Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN

("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN, svojstva supstance za koju može da se upotrebi alternativni hemijski naziv, kao i sadržaj zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva.

Član 2

Prilozi 1- 7. odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) klasa opasnosti označava prirodu fizičke opasnosti, opasnosti po zdravlje ljudi ili opasnosti po životnu sredinu;

2) kategorija opasnosti jeste dalja podela u okviru svake klase opasnosti kojom se bliže određuje stepen opasnosti;

3) razlike unutar klase jesu razlike u okviru klase opasnosti koje zavise od puta izlaganja ili prirode efekata;

4) piktogram opasnosti jeste grafički prikaz opasnosti koji se sastoji od slikovnog simbola i drugih grafičkih elemenata kao što su okvir i boja pozadine, a koji ukazuje na informacije svojstvene predmetnoj opasnosti;

5) reč upozorenja jeste reč koja ukazuje na odgovarajući nivo opasnosti i koja upozorava na moguću opasnost, a koriste se sledeće reči:

- opasnost jeste reč upozorenja koja ukazuje na veoma opasne kategorije opasnosti i

- pažnja jeste reč upozorenja koja ukazuje na manje opasne kategorije opasnosti;

6) obaveštenje o opasnosti jeste pisani izraz dodeljen klasi i kategoriji opasnosti koji opisuje prirodu opasnosti supstance ili smeše, uključujući i nivo opasnosti gde je potrebno;

7) obaveštenje o merama predostrožnosti jeste pisani izraz koji opisuje preporučene mere za smanjenje ili sprečavanje štetnih efekata koji mogu nastati usled izlaganja opasnoj supstanci ili smeši prilikom njihovog korišćenja ili odlaganja;

8) monomer jeste supstanca koja ima sposobnost da gradi kovalentne veze sa nizom drugih sličnih ili različitih molekula pod uslovima odgovarajućim za reakciju stvaranja polimera koja se koristi u određenom procesu;

9) polimer jeste supstanca sastavljena od molekula koji se sastoje od niza istih ili različitih monomernih jedinica; molekulske mase ovih molekula moraju biti raspodeljene u određenom opsegu, pri čemu se razlike u molekulskim masama mogu pripisati prvenstveno razlikama u broju monomernih jedinica. Polimer sadrži:

(a) više od 50% masenog udela molekula sa najmanje tri monomerne jedinice koje su kovalentno vezane sa najmanje jednom drugačijom monomernom jedinicom ili drugim reaktantom (za potrebe ove definicije "monomerna jedinica" jeste izreagovani oblik monomera u polimeru);

(b) manje od 50% masenog udela molekula iste molekulske mase;

10) legura jeste metalni materijal, homogen na makroskopskom nivou, koji čine dva ili više elemenata sastavljena tako da se mehaničkim sredstvima ne mogu lako odvojiti (za potrebe ovog pravilnika "legura" se smatra smešom);

11) UN RTDG (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) jesu Preporuke Ujedinjenih Nacija za transport opasnog tereta;

12) granična koncentracija jeste koncentracija iznad koje prisustvo opasne supstance u drugoj supstanci ili smeši kao nečistoće, aditiva ili pojedinačnog sastojka dovodi do klasifikacije te supstance ili smeše kao opasne;

13) M-faktor jeste koeficijent kojim se množi koncentracija supstance koja je klasifikovana kao opasna po vodenu životnu sredinu, akutno, kategorija 1 ili hronično, kategorija 1, a koji se koristi u metodi sumiranja za klasifikaciju smeše koja sadrži tu supstancu;

14) granična vrednost jeste najmanja koncentracija bilo koje klasifikovane nečistoće, aditiva ili pojedinačnog sastojaka u supstanci ili smeši iznad koje se ta nečistoća, aditiv ili pojedinačni sastojak uzima u obzir prilikom klasifikacije supstance ili smeše;

15) pakovanje jeste upakovani proizvod koji se sastoji od ambalaže i sadržaja u njoj ili proces kojim se sadržaj pakuje u ambalažu;

16) ambalaža jeste jedna ili više posuda i svi drugi dodaci ili materijali potrebni da bi se ispunila namena zadržavanja sadržaja i drugi bezbednosni zahtevi;

17) međuambalaža jeste ambalaža koja se postavlja između unutrašnje ambalaže, odnosno proizvoda i spoljašnje ambalaže.

II KLASIFIKACIJA

Klasifikacija i klase opasnosti

Član 4

Hemikalije (supstance i smeše) se klasifikuju u jednu ili više klasa opasnosti upoređivanjem podataka o svojstvima supstanci i smeša sa kriterijumima za klasifikaciju u određenu klasu opasnosti koji su dati u Prilogu 1. ovog pravilnika.

Supstance i smeše predstavljaju fizičku opasnost ako se na osnovu fizičkih i hemijskih svojstava i kriterijuma datih u Prilogu 1. Deo 2. ovog pravilnika mogu klasifikovati u najmanje jednu od sledećih klasa opasnosti:

1) eksplozivi;

2) zapaljivi gasovi;

3) aerosoli;

4) oksidujući gasovi;

5) gasovi pod pritiskom;

6) zapaljive tečnosti;

7) zapaljive čvrste supstance i smeše;

8) samoreaktivne supstance ili smeše;

9) samozapaljive tečnosti;

10) samozapaljive čvrste supstance i smeše;

11) samozagrevajuće supstance ili smeše;

12) supstance ili smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove;

13) oksidujuće tečnosti;

14) oksidujuće čvrste supstance i smeše;

15) organski peroksidi;

16) supstance i smeše korozivne za metale;

17) Desenzibilizovani eksplozivi.

Supstance i smeše predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi ako se na osnovu svojstava koja utiču na život i zdravlje ljudi i kriterijuma datih u Prilogu 1. Deo 3. ovog pravilnika mogu klasifikovati u najmanje jednu od sledećih klasa opasnosti:

1) akutna toksičnost;

2) korozija kože / iritacija kože;

3) teško oštećenje oka / iritacija oka;

4) senzibilizacija respiratornih organa / senzibilizacija kože;

5) mutagenost germinativnih ćelija;

6) karcinogenost;

7) toksičnost po reprodukciju;

8) specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost;

9) specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost;

10) opasnost od aspiracije.

Supstance i smeše predstavljaju opasnost po životnu sredinu ako se na osnovu svojstava koja utiču na životnu sredinu i kriterijuma datih u Prilogu 1. Deo 4. i 5. ovog pravilnika mogu klasifikovati u klasu opasnosti: "Opasnost po vodenu životnu sredinu", odnosno u dodatnu klasu opasnosti: "Opasnost po ozonski omotač".

Ako unutar jedne klase opasnosti postoje razlike na osnovu puta izlaganja ili prirode efekata, supstanca ili smeša se dalje klasifikuje u okviru te klase opasnosti u skladu sa tim razlikama na način dat u Prilogu 1. ovog pravilnika.

Određeni proizvodi koji su dati u Prilogu 1. Deo 2. odeljak 2.1. ovog pravilnika takođe se klasifikuju u skladu sa ovim pravilnikom.

Identifikacija i procena dostupnih podataka o supstanci

Član 5

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik supstance identifikuje relevantne dostupne podatke na osnovu kojih se može utvrditi da li supstanca predstavlja fizičku opasnost, opasnost po zdravlje ljudi ili opasnost po životnu sredinu u skladu sa kriterijumima datim u Prilogu 1. ovog pravilnika, i to:

1) podatke dobijene primenom bilo koje metode koja je navedena u članu 8. stav 3. ovog pravilnika;

2) podatke iz epidemioloških studija i iskustava o efektima na ljude, kao što su statistički podaci o profesionalnim oboljenjima i o hemijskim udesima;

3) druge podatke koji su dobijeni na način dat u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.0. ovog pravilnika;

4) nove podatke iz naučnih istraživanja;

5) druge podatke koji su dobijeni u skladu sa međunarodno priznatim programima o hemikalijama.

Podaci iz stava 1. ovog člana odnose se na fizičko stanje, odnosno oblik supstance u kome se ona stavlja u promet.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik supstance utvrđuje da li su podaci iz stava 1. ovog člana odgovarajući, pouzdani i naučno potvrđeni.

Identifikacija i procena dostupnih podataka o smeši

Član 6

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik smeše identifikuje relevantne dostupne podatke o samoj smeši ili supstancama koje ona sadrži na osnovu kojih se može utvrditi da li smeša predstavlja fizičku opasnost, opasnost po zdravlje ljudi ili opasnost po životnu sredinu u skladu sa kriterijumima datim u Prilogu 1. ovog pravilnika, i to:

1) podatke o samoj smeši ili supstancama koje ona sadrži dobijene primenom bilo koje metode koja je navedena u članu 8. stav 3. ovog pravilnika;

2) podatke iz epidemioloških studija i iskustava o efektima na ljude, kao što su statistički podaci o profesionalnim oboljenjima i o hemijskim udesima koji se odnose na same smeše ili supstance koje ona sadrži;

3) druge podatke koji su dobijeni na način dat u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.0. ovog pravilnika;

4) druge podatke o samoj smeši ili supstancama koje ona sadrži koji su dobijeni u skladu sa međunarodno priznatim programima o hemikalijama.

Ako proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik utvrdi da su podaci iz stava 1. ovog člana koji su dostupni za samu smešu odgovarajući, pouzdani i naučno potvrđeni, ovi podaci se koriste za procenu opasnosti smeše.

Za procenu opasnosti smeše u odnosu na mutagenost germinativnih ćelija, karcinogenost i toksičnost po reprodukciju na način dat u Prilogu 1. Deo 3. odeljak 3.5.3.1, 3.6.3.1. i 3.7.3.1. ovog pravilnika, koriste se podaci za supstance koje smeša sadrži. Ako dostupni podaci o ispitivanjima same smeše ukazuju na efekte mutagenosti germinativnih ćelija, karcinogenosti ili toksičnosti po reprodukciju koji nisu bili identifikovani u podacima za pojedinačne supstance u smeši, takvi podaci se uzimaju u obzir prilikom procene opasnosti smeše.

Za procenu opasnosti smeše u odnosu na opasnost po vodenu životnu sredinu na osnovu biorazgradljivosti i bioakumulativnosti koje su date u Prilogu 1. Deo 4. odeljak 4.1.2.8. i 4.1.2.9. ovog pravilnika, koriste se isključivo relevantni dostupni podaci iz stava 1. ovog člana za supstance koje smeša sadrži.

Kada podaci o svojstvima same smeše nisu dostupni ili su nedovoljni, za procenu opasnosti smeše mogu se koristiti drugi relevantni dostupni podaci o supstancama sadržanim u smeši i sličnim smešama, ako su ti podaci pouzdani i odgovarajući za procenu opasnosti smeše u skladu sa članom 9. stav 4. ovog pravilnika.

Ispitivanja na životinjama i ljudima

Član 7

Nova ispitivanja na životinjama radi prikupljanja podataka za klasifikaciju supstance ili smeše vrše se samo ako nema drugih načina da se prikupe kvalitetni i dovoljno pouzdani podaci.

Podaci dobijeni u ispitivanjima na ljudima koja su rađena u druge svrhe, kao npr. klinička ispitivanja, mogu se koristiti i za klasifikaciju supstanci i smeša.

Prikupljanje novih podataka za supstancu i smešu

Član 8

Nova ispitivanja radi utvrđivanja da li neka supstanca ili smeša predstavlja opasnost po zdravlje ljudi ili životnu sredinu mogu se vršiti ako su iscrpljeni svi drugi načini prikupljanja podataka dati u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.0. ovog pravilnika.

Nova ispitivanja radi utvrđivanja da li supstanca ili smeša predstavlja fizičku opasnost vrše se ako nema dostupnih odgovarajućih i pouzdanih podataka iz prethodnih ispitivanja.

Nova ispitivanja iz stava 1. ovog člana vrše se u skladu sa:

1) metodama koje su uređene posebnim propisom o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija ili

2) naučno potvrđenim principima ili metodama za koje je urađena validacija u skladu sa međunarodno priznatim procedurama.

Procena podataka o opasnosti supstance i smeše

Član 9

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik, u cilju određivanja opasnosti supstance ili smeše, procenjuje identifikovane podatke iz čl. 5. i 6. ovog pravilnika primenjujući kriterijume za klasifikaciju date u Prilogu 1. ovog pravilnika.

Prilikom procene dostupnih podataka dobijenih metodama ispitivanja koje nisu navedene u članu 8. stav 3. ovog pravilnika, proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik te metode upoređuje sa metodama navedenim iz tog člana, kako bi utvrdio da li su podaci dobijeni u ispitivanjima takvi da se mogu koristiti za procenu iz stava 1. ovog člana.

Ako se kriterijumi za klasifikaciju ne mogu neposredno primeniti na identifikovane podatke, proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik procenu opasnosti supstance ili smeše vrši utvrđivanjem kvaliteta podataka na osnovu stručne procene date u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.1, uzimajući u obzir i podatke koji su dati u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.0. ovog pravilnika.

Kada su za smešu dostupni samo podaci iz člana 6. stav 5. ovog pravilnika proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik za procenu opasnosti smeše koristi načela premošćavanja data u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.3, kao i u svim odeljcima Priloga 1. Deo 3. i 4. ovog pravilnika.

Ako se na podatke iz stava 4. ovog člana ne mogu primeniti načela premošćavanja ili stručna procena i utvrđivanje kvaliteta podataka dati u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.1, proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik za procenu podataka koristi druge metode koje su date u Prilogu 1. Deo 3. i 4. ovog pravilnika.

Granične koncentracije za klasifikaciju supstance i smeše

Član 10

Specifična i opšta granična koncentracija dodeljuju se supstanci da bi se ukazalo na koncentraciju iznad koje prisustvo opasne supstance kao nečistoće, aditiva ili pojedinačnog sastojka u drugoj supstanci ili smeši dovodi do klasifikacije te supstance ili smeše kao opasne.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik određuje specifičnu graničnu koncentraciju kada odgovarajući i pouzdani naučni podaci pokazuju da je supstanca ili smeša opasna iako je koncentracija opasne supstance sadržane u njoj manja od koncentracija propisanih za klase opasnosti date u Prilogu 1. Deo 2. ili je manja od opštih graničnih koncentracija propisanih za odgovarajuću klasu opasnosti datu u Prilogu 1. Deo 3, 4. ili 5. ovog pravilnika.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik određuje specifičnu graničnu koncentraciju i u slučaju kada odgovarajući i pouzdani naučni podaci pokazuju da supstanca ili smeša nije opasna iako sadrži opasnu supstancu u koncentraciji jednakoj ili većoj od koncentracija propisanih za klase opasnosti date u Prilogu 1. Deo 2. ili od opštih graničnih koncentracija propisanih za odgovarajuću klasu opasnosti datu u Prilogu 1. Deo 3, 4. ili 5. ovog pravilnika.

Specifične granične koncentracije ne određuju se za supstance koje se nalaze na Spisku klasifikovanih supstanci.

Prilikom određivanja specifične granične koncentracije, proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik uzima u obzir svaku specifičnu graničnu koncentraciju za tu supstancu koja je data u EU inventaru klasifikacije i obeležavanja.

U postupku klasifikacije, specifične granične koncentracije iz st. 2. i 3. ovog člana imaju prednost u odnosu na propisane koncentracije za klase opasnosti date u Prilogu 1. Deo 2. i u odnosu na opšte granične koncentracije propisane za odgovarajuće klase opasnosti date u Prilogu 1. Deo 3, 4. ili 5. ovog pravilnika.

M-faktor za klasifikaciju supstance i smeše

Član 11

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik određuje M-faktor za supstancu koja se može klasifikovati kao opasna po vodenu životnu sredinu, akutno, kategorija 1 ili hronično, kategorija 1, kada se:

1) supstanca ne nalazi na spisku klasifikovanih supstanci ili

2) supstanca nalazi na spisku klasifikovanih supstanci, ali u ovom spisku M-faktor nije dat za tu supstancu.

M-faktor se primenjuje prilikom klasifikacije smeše ili druge supstance koja sadrži supstancu iz stava 1. ovog člana kada se u postupku klasifikacije koristi metoda sumiranja.

Prilikom određivanja M-faktora proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik uzima u obzir svaki M-faktor za tu supstancu koji je dat u EU inventaru klasifikacije i obeležavanja.

Granična vrednost

Član 12

U postupku klasifikacije supstance uzima se u obzir prisustvo druge opasne supstance kao nečistoće, aditiva ili pojedinačnog sastojka ukoliko je njena koncentracija jednaka ili veća od graničnih vrednosti određenih na način opisan u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.2.2. ovog pravilnika.

U postupku klasifikacije smeše uzima se u obzir prisustvo opasne supstance kao sastojka ili kao nečistoće ili aditiva ukoliko je njena koncentracija jednaka ili veća od graničnih vrednosti određenih na način opisan u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.2.2. ovog pravilnika.

Posebni slučajevi koji zahtevaju dodatnu procenu

Član 13

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik u postupku klasifikacije uzima u obzir i sledeće podatke o svojstvima ili efektima supstance ili smeše, ako ih je identifikovao prilikom procene podataka o opasnosti supstance ili smeše iz člana 9. ovog pravilnika:

1) odgovarajuće i pouzdane podatke koji pokazuju da se fizičke opasnosti supstance ili smeše identifikovane u praksi razlikuju od onih koje su dobijene kao rezultat sprovedenih ispitivanja;

2) podatke dobijene kao rezultat naučnih ispitivanja koji pokazuju da supstanca ili smeša nije biološki dostupna;

3) odgovarajuće i pouzdane naučne podatke koji ukazuju na sinergističke ili antagonističke efekte supstanci sadržanih u smeši, ako je procena opasnosti smeše vršena na osnovu podataka o supstancama sadržanim u smeši.

Klasifikacija supstance i smeše

Član 14

Kada na osnovu procene podataka iz čl. 9. i 13. ovog pravilnika proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik utvrdi da supstanca ili smeša ispunjava kriterijume za klasifikaciju date u Prilogu 1. Deo 2, 3, 4. i 5. ovog pravilnika, klasifikuje supstancu ili smešu u jednu ili više klasa opasnosti, odnosno u jednu ili više razlika unutar tih klasa.

U postupku klasifikacije iz stava 1. ovog člana određuju se i:

1) jedna ili više kategorija opasnosti za svaku relevantnu klasu opasnosti ili razliku unutar tih klasa;

2) jedno ili više obaveštenja o opasnosti koje odgovara svakoj od klasa opasnosti, odnosno razlika unutar tih klasa i kategorija opasnosti iz tačke 1) ovog stava.

Klasifikacija supstance ili smeše u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12) može se prevesti u klasifikaciju u skladu sa ovim pravilnikom primenom tabele za prevođenje klasifikacije koja je data u Prilogu 2. ovog pravilnika.

Posebna pravila za klasifikaciju smeše

Član 15

Na klasifikaciju smeše ne utiču podaci koji ukazuju da supstanca:

1) reaguje sporo sa atmosferskim gasovima, naročito kiseonikom, ugljen-dioksidom i vodenom parom, gradeći različite supstance u maloj koncentraciji ili

2) reaguje veoma sporo sa drugim supstancama u smeši, gradeći različite supstance u maloj koncentraciji ili

3) može da se samopolimerizuje, gradeći oligomere ili polimere u maloj koncentraciji.

Postupak klasifikacije smeše na osnovu eksplozivnosti, oksidativnosti i zapaljivosti ne vrši se ako:

1) nijedna supstanca u smeši ne poseduje bilo koje od ovih svojstava i ako se na osnovu dostupnih podataka može zaključiti da smeša neće izazvati opasnosti ove vrste ili

2) naučni podaci ukazuju da promena sastava smeše neće dovesti do promene u klasifikaciji smeše.

3) (brisana)

Revizija klasifikacije supstance i smeše

Član 16

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik informiše se o novim naučnim ili tehničkim podacima koji mogu da utiču na klasifikaciju i vrši reviziju klasifikacije supstance ili smeše koju stavlja u promet uzimajući u obzir i nove, odgovarajuće i pouzdane podatke.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik vrši reviziju klasifikacije smeše ako je došlo do promena u sastavu smeše:

1) do odstupanja od početne koncentracije jednog ili više opasnih sastojaka smeše takvog da je promena u sastavu smeše jednaka ili veća od propisanih opsega datih u Prilogu 1. Deo 1. Tabela 1.2. ovog pravilnika ili

2) do zamene, odnosno dodavanja jednog ili više opasnih sastojaka, takve da je njihova koncentracija jednaka ili veća od graničnih vrednosti propisanih u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.2.2. ovog pravilnika.

Revizija klasifikacije se ne vrši ako postoje validni i naučno potvrđeni podaci koji ukazuju da novi podaci iz stava 1. ovog člana, odnosno promene u sastavu smeše iz stava 2. ovog člana neće dovesti do izmene klasifikacije.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik usvaja klasifikaciju supstance ili smeše u skladu sa rezultatima revizije, izuzev ako je supstanca navedena u propisu kojim se uređuje Spisak klasifikovanih supstanci.

Na supstance ili smeše koje su uređene propisima o sredstvima za zaštitu bilja ili biocidnim proizvodima, primenjuju se i zahtevi iz tih propisa.

Klasifikacija supstance uključene u EU inventar klasifikacije i obeležavanja

Član 17

Supstanca može da se klasifikuje različito od klasifikacije supstance istog hemijskog sastava koja je uključena u EU inventar klasifikacije i obeležavanja. U tom slučaju, prilikom upisa supstance u Registar hemikalija, zajedno sa dosijeom o hemikaliji podnosi se i obrazloženje za takvu klasifikaciju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, supstanca se klasifikuje u skladu sa klasifikacijom supstance istog hemijskog sastava koja je uključena u EU inventar klasifikacije i obeležavanja ako je ona, sa takvom klasifikacijom, uključena u Spisak klasifikovanih supstanci.

III OBELEŽAVANJE

1. Sadržaj etikete

Elementi obeležavanja

Član 18

Na ambalaži supstance ili smeše klasifikovane kao opasne nalazi se etiketa koja sadrži sledeće elemente obeležavanja:

1) ime, adresu i broj telefona snabdevača;

2) nominalnu količinu supstance ili smeše u pakovanju koje je namenjeno za opštu upotrebu, osim ako ova količina nije naznačena na drugom mestu na ambalaži;

3) identifikator proizvoda iz člana 19. ovog pravilnika;

4) piktogram opasnosti iz člana 20. ovog pravilnika, ako se može primeniti;

5) reč upozorenja iz člana 21. ovog pravilnika, ako se može primeniti;

6) obaveštenja o opasnosti iz člana 22. ovog pravilnika, ako se može primeniti;

7) obaveštenja o merama predostrožnosti iz člana 23. ovog pravilnika, ako se može primeniti;

8) deo za dodatne informacije iz člana 26. ovog pravilnika, ako se može primeniti.

Podaci na etiketi navode se i na srpskom jeziku. Etiketa može biti napisana na više jezika, pod uslovom da su podaci dati na svim korišćenim jezicima isti.

Identifikator proizvoda

Član 19

Etiketa sadrži podatke koji omogućavaju identifikaciju supstance ili smeše (u daljem tekstu: identifikator proizvoda).

Izraz koji se koristi za identifikaciju supstance ili smeše je isti kao onaj koji se koristi u bezbednosnom listu sačinjenom u skladu sa propisom kojim se uređuje sadržaj bezbednosnog lista.

Identifikator proizvoda za supstancu sadrži jedno od sledećeg:

1) hemijski naziv i identifikacioni broj supstance koji joj je dodeljen u Spisku klasifikovanih supstanci ako je supstanca uključena u ovaj spisak;

2) hemijski naziv i identifikacioni broj supstance koji joj je dodeljen u EU inventaru klasifikacije i obeležavanja ako je supstanca uključena u ovaj inventar, ali nije uključena u Spisak klasifikovanih supstanci;

3) CAS broj zajedno sa nazivom prema IUPAC nomenklaturi ili CAS broj zajedno sa drugim međunarodno priznatim hemijskim nazivom ako supstanca nije uključena u Spisak klasifikovanih supstanci niti u EU inventar klasifikacije i obeležavanja;

4) naziv prema IUPAC nomenklaturi ili drugi međunarodno priznati hemijski naziv ako CAS broj nije dostupan.

Identifikator proizvoda za smešu sadrži:

1) trgovačko ime ili oznaku za smešu;

2) identitet svih supstanci u smeši koje doprinose klasifikaciji smeše u odnosu na akutnu toksičnost, korozivno oštećenje kože ili teško oštećenja oka, mutagenost germinativnih ćelija, karcinogenost, toksičnost po reprodukciju, senzibilizaciju respiratornih organa ili kože, specifičnu toksičnost za ciljni organ ili opasnost od aspiracije.

Kada smeša sadrži više od četiri supstance čiji se identitet navodi na etiketi u skladu sa stavom 4. tačka 2) ovog člana, dovoljno je navesti najviše četiri hemijska naziva, izuzev kada je više od četiri naziva neophodno da se ukaže na prirodu i ozbiljnost opasnosti. Izabrani hemijski nazivi treba da identifikuju supstance u smeši koje predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ljudi, a koje su prevashodno doprinele klasifikaciji smeše i izboru odgovarajućih obaveštenja o opasnosti.

Piktogram opasnosti

Član 20

Etiketa sadrži jedan ili više odgovarajućih piktograma opasnosti koji ilustruju opasnost.

Piktogrami opasnosti koji odgovaraju svakoj pojedinačnoj klasi opasnosti, odnosno kategoriji opasnosti dati su u Prilogu 1. ovog pravilnika u tabelama koje sadrže elemente obeležavanja propisane za svaku od klasa opasnosti.

Oznake za piktograme opasnosti koje se sastoje od latiničkih slova GHS i odgovarajućeg broja, date su u Prilogu 3. ovog pravilnika u tabelama koje sadrže: oznaku za piktogram opasnosti, piktogram opasnosti, klasu opasnosti i kategoriju opasnosti na koju se piktogram odnosi.

Piktogrami opasnosti ispunjavaju uslove navedene u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.2.1. i u Prilogu 3. ovog pravilnika.

Reč upozorenja

Član 21

Etiketa sadrži odgovarajuću reč upozorenja u skladu sa klasifikacijom opasne supstance ili smeše.

Reči upozorenja koje odgovaraju klasifikaciji date su u Prilogu 1. ovog pravilnika u tabelama koje sadrže elemente obeležavanja propisane za svaku od klasa opasnosti.

Ako se na etiketi nalazi reč upozorenja: "Opasnost", ne navodi se reč upozorenja: "Pažnja".

Obaveštenje o opasnosti

Član 22

Etiketa sadrži odgovarajuće obaveštenje o opasnosti dato u skladu sa klasifikacijom opasne supstance ili smeše.

Oznake za obaveštenja o opasnosti koje odgovaraju svakoj pojedinačnoj klasi opasnosti, odnosno kategoriji opasnosti, a koje se sastoje od latiničkog slova N i odgovarajućeg trocifrenog broja, date su u Prilogu 1. ovog pravilnika u tabelama koje sadrže elemente obeležavanja propisane za svaku od klasa opasnosti.

Obaveštenje o opasnosti koje se navodi na etiketi navodi se u skladu sa obaveštenjem datim u Prilogu 4. ovog pravilnika.

Kada je supstanca uključena u spisak klasifikovanih supstanci, ali je u ovom spisku navedena njena klasifikacija samo za neke klase opasnosti, pored obaveštenja o opasnosti iz ovog spiska, na etiketi se nalazi istaknuto i obaveštenje o opasnosti koje odgovara klasifikaciji u druge klase opasnosti koje nisu navedene u ovom spisku.

Obaveštenje o merama predostrožnosti

Član 23

Etiketa sadrži odgovarajuća obaveštenja o merama predostrožnosti.

Oznake za obaveštenja o merama predostrožnosti koje odgovaraju svakoj od klasa opasnosti, odnosno kategoriji opasnosti, a koje se sastoje od latiničkog slova P i odgovarajućeg trocifrenog broja, date su u Prilogu 1. ovog pravilnika u tabelama koje sadrže elemente obeležavanja propisane za svaku od klasa opasnosti.

Obaveštenje o merama predostrožnosti navode se na etiketi u skladu sa obaveštenjem datim u Prilogu 5. ovog pravilnika.

Obaveštenje o merama predostrožnosti koje se navodi na etiketi bira se u skladu sa uslovima datim u Prilogu 5. ovog pravilnika uzimajući u obzir i obaveštenja o opasnosti i nameravane ili identifikovane načine korišćenja supstance ili smeše.

Odstupanja od obeležavanja u posebnim slučajevima

Član 24

Odstupanja od obeležavanja u posebnim slučajevima data u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.3. ovog pravilnika primenjuju se na:

1) prenosive cilindre za gas;

2) kontejnere za gas namenjene za propan, butan ili tečni naftni gas;

3) aerosole i kontejnere sa zapečaćenim raspršivačem koji sadrže supstance koje predstavljaju opasnost od aspiracije;

4) odlivke metala, legure, smeše koje sadrže polimere, smeše koje sadrže elastomere;

5) eksplozive koji se stavljaju u promet radi postizanja eksplozivnog ili pirotehničkog efekta date u Prilogu 1. Deo 2. odeljak 2.1. ovog pravilnika;

6) supstance ili smeše klasifikovane kao korozivne za metale, ali ne i kao korozivne za kožu ili teško oštećenje oka (Kategorija 1).

Alternativni hemijski naziv supstance

Član 25

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik može ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine da podnese zahtev za upotrebu alternativnog hemijskog naziva za supstancu sadržanu u smeši koja zadovoljava uslove i poseduje svojstva na osnovu kojih je klasifikovana u jednu od klasa opasnosti datih u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.4. ovog pravilnika.

Zahtev za upotrebu alternativnog hemijskog naziva sadrži:

1) ime, adresu i broj telefona snabdevača supstance u smeši;

2) trgovačko ime ili oznaku za smešu;

3) identifikator proizvoda za supstancu u smeši za koju se zahteva upotreba alternativnog hemijskog naziva u skladu sa članom 19. stav 3. ovog pravilnika;

4) predloženi alternativni hemijski naziv za supstancu u smeši sa obrazloženjem da ovaj naziv može da obezbedi dovoljno informacija o merama zaštite zdravlja ljudi i merama predostrožnosti koje treba preduzeti na radnom mestu, kao i o kontroli rizika prilikom rukovanja smešom, odnosno sa dokazom da je u EU odobren takav alternativni hemijski naziv za tu supstancu;

5) obrazloženje o opravdanosti upotrebe alternativnog hemijskog naziva, odnosno dokaz da upotreba hemijskog naziva te supstance na etiketi ili u bezbednosnom listu može da dovede do povrede poslovne tajne ili prava na intelektualnu svojinu;

6) nominalnu količinu supstance u pakovanju koje je namenjeno za opštu upotrebu.

Obrazac zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva dat je u Prilogu 7. ovog pravilnika.

Kada je upotreba alternativnog hemijskog naziva odobrena za određenu supstancu sadržanu u smeši, ali je klasifikacija te supstance naknadno izmenjena tako da više ne ispunjava uslove iz Priloga 1. Deo 1. odeljak 1.4. ovog pravilnika, snabdevač smeše na etiketi i u bezbednosnom listu navodi identifikator proizvoda za tu supstancu u skladu sa članom 19. ovog pravilnika, a ne alternativni hemijski naziv.

Dodatne informacije na etiketi

Član 26

Na etiketi, u delu za dodatne informacije, navode se dodatna obaveštenja o opasnosti za supstancu ili smešu sa određenim fizičkim svojstvima ili svojstvima opasnim po zdravlje ljudi koja su data u Prilogu 6. Deo 1. odeljak 1.1. i 1.2. ovog pravilnika.

Dodatno obaveštenje o opasnosti iz stava 1. ovog člana navodi se u skladu sa obaveštenjem datim u Prilogu 6. Deo 1. odeljak 1.1. i 1.2. i u Prilogu 4. Deo 2. ovog pravilnika.

Na etiketi, u delu za dodatne informacije, navode se dodatna obaveštenja o opasnosti za supstancu koja je uključena u Spisak klasifikovanih supstanci, a koja su data u ovom spisku.

Na etiketi, u delu za dodatne informacije, navodi se dodatno obaveštenje o opasnosti koje se primenjuje za sredstva za zaštitu bilja.

Dodatno obaveštenje iz stava 4. ovog člana navodi se u skladu sa obaveštenjem datim u Prilogu 6. Deo 4. i Prilogu 4. Deo 3. ovog pravilnika.

Snabdevač, u delu za dodatne informacije na etiketi, navodi i druge dodatne informacije koje nisu navedene u st. 1. i 4. ovog člana ako te informacije ne smanjuju uočljivost elemenata obeležavanja iz člana 18. ovog pravilnika, pružaju dodatne informacije, nisu kontradiktorne i ne dovode u sumnju validnost drugih informacija koje su date u elementima obeležavanja na etiketi.

Na etiketi ili ambalaži ne navode se obaveštenja kao što su: "nije štetno", "nije zagađujuće", "ekološko" ili druga obaveštenja koja ukazuju da supstanca ili smeša nije opasna, kao i obaveštenja koja nisu u skladu sa klasifikacijom supstance ili smeše.

Ako smeša sadrži supstancu koja je klasifikovana kao opasna, obeležava se u skladu sa Prilogom 6. Deo 2. ovog pravilnika. Dodatna obaveštenja glase kao što je dato u Prilogu 4. Deo 3. ovog pravilnika i navode se u delu etikete koji je predviđen za dodatna obaveštenja.

Na etiketi smeše iz stava 8. ovog člana navodi se i identifikator proizvoda iz člana 19. ovog pravilnika, kao i ime, adresa i broj telefona snabdevača smeše.

Oznake za dodatna obaveštenja o opasnosti iz st. 1, 4. i 9. ovog člana, koje se sastoje od latiničkih slova EUN i odgovarajućeg trocifrenog broja, date su u Prilogu 4. Deo 2. i 3. ovog pravilnika zajedno sa pripadajućim tekstom.

Principi prvenstva za piktograme opasnosti

Član 27

Kada supstanci ili smeši, na osnovu klasifikacije, odgovara više od jednog piktograma opasnosti, u cilju smanjenja broja piktograma opasnosti na etiketi primenjuju se sledeći principi prvenstva:

1) ako se na etiketi nalazi piktogram opasnosti GHS01, nije neophodno navesti piktograme opasnosti GHS02 i GHS03, osim u slučajevima kada je navođenje više od jednog od ovih piktograma opasnosti obavezno;

2) ako se na etiketi nalazi piktogram opasnosti GHS06, ne navodi se piktogram opasnosti GHS07;

3) ako se na etiketi nalazi piktogram opasnosti GHS05, piktogram opasnosti GHS07 se ne navodi u slučaju iritacije kože ili oka;

4) ako se na etiketi nalazi piktogram opasnosti GHS08 za senzibilizaciju respiratornih organa, piktogram opasnosti GHS07 se ne navodi u slučaju senzibilizacije kože ili iritacije kože ili oka;

5) ako se na etiketi nalazi piktogram opasnosti GHS02 ili GHS06, nije neophodno navesti piktogram opasnosti GHS04.

Kada supstanci ili smeši, na osnovu klasifikacije, odgovara više od jednog piktograma opasnosti za istu klasu opasnosti, na etiketi se navodi piktogram opasnosti koji odgovara najtežoj kategoriji opasnosti za svaku relevantnu klasu opasnosti.

Na etiketi supstanci koje su uključene u spisak klasifikovanih supstanci i klasifikovane u skladu sa ovim pravilnikom u klase opasnosti koje nisu date u tom spisku, navodi se piktogram opasnosti koji odgovara najtežoj kategoriji opasnosti za svaku relevantnu klasu opasnosti.

Principi prvenstva za obaveštenja o opasnosti

Član 28

Ako je supstanca ili smeša klasifikovana u nekoliko klasa opasnosti ili u nekoliko razlika unutar tih klasa, sva obaveštenja o opasnosti koja proizilaze iz klasifikacije navode se na etiketi, osim ukoliko se ponavljaju ili su suvišna.

Izuzetno od stava 1. ovog člana kombinovana obaveštenja o opasnosti navode se u skladu sa Prilogom 4. ovog pravilnika.

Principi prvenstva za obaveštenja o merama predostrožnosti

Član 29

Kada se prilikom izbora obaveštenja o merama predostrožnosti utvrdi da su neka od dodeljenih obaveštenja suvišna ili su nepotrebno dodeljena određenoj supstanci ili smeši, takva obaveštenja se izostavljaju sa etikete.

Ako je supstanca ili smeša namenjena za opštu upotrebu, na etiketi se navodi obaveštenje o merama predostrožnosti koje se odnosi na odlaganje te supstance ili smeše, kao i na odlaganje njene ambalaže.

Ako supstanca ili smeša nije namenjena za opštu upotrebu, obaveštenje o merama predostrožnosti koje se odnosi na odlaganje nije neophodno ukoliko odlaganje te supstance ili smeše, odnosno njene ambalaže ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi ili životnu sredinu.

Na etiketi se navodi najviše šest obaveštenja o merama predostrožnosti.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, na etiketi se navodi više od šest obaveštenja o merama predostrožnosti ukoliko je neophodno da se prikaže priroda i ozbiljnost opasnosti.

Izuzeci od uslova za obeležavanje i pakovanje

Član 30

Kada je ambalaža supstance ili smeše takvog oblika ili je toliko mala da je nemoguće zadovoljiti opšta pravila za primenu etikete iz člana 32. ovog pravilnika na način da etiketa bude u skladu sa članom 18. ovog pravilnika, elementi obeležavanja se navode na etiketi u skladu sa Prilogom 1. Deo 1. odeljak 1.5.1. ovog pravilnika.

Ako na način određen u stavu 1. ovog člana nije moguće prikazati sve potrebne elemente obeležavanja na etiketi, određeni elementi obeležavanja mogu se izostaviti sa etikete u skladu sa Prilogom 1. Deo 1. odeljak 1.5.2. ovog pravilnika.

Kada je opasna supstanca ili smeša iz Priloga 6. Deo 5. ovog pravilnika namenjena za opštu upotrebu i stavlja se u promet bez ambalaže, spisak elementa obeležavanja koje u skladu sa članom 18. ovog pravilnika sadrži etiketa dostavlja se uz opasnu supstancu ili smešu.

Izuzeci od određenih odredbi obeležavanja, odnosno posebne odredbe obeležavanja za određene smeše klasifikovane kao opasne po životnu sredinu date su u Prilogu 6. Deo 2. ovog pravilnika.

Ažuriranje etikete

Član 31

Snabdevač bez odlaganja ažurira etiketu kada dođe do izmene u klasifikaciji i obeležavanju supstance ili smeše, a naročito u slučaju kada nova klasifikacija ukazuje na veću ozbiljnost opasnosti ili kada je potrebno navesti dodatne elemente obeležavanja u skladu sa članom 26. ovog pravilnika, a u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Kada su potrebne izmene u obeležavanju supstance ili smeše drugačije od onih navedenih u stavu 1. ovog člana, snabdevač ažurira etiketu u roku od 18 meseci od nastanka ovih izmena.

Za opasnu supstancu ili smešu koja spada u sredstva za zaštitu bilja ili biocidne proizvode, snabdevač ažurira etiketu i u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja ili biocidni proizvodi.

2. Postavljanje i izgled etikete

Opšta pravila za postavljanje i izgled etikete

Član 32

Etiketa se postavlja na ambalažu supstance ili smeše tako da bude čvrsto zalepljena na jednu ili više površina ambalaže i da se podaci čitaju horizontalno kada je pakovanje postavljeno vertikalno.

Boja i izgled etikete treba da budu takvi da se piktogrami opasnosti jasno uočavaju.

Elementi obeležavanja iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika treba da budu jasno i neizbrisivo prikazani na etiketi, tako da se jasno izdvajaju u odnosu na pozadinu i da budu takve veličine i razmaka da se mogu lako čitati.

Oblik, boja i veličina piktograma opasnosti, kao i dimenzije etikete dati su u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.2.1. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, etiketa nije potrebna ako su elementi obeležavanja iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika jasno prikazani na samoj ambalaži. U tom slučaju, odredbe ovog poglavlja koje se odnose na etiketu primenjuju se na elemente obeležavanja koji se prikazuju na ambalaži.

Raspored informacija na etiketi

Član 33

Piktogrami opasnosti, reči upozorenja, obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o merama predostrožnosti prikazuju se zajedno na etiketi.

Redosled obaveštenja o opasnosti na etiketi određuje snabdevač vodeći računa da budu grupisana sva obaveštenja o opasnosti koja su ispisana na istom jeziku.

Redosled obaveštenja o merama predostrožnosti na etiketi određuje snabdevač vodeći računa da budu grupisana sva obaveštenja o merama predostrožnosti koja su ispisana na istom jeziku.

Grupa obaveštenja o opasnosti iz stava 2. ovog člana na etiketi nalazi se pored grupe obaveštenja o merama predostrožnosti iz stava 3. ovog člana.

Deo za dodatne informacije na etiketi koji sadrži dodatna obaveštenja iz člana 26. ovog pravilnika nalazi se pored drugih elemenata obeležavanja iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika.

Pored propisane upotrebe boje u piktogramima opasnosti, boja se može koristiti i u drugim delovima etikete kako bi se zadovoljili posebni zahtevi za obeležavanje.

Elementi obeležavanja koji proizlaze iz odredbi drugih propisa prikazuju se na etiketi u delu za dodatne informacije u skladu sa članom 26. ovog pravilnika.

Posebna pravila za obeležavanje spoljašnje i unutrašnje ambalaže

Član 34

Kada je opasna supstanca ili smeša upakovana u ambalažu koja se sastoji od spoljašnje i unutrašnje ambalaže, uključujući i međuambalažu, spoljašnja ambalaža se obeležava u skladu sa propisima o transportu opasnog tereta, a unutrašnja ambalaža i međuambalaža obeležavaju se u skladu sa ovim pravilnikom.

Spoljašnja ambalaža iz stava 1. ovog člana može biti obeležena i u skladu sa ovim pravilnikom, pri čemu se na spoljašnjoj ambalaži ne navode piktogrami opasnosti u skladu sa ovim pravilnikom ako oni upozoravaju na iste opasnosti na koje upozorava obeležavanje u skladu sa propisima o transportu opasnog tereta.

Izuzeci od posebnih pravila za obeležavanje spoljašnje i unutrašnje ambalaže

Član 35

Izuzetno od člana 34. ovog pravilnika, ako u skladu sa propisima o transportu opasnog tereta nije potrebno obeležavanje spoljašnje ambalaže, i spoljašnja i unutrašnja ambalaža, kao i međuambalaža obeležavaju se u skladu sa ovim pravilnikom.

Nije potrebno da spoljašnja ambalaža iz stava 1. ovog člana bude obeležena ako su jasno vidljivi elementi obeležavanja koji se nalaze na unutrašnjoj ambalaži ili međuambalaži.

Posebna pravila za obeležavanje jedinstvene ambalaže

Član 36

Kada je opasna supstanca ili smeša upakovana u jedinstvenu ambalažu koja služi i za stavljanje u promet i za transport, ova ambalaža se obeležava i u skladu sa ovim pravilnikom i u skladu sa propisima o transportu opasnog tereta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada piktogrami opasnosti u skladu sa ovim pravilnikom upozoravaju na iste opasnosti na koje upozorava obeležavanje u skladu sa propisima o transportu opasnog tereta, piktogrami opasnosti u skladu sa ovim pravilnikom ne navode se na jedinstvenoj ambalaži.

IV PAKOVANJE

Ambalaža

Član 37

Ambalaža opasne supstance ili smeše ispunjava bezbednosne zahteve ako:

1) sprečava izlivanje sadržaja, osim kada su propisani posebni bezbednosni uređaji;

2) su i ambalaža i zatvarač izrađeni od materijala koji se ne može oštetiti sadržajem u njoj i koji ne podleže reakciji sa sadržajem pri kojoj nastaju opasna jedinjenja;

3) su i ambalaža i zatvarač dovoljno čvrsti da mogu da podnesu pritiske i udarce prilikom rukovanja, a da pri tom ne dođe do otvaranja ambalaže;

4) se zamenljivi zatvarači na ambalaži mogu otvarati i zatvarati više puta, a da sadržaj ne iscuri.

Ambalaža opasne supstance ili smeše koja je namenjena za opštu upotrebu ima oblik ili dizajn koji ne može da privuče pažnju dece ili da dovede potrošače u zabludu, i nije sličan onom obliku ili dizajnu koji se koristi za hranu, hranu za životinje, lekove i medicinska sredstva ili kozmetičke proizvode.

Ambalaža supstance ili smeše koja je data u Prilogu 6. Deo 3. odeljak 3.2.1. ima zatvarače koji otežavaju otvaranje od strane dece u skladu sa Prilogom 6. Deo 3. odeljak 3.1.2, 3.1.3. i 3.1.4.2. ovog pravilnika.

Na ambalaži supstance ili smeše koja je data u Prilogu 6. Deo 3. odeljak 3.2.1. nalazi se istaknuto taktilno upozorenje na opasnost u skladu sa Prilogom 6. Deo 3. odeljak 3.2.2. ovog pravilnika.

Za tečni detergent za pranje veša za opštu upotrebu u obliku doza za jednu upotrebu sadržanim u rastvorljivom pakovanju, primenjuju se dodatni uslovi iz Priloga 6, Deo 3, odeljak 3.3. ovog pravilnika.

Ambalaža supstance ili smeše koja ispunjava uslove iz propisa o transportu opasnog tereta železnicom, drumskim saobraćajem, unutrašnjim plovnim putevima, pomorskim ili vazdušnim saobraćajem, u skladu je sa uslovima iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana.

V OGLAŠAVANJE

Oglasna poruka

Član 38

Reklama supstance klasifikovane kao opasne ukazuje na odgovarajuću klasu opasnosti ili kategoriju opasnosti.

Reklama smeše klasifikovane kao opasne ili smeše iz člana 26. stav 9. ovog pravilnika kojom se kupac poziva da kupi smešu bez mogućnosti neposrednog uvida u podatke na etiketi (kupovina na daljinu), ukazuje na opasnosti koje su navedene na etiketi i da bude u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita potrošača.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koji stavlja hemikalije i određene proizvode u promet klasifikuje supstance, a snabdevač ih obeležava i pakuje u skladu sa ovim pravilnikom.

Do 1. juna 2015. godine supstance se klasifikuju i u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12).

Ako su supstance stavljene u promet pre 1. juna 2014. godine, a klasifikovane su, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 64/10 i 26/11), snabdevač ih od 1. juna 2016. godine ponovo obeležava i pakuje u skladu sa ovim pravilnikom.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koji stavlja hemikalije i određene proizvode u promet klasifikuje smeše, a snabdevač ih obeležava i pakuje u skladu sa ovim pravilnikom od 1. juna 2015. godine.

Do 1. juna 2015. godine smeše se klasifikuju u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12), a mogu biti klasifikovane i u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 64/10 i 26/11) i sa ovim pravilnikom.

Ako je smeša klasifikovana u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12) i sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 64/10 i 26/11), obeležava se i pakuje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 64/10 i 26/11).

Ako je smeša klasifikovana u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12) i sa ovim pravilnikom snabdevač je obeležava i pakuje u skladu sa ovim pravilnikom.

Ako su smeše stavljene u promet pre 1. juna 2015. godine, a klasifikovane su, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12) ili sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 64/10 i 26/11), snabdevač ih od 1. juna 2017. godine ponovo obeležava i pakuje u skladu sa ovim pravilnikom.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik može da podnese zahtev za upotrebu alternativnog hemijskog naziva za supstancu sadržanu u smeši u skladu sa ovim pravilnikom ili u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12) do 1. juna 2015. godine, a nakon ovog roka isključivo u skladu sa ovim pravilnikom.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik smeše kome je odobrena upotreba alternativnog hemijskog naziva u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12) ne podnosi ponovo zahtev za upotrebu alternativnog hemijskog naziva u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 40

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 64/10 i 26/11), osim odredaba koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje smeša koje prestaju da važe 1. juna 2015. godine, odnosno 1. juna 2017. godine.

Član 41

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. juna 2014. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

("Sl. glasnik RS", br. 52/2017)

Član 7

Do 1. septembra 2017. godine hemikalije i određeni proizvodi se klasifikuju, pakuju i obeležavaju u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", broj 105/13), a mogu biti klasifikovane, obeležene i upakovane i u skladu sa ovim pravilnikom.

Ako su supstance stavljene u promet pre 1. septembra 2017. godine i klasifikovane su, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", broj 105/13), snabdevač te supstance od 1. septembra 2019. godine ponovo obeležava i pakuje u skladu sa ovim pravilnikom.

Ako su smeše stavljene u promet pre 1. juna 2015. godine, a klasifikovane su, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12) ili sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 64/10 i 26/11), snabdevač te smeše od 1. juna 2017. godine ponovo obeležava i pakuje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", broj 105/13).

Ako su smeše stavljene u promet posle 1. juna 2015. godine, a pre 1. septembra 2017. godine, a klasifikovane su, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", broj 105/13) snabdevač te smeše od 1. septembra 2019. godine ponovo obeležava i pakuje u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. septembra 2017. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama
Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

("Sl. glasnik RS", br. 21/2019)

Član 4

Do 1. septembra 2019. godine hemikalije i određeni proizvodi se klasifikuju, pakuju i obeležavaju u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 105/13 i 52/17), a mogu biti klasifikovane, obeležene i upakovane i u skladu sa ovim pravilnikom.

Ako su hemikalije stavljene u promet pre 1. septembra 2019. godine i klasifikovane su, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 105/13 i 52/17), snabdevač ih od 1. septembra 2021. godine ponovo obeležava i pakuje u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. septembra 2019. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

("Sl. glasnik RS", br. 40/2023)

Član 4 stav 2

Dodaje se novi Prilog 7 - Zahtev za izdavanje odobrenja za upotrebu alternativnog hemijskog naziva, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Do 1. septembra 2023. godine hemikalije i određeni proizvodi se klasifikuju, pakuju i obeležavaju u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 105/13, 52/17 i 21/19), a mogu biti klasifikovane, obeležene i upakovane u skladu sa ovim pravilnikom.

Ako su hemikalije stavljene u promet pre 1. septembra 2023. godine i klasifikovane su, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 105/13, 52/17 i 21/19), snabdevač ih od 1. marta 2025. godine ponovo obeležava i pakuje u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. septembra 2023. godine.

Sledeći