Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BERZE

("Sl. glasnik RS", br. 15/2014, 137/2014 i 25/2018)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuju poslovne knjige i kontni okvir za berze, finansijski izveštaji i godišnji izveštaj o poslovanju berze i izveštaji koje berza sastavlja za potrebe statistike.

Sastavni deo ovog pravilnika su:

1. kontni okvir za berze (prilog 1),

2. finansijski izveštaji za berze (prilog 2),

3. statistički izveštaj za berze (prilog 3).

Pojmovi

Član 2

Pojedini pojmovi u smislu ovog pravilnika imaju sledeća značenja:

1. Komisija je Komisija za hartije od vrednosti,

2. Zakon je Zakon o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 62/13),

3. Agencija je Agencija za privredne registre,

4. Berza je pravno lice koje ima dozvolu za obavljanje delatnosti organizatora tržišta u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala,

5. MSFI su Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja,

6. MRS su Međunarodni računovodstveni standardi,

7. Veliko pravno lice je pravno lice koje ispunjava kriterijume propisane Zakonom ili koje je Zakonom proglašeno za veliko pravno lice i koje je obveznik vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom,

8. Redovni godišnji finansijski izveštaj je izveštaj koji treba da pruži istinit i pošten pregled finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica i koji se sastavlja za prethodnu poslovnu godinu,

9. Vanredni finansijski izveštaj je izveštaj koji se sastavlja u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije nad pravnim licem.

II POSLOVNE KNJIGE

Poslovne knjige

Član 3

Poslovne knjige predstavljaju jednoobrazne evidencije o stanju i promenama na imovini, obavezama i kapitalu, prihodima i rashodima berze.

U poslovne knjige podaci se unose na osnovu računovodstvenih isprava.

Poslovne knjige vode se u skladu sa načelom nepromenljivog zapisa o nastaloj poslovnoj promeni.

Vođenje poslovnih knjiga

Član 4

Vođenje poslovnih knjiga berza, saglasno Zakonu, ne može da poveri drugom pravnom licu čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga.

Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu koja je, po pravilu, jednaka kalendarskoj.

Berza vrši otvaranje poslovnih knjiga na početku poslovne godine na osnovu zaključnog bilansa stanja prethodne godine.

Novoosnovana berza otvara poslovne knjige na osnovu bilansa osnivanja, koji se sastavlja na osnovu popisa imovine i obaveza, sa stanjem na dan upisa u registar privrednih subjekata.

Čuvanje podataka

Član 5

Berza je dužna da koristi standardni računovodstveni softver koji omogućava funkcionisanje sistema internih računovodstvenih kontrola i onemogućava brisanje proknjiženih poslovnih promena.

Berza je dužna da uredno čuva računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijske izveštaje na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Zaključivanje poslovnih knjiga

Član 6

Berza poslovne knjige zaključuje posle knjiženja svih poslovnih promena i obračuna na kraju poslovne godine, kao i u slučajevima statusnih promena, prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige.

Berza poslovne knjige zaključuje najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja.

III KONTNI OKVIR I SADRŽINA RAČUNA U KONTNOM OKVIRU

Kontni okvir

Član 7

Berza poslovne promene knjiži na računima propisanim Kontnim okvirom za berze.

Propisani trocifreni računi se, po potrebi, mogu raščlanjavati na analitičke račune saglasno zahtevima MSFI.

Komisija može doneti uputstvo o bližoj sadržini računa u Kontnom okviru za berze.

Klasa 0: Stalna imovina

Član 8

Na računima grupe 00 Nematerijalna imovina - iskazuju se ulaganja u određena nematerijalna sredstva, koja služe za isporuku usluga, iznajmljivanje drugim licima ili se koriste u administrativne svrhe. Nematerijalna ulaganja priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 38, MRS 36 i drugim relevantnim MRS.

Na računima grupe 01 Materijalna imovina - iskazuju se zemljišta, građevinski objekti, investicione nekretnine, objekti i oprema u vlasništvu društva, objekti i oprema uzeti u finansijski lizing i ostala materijalna imovina koja ispunjava uslov za priznavanje po MRS, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina, postrojenja i opreme. Ulaganja u materijalnu imovinu priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 17, MRS 36, MRS 40 i drugim relevantnim MRS.

Na računima grupe 02 Učešća u kapitalu - iskazuju se učešća u kapitalu i priznaju se i vrednuju u skladu sa MSFI 1, odnosno drugim relevantnim MRS i MSFI.

Na računima grupe 03 Dugoročni finansijski plasmani iskazuju se ulaganja u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju, dugoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, otkupljene sopstvene akcije i ostali dugoročni plasmani. Dugoročni finansijski plasmani priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 28, MRS 39, MSFI 9, MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12 i drugim relevantnim MRS i MSFI.

Na računima grupe 04 Dugoročna potraživanja - iskazuju se potraživanja sa rokom dospelosti dužim od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda koja se priznaju i vrednuju u skladu MRS 1 i drugim relevantnim MRS.

Klasa 1: Zalihe

Član 9

Na računima grupe 10 Zalihe - iskazuju se zalihe inventara čije se priznavanje i vrednovanje vrši u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS.

Na računima grupe 11 Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja - iskazuju se nematerijalna ulaganja, zemljišta, građevinski objekti i druge nekretnine i oprema namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje će biti obustavljeno, a sredstva otuđena u skladu sa MSFI 5.

Na računima grupe 12 Plaćeni avansi - iskazuju se avansi za sticanje svih oblika nematerijalne imovine, odnosno nekretnina, postrojenja i opreme, u skladu sa relevantnim MRS.

Klasa 2: Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

Član 10

Na računima grupe 20-22 iskazuju se kratkoročna potraživanja po osnovu obavljanja delatnosti, potraživanja za kamatu i ostala ulaganja i ostala kratkoročna potraživanja koja se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 18, MRS 39, MSFI 13 i drugim relevantnim MRS.

Na računima grupe 23 Kratkoročni finansijski plasmani - iskazuju se hartije od vrednosti i ostali kratkoročni plasmani sa rokom dospeća, odnosno prodaje, koji je kraći od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda, odnosno od dana bilansa. Kratkoročni finansijski plasmani priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 39, MSFI 9, MSFI 13 i drugim relevantnim MRS.

Na računima grupe 24 Gotovinski ekvivalenti i gotovina - iskazuju se neposredno unovčive hartije od vrednosti, poslovni i devizni računi, gotovina u blagajni i ostala novčana sredstva.

Na računima grupe 25 Porez na dodatu vrednost - iskazuje se prethodni porez na dodatu vrednost prema nazivima računa ove grupe.

Na računima grupe 28 Aktivna vremenska razgraničenja i odložena poreska sredstva - iskazuju se troškovi plaćeni u toku poslovne godine koji se odnose na narednu poslovnu godinu i prihodi po osnovu kojih su nastali troškovi u tekućoj godini, a koji nisu fakturisani za tekuću godinu i iznosi poreza iz dobiti koji mogu da se povrate u narednim periodima po osnovu odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih gubitaka i kredita, u skladu sa MRS 12 i drugim relevantnim standardima.

Na računu grupe 29 Gubitak iznad visine kapitala - prikazuje se gubitak iznad visine kapitala.

Klasa 3: Kapital

Član 11

Na računima grupe 30 Osnovni kapital - iskazuje se akcijski kapital kao proizvod broja emitovanih akcija i njihove nominalne vrednosti.

Na računima grupe 31 Upisani a neuplaćeni kapital - iskazuje se iznos upisanih a neuplaćenih akcija utvrđen na osnovu odluke skupštine berze o izdavanju akcija.

Na računima grupe 32 Kapitalne rezerve - iskazuju se emisiona premija i ostale kapitalne rezerve.

Na računima grupe 33 Rezerve iz dobitka - iskazuju se rezerve iz dobiti (zakonske, statutarne i ostale rezerve).

Na računima grupe 34 Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici - iskazuju se efekti revalorizacije, rezerve po osnovu preračuna finansijskih izveštaja u drugoj funkcionalnoj valuti i nerealizovani dobici i gubici koji se uključuju u izveštaj o ostalom rezultatu u skladu sa MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja.

Na računima grupe 35 Neraspoređeni dobitak - iskazuje se neraspoređeni dobitak ranijih godina i tekuće godine.

Na računima grupe 36 Gubitak - iskazuje se nepokriveni gubitak ranijih godina i tekuće godine.

Klasa 4: Dugoročna rezervisanja i obaveze

Član 12

Na računima grupe 40 Dugoročna rezervisanja - iskazuju se dugoročna rezervisanja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 37 i drugim relevantnim MRS i računovodstvenom politikom.

Na računima grupe 41 Dugoročne finansijske obaveze - iskazuju se obaveze iz emitovanih hartija od vrednosti, obaveze iz uzetih kredita i ostale finansijske obaveze, koje se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 39, MSFI 9, MSFI 13 i drugim relevantnim MRS.

Na računima grupe 42 Kratkoročne finansijske obaveze - iskazuju se obaveze iz emitovanih hartija od vrednosti, obaveze iz uzetih kredita i ostale finansijske obaveze koje se vrednuju u skladu sa MRS 39 i drugim relevantnim MRS.

Na računima grupe 43 Obaveze iz poslovanja - iskazuju se obaveze prema članovima, obaveze iz zarada i ostale obaveze iz poslovanja, koje se priznaju i vrednuju u skladu sa relevantnim MRS.

Na računima grupe 44 Obaveze za poreze i doprinose - iskazuju se obaveze za poreze i doprinose na zarade, obaveze za porez iz rezultata i ostale obaveze za poreze i doprinose.

Na računima grupe 45 Obaveze za porez na dodatu vrednost - iskazuju se obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na dodatu vrednost prema nazivima računa ove grupe.

Na računima grupe 46 Pasivna vremenska razgraničenja i odložene poreske obaveze - iskazuju se unapred naplaćeni, odnosno obračunati prihodi i troškovi tekućeg perioda i odložene poreske obaveze, kao iznosi poreza na dobitak koji se plaćaju u narednim periodima po osnovu oporezivih privremenih razlika u skladu sa MRS 12.

Na računima grupe 47 Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja - iskazuju se obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja u skladu sa MSFI 5, koje se izmiruju ili gase prilikom otuđenja tih sredstava.

Klasa 5: Rashodi

Član 13

Na računima grupe 50 Rashodi po osnovu obavljanja delatnosti - iskazuju se troškovi marketinga, transakcioni troškovi, troškovi usluga kastodi banke i posrednika i drugi rashodi po osnovu obavljanja delatnosti.

Na računima grupe 51 Ostali poslovni rashodi - iskazuju se troškovi amortizacije, troškovi rezervisanja i ostali poslovni rashodi.

Na računima grupe 52 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi - iskazuju se troškovi po osnovu zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih i troškovi po osnovu naknada po ugovorima sa fizičkim licima.

Na računima grupe 53 Nematerijalni troškovi - iskazuju se troškovi neproizvodnih usluga, reprezentacije, premija osiguranja, troškovi platnog prometa, članarina, poreza, doprinosa i ostali nematerijalni troškovi.

Na računima grupe 54 Gubici na ostvarenoj razlici u ceni - iskazuju se realizovani gubici po osnovu prodaje finansijskih instrumenata.

Na računima grupe 55 Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine i obaveza - iskazuju se negativni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana i potraživanja, kao i drugih ispravki vrednosti po osnovu vrednosnog usklađivanja u skladu sa MRS 16, MRS 38, MRS 36 i drugim relevantnim MRS i računovodstvenom politikom.

Na računima grupe 56 Finansijski rashodi - iskazuju se rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i ostali finansijski rashodi.

Na računima grupe 57 Ostali rashodi - iskazuju se gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namenjenih prodaji, u smislu MSFI 5 u iznosu manjem od neotpisane vrednosti, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi.

Na računima grupe 58 Gubitak iz poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda i prenos rashoda, iskazuju se gubici prema nazivima računa ove grupe i prenos ukupnih rashoda na kraju perioda.

Klasa 6: Prihodi

Član 14

Na računima grupe 60 Prihodi po osnovu obavljanja delatnosti - iskazuju se prihodi od naknada po osnovu članstva, naknada za uključenje na tržište finansijskih instrumenata, drugih naknada i ostali prihodi od obavljanja delatnosti.

Na računima grupe 61 Dobici iz ostvarene razlike u ceni - iskazuju se realizovani dobici po osnovu prodaje finansijskih instrumenata u odnosu na nabavnu vrednost istih.

Na računima grupe 62 Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine iskazuju se pozitivni efekti promene poštene (fer) vrednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana i potraživanja, kao i drugih ispravki vrednosti po osnovu vrednosnog usklađivanja u skladu sa MRS 16, MRS 36, MRS 38 i drugim relevantnim MRS i računovodstvenom politikom.

Na računima grupe 63 Finansijski prihodi - iskazuju se prihodi od kamata, kursnih razlika i ostali finansijski prihodi i vrednuju se prema MRS 18, MRS 21, MSFI 13 i drugim relevantnim MRS.

Na računima grupe 64 Ostali prihodi - iskazuju se dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namenjenih prodaji, u smislu MSFI 5, u iznosu većem od neotpisane vrednosti i prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

Na računima grupe 65 Dobitak iz poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda i prenos prihoda, iskazuju se dobici prema nazivima računa ove grupe i prenos ukupnih prihoda na kraju perioda.

Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha

Član 15

Na računima grupe 70 Otvaranje glavne knjige - iskazuju se početna stanja pojedinih pozicija aktive i pasive na početku svake nove poslovne godine ili u toku godine pri otpočinjanju poslovanja nove berze.

Na računima grupe 71 Zaključak računa uspeha - iskazuje se zaključak računa rashoda i prihoda na dan bilansa.

Na računima grupe 72 Račun dobitka i gubitka - iskazuje se ostvareni dobitak ili gubitak na kraju obračunskog perioda, poreski rashod perioda ili odloženi poreski rashod ili prihod perioda i prenos dobitka ili gubitka.

Na računima grupe 73 Zaključak računa stanja - iskazuje se zaključak računa aktive i pasive bilansa stanja na dan bilansa.

Klasa 8: Vanbilansna evidencija

Član 16

Na računima grupe 88 Vanbilansna aktiva - iskazuju se tuđa sredstva uzeta u operativni lizing (zakup), data jemstva i garancije i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu berze.

Na računima grupe 89 Vanbilansna pasiva - iskazuju se obaveze po osnovu sredstava iskazanih na računima grupe 88.

IV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

MSFI i opšta računovodstvena načela

Član 17

Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima berza, kao veliko pravno lice u skladu sa Zakonom, primenjuje MSFI.

Pozicije u finansijskim izveštajima berza vrednuje u skladu sa opštim računovodstvenim načelima u skladu sa Zakonom.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, berza može odstupiti od opštih računovodstvenih načela samo u slučajevima primene pojedinih MSFI.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, berza je dužna da u Napomenama uz finansijske izveštaje obelodani takvo odstupanje, razloge za odstupanje i efekte odstupanja na imovinu, obaveze, finansijsku poziciju i dobitak ili gubitak.

Finansijski izveštaji

Član 18

Godišnji finansijski izveštaj berze obuhvata sledeće izveštaje:

(1) Bilans stanja,

(2) Bilans uspeha,

(3) Izveštaj o ostalom rezultatu,

(4) Izveštaj o promenama na kapitalu,

(5) Izveštaj o tokovima gotovine,

(6) Napomene uz finansijske izveštaje.

Vanredni finansijski izveštaj berze obuhvata Bilans stanja i Bilans uspeha.

Bilans stanja

Član 19

Bilans stanja predstavlja pregled imovine, obaveza i kapitala na poslednji dan izveštajnog perioda sa uporednim podacima za prethodni period.

Rezultat poslovanja

Član 20

Ukupan rezultat poslovanja prikazuje se u Bilansu uspeha i Izveštaju o ostalom rezultatu.

Bilans uspeha predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata poslovanja nastalih u određenom periodu.

Izveštaj o ostalom rezultatu čine stavke prihoda i rashoda (uključujući i reklasifikacije usled korigovanja) koje nisu priznate u Bilansu uspeha saglasno određenim MSFI), odnosno nerealizovani dobici i gubici nastali usled promena na kapitalu (osim promena nastalih iz odnosa sa vlasnicima kapitala).

Ukupan rezultat poslovanja iskazuje ukupnu dobit, odnosno raspodeljivu dobit iz redovnog poslovanja i neraspodeljivi deo dobiti nastao usled ekonomskih uslova poslovanja.

Izveštaj o tokovima gotovine

Član 21

Izveštaj o tokovima gotovine čine informacije o prilivima i odlivima gotovine i gotovinskih ekvivalenata tokom izveštajnog perioda.

U izveštaju se prikazuju stanje gotovine na početku i kraju perioda, prilivi i odlivi iz poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja, kursne razlike po osnovu preračuna gotovine i neto priliv, odnosno odliv gotovine.

Prenos između pojedinih računa gotovine i gotovinskih ekvivalenata ne smatra tokom gotovine.

Izveštaj o tokovima gotovine priprema se u skladu sa MRS 7 primenom direktne metode.

Izveštaj o promenama na kapitalu

Član 22

Izveštaj o promenama na kapitalu čine informacije o promenama na kapitalu tokom izveštajnog perioda.

U izveštaju se prikazuju početno stanje, korekcije usled materijalno značajnih grešaka, odnosno korekcije usled promena računovodstvene politike koja se primenjuje retrospektivno, promene tokom perioda i stanje na kraju perioda i to za komponente kapitala, ostalog kapitala i ostalog rezultata, ukupni kapital i gubitak iznad kapitala.

Podaci se iskazuju za svaku komponentu kapitala i ostalog rezultata označenih u zaglavlju kolona 3 do 11, i to za svaki red od 1 do 9 posebno za dugovna salda računa, a posebno za potražna salda računa.

Razlika ukupnih iznosa potražnih i dugovnih salda iz kolona 3 do 11 iskazuje se za odgovarajući redni broj u koloni 12 (ukupan kapital), ako je zbir potražnih salda računa tog reda veći od zbira dugovnih salda računa istog reda.

Razlika ukupnih iznosa dugovnih i potražnih salda iz kolona 3 do 11 iskazuje se za odgovarajući redni broj u koloni 13 (gubitak iznad visine kapitala), ako je zbir dugovnih salda računa tog reda veći od zbira potražnih salda računa istog reda.

Napomene uz finansijske izveštaje

Član 23

Napomene uz finansijske izveštaje sadrže opšte informacije o berzi, primenjene računovodstvene politike, primenjene osnove za vrednovanje pozicija u izveštajima, korekcije početnog stanja po osnovu greške ili promene računovodstvene politike, opise ili raščlanjavanja stavki obelodanjenih u finansijskim izveštajima i informacije o stavkama koje se nisu kvalifikovale za priznavanje u tim izveštajima, a značajne su za ocenu finansijskog položaja i uspešnost poslovanja berze, i dodatna informacije u skladu sa zahtevima MSFI.

Za napomene uz finansijske izveštaje nije propisan poseban obrazac, a informacije iz stava 1. ovog člana prikazuju se arapskim brojevima prema redosledu obrazaca i pozicija u obrascima, odnosno prema redosledu MRS, odnosno MSFI.

Sastavljanje finansijskih izveštaja

Član 24

Berza sastavlja redovan godišnji finansijski izveštaj za prethodnu poslovnu godinu, odnosno vanredni finansijski izveštaj u slučajevima propisanim Zakonom.

Novoosnovana berza sastavlja redovan godišnji finansijski izveštaj za period koji počinje datumom upisa u registar privrednih subjekata, a završava se datumom izveštajnog perioda, a u obrascima finansijskih izveštaja ne prikazuje poslovanje u prethodnoj godini.

Finansijske izveštaje berza sastavlja na obrascima koji su sastavni deo Pravilnika.

U obrasce iz stava 3. ovog člana iznosi se upisuju u hiljadama dinara i upisuju se na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa po pojedinim pozicijama (AOP) tog obrasca.

Komisija može doneti uputstvo o sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja.

Uputstvo iz stava 5. ovog člana objavljuje se na internet stranici Komisije.

Revizija finansijskih izveštaja

Član 25

Berza je obavezna da obezbedi reviziju finansijskih izveštaja koja se obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje revizija.

Godišnji izveštaj o poslovanju

Član 26

Berza sastavlja Godišnji izveštaj o poslovanju koji sadrži podatke propisane Zakonom, kao i podatke iz mesečnih izveštaja propisane Pravilnikom Komisije kojim se propisuju uslovi za davanje dozvole za rad i obavljanje delatnosti organizatora tržišta.

Statistički izveštaj

Član 27

Statistički izveštaj sadrži opšte podatke o berzi, i podatke o bruto promenama nematerijalne imovine i nekretnina, postrojenja, opreme, strukturi osnovnog i akcijskog kapitala, potraživanjima i obavezama, drugim prihodima, odnosno troškovima i rashodima.

Podaci se unose u sve predviđene kolone prema sadržini grupa računa i računa označenih u tabeli, iznosi se upisuju u hiljadama dinara, a broj akcija i zaposlenih u celom broju.

Dostavljanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju

Član 28

Berza je dužna da Komisiji do 30. aprila tekuće godine dostavi:

- godišnje finansijske izveštaje,

- godišnji izveštaj o poslovanju,

- odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju,

- izveštaj eksternog revizora o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja,

- odluku o usvajanju izveštaja eksternog revizora.

Berza je dužna da, radi javnog objavljivanja, Agenciji dostavi redovne i vanredne finansijske izveštaje i dokumenta uz te izveštaje, na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Berza je dužna da, radi obrade podataka za potrebe statistike, Agenciji dostavi statistički izveštaj, na način i u rokovima propisanim Zakonom.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primena

Član 29

Berza je dužna da uskladi vođenje poslovnih knjiga sa odredbama ovog pravilnika najkasnije do dana pod kojim se sastavljaju finansijski izveštaji za 2014. godinu.

Odredbe ovog pravilnika se primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine.

Prestanak važenja propisa

Član 30

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za berze i brokersko-dilerska društva ("Službeni glasnik RS", br. 117/06, 5/07 - ispr. i 119/08) i Pravilnik o sadržini i formi finansijskih izveštaja za berze i brokersko-dilerska društva ("Službeni glasnik RS", br. 117/06, 119/08 i 13/09 - ispr.).

Završna odredba

Član 31

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

KONTNI OKVIR ZA BERZE

 

Klasa 0: STALNA IMOVINA

00

NEMATERIJALNA IMOVINA

000

Softver i ostala prava

001

Goodwill

002

Ostala nematerijalna imovina

003

Avansi za nematerijalnu imovinu

009

Ispravka vrednosti nematerijalne imovine

01

MATERIJALNA IMOVINA

010

Zemljišta

011

Građevinski objekti

012

Investicione nekretnine

013

Kancelarijska oprema (nameštaj, računarska oprema)

014

Transportna sredstva

015

Ostala materijalna imovina

016

Avansi za materijalnu imovinu

018

Ulaganja na tuđim nekretninama i opremi

019

Ispravka vrednosti materijalne imovine

02

UČEŠĆA U KAPITALU

020

Učešća u kapitalu

029

Ispravka vrednosti učešća u kapitalu

03

DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

030

Hartije od vrednosti koje se drže do roka dospeća

031

Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

032

Otkupljene sopstvene akcije

033

Ostali dugoročni finansijski plasmani

039

Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana

04

DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

040

Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica

041

Potraživanja od ostalih povezanih lica

042

Sporna i sumnjiva potraživanja

043

Ostala dugoročna potraživanja

049

Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja

Klasa 1: ZALIHE

10

ZALIHE

100

Materijal

101

Sitan inventar

102

Ostale zalihe

109

Ispravka vrednosti zaliha

11

STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

110

Nematerijalna ulaganja namenjena prodaji

111

Investicione nekretnine namenjene prodaji

112

Ostale nekretnine namenjene prodaji

113

Postrojenja i oprema namenjena prodaji

114

Sredstva poslovanja koje se obustavlja

119

Ispravka vrednosti stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

12

PLAĆENI AVANSI

120

Plaćeni avansi za zalihe i usluge

129

Ispravka vrednosti plaćenih avansa za zalihe i usluge

Klasa 2: KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

20

POTRAŽIVANJA PO OSNOVU OBAVLJANJA DELATNOSTI

200

Potraživanja po osnovu članstva

201

Potraživanja po osnovu naknada za obavljanje poslova listinga

202

Potraživanja po osnovu naknada za obavljanje poslova na open marketu

203

Potraživanja po osnovu naknada za obavljanje poslova na MTP Belex

204

Potraživanja po osnovu naknada za izradu izveštaja i statistika

205

Potraživanja po osnovu ostalih naknada

206

Ostala potraživanja po osnovu obavljanja delatnosti

209

Ispravka vrednosti potraživanja po osnovu obavljanja delatnosti

21

POTRAŽIVANJA ZA KAMATU I OSTALA ULAGANJA

210

Potraživanja za kamate na zajmove

211

Potraživanja za kamate od dužničkih hartija od vrednosti

212

Potraživanja za kamate na depozite

213

Ostala potraživanja za kamatu

214

Potraživanja za učešća u dobiti

215

Ostala potraživanja za ulaganja

219

Ispravka vrednosti potraživanja za kamatu i ostala ulaganja

22

OSTALA POTRAŽIVANJA

220

Potraživanja od zaposlenih

221

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

222

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa

223

Potraživanja po osnovu datih zajmova

224

Potraživanja po osnovu depozita

225

Potraživanja po osnovu zajmova finansijskih instrumenata

226

Ostala potraživanja iz poslovanja

229

Ispravka vrednosti ostalih potraživanja

23

KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

230

Hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha

231

Deo dugoročnog plasmana koji dospeva do jedne godine

232

Otkupljene sopstvene akcije

233

Ostali finansijski plasmani

239

Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

24

GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

240

Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti

241

Tekući (poslovni) računi

242

Blagajna

243

Devizni račun

249

Ostala novčana sredstva

25

POREZ NA DODATU VREDNOST

250

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)

251

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa)

252

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi

253

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi

254

Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge stranim licima

255

Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost

28

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

280

Unapred plaćeni troškovi

281

Potraživanja za nefakturisani prihod

282

Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza

283

Obračunati a nenaplaćeni prihodi

288

Odložena poreska sredstva

289

Ostala aktivna vremenska razgraničenja

29

(brisana)

Klasa 3: KAPITAL

30

OSNOVNI KAPITAL

300

Akcijski kapital

31

UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL

310

Upisane a neuplaćene akcije

32

KAPITALNE REZERVE

320

Emisiona premija

321

Ostale kapitalne rezerve

33

REZERVE IZ DOBITKA

330

Zakonske rezerve

331

Statutarne rezerve

332

Ostale rezerve iz dobitka

34

REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI

340

Revalorizacione rezerve

341

Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

342

Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

35

NERASPOREĐENI DOBITAK

350

Neraspoređeni dobitak prethodnih godina

351

Neraspoređeni dobitak tekuće godine

36

GUBITAK

360

Gubitak prethodnih godina

361

Gubitak tekuće godine

Klasa 4: DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

40

DUGOROČNA REZERVISANJA

400

Rezervisanja za obaveze prema trećim licima

401

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih

402

Rezervisanja za troškove sudskih sporova

409

Ostala dugoročna rezervisanja

41

DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

410

Obaveze po osnovu konvertibilnih dugoročnih hartija od vrednosti

411

Ostale dugoročne hartije od vrednosti

412

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita

413

Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima

419

Ostale dugoročne finansijske obaveze

42

KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

420

Obaveze po osnovu kratkoročnih hartija od vrednosti

421

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita

422

Obaveze po osnovu zakupa

423

Deo dugoročnih obaveza koji dospeva za plaćanje u roku do godinu dana

429

Ostale kratkoročne finansijske obaveze

43

OBAVEZE IZ POSLOVANJA

430

Obaveze prema članovima

431

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada

432

Obaveze po ugovorima sa fizičkim licima

433

Obaveze prema zaposlenima

434

Obaveze za dividende

435

Obaveze prema dobavljačima

439

Ostale obaveze iz poslovanja

44

OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE

440

Obaveze za porez na dobitak

441

Obaveze za poreze i doprinose na zarade

449

Ostale obaveze za poreze, doprinose i ostale dažbine

45

OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST

450

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi osim primljenih avansa

451

Obaveze za porez na dodatu vrednost u izdatim fakturama po posebnoj stopi osim primljenih avansa

452

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi

453

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi

454

Obaveze za porez na dodatu vrednost obračunat na usluge stranih lica

455

Obaveze za naknadno vraćen porez na dodatu vrednost klijentima - stranim državljanima

456

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza

46

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

460

Unapred obračunati troškovi

461

Obračunati prihodi budućeg perioda

462

Razgraničeni zavisni troškovi nabavke

463

Odloženi prihodi i primljene donacije

464

Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja

468

Odložene poreske obaveze

469

Ostala pasivna vremenska razgraničenja

47

OBAVEZE PO OSNOVU STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

Klasa 5: RASHODI

50

RASHODI PO OSNOVU OBAVLJANJA DELATNOSTI

500

Transakcioni troškovi

501

Troškovi marketinga

502

Rashodi drugih naknada

503

Ostali troškovi posredovanja

509

Ostali rashodi po osnovu obavljanja delatnosti

51

OSTALI POSLOVNI RASHODI

510

Materijalni troškovi

511

Troškovi amortizacije

512

Troškovi rezervisanja

513

Troškovi usluga

519

Ostali rashodi

52

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

520

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

521 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

522

Troškovi naknada po ugovorima sa fizičkim licima

523

Troškovi naknada članovima uprave

524

Troškovi službenih putovanja

525

Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih

529

Ostali lični rashodi i naknade

53

NEMATERIJALNI TROŠKOVI

530

Troškovi neproizvodnih usluga

531

Troškovi reprezentacije

532

Troškovi premija osiguranja

533

Troškovi platnog prometa

534

Troškovi članarina

535

Troškovi poreza

536

Troškovi doprinosa

539

Ostali nematerijalni troškovi

54

GUBICI NA OSTVARENOJ RAZLICI U CENI

540

Realizovani gubici na ostvarenoj razlici u ceni od hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

541

Realizovani gubici na ostvarenoj razlici u ceni od hartija od vrednosti kojima se trguje

542

Realizovani gubici na ostvarenoj razlici u ceni po osnovu ostalih finansijskih instrumenata

55

RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

550

Rashodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja

551

Rashodi od usklađivanja vrednosti nekretnina i opreme

552

Rashodi od usklađivanja vrednosti hartija od vrednosti koje se drže do roka dospeća

553

Rashodi od usklađivanja vrednosti zaliha

554

Rashodi od usklađivanja vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

555

Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti

559

Ostali rashodi od usklađivanja vrednosti imovine

56

FINANSIJSKI RASHODI

560

Rashodi po osnovu kamata

561

Negativne kursne razlike

569

Ostali finansijski rashodi

57

OSTALI RASHODI

58

GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS RASHODA

580

Gubitak poslovanja koje se obustavlja

581

Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika

582

Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne

589

Prenos rashoda

Klasa 6: PRIHODI

60

PRIHODI PO OSNOVU OBAVLJANJA DELATNOSTI

600

Prihodi po osnovu članstva

601

Prihodi od naknada za obavljanje poslova listinga

602

Prihodi od naknada za obavljanje poslova na open marketu

603

Prihodi od naknada za obavljanje poslova na MTP

604

Prihodi od naknada za izradu izveštaja i statistika

605

Prihodi od ostalih naknada

609

Ostali prihodi po osnovu obavljanja delatnosti

61

DOBICI IZ OSTVARENE RAZLIKE U CENI

610

Realizovani dobici na ostvarenoj razlici u ceni od hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

611

Realizovani dobici na ostvarenoj razlici u ceni od hartija od vrednosti kojima se trguje

612

Realizovani dobici na ostvarenoj razlici u ceni po osnovu ostalih finansijskih instrumenata

62

PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

620

Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja

621

Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina i opreme

622

Prihodi od usklađivanja vrednosti hartija od vrednosti koje se drže do roka dospeća

623

Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha

624

Prihodi od usklađivanja vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

625

Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti

629

Ostali prihodi od usklađivanja vrednosti imovine

63

FINANSIJSKI PRIHODI

630

Prihodi od kamata

631

Pozitivne kursne razlike

639

Ostali finansijski prihodi

64

OSTALI PRIHODI

65

DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA

650

Dobitak poslovanja koje se obustavlja

651

Prihodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika

652

Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne

659

Prenos prihoda

Klasa 7: OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPEHA

70 

OTVARANJE GLAVNE KNJIGE

700

Otvaranja glavne knjige

71

ZAKLJUČAK RAČUNA USPEHA

710

Račun rashoda i prihoda

711

Prenos ukupnog rezultata

72

RAČUN DOBITKA I GUBITKA

720

Račun dobitka ili gubitka

721

Poreski rashod perioda

722

Odloženi poreski rashodi perioda

723

Odloženi poreski prihodi perioda

724

Prenos dobitka ili gubitka

73

ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA

730

Izravnanje računa stanja

Klasa 8: VANBILANSNA EVIDENCIJA

88

VANBILANSNA AKTIVA

880

Data jemstva i garancije

881

Sredstva uzeta u operativni lizing (zakup)

889

Ostale aktivne vanbilansne stavke

89 

VANBILANSNA PASIVA

890

Obaveza za data jemstva i garancije

891

Obaveze za sredstva uzeta u operativni lizing

899

Ostale pasivne vanbilansne stavke

 

Prilog 2

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA BERZE

 

Obrazac 1

 

Popunjava berza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Poslovno ime:

 

Sedište:

 

 

BILANS STANJA BERZE

na dan _____. _____. 20__. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

POZICIJA

AOP

Napomena broj

Iznos

tekuća godina

prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

AKTIVA

 

 

 

 

 

A. STALNA IMOVINA
(0002+0003+0004+0005+0009)

0001

 

 

 

00

I NEMATERIJALNA IMOVINA

0002

 

 

 

01

II MATERIJALNA IMOVINA

0003

 

 

 

02

III UČEŠĆA U KAPITALU

0004

 

 

 

03 osim 032

IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0006+0007+0008)

0005

 

 

 

030 i 039 (deo)

1. Hartije od vrednosti koje se drže do roka dospeća

0006

 

 

 

031 i 039 (deo)

2. Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

0007

 

 

 

033 i 039 (deo)

3. Ostali dugoročni finansijski plasmani

0008

 

 

 

04

V DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

0009

 

 

 

 

B. OBRTNA IMOVINA
(0011+0012+0013+0022+0026)

0010

 

 

 

10 i 12

I ZALIHE I PLAĆENI AVANSI

0011

 

 

 

11

II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

0012

 

 

 

 

III POTRAŽIVANJA
(0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021)

0013

 

 

 

200 i 209 (deo)

1. Potraživanja po osnovu članstva

0014

 

 

 

201 i 209 (deo)

2. Potraživanja po osnovu naknada za obavljanje poslova listinga

0015

 

 

 

202 i 209 (deo)

3. Potraživanja po osnovu naknada za obavljanje poslova na Open marketu

0016

 

 

 

203 i 209 (deo)

4. Potraživanja po osnovu naknada za obavljanje poslova na MTP Belex

0017

 

 

 

204, 205, 206 i 209 (deo)

5. Ostala potraživanja po osnovu obavljanja delatnosti

0018

 

 

 

21

6. Potraživanja za kamatu i ostala ulaganja

0019

 

 

 

22

7. Ostala potraživanja

0020

 

 

 

25

8. Porez na dodatu vrednost

0021

 

 

 

23 osim 232

IV. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0023+0024+0025)

0022

 

 

 

230

1. Hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha

0023

 

 

 

231 i 239 (deo)

2. Deo dugoročnog plasmana koji dospeva do jedne godine

0024

 

 

 

233 i 239 (deo)

3. Ostali finansijski plasmani

0025

 

 

 

24

V GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

0026

 

 

 

288

V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

0027

 

 

 

28 osim 288

G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0028

 

 

 

 

D. UKUPNA BILANSNA AKTIVA
(0001+0010+0027+0028)

0029

 

 

 

88

Đ. VANBILANSNA AKTIVA

0030

 

 

 

 

PASIVA

 

 

 

 

 

A. KAPITAL
(0402-0403+0404+0405+0406+0407-0408+0409-0412-0415) ³ 0

0401

 

 

 

30

I OSNOVNI KAPITAL

0402

 

 

 

31

II UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

0403

 

 

 

32

III KAPITALNE REZERVE

0404

 

 

 

33

IV REZERVE IZ DOBITKA

0405

 

 

 

340

V REVALORIZACIONE REZERVE

0406

 

 

 

341

VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU

0407

 

 

 

342

VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU

0408

 

 

 

35

VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (0410+0411)

0409

 

 

 

350

1. Neraspoređeni dobitak prethodnih godina

0410

 

 

 

351

2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine

0411

 

 

 

36

IX GUBITAK (0413+0414)

0412

 

 

 

360

1. Gubitak prethodnih godina

0413

 

 

 

361

2. Gubitak tekuće godine

0414

 

 

 

032, 232

X OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

0415

 

 

 

 

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0417+0418+0422)

0416

 

 

 

40

I DUGOROČNA REZERVISANJA

0417

 

 

 

41

II DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0419+0420+0421)

0418

 

 

 

410, 411

1. Dugoročne hartije od vrednosti

0419

 

 

 

412

2. Dugoročni krediti

0420

 

 

 

413, 419

3. Ostale dugoročne finansijske obaveze

0421

 

 

 

42, 43, 44 i 45

III KRATKOROČNE OBAVEZE
(0423+0424+0425+0426+0427+0428+0429+0430)

0422

 

 

 

420

1. Kratkoročne hartije od vrednosti

0423

 

 

 

421

2. Kratkoročni krediti

0424

 

 

 

422

3. Obaveze po osnovu zakupa

0425

 

 

 

423

4. Deo dugoročnih finansijskih obaveza koji dospeva za plaćanje u roku do godinu dana

0426

 

 

 

429

5. Ostale kratkoročne finansijske obaveze

0427

 

 

 

43

6. Obaveze iz poslovanja

0428

 

 

 

44

7. Obaveze za poreze i doprinose

0429

 

 

 

45

8. Obaveze za porez na dodatu vrednost

0430

 

 

 

468

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

0431

 

 

 

46 (osim 468)

G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0432

 

 

 

47

D. OBAVEZE PO OSNOVU STALNE IMOVINE NAMENJENE PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

0433

 

 

 

 

Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
(0408+0412+0415-0402+0403-0404-0405-0406-0407-0409)³0 = (0416+0431+0432+0433-0029)³ 0

0434

 

 

 

 

E. UKUPNA BILANSNA PASIVA
(0401+0416+0431+0432+0433-0434)

0435

 

 

 

89

Ž. VANBILANSNA PASIVA

0436

 

 

 

 

U ________________

   

dana _____20__. godine

 

Zakonski zastupnik

 

Obrazac 2

 

Popunjava berza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Poslovno ime:

 

Sedište:

 

 

BILANS USPEHA BERZE

u periodu od _____ do _____20__. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

Pozicija

AOP

Napomena broj

Iznos

tekuća godina

prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

 

 

 

 

 

I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003)

1001

 

 

 

60

1. Prihodi po osnovu obavljanja delatnosti

1002

 

 

 

61

2. Dobici iz ostvarene razlike u ceni

1003

 

 

 

 

II. POSLOVNI RASHODI
(1005+1006+1007+1008+1009+1010)

1004

 

 

 

50

1. Rashodi po osnovu obavljanja delatnosti

1005

 

 

 

52

2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

1006

 

 

 

511

3. Troškovi amortizacije

1007

 

 

 

512

4. Troškovi rezervisanja

1008

 

 

 

51 (osim 511 i 512), 53

5. Ostali poslovni rashodi

1009

 

 

 

54

6. Gubici na ostvarenoj razlici u ceni

1010

 

 

 

 

III. POSLOVNI DOBITAK (1001-1004)

1011

 

 

 

 

IV. POSLOVNI GUBITAK (1004-1001)

1012

 

 

 

64

V OSTALI PRIHODI

1013

 

 

 

57

VI OSTALI RASHODI

1014

 

 

 

 

VII DOBITAK IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI
(1011-1012+1013-1014)

1015

 

 

 

 

VIII GUBITAK IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI
(1012-1011+1014-1013)

1016

 

 

 

 

B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

 

 

 

 

63

I FINANSIJSKI PRIHODI

1017

 

 

 

56

II FINANSIJSKI RASHODI

1018

 

 

 

 

III DOBITAK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (1017-1018)

1019

 

 

 

 

IV GUBITAK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (1018-1017)

1020

 

 

 

 

V. DOBICI I GUBICI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

 

 

 

 

62-55

I. DOBITAK OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI

1021

 

 

 

55-62

II. GUBITAK OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI

1022

 

 

 

 

G. DOBICI I GUBICI IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

 

 

 

 

65-58

I DOBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA,

1023

 

 

 

58-65

II GUBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS RASHODA

1024

 

 

 

 

D. REZULTAT PRE OPOREZIVANJA

 

 

 

 

 

I DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(1015-1016+1019-1020+1021-1022+1023-1024)

1025

 

 

 

 

II GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(1016-1015+1020-1019+1022-1021+1024-1023)

1026

 

 

 

 

Đ. POREZ NA DOBITAK

 

 

 

 

721

I PORESKI RASHOD PERIODA

1027

 

 

 

722

II ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA

1028

 

 

 

723

III ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA

1029

 

 

 

 

E. NETO REZULTAT

 

 

 

 

 

I NETO DOBITAK (1025-1026-1027-1028+1029)

1030

 

 

 

 

II NETO GUBITAK (1026-1025+1027+1028-1029)

1031

 

 

 

 

Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA

1032

 

 

 

 

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA

1033

 

 

 

 

I. ZARADA PO AKCIJI

 

 

 

 

 

I OSNOVNA ZARADA PO AKCIJI

1034

 

 

 

 

II UMANJENA (RAZVODNJENA) ZARADA PO AKCIJI

1035

 

 

 

 

U ________________

   

dana _____20__. godine

 

Zakonski zastupnik

 

Obrazac 3

 

Popunjava berza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Poslovno ime:

 

Sedište:

 

 

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU BERZE

za period od _____ do _____20__. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

POZICIJA

AOP

Napomena broj

Iznos

tekuća godina

prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

A. NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA

 

 

 

 

I. NETO DOBITAK (AOP 1030)

2001

 

 

 

II. NETO GUBITAK (AOP 1031)

2002

 

 

 

 

B. OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK

 

 

 

 

a) Stavke koje neće biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima

 

 

 

 

340

1. Promene revalorizacije

 

 

 

 

a) povećanje revalorizacionih rezervi

2003

 

 

 

b) smanjenje revalorizacionih rezervi

2004

 

 

 

 

b) Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima

 

 

 

 

341, 342

1. Nerealizovani gubici i dobici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

 

 

 

 

a) dobici

2005

 

 

 

b) gubici

2006

 

 

 

 

I. DOBITAK PO OSNOVU POREZA KOJI SE ODNOSI NA OSTALI REZULTAT PERIODA

2007

 

 

 

 

II. GUBITAK PO OSNOVU POREZA KOJI SE ODNOSI NA OSTALI REZULTAT PERIODA

2008

 

 

 

 

III. UKUPAN OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK (2003+2005+2007) - (2004+2006+2008) ³ 0

2009

 

 

 

 

IV UKUPAN OSTALI SVEOBUHVATNI GUBITAK (2004+2006+2008) - (2003+2005+2007) ³ 0

2010

 

 

 

 

V. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT PERIODA

 

 

 

 

 

I UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK (2001-2002+2009-2010) ³ 0

2011

 

 

 

 

1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala

2012

 

 

 

 

2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu

2013

 

 

 

 

II. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI GUBITAK (2002-2001+2010-2009) ³ 0

2014

 

 

 

 

1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala

2015

 

 

 

 

2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu

2016

 

 

 

 

U ________________

   

dana _____20__. godine

 

Zakonski zastupnik

 

Obrazac 4

 

Popunjava berza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Poslovno ime:

 

Sedište:

 

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BERZE

u periodu od _____ do _____20__. godine

- u hiljadama dinara

Pozicija

AOP

Iznos

tekuća godina

prethodna godina

1

2

3

4

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

 

I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
(3002+3003+3004+3005+3006)

3001

 

 

1. Prilivi po osnovu članstva

3002

 

 

2. Prilivi od naknada za obavljanje poslova listinga

3003

 

 

3. Prilivi od naknada za obavljanje poslova na open marketu

3004

 

 

4. Prilivi od naknada za obavljanje poslova na MTP Belex

3005

 

 

5. Ostali prilivi po osnovu obavljanja delatnosti

3006

 

 

II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
(3008+3009+3010)

3007

 

 

1. Odlivi po osnovu rashoda po osnovu zarada

3008

 

 

2. Odlivi po osnovu rashoda iz drugih poslovnih aktivnosti

3009

 

 

3. Ostali odlivi

3010

 

 

III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
(3001-3007)

3011

 

 

IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
(3007-3001)

3012

 

 

B. TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

 

 

 

I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
(3014+3015+3016)

3013

 

 

1. Prilivi od prodaje materijalnih i nematerijalnih ulaganja

3014

 

 

2. Prilivi od prodaje (naplate) dugoročnih finansijskih ulaganja

3015

 

 

3. Ostali prilivi

3016

 

 

II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
(3018+3019+3020)

3017

 

 

1. Odlivi po osnovu materijalnih i nematerijalnih ulaganja

3018

 

 

2. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne finansijske plasmane

3019

 

 

3. Ostali odlivi

3020

 

 

III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
(3013-3017)

3021

 

 

IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
(3017-3013)

3022

 

 

V. TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

 

 

 

I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
(3024+3025+3026+3027)

3023

 

 

1. Prilivi od emisije akcija

3024

 

 

2. Prilivi od dugoročnih kredita

3025

 

 

3. Prilivi od kratkoročnih kredita

3026

 

 

4. Ostali prilivi

3027

 

 

II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
(3029+3030+3031+3032+3033)

3028

 

 

1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija

3029

 

 

2. Odlivi za otplate dugoročnih kredita

3030

 

 

3. Odlivi za otplate kratkoročnih kredita

3031

 

 

4. Odlivi za dividende

3032

 

 

5. Ostali odlivi

3033

 

 

III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
(3023-3028)

3034

 

 

IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
(3028-3023)

3035

 

 

G. NETO PRILIV GOTOVINE (3011+3021+3034-3012-3022-3035)

3036

 

 

D. NETO ODLIV GOTOVINE (3012+3022+3035-3011-3021-3034)

3037

 

 

Đ. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA

3038

 

 

E. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3039

 

 

Ž. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3040

 

 

Z. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (AOP 0026) (3036-3037+3038+3039-3040)

3041

 

 

 

U ________________

   

dana _____20__. godine

 

Zakonski zastupnik

 

Obrazac 5

 

Popunjava berza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Poslovno ime:

 

Sedište:

 

 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU BERZE

u periodu od _____ do _____20__. godine

- iznosi u hiljadama dinara

Red. broj

OPIS

Komponente kapitala

AOP

30
Osnovni kapital

AOP

31
Upisani a neuplaćeni kapital

AOP

32 i 33
Rezerve

AOP

36
Gubitak

AOP

032 i 232
Otkupljene sopstvene akcije

AOP

35
Neraspoređeni dobitak

1

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

1

Početno stanje prethodne godine na dan 01.01.____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dugovni saldo računa

4001

 

4019

 

4037

 

4055

 

4073

 

4091

 

b) potražni saldo računa

4002

 

4020

 

4038

 

4056

 

4074

 

4092

 

2

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4003

 

4021

 

4039

 

4057

 

4075

 

4093

 

b) Ispravke na potražnoj strani računa

4004

 

4022

 

4040

 

4058

 

4076

 

4094

 

3

Korigovano početno stanje prethodne godine na dan 01.01._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) korigovani dugovni saldo računa (1a + 2a - 2b) ³ 0

4005

 

4023

 

4041

 

4059

 

4077

 

4095

 

b) korigovani potražni saldo računa (1b - 2a + 2b) ³ 0

4006

 

4024

 

4042

 

4060

 

4078

 

4096

 

4

Promene u prethodnoj ________ godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) promet na dugovnoj strani računa

4007

 

4025

 

4043

 

4061

 

4079

 

4097

 

b) promet na potražnoj strani računa

4008

 

4026

 

4044

 

4062

 

4080

 

4098

 

5

Stanje na kraju prethodne godine 31.12._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dugovni saldo računa (3a + 4a - 4b) ³ 0

4009

 

4027

 

4045

 

4063

 

4081

 

4099

 

b) potražni saldo računa (3b - 4a + 4b) ³ 0

4010

 

4028

 

4046

 

4064

 

4082

 

4100

 

6

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4011

 

4029

 

4047

 

4065

 

4083

 

4101

 

b) ispravke na potražnoj strani računa

4012

 

4030

 

4048

 

4066

 

4084

 

4102

 

7

Korigovano početno stanje tekuće godina na dan 01.01._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a - 6b) ³ 0

4013

 

4031

 

4049

 

4067

 

4085

 

4103

 

b) korigovani potražni saldo računa (5b - 6a + 6b) ³ 0

4014

 

4032

 

4050

 

4068

 

4086

 

4104

 

8

Promene u tekućoj ________ godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) promet na dugovnoj strani računa

4015

 

4033

 

4051

 

4069

 

4087

 

4105

 

b) promet na potražnoj strani računa

4016

 

4034

 

4052

 

4070

 

4088

 

4106

 

9

Stanje na kraju tekuće godine 31.12._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dugovni saldo računa (7a + 8a - 8b) ³ 0

4017

 

4035

 

4053

 

4071

 

4089

 

4107

 

b) potražni saldo računa (7b - 8a + 8b) ³ 0

4018

 

4036

 

4054

 

4072

 

4090

 

4108

 

 

Red. broj

OPIS

Komponente ostalog rezultata

AOP

Ukupan kapital [³(red b kol 3 do kol. 11) - ³(red a kol. 3 do kol 11)]³ 0

AOP

Gubitak iznad visine kapitala [³(red a kol 3 do kol 11) - ³(red b kol 3 do kol 11)]³ 0

AOP

340
revalor. rezerve

AOP

341 nerealizovani dobici po osnovu HOV raspoloživih za prodaju

AOP

342 nerealizovani gubici po osnovu HOV raspoloživih za prodaju

1

2

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

1

Početno stanje prethodne godine na dan 01.01.____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dugovni saldo računa

4109

 

4127

 

4145

 

4163

 

4172

 

b) potražni saldo računa

4110

 

4128

 

4146

 

2

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4111

 

4129

 

4147

 

4164

 

4173

 

b) Ispravke na potražnoj strani računa

4112

 

4130

 

4148

 

3

Korigovano početno stanje prethodne godine na dan 01.01._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) korigovani dugovni saldo računa (1a + 2a - 2b) ³ 0

4113

 

4131

 

4149

 

4165

 

4174

 

b) korigovani potražni saldo računa (1b - 2a + 2b) ³ 0

4114

 

4132

 

4150

 

4

Promene u prethodnoj ________ godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) promet na dugovnoj strani računa

4115

 

4133

 

4151

 

4166

 

4175

 

b) promet na potražnoj strani računa

4116

 

4134

 

4152

 

5

Stanje na kraju prethodne godine 31.12._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dugovni saldo računa (3a + 4a - 4b) ³ 0

4117

 

4135

 

4153

 

4167

 

4176

 

b) potražni saldo računa (3b - 4a + 4b) ³ 0

4118

 

4136

 

4154

 

6

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ispravke na dugovnoj strani računa

4119

 

4137

 

4155

 

4168

 

4177

 

b) ispravke na potražnoj strani računa

4120

 

4138

 

4156

 

7

 

 

Korigovano početno stanje tekuće godine na dan 01.01._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a - 6b) ³ 0

4121

 

4139

 

4157

 

4169

 

4178

 

b) korigovani potražni saldo računa (5b - 6a + 6b) ³ 0

4122

 

4140

 

4158

 

8

Promene u tekućoj _____ godini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) promet na dugovnoj strani računa

4123

 

4141

 

4159

 

4170

 

4179

 

b) promet na potražnoj strani računa

4124

 

4142

 

4160

 

9

 

 

Stanje na kraju tekuće godine 31.12._____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dugovni saldo računa (7a + 8a - 8b) ³ 0

4125

 

4143

 

4161

 

4171

 

4180

 

b) potražni saldo računa (7b - 8a + 8b) ³ 0

4126

 

4144

 

4162

 

 

U ________________

   

dana _____20__. godine

 

Zakonski zastupnik

 

Prilog 3

STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA BERZE

 

Popunjava berza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Poslovno ime:

 

Sedište:

 

 

STATISTIČKI IZVEŠTAJ BERZE

za 20_____. godinu

I. OPŠTI PODACI O OBVEZNIKU

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)

9001

 

 

2. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu

9002

 

 

3. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica čije je učešće u kapitalu 10% ili više od 10%

9003

 

 

4. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)

9004

 

 

II. PROMENE NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Bruto

Ispravka vrednosti

Neto
(kol. 4-5)

1

2

3

4

5

6

00

1. Nematerijalna imovina

 

 

 

 

 

1.1. Stanje na početku godine

9005

 

 

 

 

1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine

9006

 

 

 

 

1.3. Smanjenja u toku godine

9007

 

 

 

 

1.4. Revalorizacija

9008

 

 

 

 

1.5. Stanje na kraju godine (9005+9006-9007+9008)

9009

 

 

 

01

2. Materijalna imovina

 

 

 

 

 

2.1. Stanje na početku godine

9010

 

 

 

 

2.2. Povećanja (nabavke) u toku godine

9011

 

 

 

 

2.3. Smanjenja u toku godine

9012

 

 

 

 

2.4. Revalorizacione rezerve

9013

 

 

 

 

2.5. Stanje na kraju godine (9010+9011-9012+9013)

9014

 

 

 

III. STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

300

1. Akcijski kapital

9015

 

 

 

u tome: strani kapital

9016

 

 

IV. STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj
- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

 

1. Obične akcije

 

 

 

 

1.1. Broj običnih akcija

9017

 

 

deo 300

1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno

9018

 

 

 

2. Prioritetne akcije

 

 

 

 

2.1. Broj prioritetnih akcija

9019

 

 

deo 300

2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno

9020

 

 

300

3. Svega - nominalna vrednost akcija (9018+9020=9015)

9021

 

 

V. POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

20

1. Potraživanja po osnovu obavljanja delatnosti (stanje na kraju godine)

9022

 

 

deo 226

2. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)

9023

 

 

25

3. PDV - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)

9024

 

 

43

4. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)

9025

 

 

431

5. Obaveze po osnovu zarada (potražni promet bez početnog stanja)

9026

 

 

434

6. Obaveze za dividende (potražni promet bez početnog stanja)

9027

 

 

432

7. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)

9028

 

 

45

8. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)

9029

 

 

 

9. Kontrolni zbir (od 9022 do 9029)

9030

 

 

VI. DRUGI TROŠKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

deo 519

1. Troškovi goriva i energije

9031

 

 

520

2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

9032

 

 

521

3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

9033

 

 

522

4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora

9034

 

 

523

5. Troškovi naknada članovima uprave

9035

 

 

529

6. Ostali lični rashodi i naknade

9036

 

 

deo 539

7. Troškovi zakupnina

9037

 

 

deo 539

8. Troškovi istraživanja

9038

 

 

511, 512

9. Troškovi amortizacije i rezervisanja

9039

 

 

532

10. Troškovi premija osiguranja

9040

 

 

533

11. Troškovi platnog prometa

9041

 

 

534

12. Troškovi članarina

9042

 

 

535

13. Troškovi poreza

9043

 

 

536

14. Troškovi doprinosa

9044

 

 

560

15. Rashodi kamata

9045

 

 

deo 519

16. Rashodi za humanitarne naučne i verske namene, sportske namene, kulturne, zdravstvene, obrazovne, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene

9046

 

 

519

17. Ostali nepomenuti rashodi

9047

 

 

 

18. Kontrolni zbir (od 9031 do 9047)

9048

 

 

VII. DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

OPIS

AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

deo 64

1. Prihodi od povraćaja poreskih dažbina

9049

 

 

deo 64

2. Prihodi po osnovu donacija

9050

 

 

deo 64

3. Prihodi od zakupnina za zemljište

9051

 

 

600

4. Prihodi po osnovu članstva

9052

 

 

630

5. Prihodi od kamata

9053

 

 

 

6. Kontrolni zbir (od 9049 do 9053)

9054

 

 

 

U ________________

   

dana _____20__. godine

 

Zakonski zastupnik