Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KOLIČINAMA PESTICIDA, METALA I METALOIDA I DRUGIH OTROVNIH SUPSTANCIJA, HEMIOTERAPEUTIKA, ANABOLIKA I DRUGIH SUPSTANCIJA KOJE SE MOGU NALAZITI U NAMIRNICAMA

("Sl. list SRJ", br. 5/92, 11/92 - ispr. i 32/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 25/2010 - dr. pravilnik i 28/2011 - dr. pravilnik)

Član 1

U namirnicama koje se stavljaju u promet u Saveznoj Republici Jugoslaviji mogu se nalaziti ostaci pesticida, teških metala i nemetala, anabolika, veterinarskih lekova, mikotoksina, policikličkih aromatskih ugljovodonika, polihlorovanih bifenila i drugih kontaminenata u količinama propisanim ovim pravilnikom.

Član 2

Pod pesticidima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se hemijska sredstva koja se upotrebljavaju:

1) za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti, štetnih insekata, pregljeva, stonoga, puževa, nematoda, glodara i ptica, za suzbijanje korova ili za regulisanje rasta biljaka;

2) za uništavanje štetočina i gljivica koje napadaju uskladištene poljoprivredne proizvode;

3) za uništavanje insekata i drugih organizama koji prenose prouzrokovače zaraznih bolesti na ljude i životinje i raznih molestanata i parazita kod ljudi i životinja.

Pod pesticidima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se i produkti biotransformacije pesticida, kao i zagađenja u gotovom proizvodu.

Član 3

Namirnice se mogu stavljati u promet ako količina pesticida koje one sadrže prilikom stavljanja u promet nije veća od količine označene u tabeli I - Dozvoljene količine pesticida u namirnicama, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dozvoljene količine pesticida u vodi koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće ili za proizvodnju namirnica namenjenih prodaji regulisane su posebnim pravilnikom.

Namirnice i njihovi delovi koji se ispituju na sadržaj pesticida date su po grupama namirnica u tabeli II - Klasifikacija namirnica i delovi namirnica koji se ispituju na sadržaj pesticida, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Začini, mirođije, dodaci hrani (aditivi) i slični proizvodi mogu sadržati do deset puta veće količine, a čajevi do pet puta veće količine pesticida od maksimalno dozvoljenih količina datih u tabeli I.

Kod koncentrata za supe, punomasnog i obranog mleka u prahu, suvog voća i povrća i sličnih dehidriranih namirnica koje se upotrebljavaju razređene ili rekonstruisane, sadržaj pesticida ispituje se na oblik u kome se namirnice upotrebljavaju za ishranu.

Član 5

Ostaci pesticida u kravljem mleku iskazuju se na ukupnu masu mleka. Kod sirovog mleka i punomasnog mleka poreklom od druge životinjske vrste, rezidue se izražavaju na osnovu sadržaja masti. U tabeli I tolerancija za pesticide u mleku odnosi se na sirovo i standardizovano kravlje mleko.

U proizvodima od mleka sa sadržajem masti više od 2%, ostaci pesticida iskazuju se na sadržaj masti - maksimalni limit je za 25 puta veći od granice utvrđene za mleko.

U proizvodima od mleka sa sadržajem masti manje od 2%, ostaci pesticida iskazuju se na ukupnu masu proizvoda - maksimalni limit je za polovinu manji od utvrđenog limita za mleko.

Ostaci pesticida u mesu i proizvodima od mesa sa sadržajem masti više od 10% iskazuju se na sadržaj masti. U tabeli I tolerancija za pesticide u mesu i proizvodima od mesa odnosi se na meso i proizvode od mesa sa sadržajem masti više od 10%.

U mesu i proizvodima od mesa sa sadržajem masti 10% ili manje, ostaci pesticida iskazuju se na ukupnu masu bez kostiju - maksimalni limit je za 10 puta manji od granice utvrđene u mesu i proizvodima od mesa sa sadržajem masti više od 10%, ali ne sme biti ispod 0,01 mg/kg.

Član 6

Namirnice koje sadrže ostatke dva ili više pesticida ili njihovih metabolita s istim delovanjem mogu se stavljati u promet ako zbir procenata ostataka svakog pesticida i štetnog metabolita u odnosu na njihovu toleranciju ne prelazi 100%.

Namirnice koje sadrže ostatke dva ili više pesticida ili njihovih metabolita, s poznatim sinergističkim dejstvom povećanja toksičnosti na toplokrvne organizme, ne mogu se stavljati u promet, bez obzira na količine pesticida, odnosno metabolita koje sadrže.

Član 7

Sirove ili poluprerađene namirnice koje sadrže pesticide u većim količinama nego što je dozvoljeno mogu se stavljati u promet ako, posle odgovarajuće obrade prema tehnološkom procesu proizvodnje, količina pesticida nije veća od količine određene u tabeli I.

Namirnice iz stava 1 ovog člana mogu se stavljati u promet posle odgovarajuće obrade prema tehnološkom procesu proizvodnje samo ako se laboratorijskim ispitivanjem u zdravstvenim i drugim organizacijama ovlašćenim za analize i superanalize pesticida u namirnicama utvrdi da količina pesticida nije veća od količine određene u tabeli I.

Član 8

Namirnice se mogu stavljati u promet ako količina metala i nemetala u tim namirnicama nije veća od količine označene u tabeli III - Dozvoljene količine metala, nemetala i nekih specifičnih kontaminenata u namirnicama izražene u mg/kg, odnosno mg/l, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9

Namirnice životinjskog porekla mogu se stavljati u promet ako ne sadrže količine anabolika (hormone i druge supstancije sa hormonalnim i anabolnim delovanjem) u količinama koje se mogu dokazati propisanim ili priznatim metodama.

Član 10

Namirnice životinjskog porekla mogu se stavljati u promet ako ne sadrže:

- supstancije sa tireostatskim delovanjem,

- trankilanse i beta-blokatore,

- hemioterapeutike (nitrofurani, karbadoks, dimetridazol i dr.) u količinama koje se mogu dokazati propisanim ili priznatim metodama.

Član 11

Mleko i proizvodi od mleka, meso i proizvodi od mesa, jaja i proizvodi od jaja, slatkovodne ribe i med mogu se stavljati u promet ako ne sadrže količine antibiotika u količinama koje se mogu dokazati propisanim ili priznatim metodama.

Član 12

Mleko i proizvodi za mleka, meso i proizvodi od mesa, jaja i proizvodi od jaja, slatkovodne ribe, med i ostale namirnice životinjskog porekla mogu se stavljati u promet ako ne sadrže ostatke sulfonamida u količinama većim od 0,10 mg/kg.

Član 13

Sveža morska riba ne sme sadržavati više od 20 mg histamina na 100 g ribljeg mesa.

Smrznuta morska riba, riblje konzerve i pasterizovane polukonzerve ne smeju sadržavati više od 40 mg histamina na 100 g ribljeg mesa.

Član 14

Polihlorovane bifenile ne smeju sadržavati:

1) mleko i mlečni proizvodi (na sadržaj masti) više od 1,0 mg/kg;

2) živina i ostale vrste mesa (svinjsko, goveđe, ovčje) i njihovi proizvodi (na sadržaj masti) više od 2,0 mg/kg;

3) jaja (bez ljuske) više od 0,3 mg/kg;

4) ribe, školjke, rakovi i mekušci (jestivi deo) više od 3,0 mg/kg.

Član 15

Aflatoksine (B1 + G1) ne smeju sadržavati, i to:

1) pšenica, kukuruz, pirinač, ječam i ostala žita - više od 5 mikrograma/kg;

2) brašna od žita - više od 3 mikrograma/kg;

3) pasulj, grašak, sočivo - više od 5 mikrograma/kg;

4) lešnik, orah, badem, brašno od kokosa - više od 3 mikrograma/kg;

5) pržena kafa, prženi kakaovac i prženi kikiriki - više od 5 mikrograma/kg;

6) čajevi - više od 5 mikrograma/kg;

7) začini - više od 30 mikrograma/kg;

8) meso i proizvodi od mesa - više od 0,5 mikrograma/kg.

Mleko i mlečni proizvodi ne smeju sadržavati aflatoksina M1 više od 0,5 mikrograma/kg, niti aflatoksina B1 više od 0,5 mikrograma/kg.

Namirnice od tač. 1 do 8 ovog člana, kao i mleko i proizvodi od mleka, ne smeju sadržavati ohratoksina više od 10 mikrograma/kg.

Sok od jabuka ne sme sadržavati patulina više od 50 mikrograma/kg.

Žitarice ne smeju sadržavati zearalenona više od 1 mikrograma/kg.

Član 16

Količina benzo(a) pirena u dimljenim proizvodima ne sme biti veća od 5 mikrograma/kg.

Član 17

Ako namirnice ne ispunjavaju uslove iz čl. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 ovog pravilnika, smatraju se higijenski neispravnim i ne smeju se stavljati u promet.

Član 18

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o količinama pesticida i drugih otrovnih materija, hormona, antibiotika i mikotoksina koji se mogu nalaziti u životnim namirnicama ("Službeni list SFRJ", br. 59/83 i 79/87).

Član 19

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".

 

DOZVOLJENE KOLIČINE PESTICIDA U NAMIRNICAMA

Tabela I

Redni broj

Trivijalni (generički) naziv

Hemijski naziv

Dozvoljena količina u mg/kg(l) namirnice

Vrsta namirnice

1

2

3

4

5

1

ACEFAT
(I)

O-S-dimetil acetilfosforamidotioat

1,0
0,5
0,2

zelena salata, citrusi
soja, krompir
jabučasto voće, grožđe, hmelj

2

ACIFLUORFEN
(H)

5-(2-hlor-tri-alfa-trifluor-p-tolioksi)-2-nitrobenzoeva kiselina

0,1
0,02
0,02
0,001

soja, kikiriki
meso i proizvodi od mesa
jaja (bez ljuske)
mleko

3

ALAHLOR
(H)

2-hlor-2',6'-dietil-N-metoksimetilacetanilid

0,1
0,02

kukuruz, soja, suncokret, uljana repica
ostalo

4

ALDIKARB
(zajedno sa aldikarbsulfoksidom i aldikarbsulfonom)
(I,NM)

2-metil-2-(metiltio)propionaldehid-0-metilkarbamoiloksim

0,1
0,05

kafa, banane
šećerna repa

5

ALDRIN I DIELDRIN
(pojedinačno ili kombinovano izražen kao dieldrin-HEOD) (I)

(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksahloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen
(1R),4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8a
R)-1,2,3,4,10,10-heksahloro-1,4,4a,5,6,8,8a-oktahidro-6,7-epoksi-1,4:5,8-dimetanonaftalen

0,2
0,02
0,01
0,01

0,006
0,01

meso i proizvodi od mesa
jaja (bez ljuske) i proizvodi od jaja
žita i proizvodi
voće, korenasto, gomoljasto i lukovičasto
povrće
mleko
ostalo

6

ALFAMETRIN
(I)

/1Rcis/S i /Scis/R par izomera alfa-ciano-3-fenoksibenzil-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat

1,0
0,5
0,1

kupus
grožđe, voće, uljana repica
žita, krompir, paradajz, krastavac, šećerna repa

7

AMETRIN
(H)

2-etil-amino-4-izopropilamino-6-metiltio-
-1,2,3-triazin

0,05

kukukruz

8

AMITRAZ
(I)

N-metil-bis(2,4-ksililiminometil)amin

0,2

jabuke, kruške, grožđe

9

AMITROL
(H)

1H-1,2,4-triazol-3-ilamin

0,05
0,01

jabuke, kruške, grožđe
kukuruz

10

ASULAM
(H)

metil-sulfonilkarbamat

0,02

mleko

11

ATRAZIN
(H)

2-hlor-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-
triazin

0,1
0,1
0,02
0,001

kukuruz, jabuke, kruške, grožđe
kukuruz
meso, proizvodi od mesa i jaja (bez ljuske)
mleko

12

AZINFOS-METIL
(I)

S-(3,4-dihidro-4-oksobenzo (d)(1,2,3)-triazin-3-ilmetil-0,0-dimetil-fosforditioat

1,0
0,5

grožđe, citrusi
ostalo voće

13

AZIPROTRIN
(H)

4-azido-N-izopropil-6-metiltio-1,3,5-triazin-2-ilamin

0,2
0,1

kupus
grašak, crni luk

14

BENALAKSIL
(F)

metil-N-fenilacetil-N-2,6-ksilil-DL-alaninat

0,1
0,01

grožđe, paradajz, voće, krastavci
krompir, luk

15

BENFLURALIN
(H)

N-butil-N-etil-tri-alfa-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin

0,01

žita

16

BENFURAKARB
(I)

 

etil-N-(2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-iloksikarbonil(metil)aminotio)-N-izopropil-beta-alaninat

0,1

krompir, kukuruz, šećerna repa

17

BENOMIL
(zajedno sa karbedazinom i
2-amino-benzimidazolom)
(F)

metil-l-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-il-karbamat

4,0
2,0
0,5
0,1

citrusi
jabučasto i koštičavo voće
žita, suncokret
šećerna repa i ostalo

18

BENSULTAP
(I)

S-S'-2(dimetilaminotrimetilen-di(benzen-tiosulfonat)

0,1
0,05

žita
krompir

19

BENTAZON
(H)

3-izopropil-1H-benzo-2,1,3-tiadiazin-4-on-2,2-dioksid

0,1
0,05

grašak, soja
pirinač, pšenica, kukuruz

20

BIFENOKS
(H)

metil-5-(2,4-dihlorfenoksi)-2-nitrobenzoat

0,05

suncokret, pšenica, ječam

21

BIFENTRIN
(I)

2-metilbifenil-3-ilmetil-(Z)-(1RS)-cis-3-(2 hlor-3,3,3-trifluorprop-1-enil)-2,2-di-metilciklopropan-karboksilat

0,1
0,01

paradajz, krastavci, pasulj, kupusnjače, grožđe, voće
krompir, šećerna repa, uljana repica, žita

22

BITERTANOL
(F)

beta-(1,1'-bifenil-4-iloksi)-alfa-(1,1-dimetiletil)-1H-1,2,4-triazol-etanol

1,0
0,5

jabučasto i koštičavo voće, krastavac
banane, šećerna repa

23

BROMFENOKSIM
(H)

3,5-dibrom-4-hidroksibenzaldehid-2,4-dinitrofenil-oksim

0,1

pšenica, ječam, ovas

24

BROMOKSINIL OKTANOAT
(H)

2,6-dibrom-4-cianofenil oktanoat

0,05

pšenica, ječam

25

BROMPROPILAT
(A)

izopropil-4,4-dibrombenzilat

5,0
3,0
2,0
1,0
0,05

čajevi
citrusi, banane
jabučasto i koštičavo voće, jagode, grožđe
pasulj, soja
ostalo

26

BUPIRIMAT
(F)

5-butil-2-etilamino-6-metil-pirimidin-4-il-dimetil-sulfamat

0,5
0,2

krastavac, jabuke
breskve

27

BUPROFEZIN
(I)

2-terc-butilimino-3-izopropil-5-fenil-1,3,5-tiadiazinan-4-on

1,0

paradajz, krastavac

28

BUTILAT
(H)

S-etil-di-izobutiltiokarbamat

0,1

kukuruz

29

CIANAZIN
(H)

2-(4-hlor-6-etilamino-1,3,5-triazim-2-ilamino)-2-metilpropionitril

0,05

kukuruz, grašak

30

CIFLUTRIN
(I)

ciano(4-fluoro-3-fenoksifenil)-metil-3-(2,2-dihloretenil)-2,2-dimetilciklopro-pankarboksilat

20,0

hmelj

31

CIKLOAT
(H)

S-etil-cikloheksil(etil)tiokarbamat

0,05

šećerna repa

32

CIKLOKSIDIM
(H)

(±)-2-[1-(etoksiimino)butil]-3-hidroksi-5-ti-an-3-ilcikloheks-2-enon

0,5

šećerna repa, krompir, soja
suncokret, uljana repica

33

CIMOKSANIL
(F)

1-(2-ciano-2-metoksiiminoacetil)-3-etil-urea

0,1
0,05
0,05

grožđe, paradajz
krompir, luk, hmelj
ostalo

34

CINEB
(F)

cink-etilenbis(ditiokarbamat)(polimer)

 

(vidi: ditiokarbamati)

35

CIPERMETRIN
(I)

(RS)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dihlorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

1,0
0,5
0,05
0,05
0,01

koštičavo i jabučasto voće, kupusnjače
grožđe, krastavac, paradajz
životinjska mast
krompir, kukuruz, šećerna i uljana repica
mleko, meso i proizvodi od mesa

36

CIPROKONAZOL
(F)

2RS, 3RS; 2RS, 3SR-2-(4-hlorfenil)-3-ciklopropil-l-(1H-1,2,4-triazol-l-il) butan-2-ol

0,05
0,02

pšenica i ječam
šećerna repa

37

CIRAM
(F)

cink-dimetilditiokarbamat

 

(vidi: ditiokarbamati)

38

CIROMAZIN
(I)

N-ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

0,5
0,2

paradajz
krastavac, lubenice

39

2,4-D (H)

(2,4-dihlorfenoksi) sirćetna kiselina

0,05

žita

40

DALAPON
(H)

2,2-dihlorpropionska kiselina

0,05

žita

41

DAZOMET
(F,H,NM)

tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tion

0,2
0,01

krompir, kupusnjače
povrće

42

DDT i derivati
(I)

1,1,1-trihlor-2,2-bis(4-hlorfenil)etan

1,0
0,1
0,1
0,05
0,04

meso i proizvodi od mesa
jaja
voće, povrće, ulje biljnog porekla
žita
mleko

43

DELTAMETRIN
(I)

(S)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-(1R)-cis-3-(2,2-dibromvinil)-2,2-dimetilciklopro-pankarboksilat

10,0
0,1
0,05
0,01

hmelj, čajevi
voće, povrće, masline
grožđe, žita, uljana repica,
šećerna repa, krompir

44

DEMETON-S-METIL
(zajedno sa oksidemetonmetilom i demeton-S-metilsulfonom)
(I)

S-2-etil-tioetil-0,0-dimetil-fosfortioat

0,2
0,1

voće
šećerna repa, soja

 

45

DESMEDIFAM
(H)

etil-3-fenilkarbamoiloksifenil-karbamat

0,1

šećerna repa, smeđi šećer

46

DIAZINON
(I)

0,0-dietil-0,2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il-fosfortioat

0,5
0,1
0,05

voće, povrće
suvo koštičavo voće
žita, mleko

47

DIELDRIN
(I)

(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksa-hlor-1,4,4a,5,6,8,8a-oktahidro-6,7-epoksi-1,4:5,8-dimetanonaftalen

 

(vidi: aldrin)

 

48

DIFENIL

1,1'-bifenil

3,0

citrusi

49

DIFENZOKVAT

1,2-dimetil-3,5-difenilpirazolium jon

0,05

pšenica, ječam

50

DIFLUBENZURON
(I)

1-(4-hlorfenil)-s-(2,6-difluorbenzoil)urea

1,0
0,1
0,05

jabučasto voće, citrusi
gljive, šećerna repa
meso i proizvodi od mesa, jaja, mleko

51

DIFLUFENIKAN
(H)

2'4'-difluoro-2-(-tri-alfa-trifluor-m-tolioksi)nikotinanilid

0,1

pšenica i ječam

52

DIHLOBENIL
(H)

2,6-dihlorbenzonitril

0,1

voće, grožđe

53

DIHLOFLUANID
(zajedno sa dimetil-aminosulfanilidom)
(F)

N-dihlorfluorametiltio-N', N'-dimetil-N-fenilsulfamid

10,0

jagode, grožđe

54

DIHLORPROP
(H)

(RS)-2-(2,4-dihlorfenoksi) propionska kiselina

0,1

žita

55

DIHLORPROPEN
(NM)

(1,3-dihlorpropen) u odnosu 47% Z-izomera i 40% E-izomera

0,05

povrće, krompir

56

DIHLORVOS
(I)

2,2-dihlorvinil-dimetil-fosfat

5,0
2,0
0,5
0,1
0,05
0,02

kakao
kafa, žita, pirinač, soja, suncokret, pasulj
gljive
voće, povrće
meso i proizvodi od mesa
mleko

57

DIKAMBA
(H)

3,6-dihloro-2-metoksibenzoeva kiselina

0,05

pšenica, ječam ovas, kukuruz

58

DIKLOFOP-METIL
(H)

(RS)-2- [4-(2,4-dihlorfenoksi)-fenoski]-propionska kiselina

0,02

pšenica, ječam, soja, šećerna repa, suncokret

59

DIKOFOL
(A)

2,2,2-trihlor-1,1-bis-(4-hlorfenil)etanol

5,0
1,0
0,5

čaj, hmelj
voće, grožđe
ostalo povrće

60

DIKVAT
(H,Ds)

9,10-dihidro-8a,10a-diazoniafenantren jon

0,5
0,05

soja, uljana repica, suncokret
krompir, voće, grožđe

61

DIMETIPIN
(Ds)

2,3-dihidro-5,6-dimetil-1,4-diti-in-1,1,4,4-tetraoksid

0,2

suncokret

62

DIMETOAT
(I)

0,0-dimetil-S-metilkarbamoilmetil-fosfordi-
tioat

1,0
0,1
0,05

masline, voće, povrće
žita, šećerna repa
krompir, čaj

63

DINIKONAZOL
(F)

/E/-/RS/-1-(2,4-dihlorfenil)-4,4-dimetil-2(1H-1,2,4-triazol-l-il)pent-l-en-3-ol

0,05

jabuke, grožđe i žita

64

DINOBUTON
(A,F)

2-sec-butil-4,6-dinitrofenil-izopropil-karbonat

0,5
0,1

voće, krastavci
ostalo

65

DINOKAP
(F)

smesa izomera: 2,6-dinitro-4-oktilfenil
krotonata i 2,4-dinitro-6-oktifenilkrotonata

0,1

jabuke, dunje, breskve, grožđe, krastavci

66

DIOKSAKARB
(I)

2-(1,3-dioksolan-2-il)fenil-metilkarbamat

0,05

krompir

67

DIPROPETRIN
(H)

2-etiltio-4,6-di(izopropilamino)-1,3,5-triazin

 

0,1

lubenice, pamuk

68

DITIANON
(F)

5,10-dihidro-5,10-dioksonafto-[2,3-b]-1,4-ditiin-2,3-dikarbonitril

1,0

jabučasto voće, grožđe

69

DITIOKARBAMATI
(F)

-dimetil-ditiokarbamati (ciram, tiram, ferbam)
-etilen-bis-ditiokarbamati (cineb, maneb,
mankozeb)
-propilen-bis-ditiokarbamati (propineb,
metiram, metiram-metil)

2,0

1,0
0,2
0,05

koštičavo i jabučasto voće, povrće
(osim krastavca i paradajza), kafa,
suncokret, začini, čajevi
krastavac, dinja, paradajz, luk
žita
krompir

70

DIURON
(zajedno sa 3,4-dihloranilinom)
(H)

3-(3,4-dihlorfenil)-1,1-dimetilurea

1,0
0,05

špargla
kruške, jabuke, grožđe

71

DODIN
(F)

1-dodecilgvanidinium-acetat

1,0
0,2

jabuke, kruške, trešnje, višnje
ribizle

72

ENDOSULFAN
(zajedno sa alfa i beta endosulfanom i endosulfan sulfatom)

1,4,5,6,7,7-heksahlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ilenbismetilen-sulfit

3,0
1,0
0,1

0,004

čajevi
voće, grožđe
meso i proizvodi od mesa, žita,
šećerna repa, uljana repica
mleko

73

ENDRIN
(I)

(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksahlor-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-6-7-epoksi-1,4:5,8-dimetanonaftalen

0,05
0,05
0,01
0,001

jaja
meso i proizvodi od mesa
žita
mleko

74

EPTC
(H)

S-etil-dipropiltiokarbamat

0,05
0,02

kukuruz, suncokret
krompir

75

ESFENVALERAT
(I)

(S)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-(S)-2-(4-hlorfenil)-metilbutirat

0,5
0,05

jabuke, kruške, grožđe, uljana repica, žita
krompir, šećerna repa

76

ETEFON
(RR)

2-hloretil fosforasta kiselina

5,0
3,0

višnja
paradajz

77

ETOFENPROKS
(I)

2-(4-etoksifenil)-2-metilpropil-3-fenoksibenzil eter

10,0
0,5
0,05

čaj,
jabuka, breskva, šećerna repa, ostalo voće
žita

78

ETOFUMESAT
(H)

(±)-2-etoksi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-il-metansulfonat

0,1
0,05

šećerna repa
meso i proizvodi od mesa

79

ETOPROFOS
(NM,I)

O-etil-S,S-dipropil-fosforoditioat

 

 

0,02

žita, soja, banane, kikiriki, ananas,
paradajz, krastavci, kupus, krompir,
kukuruz, šećerna repa

80

FENARIMOL
(F)

(±)-2,4'-dihlor-alfa-(pirimidin-5-il)-benzihidril alkohol

0,1

jabuke, grožđe, krastavci, lubenice, dinje

81

FENITROTION
(I)

0,0-dimetil-0,4-nitro-m-tolil-fosforotioat

2,0
0,5
0,1

0,05
0,002

citrusi
voće, žito, čaj, grožđe
kakao, šećerna repa, kukuruz,
uljana repica, mrkva, kupusnjače, luk
meso i proizvodi od mesa, krompir
mleko

82

FENMEDIFAN
(H)

metil-3-(3-metilkarbaniloiloksi) karbanilat

0,1

jagode, šećerna repa, smeđi šećer

83

FENOKSAPROP-ETIL
(H)

(R)-2[4-(6-hlorbenzoksazol-2-iloksi)fenoksi] propionska kiselina

1,0
0,05
0,01

šećerna repa
soja, kikiriki, suncokret, šećerna repa
voće, grožđe i ostalo

84

FENPROPATRIN
(I)

(RS)-alfa-cijano-3-fenoksibenzil-2,2,3,3-
-tetrametilciklopropankarboksilat

0,5
0,2

jabučasto voće, grožđe
krastavac, paradajz

85

FENPROPIMORF
(F)

(±)-cis-4-/3-(4-terc-butilfenil)-2-metilpropil/-2,6-dimetilmorfolin

0,2

pšenica, ječam

86

FENTIN
(acetat i hidroksid)
(F)

trifenil kalajni (IV)-acetat i hidroksid

 

1,0
0,1
0,05

celer
mrkva, krompir, šećerna repa, kakao, kafa
ostalo

87

FENTION
(zajedno sa fention-sulfoksidom
i feniton sulfonom)

0,0-dimetil-0,4-metiltio-m-tolil-fosfortioat

1,0
0,5
0,05

masline
grožđe
voće, žita, šećerna repa

88

FENTOAT

S-alfa-etoksikarbonilbenzil-0,0-dimetil-fosfor-ditioat

0,5
0,2
0,05

citrusi
masline
ostalo

89

FENVALERAT
(I)

(RS)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-(RS)-2-(4-hlorfenil)-3-metilbutirat

2,0

0,5
0,2
0,1
0,05

prokelj, karfiol, trešnje, citrusi,
jabučasto voće, kivi, breskve
paprika, lubenica
krastavac, dinja, šljive, grožđe
pasulj, kikiriki, soja, suncokret, uljana repica
šećerna repa, krompir

90

FLAMPROP-M-METIL
(H)

metil-N-benzoil-N-(3-hlor-4-fluorfenil)-DL-alaninat

0,1

pšenica

91

FLUAZIFOP-P-BUTIL
(H)

(R)-2/4-(5-trifluorometil-2-piridiloksi)-fenoksi/ propionska kiselina

 

1,0
0,5
0,2
0,1

uljana repica
soja, kupusnjača, voće, grašak, pasulj, krompir
mrkva, luk, paradajz, paprika, suncokret
voće, grožđe, šećerna repa

92

FLUCITRINAT
(I)

/RS/-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-/S/-2/4-difluorometoksifenil/-3-metilbutirat

20,0
0,2
0,05

čaj (zeleni)
grožđe
ostalo

93

FLUOROHLORIDON
(H)

3-hlor-4(hlormetil)-1[3-(trifluorometil)-fenil]-2-pirolidinon

0,05

kukuruz, krompir, suncokret, voće, grožđe

94

FLUOROKSIPIR
(H)

4-amino-3,5-dihlor-6-fluoro-2-piridiloksi sirćetna kiselina

0,1

pšenica, ječam, voće, grožđe

95

FLURENOL
(H)

9-hidroksifluoren-9-karboksilna kiselina

0,05

pšenica, ječam, raž

96

FLUSILAZOL
(F)

bis(4-fluorofenil)-(metil)-1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silan

0,05

jabuke, grožđe, šećerna repa, pšenica

97

FLUTRIAFOL
(F)

(RS)-2,4-difluoro-alfa-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzihidril alkohol

0,1
0,02

pšenica, ječam
šećerna repa, suncokret

98

FLUVALINAT
(I)

(RS)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-N-(2-hlor-tri-alfa-trifluoro-p-tolil)-DL-valinat

0,3
0,1
0,05

jabuke, kruške
krompir
uljana repica

99

FOKSIM
(I)

0,0-dietil-alfa-cianobenzilidenamino-oksi-
fosfonotioat

0,05

krompir, luk, uljana repica, šećerna repa, kukuruz

100

FOLPET
(F)

N-(trihlormetiltio)ftalimid

2,0
0,1

jabuke, kruške, grožđe, šljive
krompir

101

FOMESAFEN
(H)

5-[2-hlor-4-(trifluorometil)fenoksi]-N-(metilsulfonil)-2-nitrobenzamid

0,01

soja

102

FONOFOS
(I)

O-etil-S-fenil-(RS)-etilfosfonoditioat

0,1
0,05

kupusnjače, krompir, šećerna repa
žita

103

FORAT
(zajedno sa foratsulfoksidom
i foratsulfonom)

0,0-dietil-S-etil-tiometil-fosforditioat

0,05

žita, šećerna repa, suncokret, pamuk

104

FORMOTION
(I)

S-[formil(metil)karbamoilmetil]-0-0-dimetil-fosforditioat

0,2
0,1
0,05

citrusi
povrće, trešnje, grožđe, masline
šećerna repa

105

FOSALON
(I)

S-6-hlor-2,3-dihidro-2-oksibenzoksazol-3-ilmetil-0,0-dietil-fosforditioat

2,0
1,0
0,1

jabučasto voće, breskve
citrusi, grašak
krompir, masline, uljana repica

106

FOSETIL-AL
(F)

etil-hidrogen-fosfonat-aluminijum

50,0
5,0
1,0

hmelj
citrusi, grožđe
ananas, dinje, lubenice, krastavci, salata

107

FOSFAMIDON
(I)

2-hlor-2-dietilkarbamoil-1-metilvinil-dimetil-fosfat

0,5
0,4
0,2
0,05

jabučasto voće
citrusi
masline i ostalo voće
žita, krompir

108

FOSFOROVODONIK
(iz aluminijum i magnezijum
fosfida)
(I)

PH3

0,1
0,01

žita
brašno, sušeno voće i povrće, čaj

109

FOSMET
(I)

0,0-dimetil-S-ftalimidometil-fosforditioat

 

 

 

10,0
5,0
1,0
0,1
0,05

kivi
citrusi
jabučasto voće, grožđe
koštičavo voće
krompir

110

FUBERIDAZOL
(F, DS)

2-(2-furil)benzimidazol

0,05

žita

111

FURATIOKARB
(I)

butil-2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il-N,N'-dimetil-N,N'-tiodikarbamat

0,1
0,05
0,02

uljana repica
kukuruz, šećerna repa
žita

112

GLIFOSAT
(H)

N-(fosfonometil)glicin

0,2
0,1

soja
kivi, kukuruz, pirinač

113

GLUFOSINAT-AMONIUM
(Ds)

4-[hidroksi(metil)fosfinoil]-DL-homoalanin

0,5
0,2
0,05

krompir, suncokret, uljana repica
grožđe, vino
voće

114

HALOKSIFOP
(H)

(RS-2-[4-(3-hlor-5-trifluorometil-2-piridiloksi)-fenoksi]propionska kiselina

0,1
0,05
0,02

uljana repica
soja, kikiriki, šećerna repa, suncokret
ostalo

115

HCB
(F)

heksahlorbenzen

0,1
0,1
0,05
0,02
0,01
0,002

meso i proizvodi od mesa
sušeno bilje, čaj
povrće, ulja biljnog porekla
jaja (bez ljuske)
žita
mleko

116

HCH
(Alfa+Beta+Delta)
(I)

1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksan (smeša izomera)

0,2

0,1
0,05

0,03
0,02
0,02
0,01
0,002

ulja biljnog porekla (nerafinisana i rafinisana)
i njihovi proizvodi (na sadržaj masti)
meso i proizvodi od mesa, riba i proizvodi
kakao masa, kakao maslac, proizvodi od
kakaa (na sadržaj masti) i kikiriki
kakao bez ljuske-pržen (na sadržaj masti)
žita, voće, povrće, pekarski slad
jaja (bez ljuske)
kakao prah, kafa, čajevi, začini
mleko

117

HCN
(I)

HCN (cijanovodična kiselina)

15,0
6,0

žita
koštičavo voće, brašno, uljarice,
kakao
kafa, čaj, pasulj, grašak, bob, sočivo

118

HEKSAKONAZOL
(F)

/RS/-2/2,4-dihlorfenil/-1-/1H-1,2,4-triazol-l-il/heksan-2-ol

0,2
0,1
0,05

jabuke i koštičavo voće
krastavci
grožđe, banane

119

HEKSITIAZOKS
(A)

(4RS,5RS)-5-(4-hlorfenil)-N-cikloheksil-4-metil-2-okso-1,3-tiazolidin-3-karboksamid

0,05
0,01

citrusi, jabuke, grožđe
ostalo

120

HEPTAHLOR I HEPTAHLOR-EPOKSID
(izraženi kao heptahlor)
(I)

1,4,5,6,7,8,8-heptahlor-3a,-4,7,7a-tetrahidro-4,7-metancinden

0,1
0,02
0,01
0,002

meso i proizvodi od mesa, sušeno bilje, čaj
jaja (bez ljuske)
žita, voće, povrće
mleko

121

HEPTENOFOS
(I)

7-hlorobiciklo(3,2,0)hepta-2,6-dien-6-il-di-tilmefosfat

0,1
0,02

voće, povrće
krompir, žita

122

HINOMETIONAT
(F)

6-metil-1,3-ditiolo(4,5-b)kinoksalin-2-on-0,1

 

voće, povrće, jabuke, kruške, lubenice, dinje

123

HLOPIRALID
(3,6-DCP)
(H)

3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina

0,2
0,1

uljana repica, šećerna repa
kukuruz, pšenica, ječam, krompir, soja

124

HLORDAN
(I)

1,2,4,5,6,7,8,8-oktahlor-2,3,3a,4,7,7a-heksa-hidro-4,7-metanoinden

0,05
0,02
0,005
0,002

meso i proizvodi od mesa
voće, povrće, ulja biljnog porekla
žita, jaja (bez ljuske)
mleko

125

HLORFENVINFOS
(Alfa i Beta)
(I)

2-hlor-1-(2,4-dihlorfenil)vinil-dietil-fosfat

1,0
0,1
0,05

citrusi
povrće
pečurke, voće, žita i ostalo

126

HLORIDAZON
(H)

5-amino-4-hloro-2-fenilpiridazin-3(2H)-on

0,1
0,05

šećerna repa, cvekla, blitva
ostalo

127

HLORMEFOS
(I)

S-hlormetil-0,0-dietil-fosforditioat

0,02

šećerna repa, kukuruz, suncokret

128

HLORMEKVAT
(RR)

2-hloretiltrimetil-amonijum

 

 

3,0
1,0
1,0
0,05

kruške
žita
grožđe
ostalo

129

HLOROKSURON
(H)

3-[4-(4-hlorfenoksi)fenil]-1,1-dimetilurea

0,2

voće, povrće

130

HLORPIRIFOS
(I)

0,0-dietil-0-3,5,6-trihlor-2-piridil-fosfortioat

2,0
0,2
0,2
0,1
0,05

kivi
citrusi
grožđe, mahunasto povrće
kupusnjače
ostalo voće, krompir, luk, žita, šećerna repa,
suncokret, uljana repica, cvekla

131

HLORPIRIFOS-METIL
(I)

0,0-dimetil-0-3,5,6-trihlor-2-piridil-fosfortioat

5,0
0,5
0,1

žita
jabuke, breskve, grožđe
kupusnjače, čaj

132

HLOPROFAM I PROFAM
(RR)

izopropil-3-hlorfenilkarbamat izopropil-karbanilat

5,0
0,5

krompir
krompir (bez ljuske)

133

HLORTAL-DIMETIL
(H)

dimetil-tetrahlortereftalat

0,02
0,02

jaja (bez ljuske) i proizvodi od jaja
meso i proizvodi od mesa

134

HLORTALONIL
(F)

tetrahlorizoftalonitril

5,0
0,2
0,05
0,02

paradajz
banane
krompir, šećerna repa
ostalo

135

HLORTOLURON
(zajedno sa 3-hlor-4-metil-anilinom)
(H)

3-(3-hlor-p-tolil)-1,1-dimetilurea

 

 

0,05

pšenica, ječam

136

IMAZAKVIN
(H)

(RS)-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)kvinolin-3-karboksilna kiselina

0,05

soja

137

IMAZALIL
(DS)

(±)-alil-1-(2-4-dihlorfenil)-2-imidazol-1-iletil eter

0,01

žita

138

IMAZETAPIR
(H)

(RS)-5-etil-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il) nikotinska kiselina

0,01

soja

139

IPRODION
(F)

3-(3,5-dihlorfenil)-N-izopropil-2,4-dioksoi-midazolidin-1-karboksamid

5,0
2,0
1,0
0,5
0,1

jagode, grožđe, višnje
vino
cikorija
grašak, pasulj, uljana repica, suncokret
crni i beli luk

140

IZOKSABEN
(H)

N-[3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5-il]-2,6-dimetoksibenzamid

0,01

pšenica, ječam

141

IZOPROTURON
(H)

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurea

0,05

pšenica, ječam, raž

142

JOKSINIL
(zajedno sa joksinil oktanoatom)
(H)

4-hidroksi-3,5-di-jodbenzonitril

0,05

žita, crni luk

143

KAPTAN
(F)

1,2,3,6-tetrahidro-N-(trihlormetiltio)ftalamid

2,0
0,1

jabuke, kruške, grožđe, šljive, breskve, višnje
ostalo

144

KARBARIL
(I)

1-naftil-metilkarbamat

3,0
0,5
0,2
0,1

jabuke, kruške, breskve, grožđe, šljive, kupus
žita, meso živine, jaja
krompir, ostalo meso i proizvodi od mesa
mleko

145

KARBENDAZIM
(zajedno sa metabolitom 12-aminobenzimidazolom)
(F)

metil-benzimidazol-2-il karbamat

4,0
2,0
0,5
0,1

citrusi
višnje, vino
pšenica, suncokret, ječam
šećerna repa i ostalo

146

KARBOFURAN
(zajedno sa 3-hidroksi-karbofuranom)
(I)

2,3-dihidro-2,2-dimetil-benzofuran-7-il-metil-karbamat

0,1

0,1

krompir, kukuruz, suncokret,
šećerna repa, uljana repica,
banane

147

KARBOKSIN
(zajedno sa karboksin-sulfoksidom i karboksin-sulfonom)
(F/Ds)

5,6-dihidro-2-metil-1,4-oksatiin-3-karboksanilid

0,2

pšenica, ječam

148

KARBOSULFAN
(I)

2,3-dihidro-2,2-dimetil-benzofuran-7-il-
(dibutil-aminotio)metilkarbamat

0,1

krompir, kukuruz, šećerna repa, suncokret

149

KLOFENTEZIN
(A)

3,6-bis(2-hlorfenil)-1,2,4,5-tetrazin

0,2
0,1

jabuke, kruške, krastavci,
grožđe

150

KLOMAZON
(H)

2-(2-hlorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oksazolidin-3-on

0,05

soja

151

KLOPIRALID
(H)

3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina

0,3
0,2
0,1

pšenica, ječam
uljana repica
kukuruz, šećerna repa

152

KVINALFOS
(I)

0,0-dietil-0-kvinoksalin-2-il-fosfortioat

0,2
0,1

0,05
0,01

citrusi (ceo plod)
voće, kukuruz, grožđe, šećerna repa,
suncokret, uljana repica
citrusi (bez kore)
krompir

153

KVINTOZEN
(F)

pentahlornitrobenzen

 

1,0

banane (ceo plod)

154

KVIZALOFOP-P-ETIL
(H)

(RS)-2-[4-6-(hlorkvinoksalin-2-iloksi)fenoksi]propionska kiselina

0,2
0,05

šećerna repa, soja, suncokret
ostalo

155

LAMBDA-CIHALOTRIN
(I)

(S)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-(Z)-(IR)-cis-3-(2-hlor-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dime-tilciklopropankarboksilat i (R)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil-(Z)-(IS)-cis-3-(2-hlor-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciklopropan-karboksilat

0,3
0,2
0,1
0,01

salata
povrće, grožđe
voće, citrusi
krompir, žita, kupus, paradajz,
krastavci, šećerna repa, uljana repica

156

LENACIL
(H)

3-cikloheksil-6,7-dihidro-IH-ciklopentapirimidin-2,4-dion

0,1

šećerna repa, jagode

157

LINDAN
(Gama-HCH)
(I)

99% gama i ozomer 1,2,3,4,5,6-eksahlor-cikloheksan

0,25
0,5

0,5
0,1


0,1
0,05
0,008
0,05

kakao maslac
meso (pitomih zečeva, divljači) i
proizvodi od mesa
voće, jabučasto i koštičavo
meso (goveđe, svinjsko, ovčje, kozje,
konjsko, magareće, od mule i mazge,
živinsko) i proizvodi od mesa
žita
jaja (bez ljuske) i proizvodi, kikiriki
mleko
ostalo

158

LINURON
(zajedno sa 3,4-dihlor-anilinom)
(H)

3-(3,4-dihlorfenil)-l-metoksi-l-metilurea

0,2

0,05

mrkva, pasulj, pšenica, ječam,
soja, kukuruz, suncokret
ostalo

159

MALATION
(I)

S-1,2-bis(etoksikarbonil)etil-0,0-dimetil-fosforditioat

3,0

2,0
0,5

povrće (osim korenastog povrća),
žita
citrusi
lisnato povrće, grožđe, lubenice

160

MANKOZEB
(F)

kompleks cinka i maneba (sadrži 20% mangana i 2,5% cinka)

 

(vidi: ditiokarbamate)

161

MCPA
(H)

4-hlor-0-toliloksi sirćetna kiselina

0,05

pšenica, ječam, jabuke, kruške,
grožđe, ovas, raž, kukuruz

162

MEKOPROP
(MCPP)
(H)

(RS)-2-(4-hlor-O-toliloksi)
propionska kiselina

0,05
0,01

žita
ostalo

163

METABENZTIAZURON
(H)

1-benzotiazol-2-il-1,3-dimetilurea

0,05

pšenica, ječam, raž, pasulj, grašak

164

METALAKSIL
(F)

metil-N-(2-metoksiacetil)-N-(2,6-ksilil)-DL-alaninat

5,0
3,0
0,6
0,5
0,1
0,05

citrusi
hmelj
vino
grožđe, paradajz, krastavci, kupus
krompir
luk

165

METALDEHID
(Mo)

2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktan

0,5

voće, povrće, jagode, grožđe

166

METAM-NATRIJUM
(F,NM)

natrijum-metilditiokarbamat

0,01

povrće

167

METAMIDOFOS
(I)

O-S-dimetil-fosforamidotioat

0,1
0,01

žita
krompir, šećerna repa

168

METAMITRON
(H)

4-amino-4,5-dihidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-on

0,05

šećerna repa

169

METAZAHLOR
(H)

2-hlor-N-(pirazol-l-ilmetil)acetat-2'6'-ksilidid

0,05

kupusnjače, uljana repica

170

METIDATION
(I)

S-2,3-dihidro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiazol-3-ilmetil-0,0-dimetil-fosforditioat

2,0
0,5
0,2
0,1
0,02

citrusi
jabučasto voće, grožđe
koštičavo voće, žita, masline
čaj
krompir

171

METILBROMID
(I)

brom-metan

0,1
0,01

žita, kukuruz
sušeno voće i povrće

172

METIOKARB
(I,Mo,Rep)

4-metiltio-3,5-ksilil-metilkarbamat

0,1
0,05

kupusnjače, krompir, suncokret,
uljana repica, kukuruz
ostalo

173

METIRAM
(F)

amonijum kompleks cineba i polietilen-tiuram disulfida

 

(vidi: ditiokarbamate)

174

METOBROMURON
(zajedno sa 4-bromanilinom)
(H)

3-(4-bromofenil)-l-metoksi-metilurea

0,2

krompir, soja, pasulj, kukuruz

175

METOKSURON
(H)

3-(3-hlor-4-metoksifenil)-1,1-dimetilurea

0,1
0,05

mrkva
pšenica, ječam grožđe, vino

176

METOLAHLOR
(H)

2-hlor-6'-etil-N-(2-metoksi-1-metil-etil) acet-O-toluidid

0,1
0,05

kukuruz, pasulj, šećerna repa, soja,
suncokret

177

METOMIL
(I)

S-metil-N-(metilkarbomoiloksi) tioacetimida

0,1

voće, povrće, grožđe, šećerna repa, kukuruz

178

METRIBUZIN
(H)

4-amino-6-terc-butil-4,5-dihidro-3-metil-
tio-1,2,4-triazin-5-on

0,01

krompir, paradajz, soja

179

MIKLOBUTANIL
(F)

2-p-hlorfenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilme-
til)-heksanitril

0,2

jabuke, kruške, grožđe, krastavci

180

MOLINAT
(H)

S-etil-perhidroazepin-1-karbotioat

0,1

pirinač

 

181

MONOKROTOFOS
(I)

dimetil-(E)-1-metil-3-(metilkarbamoil)vinil-
-fosfat

 

0,2
0,1
0,05

citrusi
kafa
uljana repica, šećerna repa

182

NAPROPAMID
(H)

(RS)-N,N-dietil-2-(1-naftiloksi)propionamid

0,1

voće, grožđe, jagode, paprika, paradajz,
kupusnjače, uljana repica, lubenice

183

NITROTAL-IZOPROPIL
(F)

di-izopropil-5-nitroizoftalat

0,5

jabuke

184

NUARIMOL
(F)

(±)-2-hlor-4'-flour-alfa-(pirimidin-5-il)-benzihidril alkohol

0,1
0,05

jabuke, grožđe, šećerna repa,
banane

185

OFURAK
(F)

(±)-a-2-hlor-N-2,6-ksilil-acetamido-y-butiroakton

0,3

grožđe, vino

186

OKSADIAZON
(H)

5-terc-butil-3-(2,4-dihlor-5-izopropoksifenil)-1,3,4,-oksadiazol-2(3H)-on

0,2
0,05

luk
grožđe, jabuke, kruške

187

OKSADIKSIL
(F)

2-metoksi-N-(2-okso-1,3-oksazolidin-3-il)
acet-2,6-ksilidid

1,0
0,75
0,05

grožđe
vino
krompir

188

OKSAMIL
(I)

N,N-dimetil-2-metilkarbamoiloksi-imino-2-(metiltio)acetamid

5,0
1,0
0,2
0,1

citrusi
ananas
banane
kafa, kikiriki, paradajz

189

OKSIDEMETON-METIL
(I)

S-2-etilsulfiniletil-0,0-dimetil-fosfortioat

0,2
0,1

voće, grožđe
šećerna repa

190

OKSIFLUORFEN
(H)

2-hlor-1-(3-etoksi-4-nitrofenoksi)-4-trifluorometilbenzen

0,25
0,05

ulja biljnog porekla
kafa, banane, artičoka, kupusnjače, avokado,
kivi, masline, jabučasto i koštičavo voće, datulje, grožđe, luk, suncokret

191

OMETOAT
(I)

0,0-dimetil-S-metilkarbamoilmetil-fosfor-
tioat

3,0
0,5
0,2
0,05

hmelj
artičoke
jabuke, kruške, šljive
šećerna repa

192

PAKLOBUTRAZOL
(RR)

(2RS, 3RS)-1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-
-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-3-ol

2,0

jabuke, breskve

193

PARAKVAT
(H,Ds)

1,1'-dimetil-4,4'-bipiridinijum jon

0,05

voće, grožđe

194

PARATION
(I)

0,0-dietil-0-4-nitrofenil-fosfortioat

0,5
0,05

voće, povrće (osim lisnatog povrća), grožđe
žita, ostalo

195

PENDIMETALIN
(H)

N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksilidin

0,1

krompir, crni luk, kukuruz, suncokret, soja,
pamuk, kupus, paprika, paradajz

196

PENKONAZOL
(F)

1-(2,4-dihlor-beta-propilfenetil)-1H-1,2,4,-triazol

0,1
0,01

grožđe, kruške, jabuke
ostalo

197

PIPERONIL-BUTOKSID
(Sin)

5- [2-(2-butoksietoksi)etoksimetil]-6-propil-
-1,3-benzodioksil

10,0

žita

198

PIRAZOFOS
(F)

0-6-etoksikarbonil-5-metil-pirazolo-
-(1,5a)-pirimidin-2-il-0,0-dietil-fosfortioat

0,3
0,1

jabuke
krastavci

199

PIRETRINI
(piretrim, cinerin, jasmolin,
70:21:7)
(I)

2-metil-4-okso-3-[(Z)-penta-2,4-dienil] ciklopent-2-enil;
3- [(Z)-but-2-enil]-2-metil-4-oksociklopent-2-enil;
2-metil-4-okso-3-[(Z)-pent-2-enil]ciklopent-2-enil

3,0
1,0

žita
voće, povrće

200

PIRIDAFENTION
(I)

0-(1,6-dihidro-6-okso-1-fenilpiridazin-3-il)-0,0-dietil-fosfortioat

0,1
0,05

jabuke, kruške, breskve
krompir, žita, šećerna repa, uljana repica

201

PIRIDAT
(H)

6-hlor-3-fenilpiridazin-4-il-S-oktil-tiokarbamat

0,1

pšenica, ječam, kukuruz, uljana repica, luk

202

PIRIFENOKS
(F)

2'4'-dihlor-2-(3-piridil)acetofenon-0-metiloksim

0,2
0,05

jabuke, kruške
grožđe

203

PIRIMIFOS-METIL
(I)

0,2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-il-0,0-dimetil-fosfortioat

 

 

4,0
2,0
1,0
0,5

0,2
0,05

žita, kukuruz
kivi, brašno
paradajz
jabuke, kruške, breskve, citrusi, uljana
repica, šećerna repa
paprika, krastavac
krompir

204

PIRIMIKARB
(I)

2-dimetil-amino-5,6-dimetilpirimidin-4-il-dimetilkarbamat

0,2
0,05

voće, paradajz, krastavci, grožđe
žita, krompir, šećerna repa

205

PIROKVILON
(F)

1,2,5,6-tetrahidropirolo(3,2,1-ij)kinolin-4-on

0,2

pirinač

206

PRIMISULFURON
(H)

2-[4,6-bis-(difluorometoksi)pirimidin-2-il-
karbamoilsulfomoil]-benzoeva kiselina

0,05

kukuruz

207

PROFAM
(RR)

izopropil-karbanilat

 

(vidi hlorprofam)

208

PROHLORAZ
(F)

N-propil-N-2-(2,4,6-trihlorfenoksi)-etil/-imidazol-1-karboksiamid

5,0
2,0
0,5
0,05

citrusi
avokado
banane
žita

209

PROMETRIN
(H)

2,4-bis(izopropilamino)-6-metiltio-1,3,5-triazin

0,1
0,05

kukuruz, soja, suncokret, grašak, pamuk
krompir

210

PROPAHLOR
(H)

2-hlor-N-izopropilacetanilid

 

0,2

kukuruz, soja, grašak, pasulj, crni luk

211

PROPAMOKARB
(F)

propil-3-(dimetilamino)propilkarbamat

1,0
0,5
0,1

krastavci
paprika
ostalo

212

PROPANIL
(H)

3',4'-dihlorpropionanilid

0,5

pirinač

213

PROPARGIT
(A)

2-(4-terc-butilfenoksi)cikloheksil-prop-2-inil-sulfit

30,0
5,0
2,0
0,1

hmelj
citrusi, kafa, čajevi, začini
jabučasto i koštičavo voće, grožđe
ostalo

214

PROPIKONAZOL
(F)

(±)-1-/2-(2,4-dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il-metil/-1H-1,2,4-triazol

0,1
0,05

banane, pšenica, ječam
grožđe

215

PROPINEB
(F)

cink-propilenbis(ditiokarbamat)(polimer)

 

(vidi ditiokarbamate)

216

PROPIZAMID
(H)

3,5-dihlor-N-(1,1-dimetilpropinil)benzamid

0,1
0,02

salata, šećerna repa
ostalo

217

PROPOKSUR
(I)

2-izopropoksifenil-metilkarbamat

3,0
0,5
0,1

voće, povrće
meso živine i proizvodi od mesa, jaja, krompir
žita, šećerna repa

218

PROSIMIDON
(F)

N-(3,5-dihlorfenil)-1,2-dimetilciklopropan-1,2-dikarboksimid

5,0
2,0
1,0
0,05

jagode
grožđe, višnje, vino
suncokret, paradajz, uljana repica
ostalo

219

PROSULFOKARB
(H)

S-benzil-dipropiltiokarbamat

0,1
0,05

pšenica
ostalo

220

SETOKSIDIM
(H)

(±)-(EZ)-2-(1-etoksiiminobutil)-5-/2-(etil-tio)propil/3-hidroksicikloheks-2-enon

0,2
0,05
0,01

povrće
krompir
šećerna repa, uljana repica, suncokret, soja

221

SIMAZIN
(H)

2-hlor-4,6-bis(etilamino)-1,3,5-triazin

0,5
0,1
0,05

kukuruz
jabuke, kruške, grožđe, maline, ribizle
ostalo

222

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA NA BAZI NEORGANSKIH
JEDINJENJA SUMPORA
(računato na sumpor)
(F)

 

100,0
50,0

hmelj
voće, povrće (osim korenastog i
gomoljastog povrća), čajevi, grožđe

223

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA NA BAZI NEORGANSKIH
JEDINJENJA BAKRA
(računato kao bakar)
(F)

 

100,0
50,0
40,0
10,0
5,0

hmelj
celer, čaj
grožđe
voće
krompir, luk, paradajz, kupus, krastavci,
ostalo

224

SULFOSAT
(H)

trimetilsulfonijum karboksimetil aminometil-fosfonat

0,5
0,1

pšenica
grožđe, jabuke

225

SULFOTEP
(I)

0,0,0',0'-tetraetil-ditiopirofosfat

0,2

krastavci, paradajz, paprika, zelena salata

226

TEBUKONAZOL
(F)

(RS)-1-p-hlorfenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-pentan-3-ol

0,2

žita

227

TEFLUBENZURON
(I)

1-(3,5-dihlor-2,4-difluorfenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)urea

0,5
0,1

jabučasto voće, grožđe
krompir, kupus

228

TERBACIL
(H)

3-terc-butil-5-hlor-6-metiluracil

0,1

citrusi (bez kore), jabuke, kruške

229

TERBUFOS
(I)

S-terc-butiltiometil-0,0-dietil-fosforditioat

0,05

kukuruz, šećerna repa

230

TERBUMETON
(H)

2-tere-butilamino-4-etil-amino-6-metoksi-1,3,5-triazin

0,1

grožđe, jabuke, kruške

231

TERBUTILAZIN
(H)

2-(tere-butilamino)-4-hlor-6-(etilamino)-1,3,5-
-triazin

0,1

jabuke, grožđe, kruške

232

TERBUTRIN
(H)

2-terc-butilamino-4-etilamino-6-metiltio-1,3,5-
-triazin

0,05

pšenica, jačam, raž, suncokret

233

TETRADIFON
(A)

4-hlorfenil-2,4,5-trihlorfenil-sulfon

1,0

voće, soja

234

TIABENDAZOL
(F)

2-(tiazol-4-il)benzimidazol

6,0
5,0
3,0
0,4
0,01

citrusi
krompir
jabuke, kruške
banane
krompir bez ljuske

235

TIFENSULFURON
(H)

3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilkarba-
moilsulfamoil)tiafen-2-karboksilna kiselina

0,02

kukuruz

236

TIOCIKLAM
(I)

N,N-dimetil-1,2,3-tritian-5-ilamin

0,02

uljana repica i krompir

237

TIOFANAT-METIL
(F)

dimetil-4,4'-(o-fenilen)bis(3-tioalofanat)

4,0
0,2
0,1

citrusi
banane
šećerna repa

238

TIOMETON
(I)

S-2-etiltioetil-0,0-dimetil-fosforditioat

 

0,5
0,2
0,05

voće, kikiriki
žita
šećerna repa

239

TIRAM
(F)

tetrametiltiuram-disulfid

 

(vidi: ditiokarbamati)

240

TRALKOKSIDIM
(H)

2-[1-(etoksiimino)propil ]-3-hidroksi-5-(2,4,6-trimetilfenil)-2-cikloheksen-1-on

0,05

žita

241

TRIADIMEFON
(F)

1-(4-hlorfenoksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butanon

15,0
2,0
1,0
0,5
0,3
0,1

hmelj
ananas
grožđe
jabuke, krastavci, vino
žita
mango

242

TRIADIMENOL
(F)

Beta-(4-hlorfenoksi)-alfa-(1,1-dimetiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

0,2
0,1
0,05

pšenica, ječam, grožđe
krastavci
vino

243

TRIASULFURON
(H)

1- [2-(2-hloretoksi)fenilsulfonil]-3-(4-metoksi-
-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea

0,02

pšenica i ječam

244

TRIBENURON-METIL
(H)

2- [4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il-(metil)-karbamoilsulfamoil/benzoeva kiselina

0,01

ječam, pšenica

245

TRIDEMORF
(F)

2,6-dimetil-4-tridecilmorfolin

0,1
0,05

banane
pšenica, ječam

246

TRIFLUMIZOL
(F)

(E)-4-hlor-tri-alfa-trifluor-N-(1-imidazol-1-il-2-propoksietiliden)-o-toluidin

0,05

jabuke i grožđe

247

TRIFLURALIN
(H)

3-alfa-trifluor-2,6-dinitro-N,N-dipropil-p-toluidin

2,0
0,5
0,1

karfiol
cvekla, kupus, kelj
paprika, paradajz, suncokret, soja,
uljana repica, pšenica, ječam, pasulj, pamuk

248

TRIFORIN
(F)

1,4-bis(2,2,2-trihlor-1-formamidetil)piperazin

2,0
0,5

jabuke, koštičavo voće, grožđe,
krastavac, paprika, paradajz, dinje,
lubenice, šećerna repa

249

TRIHLORFON
(I)

dimetil-2,2,2-trihlor-1-hidroksietilfosfonat

0,5
0,1
0,1
0,05

voće, povrće, grožđe
žita, krompir, masline, uljana repica
meso i proizvodi od mesa
mleko, šećerna repa

250

VAMIDOTION
(zajedno sa vamidotionsulfoksidom i vamidotionsulfonom)
(I)

0,0-dimetil-S-2-(1-metilkarbamoiletiltio)etil-
-fosfortioat

0,5
0,05

jabučasto voće, grožđe, šećerna repa
pamuk i ostalo

251

VERNOLAT
(H)

S-propil-dipropiltiokarbamat

0,1
0,05

kikiriki, krompir, soja
kukuruz

252

VINKLOZOLIN
(F)

(RS)-3-(3,5-dihlorfenil)-5metil-5-vinil-1,3-oksazolidin-2,4-dion

10,0
5,0
3,0
1,0
0,1

kivi
koštičavo voće, grožđe, maline, jagode
paradajz
luk, salata, grašak, suncokret, uljana repica
ostalo

LEGENDA

Simboli u ovoj tabeli označavaju namenu pesticida:

(A) Akaricid

(Mo) Moluscid

(Ds) Desikant

(NM) Nematocid

(DS) Dezinfekcija semena

(Rep) Repelent

(F) Fungicid

(RR) Regulator rasta bilja

(H) Herbicid

(Sin) Sinergist

(I) Insekticid

 

 

KLASIFIKACIJA

NAMIRNICA I DELOVI NAMIRNICA KOJI SE ISPITUJU
NA SADRŽAJ PESTICIDA

 

Tabela II

Klasifikacija namirnica

Delovi namirnica koji se ispituju

1

2

Grupa 1: Korenasto i gomoljasto povrće (i dr. bilje)

- celer

Ceo plod, posle uklanjanja gornjeg lisnatog dela (uklanja se takođe i zemlja koja ostane na plodu, pranjem tekućem vodom ili pažljivim četkanjem suvog korena)

- krompir, konzumni

- krompir, ostali

- paštrnjak

- šećerna repa

- repe (cvekla)

 

- rotkve

 

- šargarepa

 

- peršun

 

Grupa 2: Lukovičasto povrće

- beli luk

Ceo plod, posle uklanjanja zemlje koja se nalazi na plodu, pranjem tekućem vodom ili pažljivim četkanjem suvog korena, a zatim kod:
a) belog i crnog luka uklanjanjem žila i ljuske
b) mladog luka i praziluka uklanjanjem žila

- crni luk

- mladi luk

- praziluk

Grupa 3: Lisnato povrće (izuzev porodice Brassica)

- radič, lišće

Ceo plod, posle uklanjanja oštećenih i uvelih listova

- repe, lišće

- salate

- spanać

- zelje

 

- blitva

 

- lišće celera i peršuna

 

Grupa 4: Kupusasto povrće, iz porodice Brassica

- karfiol

Ceo plod, posle ulkanjanja oštećenih i uvelih listova. (Kod karfiola odbacuje se i lišće)

- keleraba

- kelj

- kupus

- prokelj

- slačica

Grupa 5: Stablasto povrće

- artičoke

Ceo plod, posle uklanjanja oštećenih i uvelih listova. Kod celera i šparoge (špargle) uklanja se zemlja koja se nalazi na plodu, pranjem tekućom vodom ili pažljivim četkanjem suvog ploda

- cikorija

- rabarbara

- špargla (šparoge)

Grupa 6: Mahunasto povrće (mahune ili zrno)

- boranija

Ceo plod

- grašak

- pasulj

- soja

- bob

- sočivo

- boranija

 

Grupa 7: Ostalo povrće (sa jestivom pokožicom)

- krastavac

Ceo plod, posle uklanjanja peteljke

- paprika

- patlidžan plavi

- paradajz

 

Grupa 8: Ostalo povrće (sa nejestivom korom)

- dinje

Ceo plod, posle uklanjanja peteljke

- lubenice

 

- bundeva

 

Grupa 9: Voće, citrusi

- grejpfrut

Ceo plod

- limun

 

- mandarina

 

- pomorandža

 

Grupa 10: Jabučasto voće

- dunje

Ceo plod, posle uklanjanja peteljke i semena

- jabuke

- kruške

Grupa 11: Koštičavo voće

- breskva

Ceo plod, posle uklanjanja peteljke i koštice

- kajsija

- nektarina

- šljiva

- trešnja

- višnja

Grupa 12: Bobičasto i jagodičasto voće

- drenjine

Ceo plod, posle uklanjanja peteljke i koštice

- grožđe

- jagode

- kupine

- maline

- ogrozd

- ribizle

 

- borovnice

 

Grupa 13: Ostalo voće (sa jestivom pokožicom)

- masline

Ceo plod, posle uklanjanja peteljki i koštica

- urme

- smokve

Grupa 14: Tropsko voće (sa nejestivom korom - pokožicom)

- ananas

Ceo plod. Kod ananasa, ceo plod posle uklanjanja krune. Avokado i mango: ceo plod, posle uklanjanja koštica, a banane i papaja pulpa

- avokado

- banane

- guava

- kivi

- mango

- papaja

Grupa 15: Žita

- pšenica

Ceo plod (zrno)

- ječam

 

- ovas

 

- raž

 

- pirinač

 

- kukuruz

 

- sirak

 

- heljda

 

Grupa 16: Uljarice mahunaste, zrno

- kikiriki

Ceo plod

Grupa 17: Koštunjavo voće (jezgrasti plodovi)

- badem

Ceo plod, posle uklanjanja ljuske.
Kod lešnika, ceo plod sa pokožicom

- kesten

- lešnik

- orah

Grupa 18: Zrno uljarica, ostalo

- pamuka

Celo zrno

- suncokreta

- uljane repice, maka...

 

Grupa 19: Tropsko zrnevlje

- kafa, u zrnu

Celo zrno

- kakao, u zrnu

Grupa 20: Začini razni

List, koren ili plod

Grupa 21: Čajevi razni

List, koren, plod, cvet

Grupa 22: Meso

- goveđe

Mišićno tkivo (sa vezanim masnim tkivom)

- konjsko

 

- kozije

 

- ovčije

 

- svinjsko

 

- meso divljači (pernate i   dlakave)

 

Grupa 23: Masti, animalne (izdvojene)

- goveđa

Masno tkivo, ili mast kako je isporučena

- ovčija

- svinjska

 

Grupa 24: Iznutrice (goveđe, jareće, svinjske, ovčije)

- jetra

Tkivo iznutrice

- jezik

 

- mozak

 

- pluća

 

- srce

 

- bubreg

 

Grupa 25: Mleko
(sirovo i standardizovano)

Mleko kako je isporučeno

Grupa 26: Mlečni proizvodi

- mleko, delimično obrano

Mlečni proizvod kako je isporučen

- mleko obrano

- ostali proizvodi od mleka   sa različitim sadržajem   masti

Grupa 27: Mast, mlečna (izdvojena)

Mast kako je isporučena

Grupa 28: Meso, peradi

Mišićno tkivo (sa vezanim masnim tkivom)

Grupa 29: Mast, peradi (izdvojena)

Masno tkivo

Grupa 30: Iznutrice,
peradi

Tkivo iznutrice

Grupa 31: Jaja

Belance i žumance, posle uklanjanja ljuske

Grupa 32: Ribe

Jestivi deo

Grupa 33: Ulja

Kako je isporučeno

Grupa 34: Gotova jela i ostale prerađevine

Kako su isporučena

 

Tabela III

 

DOZVOLJENE KOLIČINE METALA, NEMETALA
I NEKIH SPECIFIČNIH KONTAMINENATA U NAMIRNICAMA
IZRAŽENE U mg/kg, ODNOSNO mg/l

 

Redni broj i vrsta namirnice

Olovo

Kadmijum

Živa

Metal-živa

Cink

Kalaj

Arsen

Bakar

Gvožđe

Druga zagađenja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Alkohol i sirovi i rafinada

1

 

 

 

2

25

 

10

10

0,5% metanola, ukupni cijanidi 1mg/kg po vol. % alkohola,
0,15% etilkarbamata

2. Bombonski proizvodi

0,5

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3. Čaj

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

a) domaći čaj

5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

4. Čokolada

1

0,02

 

 

 

 

0,5

15

 

 

a) čokolada bez šećera

2

0,05

 

 

 

 

1

30

 

 

b) punjena čokolada

1

 

 

 

 

 

1

20

 

 

5. Dekstroza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) anhidrična

2

 

 

 

 

 

1

2

 

 

b) monohidrična

2

 

 

 

 

 

1

2

 

 

6. Fruktoza

0,5

 

 

 

 

 

1

2

 

 

7. Gljive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) sveže

1

0,5

0,5

 

 

 

0,3

 

 

 

b) suve

5

3

3

 

 

 

1

 

 

 

c) proizvodi u limenoj ambalaži

1

0,5

0,5

 

20

150

0,3

 

20

 

d) proizvodi u ambalaži druge vrste

1

0,5

0,5

 

 

 

0,3

 

 

 

8. Hmelj

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Jaja

0,25

0,05

0,05

 

 

 

0,1

 

 

 

a) jaja u prahu

1

0,3

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

b) proizvodi od jaja (majonez i slični proizvodi)

0,25

0,05

0,05

 

 

 

0,1

2

 

 

10. Kafa i surogati

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

11. Kakao proizvodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) kakao zrno

2

0,5

 

 

 

 

1

70

 

 

b) kakao pogače i kakao prah

2

0,2

 

 

 

 

1

50

 

 

c) kakao masa i kakao lom

2

0,4

 

 

 

 

1

30

 

 

12. Kvasac

1

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

13. Laktoza

1

 

 

 

 

 

1

2

 

 

14. Likeri

0,5

 

 

 

2

 

 

30

30

0,5% metanola, ukupni cijanidi 1 mg/kg po vol. % alkohola,
0,15% etilkarbamata

15. Mak

1,0

0,3

0,03

 

 

 

0,5

 

 

 

16. Margarin i slični proizvodi

0,1

 

 

 

 

 

0,1

0,1

1,5

nikl 0,5

17. Mast životinjskog porekla

0,1

0,05

0,3

 

 

 

0,1

0,4

1,5

 

18. Med

0,5

0,03

 

 

10

 

0,5

1

20

 

19. Meso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) sveže meso

0,1

0,05

0,03

 

 

 

0,1

 

 

 

b) iznutrice

0,5

0,5
1,0* 0,2

0,1

 

 

 

0,5

80**

 

 

c) konjsko meso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Mesni proizvodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) konzerve

1

0,1

0,05

 

100

100

0,3

 

 

 

b) proizvodi od iznutrica

1

0,5

0,1

 

100***

100***

0,5

 

 

 

c) ostali mesni proizvodi

1

0,1

0,05

 

 

 

0,3

 

 

 

21. Mleko

0,1

0,01

0,01

 

 

 

0,1

 

 

 

22. Mlečni proizvodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) maslac

0,1

 

0,03

 

 

 

0,1

1

 

 

b) tvrdi sir

1

0,1

0,03

 

 

 

0,1

 

 

 

c) ostali proizvodi

0,4

0,02

0,03

 

 

 

0,1

 

 

 

23. Pića gazirana

0,3

0,03

 

 

 

 

0,3

 

 

 

24. Pirinač

0,4

0,3

0,05

 

 

 

1

 

 

 

25. Pivo

0,3

0,03

0,01

 

 

 

0,3

 

 

 

26. Povrće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) sveže povrće

1

0,05

0,02

 

 

 

0,3

 

 

 

b) sušeno povrće

3

0,3

0,1

 

 

 

1

 

 

 

27. Proizvodi od povrća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) u limenoj ambalaži

1

0,05

0,02

 

20

150

0,5

5

20

 

b) u ambalaži druge vrste

1

0,05

0,02

 

 

 

0,3

5

 

 

c) trostruki koncentrat    paradajza

2

0,1

0,05

 

 

 

1

20

 

 

28. Proizvodi od voća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) u limenoj ambalaži

1

0,05

0,02

 

20

150

0,5

10

 

 

b) u ambalaži druge vrste

1

0,05

0,02

 

 

 

0,5

10

 

 

29. Proizvodi od žita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) brašno

0,4

0,1

0,03

 

 

 

0,5

 

 

 

b) ostali proizvodi

0,4

0,05

0,03

 

 

 

0,5

 

 

 

30. Rakija prirodna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) od voća, grožđa i
   specijalna prirodna rakija

0,5

 

 

 

2

10

10

10

 

2% metanola, ukupni cijanidi 1 mg/kg po vol. % alkohola,
0,15% etil-karbamata

b) žestoka alkoholna pića

0,5

 

 

 

2

10

10

10

 

0,5% metanola, ukupni cijanidi 1 mg/kg po vol. % alkohola,
0,15% etil-karbamata

31. Riba sveža

0,4

0,1

0,5

0,4

 

 

2xx

 

 

 

 

 

1+

1x

0,8x

 

 

4x+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8x+x

 

 

 

32. Riblji proizvodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) u limenoj ambalaži

2

0,15

0,8

0,6

100

100

2x

30

30

 

 

 

1,5+

1,5x

1x

 

 

4x+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8x+x

 

 

 

b) u ambalaži druge vrste

2

0,15

0,8

0,6

 

 

2xx

 

 

 

 

 

1,5+

1,5x

1x

 

 

4x+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8x+x

 

 

 

33. Riblje ulje

0,1

 

 

 

 

 

0,4

0,4

5

 

34. Sirće

0,3

0,1

 

 

5

10

0,2

5

10

 

35. So kuhinjska

2

0,5

0,1

 

 

 

0,5

2

 

 

36. Sok od voća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) sok od raznih vrsta voća u limenoj ambalaži

0,3

0,03

 

 

51

150

0,2

51

151

 

b) sok od raznih vrsta voća u drugoj ambalaži

0,3

0,03

 

 

5

 

0,2

5

 

 

c) koncentrisani voćni sok, voćni sirup i baza citrusa (u razređenom stanju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- u limenoj ambalaži

0,3

0,03

 

 

51

150

0,2

51

151

 

- u drugoj ambalaži

0,3

0,03

 

 

 

 

0,2

5

 

 

37. Šećer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) beli rafinisani

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

b) smeđi

2

 

 

 

 

 

1

10

 

 

c) tečni šećer

1

 

 

 

 

 

1

10

 

 

38. Ulja i masti biljnog porekla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ulja (arahidovo, kukuruzno, repičino, sezamovo, od slačice,
sojino, suncokretovo i dr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nerafinisano

0,1

 

 

 

 

 

0,4

0,4

5

 

- rafinisano

0,1

 

 

 

 

 

0,1

0,1

1,5

 

- hidrogenirano

0,1

 

 

 

 

 

0,1

0,1

1,5

nikl 0,5

b) kakao maslac

0,1

 

 

 

 

 

0,5

0,4

2

 

39. Uljarice

1

0,5

0,1

 

 

 

1

 

 

 

40. Vina

0,3

0,1

 

 

5

10

0,2

3

5

0,2%metanola fluor 1,5
ukupne folne materije:
a) belo vino 0,5 g/1
b) ružičasto vino 1,5 g/1
c) crno vino 4 g/1

41. Voće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) sveže voće

1

0,05

0,02

 

 

 

0,1

 

 

 

b) sušeno voće

3

0,3

0,1

 

 

 

1

 

 

 

42. Začini

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

43. Žita

0,4

0,1

0,05

 

 

 

1

 

 

 

_________________________
* U bubrezima
** U jetri
*** U konzervi

_____________________
x Ribe koje duže žive (tuna, sabljarka i dr.) školjke i sl.
xx Plava i rečna riba (2 mg/kg As)
x+x Trilja, ugor i rakovi (8 mg/kg As)
+ Glavonošci
1) Zbir cinka, bakra i gvožđa - 20 mg/kg

NAPOMENA: Nepopunjene kolone kod pojedinih otrovnih supstancija znače da za njih nije određen normativ