zaposlenog i sl.), a u korist računa 450, 451 i 452. U okviru ovog računa mogu se otvoriti posebni računi kako bi se obezbedili podaci o troškovima neto zarade, poreza i doprinosa.

Na računu 521 - Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca, iskazuju se troškovi poreza i doprinosa, koji se pri obračunu zarada i naknada zarada iskazanih na računu 520, plaćaju na teret poslodavca, a u korist računa 453.

Na računu 522 - Troškovi naknada po ugovoru o delu, iskazuju se ukupni troškovi naknada po ugovoru o delu, a u korist računa 462 i odgovarajućih računa grupe 48 na kojima se iskazuju obaveze za poreze i doprinose.

Na računu 523 - Troškovi naknada po autorskim ugovorima, iskazuju se ukupni troškovi naknada po osnovu autorskih ugovora, a u korist računa 462 i odgovarajućih računa grupe 48 na kojima se iskazuju obaveze za poreze i doprinose.

Na računu 524 - Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, iskazuju se ukupni troškovi naknada po osnovu privremenih i povremenih poslova, a u korist računa 462 i odgovarajućih računa grupe 48 na kojima se iskazuju obaveze za poreze i doprinose.

Na računu 525 - Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, iskazuju se ukupni troškovi naknada fizičkim licima po napred nepomenutim ugovorima, a u korist računa 462 i odgovarajućih računa grupe 48 na kojima se iskazuju obaveze za poreze i doprinose.

Na računu 526 - Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora, iskazuju se ukupni troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora.

Na računu 528 - Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga, iskazuju se ukupni troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija za zapošljavanje i omladinskih i drugih zadruga.

Na računu 529 - Ostali lični rashodi i naknade, iskazuju se ukupni troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada kao što su otpremnina za odlazak u penziju, jubilarne nagrade, naknade troškova smeštaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu, naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta, naknade za smeštaj i ishranu na terenu i ostale naknade troškova zaposlenima, poslodavcima i drugim fizičkim licima.

Član 36

Na računima grupe 53 - Troškovi proizvodnih usluga, iskazuju se proizvodne usluge na izradi učinaka, transportne usluge, usluge održavanja, zakupnine, troškovi sajmova, reklame i propagande, troškovi istraživanja, troškovi razvoja i ostale proizvodne usluge.

Na računu 530 - Troškovi usluga na izradi učinaka, iskazuju se usluge na izradi proizvoda, odnosno učinaka koji su sastavni deo procesa proizvodnje.

Na računu 531 - Troškovi transportnih usluga, iskazuju se transportne usluge drugih pravnih lica.

Na računu 532 - Troškovi usluga održavanja, iskazuju se troškovi održavanja nekretnina, postrojenja i opreme, nematerijalne imovine i bioloških sredstava, koji se ne kapitalizuju.

Na računu 533 - Troškovi zakupa, iskazuju se zakupnine osnovnih sredstava (opreme i poslovnog, skladišnog i drugog prostora). Na ovom računu iskazuju se i troškovi zakupa nematerijalne imovine i bioloških sredstava.

Na računu 534 - Troškovi sajmova, iskazuju se troškovi koji nastaju u vezi sa izlaganjem na sajmovima i drugim izložbama proizvoda, robe i usluga u zemlji i inostranstvu.

Na računu 535 - Troškovi reklame i propagande, iskazuju se usluge po osnovu izvršene reklame i propagande, kao i troškovi po osnovu reklamnog i propagandnog materijala.

Na računu 536 - Troškovi istraživanja, iskazuju se troškovi istraživanja.

Na računu 537 - Troškovi razvoja, iskazuju se troškovi razvoja.

Na računu 539 - Troškovi ostalih proizvodnih usluga, iskazuju se ostale proizvodne usluge, usluge zaštite na radu, komunalne usluge, usluge u prometu, troškovi registracije vozila i mašina, troškovi korišćenja auto puta i troškovi za ostale proizvodne usluge koji nisu iskazani na posebnim računima u okviru grupe računa 53.

Član 37

Na računima grupe 54 - Troškovi amortizacije i rezervisanja, iskazuju se troškovi amortizacije nematerijalne imovine i osnovnih sredstava i troškovi rezervisanja u skladu sa računovodstvenom politikom pravnog lica.

Na računu 540 - Troškovi amortizacije, iskazuju se troškovi amortizacije nematerijalne imovine i osnovnih sredstava obračunati prema računovodstvenoj politici pravnog lica, u korist odgovarajućih računa ispravke vrednosti nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i bioloških sredstava u okviru grupe računa 01, 02 i 03.

Na računu 541 - Troškovi rezervisanja, iskazuju se sva rezervisanja koja se vrše u korist odgovarajućih računa grupe 40 - Dugoročna rezervisanja i računa 463 - Obaveze za kratkoročna rezervisanja.

Član 38

Na računima grupe 55 - Nematerijalni troškovi, iskazuju se troškovi neproizvodnih usluga, reprezentacije, premija osiguranja, troškovi platnog prometa, članarina, poreza, doprinosa i ostali nematerijalni troškovi.

Na računu 550 - Troškovi neproizvodnih usluga, iskazuju se neproizvodne usluge, kao što su zdravstvene, advokatske usluge, usluge čišćenja i druge neproizvodne usluge u korist odgovarajućeg računa obaveza iz poslovanja 431 ili 432.

Na računu 551 - Troškovi reprezentacije, iskazuju se izdaci za reprezentaciju, uključujući i vrednost sopstvenih proizvoda, robe i usluga.

Na računu 552 - Troškovi premija osiguranja, iskazuju se troškovi premija osiguranja, osim premija po osnovu osiguranja života zaposlenih.

Na računu 553 - Troškovi platnog prometa, iskazuju se usluge platnog prometa i druge bankarske usluge koje se plaćaju za obavljeni platni promet i izvršene druge bankarske usluge.

Na računu 554 - Troškovi članarina, iskazuju se članarine poslovnim i drugim udruženjima, komorama i zadružnim savezima u korist računa 469 - Ostale obaveze.

Na računu 555 - Troškovi poreza i naknada, iskazuju se troškovi poreza i naknada koji se nadoknađuju na teret troškova u korist računa 482 - Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova. Troškovi poreza i naknada uključuju sledeće: porez na imovinu, porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara (motornih vozila, čamaca, aviona, ostalih letelica i oružja), naknadu za korišćenje prirodnog lekovitog faktora u banji, naknadu za korišćenje voda, naknadu za zaštitu voda i naknadu za izvađeni materijal iz vodotoka, naknadu za eksploataciju šuma i korišćenje ostalih šumskih proizvoda, naknadu za eksploataciju rudnog bogatstva, naknadu za korišćenje nacionalnih parkova, naknadu za korišćenje ribarskog područja, naknadu za puteve prilikom registracije vozila i naknadu za pristup i priključenje na magistralni i regionalni put i korišćenje objekata i zemljišta koje pripada tom putu, naknadu za građevinsko zemljište, akcizu plaćenu puštanjem u promet proizvoda, troškove PDV-a na koji obveznik nema pravo odbitka, niti mogućnosti da ih uključi u nabavnu vrednost nekog sredstva, druge poreze i naknade koje imaju karakter troškova (razne vrste taksi i sl.).

Na računu 556 - Troškovi doprinosa, iskazuju se doprinosi koji terete troškove u korist računa 489 - Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.

Na računu 557 - Troškovi donacija, iskazuju se troškovi datih donacija (po osnovu davanja za zdravstvene, obrazovne, naučne, verske i sportske namene, kulturu i kinematografiju, zaštitu životne sredine, humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, kao i davanja učinjena ustanovama, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite osnovanim u skladu sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu i dr.). Rashodi po osnovu poklanjanja učinaka (po osnovu donacija) koji se evidentiraju na računima troškova i učinaka u klasi 9, knjiže se na računima te klase zaduženjem računa 980 u korist računa na kojima se iskazuju ti učinci (računi grupa 91, 95 i 96). U finansijskom knjigovodstvu rashodi po osnovu poklanjanja učinaka knjiže se zaduženjem računa 557 u korist računa 620.

Na računu 559 - Ostali nematerijalni troškovi, iskazuju se ostali troškovi za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 55 (troškovi oglasa u štampi i drugim medijima (osim za reklamu i propagandu), takse (administrativne, sudske, registracione, konzularne, lokalne i dr.), pretplate na časopise i ostali nematerijalni troškovi).

Član 39

Na računima grupe 56 - Finansijski rashodi, iskazuju se rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika, negativni efekti po osnovu valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

Na računu 560 - Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima, iskazuju se rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika, efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim licima.

Na računu 562 - Rashodi kamata, iskazuju se rashodi kamata po kreditima, po obavezama iz dužničko-poverilačkih odnosa, zatezne i druge kamate, osim kamata po osnovu obaveza prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima. Na ovom računu iskazuju se kod primaoca lizinga rashodi kamata po finansijskom lizingu.

Na računu 563 - Negativne kursne razlike, iskazuju se negativne kursne razlike nastale u izveštajnom periodu, osim kursnih razlika iz odnosa prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.

Na računu 564 - Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule, iskazuju se negativni efekti proistekli iz zaštite potraživanja, plasmana i obaveza valutnom klauzulom.

Na računu 566 - Rashodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika (osim valutne klauzule), iskazuju se rashodi po osnovu ostalih oblika ugovorene zaštite od rizika (revalorizacija rastom cena i sl.), osim po osnovu valutne klauzule.

Na računu 569 - Ostali finansijski rashodi, iskazuju se finansijski rashodi za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 56.

Član 40

Na računima grupe 57 - Ostali rashodi, iskazuju se gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi.

Na računu 570 - Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalne i materijalne stalne imovine i prodaje materijala, iskazuju se rashodi nastali po osnovu rashodovanja i prodaje svih navedenih oblika imovine.

Na računu 574 - Manjkovi, iskazuju se manjkovi sredstava koji se utvrde na osnovu redovnog ili vanrednog popisa. Manjkovi učinaka koji se evidentiraju na računima troškova i učinaka u klasi 9, knjiže se na računima te klase zaduženjem računa 982 u korist računa na kojima se iskazuju ti učinci (računi grupa 91, 95 i 96). U finansijskom knjigovodstvu manjkovi učinaka knjiže se zaduženjem računa 574 u korist računa 620.

Na računu 575 - Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja, iskazuju se rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja čija je nenaplativost dokumentovana.

Na računu 576 - Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha, iskazuju se rashodi po osnovu kala, rastura, kvara, loma i sl. zaliha. Rashodi učinaka koji se evidentiraju na računima troškova i učinaka u klasi 9, knjiže se na računima te klase zaduženjem računa 982 u korist računa na kojima se iskazuju ti učinci (računi grupa 91, 95 i 96). U finansijskom knjigovodstvu rashodi učinaka knjiže se zaduženjem računa 576 u korist računa 620.

Na računu 577 - Kazne, penali i nadoknade štete, iskazuju se rashodi na ime kazni, penala i nadoknade štete.

Na računu 579 - Ostali nepomenuti rashodi, iskazuju se ostali rashodi za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 57 (rashodi po osnovu sporova, rashodi po osnovu naknadno odobrenog rabata po osnovu prodaje, rashodi po osnovu kazni za privredne prestupe i prekršaje, rashodi po osnovu ugovorenih kazni i penala, rashodi po osnovu naknada štete trećim licima, rashodi po osnovu PDV na prekomeran kalo, rastur, kvar i lom učinaka koji padaju na teret preduzeća, rashodi po osnovu naknade za nedovoljan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom i ostali nepomenuti rashodi).

Član 41

Na računima grupe 58 - Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti imovine, iskazuju se negativni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, potraživanja u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Član 42

Na računima grupe 59 - Efekti promene računovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda i prenos rashoda, iskazuju se rashodi prema nazivima računa ove grupe i prenos ukupnih rashoda na kraju izveštajnog perioda u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Na računu 591 - Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika, iskazuju se efekti promena računovodstvene politike koji nisu materijalno značajni.

Na računu 592 - Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne, iskazuju se ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne.

Na računu 599 - Prenos rashoda, iskazuje se prenos rashoda odobrenjem ovog računa na teret odgovarajućih računa grupe 71. Na kraju godine vrši se zaključivanje ovog računa njihovim zaduženjem u korist računa grupe 50 do 59, osim računa 599 - Prenos rashoda.

Klasa 6: Prihodi

Član 43

Na računima grupe 60 - Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, iskazuju se prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga na domaćem i inostranom tržištu prema nazivima ovih računa.

Na računu 600 - Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima, iskazuju se prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima na domaćem i inostranom tržištu.

Na računu 601 - Prihodi od prodaje robe, iskazuju se prihodi od prodaje robe na domaćem i inostranom tržištu.

Na računu 602 - Prihodi od prodaje proizvoda, iskazuju se prihodi od prodaje proizvoda na domaćem i inostranom tržištu.

Na računu 603 - Prihodi od pružanja usluga, iskazuju se prihodi od pružanja usluga na domaćem i inostranom tržištu.

Član 44

Na računima grupe 61 - Prihodi od aktiviranja robe, proizvoda i usluga, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe robe, proizvoda i usluga za nematerijalnu imovinu za osnovna sredstva, za materijal, za prirast osnovnog stada i za sopstveni transport nabavke materijala i robe, kao i za reprezentaciju.

Na računu 610 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe robe za nematerijalnu imovinu, osnovna sredstva, materijal i rezervne delove, kao i za reprezentaciju.

Na računu 611 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda za sopstvene potrebe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe proizvoda za nematerijalnu imovinu, osnovna sredstva, materijal i rezervne delove, prirast osnovnog stada i sopstveni transport nabavke materijala i robe, kao i za reprezentaciju.

Na računu 612 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje usluga za sopstvene potrebe, iskazuju se prihodi po osnovu potrošnje usluga za nematerijalnu imovinu, osnovna sredstva, materijal i rezervne delove, prirast osnovnog stada i sopstveni transport nabavke materijala i robe, kao i za reprezentaciju.

Član 45

Na računima grupe 62 - Promena vrednosti zaliha učinaka, iskazuje se povećanje ili smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i nedovršenih usluga na kraju izveštajnog perioda u odnosu na početak perioda.

Na računu 620 - Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i usluga i gotovih proizvoda, iskazuje se povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, nedovršenih usluga i gotovih proizvoda na kraju izveštajnog perioda u odnosu na početak perioda, zaduženjem računa 110, 111 i 120.

Na računu 621 - Smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i usluga i gotovih proizvoda, iskazuje se smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, nedovršenih usluga i gotovih proizvoda na kraju izveštajnog perioda u odnosu na početak perioda, odobrenjem računa 110, 111 i 120.

Član 46

Na računima grupe 63 - Prihodi od članarina i članskih doprinosa i prihodi po posebnim propisima, iskazuju se prihodi od članarine i članskih doprinosa poslovnih i drugih udruženja i prihodi po posebnim propisima prema nazivima ovih računa.

Na računu 630 - Prihodi od članarina, iskazuju se prihodi od članarine poslovnih i drugih udruženja.

Na računu 631 - Prihodi od članskih doprinosa, iskazuju se prihodi od članskih doprinosa poslovnih i drugih udruženja.

Na računu 632 - Prihodi po posebnim propisima iz budžeta, iskazuju se prihodi ostvareni iz budžeta u skladu sa iznosima utvrđenim po posebnim propisima.

Na računu 639 - Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora, iskazuju se prihodi ostvareni iz ostalih izvora finansiranja predviđenih posebnim propisima.

Član 47

Na računima grupe 64 - Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl., iskazuju se prihodi prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 640 - Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz republičkog budžeta, iskazuju se navedeni prihodi koji su ostvareni iz republičkog budžeta.

Na računu 641 - Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz budžeta autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, iskazuju se navedeni prihodi koji su ostvareni iz budžeta autonomne pokrajine, odnosno lokalne samouprave.

Na računu 642 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od inostranih vlada i međunarodnih organizacija, iskazuju se pomenuti prihodi od strane inostranih vlada i međunarodnih organizacija.

Na računu 643 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica, iskazuju se pomenuti prihodi od strane domaćih pravnih lica i preduzetnika.

Na računu 644 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od fizičkih lica iz zemlje i inostranstva, iskazuju se pomenuti prihodi od strane domaćih i stranih fizičkih lica.

Na računu 645 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od privatnih fondacija i pravnih lica (privredna društva, preduzetnici i sl.) iz inostranstva, iskazuju se pomenuti prihodi od strane privatnih fondacija i pravnih lica iz inostranstva.

Na računu 649 - Ostali prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl., iskazuju se ostali prihodi za koje nije predviđen poseban račun u okviru računa grupe 64.

Član 48

Na računima grupe 65 - Prihodi od nefinansijske imovine, iskazuju se prihodi prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 650 - Prihodi od nefinansijske imovine od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica, iskazuju se prihodi ostvareni od nefinansijske imovine iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima.

Na računu 651 - Prihodi od zakupa pokretnih i nepokretnih stvari, iskazuju se prihodi po osnovu davanja u zakup (operativnog lizinga) nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme i bioloških sredstava.

Na računu 652 - Prihodi od tantijema i licencnih naknada, iskazuju se prihodi od naknada po osnovu patenata, žigova, autorskih i ostalih prava.

Na računu 659 - Ostali prihodi od nefinansijske imovine, iskazuju se ostali prihodi za koje nije predviđen poseban račun u okviru računa grupe 65.

Član 49

Na računima grupe 66 - Prihodi od finansijske imovine (finansijski prihodi), iskazuju se prihodi od kamata, kursnih razlika, prihodi po osnovu efekata valutne klauzule, dividendi i ostali finansijski prihodi.

Na računu 660 - Prihodi od finansijske imovine od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica, iskazuju se prihodi od kamata, pozitivnih kursnih razlika, dividendi i ostali finansijski prihodi matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica.

Na računu 661 - Prihodi od kamata, iskazuju se prihodi od kamata po datim zajmovima, po potraživanjima iz dužničko-poverilačkih odnosa, zateznim i drugim kamatama, osim kamata po osnovu obaveza prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima. Na ovom računu iskazuju se kod davaoca lizinga prihodi od kamata po finansijskom lizingu.

Na računu 662 - Pozitivne kursne razlike, iskazuju se pozitivne kursne razlike po osnovu potraživanja i obaveza u izveštajnom periodu, osim kursnih razlika iz odnosa prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.

Na računu 663 - Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostalih efekata zaštite od rizika, iskazuju se pozitivni efekti proistekli iz zaštite potraživanja, plasmana i obaveza valutnom klauzulom i drugim sredstvima zaštite od rizika.

Na računu 664 - Prihodi od dividendi, iskazuju se prihodi ostvareni po osnovu učešća u kapitalu privrednih društava i drugih pravnih lica.

Na računu 669 - Ostali prihodi od finansijske imovine, iskazuju se ostali prihodi za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 66.

Član 50

Na računima grupe 67 - Ostali prihodi, iskazuju se dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalne imovine, dobici od prodaje bioloških sredstava, dobici po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrednosti i učešća u kapitalu, dobici od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškovi, prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

Na računu 670 - Dobici od prodaje nematerijalne i stalne imovine i materijala, iskazuje se prihod od prodaje ovih oblika imovine u iznosu većem od neotpisane vrednosti.

Na računu 671 - Viškovi, iskazuju se viškovi sredstava koji se utvrde na osnovu redovnog ili vanrednog popisa, osim viškova učinaka. Viškovi učinaka koji se evidentiraju na računima troškova i učinaka u klasi 9, knjiže se na računima te klase zaduženjem računa na kojima se iskazuju ti učinci (računi grupa 91, 95 i 96), a u korist računa 982. U finansijskom knjigovodstvu viškovi učinaka knjiže se zaduženjem računa 621, a u korist računa 671.

Na računu 672 - Naplaćena otpisana potraživanja, iskazuju se prihodi po osnovu naplate direktno otpisanih potraživanja.

Na računu 673 - Prihodi od smanjenja obaveza, iskazuje se smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnanja i sl. direktnim otpisivanjem, zaduženjem računa na kome je obaveza iskazana.

Na računu 674 - Prihodi od ukidanja rezervisanja, iskazuje se ukidanje neiskorišćenih rezervisanja zaduženjem odgovarajućih računa grupe 40 i računa 463 - Obaveze za kratkoročna rezervisanja.

Na računu 675 - Prihodi od nadoknade štete i refundacija, iskazuju se prihodi nastali po osnovu nadoknade štete i refundacije po različitim osnovama.

Na računu 679 - Ostali nepomenuti prihodi, iskazuju se ostali nepomenuti prihodi za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 67.

Član 51

Na računima grupe 68 - Prihodi po osnovu usklađivanja vrednosti imovine, iskazuju se pozitivni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrednosti i potraživanja u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računima ove grupe iskazuje se i pozitivan efekat promene fer vrednosti sredstava, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Član 52

Na računima grupe 69 - Efekti promene računovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda i prenos prihoda, iskazuju se dobici prema nazivima računa ove grupe i prenos ukupnih prihoda na kraju perioda u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Na računu 691 - Prihodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika, iskazuju se efekti promena računovodstvene politike koji nisu materijalno značajne.

Na računu 692 - Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne, iskazuju se prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne.

Na računu 699 - Prenos prihoda, iskazuje se prenos prihoda zaduženjem ovog računa u korist odgovarajućih računa grupe 71. Na kraju godine vrši se zaključivanje ovog računa njegovim odobrenjem, a na teret pojedinih računa grupe 60 do 69, osim računa 699.

Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha

Član 53

Na računima grupe 70 - Otvaranje glavne knjige, iskazuju se početna stanja pojedinih pozicija aktive i pasive na početku svake nove poslovne godine ili u toku godine pri otpočinjanju poslovanja novog pravnog lica.

Na računu 700 - Otvaranje glavne knjige finansijskog knjigovodstva, iskazuju se stanja početnih pozicija aktive i pasive na početku svake nove poslovne godine ili u toku godine ili otpočinjanju poslovanja novog pravnog lica. Otvaranje glavne knjige vrši se zaduženjem računa 700 u korist računa glavne knjige sa pasivnim saldom, odnosno zaduženjem računa glavne knjige sa aktivnim početnim saldom a odobrenjem računa 700.

Član 54

Na računima grupe 71 - Zaključak računa uspeha, na datum bilansa, iskazuje se zaključak računa rashoda i prihoda.

Na računu 710 - Rashodi i prihodi, iskazuje se zaključak računa rashoda i prihoda, osim viška prihoda nad rashodima i viška rashoda nad prihodima poslovanja koje se obustavlja, zaduženjem ovog računa u korist računa 599 - Prenos rashoda, odnosno odobrenjem ovog računa na teret računa 699 - Prenos prihoda. Saldo računa 710 posle prenosa rashoda i prihoda prenosi se na račun 712 - Prenos ukupnog rezultata.

Na računu 711 - Višak prihoda nad rashodima i višak rashoda nad prihodima poslovanja koje se obustavlja, iskazuje se zaključak računa, zaduženjem ovog računa u korist računa 599 - Prenos rashoda, odnosno odobrenjem ovog računa na teret računa 699 - Prenos prihoda. Saldo računa 711 posle prenosa viška prihoda nad rashodima i viška rashoda nad prihodima poslovanja koje se obustavlja prenosi se na račun 712 - Prenos ukupnog rezultata.

Na računu 712 - Prenos ukupnog rezultata, iskazuje se prenos viška prihoda nad rashodima na kraju izveštajnog perioda, zaduženjem ovog računa u korist računa 720 - Višak prihoda nad rashodima ili višak rashoda nad prihodima, odnosno zaduženjem računa 720 u korist ovog računa, ako je ostvaren višak rashoda nad prihodima.

Član 55

Na računima grupe 72 - Višak prihoda nad rashodima i višak rashoda nad prihodima, iskazuje se ostvareni višak prihoda nad rashodima ili višak rashoda nad prihodima na kraju izveštajnog perioda, porez na dobit (porez na razliku prihoda i rashoda), i prenos prihoda nad rashodima ili rashoda nad prihodima.

Na računu 720 - Višak prihoda nad rashodima ili višak rashoda nad prihodima, iskazuje se ostvareni višak prihoda nad rashodima ili višak rashoda nad prihodima na kraju izveštajnog perioda odobrenjem ili zaduženjem ovog računa na teret ili u korist računa 722 - Prenos viška prihoda nad rashodima ili viška rashoda nad prihodima.

Na računu 721 - Poreski rashod perioda, iskazuje se poreski rashod tekućeg perioda obračunat u skladu sa poreskim propisima zaduženjem ovog računa u korist računa 481 - Obaveze za porez iz rezultata.

Na računu 722 - Prenos viška prihoda nad rashodima ili viška rashoda nad prihodima, iskazuje se ostvareni višak prihoda nad rashodima ili ostvareni višak rashoda nad prihodima na kraju izveštajnog perioda zaduženjem ili odobrenjem ovog računa u korist ili na teret računa 720 i 721. Ostvareni višak prihoda nad rashodima koji nije raspoređen, na kraju izveštajnog perioda prenosi se zaduženjem računa 722 u korist računa 341 - Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine. Ostvareni višak rashoda nad prihodima na kraju izveštajnog perioda prenosi se na teret računa 351 - Višak rashoda nad prihodima tekuće godine, u korist računa 722.

Član 56

Na računima grupe 73 - Zaključak računa stanja, na datum bilansa, iskazuje se zaključak računa aktive i pasive Bilansa stanja.

Na računu 730 - Izravnanje računa stanja, iskazuje se zaključak računa glavne knjige finansijskog knjigovodstva zaduženjem ovog računa u korist računa aktive, odnosno odobrenjem ovog računa na teret računa pasive. Knjiženje na računu 730 vrši se po pojedinim pozicijama Bilansa stanja. Po izvršenom zaključku svih računa glavne knjige na ovom računu zbir dugovne i potražne strane je jednak.

Član 57

Na računima grupe 74 - Slobodna grupa, druga pravna lica mogu otvarati posebne osnovne račune prema sopstvenim potrebama.

Klasa 8: Vanbilansna evidencija

Član 58

Na računima grupe 88 - Vanbilansna aktiva, iskazuju se sredstva uzeta u operativni lizing (zakup), osim sredstava uzetih u finansijski lizing, materijal i roba primljeni na obradu i doradu, data jemstva, garancije i druga prava i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu pravnog lica.

Na računima ove grupe iskazuju se i hartije od vrednosti koje su van prometa, avali, garancije i druga jemstva, kao i imovina koja se nalazi kod drugih subjekata.

Član 59

Na računima grupe 89 - Vanbilansna pasiva, iskazuju se obaveze po osnovu sredstava iskazanih na računima grupe 88.

Klasa 9: Obračun troškova i učinaka

Član 60

Druga pravna lica koja obavljaju proizvodnu delatnost, u klasi 9 vode osnovne račune 900 i 901, grupe računa 95 i 96 i račune 980, 981 i 982.

Ostale račune predviđene u klasi 9, proizvodna pravna lica mogu da vode u skladu sa svojim potrebama i načinom obračuna troškova i učinaka.

Druga pravna lica koja ne obavljaju proizvodne delatnosti ne vode evidenciju u okviru računa klase 9.

Član 61

Na računima grupe 90 - Računi odnosa sa finansijskim knjigovodstvom, iskazuje se preuzimanje zaliha i preuzimanje troškova za obračun cene koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda.

Na računu 900 - Račun za preuzimanje zaliha, na početku poslovne godine, iskazuje se preuzimanje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda zaduženjem računa grupe 95 i 96 u korist ovog računa. Preuzete zalihe na ovom računu iskazuju se u iznosu koji je iskazan u finansijskom knjigovodstvu na računima grupe 11 i 12.

Na računu 901 - Račun za preuzimanje troškova, iskazuju se troškovi koji su u finansijskom knjigovodstvu knjiženi na računima grupe 51 do 55, kao i troškovi finansiranja koji se knjiže zaduženjem odgovarajućih računa grupa 91, 92 i 93, ako se troškovi vode po mestima troškova, a na teret računa grupe 95 i računa 981, ako se troškovi ne vode po mestima troškova.

Član 62

Na računima grupe 91 - Materijal i roba, iskazuju se zalihe materijala, robe i proizvoda i robe u prodavnicama proizvođača, kada se evidencija o stanju, nabavci, trošenju i prodaji tih zaliha vodi na računima ove grupe u okviru posebnog knjigovodstva obračuna troškova i učinaka.

Kada se evidencija o stanju, nabavci, trošenju i prodaji zaliha materijala i robe vodi u finansijskom knjigovodstvu na računima grupa 10 i 13, na računima grupe 91 ne vrši se knjiženje.

Na računu 910 - Materijal, odnosno na posebnim analitičkim računima u okviru ovog računa iskazuje se evidencija o stanju, nabavci i trošenju zaliha sirovina, osnovnog i pomoćnog materijala, ostalog materijala, goriva i maziva, alata i inventara koji se u celini otpisuju u izveštajnom periodu (kao što su sitan inventar, auto-gume i ambalaža, ako se u celini otpisuju u izveštajnom periodu). Na posebnim analitičkim računima u okviru ovog računa vode se odstupanja od planskih nabavnih cena, ispravka vrednosti i revalorizacija zaliha. Preuzimanje početnog stanja materijala knjiži se zaduženjem računa 910 u korist računa 900, a nabavka u korist računa 901.

Utrošeni materijal knjiži se zaduženjem računa grupe 92, 93, 94 i 95, a sve u korist računa 910.

Za izlaz materijala vrši se knjiženje i u klasi 5, zaduženjem računa 511, 512, 513, 575 i 576, a u korist računa 510, a za viškove zaduženjem računa 510 u korist računa 671.

Na računu 911 - Roba, na posebnim analitičkim računima, iskazuje se vrednost zaliha robe u skladištu i stovarištu na veliko, u prodavnicama i drugim maloprodajnim objektima, u obradi, doradi i manipulaciji, kao i ukalkulisani PDV i razlika u ceni robe.

Preuzimanje početnog stanja robe knjiži se zaduženjem računa 911 u korist računa 900.

Na računu 912 - Proizvodi i roba u prodavnicama proizvođača, na posebnim analitičkim računima iskazuje se vrednost zaliha proizvoda i robe u prodavnicama i drugim maloprodajnim objektima proizvođačkih pravnih lica i preduzetnika, kao i ukalkulisani PDV i razlika u ceni robe.

Preuzimanje početnog stanja proizvoda i robe knjiži se zaduženjem računa 912, u korist računa 900. Nabavke robe u toku perioda knjiže se zaduženjem računa 912, u korist računa 901. Prijem sopstvenih proizvoda u prodavnicu u toku perioda knjiži se zaduženjem računa 912, u korist računa grupe 96.

Prodaja proizvoda i robe iz sopstvenih prodavnica knjiži se zaduženjem računa 980 - Troškovi prodatih proizvoda i usluga, u korist računa 912.

Član 63

Na računima grupe 92 - Računi mesta troškova nabavke, tehničke uprave i pomoćnih delatnosti, odnosno na posebnim osnovnim računima koje drugo pravno lice otvori u okviru računa ove grupe, posle knjiženja u finansijskom knjigovodstvu, iskazuju se odgovarajući troškovi u korist računa 901 - Račun za preuzimanje troškova.

Član 64

Na računima grupe 93 - Računi glavnih proizvodnih mesta troškova, odnosno na posebnim osnovnim računima koje drugo pravno lice otvori u okviru računa ove grupe, posle knjiženja u finansijskom knjigovodstvu, iskazuju se odgovarajući troškovi u korist računa 901 - Račun za preuzimanje troškova.

Član 65

Na računima grupe 94 - Računi mesta troškova uprave, prodaje i sličnih aktivnosti, odnosno na posebnim osnovnim računima koje drugo pravno lice otvori u okviru računa ove grupe, posle knjiženja u finansijskom knjigovodstvu, iskazuju se odgovarajući troškovi u korist računa 901 - Račun za preuzimanje troškova.

Član 66

Na računima grupe 95 - Nosioci troškova, iskazuju se početno stanje nosioca troškova, direktni troškovi koji se na osnovu dokumentacije mogu povezati za pojedine učinke i indirektni troškovi koji se na osnovu odgovarajućih ključeva za raspodelu alociraju na učinke.

Preuzimanje početnog stanja nosioca troškova knjiži se zaduženjem računa 950 do 957 - Nosioci troškova, u korist računa 900.

Na računu 950 do 957 - Nosioci troškova, iskazuju se direktni i indirektni troškovi zaduženjem pojedinih računa nosilaca troškova u korist računa 901, odnosno u korist računa grupe 93.

Na računu 958 - Poluproizvodi sopstvene proizvodnje, iskazuju se poluproizvodi po ceni koštanja zaduženjem pojedinih računa poluproizvoda sopstvene proizvodnje u korist računa 950 do 957. Utrošak poluproizvoda iskazuje se odobrenjem računa 958 na teret računa grupe 93 ili na računima 950 do 957.

Na računu 959 - Odstupanja u troškovima nosilaca troškova, iskazuje se razlika između cena po kojima se vode zalihe nedovršenih učinaka i cena koštanja tih zaliha.

Član 67

Na računima grupe 96 - Gotovi proizvodi, iskazuju se gotovi proizvodi po ceni koštanja i odstupanja u troškovima gotovih proizvoda.

Preuzimanje početnog stanja gotovih proizvoda knjiži se zaduženjem računa 960 do 968 - Gotovi proizvodi, a u korist računa 900.

Na računu 960 do 968 - Gotovi proizvodi, iskazuju se gotovi proizvodi po ceni koštanja zaduženjem pojedinih računa gotovih proizvoda u korist računa grupe 95.

Na računu 969 - Odstupanja u troškovima gotovih proizvoda, iskazuje se razlika između cena po kojima se vode zalihe učinaka gotovih proizvoda i cena koštanja tih zaliha.

Član 68

Na računima grupe 98 - Rashodi, iskazuju se troškovi prodatih proizvoda i usluga, troškovi perioda, otpisi, manjkovi, obezvređenje i viškovi zaliha učinaka.

Na računu 980 - Troškovi prodatih proizvoda i usluga, iskazuje se vrednost prodatih proizvoda i usluga po stvarnim troškovima, zaduženjem ovog računa u korist računa grupa 95 i 96. Na teret ovog računa knjiži se i vrednost sopstvenih učinaka upotrebljenih za nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva, materijal i rezervne delove i sopstveni transport nabavke materijala i robe, uključujući i troškove utovara, istovara i sl.

Na računu 981 - Troškovi perioda, iskazuju se troškovi koji se ne uključuju u cenu koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, već se direktno nadoknađuju na teret prihoda izveštajnog perioda.

Na računu 982 - Otpisi, manjkovi i viškovi zaliha učinaka, iskazuje se vrednost otpisa, manjkova i viškova zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda. Otpisi i manjkovi knjiže se zaduženjem računa 982 u korist računa grupe 95 i 96, a viškovi se knjiže zaduženjem računa grupe 95 i 96 u korist računa 982. Na ovom računu iskazuju se i gubici od obezvređenja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda.

Član 69

Na računima grupe 99 - Računi zaključka, iskazuje se zaključak obračuna troškova i učinaka.

Na računu 999 - Zaključak obračuna troškova i učinaka, na dan godišnjeg bilansa, iskazuje se zaključak računa obračuna troškova i učinaka zaduženjem računa 999 u korist računa koji imaju dugovni saldo i zaduženjem računa koji imaju potražni saldo u korist računa 999.

III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 70

Druga pravna lica vrše preknjižavanje sa računa Kontnog okvira propisanih Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 137/14) na račune Kontnog okvira koji su propisani ovim pravilnikom na osnovu Uporednog pregleda za preknjižavanje sa računa prethodnog Kontnog okvira na račune novog Kontnog okvira, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 71

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 137/14).

Druga pravna lica koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, a koja se završava pre 31. decembra 2021. godine, kao i druga pravna lica koja sastavljaju vanredne finansijske izveštaje pre 31. decembra 2021. godine, za tu poslovnu godinu, odnosno za te vanredne finansijske izveštaje, primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 137/14).

Član 72

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasnik Republike Srbije".

 

KONTNI OKVIR ZA DRUGA PRAVNA LICA

Klasa 0: STALNA IMOVINA

01 - NEMATERIJALNA IMOVINA

011 - Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke

012 - Softver i ostala prava

013 - Gudvil

014 - Ostala nematerijalna imovina

015 - Nematerijalna imovina u pripremi

016 - Avansi za nematerijalnu imovinu

02 - NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

020 - Poljoprivredno i ostalo zemljište

021 - Građevinsko zemljište

022 - Građevinski objekti

023 - Postrojenja i oprema

024 - Investicione nekretnine

025 - Ostale nekretnine, postrojenja i oprema

026 - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

027 - Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi

028 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu

03 - BIOLOŠKA SREDSTVA

030 - Šume

031 - Višegodišnji zasadi

032 - Osnovno stado

037 - Biološka sredstva u pripremi

038 - Avansi za biološka sredstva

04 - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

040 - Dugoročni finansijski plasmani u zemlji

041 - Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu

042 - Dugoročni finansijski plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima

043 - Ostali dugoročni finansijski plasmani

05 - DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

050 - Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica

052 - Potraživanja po osnovu jemstva

053 - Sporna i sumnjiva potraživanja

054 - Ostala dugoročna potraživanja

Klasa 1: ZALIHE

10 - ZALIHE MATERIJALA

100 - Obračun nabavne vrednosti zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara

101 - Materijal

102 - Rezervni delovi

103 - Alat i inventar

104 - Materijal, rezervni delovi, alat i inventar u obradi, doradi i manipulaciji

11 - NEDOVRŠENA PROIZVODNJA I USLUGE

110 - Nedovršena proizvodnja

111 - Nedovršene usluge

119 - Odstupanje od cena proizvodnje i usluga

12 - GOTOVI PROIZVODI

120 - Gotovi proizvodi

13 - ROBA

130 - Obračun nabavke robe

131 - Roba u magacinu

132 - Roba u prometu na veliko

133 - Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih lica

134 - Roba u prometu na malo

135 - Roba u obradi, doradi i manipulaciji

136 - Roba u tranzitu

137 - Roba na putu

15 - PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE

150 - Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji

151 - Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu

152 - Plaćeni avansi za robu u zemlji

153 - Plaćeni avansi za robu u inostranstvu

154 - Plaćeni avansi za usluge u zemlji

155 - Plaćeni avansi za usluge u inostranstvu

Klasa 2: KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKORIČNI FINANSIJSKI PLASMANI, NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

20 - POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE

200 - Kupci u zemlji - matično, zavisna i ostala povezana lica

201 - Kupci u zemlji

202 - Kupci u inostranstvu - matično, zavisna i ostala povezana lica

203 - Kupci u inostranstvu

204 - Ostala potraživanja po osnovu prodaje

22 - DRUGA POTRAŽIVANJA

220 - Potraživanja za kamatu i dividende

221 - Potraživanja od zaposlenih

222 - Potraživanja od državnih organa i organizacija

223 - Potraživanja za članarine i članske doprinose

224 - Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa

225 - Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju

226 - Potraživanja po osnovu naknada šteta

227 - Potraživanja za prihode po posebnim propisima

228 - Ostala kratkoročna potraživanja

23 - KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

230 - Kratkoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima

231 - Kratkoročne pozajmice

232 - Ostali kratkoročni finansijski plasmani

24 - GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

240 - Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti

241 - Tekući (poslovni) računi

242 - Izdvojena novčana sredstva i akreditivi

243 - Blagajna

244 - Devizni račun

245 - Devizni akreditivi

246 - Devizna blagajna

248 - Ostala novčana sredstva

249 - Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena

27 - POREZ NA DODATU VREDNOST

270 - Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)

271 - Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa)

272 - Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi

273 - Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi

274 - Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi

275 - Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj stopi

276 - Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica

277 - Naknadno vraćen porez na dodatu vrednost kupcima - stranim državljanima

278 - PDV nadoknada isplaćena poljoprivrednicima

279 - Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost

28 - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

280 - Unapred plaćeni troškovi

281 - Potraživanja za nefakturisani prihod

282 - Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza

289 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja

Klasa 3: ULOZI (SOPSTVENI IZVORI)

30 - ULOZI (SOPSTVENI IZVORI) OSNIVAČA I DRUGIH LICA

300 - Ulozi (sopstveni izvori) osnivača i drugih lica

33 - REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI

330 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme

331 - Nerealizovani dobici i nerealizovani gubici

34 - NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

340 - Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina

341 - Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine

35 - VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA

350 - Višak rashoda nad prihodima ranijih godina

351 - Višak rashoda nad prihodima tekuće godine

Klasa 4: DUGOROČNA REZERVISANJA, OBAVEZE, I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

40 - DUGOROČNA REZERVISANJA

400 - Dugoročna rezervisanja

41 - DUGOROČNE OBAVEZE

410 - Dugoročne obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima

411 - Dugoročne obaveze prema ostalim povezanim licima

413 - Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji

414 - Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

415 - Dugoročne obaveze po osnovu finansijskog lizinga

419 - Ostale dugoročne obaveze

42 - KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

420 - Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica

422 - Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji

423 - Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

424 - Deo dugoročnih kredita i zajmova koji dospevaju do jedne godine

425 - Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine

429 - Ostale kratkoročne finansijske obaveze

43 - OBAVEZE IZ POSLOVANJA

430 - Primljeni avansi, depoziti i kaucije

431 - Dobavljači u zemlji

432 - Dobavljači u inostranstvu

439 - Ostale obaveze iz poslovanja

45 - OBAVEZA PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA

450 - Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju

451 - Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog

452 - Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog

453 - Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

454 - Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju

455 - Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju

456 - Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju

46 - DRUGE OBAVEZE

460 - Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja

461 - Obaveze prema zaposlenima

462 - Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima

463 - Obaveze za kratkoročna rezervisanja

464 - Obaveze za prikupljena sredstva pomoći

469 - Ostale obaveze

47 - OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST

470 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)

471 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa)

472 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi

473 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi

474 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi

475 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi

476 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu

479 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza

48 - OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE

480 - Obaveze za akcize

481 - Obaveze za porez iz rezultata

482 - Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova

489 - Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine

49 - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

490 - Nastali obračunati troškovi

491 - Naplaćeni prihodi budućeg perioda

494 - Razgraničeni zavisni troškovi nabavke

495 - Odloženi prihodi i primljene donacije

496 - Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja

497 - Razgraničeni prihodi po osnovu uslovljenih donacija

499 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja

Klasa 5: RASHODI

50 - NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

500 - Nabavna vrednost prodate robe

51 - TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE

510 - Troškovi materijala za izradu

511 - Troškovi ostalog materijala (režijskog)

512 - Troškovi goriva i energije

513 - Troškovi rezervnih delova

514 - Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara

52 - TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

520 - Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

521 - Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

522 - Troškovi naknada po ugovoru o delu

523 - Troškovi naknada po autorskim ugovorima

524 - Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

525 - Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora

526 - Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora

528 - Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga

529 - Ostali lični rashodi i naknade

53 - TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

530 - Troškovi usluga na izradi učinaka

531 - Troškovi transportnih usluga

532 - Troškovi usluga održavanja

533 - Troškovi zakupa

534 - Troškovi sajmova

535 - Troškovi reklame i propagande

536 - Troškovi istraživanja

537 - Troškovi razvoja

539 - Troškovi ostalih proizvodnih usluga

54 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

540 - Troškovi amortizacije

541 - Troškovi rezervisanja

55 - NEMATERIJALNI TROŠKOVI

550 - Troškovi neproizvodnih usluga

551 - Troškovi reprezentacije

552 - Troškovi premija osiguranja

553 - Troškovi platnog prometa

554 - Troškovi članarina

555 - Troškovi poreza i naknada

556 - Troškovi doprinosa

557 - Troškovi donacija

559 - Ostali nematerijalni troškovi

56 - FINANSIJSKI RASHODI

560 - Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima

562 - Rashodi kamata

563 - Negativne kursne razlike

564 - Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule

566 - Rashodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika (osim valutne klauzule)

569 - Ostali finansijski rashodi

57 - OSTALI RASHODI

570 - Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalne i materijalne stalne imovine i materijala

574 - Manjkovi

575 - Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja

576 - Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha

577 - Kazne, penali i nadoknade štete

579 - Ostali nepomenuti rashodi

58 - RASHODI PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

580 - Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti bioloških sredstava

581 - Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine

582 - Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

583 - Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana

584 - Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti zaliha materijala i robe

585 - Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana

589 - Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti ostale imovine

59 - EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS RASHODA

591 - Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika

592 - Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne

599 - Prenos rashoda

Klasa 6: PRIHODI

60 - PRIHODI OD PRODAJE ROBE, PROIZVODA I USLUGA

600 - Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima

601 - Prihodi od prodaje robe

602 - Prihodi od prodaje proizvoda

603 - Prihodi od pružanja usluga

61 - PRIHODI OD AKTIVIRANJA ROBE, PROIZVODA I USLUGA

610 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe

611 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda za sopstvene potrebe

612 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje usluga za sopstvene potrebe

62 - PROMENA VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA

620 - Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda

621 - Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda

63 - PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA I PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

630 - Prihodi od članarina

631 - Prihodi od članskih doprinosa

632 - Prihodi po posebnim propisima iz budžeta

639 - Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

64 - PRIHODI OD DONACIJA, DOTACIJA, SUBVENCIJA I SL.

640 - Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz republičkog budžeta

641 - Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz budžeta autonomne pokrajine ili lokalne samouprave

642 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od inostranih vlada i međunarodnih organizacija

643 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica

644 - Prihodi od donacija i dotacija i sl. od fizičkih lica iz zemlje i inostranstva

645 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od privatnih fondacija i pravnih lica (privredna društva, preduzetnici i sl.) iz inostranstva

649 - Ostali prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl.

65 - PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE

650 - Prihodi od nefinansijske imovine od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica

651 - Prihodi od zakupnina pokretnih i nepokretnih stvari

652 - Prihodi od tantijema i licencnih naknada

659 - Ostali prihodi od nefinansijske imovine

66 - PRIHODI OD FINANSIJSKE IMOVINE (FINANSIJSKI PRIHODI)

660 - Prihodi od finansijske imovine od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica

661 - Prihodi od kamata

662 - Pozitivne kursne razlike

663 - Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostalih efekata zaštite od rizika

664 - Prihodi od dividendi

669 - Ostali prihodi od finansijske imovine

67 - OSTALI PRIHODI

670 - Dobici od prodaje nematerijalne i stalne imovine i materijala

671 - Viškovi

672 - Naplaćena otpisana potraživanja

673 - Prihodi od smanjenja obaveza

674 - Prihodi od ukidanja rezervisanja

675 - Prihodi od nadoknade štete i refundacija

679 - Ostali nepomenuti prihodi

68 - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

680 - Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava

681 - Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine

682 - Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

683 - Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana

684 - Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha

685 - Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana

689 - Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

69 - EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA

691 - Prihodi po osnovu promene računovodstvenih politika

692 - Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne

699 - Prenos prihoda

Klasa 7: OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPEHA

70 - OTVARANJE GLAVNE KNJIGE

700 - Otvaranje glavne knjige

71 - ZAKLJUČAK RAČUNA USPEHA

710 - Rashodi i prihodi

711 - Višak prihoda nad rashodima i višak rashoda nad prihodima poslovanja koje se obustavlja

712 - Prenos ukupnog rezultata

72 - VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA I VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA

720 - Višak prihoda nad rashodima ili višak rashoda nad prihodima

721 - Poreski rashod perioda

722 - Prenos viška prihoda nad rashodima ili viška rashoda nad prihodima

73 - ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA

730 - Izravnanje računa stanja

74 - SLOBODNA GRUPA

Klasa 8: VANBILANSNA EVIDENCIJA

88 - VANBILANSNA AKTIVA

880 - Tuđa sredstva uzeta u operativni lizing (zakup)

881 - Preuzeti proizvodi i roba za zajedničko poslovanje

882 - Roba uzeta u komision i konsignaciju

883 - Materijal i roba primljeni na obradu i doradu

884 - Data jemstva, garancije i druga prava

885 - Hartije od vrednosti koje su van prometa

889 - Ostala imovina drugih subjekata

89 - VANBILANSNA PASIVA

890 - Obaveze za sredstva uzeta u operativni lizing (zakup)

891 - Obaveze za preuzete proizvode i robu za zajedničko poslovanje

892 - Obaveze za robu uzetu u komision i konsignaciju

893 - Obaveze za materijal i robu primljenu na obradu i doradu

894 - Obaveze za data jemstva, garancije i druga prava

895 - Obaveze za hartije od vrednosti koje su van prometa

899 - Obaveze za ostalu imovinu drugih subjekata

Klasa 9: OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA

90 - RAČUNI ODNOSA SA FINANSIJSKIM KNJIGOVODSTVOM

900 - Račun za preuzimanje zaliha

901 - Račun za preuzimanje troškova

91 - MATERIJAL I ROBA

910 - Materijal

911 - Roba

912 - Proizvodi i roba u prodavnicama proizvođača

92 - RAČUNI MESTA TROŠKOVA NABAVKE, TEHNIČKE UPRAVE I POMOĆNIH DELATNOSTI

93 - RAČUNI GLAVNIH PROIZVODNIH MESTA TROŠKOVA

94 - RAČUNI MESTA TROŠKOVA UPRAVE, PRODAJE I SLIČNIH AKTIVNOSTI

95 - NOSIOCI TROŠKOVA

950 do 957 - Nosioci troškova

958 - Poluproizvodi sopstvene proizvodnje

959 - Odstupanja u troškovima nosioca troškova

96 - GOTOVI PROIZVODI

960 do 968 - Gotovi proizvodi

969 - Odstupanja u troškovima gotovih proizvoda

98 - RASHODI

980 - Troškovi prodatih proizvoda i usluga

981 - Troškovi perioda

982 - Otpisi, manjkovi i viškovi zaliha učinaka

99 - RAČUNI ZAKLJUČKA

999 - Zaključak obračuna troškova i učinaka

UPOREDNI PREGLED ZA PREKNJIŽAVANJE SA RAČUNA PRETHODNOG KONTNOG OKVIRA NA RAČUNE NOVOG KONTNOG OKVIRA

- sadrži samo nove i delimično izmenjene račune -

Red. broj

Preknjižavanje na račun/račune

Sa prethodnih računa

1.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 01

019 - Ispravka vrednosti nematerijalne imovine

2.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 02

029 - Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

3.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 03

039 - Ispravka vrednosti bioloških sredstava

4.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 04

049 - Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana

5.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 05

059 - Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja

6.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 10

109 - Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara

7.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 13

139 - Ispravka vrednosti robe

8.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 20

209 - Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje

9.

Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 22

229 - Ispravka vrednosti drugih potraživanja

10.

410 - Dugoročne obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima

411 - Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima

11.

411 - Dugoročne obaveze prema ostalim povezanim licima

412 - Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima

12.

526 - Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora

529 - Ostali lični rashodi i naknade

13.

528 - Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga

529 - Ostali lični rashodi i naknade

14.

640 - Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz republičkog budžeta

deo računa grupe 64

15.

641 - Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz budžeta autonomne pokrajine ili lokalne samouprave

deo računa grupe 64

16.

642 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od inostranih vlada i međunarodnih organizacija

deo računa grupe 64

17.

643 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica

deo računa grupe 64

18.

644 - Prihodi od donacija i dotacija i sl. od fizičkih lica iz zemlje i inostranstva

deo računa grupe 64

19.

645 - Prihodi od donacija, dotacija i sl. od privatnih fondacija i pravnih lica

deo računa grupe 64

20.

649 - Ostali prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl.

deo računa grupe 64