Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BERZE

("Sl. glasnik RS", br. 139/2020 i 75/2021)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuju:

1) poslovne knjige berzi;

2) struktura, sadržaj način i rokovi objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju berzi i izveštaji koje berze sastavljaju za potrebe statistike;

3) kontni okvir za berze.

Sastavni deo ovog pravilnika su:

1. kontni okvir za berze (prilog 1);

2. finansijski izveštaji za berze (prilog 2);

3. statistički izveštaj za berze (prilog 3).

Pojmovi

Član 2

Pojedini pojmovi u smislu ovog pravilnika imaju sledeća značenja:

1. Komisija je Komisija za hartije od vrednosti;

2. Zakon je Zakon o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/19);

3. Agencija je Agencija za privredne registre;

4. Berza je pravno lice koje ima dozvolu za obavljanje delatnosti organizatora tržišta u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, odnosno pravno lice koje upravlja, odnosno obavlja delatnost posredovanja u procesu trgovanja robom, nestandardizovanim terminskim ugovorima i brodskim prostorom, određuje i sprovodi pravila i procedure u vezi sa trgovanjem na robnoj berzi u smislu zakona kojim se uređuju robne berze;

5. MSFI su Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja;

6. MRS su Međunarodni računovodstveni standardi;

7. Veliko pravno lice je pravno lice koje ispunjava kriterijume propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo ili koje je navedenim zakonom proglašeno za veliko pravno lice i koje je obveznik vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja u skladu sa tim zakonom,

8. Redovni godišnji finansijski izveštaj je izveštaj koji treba da pruži istinit i pošten pregled finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica i koji se sastavlja za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj ili koja je različita od kalendarske;

9. Vanredni finansijski izveštaj je izveštaj koji se sastavlja u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije nad pravnim licem i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene, danu otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije.

II POSLOVNE KNJIGE

Poslovne knjige

Član 3

Poslovne knjige predstavljaju jednoobrazne evidencije o stanju i promenama na imovini, obavezama i kapitalu, prihodima i rashodima i vanbilansnoj imovini i vanbilansnim obavezama berze.

U poslovne knjige podaci se unose na osnovu računovodstvenih isprava.

Poslovne knjige vode se u skladu sa načelom nepromenljivog zapisa o nastaloj poslovnoj promeni.

Vođenje poslovnih knjiga

Član 4

Berze su, saglasno zakonu kojim se uređuje tržište kapitala i zakonu i propisima kojima se uređuje računovodstvo, dužne da vode poslovne knjige.

Berze se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo smatraju velikim pravnim licem.

Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima berze primenjuju MSFI.

Vođenje poslovnih knjiga berze, saglasno zakonu, ne može da poveri drugom pravnom licu čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga.

Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu koja je, po pravilu, jednaka kalendarskoj.

Berze vrše otvaranje poslovnih knjiga na početku poslovne godine na osnovu zaključnog bilansa stanja prethodne godine.

Novoosnovana berza otvara poslovne knjige na osnovu bilansa osnivanja, koji se sastavlja na osnovu popisa imovine i obaveza, sa stanjem na dan upisa u registar kod Agencije.

Čuvanje podataka

Član 5

Berza je dužna da koristi standardni računovodstveni softver koji omogućava funkcionisanje sistema internih računovodstvenih kontrola i onemogućava brisanje proknjiženih poslovnih promena.

Berza je dužna da uredno čuva računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijske izveštaje i da opštim aktom odredi odgovorna lica i poslovne prostorije za njihovo čuvanje, kao i način čuvanja.

Finansijski izveštaji, izveštaji o izvršenoj reviziji i Statistički izveštaj čuvaju se 20 godina.

Godišnji izveštaj o poslovanju čuva se 20 godina od poslednjeg dana poslovne godine za koju je sastavljen.

Dnevnik i glavna knjiga čuvaju se deset godina.

Pomoćne knjige čuvaju se pet godina, od dana njihovog zaključivanja.

Pet godina se čuvaju isprave na osnovu kojih se unose podaci u poslovne knjige.

Rokovi čuvanja računovodstvenih isprava i poslovnih knjiga računaju se od poslednjeg dana poslovne godine na koju se odnose.

Računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji čuvaju se u originalu ili korišćenjem drugih sredstava arhiviranja, utvrđenih zakonom.

Zaključivanje poslovnih knjiga

Član 6

Berza poslovne knjige zatvara posle knjiženja svih poslovnih promena i obračuna na kraju poslovne godine, kao i u slučajevima statusnih promena, prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zatvoriti poslovne knjige. Nakon zatvaranja poslovnih knjiga ne može se sprovesti knjiženje u njima.

Berza poslovne knjige zatvara najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja.

III KONTNI OKVIR I SADRŽINA RAČUNA U KONTNOM OKVIRU

Kontni okvir

Član 7

Berza poslovne promene knjiži na računima propisanim Kontnim okvirom za berze.

Propisani trocifreni računi se, po potrebi, mogu raščlanjavati na analitičke račune.

Komisija može doneti uputstvo o bližoj sadržini računa u Kontnom okviru za berze.

Klasa 0: Stalna imovina

Član 8

Na računima grupe 00 Nematerijalna imovina - iskazuju se ulaganja u određena nemonetarna sredstva bez fizičkog sadržaja, koja služe za isporuku usluga, iznajmljivanje ili se koriste u administrativne svrhe.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja nematerijalne imovine.

Gubitak po osnovu obezvređenja nematerijalne imovine knjiži se vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, a na teret računa 560 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine, odnosno na teret raspoloživih revalorizacionih rezervi na računu 340 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina i opreme, ako su prethodno formirane za konkretno nematerijalno ulaganje.

Dobitak po osnovu usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine knjiži se vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, u korist računa 340 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina i opreme ili u korist računa 650 - Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine do visine rashoda koji su u prethodnom/im periodu/ima proknjiženi na teret računa 560 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine.

Na računima grupe 01 Materijalna imovina - iskazuju se zemljišta, građevinski objekti, investicione nekretnine, objekti i oprema, i ostala materijalna imovina koja ispunjava uslov za priznavanje u skladu sa računovodstvenom politikom, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina i opreme.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja materijalne imovine.

Gubitak po osnovu obezvređenja materijalne imovine knjiži se vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, a na teret računa 561 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nekretnina i opreme, odnosno na teret raspoloživih revalorizacionih rezervi na računu 340 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina i opreme, ako su prethodno formirane za konkretno materijalno ulaganje.

Dobitak po osnovu usklađivanja vrednosti materijalne imovine knjiži se vrednosnim usklađivanjem otvorenih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, u korist računa 340 - Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina i opreme ili u korist računa 651 - Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina i opreme do visine rashoda koji su u prethodnom/im periodu/ima proknjiženi na teret računa 561 - Rashodi od usklađivanja vrednosti nekretnina i opreme.

Na računima grupe 02 Dugoročni finansijski plasmani - iskazuju se učešća u kapitalu i druge hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat, dugoročne hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti, otkupljene sopstvene akcije i ostali dugoročni finansijski plasmani.

Na računima ove grupe iskazuju se i pripisane kamate po dugoročnim finansijskim plasmanima (interkalarne kamate, odnosno kamate u toku grejs perioda).

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana utvrđena na osnovu svođenja vrednosti, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Gubitak po osnovu obezvređenja dugoročnih finansijskih plasmana knjiži se na teret računa 562 - Rashodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat, a dobitak u korist računa 652 - Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat.

Na računima grupe 03 Dugoročna potraživanja - iskazuju se potraživanja sa rokom dospelosti dužim od 12 meseci posle izveštajnog perioda u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na posebnom računu, odnosno računima otvorenim u okviru odgovarajućeg trocifrenog računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja utvrđena po osnovu obezvređenja, u skladu sa računovodstvenom politikom. Formiranje, smanjenje i ukidanje ispravke vrednosti dugoročnih potraživanja vrši se shodno postupanju sa računima ispravke potraživanja u grupi 20.

Klasa 1: Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji

Član 9

Na računima grupe 10 Zalihe - iskazuju se zalihe inventara koji se u celini otpisuje u obračunskom periodu, prema nazivima računa ove grupe.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuje se ispravka vrednosti sitnog inventara utvrđena kao pozitivna razlika između njegove knjigovodstvene vrednosti i neto ostvarive cene, odnosno po osnovu obezvređenja. Deo ispravke vrednosti koji se odnosi na utrošene, prodate ili rashodovane zalihe sitnog inventara prenosi se sa računa ispravke vrednosti u korist odgovarajućeg računa na kojem je iskazan trošak, gubitak ili dobitak po osnovu trošenja, prodaje ili rashodovanja ovih sredstava.

Na računima grupe 11 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja - iskazuju se nematerijalna imovina, nekretnine i oprema namenjena prodaji odnosno koja je preneta sa računa korišćenih sredstava na osnovu odluke o prodaji i sredstva poslovanja koje će biti obustavljeno, a sredstva otuđena u skladu sa MSFI 5.

Na računima grupe 12 Plaćeni avansi za zalihe i usluge - iskazuju se vrednost avansa plaćenih za nabavku zaliha i usluga.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa grupe 11, odnosno 12, iskazuje se ispravka vrednosti utvrđena po osnovu obezvređenja stalne imovine koja se drži za prodaju i poslovanja koje se obustavlja, odnosno plaćenih avansa, respektivno.

Klasa 2: Kratkoročna potraživanja i plasmani, novčana sredstva i aktivna vremenska razgraničenja

Član 10

Na računima grupe 20-22 iskazuju se kratkoročna potraživanja po osnovu obavljanja delatnosti, potraživanja za kamatu, dividende i ostala ulaganja i ostala kratkoročna potraživanja u skladu sa relevantnim MRS i MSFI.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ovih grupe, iskazuje se ispravka vrednosti potraživanja po osnovu obavljanja delatnosti utvrđena kao pozitivna razlika između njihove knjigovodstvene i procenjene vrednosti, odnosno na osnovu obezvređenja vrednosti potraživanja.

Ako je stanje procenjenih ispravki vrednosti povećano, razlika se knjiži na teret računa 564 - Rashodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana, a u korist odgovarajućeg računa ispravke vrednosti. Ako je stanje procenjene ispravke vrednosti smanjeno, razlika se knjiži na teret odgovarajućeg računa ispravke vrednosti, u korist računa 654 - Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana.

U slučaju direktnog isknjižavanja potpuno ili delimično ispravljenog potraživanja po osnovu prodaje zadužuje se odgovarajući račun ispravke vrednosti a odobrava račun potraživanja iz grupe 20, uz zaduženje računa 554 - Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja za deo potraživanja koje prethodno nije bilo indirektno ispravljeno preko odgovarajućeg računa ispravke vrednosti.

Najmanje jednom godišnje, vrši se procena vrednosti potraživanja u okviru računa ove grupe, i na osnovu toga formira se, odnosno koriguje, ispravka vrednosti potraživanja.

Na računima grupe 23 Kratkoročni finansijski plasmani - iskazuju se krediti i zajmovi, hartije od vrednosti i ostali kratkoročni plasmani sa rokom dospeća, odnosno prodaje kraćem od 12 meseci posle izveštajnog perioda, odnosno od datuma bilansa.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuju se ispravke vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana utvrđenih kao pozitivna razlika između njihove knjigovodstvene i procenjene vrednosti koja može da bude naplaćena, određena po osnovu obezvređenja.

Na računima grupe 24 Gotovinski ekvivalenti i gotovina - iskazuju se neposredno unovčive hartije od vrednosti, poslovni i devizni računi, gotovina u blagajni i ostala novčana sredstva.

Na računima grupe 25 Porez na dodatu vrednost - iskazuje se prethodni porez na dodatu vrednost prema nazivima računa ove grupe.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuje se razgraničeni PDV.

Na računima grupe 26 Aktivna vremenska razgraničenja i odložena poreska sredstva - iskazuju se troškovi plaćeni u toku poslovne godine koji se odnose na narednu poslovnu godinu i prihodi po osnovu kojih su nastali troškovi u tekućoj godini, a koji nisu fakturisani za tekuću godinu i iznosi poreza iz dobiti nadoknadivi u narednim periodima po osnovu odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih gubitaka i kredita, u skladu sa računovodstvenom politikom.

Klasa 3: Kapital

Član 11

Na računima grupe 30 Osnovni kapital - iskazuje se akcijski kapital, kao proizvod broja emitovanih akcija i njihove nominalne vrednosti, i ostali kapital, prema nazivima računa ove grupe.

Na računima grupe 31 Upisani a neuplaćeni kapital - iskazuje se iznos upisanih a neuplaćenih akcija utvrđen na osnovu odluke skupštine berze o izdavanju akcija.

Na računima grupe 32 Kapitalne rezerve - iskazuju se emisiona premija i ostale kapitalne rezerve.

Na računima grupe 33 Rezerve iz dobitka - iskazuju se rezerve iz dobiti (zakonske, statutarne i druge rezerve).

Na računima grupe 34 Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici - iskazuju se efekti revalorizacije i nerealizovani dobici i gubici koji se uključuju u Izveštaj o ostalom rezultatu.

Na računima grupe 35 Neraspoređeni dobitak - iskazuje se neraspoređeni dobitak ranijih godina i tekuće godine.

Na računima grupe 36 Gubitak - iskazuje se gubitak ranijih godina i gubitak tekuće godine prema nazivima računa ove grupe.

Klasa 4: Dugoročna rezervisanja, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

Član 12

Na računima grupe 40 Dugoročna rezervisanja - iskazuju se dugoročna rezervisanja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa računovodstvenom politikom.

Kada nastane odliv sredstava po osnovu obaveze za koju je prethodno izvršeno rezervisanje, stvarni troškovi se ne iskazuju ponovo kao rashod, već se knjiženje sprovodi zaduženjem računa rezervisanja, a u korist odgovarajućeg računa obaveza (prema vrstama) ili odgovarajućeg računa sredstava (zalihe, novčana sredstva) u zavisnosti od karaktera rezervisanja, vrste nastale obaveze i načina na koji je ona izmirena. Neiskorišćeni iznos rezervisanja ukida se u korist računa 646 - Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja.

Na računima grupe 41 Dugoročne finansijske obaveze - iskazuju se dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i povezanim pravnim licima, dugoročni krediti i zajmovi, obaveze po hartijama od vrednosti i ostale dugoročne obaveze. Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju u roku dužem od 12 meseci posle izveštajnog perioda, odnosno od datuma bilansa.

Na računima grupe 42 Kratkoročne finansijske obaveze - iskazuju se obaveze po kreditima i zajmovima, hartijama od vrednosti i ostale kratkoročne obaveze koje dospevaju u roku kraćem od 12 meseci od datuma izveštavanja, odnosno od datuma bilansa, kao i deo obaveza koji je dospeo za plaćanje u roku do godine dana. U okviru obaveza po kratkoročnim hartijama od vrednosti, iskazuju se obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrednosti u skladu sa računovodstvenom politikom. U okviru obaveze po osnovu finansijskih derivata, iskazuju se obaveze po osnovu finansijskih derivata, koje uključuju i sve efekte promene vrednosti ovih derivata evidentirane u okviru prihoda i rashoda ili u okviru kapitala. Na posebnim računima otvorenim u okviru ovog računa, iskazuju se derivati u skladu sa njihovom namenom.

Na računima grupe 43 Obaveze iz poslovanja - iskazuju se obaveze za primljene avanse, depozite i kaucije, obaveze prema članovima, obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja, koje se priznaju i vrednuju u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računima grupe 44 Druge obaveze - iskazuju se obaveze po osnovu zarada i naknada zarada, obaveze prema zaposlenima i ostale obaveze.

Na računima grupe 45 Obaveze za poreze i doprinose - iskazuju se obaveze za poreze i doprinose na zarade, obaveze za porez iz rezultata i ostale obaveze za poreze i doprinose.

Na računima grupe 46 Obaveze za porez na dodatu vrednost - iskazuju se obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV) prema nazivima računa ove grupe.

Na posebnim računima otvorenim u okviru računa ove grupe, iskazuju se razgraničene obaveze za PDV.

Na računima grupe 47 Pasivna vremenska razgraničenja i odložene poreske obaveze - iskazuju se unapred naplaćeni, odnosno obračunati prihodi i troškovi tekućeg perioda i odložene poreske obaveze, kao iznosi poreza na dobitak koji se plaćaju u narednim periodima po osnovu oporezivih privremenih razlika u skladu sa računovodstvenom politikom.

Klasa 5: Rashodi

Član 13

Na računima grupe 50 Rashodi po osnovu obavljanja delatnosti - iskazuju se troškovi marketinga, transakcioni troškovi i ostali rashodi po osnovu obavljanja delatnosti.

Na računima grupe 51 Ostali poslovni rashodi - iskazuju se troškovi amortizacije, troškovi rezervisanja i ostali poslovni rashodi.

Na računima grupe 52 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi - iskazuju se troškovi po osnovu zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih i troškovi po osnovu naknada po ugovorima sa fizičkim licima.

Na računima grupe 53 Nematerijalni troškovi - iskazuju se troškovi neproizvodnih usluga, reprezentacije, premija osiguranja, troškovi platnog prometa, članarina, poreza, doprinosa i ostali nematerijalni troškovi.

Na računima grupe 54 Finansijski rashodi - iskazuju se rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika, negativni efekti po osnovu valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

Na računima grupe 55 Ostali rashodi - iskazuju se gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina i opreme i nematerijalne imovine, gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi. Na računima grupe 55 iskazuju se i gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namenjenih prodaji, u smislu MSFI 5, iskazanih na računima grupe 11, u iznosu manjem od neotpisane vrednosti.

Na računima grupe 56 Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine - iskazuju se negativni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalne imovine, nekretnina, opreme, zaliha dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana i potraživanja, kao i drugih ispravki vrednosti po osnovu vrednosnog usklađivanja u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računima grupe 57 Gubitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda i prenos rashoda - iskazuju se rashodi prema nazivima računa ove grupe i prenos ukupnih rashoda na kraju perioda. Prenos rashoda se iskazuje odobrenjem računa 579 - Prenos rashoda na teret odgovarajućih računa grupe 71 - Zaključak računa uspeha. Na kraju godine vrši se zaključivanje ovog računa njegovim zaduženjem u korist računa grupe 50 do 57, osim računa 579.

Klasa 6: Prihodi

Član 14

Na računima grupe 60 Prihodi po osnovu obavljanja delatnosti - iskazuju se prihodi od naknada po osnovu članstva, naknada za uključenje na tržište finansijskih instrumenata, drugih naknada i ostali prihodi od obavljanja delatnosti.

Na računima grupe 61 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. - iskazuju se prihodi po osnovu potraživanja od državnih organa i organizacija od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina.

Na računima grupe 62 Drugi poslovni prihodi - iskazuju se prihodi po osnovu zakupnina i ostali poslovni prihodi.

Na računima grupe 63 Finansijski prihodi - iskazuju se prihodi od kamata, kursnih razlika, prihodi po osnovu efekata valutne klauzule, dividendi i ostali finansijski prihodi.

Na računima grupe 64 Ostali prihodi - iskazuju se dobici po osnovu prodaje nekretnina i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalne imovine, dobici po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrednosti i učešća u kapitalu, naplaćena otpisana potraživanja, viškovi, prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

Na računima grupe 65 Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine - iskazuju se pozitivni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalne imovine, nekretnina, opreme, zaliha, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat, potraživanja, finansijskih derivata i finansijskih sredstava u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računima grupe 66 Dobitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda i prenos prihoda - iskazuju se dobici prema nazivima računa ove grupe i prenos ukupnih prihoda na kraju perioda. Prenos ukupnih prihoda na kraju perioda se iskazuje zaduženjem računa 669 - Prenos prihoda u korist odgovarajućih računa grupe 71 - Zaključak računa uspeha. Na kraju godine vrši se zaključivanje ovog računa njegovim odobrenjem, a na teret pojedinih računa grupe 60 do 66, osim računa 669.

Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha

Član 15

Na računima grupe 70 Otvaranje glavne knjige - iskazuju se početna stanja pojedinih pozicija aktive i pasive iz bilansa osnivanja na početku rada berze i početnog bilansa stanja na početku svake godine.

Na računima grupe 71 Zaključak računa uspeha - iskazuje se zaključak računa rashoda i prihoda na datum bilansa.

Na računima grupe 72 Račun dobitka i gubitka - iskazuje se ostvareni dobitak ili gubitak na kraju izveštajnog perioda.

Na računima grupe 73 Zaključak računa stanja - iskazuje se zaključak računa aktive i pasive bilansa stanja na datum bilansa.

Na računima grupe 74 - Slobodna grupa - pravna lica mogu otvarati posebne osnovne račune prema sopstvenim potrebama.

Klasa 8: Vanbilansna evidencija

Član 16

Na računima grupe 88 Vanbilansna aktiva - iskazuju se novčana sredstva članova robne berze na zbirnom namenskom računu za izvršenje, odnosno garantovanje transakcija, data jemstva i garancije i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu berze.

Na računima grupe 89 Vanbilansna pasiva - iskazuju se obaveze po osnovu sredstava iskazanih na računima grupe 88.

IV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

Primena MSFI

Član 17

Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima berza, kao veliko pravno lice u skladu sa Zakonom, primenjuje MSFI.

Finansijski izveštaji

Član 18

Godišnji finansijski izveštaj berze obuhvata sledeće izveštaje:

(1) Bilans stanja,

(2) Bilans uspeha,

(3) Izveštaj o ostalom rezultatu,

(4) Izveštaj o promenama na kapitalu,

(5) Izveštaj o tokovima gotovine,

(6) Napomene uz finansijske izveštaje.

Vanredni finansijski izveštaj berze obuhvata Bilans stanja i Bilans uspeha.

Bilans stanja

Član 19

Bilans stanja predstavlja stanje imovine, obaveza i kapitala na određeni dan (datum bilansa) sa uporednim podacima za prethodni period.

Rezultat poslovanja

Član 20

Ukupan rezultat poslovanja prikazuje se u Bilansu uspeha i Izveštaju o ostalom rezultatu.

Bilans uspeha predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata poslovanja nastalih u izveštajnom periodu.

Izveštaj o ostalom rezultatu čine stavke prihoda i rashoda koje nisu priznate u Bilansu uspeha već su prema zahtevima pojedinih MSFI priznate u okviru kapitala.

U obrascu Izveštaj o ostalom rezultatu iskazuju se komponente ostalog sveobuhvatnog dobitka ili gubitka, kao i ukupan sveobuhvatni dobitak ili gubitak.

U obrascu Izveštaj o ostalom rezultatu, berza unosi podatke u kolone 5 i 6, prema sadržini grupa računa označenih u koloni 1 tog obrasca.

Izveštaj o tokovima gotovine

Član 21

Izveštaj o tokovima gotovine čine informacije o prilivima i odlivima gotovine i gotovinskih ekvivalenata tokom izveštajnog perioda.

U izveštaju se prikazuju stanje gotovine na početku i kraju perioda, prilivi i odlivi iz poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja, kursne razlike po osnovu preračuna gotovine i neto priliv, odnosno odliv gotovine.

Prenos između pojedinih računa gotovine i gotovinskih ekvivalenata ne smatra tokom gotovine.

Izveštaj o tokovima gotovine priprema se u skladu sa MRS 7 primenom direktne metode.

Izveštaj o promenama na kapitalu

Član 22

Izveštaj o promenama na kapitalu čine informacije o promenama na kapitalu tokom izveštajnog perioda.

U izveštaju se prikazuju početno stanje, korekcije usled materijalno značajnih grešaka, odnosno korekcije usled promena računovodstvene politike koja se primenjuje retrospektivno, promene tokom perioda i stanje na kraju perioda i to za komponente kapitala, ostalog kapitala i ostalog rezultata, ukupni kapital i gubitak iznad kapitala.

Napomene uz finansijske izveštaje

Član 23

Napomene uz finansijske izveštaje sadrže opšte informacije o berzi, primenjene računovodstvene politike, primenjene osnove za vrednovanje pozicija u izveštajima, korekcije početnog stanja po osnovu greške ili promene računovodstvene politike, opise ili raščlanjavanja stavki obelodanjenih u finansijskim izveštajima i informacije o stavkama koje se nisu kvalifikovale za priznavanje u tim izveštajima, a značajne su za ocenu finansijskog položaja i uspešnost poslovanja berze, i dodatna informacije i obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MSFI.

Napomenama uz finansijske izveštaje trebaju biti obuhvaćeni samo značajni poslovni događaji i promene računovodstvenih politika u odnosu na poslednje objavljene godišnje finansijske izveštaje.

Za napomene uz finansijske izveštaje nije propisan poseban obrazac, a informacije iz stava 1. ovog člana prikazuju se arapskim brojevima prema redosledu obrazaca i pozicija u obrascima, odnosno prema redosledu MRS, odnosno MSFI.

Sastavljanje finansijskih izveštaja

Član 24

Berza sastavlja redovan godišnji finansijski izveštaj za prethodnu poslovnu godinu, odnosno vanredni finansijski izveštaj u slučajevima propisanim Zakonom.

Novoosnovana berza sastavlja redovan godišnji finansijski izveštaj za period koji počinje datumom upisa u registar kod Agencije, a završava se datumom izveštajnog perioda, a u obrascima finansijskih izveštaja ne prikazuje poslovanje u prethodnoj godini.

Finansijske izveštaje berza sastavlja na obrascima koji su sastavni deo Pravilnika.

U obrasce iz stava 3. ovog člana iznosi se upisuju u hiljadama dinara i upisuju se na svim pozicijama označenim slovnim oznakama, rimskim i arapskim brojevima prema sadržini grupa računa i računa po pojedinim pozicijama (AOP) tog obrasca.

Revizija finansijskih izveštaja

Član 25

Godišnji finansijski izveštaji predstavljaju predmet revizije od strane eksternog, nezavisnog, licenciranog ovlašćenog revizora, a u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, kao i u skladu sa podzakonskim aktima Komisije.

Berza je obavezna da obezbedi reviziju finansijskih izveštaja koja se obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje revizija.

Godišnji izveštaj o poslovanju

Član 26

Berza sastavlja Godišnji izveštaj o poslovanju koji sadrži podatke propisane Zakonom, kao i podatke iz mesečnih izveštaja propisane Pravilnikom Komisije kojim se propisuju uslovi za davanje dozvole za rad i obavljanje delatnosti organizatora tržišta.

Statistički izveštaj

Član 27

Statistički izveštaj je izveštaj u kojem su detaljnije iskazane pojedine pozicije Bilansa stanja i Bilansa uspeha, kao i drugi podaci koji se koriste za statističke potrebe.

Podaci se unose u sve predviđene kolone prema sadržini grupa računa i računa označenih u tabeli, iznosi se upisuju u hiljadama dinara, a broj akcija i zaposlenih u celom broju.

Dostavljanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju

Član 28

Berza je dužna da Komisiji najkasnije do 30. aprila naredne godine dostavi:

1. godišnje finansijske izveštaje;

2. godišnji izveštaj o poslovanju;

3. odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju;

4. izveštaj eksternog revizora o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja;

5. odluku o usvajanju izveštaja eksternog revizora.

Berza je dužna da, radi javnog objavljivanja, Agenciji dostavi redovne godišnje finansijske izveštaje i dokumenta uz te izveštaje, statističke izveštaje, kao i vanredne finansijske izveštaje na način i u rokovima propisanim Zakonom.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primena

Član 29

Odredbe ovog pravilnika se primenjuju počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine.

Prestanak važenja propisa

Član 30

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze ("Službeni glasnik RS", br. 15/14, 137/14 i 25/18).

Završna odredba

Član 31

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

KONTNI OKVIR ZA BERZE

 

Klasa 0: STALNA IMOVINA

00

NEMATERIJALNA IMOVINA

000

Softver i ostala prava

001

Gudvil

002

Ostala nematerijalna imovina

003

Nematerijalna imovina uzeta u lizing

004

Nematerijalna imovina u pripremi

005

Avansi za nematerijalnu imovinu

01

MATERIJALNA IMOVINA

010

Zemljišta

011

Građevinski objekti

012

Investicione nekretnine

013

Kancelarijska oprema (nameštaj, računarska oprema)

014

Transportna sredstva

015

Ostala materijalna imovina

016

Nekretnine i oprema uzeta u lizing

017

Nekretnine i oprema u pripremi

018

Ulaganja na tuđim nekretninama i opremi

019

Avansi za materijalnu imovinu

02

DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

020

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

021

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i dugoročne hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat

022

Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima

023

Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti

024

Otkupljene sopstvene akcije

025

Ostali dugoročni finansijski plasmani

03

DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

030

Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica

031

Potraživanja od ostalih povezanih lica

032

Sporna i sumnjiva potraživanja

033

Ostala dugoročna potraživanja

Klasa 1: ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI

10

ZALIHE

100

Sitan inventar

101

Ostale zalihe

11

STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA

110

Nematerijalna imovina namenjena prodaji

111

Investicione nekretnine namenjene prodaji

112

Ostale nekretnine namenjene prodaji

113

Oprema namenjena prodaji

114

Sredstva poslovanja koje se obustavlja

12

PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE

120

Plaćeni avansi za zalihe i usluge

Klasa 2: KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI, NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

20

POTRAŽIVANJA PO OSNOVU OBAVLJANJA DELATNOSTI

200

Potraživanja po osnovu članstva

201

Potraživanja po osnovu naknada za obavljanje poslova listinga

202

Potraživanja po osnovu naknada za obavljanje poslova na Open marketu

203

Potraživanja po osnovu naknada za obavljanje poslova na MTP Belex

204

Potraživanja za proviziju

205

Potraživanja po osnovu naknada za izradu izveštaja i statistika

206

Potraživanja po osnovu ostalih naknada

207

Ostala potraživanja po osnovu obavljanja delatnosti

21

POTRAŽIVANJA ZA KAMATU I OSTALA ULAGANJA

210

Potraživanja za kamate na zajmove

211

Potraživanja za kamate od dužničkih hartija od vrednosti

212

Potraživanja za kamate na depozite

213

Ostala potraživanja za kamatu

214

Potraživanja za učešća u dobiti

215

Ostala potraživanja za ulaganja

22

OSTALA POTRAŽIVANJA

220

Potraživanja od zaposlenih

221

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

222

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa

223

Potraživanja po osnovu datih zajmova

224

Potraživanja po osnovu depozita

225

Potraživanja po osnovu zajmova finansijskih instrumenata

226

Ostala potraživanja iz poslovanja

23

KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

230

Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica

231

Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana lica

232

Kratkoročni krediti i zajmovi

233

Deo dugoročnih finansijskih plasmana koji dospeva do jedne godine

234

Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti -deo koji dospeva do jedne godine

235

Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha

236

Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji ili poništavanju

237

Potraživanja po osnovu finansijskih derivata

238

Ostali finansijski plasmani

24

GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

240

Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti

241

Tekući (poslovni) računi

242

Blagajna

243

Devizni račun

249

Ostala novčana sredstva

25

POREZ NA DODATU VREDNOST

250

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)

251

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa)

252

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi

253

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi

254

Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge stranim licima

255

Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost

26

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

260

Unapred plaćeni troškovi

261

Potraživanja za nefakturisani prihod

262

Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza

263

Obračunati a nenaplaćeni prihodi

268

Odložena poreska sredstva

269

Ostala aktivna vremenska razgraničenja

Klasa 3: KAPITAL

30

OSNOVNI KAPITAL

300

Akcijski kapital

309

Ostali osnovni kapital

31

UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

310

Upisane a neuplaćene akcije

32

KAPITALNE REZERVE

320

Emisiona premija

321

Ostale kapitalne rezerve

33

REZERVE IZ DOBITKA

330

Zakonske rezerve

331

Statutarne rezerve

332

Ostale rezerve iz dobitka

34

REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI

340

Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina i opreme

341

Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja

342

Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala

343

Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka

344

Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat

35

NERASPOREĐENI DOBITAK

350

Neraspoređeni dobitak ranijih godina

351

Neraspoređeni dobitak tekuće godine

36

GUBITAK

360

Gubitak ranijih godina

361

Gubitak tekuće godine

Klasa 4: DUGOROČNA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

40

DUGOROČNA REZERVISANJA

400

Rezervisanja za obaveze prema trećim licima

401

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih

402

Rezervisanja za troškove sudskih sporova

409

Ostala dugoročna rezervisanja

41

DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

410

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital

411

Dugoročne obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima

412

Dugoročne obaveze prema ostalim povezanim licima

413

Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana

414

Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji

415

Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

416

Obaveze po osnovu lizinga

419

Ostale dugoročne finansijske obaveze

42

KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

420

Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnog i zavisnih pravnih lica

421

Kratkoročni krediti i zajmovi od ostalih povezanih lica

422

Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji

423

Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

424

Deo dugoročnih kredita i zajmova koji dospeva do jedne godine

425

Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine

426

Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti

427

Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

428

Obaveze po osnovu finansijskih derivata

429

Ostale kratkoročne finansijske obaveze

43

OBAVEZE IZ POSLOVANJA

430

Primljeni avansi, depoziti i kaucije

431

Dobavljači - matična i zavisna pravna lica

432

Obaveze prema članovima

433

Obaveze prema dobavljačima

439

Ostale obaveze iz poslovanja

44

DRUGE OBAVEZE

440

Obaveze po osnovu neto zarada i naknada zarada

441

Obaveze po ugovorima sa fizičkim licima

442

Obaveze prema zaposlenima

443

Obaveze za dividende

444

Obaveze za kratkoročna rezervisanja

449

Ostale obaveze

45

OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE

450

Obaveze za porez na dobitak

451

Obaveze za poreze i doprinose na zarade

459

Ostale obaveze za poreze, doprinose i ostale dažbine

46

OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST

460

Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi osim primljenih avansa

461

Obaveze za porez na dodatu vrednost u izdatim fakturama po posebnoj stopi osim primljenih avansa

462

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi

463

Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi

464

Obaveze za porez na dodatu vrednost obračunat na usluge stranih lica

465

Obaveze za naknadno vraćen porez na dodatu vrednost klijentima - stranim državljanima

466

Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza

47

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

470

Unapred obračunati troškovi

471

Obračunati prihodi budućeg perioda

472

Unapred naplaćene naknade za naredne periode

473

Razgraničeni zavisni troškovi nabavke

474

Odloženi prihodi i primljene donacije

475

Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja

476

Odložene poreske obaveze

479

Ostala pasivna vremenska razgraničenja

Klasa 5: RASHODI

50

RASHODI PO OSNOVU OBAVLJANJA DELATNOSTI

500

Transakcioni troškovi

501

Troškovi marketinga

502

Rashodi drugih naknada

503

Ostali troškovi posredovanja

509

Ostali rashodi po osnovu obavljanja delatnosti

51

OSTALI POSLOVNI RASHODI

510

Materijalni troškovi

511

Troškovi amortizacije

512

Troškovi rezervisanja

513

Troškovi usluga

519

Ostali poslovni rashodi

52

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

520

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

521

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

522

Troškovi naknada po ugovorima sa fizičkim licima

523

Troškovi naknada članovima uprave

524

Troškovi službenih putovanja

525

Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih

529

Ostali lični rashodi i naknade

53

NEMATERIJALNI TROŠKOVI

530

Troškovi neproizvodnih usluga

531

Troškovi reprezentacije

532

Troškovi premija osiguranja

533

Troškovi platnog prometa

534

Troškovi članarina

535

Troškovi poreza i naknada

536

Troškovi doprinosa

539

Ostali nematerijalni troškovi

54

FINANSIJSKI RASHODI

540

Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima

541

Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim licima

542

Rashodi kamata (prema trećim licima)

543

Negativne kursne razlike (prema trećim licima)

544

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim licima)

549

Ostali finansijski rashodi

55

OSTALI RASHODI

550

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalne imovine, nekretnina i opreme

551

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti

552

Manjkovi

553

Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog rezultata (sveobuhvatnog dobitka ili gubitka)

554

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja

555

Ostali nepomenuti rashodi

56

RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

560

Rashodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine

561

Rashodi od usklađivanja vrednosti nekretnina i opreme

562

Rashodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat

563

Rashodi od usklađivanja vrednosti zaliha

564

Rashodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana

565

Rashodi od usklađivanja vrednosti finansijskih derivata i finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha

569

Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

57

GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS RASHODA

570

Gubitak poslovanja koje se obustavlja

571

Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika

572

Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne

579

Prenos rashoda

Klasa 6: PRIHODI

60

PRIHODI PO OSNOVU OBAVLJANJA DELATNOSTI

600

Prihodi po osnovu članstva

601

Prihodi od naknada za obavljanje poslova listinga

602

Prihodi od naknada za obavljanje poslova na Open marketu

603

Prihodi od naknada za obavljanje poslova na MTP

604

Prihodi od naknada za izradu izveštaja i statistika

605

Prihodi od ostalih naknada

609

Ostali prihodi po osnovu obavljanja delatnosti

61

PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.

610

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina

611

Prihodi po osnovu uslovljenih donacija

612

Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz republičkog budžeta

613

Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz budžeta autonomne pokrajine ili lokalne samouprave

614

Prihodi od donacija, dotacija i sl. od inostranih vlada i međunarodnih organizacija

615

Prihodi od donacija, dotacija i sl. od domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica

616

Prihodi od donacija, dotacija i sl. od fizičkih lica iz zemlje i inostranstva

617

Ostali prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl.

62

DRUGI POSLOVNI PRIHODI

620

Prihodi od zakupa

621

Prihodi po posebnim propisima iz budžeta

622

Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

623

Ostali poslovni prihodi

63

FINANSIJSKI PRIHODI

630

Finansijski prihodi od matičnog i zavisnih pravnih lica

631

Finansijski prihodi od ostalih povezanih lica

632

Prihodi od kamata (od trećih lica)

633

Pozitivne kursne razlike (prema trećim licima)

634

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim licima)

639

Ostali finansijski prihodi

64

OSTALI PRIHODI

640

Dobici od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina i opreme

641

Dobici od prodaje učešća i hartija od vrednosti

642

Viškovi

643

Naplaćena otpisana potraživanja

644

Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog rezultata

645

Prihodi od smanjenja obaveza

646

Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja

649

Ostali nepomenuti prihodi

65

PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

650

Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine

651

Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina i opreme

652

Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat

653

Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha

654

Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana

655

Prihodi od usklađivanja vrednosti finansijskih derivata i finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha

659

Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

66

DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA

660

Dobitak poslovanja koje se obustavlja

661

Prihodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika

662

Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne

669

Prenos prihoda

Klasa 7: OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPEHA

70

OTVARANJE GLAVNE KNJIGE

700

Otvaranja glavne knjige

71

ZAKLJUČAK RAČUNA USPEHA

710

Račun rashoda i prihoda

711

Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja

712

Prenos ukupnog rezultata

72

RAČUN DOBITKA I GUBITKA

720

Račun dobitka ili gubitka

721

Poreski rashod perioda

722

Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda

723

Prenos dobitka ili gubitka

73

ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA

730

Izravnanje računa stanja

74

SLOBODNA GRUPA

Klasa 8: VANBILANSNA EVIDENCIJA

88

VANBILANSNA AKTIVA

880

Data jemstva i garancije

881

Novčana sredstva članova

882

Potraživanja od članova

889

Ostale aktivne vanbilansne stavke

89

VANBILANSNA PASIVA

890

Obaveza za data jemstva i garancije

891

Obaveze prema članovima za primljena novčana sredstva

892

Ostale obaveze prema članovima

899

Ostale pasivne vanbilansne stavke

 

Prilog 2

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA BERZE

 

Obrazac 1

 

Popunjava berza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Poslovno ime:

 

Sedište:

 

 

BILANS STANJA

na dan _____._____. 20__. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

POZICIJA

AOP

Napomena broj

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

Krajnje stanje 20__.

Početno stanje 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

 

AKTIVA

 

 

 

 

 

 

A.STALNA IMOVINA

(0002 + 0009 + 0018 + 0025)

0001

 

 

 

 

00

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)

0002

 

 

 

 

000

1. Softver i ostala prava

0003

 

 

 

 

001

2. Gudvil

0004

 

 

 

 

002

3. Ostala nematerijalna imovina

0005

 

 

 

 

003

4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing

0006

 

 

 

 

004

5. Nematerijalna imovina u pripremi

0007

 

 

 

 

005

6. Avansi za nematerijalnu imovinu

0008

 

 

 

 

01

II. MATERIJALNA IMOVINA
(0010 + 0011+ 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017)

0009

 

 

 

 

010

1. Zemljišta

0010

 

 

 

 

011

2. Građevinski objekti

0011

 

 

 

 

013 i 014

3. Oprema i transportna sredstva

0012

 

 

 

 

012 i 017

4. Investicione nekretnine i nekretnine i oprema u pripremi

0013

 

 

 

 

015 i 018

5. Ostala materijalna imovina i ulaganja na tuđim nekretninama i opremi

0014

 

 

 

 

016

6. Nekretnine i oprema uzeta u lizing

0015

 

 

 

 

019 (deo)

7. Avansi za materijalnu imovinu u zemlji

0016

 

 

 

 

019 (deo)

8. Avansi za materijalnu imovinu u inostranstvu

0017

 

 

 

 

02 i 03

III. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
(0019 + 0020+ 0021 + 0022 + 0023 + 0024)

0018

 

 

 

 

020 (deo) i 021 (deo)

1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)

0019

 

 

 

 

020 (deo) i 021 (deo)

2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća

0020

 

 

 

 

022, 030 i 031

3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica

0021

 

 

 

 

023

4. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)

0022

 

 

 

 

024

5. Otkupljene sopstvene akcije

0023

 

 

 

 

025, 032 i 033

6. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja

0024

 

 

 

 

26 (deo), osim 268

IV. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0025

 

 

 

 

268

B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

0026

 

 

 

 

 

V. OBRTNA IMOVINA

(0028 + 0031 + 0032 + 0039 + 0043 + 0051 + 0052)

0027

 

 

 

 

Klasa 1, osim grupe računa 11

I. ZALIHE (0029 + 0030)

0028

 

 

 

 

100 i 101

1. Sitan inventar i ostale zalihe

0029

 

 

 

 

120

2. Plaćeni avansi za zalihe i usluge

0030

 

 

 

 

11

II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA

0031

 

 

 

 

20 i 21

III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU OBAVLJANJA DELATNOSTI, ZA KAMATU I OSTALA ULAGANJA (0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038)

0032

 

 

 

 

200

1. Potraživanja po osnovu članstva

0033

 

 

 

 

201

2. Potraživanja po osnovu naknada za obavljanje poslova listinga

0034

 

 

 

 

202

3. Potraživanja po osnovu naknada za obavljanje poslova na Open marketu

0035

 

 

 

 

203

4. Potraživanja po osnovu naknada za obavljanje poslova na MTP Belex

0036

 

 

 

 

204, 205, 206 i 207

5. Ostala potraživanja po osnovu obavljanja delatnosti

0037

 

 

 

 

21

6. Potraživanja za kamatu i ostala ulaganja

0038

 

 

 

 

22 i 25

IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0040 + 0041 + 0042)

0039

 

 

 

 

22 osim 221 i 222, 25

1. Ostala potraživanja

0040

 

 

 

 

221

2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

0041

 

 

 

 

222

3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa

0042

 

 

 

 

23

V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)

0043

 

 

 

 

230

1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica

0044

 

 

 

 

231

2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana lica

0045

 

 

 

 

232 i 233

3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani

0046

 

 

 

 

234

4. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti - deo koji dospeva do jedne goline

0047

 

 

 

 

235 (deo)

5. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha

0048

 

 

 

 

236

6. Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji ili poništavanju

0049

 

 

 

 

235 (deo), 237 i 238

7. Ostali kratkoročni finansijski plasmani

0050

 

 

 

 

24

VI. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

0051

 

 

 

 

26 (deo), osim 268

VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0052

 

 

 

 

 

G. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0026 + 0027)

0053

 

 

 

 

88

D. VANBILANSNA AKTIVA

0054

 

 

 

 

 

PASIVA

 

 

 

 

 

 

A. KAPITAL
(0402 - 0403 + 0404 + 0405 - 0406 + 0407 + 0410 - 0411)
0

0401

 

 

300 i 309

I. OSNOVNI KAPITAL

0402

 

 

 

 

31

II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

0403

 

 

 

 

32 i 33

III. REZERVE

0404

 

 

 

 

340 i potražni saldo računa 341, 342, 343 i 344

IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA

0405

 

 

 

 

dugovni saldo računa 341, 342, 343 i 344

V. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA

0406

 

 

 

 

35

VI. NERASPOREĐENI DOBITAK (0408 + 0409)

0407

 

 

 

 

350

1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina

0408

 

 

 

 

351

2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine

0409

 

 

 

 

 

VII. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE

0410

 

 

 

 

36

VIII. GUBITAK (0412 + 0413)

0411

 

 

 

 

360

1. Gubitak ranijih godina

0412

 

 

 

 

361

2. Gubitak tekuće godine

0413

 

 

 

 

 

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0415 + 0420 + 0429)

0414

 

 

 

 

40

I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0416 + 0417 + 0418 + 0419)

0415

 

 

 

 

400

1. Rezervisanja za obaveze prema trećim licima

0416

 

 

 

 

401

2. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih

0417

 

 

 

 

402

3. Rezervisanja za troškove sudskih sporova

0418

 

 

 

 

409

4. Ostala dugoročna rezervisanja

0419

 

 

 

 

41

II. DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428)

0420

 

 

 

 

410

1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital

0421

 

 

 

 

411

2. Dugoročne obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima

0422

 

 

 

 

412

3. Dugoročne obaveze prema ostalim povezanim licima

0423

 

 

 

 

413

4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana

0424

 

 

 

 

414

5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji

0425

 

 

 

 

415

6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

0426

 

 

 

 

416

7. Obaveze po osnovu lizinga

0427

 

 

 

 

419

8. Ostale dugoročne finansijske obaveze

0428

 

 

 

 

47 (deo), osim 476 i 474 (deo)

III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0429

 

 

 

 

476

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

0430

 

 

 

 

474 (deo)

G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE

0431

 

 

 

 

 

D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE
(0433+0434+0442+0443+0448+0452+0453)

0432

 

 

 

 

444

I. OBAVEZE ZA KRATKOROČNA REZERVISANJA

0433

 

 

 

 

42, osim 427

II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441)

0434

 

 

 

 

420 (deo) i 421 (deo)

1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji

0435

 

 

 

 

420 (deo) i 421 (deo)

2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu

0436

 

 

 

 

422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)

3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke

0437

 

 

 

 

422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)

4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka

0438

 

 

 

 

423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)

5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva

0439

 

 

 

 

426

6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti

0440

 

 

 

 

428

7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata

0441

 

 

 

 

430

III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE

0442

 

 

 

 

43, osim 430

IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJE
(0444 + 0445 + 0446 + 0447)

0443

 

 

 

 

431

1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica

0444

 

 

 

 

432

2. Obaveze prema članovima

0445

 

 

 

 

433

3. Obaveze prema dobavljačima

0446

 

 

 

 

439

4. Ostale obaveze iz poslovanja

0447

 

 

 

 

44 osim 444, 45 i 46

V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0449 + 0450 + 0451)

0448

 

 

 

 

44 osim 444

1. Ostale kratkoročne obaveze

0449

 

 

 

 

45 osim 450 i 46

2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda

0450

 

 

 

 

450

3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak

0451

 

 

 

 

427

VI. OBAVEZE PO OSNOVU STALNIH SREDSTAVA I SREDSTAVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMENJENIH PRODAJI

0452

 

 

 

 

47 (deo) osim 476

VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0453

 

 

 

 

 

Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0414 + 0430 + 0431 + 0432 - 0053) 0 = (0406 + 0411 - 0402 + 0403 - 0404 - 0405 - 0407 - 0410) 0

0454

 

 

 

 

 

E. UKUPNA PASIVA

(0401 + 0414 + 0430 + 0431 + 0432 - 0454)

0455

 

 

 

 

89

Ž. VANBILANSNA PASIVA

0456

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik

U ____________________

 

___________________

dana ______ 20__. godine

 

 

 

Obrazac 2

 

Popunjava berza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Poslovno ime:

 

Sedište:

 

 

BILANS USPEHA

u periodu od _____ do ______ 20__. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

POZICIJA

AOP

Napomena broj

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1010 + 1011)

1001

 

 

 

60

I. Prihodi po osnovu obavljanja delatnosti (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1009)

1002

 

 

 

600

1. Prihodi po osnovu članstva

1003

 

 

 

601

2. Prihodi od naknada za obavljanje poslova listinga

1004

 

 

 

602

3. Prihodi od naknada za obavljanje poslova na Open marketu

1005

 

 

 

603

4. Prihodi od naknada za obavljanje poslova na MTP

1006

 

 

 

604

5. Prihodi od naknada za izradu izveštaja i statistika

1007

 

 

 

605

6. Prihodi od ostalih naknada

1008

 

 

 

609

7. Ostali prihodi po osnovu obavljanja delatnosti

1009

 

 

 

61 i 62

II. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

1010

 

 

 

65, osim 652, 654 i 655

III. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)

1011

 

 

 

 

B. POSLOVNI RASHODI (1013 + 1014 + 1015 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022)

1012

 

 

 

50

I. RASHODI PO OSNOVU OBAVLJANJA DELATNOSTI

1013

 

 

 

51 osim 511 i 512

II. OSTALI POSLOVNI RASHODI

1014

 

 

 

52

III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1016 + 1017 + 1018)

1015

 

 

 

520

1. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

1016

 

 

 

521

2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

1017

 

 

 

52 osim 520 i 521

3. Ostali lični rashodi i naknade

1018

 

 

 

511

IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

1019

 

 

 

56, osim 562, 564 i 565

V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)

1020

 

 

 

512

VI. TROŠKOVI REZERVISANJA

1021

 

 

 

53

VII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

1022

 

 

 

 

V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1012) 0

1023

 

 

 

 

G. POSLOVNI GUBITAK (1012 - 1001) 0

1024

 

 

 

 

D. FINANSIJSKI PRIHODI (1026 + 1027 + 1028 + 1029)

1025

 

 

 

630 i 631

I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA

1026

 

 

 

632

II. PRIHODI OD KAMATA

1027

 

 

 

633 i 634

III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE

1028

 

 

 

639

IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI

1029

 

 

 

 

Đ. FINANSIJSKI RASHODI
(1031 + 1032 + 1033 + 1034)

1030

 

540 i 541

I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA

1031

 

 

 

542

II. RASHODI KAMATA

1032

 

 

 

543 i 544

III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE

1033

 

 

 

549

IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI

1034

 

 

 

 

E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1025 - 1030) 0

1035

 

 

 

 

Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1030 - 1025) 0

1036

 

 

 

652, 654 i 655

3. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

1037

 

 

 

562, 564 i 565

I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

1038

 

 

 

64

J. OSTALI PRIHODI

1039

 

 

 

55

K. OSTALI RASHODI

1040

 

 

 

 

L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1025 + 1037+ 1039)

1041

 

 

 

 

LJ. UKUPNI RASHODI (1012 + 1030 + 1038 + 1040)

1042

 

 

 

 

M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1041-1042) 0

1043

 

 

 

 

N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1042 - 1041) 0

1044

 

 

 

66-57

NJ. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA

1045

 

 

 

57-66

O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA

1046

 

 

 

 

P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044 + 1045 - 1046) 0

1047

 

 

 

 

R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043 + 1046 - 1045) 0

1048

 

 

 

 

S. POREZ NA DOBITAK

 

 

 

 

721

I. PORESKI RASHOD PERIODA

1049

 

 

 

722 dug. saldo

II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA

1050

 

 

 

722 pot. saldo

III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA

1051

 

 

 

 

T. NETO DOBITAK
(1047 - 1048 - 1049 - 1050 + 1051)
0

1052

 

 

 

 

Ć. NETO GUBITAK
(1048 - 1047 + 1049 + 1050 - 1051)
0

1053

 

 

 

 

I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE

1054

 

 

 

 

II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU

1055

 

 

 

 

III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE

1056

 

 

 

 

IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU

1057

 

 

 

 

V. ZARADA PO AKCIJI

 

 

 

 

 

1. Osnovna zarada po akciji

1058

 

 

 

 

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji

1059

 

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik

U ____________________

 

___________________

dana ______ 20__. godine

 

 

 

Obrazac 3

 

Popunjava berza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Poslovno ime:

 

Sedište:

 

 

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

za period od _____ do _____ 20___. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun

POZICIJA

AOP

Napomena broj

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

6

 

A. NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA

 

 

 

 

I. NETO DOBITAK (AOP 1052)

2001

 

 

 

II. NETO GUBITAK (AOP 1053)

2002

 

 

 

 

B. OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK

 

 

 

 

a) Stavke koje neće biti reklasifikovane u Bilans uspeha u budućim periodima

 

 

 

 

340

1. Promene revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina i opreme

 

 

 

 

a) povećanje revalorizacionih rezervi

2003

 

 

 

b) smanjenje revalorizacionih rezervi

2004

 

 

 

341

2. Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja

 

 

 

 

a) dobici

2005

 

 

 

b) gubici

2006

 

 

 

 

b) Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u Bilans uspeha u budućim periodima

 

 

 

 

342

1. Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala

 

 

 

 

a) dobici

2007

 

 

 

b) gubici

2008

 

 

 

343

2. Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka

 

 

 

 

a) dobici

2009

 

 

 

b) gubici

2010

 

 

 

344

3. Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat

 

 

 

 

a) dobici

2011

 

 

 

b) gubici

2012

 

 

 

 

I. OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI DOBITAK (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012) ≥ 0

2013

 

 

 

 

11. OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI GUBITAK (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011) ≥ 0

2014

 

 

 

 

III. ODLOŽENI PORESKI RASHOD NA OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA

2015

 

 

 

 

IV. ODLOŽENI PORESKI PRIHOD NA OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA

2016

 

 

 

 

V. NETO OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK (2013 - 2014 - 2015 + 2016) ≥ 0

2017

 

 

 

 

VI. NETO OSTALI SVEOBUHVATNI GUBITAK (2014 - 2013 + 2015 - 2016) ≥ 0

2018

 

 

 

 

V. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT PERIODA

 

 

 

 

 

I. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK (2001 - 2002 + 2017 - 2018) ≥ 0

2019

 

 

 

 

II. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI GUBITAK (2002 - 2001 + 2018 - 2017) ≥ 0

2020

 

 

 

 

G. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK
(2022 + 2023) = AOP 2019
0
ili AOP 2020
> 0

2021

 

 

 

1. Pripisan matičnom pravnom licu

2022

 

 

 

2. Pripisan učešćima bez prava kontrole

2023

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik

U ____________________

 

___________________

dana ______ 20__. godine

 

 

 

Obrazac 4

 

Popunjava berza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Poslovno ime:

 

Sedište:

 

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od _____ do _____20__. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA

AOP

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

 

 

 

 

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

 

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)

3001

 

 

1. Prilivi po osnovu članstva

3002

 

 

2. Prilivi od naknada za obavljanje poslova listinga

3003

 

 

3. Prilivi od naknada za obavljanje poslova na Open marketu

3004

 

 

4. Prilivi od naknada za obavljanje poslova na MTP

3005

 

 

5. Ostali prilivi po osnovu obavljanja delatnosti

3006

 

 

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)

3007

 

 

1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji

3008

 

 

2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu

3009

 

 

3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi

3010

 

 

4. Plaćene kamate u zemlji

3011

 

 

5. Plaćene kamate u inostranstvu

3012

 

 

6. Porez na dobitak

3013

 

 

7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda

3014

 

 

8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti

3015

 

 

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)

3016

 

 

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)

3017

 

 

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

 

 

 

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)

3018

 

 

1. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina i opreme

3019

 

 

2. Prodaje akcija i udela

3020

 

 

3. Ostali finansijski plasmani

3021

 

 

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

3022

 

 

5. Primljene dividende

3023

 

 

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)

3024

 

 

1. Kupovina akcija i udela

3025

 

 

2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina i opreme

3026

 

 

3. Ostali finansijski plasmani

3027

 

 

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)

3028

 

 

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)

3029

 

 

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

 

 

 

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)

3030

 

 

1. Uvećanje osnovnog kapitala

3031

 

 

2. Dugoročni krediti u zemlji

3032

 

 

3. Dugoročni krediti u inostranstvu

3033

 

 

4. Kratkoročni krediti u zemlji

3034

 

 

5. Kratkoročni krediti u inostranstvu

3035

 

 

6. Ostale dugoročne obaveze

3036

 

 

7. Ostale kratkoročne obaveze

3037

 

 

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)

3038

 

 

1. Otkup sopstvenih akcija

3039

 

 

2. Dugoročni krediti u zemlji

3040

 

 

3. Dugoročni krediti u inostranstvu

3041

 

 

4. Kratkoročni krediti u zemlji

3042

 

 

5. Kratkoročni krediti u inostranstvu

3043

 

 

6. Ostale obaveze

3044

 

 

7. Isplaćene dividende

3045

 

 

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)

3046

 

 

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)

3047

 

 

G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3018+ 3030)

3048

 

 

D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3007 + 3024 + 3038)

3049

 

 

Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0

3050

 

 

E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0

3051

 

 

Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA

3052

 

 

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3053

 

 

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

3054

 

 

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
(3050 - 3051+ 3052 + 3053 - 3054)

3055

 

 

 

U ________________

 

_______________

dana _____20__. godine

 

Zakonski zastupnik

 

Obrazac 5

 

Popunjava berza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Poslovno ime:

 

Sedište:

 

 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU BERZE

u periodu od _____ do _____20__. godine

- iznosi u hiljadama dinara

Pozicija

OPIS

AOP

Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)

AOP

Ostali osnovni kapital (rn 309)

AOP

Upisani a neuplaćeni kapital (grupa 31)

AOP

Rezerve (grupa 32 i 33)

AOP

Rev. rez. i ner. dob. i gub. (grupa 34)

AOP

Neraspoređeni dobitak (grupa 35)

AOP

Gubitak (grupa 36)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Stanje na dan 01.01. ______ godine

4001

 

4010

 

4019

 

4028

 

4037

 

4046

 

4055

 

2.

Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

4002

 

4011

 

4020

 

4029

 

4038

 

4047

 

4056

 

3.

Korigovano početno stanje na dan 01.01. ________ godine
(r.br. 1+2)

4003

 

4012

 

4021

 

4030

 

4039

 

4048

 

4057

 

4.

Neto promene u _______ godini

4004

 

4013

 

4022

 

4031

 

4040

 

4049

 

4058

 

5.

Stanje na dan 31.12. ____________ godine
(r.br. 3+4)

4005

 

4014

 

4023

 

4032

 

4041

 

4050

 

4059

 

6.

Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

4006

 

4015

 

4024

 

4033

 

4042

 

4051

 

4060

 

7.

Korigovano početno stanje na dan 01.01,_________ godine
(r. br. 5+6)

4007

 

4016

 

4025

 

4034

 

4043

 

4052

 

4061

 

8.

Neto promene u _______ godini

4008

 

4017

 

4026

 

4035

 

4044

 

4053

 

4062

 

9.

Stanje na dan 31.12. __________ godine
(r.br. 7+8)

4009

 

4018

 

4027

 

4036

 

4045

 

4054

 

4063

 

 

Pozicija

OPIS

AOP

Učešće bez prava kontrole

AOP

Ukupno (odgovara poziciji AOP 0401) (kol. 2+3-4+5+6+7-8+9) ≥0

AOP

Gubitak iznad visine kapitala (odgovara poziciji AOP 0454)(kol 2+3-4 +5+6+7-8+9) <0

 

1

 

9

 

10

 

11

1.

Stanje na dan 01.01. ______ godine

4064

 

4073

 

4082

 

2.

Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

4065

 

4074

 

4083

 

3.

Korigovano početno stanje na dan 01.01. ________ godine (r.br. 1+2)

4066

4075

 

4084

 

4.

Neto promene u _______ godini

4067

 

4076

 

4085

 

5.

Stanje na dan 31.12. ____________ godine (r.br. 3+4)

4068

 

4077

 

4086

 

6.

Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

4069

 

4078

 

4087

 

7.

Korigovano početno stanje na dan 01.01,_________ godine (r.br. 5+6)

4070

4079

 

4088

 

8.

Neto promene u _______ godini

4071

 

4080

 

4089

 

9.

Stanje na dan 31.12. __________ godine (r.br. 7+8)

4072

 

4081

 

4090

 

 

 

U ________________

 

_______________

dana _____20__. godine

 

Zakonski zastupnik

 

Prilog 3

STATISTIČKI IZVEŠTAJ

 

Popunjava berza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

Poslovno ime:

 

Sedište:

 

 

STATISTIČKI IZVEŠTAJ

za 20_____. godinu

I. OPŠTI PODACI O OBVEZNIKU

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)

9001

 

 

2. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)

9002

 

 

3. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu

9003

 

 

4. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica čije je učešće u kapitalu 10% ili više od 10%

9004

 

 

5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)

9005

 

 

6. Prosečan broj zaposlenih preko agencija i organizacija za zapošljavanje (omladinske i studentske zadruge) na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)

9006

 

 

7. Prosečan broj volontera na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)

9007

 

 

II. BRUTO PROMENE NEMATERIJALNE IMOVINE I MATERIJALNE IMOVINE

- iznosi u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Bruto

Ispravka vrednosti

Neto
(kol. 4-5)

1

2

3

4

5

6

00

1. Nematerijalna imovina

 

 

 

 

 

1.1. Stanje na početku godine

9008

 

 

 

 

1.2. Povećanja u toku godine (nabavke, rekonstrukcije i dr. bez avansa i softvera)

9009

 

 

 

 

1.3 Povećanja u toku godine - softveri

9010

 

 

 

 

1.4. Povećanja u toku godine - avansi

9011

 

 

 

 

1.5. Smanjenja u toku godine (prodaja, rashodovanje i dr.)

9012

 

 

 

 

1.6. Amortizacija i obezvređenje

9013

 

 

 

 

1.7. Revalorizacija

9014

 

 

 

 

1.8. Stanje na kraju godine
(9008 + 9009 + 9010 + 9011 - 9012 + 9013 + 9014)

9015

 

 

 

01

2. Materijalna imovina

 

 

 

 

 

2.1. Stanje na početku godine

9016

 

 

 

 

2.2. Povećanja u toku godine (nabavke, rekonstrukcije i dr. bez avansa)

9017

 

 

 

 

2.3. Povećanja u toku godine - avansi

9018

 

 

 

 

2.4. Smanjenja u toku godine (prodaja, rashodavanje i dr.)

9019

 

 

 

 

2.5. Amortizacija i obezvređenje

9020

 

 

 

 

2.6. Revalorizacija

9021

 

 

 

 

2.7. Stanje na kraju godine (9016 + 9017 + 9018 - 9019 + 9020 + 9021)

9022

 

 

 

III. STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

300

1. Akcijski kapital

9023

 

 

 

u tome: strani kapital

9024

 

 

309

2. Ostali osnovni kapital

9025

 

 

 

3.SVEGA (9023 + 9025 = 0402)

9026

 

 

IV. STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj -
- iznosi u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

 

1. Obične akcije

 

 

 

 

1.1, Broj običnih akcija

9027

 

 

deo 300

1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno

9028

 

 

 

2. Prioritetne akcije

 

 

 

 

2.1. Broj prioritetnih akcija

9029

 

 

deo 300

2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno

9030

 

 

300

3. SVEGA - nominalna vrednost (9028 + 9030 = 9023)

9031

 

 

V. STRUKTURA ISPLAĆENIH DIVIDENDI I UČEŠĆA U DOBITKU, PO SEKTORIMA

- iznosi u hiljadama dinara -

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

1. Privredna društva (domaća pravna lica)

9032

 

 

2. Fizička lica

9033

 

 

3. Država i institucije i organizacije koje se finansiraju iz budžeta

9034

 

 

4. Finansijske institucije

9035

 

 

5. Neprofitne organizacije, fondacije i fondovi neprofitnog karaktera

9036

 

 

6. Strana fizička lica

9037

 

 

7. Strana pravna lica

9038

 

 

8. Evropske finansijske i razvojne institucije

9039

 

 

9. SVEGA
(9032 + 9033 + 9034 + 9035 + 9036 + 9037 + 9038 + 9039 = 3045)

9040

 

 

VI. POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

226 (deo)

1. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)

9041

 

 

43

2. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)

9042

 

 

440

3. Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju (potražni promet bez početnog stanja)

9043

 

 

451 (deo)

4. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)

9044

 

 

451 (deo)

5. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)

9045

 

 

441

6. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)

9046

 

 

 

7. Kontrolni zbir (9041 + 9042 + 9043 + 9044 + 9045 + 9046)

9047

 

 

VII. DRUGI TROŠKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

deo 519

1. Troškovi goriva i energije

9048

 

 

520

2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

9049

 

 

521

3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

9050

 

 

522

4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora

9051

 

 

523

5. Troškovi naknada članovima uprave

9052

 

 

529

6. Ostali lični rashodi i naknade

9053

 

 

deo 539

7. Troškovi zakupnina

9054

 

 

deo 539

8. Troškovi istraživanja i razvoja

9055

 

 

532

9. Troškovi premija osiguranja

9056

 

 

533

10. Troškovi platnog prometa

9057

 

 

534

11. Troškovi članarina

9058

 

 

535

12. Troškovi poreza i naknada

9059

 

 

536

13. Troškovi doprinosa

9060

 

 

deo 519

14. Rashodi za humanitarne, naučne, verske, kulturne, zdravstvene, obrazovne i za sportske namene, kao i za zaštitu čovekove sredine

9061

 

 

 

15. Kontrolni zbir (9048 + 9049 + 9050 + 9051 + 9052 + 9053 + 9054 + 9055 + 9056 + 9057 + 9058 + 9059 + 9060 + 9061)

9062

 

 

VIII. RASHODI KAMATA

- iznosi u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

Grupa računa 54 (deo)

1. Kamate po kreditima i zajmovima od poslovnih banaka u zemlji

9063

 

 

2. Kamate po osnovu zajmova od drugih nebankarskih preduzeća i zajmodavaca u zemlji

9064

 

 

3. Kamate po osnovu hartija od vrednosti

9065

 

 

4. Zatezne kamate

9066

 

 

 

5. Kamate po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita u inostranstvu

9067

 

 

 

6. Kontrolni zbir (9063 + 9064 + 9065 + 9066 + 9067)

9068

 

 

IX. DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

610

1. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina

9069

 

 

611

2. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija

9070

 

 

62

3. Drugi poslovni prihodi

9071

 

 

deo 620

4. Prihodi od zakupnina za zemljište

9072

 

 

deo 630, deo 631 i deo 639

5. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku

9073

 

 

 

6. Kontrolni zbir (9069 + 9070 + 9071 + 9072 + 9073)

9074

 

 

X. PRIHODI OD KAMATA

- iznosi u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun

OPIS

Ozn. za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

Grupa računa 63 (deo)

1. Kamate po depozitima u poslovnim bankama u zemlji

9075

 

 

2. Kamate po osnovu datih kredita i zajmova u zemlji

9076

 

 

3. Kamate po osnovu hartija od vrednosti

9077

 

 

4. Zatezne kamate

9078

 

 

 

5. Kamate po osnovu datih kredita i zajmova u inostranstvu

9079

 

 

 

6. Kontrolni zbir (9075 + 9076 + 9077 + 9078 + 9079)

9080

 

 

 

 

 

 

Zakonski zastupnik

U ____________________

 

___________________

dana ______ 20__. godine