Zastava Bosne i Hercegovine


PRAVILNIK O KATEGORIJAMA, ISPITIVANJU I KLASIFIKACIJI OTPADA

("Sl. glasnik RS", br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se: Katalog otpada; lista kategorija otpada (Q lista); lista kategorija opasnog otpada prema njihovoj prirodi ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista); lista komponenti otpada koji ga čine opasnim (C lista); lista opasnih karakteristika otpada (H lista); lista postupaka i metoda odlaganja i ponovnog iskorišćenja otpada (D i R lista); granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu na osnovu kojih se određuju karakteristike otpada; vrste parametara za određivanje fizičko-hemijskih osobina opasnog otpada namenjenog za fizičko-hemijski tretman; vrste parametara za ispitivanje otpada za potrebe termičkog tretmana; vrste parametara za ispitivanje otpada i ispitivanje eluata namenjenog odlaganju; vrste, sadržina i obrazac izveštaja o ispitivanju otpada i način i postupak klasifikacije otpada.

Član 2

Katalog otpada je zbirna lista neopasnog i opasnog otpada prema kojoj se vrši razvrstavanje otpada u dvadeset grupa u zavisnosti od mesta nastanka i porekla, data u Prilogu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Grupe otpada iz stava 1. ovog člana označene su dvocifrenim brojevima, a šestocifrenim brojevima označene su pojedinačne vrste otpada.

Brojevi iz stava 2. ovog člana nazivaju se indeksni brojevi otpada i označavaju:

1) prve dve cifre označavaju aktivnost iz koje nastaje otpad;

2) treća i četvrta cifra označavaju proces u kojem otpad nastaje;

3) peta i šesta cifra označavaju deo procesa iz kojeg otpad nastaje.

U Katalogu otpada, opasan otpad označen je zvezdicom (*) koja se stavlja posle indeksnog broja.

Član 3

Otpad je određen prema kategorijama koje su date u Prilogu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Lista kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj prirodi ili prema aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista) data je u Prilogu 3. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Opasan otpad se određuje prema karakteristikama otpada koje ga čine opasnim (H lista) i komponentama otpada zbog kojih se otpad smatra opasnim (C lista).

Komponente otpada zbog kojih se otpad smatra opasnim ako ima opasne karakteristike (C lista) date su Prilogu 4. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Otpad karakterisan kao opasan koji pokazuje jednu ili više karakteristika sa Liste opasnih karakteristika otpada (H lista) dat je u Prilogu 5. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i u odnosu na H3-H8, H10 i H11 jednu ili više od sledećih karakteristika, i to:

1) tačka paljenja ≤ (manje ili jednako) 55°C;

2) jedna ili više supstanci klasifikovanih kao veoma toksične pri ukupnoj koncentraciji ≥ 0,1%;

3) jedna ili više supstanci klasifikovanih kao toksične pri ukupnoj koncentraciji ≥ 3%;

4) jedna ili više supstanci klasifikovanih kao štetne pri ukupnoj koncentraciji ≥ 25%;

5) jedna ili više korozivnih supstanci klasifikovanih kao R35 (izaziva ozbiljne opekotine) pri ukupnoj koncentraciji ≥ 1%;

6) jedna ili više korozivnih supstanci klasifikovanih kao R34 (izaziva opekotine) pri ukupnoj koncentraciji ≥ 5%;

7) jedna ili više iritantnih supstanci klasifikovanih kao R41 (rizik od ozbiljnog oštećenja očiju) pri ukupnoj koncentraciji ≥10%;

8) jedna ili više iritantnih supstanci klasifikovanih kao R36, R37, R38 (nadražuje oči, respiratorni sistem i kožu) pri ukupnoj koncentraciji ≥20%;

9) jedna supstanca za koju se zna da je karcinogena kategorija 1 ili 2 pri koncentraciji ≥0.1%;

10) jedna supstanca za koju se zna da je karcinogena kategorija 3 pri koncentraciji ≥1%;

11) jedna supstanca toksična za reprodukciju kategorije 1 ili 2 klasifikovane kao R60, R61 (može smanjiti plodnost, može prouzrokovati oštećenje fetusa) pri koncentraciji ≥5%;

12) jedna supstanca toksična za reprodukciju kategorije 3 klasifikovane kao R62, R63 (rizik od smanjenja plodnosti, mogući rizik od oštećenja fetusa) pri koncentraciji ≥5%;

13) jedna mutagena supstanca kategorije 1 ili 2 klasifikovane kao R46 (može prouzrokovati nasledno genetsko oštećenje) pri koncentraciji ≥0.1%;

14) jedna mutagena supstanca kategorije 3 klasifikovane kao R40 (ograničeno prisustvo karcinogenog efekta) pri koncentraciji ≥1%.

Za karakteristike opasnog otpada navedene u H1, H2, H9 i H12 do H14 ne mogu se primeniti karakteristike specificirane u stavu 4. ovog člana.

Član 5

Oznake postupaka i metoda odlaganja ili postupaka i metoda radi ponovnog iskorišćenja otpada određene (D i R lista) date su u Prilogu 6. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6

Utvrđivanje sastava, odnosno opasnih karakteristika otpada vrši se ispitivanjem i klasifikacijom otpada, kao i određivanje daljih postupaka ili metoda postupanja sa otpadom u skladu sa Zakonom.

Ispitivanje otpada vrši se kroz sledeće postupke:

1) uzorkovanje otpada;

2) identifikacija otpada sa utvrđivanjem kategorije otpada;

3) karakterizacija otpada u zavisnosti od stepena opasnosti (inertan, neopasan, opasan) i određivanje opasnih karakteristika otpada;

4) karakterizacija opasnog otpada i utvrđivanje koncentracije opasnih materija u otpadu;

5) određivanje fizičko-hemijskih karakteristika otpada;

6) određivanje toksikoloških karakteristika i efekata na ljudsko zdravlje;

7) određivanje mogućih uticaja na životnu sredinu;

8) druge postupke u skladu sa primenjenom metodologijom;

9) izrada Izveštaja o ispitivanju otpada.

Granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu na osnovu kojih se određuju karakteristike otpada date su u Prilogu 7. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 7

Opasan otpad namenjen za fizičko-hemijski tretman ispituje se u skladu sa članom 6. ovog pravilnika, a prema Listi parametara za određivanje fizičko-hemijskih karakteristika opasnog otpada namenjenog za fizičko-hemijski tretman, datoj u Prilogu 8. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Otpad koji nastane nakon fizičko-hemijskog tretmana se klasifikuje drugom oznakom iz Kataloga otpada, a ukoliko se odlaže na deponiju mora ispunjavati minimalne kriterijume za odlaganje granulisanog otpada ili monolitnog otpada koji su sastavni deo Priloga 8.

Monolitni otpad iz stava 2. ovog člana je otpad koji je tretiran sa namerom, radi solidifikacije i čvrstog vezivanja (kalupi, blokovi, kolone, materijali koji imaju osobine cementa i sl.).

Član 8

Otpad namenjen termičkom tretmanu ispituje se u skladu sa članom 6. ovog pravilnika, a prema Listi parametara za ispitivanje otpada za potrebe termičkog tretman datoj u Prilogu 9. koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Otpad namenjen termičkom tretmanu je:

a) otpad visoke toplotne moći, koji je sagorljiv bez dodatnog goriva; ili

b) otpad niske toplotne moći, koji nije sagorljiv bez dodatnog goriva.

Član 9

Otpad namenjen odlaganju ispituje se prema u skladu sa članom 6. ovog pravilnika, a ispituje prema Listi parametara za ispitivanje otpada namenjenog odlaganju, datoj u Prilogu 10. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Toksične karakteristike otpada namenjenog odlaganju ispituju se radi utvrđivanja rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu usled mogućeg zagađenja podzemnih voda iz odloženog otpada.

Otpad namenjen za odlaganje na deponije neopasnog, opasnog ili inertnog otpada se ispituje posebno, u zavisnosti od karaktera otpada.

Parametri za ispitivanje otpada namenjenog odlaganju na deponiju dati su u Prilogu 10. ovog pravilnika.

Član 10

Izveštaj o ispitivanju otpada sadrži:

1) naziv i adresu laboratorije koja je vršila ispitivanja;

2) jedinstvenu identifikaciju izveštaja o ispitivanju i identifikaciju svake strane izveštaja;

3) podatke o podnosiocu zahteva za ispitivanje (naziv, ime i prezime odgovornog lica, adresu, broj telefona, faksa i e-mail);

4) podatke o uzorku: naziv uzorka, naziv proizvođača otpada, lokacija sa koje je uzet uzorak, GPS koordinate, način i metodu uzorkovanja, datum i vreme uzorkovanja i drugi podaci o uzorku, ako je relevantno, ime lica koje je vršilo uzorkovanje;

5) opis stanja i nedvosmislenu identifikaciju uzorka koji je ispitivan;

6) rezultate ispitivanja (parametre koji se ispituju, nađene vrednosti koncentracija, nađene vrednosti fizičkih, bioloških i mikrobioloških ispitivanja, referentne vrednosti određene važećim propisima i referentne vrednosti koje nisu sadržane u propisima već u posebno naznačenim dokumentima, jedinice u kojima se rezultati izdaju, oznaku metoda);

7) potpis lica koje je vršilo ispitivanje i koje overava izveštaj o ispitivanju;

8) datum izdavanja izveštaja;

9) prostor za upisivanje eventualnih napomena (ako nisu sprovedena sva zahtevana ispitivanja ili se na drugi način odstupilo od zahteva za ispitivanje, ako je deo ispitivanja obavilo drugo ovlašćeno lice, navode se svi podaci o drugom ovlašćenom licu i njegovom ispitivanju koje je sastavni deo izveštaja);

10) originalni izveštaj laboratorije koja je izvršila deo ispitivanja;

11) fotografski snimak ili video zapis terena na kome je izvršeno uzorkovanje.

Izveštaj o ispitivanju otpada iz stava 1. ovog člana sadrži i klasifikaciju otpada sa sledećim podacima, i to:

1) broj i datum izveštaja o ispitivanju otpada;

2) naziv otpada;

3) identifikacioni broj uzorka otpada;

4) opis postupka nastanka otpada;

5) količina otpada od koje je izvršeno uzorkovanje;

6) fizičko svojstvo otpada: prah, čvrsta materija, viskozna materija, pasta, mulj, tečna materija, gasovita materija, ostalo;

7) kategorija otpada prema Listi kategorija otpada (Q lista);

8) indeksni broj otpada prema Katalogu otpada;

9) karakter otpada (opasan/neopasan/inertan);

10) Y oznaku prema Listi kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj prirodi ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista), ukoliko je otpad opasan;

11) C oznaku prema Listi komponenti otpada koji ga čine opasnim (C lista), ukoliko je otpad opasan;

12) H oznaku prema Listi karakteristika otpada koje ga čine opasnim (H lista), ukoliko je otpad opasan;

13) napomene.

Izgled izveštaja o ispitivanju otpada dat je na Obrascu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Za prekogranično kretanje otpada izveštaj o ispitivanju otpada sadrži podatke iz Obrasca 1. ovog pravilnika i podatke o klasifikaciji otpada za uvoz, izvoz i tranzit otpada, i to:

1) broj i datum izveštaja o ispitivanju otpada;

2) naziv otpada;

3) identifikacioni broj uzorka otpada;

4) opis postupka nastanka otpada;

5) količina otpada od koje je izvršeno uzorkovanje;

6) ukupna količina otpada predviđena za uvoz, izvoz ili tranzit;

7) predviđen period za uvoz, izvoz ili tranzit;

8) fizičko svojstvo otpada: prah, čvrsta materija, viskozna materija, pasta, mulj, tečna materija, gasovita materija, ostalo;

9) karakter otpada (opasan/neopasan/inertan);

10) oznaka otpada prema Bazelskoj konvenciji (Aneks VIII - lista A i Aneks IX - lista B);

11) kategorija otpada prema Bazelskoj konvenciji (Aneks I - Y oznaka);

12) opasna karakteristika otpada prema Bazelskoj konvenciji (Aneks III - H oznaka);

13) identifikacioni broj UN;

14) UN klasa (ADR/RID propisi: ADR - propisi za transport opasnih materija u drumskom saobraćaju ili RID propisi za transport opasnih materija u železničkom saobraćaju);

15) oznaka otpada iz Kataloga otpada;

16) klasifikacija otpada prema OECD listi otpada (zelena, oker);

17) nacionalna oznaka otpada i carinski broj;

18) metode postupanja sa otpadom (prema Bazelskoj konvenciji, Aneks IVa - D i Aneks IVb - R);

19) napomene.

Podaci o klasifikaciji otpada iz stava 1. ovog člana dati su u Obrascu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 12

Način i postupak klasifikacije otpada, odnosno svrstavanja otpada na jednu ili više lista otpada, prema njegovom poreklu, sastavu i daljoj nameni dat je u Prilogu 13. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važe:

1) odredbe člana 2. tač. 1)-9) i član 3. Pravilnika o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina ("Službeni glasnik RS", br. 55/01 i 72/09 - dr. pravilnik);

2) odredbe čl. 2, 3. i 11. Pravilnika o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ("Službeni glasnik RS", broj 12/95).

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopuni
Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada

("Sl. glasnik RS", br. 39/2021)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

 

KATALOG OTPADA

Za određivanje otpada u Katalogu otpada potrebno je:

1) identifikovati izvor nastajanja otpada u grupama 01 do 12, ili 17 do 20 i odrediti šestocifrenu oznaku otpada, izuzimajući oznake koje se završavaju sa 99 u tim grupama;

2) pri identifikaciji specifičnih proizvodnih jedinica koje zahtevaju označavanje svojih aktivnosti u drugim grupama, kao što je proizvodnja automobila, otpad se može označiti prema različitim procesima proizvodnje u kojima nastaje, i to: prema 08 (otpadi od korišćenja boja), ili 11 (neorganski otpadi koji sadrže metale iz procesa tretmana metala i bojenja metala) ili 12 (otpadi iz procesa oblikovanja i površinske obrade metala), u zavisnosti od redosleda postupaka određivanja, odnosno identifikacije;

3) ako se ne može odrediti odgovarajuća oznaka otpada u grupama 01 do 12, ili 17 do 20, razmatraju se grupe 13, 14 i 15 za identifikaciju otpada;

4) ako se ne može primeniti ni jedna oznaka otpada u prethodno navedenim grupama otpad se mora identifikovati u grupi 16;

5) ako se otpad ne identifikuje u grupi 16, koristi se oznaka 99 (otpad koji nije drugačije specificiran) prema grupi koja se odnosi na aktivnost identifikovanu kao izvor nastajanja otpada.

INDEKS

01

Otpadi koji nastaju u istraživanjima, iskopavanjima iz rudnika ili kamenoloma, i fizičkom i hemijskom tretmanu minerala

02

Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova, pripreme i prerade hrane

03

Otpadi od prerade drveta i proizvodnje papira, kartona, pulpe, panela i nameštaja

04

Otpadi iz kožne, krznarske i tekstilne industrije

05

Otpadi od rafinisanja nafte, prečišćavanja prirodnog gasa i pirolitičkog tretmana uglja

06

Otpadi od neorganske hemijske prerade

07

Otpadi od organske hemijske prerade

08

Otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe premaza (boje, lakovi i staklene glazure), lepkovi, zaptivači i štamparske boje

09

Otpadi iz fotografske industrije

10

Otpadi iz termičkih procesa

11

Otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala; hidrometalurgija obojenih metala

12

Otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike

13

Otpadi od ulja i ostataka tečnih goriva (osim jestivih ulja i onih u poglavljima 05, 12 i 19)

14

Otpadni organski rastvarači, sredstva za hlađenje i potisni gasovi (osim 07 i 08)

15

Otpad od ambalaže, apsorbenti, krpe za brisanje, filterski materijali i zaštitne tkanine, ako nije drugačije specificirano

16

Otpadi koji nisu drugačije specificirani u katalogu

17

Građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija)

18

Otpadi od zdravstvene zaštite ljudi i životinja i/ili s tim povezanog istraživanja (isključujući otpad iz kuhinja i restorana koji ne dolazi od neposredne zdravstvene zaštite)

19

Otpadi iz postrojenja za obradu otpada, pogona za tretman otpadnih voda van mesta nastajanja i pripremu vode za ljudsku potrošnju i korišćenje u industriji

20

Komunalni otpadi (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpadi), uključujući odvojeno sakupljene frakcije

 

01

Otpadi koji nastaju u istraživanjima, iskopavanjima iz rudnika ili kamenoloma, i fizičkom i hemijskom tretmanu minerala

01 01

otpadi od iskopavanja minerala

01 01 01

otpadi od iskopavanja minerala za crnu metalurgiju

01 01 02

otpadi od iskopavanja minerala za obojenu metalurgiju

01 03

otpadi od fizičke i hemijske obrade minerala za crnu metalurgiju

01 03 04*

jalovine iz prerade sulfidne rude koje stvaraju kiselinu

01 03 05*

druge jalovine koje sadrže opasne supstance

01 03 06

jalovine drugačije od onih navedenih u 01 03 04 i 01 03 05

01 03 07*

ostali otpadi iz fizičkog i hemijskog tretmana minerala za crnu metalurgiju koji sadrže opasne supstance

01 03 08

prašnjavi i praškasti otpadi drugačiji od onih navedenih u 01 03 07

01 03 09

crveni mulj iz proizvodnje aluminijuma drugačiji od onog navedenog u 01 03 07

01 03 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

01 04

otpadi iz fizičke i hemijske obrade minerala za obojenu metalurgiju

01 04 07*

otpadi iz fizičke i hemijske obrade minerala za obojenu metalurgiju koji sadrže opasne supstance

01 04 08

otpadni šljunak i drobljeni kamen drugačiji od onih navedenih u 01 04 07

01 04 09

otpadni pesak i gline

01 04 10

prašnjavi praškasti otpadi drugačiji od onih navedenih u 01 04 07

01 04 11

otpadi od prerade potaše i kamene soli drugačiji od onih navedenih u 01 04 07

01 04 12

ostaci i drugi otpadi od pranja i čišćenja minerala drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13

otpadi od sečenja i obrade kamena drugačiji od onih navedenih u 01 04 07

01 04 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

01 05

muljevi nastali bušenjem i drugi otpadi od bušenja

01 05 04

muljevi i otpadi od bušenja za izvorišta pitke vode

01 05 05*

muljevi i otpadi od bušenja koji sadrže naftu

01 05 06*

muljevi od bušenja i drugi otpadi od bušenja koji sadrže opasne supstance

01 05 07

muljevi od bušenja i otpadi koji sadrže barit drugačiji od onih navedenih u 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08

muljevi od bušenja i otpadi koji sadrže hloride drugačiji od onih navedenih u 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

 

02

Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova, pripreme i prerade hrane

02 01

Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova

02 01 01

muljevi od pranja i čišćenja

02 01 02

otpad od životinjskog tkiva

02 01 03

otpad od biljnog tkiva

02 01 04

otpadna plastika (isključujući ambalažu)

02 01 06

životinjski feces, urin i đubrivo (uključujući i otpadnu slamu), tečni otpad, sakupljen odvojeno i tretiran van mesta nastajanja

02 01 07

otpadi iz šumarstva

02 01 08*

agrohemijski otpad koji sadrži opasne supstance

02 01 09

agrohemijski otpad drugačiji od onog navedenog u 02 01 08

02 01 10

otpad od metala

02 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

02 02

otpadi od pripreme i obrade mesa, ribe i druge hrane životinjskog porekla

02 02 01

muljevi od pranja i čišćenja

02 02 02

otpad od životinjskog tkiva

02 02 03

materijali nepodobni za potrošnju ili obradu

02 02 04

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja

02 02 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

02 03

otpadi od pripreme i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kafe, čaja i duvana; proizvodnje konzervisane hrane; prerade duvana; proizvodnje kvasca i ekstrakta kvasca; pripreme i fermentacije melase

02 03 01

muljevi od pranja, čišćenja, ljuštenja, centrifugiranja i separacije

02 03 02

otpadi od konzervansa

02 03 03

otpadi od ekstrakcije rastvaračima

02 03 04

materijali nepodobni za potrošnju ili obradu

02 03 05

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja

02 03 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

02 04

otpadi od prerade šećera

02 04 01

zemlja od čišćenja i pranja šećerne repe

02 04 02

kalcijum karbonat van specifikacije

02 04 03

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja

02 04 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

02 05

otpadi od industrije mlečnih proizvoda

02 05 01

materijali nepodobni za potrošnju ili obradu

02 05 02

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja

02 05 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

02 06

otpadi od industrije peciva i konditorske industrije

02 06 01

materijali nepodobni za potrošnju ili obradu

02 06 02

otpadi od konzervansa

02 06 03

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja

02 06 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

02 07

otpadi od proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih napitaka (izuzev kafe, čaja i kakaa)

02 07 01

otpadi od pranja, čišćenja i mehaničkog tretmana sirovog materijala

02 07 02

otpadi od destilacije alkohola

02 07 03

otpadi od hemijskog tretmana

02 07 04

materijali nepodobni za potrošnju ili obradu

02 07 05

muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja

02 07 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

 

03

Otpadi od prerade drveta i proizvodnje papira, kartona, pulpe, panela i nameštaja

03 01

otpadi od prerade drveta i proizvodnje panela i nameštaja

03 01 01

otpadna kora i pluta

03 01 04*

piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance

03 01 05

piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji ne sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04

03 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

03 02

otpadi od zaštite drveta

03 02 01*

nehalogenovana organska zaštitna sredstva za drvo

03 02 02*

organohlorna zaštitna sredstva za drvo

03 02 03*

organometalna zaštitna sredstva za drvo

03 02 04*

neorganska zaštitna sredstva za drvo

03 02 05*

druga zaštitna sredstva koji sadrže opasne supstance

03 02 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

03 03

otpadi od proizvodnje i prerade pulpe, papira i kartona

03 03 01

otpad od kore i drvni otpad

03 03 02

zeleni tečni mulj nastao obnavljanjem kuvane (bele) tečnosti

03 03 05

muljevi od uklanjanja štamparskih boja u procesu reciklaže papira

03 03 07

mehanički izdvojeni nepotrebni sastojci pri proizvodnji pulpe od otpadnog papira i kartona

03 03 08

otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži

03 03 09

krečni otpadni mulj

03 03 10

ostaci vlakana, muljevi od vlakana, punioca i prevlaka iz mehaničke separacije

03 03 11

muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja

03 03 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

 

04

otpadi iz tekstilne, krznarske i kožarske industrije

04 01

otpadi iz industrije kože i krzna

04 01 01

otpadi od uklanjanja drugog tkiva sa kože

04 01 02

krečni otpad

04 01 03*

otpadi od odmašćivanja koji sadrže rastvarače, bez tečne faze

04 01 04

tečnost za štavljenje koja sadrži hrom

04 01 05

tečnost za štavljenje bez hroma

04 01 06

muljevi koji sadrže hrom, posebno muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja

04 01 07

muljevi bez hroma, posebno muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja

04 01 08

otpad od uštavljene kože (otpad od skidanja dlaka, sečenja, prašina od glancanja) koji sadrži hrom

04 01 09

otpadi od krojenja i završne obrade

04 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

04 02

otpadi iz tekstilne industrije

04 02 09

otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer, plastomer)

04 02 10

organska materija iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)

04 02 14*

otpadi iz završne obrade koji sadrže organske rastvarače

04 02 15

otpadi iz završne obrade drugačiji od onih navedenih u 04 02 14

04 02 16*

boje i pigmenti koji sadrže opasne supstance

04 02 17

boje i pigmenti koji ne sadrže opasne supstance drugačiji od onih navedenih u 04 02 16".

04 02 19*

muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

04 02 20

muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 04 02 19

04 02 21

otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana

04 02 22

otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana

04 02 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

 

05

OTPADI OD RAFINISANJA NAFTE, PREČIŠĆAVANJA PRIRODNOG GASA I PIROLITIČKOG TRETMANA UGLJA

05 01

otpadi od rafinacije nafte

05 01 02*

muljevi od desalinacije

05 01 03*

muljevi sa dna rezervoara

05 01 04*

kiselo-bazni muljevi

05 01 05*

mrlje istekle nafte

05 01 06*

zauljeni muljevi od postupaka održavanja pogona i opreme

05 01 07*

kiseli katran

05 01 08*

ostali katran

05 01 09*

muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

05 01 10

muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 05 01 09

05 01 11*

otpadi od prečišćavanja goriva bazama

05 01 12*

ulja koja sadrže kiseline

05 01 13

muljevi od vode iz kotla

05 01 14

otpadi iz rashladnih kolona

05 01 15*

utrošene filterske gline

05 01 16

otpadi koji sadrže sumpor iz desulfurizacije nafte

05 01 17

bitumen

05 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

05 06

otpadi od pirolitičkog tretmana uglja

05 06 01*

kiseli katran

05 06 03*

ostali katran

05 06 04

otpad iz kolona za hlađenje

05 06 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

05 07

otpadi od prečišćavanja prirodnog gasa i transporta

05 07 01*

otpadi koji sadrže živu

05 07 02

otpadi koji sadrže sumpor

05 07 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

 

06

OTPADI OD NEORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA

06 01

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe kiselina

06 01 01*

sumporna i sumporasta kiselina

06 01 02*

hlorovodonična kiselina

06 01 03*

fluorovodonična kiselina

06 01 04*

fosforna i fosforasta kiselina

06 01 05*

azotna i azotasta kiselina

06 01 06*

ostale kiseline

06 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

06 02

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe baza

06 02 01*

kalcijum hidroksid

06 02 03*

amonijum hidroksid

06 02 04*

natrijum hidroksid i kalijum hidroksid

06 02 05*

ostale baze

06 02 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

06 03

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe soli i rastvora soli i oksida metala

06 03 11*

čvrste soli i rastvori koji sadrže cijanide

06 03 13*

čvrste soli i rastvori koji sadrže teške metale

06 03 14

čvrste soli i rastvori drugačiji od onih navedenih u 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15*

oksidi metala koji sadrže teške metale

06 03 16

oksidi metala drugačiji od onih navedenih u 06 03 15

06 03 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

06 04

otpadi koji sadrže metale koji nisu navedeni u 06 03

06 04 03*

otpadi koji sadrže arsen

06 04 04*

otpadi koji sadrže živu

06 04 05*

otpadi koji sadrže ostale teške metale

06 04 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

06 05

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja

06 05 02*

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

06 05 03

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 06 05 02

06 06

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže sumpor, hemijskih procesa sa sumporom i procesa odsumporavanja

06 06 02*

otpadi koji sadrže opasne sulfide

06 06 03

otpadi koji sadrže sulfide drugačije od onih navedenih u 06 06 02

06 06 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

06 07

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe halogena i hemijskih procesa sa halogenima

06 07 01*

otpadi koji sadrže azbest od elektrolize

06 07 02*

aktivni ugalj od proizvodnje hlora

06 07 03*

mulj barijum sulfata koji sadrži živu

06 07 04*

rastvori i kiseline, na primer kiseline iz kontaktnog procesa

06 07 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

06 08

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe silicijuma i derivata silicijuma

06 08 02*

otpadi od opasnih materija koje sadrže silicijum

06 08 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

06 09

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže fosfor i hemijskih procesa sa primenom fosfora

06 09 02

fosforna šljaka

06 09 03*

otpadi od reakcija sa kalcijumom koji sadrže ili su kontaminirani opasnim supstancama

06 09 04

otpadi od reakcija sa kalcijumom drugačiji od onih navedenih u 06 09 03

06 09 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

06 10

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže azot, hemijskih procesa sa azotom i proizvodnje đubriva

06 10 02*

otpadi koji sadrže opasne supstance

06 10 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

06 11

otpadi od proizvodnje neorganskih pigmenata i neprozirnih materija

06 11 01

otpadi od reakcija sa kalcijumom iz proizvodnje titan-dioksida

06 11 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

06 13

otpadi od neorganskih hemijskih procesa koji nisu drugačije specificirani

06 13 01*

neorganski pesticidi, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi

06 13 02*

potrošeni aktivni ugalj (osim 06 07 02)

06 13 03

ugljena čađ

06 13 04*

otpadi od obrade azbesta

06 13 05*

čađ

06 13 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

 

07

OTPADI OD ORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA

07 01

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe osnovnih organskih hemikalija

07 01 01*

tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti

07 01 03*

organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 01 04*

ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 01 07*

halogenovani talozi i ostaci od reakcija

07 01 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

07 01 09*

halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 01 10*

ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 01 11*

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

07 01 12

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 01 11

07 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

07 02

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe plastike, sintetičke gume i sintetičkih vlakana

07 02 01*

tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti

07 02 03*

organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 02 04*

ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 02 07*

halogenovani talozi i ostaci od reakcija

07 02 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

07 02 09*

halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 02 10*

ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 02 11*

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

07 02 12

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 02 11

07 02 13

otpadna plastika

07 02 14*

otpadi od aditiva koji sadrže opasne supstance

07 02 15

otpadi od aditiva drugačiji od onih navedenih u 07 02 14

07 02 16*

otpadi od opasnih materija koji sadrže silikone

07 02 17

otpadi koji sadrže silikone drugačije od onih navedenih u 07 02 16

07 02 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

07 03

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih boja i pigmenata (osim 06 11)

07 03 01*

tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti

07 03 03*

organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 03 04*

ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 03 07*

halogenovani talozi i ostaci od reakcija

07 03 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

07 03 09*

halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 03 10*

ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 03 11*

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

07 03 12

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 03 11

07 03 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

07 04

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih pesticida (osim 02 01 08 i 02 01 09), sredstava za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida

07 04 01*

tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti

07 04 03*

organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 04 04*

ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 04 07*

halogenovani talozi i ostaci od reakcija

07 04 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

07 04 09*

halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 04 10*

ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 04 11*

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

07 04 12

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 04 11

07 04 13*

čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance

07 04 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

07 05

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe farmaceutskih preparata

07 05 01*

tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti

07 05 03*

organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 05 04*

ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 05 07*

halogenovani talozi i ostaci od reakcija

07 05 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

07 05 09*

halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 05 10*

ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 05 11*

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

07 05 12

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 05 11

07 05 13*

čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance

07 05 14

čvrsti otpadi drugačiji od onih navedenih u 07 05 13

07 05 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

07 06

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe masti, masnoća, sapuna, deterdženata, dezinfekcionih i kozmetičkih sredstava

07 06 01*

tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti

07 06 03*

organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 06 04*

ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 06 07*

halogenovani talozi i ostaci od reakcija

07 06 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

07 06 09*

halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 06 10*

ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 06 11*

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

07 06 12

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 06 11

07 06 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

07 07

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe finih hemikalija i hemijskih proizvoda koji nisu drugačije specificirani

07 07 01*

tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti

07 07 03*

organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 07 04*

ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti

07 07 07*

halogenovani talozi i ostaci od reakcija

07 07 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija

07 07 09*

halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 07 10*

ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti

07 07 11*

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

07 07 12

muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji

od onih navedenih u 07 07 11

07 07 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

 

08

Otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe premaza
(boje, lakovi i staklene glazure), lepkovi, zaptivači i štamparske boje

08 01

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe i uklanjanja boja i lakova

08 01 11*

otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance

08 01 12

otpadna boja i lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 11

08 01 13*

muljevi od boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance

08 01 14

muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 13

08 01 15*

muljevi na bazi vode koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci

08 01 16

muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 15

08 01 17*

otpadi od uklanjanja boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance

08 01 18

otpadi od uklanjanja boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 17

08 01 19*

vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci

08 01 20

vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 19

08 01 21*

otpad od tečnosti za uklanjanje boje ili laka

08 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

08 02

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe ostalih premaza (uključujući keramičke materijale)

08 02 01

otpadni praškasti premazi

08 02 02

muljevi na bazi vode koji sadrže keramičke materijale

08 02 03

vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijale

08 02 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

08 03

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe štamparskog mastila

08 03 07

muljevi na bazi vode koji sadrže mastilo

08 03 08

tečni otpad na bazi vode koji sadrži mastilo

08 03 12*

otpadno mastilo koje sadrži opasne supstance

08 03 13

otpadno mastilo drugačije od onog navedenog u 08 03 12

08 03 14*

muljevi od mastila koje sadrži opasne supstance

08 03 15

muljevi od mastila drugačiji od onih navedenih u 08 03 14

08 03 16*

otpadni rastvori za ecovanje

08 03 17*

otpadni toner za štampanje koje sadrži opasne supstance

08 03 18

otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u 08 03 17

08 03 19*

dispergovana ulja

08 03 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

08 04

otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe lepkova i zaptivača (uključujući i vodootporne proizvode)

08 04 09*

otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance

08 04 10

otpadni lepkovi i zaptivači drugačiji od onih navedenih u 08 04 09

08 04 11*

muljevi od lepkova i zaptivača koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance

08 04 12

muljevi od lepkova i zaptivača drugačiji od onih navedenih u 08 04 11

08 04 13*

muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance

08 04 14

muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače drugačiji od onih navedenih u 08 04 13

08 04 15*

tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance

08 04 16

tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače drugačiji od onih spomenutih u 08 04 15

08 04 17*

ulje od destilacije smola

08 04 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

08 05

otpadi koji nisu drugačije specificirani u 08

08 05 01*

otpadni izocijanati

 

09

OTPADI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

09 01

otpadi iz fotografske industrije

09 01 01*

rastvori razvijača i aktivatora na bazi vode

09 01 02*

rastvori razvijača za offset ploče na bazi vode

09 01 03*

rastvori razvijača na bazi rastvarača

09 01 04*

rastvori sredstava za fiksiranje

09 01 05*

rastvori za izbeljivanje i rastvori sredstava za fiksiranje izbeljenosti

09 01 06*

otpadi koji sadrže srebro od tretmana fotografskog otpada na mestu nastajanja

09 01 07

fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra

09 01 08

fotografski film i papir koji ne sadrži srebro ili jedinjenja srebra

09 01 10

kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija

09 01 11*

kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije navedene u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03

09 01 12

kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih u 09 01 11

09 01 13*

tečni otpad na bazi vode od obnavljanja srebra na mestu nastajanja drugačiji od onog navedenog u 09 01 06

09 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

 

10

OTPADI IZ TERMIČKIH PROCESA

10 01

otpadi iz energana i drugih postrojenja za sagorevanje (osim 19)

10 01 01

pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04)

10 01 02

leteći pepeo od uglja

10 01 03

leteći pepeo treseta i sirovog drveta

10 01 04*

leteći pepeo od sagorevanja nafte i prašina iz kotla

10 01 05

čvrsti otpadi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa

10 01 07

muljevi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa

10 01 09*

sumporna kiselina

10 01 13*

leteći pepeo od emulgovanih ugljovodonika upotrebljenih kao gorivo

10 01 14*

šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja, koja sadrži opasne supstance

10 01 15

šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14

10 01 16*

leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja koji sadrži opasne supstance

10 01 17

leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16

10 01 18*

otpadi iz prečišćavanja gasa koji sadrže opasne supstance

10 01 19

otpadi iz prečišćavanja gasa drugačiji od onih navedenih u 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18

10 01 20*

muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

10 01 21

muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 20

10 01 22*

muljevi na bazi vode od čišćenja kotla koji sadrže opasne supstance

10 01 23

muljevi na bazi vode od čišćenja kotla drugačiji od onih navedenih u 10 01 22

10 01 24

peskovi iz fluidizovanog sloja

10 01 25

otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj

10 01 26

otpadi iz tretmana rashladne vode

10 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 02

otpadi iz industrije gvožđa i čelika

10 02 01

otpadi od prerade šljake

10 02 02

neprerađena šljaka

10 02 07*

čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance

10 02 08

čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 02 07

10 02 10

otpad od mlevenja

10 02 11*

zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode

10 02 12

otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 02 11

10 02 13*

muljevi i filter - kolači (pogače)iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance

10 02 14

muljevi i filter - kolači (pogače)iz procesa tretmana gasa drugačiji od onih spomenutih u 10 02 13

10 02 15

drugi muljevi i filter - kolači (pogače)

10 02 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 03

otpadi iz termičke metalurgije aluminijuma

10 03 02

ostaci anoda

10 03 04*

šljake iz primarne proizvodnje

10 03 05

otpadna glinica

10 03 08*

slane šljake iz sekundarne proizvodnje

10 03 09*

crna zgura iz sekundarne proizvodnje

10 03 15*

plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama

10 03 16

plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 03 15

10 03 17*

otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa

10 03 18

otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 03 17

10 03 19*

prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance

10 03 20

prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 03 19

10 03 21*

ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) koji sadrže opasne supstance

10 03 22

ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) drugačiji od onih navedenih u 10 03 21

10 03 23*

čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance

10 03 24

čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 23

10 03 25*

muljevi i filter - kolači (pogače) od tretmana gasa koji sadrže opasne supstance

10 03 26

muljevi i filter - kolači (pogače)od tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 25

10 03 27*

zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode

10 03 28

otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 03 27

10 03 29*

otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure koji sadrže opasne supstance

10 03 30

otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure drugačiji od onih navedenih u 10 03 29

10 03 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 04

otpadi iz termičke metalurgije olova

10 04 01*

šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 02*

zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 03*

kalcijum arsenat

10 04 04*

prašina dimnog gasa

10 04 05*

ostale čvrste čestice i prašina

10 04 06*

čvrsti otpadi iz tretmana gasa

10 04 07*

muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa

10 04 09*

zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode

10 04 10

otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 04 09

10 04 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 05

otpadi iz termičke metalurgije cinka

10 05 01

šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 05 03*

prašina dimnog gasa

10 05 04

ostale čvrste čestice i prašina

10 05 05*

čvrsti otpad iz tretmana gasa

10 05 06*

muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa

10 05 08*

zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode

10 05 09

otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 05 08

10 05 10*

zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama

10 05 11

zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 05 10

10 05 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 06

otpad iz termičke metalurgije bakra

10 06 01

šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 06 02

zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 06 03*

prašina dimnog gasa

10 06 04

ostale čvrste čestice i prašina

10 06 06*

čvrsti otpadi iz tretmana gasa

10 06 07*

muljevi i filter - kolači (pogače)iz tretmana gasa

10 06 09*

zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode

10 06 10

otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 06 09

10 06 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 07

otpadi iz termičke metalurgije srebra, zlata i platine

10 07 01

šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 07 02

zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 07 03

čvrsti otpadi iz tretmana gasa

10 07 04

ostale čvrste čestice i prašina

10 07 05

muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa

10 07 07*

zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode

10 07 08

otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 07 07

10 07 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 08

otpadi iz termičke metalurgije ostalih obojenih metala

10 08 04

čvrste čestice i prašina

10 08 08*

slana šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 08 09

ostale šljake

10 08 10*

zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama

10 08 11

zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u 10 08 10

10 08 12*

otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa

10 08 13

otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 08 12

10 08 14

strugotine sa anode

10 08 15*

prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance

10 08 16

prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 08 15

10 08 17*

muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance

10 08 18

muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 08 17

10 08 19*

zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode

10 08 20

otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 08 19

10 08 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 09

otpadi od livenja gvozdenih odlivaka

10 09 03

šljaka iz peći

10 09 05*

jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance

10 09 06

jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05

10 09 07*

jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance

10 09 08

jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07

10 09 09*

prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance

10 09 10

prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 09 09

10 09 11*

ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance

10 09 12

ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 09 11

10 09 13*

otpadna veziva koja sadrže opasne supstance

10 09 14

otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 09 13

10 09 15*

otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance

10 09 16

otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 09 15

10 09 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 10

otpadi od livenja odlivaka obojenih metala

10 10 03

šljaka iz peći

10 10 05*

jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance

10 10 06

jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05

10 10 07*

jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance

10 10 08

jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07

10 10 09*

prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance

10 10 10

prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 10 09

10 10 11*

ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance

10 10 12

ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u 10 10 11

10 10 13*

otpadna veziva koja sadrže opasne supstance

10 10 14

otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 10 13

10 10 15*

otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance

10 10 16

otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u 10 10 15

10 10 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 11

otpadi iz proizvodnje stakla i proizvoda od stakla

10 11 03

otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla

10 11 05

čvrste čestice i prašina

10 11 09*

otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana koja sadrži opasne supstance

10 11 10

otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana drugačija od one navedene u 10 11 09

10 11 11*

otpadno staklo u malim komadima i staklena prašina koji sadrže teške metale (na primer od katodnih cevi)

10 11 12

otpadno staklo drugačije od onog navedenog u 10 11 11

10 11 13*

mulj od poliranja i mlevenja stakla koji sadrži opasne supstance

10 11 14

mulj od poliranja i mlevenja stakla drugačiji od onog navedenog u 10 11 13

10 11 15*

čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance

10 11 16

čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 11 15

10 11 17*

muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance

10 11 18

muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 11 17

10 11 19*

čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

10 11 20

čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 10 11 19

10 11 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 12

otpadi iz proizvodnje keramičkih proizvoda, cigli, pločica i proizvoda za građevinarstvo

10 12 01

otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana

10 12 03

čvrste čestice i prašina

10 12 05

muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa

10 12 06

odbačeni kalupi

10 12 08

otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo (posle termičkog tretmana)

10 12 09*

čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance

10 12 10

čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 12 09

10 12 11*

otpadi iz procesa glaziranja koji sadrže teške metale

10 12 12

otpadi iz procesa glaziranja drugačiji od onih navedenih u 10 12 11

10 12 13

mulj iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja

10 12 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 13

otpadi iz proizvodnje cementa, kreča i gipsa i predmeta i proizvoda koji se od njih proizvode

10 13 01

otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana

10 13 04

otpadi od kalcinacije i hidratacije kreča

10 13 06

čvrste čestice i prašina (izuzev 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07

muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa

10 13 09*

otpadi iz proizvodnje azbest cementa koji sadrže azbest

10 13 10

otpadi iz proizvodnje azbest cementa drugačiji od onih navedenih u 10 13 09

10 13 11

otpadi iz kompozitnih materijala na bazi cementa drugačiji od onih navedenih u 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*

čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance

10 13 13

čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 13 12

10 13 14

otpadni beton i mulj od betona

10 13 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

10 14

otpad iz krematorijuma

10 14 01*

otpad iz prečišćavanja gasa koji sadrži živu

 

11

Otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala; hidrometalurgija obojenih metala

11 01

otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala (npr. procesi galvanizacije, oblaganje cinkom, čišćenje kiselinom, radiranje, fosfatiranje, odmašćivanje bazama i anodizacija)

11 01 05*

kiseline za čišćenje

11 01 06*

kiseline koje nisu drugačije specificirane

11 01 07*

baze za čišćenje

11 01 08*

muljevi od fosfatiranja

11 01 09*

muljevi i filter - kolači (pogače) koji sadrže opasne supstance

11 01 10

muljevi i filter - kolači (pogače) drugačiji od onih navedenih u 11 01 09

11 01 11*

tečnosti za ispiranje na bazi vode koje sadrže opasne supstance

11 01 12

tečnosti za ispiranje na bazi vode drugačije od onih navedenih u 11 01 11

11 01 13*

otpadi od odmašćivanja koji sadrže opasne supstance

11 01 14

otpadi od odmašćivanja drugačiji od onih navedenih u 11 01 13

11 01 15*

eluati i muljevi iz membranskih ili jonoizmenjivačkih sistema koji sadrže opasne supstance

11 01 16*

zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole

11 01 98*

ostali otpadi koji sadrže opasne supstance

11 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

11 02

otpadi iz hidrometalurških procesa obojenih metala

11 02 02*

muljevi iz hidrometalurgije cinka (uključujući jarosit i getit)

11 02 03

otpadi iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenoj sredini

11 02 05*

otpadi iz hidrometalurških procesa bakra koji sadrže opasne supstance

11 02 06

otpadi iz hidrometalurških procesa bakra drugačiji od onih navedenih u 11 02 05

11 02 07*

ostali otpadi koji sadrže opasne supstance

11 02 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

11 03

muljevi i čvrsti otpadi iz procesa kaljenja

11 03 01*

otpadi koji sadrže cijanide

11 03 02*

ostali otpadi

11 05

otpadi iz procesa vrele galvanizacije

11 05 01

tvrdi cink

11 05 02

pepeo od cinka

11 05 03*

čvrsti otpadi iz tretmana gasa

11 05 04*

potrošena tečnost

11 05 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

 

12

Otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike

12 01

otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike

12 01 01

struganje i obrada ferometala

12 01 02

prašina i čestice ferometala

12 01 03

struganje i obrada obojenih metala

12 01 04

prašina i čestice obojenih metala

12 01 05

obrada plastike

12 01 06*

mineralna mašinska ulja koja sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)

12 01 07*

mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)

12 01 08*

mašinske emulzije i rastvori koje sadrže halogene

12 01 09*

mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene

12 01 10*

sintetička mašinska ulja

12 01 12*

potrošeni vosak i masti

12 01 13

otpadi od zavarivanja

12 01 14*

mašinski muljevi koji sadrže opasne supstance

12 01 15

mašinski muljevi drugačiji od onih navedenih u 12 01 14

12 01 16*

otpad od peskarenja koji sadrži opasne supstance

12 01 17

otpad od peskarenja drugačiji od onog navedenog u 12 01 16

12 01 18*

metalni muljevi (od mlevenja, brušenja i oštrenja) koji sadrži ulje

12 01 19*

odmah biorazgradivo mašinsko ulje

12 01 20*

potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje koji sadrže opasne supstance

12 01 21

potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih navedenih u 12 01 20

12 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

12 03

otpadi iz procesa odmašćivanja vodom i parom (izuzev 11)

12 03 01*

tečnosti za pranje na bazi vode

12 03 02*

otpadi od odmašćivanja parom

 

13

Otpadi od ulja i ostataka tečnih goriva (osim jestivih ulja i onih u poglavljima 05, 12 i 19)

13 01

otpadna hidraulična ulja

13 01 01*

hidraulična ulja koja sadrže PCB

13 01 04*

hlorovane emulzije

13 01 05*

nehlorovane emulzije

13 01 09*

mineralna hlorovana hidraulična ulja

13 01 10*

mineralna nehlorovana hidraulična ulja

13 01 11*

sintetička hidraulična ulja

13 01 12*

odmah biorazgradiva hidraulična ulja

13 01 13*

ostala hidraulična ulja

13 02

otpadna motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 04*

mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 05*

mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 06*

sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 07*

odmah biorazgradiva motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 02 08*

ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

13 03

otpadna ulja za izolaciju i prenos toplote

13 03 01*

ulja za izolaciju i prenos toplote koja sadrže PCB

13 03 06*

mineralna hlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote.

13 03 07*

mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote

13 03 08*

sintetička ulja za izolaciju i prenos toplote

13 03 09*

odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote

13 03 10*

ostala ulja za izolaciju i prenos toplote

13 04

brodska ulja

13 04 01*

ulja sa dna brodova iz rečne plovidbe

13 04 02*

ulja sa dna brodova iz kanalizacije na pristaništu

13 04 03*

ulja sa dna brodova iz ostale vrste plovidbe

13 05

sadržaj separatora ulje/voda

13 05 01*

čvrste materije iz peskolova i separatora ulje/voda

13 05 02*

muljevi iz separatora ulje/voda

13 05 03*

muljevi od hvatača ulja

13 05 06*

ulja iz separatora ulje/voda

13 05 07*

zauljena voda iz separatora ulje/voda

13 05 08*

mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje/voda

13 07

otpadi od tečnih goriva

13 07 01*

pogonsko gorivo i dizel

13 07 02*

benzin

13 07 03*

ostala goriva (uključujući mešavine)

13 08

otpadna ulja koja nisu drugačije specificirana

13 08 01*

muljevi ili emulzije od desalinacije

13 08 02*

ostale emulzije

13 08 99*

otpadi koji nisu drugačije specificirani

 

14

Otpadni organski rastvarači, sredstva za hlađenje i potisni gasovi (osim 07 i 08)

14 06

otpadni organski rastvarači, sredstva za hlađenje i potisni gasovi na bazi pene/aerosola

14 06 01*

hlorofluorougljovodonici, HCFC, HFC

14 06 02*

ostali halogenovani rastvarači i smeše rastvarača

14 06 03*

ostali rastvarači i smeše rastvarača

14 06 04*

muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže halogenovane rastvarače

14 06 05*

muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže ostale rastvarače

 

15

otpad od ambalaže, apsorbenti, krpe za brisanje, filterski materijali i zaštitne tkanine, ako nije drugačije specificirano

15 01

ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu)

15 01 01

papirna i kartonska ambalaža

15 01 02

plastična ambalaža

15 01 03

drvena ambalaža

15 01 04

metalna ambalaža

15 01 05

kompozitna ambalaža

15 01 06

mešana ambalaža

15 01 07

staklena ambalaža

15 01 09

tekstilna ambalaža

15 01 10*

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama

15 01 11*

metalna ambalaža koja sadrži opasan čvrst porozni matriks (npr. azbest), uključujući i prazne boce pod pritiskom

15 02

apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća

15 02 02*

apsorbenti, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama

15 02 03

apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02

 

16

Otpadi koji nisu drugačije specificirani u katalogu

16 01

otpadna vozila iz različitih vidova transporta (uključujući mehanizaciju) i otpadi nastali demontažom otpadnih vozila i od održavanja vozila (izuzev 13, 14, 16 06 i 16 08)

16 01 03

otpadne gume

16 01 04*

otpadna vozila

16 01 06

otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente

16 01 07*

filteri za ulje

16 01 08*

komponente koje sadrže živu

16 01 09*

komponente koje sadrže PCB

16 01 10*

eksplozivne komponente (npr. vazdušni jastuci)

16 01 11*

kočione obloge koje sadrže azbest

16 01 12

kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11

16 01 13*

kočione tečnosti

16 01 14*

antifriz koji sadrži opasne supstance

16 01 15

antifriz drugačiji od onog navedenog u 16 01 14

16 01 16

rezervoari za tečni gas

16 01 17

ferozni metal

16 01 18

obojeni metal

16 01 19

plastika

16 01 20

staklo

16 01 21*

opasne komponente drugačije od onih navedenih u 16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14)

16 01 22

komponente koje nisu drugačije specificirane

16 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

16 02

otpadi od električne i elektronske opreme

16 02 09*

transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB

16 02 10*

odbačena oprema koja sadrži ili je kontaminirana sa PCB, drugačija od one navedene u 16 02 09

16 02 11*

odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike, HCFC, HFC

16 02 12*

odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest

16 02 13*

odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*

opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme

16 02 16

komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15

16 03

komponente izvan specifikacije i nekorišćeni proizvodi

16 03 03*

neorganski otpadi koji sadrže opasne supstance

16 03 04

neorganski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 03

16 03 05*

organski otpadi koji sadrže opasne supstance

16 03 06

organski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 05

16 04

otpadni eksplozivi

16 04 01*

otpadna municija

16 04 02*

otpadi od vatrometa

16 04 03*

ostali otpadni eksplozivi

16 05

gasovi u bocama pod pritiskom i odbačene hemikalije

16 05 04*

gasovi u bocama pod pritiskom (uključujući halone) koji sadrže opasne supstance

16 05 05

gasovi u bocama pod pritiskom drugačiji od onih navedenih u 16 05 04

16 05 06*

laboratorijske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance, uključujući smeše laboratorijskih hemikalija

16 05 07*

odbačene neorganske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance

16 05 08*

odbačene organske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance

16 05 09

odbačene hemikalije drugačije od onih navedenih u 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08

16 06

baterije i akumulatori

16 06 01*

olovne baterije

16 06 02*

baterije od nikl-kadmijuma

16 06 03*

baterije koje sadrže živu

16 06 04

alkalne baterije (izuzev 16 06 03)

16 06 05

druge baterije i akumulatori

16 06 06*

posebno sakupljen elektrolit iz baterija i akumulatora

16 07

otpadi iz rezervoara za transport i skladištenje i otpad od čišćenja buradi (izuzev 05 i 13)

16 07 08*

otpadi koji sadrže ulje

16 07 09*

otpadi koji sadrže ostale opasne supstance

16 07 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

16 08

istrošeni katalizatori

16 08 01

istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodijum, paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07)

16 08 02*

istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prelazne metale ili opasna jedinjenja prelaznih metala

16 08 03

istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani

16 08 04

istrošeni tečni katalizatori za katalitički kreking (izuzev 16 08 07)

16 08 05*

istrošeni katalizatori koji sadrže fosfornu kiselinu

16 08 06*

istrošene tečnosti upotrebljene kao katalizatori

16 08 07*

istrošeni katalizatori kontaminirani opasnim supstancama

16 09

oksidansi

16 09 01*

permanganati, npr. kalijum permanganat

16 09 02*

hromati, npr. kalijum hromat, kalijum- ili natrijum dihromat

16 09 03*

peroksidi, npr. vodonik peroksid

16 09 04*

oksidanti koji nisu drugačije specificirani

16 10

tečni otpadi na bazi vode namenjeni tretmanu van mesta nastajanja

16 10 01*

tečni otpadi na bazi vode koji sadrže opasne supstance

16 10 02

tečni otpadi na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 01

16 10 03*

koncentrati na bazi vode koji sadrže opasne supstance

16 10 04

koncentrati na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 03

16 11

otpadne obloge i vatrostalni materijali

16 11 01*

obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance

16 11 02

obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 01

16 11 03*

ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance

16 11 04

ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03

16 11 05*

obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa koji sadrže opasne supstance

16 11 06

obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 05

 

17

Građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija)

17 01

beton, cigle, crep i keramika

17 01 01

beton

17 01 02

cigle

17 01 03

crep i keramika

17 01 06*

mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance

17 01 07

mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 06

17 02

drvo, staklo i plastika

17 02 01

drvo

17 02 02

staklo

17 02 03

plastika

17 02 04*

staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim supstancama

17 03

bituminozne mešavine, katran i katranski proizvodi

17 03 01*

bituminozne mešavine koje sadrže katran od uglja

17 03 02

bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u 17 03 01

17 03 03*

katran od uglja i katranski proizvodi

17 04

metali (uključujući i njihove legure)

17 04 01

bakar, bronza, mesing

17 04 02

aluminijum

17 04 03

olovo

17 04 04

cink

17 04 05

gvožđe i čelik

17 04 06

kalaj

17 04 07

mešani metali

17 04 09*

otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama

17 04 10*

kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance

17 04 11

kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10

17 05

zemlja (uključujući zemlju iskopanu sa kontaminiranih lokacija), kamen i iskop

17 05 03*

zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance

17 05 04

zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03

17 05 05*

iskop koji sadrži opasne supstance

17 05 06

iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05

17 05 07*

otpad koji spada sa gusenica koji sadrži opasne supstance

17 05 08

otpad koji spada sa gusenica drugačiji od onog navedenog u 17 05 07

17 06

izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest

17 06 01*

izolacioni materijali koji sadrže azbest

17 06 03*

ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne supstance

17 06 04

izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*

građevinski materijali koji sadrže azbest

17 08

građevinski materijal na bazi gipsa

17 08 01*

građevinski materijal na bazi gipsa kontaminirani opasnim supstancama

17 08 02

građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od onih navedenih u 17 08 01

17 09

ostali otpadi od građenja i rušenja

17 09 01*

otpadi od građenja i rušenja koji sadrže živu

17 09 02*

otpadi od građenja i rušenja koji sadrže PCB (npr. zaptivači koji sadrže PCB, podovi na bazi smola koji sadrže PCB, glazure koje sadrže PCB i kondenzatori koji sadrže PCB)

17 09 03*

ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući mešane otpade) koji sadrže opasne supstance

17 09 04

mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03

 

18

Otpadi od zdravstvene zaštite ljudi i Životinja i/ili s tim povezanog istraživanja (izuzev otpada iz kuhinja i restorana koji ne dolazi od neposredne zdravstvene zaštite)

18 01

otpadi iz porodilišta, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti ljudi

18 01 01

oštri instrumenti (izuzev 18 01 03)

18 01 02

delovi tela i organi uključujući i kese sa krvlju i krvne produkte (izuzev 18 01 03)

18 01 03*

otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije

18 01 04

otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije (npr. zavoji, gipsevi, posteljina, odeća za jednokratnu upotrebu i pelene)

18 01 06*

hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance

18 01 07

hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 01 06

18 01 08*

citotoksični i citostatični lekovi

18 01 09

lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 01 08

18 01 10*

otpadni amalgam iz stomatologije

18 02

otpadi od istraživanja, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti životinja

18 02 01

oštri instrumenti (izuzev 18 02 02)

18 02 02*

otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije

18 02 03

otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije

18 02 05*

hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance

18 02 06

hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 02 05

18 02 07*

citotoksični i citostatični lekovi

18 02 08

lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 02 07

 

19

Otpadi iz postrojenja za obradu otpada, pogona za tretman otpadnih voda van mesta nastajanja i pripremu vode za ljudsku potrošnju i korišćenje u industriji

19 01

otpadi od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 02

materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz šljake

19 01 05*

filter - kolač (pogače) iz tretmana gasa

19 01 06*

tečni otpadi na bazi vode od tretmana gasa i drugi tečni otpadi na bazi vode

19 01 07*

čvrsti otpadi od tretmana gasa

19 01 10*

istrošeni aktivni ugalj od tretmana gasa

19 01 11*

šljaka koja sadrži opasne supstance

19 01 12

šljaka drugačija od one navedene u 19 01 11

19 01 13*

leteći pepeo koji sadrži opasne supstance

19 01 14

leteći pepeo drugačiji od onog navedenog u 19 01 13

19 01 15*

prašina iz kotla koja sadrži opasne supstance

19 01 16

prašina iz kotla drugačija od one navedene u 19 01 15

19 01 17*

otpadi od pirolize koji sadrže opasne supstance

19 01 18

otpadi od pirolize drugačiji od onih navedenih u 19 01 17

19 01 19

pesak iz fluidizovanog sloja

19 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

19 02

otpadi od fizičko/hemijskih tretmana otpada (uključujući dehromiranje, decijanizaciju i neutralizaciju)

19 02 03

prethodno izmešani otpadi koji se sastoje samo od neopasnog otpada

19 02 04*

prethodno izmešani otpadi koji se sastoje od najmanje jednog opasnog otpada

19 02 05*

muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance

19 02 06

muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana drugačiji od onih navedenih u 19 02 05

19 02 07*

ulja i koncentrati od separacije

19 02 08*

tečni sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance

19 02 09*

čvrsti sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance

19 02 10

sagorljivi otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 02 08 i 19 02 09

19 02 11*

ostali otpadi koji sadrže opasne supstance

19 02 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

19 03

stabilizovani/solidifikovani otpadi

19 03 04*

otpadi označeni kao opasni, delimično stabilizovani

19 03 05

stabilizovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 04

19 03 06*

otpadi označeni kao opasni, solidifikovani

19 03 07

solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06

19 04

ostakljen (vitrifikovan) otpad i otpadi nastali u procesu vitrifikacije

19 04 01

ostakljen (vitrifikovan) otpad

19 04 02*

leteći pepeo i ostali otpadi od tretmana dimnog gasa

19 04 03*

čvrsta faza koja se nije vitrifikovala

19 04 04

tečni otpadi na bazi vode od kaljenja vitrifikovanog otpada

19 05

otpadi od aerobnog tretmana čvrstih otpada

19 05 01

nekompostirana frakcija komunalnog i sličnih otpada

19 05 02

nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada

19 05 03

kompost van specifikacije

19 05 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

19 06

otpadi od aneaerobnog tretmana otpada

19 06 03

tečnost iz anaerobnog tretmana komunalnog otpada

19 06 04

digestat iz anaerobnog tretmana komunalnog otpada

19 06 05

tečnost iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada

19 06 06

digestat iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada

19 06 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

19 07

procedne vode iz sanitarnih deponija

19 07 02*

procedne vode iz sanitarnih deponija koje sadrže opasne
supstance

19 07 03

procedne vode iz sanitarnih deponija drugačije od onih navedenih u 19 07 02

19 08

otpadi iz pogona za tretman otpadnih voda koji nisu drugačije specificirani

19 08 01

otpad od mehaničkog razdvajanja na rešetkama

19 08 02

otpad sa peščanog filtera

19 08 05

muljevi od tretmana urbanih otpadnih voda

19 08 06*

zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole

19 08 07*

rastvori i muljevi iz regeneracije jonoizmenjivača

19 08 08*

otpad sa membranskog sistema koji sadrži teške metale

19 08 09

smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda koje sadrže samo jestiva ulja i masnoće

19 08 10*

smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda drugačije od onih navedenih u 19 08 09

19 08 11*

muljevi koji sadrže opasne supstance iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode

19 08 12

muljevi iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 11

19 08 13*

muljevi koji sadrže opasne supstance iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode

19 08 14

muljevi iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 13

19 08 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

19 09

otpadi od pripreme vode za ljudsku potrošnju ili korišćenje u industriji

19 09 01

čvrsti otpad iz primarne filtracije mehaničkog razdvajanja na rešetkama

19 09 02

muljevi od bistrenja vode

19 09 03

muljevi od dekarbonizacije vode

19 09 04

istrošeni aktivni ugalj

19 09 05

zasićene ili istrošene jonoizmenjivačke smole

19 09 06

rastvori i muljevi od regeneracije jonoizmenjivača

19 09 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

19 10

otpadi od sitnjenja otpada koji sadrže metal

19 10 01

otpad od gvožđa i čelika

19 10 02

otpad od obojenih metala

19 10 03*

laka frakcija i prašina koje sadrže opasne supstance

19 10 04

laka frakcija i prašina drugačije od onih navedenih u 19 10 03

19 10 05*

ostale frakcije koje sadrže opasne supstance

19 10 06

ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05

19 11

otpadi iz regeneracije ulja

19 11 01*

istrošena filterska glina

19 11 02*

kiseli katrani

19 11 03*

tečni otpadi na bazi vode

19 11 04*

otpadi od čišćenja goriva bazama

19 11 05*

muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance

19 11 06

muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 19 11 05

19 11 07*

otpadi od prečišćavanja dimnih gasova

19 11 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

19 12

otpadi od mehaničkog tretmana otpada (npr. sortiranja, drobljenja, kompaktiranja i paletizovanja) koji nisu drugačije specificirani

19 12 01

papir i karton

19 12 02

metali koji sadrže gvožđe

19 12 03

obojeni metali

19 12 04

plastika i guma

19 12 05

staklo

19 12 06*

drvo koje sadrži opasne supstance

19 12 07

drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06

19 12 08

tekstil

19 12 09

minerali (npr. pesak i kamen)

19 12 10

sagorljivi otpad (gorivo dobijeno iz otpada)

19 12 11*

drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada koji sadrže opasne supstance

19 12 12

drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11

19 13

otpadi od remedijacije zemljišta i podzemnih voda

19 13 01*

čvrsti otpadi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supstance

19 13 02

čvrsti otpadi od remedijacije zemljišta drugačiji od onih navedenih u 19 13 01

19 13 03*

muljevi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supstance

19 13 04

muljevi od remedijacije zemljišta drugačiji od onih navedenih u 19 13 03

19 13 05*

muljevi od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance

19 13 06

muljevi od remedijacije podzemnih voda drugačiji od onih navedenih u 19 13 05

19 13 07*

tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance

19 13 08

tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemnih voda drugačiji od onih navedenih u 19 13 07

 

20

Komunalni otpadi (kućni otpad i slični komercijalni industrijski otpadi), uključujući odvojeno sakupljene frakcije

20 01

odvojeno sakupljene frakcije (izuzev 15 01)

20 01 01

papir i karton

20 01 02

staklo

20 01 08

biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana

20 01 10

odeća

20 01 11

tekstil

20 01 13*

rastvarači

20 01 14*

kiseline

20 01 15*

baze

20 01 17*

foto-hemikalije

20 01 19*

pesticidi

20 01 21*

fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu

20 01 23*

odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike

20 01 25

jestiva ulja i masti

20 01 26*

ulja i masti drugačiji od onih navedenih u 20 01 25

20 01 27*

boja, mastila, lepkovi i smole koji sadrže opasne supstance

20 01 28

boja, mastila, lepkovi i smole drugačiji od onih navedenih u 20 01 27

20 01 29*

deterdženti koji sadrže opasne supstance

20 01 30

deterdženti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29

20 01 31*

citotoksični i citostatični lekovi

20 01 32

lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31

20 01 33*

baterije i akumulatori uključeni u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže ove baterije

20 01 34

baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33

20 01 35*

odbačena elektronska i električna oprema koja sadrži opasne komponente

20 01 36

odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

drvo koje sadrži opasne supstance

20 01 38

drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37

20 01 39

plastika

20 01 40

metali

20 01 41

otpadi od čišćenja dimnjaka

20 01 99

ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane

20 02

otpadi iz vrtova i parkova (uključujući i otpad sa groblja)

20 02 01

biodegradabilni otpad

20 02 02

zemlja i kamen

20 02 03

ostali nebiodegradabilni otpad

20 03

ostali komunalni otpadi

20 03 01

mešani komunalni otpad

20 03 02

otpad sa pijaca

20 03 03

ostaci od čišćenja ulica

20 03 04

muljevi iz septičkih jama

20 03 06

otpad od čišćenja kanalizacije

20 03 07

kabasti otpad

20 03 99

komunalni otpadi koji nisu drugačije specificirani

* Svaki otpad označen zvezdicom smatra se opasnim otpadom.

Prilog 2.

 

KATEGORIJE OTPADA

 

Q1

Ostaci od proizvodnje ili potrošnje koji nisu drugačije specificirani

Q2

Proizvodi bez specifikacija

Q3

Proizvodi čiji je rok upotrebe istekao

Q4

Prosuti materijali, materijali koji su nastali usled gubitka ili nezgode pri postupanju sa njima, uključujući sve materijale, opremu i sl. kontaminirane pri nezgodi

Q5

Kontaminirani ili zaprljani materijali nastali u toku planiranog postupka (npr. ostaci od postupaka čišćenja, materijali za pakovanje, kontejneri)

Q6

Neupotrebljivi delovi (npr. istrošene baterije, katalizatori i dr.)

Q7

Supstance koje više ne zadovoljavaju (npr. kontaminirane kiseline ili rastvarači, istrošene soli za termičku obradu i dr.)

Q8

Ostaci iz industrijskih procesa (npr. šljaka, destilacioni talozi i dr.)

Q9

Ostaci iz procesa za smanjenje zagađenja (npr. mulj iz uređaja za vlažno prečišćavanje gasova, prašina iz vrećastih filtera, potrošeni filteri)

Q10

Ostaci od mašinske grube/fine obrade (npr. strugotine, opiljci i otpaci od glodanja i sl.)

Q11

Ostaci od ekstrakcije i prerade sirovina (npr. otpad iz rudarstva, naftne isplake i dr.)

Q12

Materijali čiji je prvobitni sastav iskvaren (npr. ulje zagađeno polihlorovanim bifenilima - PCB i dr.)

Q13

Svaka materija, materijal ili proizvod čije je korišćenje zabranjeno

Q14

Proizvodi koje njihov vlasnik odbacuje kao neupotrebljive (npr. poljoprivredni otpad, otpad iz domaćinstva, kancelarijski, komercijalni i otpad iz trgovina i sl.)

Q15

Kontaminirani materijali, materije ili proizvodi nastali u procesu remedijacije zemljišta

Q16

Bilo koji drugi materijali, materije ili proizvodi koji nisu obuhvaćeni u gore navedenim kategorijama

 

Prilog 3.

 

Y LISTA
LISTA KATEGORIJA ILI SRODNIH TIPOVA OPASNOG OTPADA PREMA NJIHOVOJ PRIRODI ILI PREMA AKTIVNOSTI KOJOM SE STVARAJU

Tokovi otpada:

Y1

Otpad iz medicinske zaštite nastao u bolnicama, klinikama i zdravstvenim centrima

Y2

Otpad nastao u toku proizvodnje i pripreme farmaceutskih proizvoda

Y3

Otpadni farmaceutski proizvodi, lekovi i sl.)

Y4

Otpadi nastali u toku proizvodnje, formulacije i korišćenja biocida i fitofarmaceutskih proizvoda

Y5

Otpadi nastali u toku proizvodnje, formulacije i korišćenja sredstava za zaštitu drveta

Y6

Otpadi nastali u toku proizvodnje, formulacije i korišćenja organskih rastvarača

Y7

Otpad iz termičke obrade i operacija kaljenja u kojima se koriste cijanidi

Y8

Otpadna mineralna ulja koja se ne mogu koristiti za prvobitnu namenu

Y9

Otpadne smeše ulje/voda, mešavine ugljovodonici/voda, emulzije

Y10

Otpadne materije i predmeti koji sadrže ili su kontaminirani polihlorovanim bifenilima (PCB) i/ili polibromovanim trifenilima (PCT) i/ili polibromovanim bifenilima (PBB)

Y11

Otpadne materije koje sadrže katran nastalih rafinacijom, destilacijom ili bilo kojim drugim pirolitičkim tretmanom

Y12

Otpadi nastali u toku proizvodnje, formulacije i korišćenja mastila, boja, pigmenata, farbi, lakova, firnajsa

Y13

Otpadi nastali u toku proizvodnje, formulacije i korišćenja smola, lateksa, plastifikatora, lepkova/adheziva

Y14

Otpadne hemikalije koje potiču od istraživanja i razvoja ili nastavnih aktivnosti koje nisu identifikovane i/ili su nove i čiji efekti na čoveka i/ili životnu sredinu nisu poznati

Y15

Otpadi koji imaju eksplozivne karakteristike koji nisu predmet druge zakonske regulative

Y16

Otpadi nastali u toku proizvodnje, formulacije i korišćenja fotografskih hemikalija i materijala za razvijanje

Y17

Otpadi nastali pri površinskoj obradi metala i plastike

Y18

Ostaci koji nastaju prilikom uklanjanja industrijskog otpada

Otpadi koji sadrže:

Y19

Metalne karbonile

Y20

Berilijum i njegova jedinjenja

Y21

Jedinjenja šestovalentnog hroma

Y22

Jedinjenja bakra

Y23

Jedinjenja cinka

Y24

Arsen i njegova jedinjenja

Y25

Selen i njegova jedinjenja

Y26

Kadmijum i njegova jedinjenja

Y27

Antimon i njegova jedinjenja

Y28

Telur i njegova jedinjenja

Y29

Živu i njena jedinjenja

Y30

Talijum i njegova jedinjenja

Y31

Olovo i njegova jedinjenja

Y32

Neorganska jedinjenja fluora isključujući kalcijum fluorid

Y33

Neorganske cijanide

Y34

Rastvore kiselina ili kiseline u čvrstom stanju

Y35

Rastvore baza ili baze u čvrstom stanju

Y36

Azbest (prašina i vlakna)

Y37

Organofosforna jedinjenja

Y38

Organske cijanide

Y39

Fenole i jedinjenja fenola uključujući hlorofenole

Y40

Etre

Y41

Halogenovane organske rastvarače

Y42

Organske rastvarače izuzev halogenovanih rastvarača

Y43

Bilo koji kogener polihlorovanih dibenzo-furana

Y44

Bilo koji kongener polihlorovanih dibenzo-p-dioksina

Y45

Druga organo halogenovana jedinjenja nepomenuta u ovoj listi (npr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

Kategorije otpada koje zahtevaju posebno razmatranje:

Y46

Otpad prikupljen iz domaćinstva

Y47

Ostaci koji nastaju posle spaljivanja otpada iz domaćinstva

Y4823

Plastični otpad, uključujući mešavine takvog otpada, izuzimajući sledeće:
- Plastični otpad koji se smatra opasnim otpadom shodno članu 1. (a) stav 14
- Dole navedeni plastični otpad, pod uslovom da je predviđen za reciklažu5 na ekološki prihvatljiv način i da gotovo ne sadrži bilo kakvu vrstu zagađujućih materija ili druge vrste otpada6
Plastični otpad koji se gotovo isključivo 7 sastoji od jednog nehalogenovanog polimera, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće polimere:
- Polietilen (PE)
- Polipropilen (PP)
- Polistiren (PS)
- Akrilonitril butadien stiren (ABS)
- Polirtilen tereftalat (PET)
- Polikarbonati (PC)
- Polieteri
- Plastični otpad koji se gotovo isključivo sastoji od jedne očvrsle smole ili proizvoda kondenzacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće smole:
- Urea-formaldehidne smole
- Fenol-formaldehidne smole
- Melamin-formaldehidne smole
- Epoksidne smole
- Alkidne smole
- Plastični otpad koji se gotovo isključivo sastoji od jednog od navedenih fluorisanih polimera
- Perfluoretilen/propilen (FEP)
- Perfluoroalkoksi alkani:
- Tetrafluoroetilen/perfluoroalkil-vinil-etar (PFA)
- Tetrafluoroetilen/perfluorometil-vinil-etar (MFA)
- Polivinilfluorid (PVF)
- Polivinilidenfluorid (PVDF)
- Smeše plastičnog otpada, koje sadrže polietilen (PE), polipropilen (RR) i/ili polietilen tereftalat (PET), pod uslovom da je predviđeno recikliranje9 svakog od navedenih materijala posebno i na ekološki prihvatljiv način i da gotovo ne sadrže bilo kakvu vrstu zagađujućih materija ili druge vrste otpada.6

 

Prilog 4.

 

C LISTA

Komponente otpada koje ga čine opasnim ako ima karakteristike opisane u Prilogu 5.

Otpadi koji sadrže:

C1

berilijum, jedinjenja berilijuma

C2

jedinjenja vanadijuma

C3

jedinjenja hroma (VI)

C4

jedinjenja kobalta

C5

jedinjenja nikla

C6

jedinjenja bakra

C7

jedinjenja cinka

C8

arsen; jedinjenja arsena

C9

selen; jedinjenja selen

C10

jedinjenja srebra

C11

kadmijum; jedinjenja kadmijuma

C12

jedinjenja kalaja

C13

antimon; jedinjenja antimona

C14

telur; jedinjenja telura

C15

jedinjenja barijuma; isključujući barijum sulfat

C16

živu; jedinjenja žive

C17

talijum; jedinjenja talijuma

C18

olovo; jedinjenja olova

C19

neorganske sulfide

C20

neorganska jedinjenja fluora; isključujući kalcijum fluorid

C21

neorganske cijanide

C22

sledeće alkalne metale ili zemnoalkalne metale: litijum, natrijum, kalijum, kalcijum, magnezijum koji nisu u smeši

C23

rastvori kiselina ili kiseline u čvrstom obliku

C24

rastvori baza ili baze u čvrstom obliku

C25

azbest (prašinu i vlakna)

C26

fosfor; fosforna jedinjenja, isključujući fosfatne minerale

C27

metalni karbonili

C28

perokside

C29

hlorate

C30

perhlorate

C31

azide

C32

PCB i/ili PCT

C33

jedinjenja koja se koriste u farmaciji ili veterini

C34

biocide i fito-farmaceutske supstance (npr. pesticide i sl.)

C35

infektivne supstance

C36

kreozati

C37

izocijanati; tiocijanati

C38

organske cijanide (npr. nitrile i sl.)

C39

fenole; jedinjenja fenola

C40

halogenovane rastvarače

C41

organske rastvarače, isključujući halogenovane rastvarače

C42

organohalogena jedinjenja, isključujući inertne polimerizovane materije i ostale supstance navedene u ovom prilogu

C43

aromatična jedinjenja; policiklična i heterociklična organska jedinjenja

C44

alifatične amine

C45

aromatične amine

C46

etre

C47

supstance koje imaju osobine eksploziva, isključujući one koje su navedene u ovom prilogu

C48

sumporna organska jedinjenja

C49

bilo koji kongener polihlorovanih dibenzo-furana

C50

bilo koji kongener polihlorovanih dibenzo-p-dioksina

C51

ugljovodonike i kiseonik; azotna i/ili sumporna jedinjenja koja nisu uzeta u obzir u ovom prilogu.

 

Prilog 5.

 

H LISTA
KARAKTERISTIKE OTPADA KOJE GA ČINE OPASNIM

 

H1

"Eksplozivan": supstance i preparati koji mogu eksplodirati pod dejstvom plamena ili koji su više osetljivi na udare ili trenje od dinitrobenzena

H2

"Oksidirajući": supstance i preparati koji izazivaju visoko egzotermne reakcije u kontaktu sa drugim supstancama, posebno sa zapaljivim supstancama

H3-A

"Visoko zapaljiv":

 

- 0 tečne supstance i preparati koji imaju tačku paljenja ispod 21°C uključujući veoma zapaljive tečnosti, ili

 

- 1 supstance i preparati koji se mogu zagrevati i konačno zapaliti u kontaktu sa vazduhom na temperaturi okoline bez bilo kakvog izvora energije, ili

 

- 2 čvrste supstance i preparati koji se mogu lako zapaliti posle kratkog kontakta sa izvorom paljenja i koji nastavljaju da gore ili budu istrošeni nakon uklanjanja izvora paljenja, ili

 

- 3 gasovite supstance i preparati koji su zapaljivi na vazduhu pri normalnom pritisku, ili

 

- 4 supstance i preparati koji u kontaktu sa vodom ili vlažnim vazduhom, razvijaju visoko zapaljive gasove u opasnim količinama

H3-B

"Zapaljiv": tečne supstance i preparati koji imaju tačku paljenja jednaku ili veću od 21°C i manju ili jednaku 55°C

H4

"Nadražujući (iritantan)": supstance i preparati koji nisu korozivni i koji kroz neposredan, odložen ili ponovljen kontakt sa kožom ili sluzokožom, mogu prouzrokovati zapaljenje

H5

"Štetan (opasan)": supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu uključiti ograničene rizike po zdravlje

H6

"Otrovan": supstance i preparati (uključujući veoma toksične supstance i preparate) koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu uključiti ozbiljne, akutne ili hronične rizike po zdravlje, i čak smrt

H7

"Karcinogen": supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu izazvati rak ili njegov porast

H8

"Korozivan": supstance i preparati koji mogu uništiti živo tkivo pri kontaktu

H9

"Infektivan": supstance i preparati koje sadrže mikroorganizme ili njihove toksine, koji su poznati ili se sumnja da izazivaju oboljenje kod čoveka ili drugih živih organizama

H10

"Toksičan za reprodukciju (teratogen)": supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu izazvati nenasledne urođene nepravilnosti ili njihov porast

H11

"Mutagen": supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu izazvati nasledne genetske nedostatke ili njihov porast

H12

Otpad koji oslobađa toksične ili veoma toksične gasove u kontaktu sa vodom, vazduhom ili kiselinom

H13*

"Izaziva preosetljivost": supstance i preparati koji, ako se udišu ili ako prodiru kroz kožu, imaju sposobnost izazivanja reakcije preosetljivosti, tako da se daljim izlaganjem proizvode karakteristični negativni efekti

H14

"Ekotoksičan": otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredne ili odložene rizike za jedan ili više sektora životne sredine

H15

Otpad koji ima svojstvo da na bilo koji način, nakon odlaganja, proizvodi druge supstance, npr. izluževine, koje poseduju bilo koju navedenu karakteristiku (H1-H14)

_______________
* u zavisnosti od raspoloživih metoda testiranja

Prilog 6.

 

D LISTA
OPERACIJE ODLAGANJA

 

OZNAKA

OPIS

D1

Deponovanje otpada u zemljište ili na zemljište (npr. deponije i dr.), osim u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šume

D2

Izlaganje otpada procesima na zemljištu ili u zemljištu (npr. biodegradacija tečnog otpada ili muljeva u zemljištu)

D3

Duboko ubrizgavanje (npr. deponovanje vrsta otpada koje se pumpama mogu ubrizgavati u bunare, napuštene rudnike soli ili prirodne depoe)

D4

Površinsko deponovanje (npr. deponovanje tečnih ili muljevitih vrsta otpada u jame, bazene ili lagune itd.)

D5

Odlaganje otpada u posebno projektovane deponije (npr. odlaganje otpada u linearno poređane pokrivene kasete, međusobno izolovane i izolovane od životne sredine)

D6

Ispuštanje otpada u kopnene vode, osim u mora, odnosno okeane

D7

Ispuštanje otpada u mora, odnosno okeane, uključujući utiskivanje u morsko dno

D8

Biološki tretman koji nije naznačen na drugom mestu u ovoj listi, a čiji su konačni proizvodi jedinjenja ili smeše koje se odbacuju u bilo kojoj od operacija od D1 do D12

D9

Fizičko-hemijski tretman koji nije naznačen na drugom mestu u ovoj listi, a čiji su konačni proizvodi jedinjenja ili smeše koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom od D1 do D12 (npr. isparavanje, sušenje, kalcinacija)

D10

Spaljivanje (insineracija) na tlu

D11

Spaljivanje (insineracija) na moru

D12

Trajno skladištenje otpada (na primer smeštanje u rudnike)

D13

Mešanje otpada pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D12

D14

Prepakivanje otpada pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D13

D15

Skladištenje otpada koje prethodi bilo kojoj od operacija od D1 do D14 (izuzimajući privremeno skladištenje, tokom sakupljanja, na mestu gde je proizveden otpad)

1. OPERACIJE PONOVNOG ISKORIŠĆENJA (R LISTA)

OZNAKA

OPIS

R1

Korišćenje otpada prvenstveno kao goriva ili drugog sredstva za proizvodnju energije

R2

Regeneracija/prerada rastvarača

R3

Recikliranje/prerada organskih materija koji se ne koriste kao rastvarači (uključujući kompostiranje i ostale procese biološke transformacije)

R4

Recikliranje/prerada metala i jedinjenja metala

R5

Recikliranje/prerada drugih neorganskih materijala

R6

Regeneracija kiselina ili baza

R7

Obnavljanje komponenata koje se koriste za smanjenje zagađenja

R8

Obnavljanje komponenata katalizatora

R9

Re-rafinacija ili drugi način ponovnog iskorišćenja otpadnog ulja

R10

Izlaganje otpada procesima u zemljištu koji imaju korist za poljoprivredu ili ekološki napredak

R11

Korišćenje otpada dobijenog bilo kojom operacijom od R1 do R10

R12

Promene radi podvrgavanja otpada bilo kojoj od operacija od R1 do R11

R13

Skladištenje otpada namenjenih za bilo koju operaciju od R1 do R12 (isključujući privremeno skladištenje otpada na lokaciji njegovog nastanka).

(*) Ovo uključuje spalionice čvrstog komunalnog otpada, samo ako je njihova energetska efikasnost jednaka ili iznad:

- 0,60 za postrojenja u radu i sa dozvolom za rad do 1. januara 2009. godine,

- 0,65 za postrojenja, sa dozvolom nakon 31. decembra 2008.godine, koristeći sledeću formulu:

Energetska efikasnost = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef))

gde je:

Ep - godišnja energija koja je proizvedena kao toplotna ili električna energija. Sračunata je kao energija u formi električne pomnoženom sa 2,6 i toplotne koja je proizvedena za komercijalnu upotrebu pomnožena sa 1,1 (GJ/ godišnje).

Ef - godišnji energetski unos u sistem iz goriva koja doprinose proizvodnji pare (GJ/godišnje).

Ew - godišnja energija sadržana u prerađenom otpadu, koja se izračunava pomoću neto toplotne vrednosti otpada (GJ/godišnje).

Ei - godišnje uvezena energija, isključujući Ew i Ef (GJ/godišnje).

0,97 - faktor koji se odnosi na energetske gubitke u pepelu na dnu i radijaciji.

Ova formula se upotrebljava u skladu sa referentnim dokumentom o najboljim dostupnim tehnikama za spaljivanje otpada.

Vrednost formule za energetsku efikasnost množi se s klimatskim korekcionim faktorom (CCF) kako je prikazano:

1. CCF za postrojenja u funkciji i sa dozvolom izdatom u skladu s važećim zakonodavstvom Unije pre 1. septembra 2015.

CCF = 1 ako je HDD >= 3350

CCF = 1,25 ako je HDD <= 2150

CCF = - (0,25/1200) × HDD + 1,698 kada je 2150 < HDD < 3350

2. CCF za postrojenja sa dozvolom izdatom nakon 31. avgusta 2015. i za postrojenja iz tačke 1. posle 31. decembra 2029.:

CCF = 1 ako je HDD >= 3350

CCF = 1,12 ako je HDD <= 2150

CCF = - (0,12/1 200) × HDD + 1,335 kada je 2150 < HDD < 3350

(Dobijena vrednost CCF-a zaokružuje na tri decimalna mesta).

Vrednost HDD-a (stepen dana grejanja) se računa kao prosečna vrednost HDD -a za lokaciju postrojenja za spaljivanje, proračunata za period od dvadeset uzastopnih godina pre godine za koju je proračunat CCF. Za proračun vrednosti HDD -a koristi se sledeća metoda koju je utvrdio Eurostat:

HDD je jednak (18°C - Tm) × d ako je Tm niži od ili jednak 15°C (prag grejanja), a nula ako je Tm viši od 15°C, gde je Tm prosečna (Tmin + Tmax/2) spoljašnja temperatura u periodu od d dana. Proračuni se vrše na dnevnoj bazi (d = 1) pa se sabiraju za godinu.

(**) Ovo uključuje gasifikaciju i pirolizu koristeći komponente kao hemikalije.
(***) Ovo uključuje čišćenje zemljišta koje dovodi do njegovog obnavljanja i recikliranja neorganskih građevinskih materijala
(****) Ukoliko nema druge odgovarajuće R oznake, ovo može uključiti pripremne operacije koje prethode operacijama ponovnog iskorišćenja, uključujući i prethodnu preradu kao što su, između ostalog, demontaža, sortiranje, drobljenje, sabijanje, baliranje, sušenje, sečenje, pripremanje, prepakivanje, odvajanje ili mešanje pre prijavljivanja za bilo koju operaciju koja je navedena od R1 do R11.

 

R LISTA
OPERACIJE ISKORIŠĆENJA OTPADA

 

OZNAKA

OPIS OTPADA

R1

Korišćenje otpada prvenstveno kao goriva ili drugog sredstva za proizvodnju energije*

R2

Regeneracija/prerada rastvarača

R3

Recikliranje/prerada organskih materija koji se ne koriste kao rastvarači (uključujući kompostiranje i ostale procese biološke transformacije)**

R4

Recikliranje/prerada metala i jedinjenja metala

R5

Recikliranje/prerada drugih neorganskih materijala***

R6

Regeneracija kiselina ili baza

R7

Obnavljanje komponenata koje se koriste za smanjenje zagađenja

R8

Obnavljanje komponenata katalizatora

R9

Re-rafinacija ili drugi način ponovnog iskorišćenja otpadnog ulja

R10

Izlaganje otpada procesima u zemljištu koji imaju korist za poljoprivredu ili ekološki napredak

R11

Korišćenje otpada dobijenog bilo kojom operacijom od R1 do R10

R12

Promene radi podvrgavanja otpada bilo kojoj od operacija od R1 do R11****

R13

Skladištenje otpada namenjenih za bilo koju operaciju od R1 do R12 (isključujući privremeno skladištenje otpada na lokaciji njegovog nastanka)

 

 

Ovo uključuje spalionice čvrstog komunalnog otpada, samo ako je njihova energetska efikasnost jednaka ili iznad:

- 0,60 za postrojenja u radu i sa dozvolom za rad do 1. januara 2009. godine,

- 0,65 za postrojenja, sa dozvolom nakon 31. decembra 2008. godine,

koristeći sledeću formulu:

Energetska efikasnost = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))

u kojoj je:

Ep - godišnja energija koja je proizvedena kao toplotna ili električna energija. Sračunata je kao energija u formi električne pomnoženom sa 2,6 i toplotne koja je proizvedena za komercijalnu upotrebu pomnožena sa 1,1 (GJ/ godišnje).

Ef - godišnji energetski unos u sistem iz goriva koja doprinose proizvodnji pare (GJ/godišnje).

Ew - godišnja energija sadržana u prerađenom otpadu, koja se izračunava pomoću neto toplotne vrednosti otpada (GJ/godišnje).

Ei - godišnje uvezena energija, isključujući Ew i Ef (GJ/godišnje).

0,97 - faktor koji se odnosi na energetske gubitke u pepelu na dnu i radijaciji.

Ova formula se upotrebljava u skladu sa referentnim dokumentom o najboljim dostupnim tehnikama za spaljivanje otpada.

(**)

Ovo uključuje gasifikaciju i pirolizu koristeći komponente kao hemikalije.

(***)

Ovo uključuje čišćenje zemljišta koje dovodi do njegovog obnavljanja i recikliranja neorganskih građevinskih materijala.

(****)

Ukoliko nema druge odgovarajuće R oznake, ovo može uključiti pripremne operacije koje prethode operacijama ponovnog iskorišćenja, uključujući i prethodnu preradu kao što su, između ostalog, demontaža, sortiranje, drobljenje, sabijanje, baliranje, sušenje, sečenje, pripremanje, prepakivanje, odvajanje ili mešanje pre prijavljivanja za bilo koju operaciju koja je navedena od R1 do R11.

 

Prilog 7.

 

GRANIČNE VREDNOSTI KONCENTRACIJE OPASNIH KOMPONENTI U OTPADU NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJU KARAKTERISTIKE OTPADA
(SVOJSTVA OTPADA KOJA GA KARAKTERIŠU KAO OPASAN OTPAD)

 

H1 "Eksplozivan":

- Otpad klasifikovan kao klasa 1 prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR (European Agreement on the international transport of dangerous goods on road, ADR).

H2 "Oksidirajući":

- Otpad klasifikovan kao klasa 5.1 prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR
- Otpad klasifikovan kao klasa 5.2 prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR

H3 - A "Visoko zapaljiv":

- Tečni otpadi koji imaju temperaturu paljenja nižu od 21°C
- Otpad klasifikovan kao klasa 2 i označeni slovima F, TF, ili TFC prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR
- Otpad klasifikovan kao klasa 4.1 prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR
- Otpad klasifikovan kao klasa 4.2 prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR
- Otpad klasifikovan kao klasa 4.3 prema propisima koji se odnose na međunarodni transport opasnih materija na putu, ADR

H3 - B "Zapaljiv":

- Tečni otpad koji ima temperaturu paljenja nižu od 55°C

H4 "Nadražujući (iritantan)":

- Ako sadrži 10% masenih ili više, jedne ili više nadražujućih supstanci klasifikovanih kao R41 ili
- Ako sadrži 20% masenih ili više, jedne ili više nadražujućih supstanci klasifikovanih kao R36, R37 ili R38 prema posebnom propisu o hemikalijama

H5 "Štetan (opasan)":

Otpad koji sadrži 25% masenih ili više, jedne ili više supstanci klasifikovanih kao štetne prema posebnom propisu o hemikalijama

H6 "Otrovan":

- Otpad koji sadrži 0,1% masenih ili više jedne ili više supstanci klasifikovanih kao veoma toksične prema posebnom propisu o hemikalijama.
- Otpad koji sadrži 3% masenih ili više jedne ili više supstanci klasifikovanih kao toksične prema posebnom propisu o hemikalijama.

H7 "Karcinogen":

- Otpad koji sadrži 0,1% masenih ili više jedne ili više supstanci klasifikovanih kao karcinogene (kategorije 1 ili 2) prema posebnom propisu o hemikalijama.

H8 "Korozivan":

- Otpad koji sadrži 1% masenih ili više jedne ili više supstanci označenih kao korozivne oznakom R35 prema posebnom propisu o hemikalijama.
- Otpad koji sadrži 5% masenih ili više jedne ili više supstanci označenih kao korozivne oznakom R34 prema posebnom propisu o hemikalijama.

H9 "Infektivan":

- Otpad kontaminirani opasnim patogenim mikroorganizmima u skladu sa posebnim propisima iz oblasti zaštite zdravlja ljudi.
- Otpad kontaminirani opasnim patogenim mikroorganizmima u skladu sa posebnim propisima iz oblasti zaštite zdravlja životinja.

H10 "Toksičan za reprodukciju (teratogen)":

- Otpad koji sadrži 0.5% masenih ili više jedne ili više supstanci klasifikovanih kao toksično za reprodukciju (kategorije 1 ili 2) prema posebnom propisu o hemikalijama

H11 "Mutagen":

- Otpad koji sadrži 0.1% masenih ili više jedne ili više supstanci klasifikovanih kao mutagene (kategorije 1 ili 2) prema posebnom propisu o hemikalijama

H12 "Supstance ili otpad koji u kontaktu sa vodom, vazduhom ili u kiselini otpuštaju toksične ili veoma toksične gasove":

- Otpad čiji ukupan sadržaj oslobađajućih sulfida i cijanida pri pH 4 prevazilazi sledeće vrednosti koncentracija:
S2- - lako oslobađajući 10000 mg/kg dm
CN - lako oslobađajući 1000 mg/kg dm
dm - suva masa

H13 "Izaziva preosetljivost":

supstance i preparati koji, ako se udišu ili ako prodiru kroz kožu, imaju sposobnost izazivanja reakcije preosetljivosti, tako da se daljim izlaganjem proizvode karakteristični negativni efekti

H14 "Ekotoksičnost":

- CFHCs, HCFHCs, HFHCs, FHCs, Haloni
- Ekotoksične supstance definisane klasom 9, broj 11 ili 12 prema ADR propisima.
CFHCs: hlorofluorougljovodonici (hlorofluorohydrocarbons); HCFCs: delimično halogenovani hlorofluorougljovodonici (partly halogenated chlorofluorohydrocarbons); HFHCs: delimično halogenovani fluorougljovodonici (partly halogenated fluorohydrocarbons); FHCs: fluorougljovodonici (flourohydrocarbons).

H15
"Otpad koji ima svojstvo da na svaki način nakon odlaganja proizvede drugu supstancu npr. izluževine koja ima neku od navedenih karakteristika (H1-H14)":

- Otpad kod koga ukupne vrednosti koncentracija zagađujućih materija prelaze sledeće vrednosti koncentracija:
1. Sadržaj neorganskih supstanci (ekstrakt u vodenoj sredini):
Živa 20 mg/kg dm ili 3 000 mg/kg dm1
Arsen2,3 5 000 mg/kg dm
Olovo2,3 10 000 mg/kg dm
Kadmijum2,3 5 000 mg/kg dm
1 odnosi se na solidifikovane otpade koji sadrže nerastvorna sulfidna jedinjenja
2 ne odnosi se na vitrifikovani otpad
3 ne odnosi se na legure čelika
2. Sadržaj organskih supstanci:
PAH 100 mg/kg dm
PCB 100 mg/kg dm
PCDD/PCDF 10 000 ng TEF/kg dm4
POX 1 000 mg/kg dm
Ugljovodonici (mineralna ulja) 20 000 mg/kg dm5
BTX 500 mg/kg dm
Fenoli (slobodni) 10 000 mg/kg dm
4 TEF - ekvivalentni toksični faktor prema propisu iz oblasti zaštite vazduha
5 ne odnosi se na bitumen i asfalt
- Otpad kod koga procedna tečnost ima vrednosti koncentracija koje prelaze sledeće vrednosti koncentracija u skladu sa 3.a i tečni otpad koji ima vrednosti koncentracija koje prelaze sledeće vrednosti koncentracija u skladu sa 3.b

Redni broj

Parametar

Koncentracija u procednoj tečnosti mg/kg dm 3.a

Ukupan sadržaj mg/l 3.b

1

pH vrednost

6-13

2-11.5

2

Ostatak isparavanja na 105°C

100000

30000

3

Antimon Sb

50

5

4

Arsen As

50

5

5

Bakar Cu

100

10

6

Barijum Ba

500

50

7

Berilijum Be

5

0.5

8

Bor B

1000

100

9

Vanadijum V

200

20

10

Živa Hg

0.5

0.05

11

Kadmijum Cd

5

0.5

12

Kalaj Sn

1000

100

13

Kobalt Co

100

10

14

Nikl Ni

500

50

15

Olovo Pb

100

10

16

Selen Se i Telur Te ukupno

50

5

17

Srebro Ag

50

5

18

Talijum Th

20

2

19

Hrom ukupni Cr

300

30

20

Hrom (VI) Cr

20

2

21

Cink Zn

1000

100

22

Amonijak (NH4+)

10000

1000

23

Nitriti (NO2-)

1000

100

24

Sulfidi S2-

200

20

25

Fluoridi (F-)

500

50

26

Cijanidi ukupni

200

20

27

Cijanidi lako otpuštajući

20

2

28

AOX (halogena organska jedinjenja koja se mogu adsorbovati) kao Cl

100

10

29

Indeks fenola

1000

100

30

Policiklični aromatični ugljovodonici PAH7

0.5

0.05

31

Ukupni ugljovodonici osim pod6,7

1000

100

32

Ukupni ugljovodonici6,7

50

-

Napomena:
dm - suva masa
PAH je definisan kao suma 6 jedinjenja: flouranthene (C16H10), benzo[k]fluoranthene (C20H12), benzo[a]pyrene (C20H12),
benzo[g,h,I]perylene (C20H12), benzo[b]fluoranthene (C20H12), indeno[1,2,3-c,d]pyrene (C20H12).
6 Za otpade: uljem kontaminirano zemljište; ostalo kontaminirano zemljište; otpadni mulj od bušenja i otpad koji sadrži nerafinisano ulje; otpadno nerafinisano ulje koje sadrži mulj; otpadna zemlja, otpadna iskopana zemlja i otpad od rušenja koji sadrže nerafinisano ulje, primenjuje se vrednost granične koncentracije od 50 mg/kg dm
7 Procedna tečnost treba da se centrifugira, a ne da se filtrira. Procedna tečnost je definisana tehničkim standardom. EN 12457-2:2002

Napomena: Od graničnih vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu se može odstupiti uzimajući u obzir procenu rizika od upravljanja otpadom na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Pored datih parametara mogu se ispitivati i druge parametre koje je moguće naći u otpadu ili procednoj tečnosti, a koji mogu biti zagađujuće materije značajne sa aspekta procene rizika u odnosu na životnu sredinu i na zdravlje ljudi.

 

Prilog 8.

 

LISTA PARAMETARA ZA ODREĐIVANJE FIZIČKO-HEMIJSKIH OSOBINA OPASNOG OTPADA NAMENJENOG ZA FIZIČKO-HEMIJSKI TRETMAN

U opasnom otpadu namenjenom za fizičko-hemijski tretman ispituje se posebno:

Red. br.

U otpadu koji sadrži pretežno organske supstance

U otpadu koji sadrži pretežno neorganske supstance

 

Za otpad koji sadrži pretežno organske supstance

Za otpad koji sadrži pretežno neorganske supstance

1.

Senzorska svojstva (miris, boja, konzistencija, fizička forma)

Senzorska svojstva (miris, boja, konzistencija, fizička forma)

2.

pH vrednost

pH vrednost

3.

Sadržaj ukupnih ugljovodonika (ulja)

Elektroprovodljivost

4.

Sadržaj vode, odnosno vlage

Sadržaj ukupnih ugljovodonika (ulja)

5.

Sadržaj policikličnih aromatičnih ugljovodonika

Sadržaj vode, odnosno vlage

6.

Sadržaj fenola

Sadržaj nitrita

7.

Sadržaj ukupnih halogena

Sadržaj lako oslobodivih cijanida pri pH≥7

8.

Sadržaj polihlorovanih bifenila

Sadržaj hroma (VI)

9.

Sadržaj lako oslobodivih cijanida pri pH≥7

Sadržaj teških metala: Hrom Cr, Kadmijum Cd, Nikl Ni, Živa Hg, Olovo Pb

10.

Sadržaj teških metala: Hrom Cr, Kadmijum Cd, Nikl Ni, Živa Hg, Olovo Pb

 

 

Napomena: Operater koji upravlja postrojenjem za fizičko - hemijski tretman opasnog otpada može zahtevati dodatna ispitivanja otpada, kao što su sadržaj nitrita, saponifikacioni broj, EOX - halogena organska jedinjenja koja se mogu ekstrahovati, kao Cl i drugo.

Napomena: Operater koji upravlja postrojenjem za fizičko - hemijski tretman opasnog otpada može zahtevati dodatna ispitivanja otpada, kao što su sadržaj ukupnih halogena, sadržaj fosfata, i drugo.

Minimalni kriterijumi za odlaganje granulisanog otpada ili monolitnog otpada

1. Odlaganje na deponiju opasnog otpada

Parametar

Granična vrednost koncentracije u granulisanom otpadu

Gubitak žarenjem (LOI)

10%

Ukupni organski ugljenik (TOC)

6%

Kapacitet neutralizacije kiseline (ANC)

Mora se proceniti

 

Granična vrednost koncentracije u procednoj tečnosti u mg/kg dm*
(L/S= 10 l/kg)**

Antimon, Sb

5

Arsen, As

25

Bakar, Cu

100

Barijum, Ba

300

Živa, Hg

2

Kadmijum, Cd

5

Molibden, Mo

30

Nikl, Ni

40

Olovo, Pb

50

Selen, Se

7

Hrom ukupni, Cr

70

Cink, Zn

200

Ostatak isparavanja na 105°C

100000

Rastvorni organski ugljenik (DOC)

1000

Sulfati (SO42-)

50000

Fluoridi (F-)

500

Hloridi (Cl-)

25000

 

Granična vrednost koncentracije u procednoj tečnosti u mg/m2kg dm (monolitni otpad)***

Antimon, Sb

2.5

Arsen, As

20

Bakar, Cu

60

Barijum, Ba

150

Živa, Hg

0.4

Kadmijum, Cd

1

Molibden, Mo

20

Nikl, Ni

15

Olovo, Pb

20

Selen, Se

5

Hrom ukupni, Cr

25

Cink, Zn

100

Rastvorni organski ugljenik (DOC)

Mora se proceniti

Sulfati (SO42-)

20000

Fluoridi (F-)

200

Hloridi (Cl-)

20000

 

Dodatne vrednosti koncentracije u monolitnom otpadu

pH

Mora se proceniti

Kapacitet neutralizacije kiseline (ANC)

Mora se proceniti

Elektroprovodljivost, µS/cm na 20°C/m2

Mora se proceniti

 

*

dm - suva masa

**

Odnosi se na granulisani ili lomljeni monolitni otpad. Testovi izluživanja se vrše prema sledećim standardima:
EN 12457-2:2002 Characterization of waste-Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 2: One stage batch test at a liquids to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 4 mm (without or with size reduction),
EN 12457-4:2002 Characterization of waste-Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 4: One stage batch test at a liqiud to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 10 mm (without or with size reduction).

***

Testovi izluživanja za monolitni otpad se vrše prema standardu NEN 7345 Leaching Characteristics of Soil and Stony Building and Waste Materials - Leaching Tests - Determination of the Leaching of Inorganic Components from Building and Monolithic Waste Materials with the Diffusion Test. Granične vrednosti koncentracije su date u odnosu na test od 64 dana, ali je moguće koristiti kraći test u prva četiri koraka, pri čemu su granične vrednosti koncentracije četvrtina od vrednosti koncentracija za pojedine parametre, datih u tabeli.
Pored parametara datih u tabeli moguće je ispitivati i druge parametre koji se mogu naći u otpadu kao što su zagađujuće materije, a koji su značajni sa aspekta procene rizika uključujući hidrogeološki aspekt.

2. Odlaganje nereaktivnog opasnog otpadaa na deponije neopasnog otpada u kasete koje se ne koriste za odlaganje biodegradabilnog otpada

Parametar

Granična vrednost koncentracije u granularnom otpadu

Ukupni organski ugljenik (TOC)

5%

pH

Minimum 6

Kapacitet neutralizacije kiseline (ANC)

Mora se proceniti

 

Granična vrednost koncentracije u procednoj tečnosti u mg/kg dm*
(L/S= 10 l/kg)**

Antimon, Sb

0.7

Arsen, As

2

Bakar, Cu

50

Barijum, Ba

100

Živa, Hg

0.2

Kadmijum, Cd

1

Molibden, Mo

10

Nikl, Ni

10

Olovo, Pb

10

Selen, Se

0.5

Hrom ukupni, Cr

10

Cink, Zn

50

Ostatak isparavanja na 105°C

60000

Rastvorni organski ugljenik (DOC)

800

Sulfati (SO42-)

20000

Fluoridi (F-)

150

Hloridi (Cl-)

15000

 

Granična vrednost koncentracije u procednoj tečnosti u mg/m2kg dm (monolitni otpad)***

Antimon, Sb

0.3

Arsen, As

1.3

Bakar, Cu

45

Barijum, Ba

45

Živa, Hg

0.1

Kadmijum, Cd

0.2

Molibden, Mo

7

Nikl, Ni

6

Olovo, Pb

6

Selen, Se

0.4

Hrom ukupni, Cr

5

Cink, Zn

30

Rastvorni organski ugljenik (DOC)

Mora se proceniti

Sulfati (SO42-)

10000

Fluoridi (F-)

60

Hloridi (Cl-)

10000

 

Dodatne vrednosti koncentracije u monolitnom otpadu

pH

Mora se proceniti

Kapacitet neutralizacije kiseline (ANC)

Mora se proceniti

Elektroprovodljivost, µS/cm na 20°C/m2

Mora se proceniti

a

nereaktivni opasan otpad je opasan otpad kod koga se ponašanje pri izluživanju ne menja na gore u dužem vremenskom periodu, pri uslovima koji su prisutni na deponiji ili mogućem akcidentu: u samom otpadu, usled uticaja spoljnih faktora (temperatura, vazduh ili slično), uticajem drugih otpada uključujući i proizvode odlaganja otpada: gas sa deponije i procedne vode).

*

dm - suva masa

**

Odnosi se na granulisani ili lomljeni monolitni otpad. Testovi izluživanja se vrše prema sledećim standardima:

 

EN 12457-2:2002 Characterization of waste-Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 2: One stage batch test at a liquids to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 4 mm (without or with size reduction),

 

EN 12457-4:2002 Characterization of waste-Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 4: One stage batch test at a liquids to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 10 mm (without or with size reduction).

***

Testovi izluživanja za monolitni otpad se vrše prema standardu NEN 7345 Leaching Characteristics of Soil and Stony Building and Waste Materials - Leaching Tests - Determination of the Leaching of Inorganic Components from Building and Monolithic Waste Materials with the Diffusion Test. Vrednosti granične vrednosti koncentracije su date u odnosu na test 64 dana, ali je moguće koristiti kraći test u prva četiri koraka, pri čemu su granične vrednosti koncentracije četvrtina od vrednosti koncentracija za pojedine parametre, datih u tabeli.

 

Pored parametara datih u tabeli moguće je ispitivati i druge parametre koji se mogu naći u otpadu kao što su zagađujuće materije, a koji su značajni sa aspekta procene rizika.

 

Prilog 9.

 

LISTA PARAMETARA ZA ISPITIVANJE OTPADA ZA POTREBE TERMIČKOG TRETMANA

1. U otpadu namenjenom termičkom tretmanu insineracijom ili ko-insineracijom ispituje se posebno:

- senzorska svojstva,

- temperatura paljenja,

- kalorijska vrednost (MJ/kg),

- sadržaj vode, odnosno vlage,

- sadržaj pepela,

- sadržaj ukupnih halogena izraženo kao hlor (Cl),

- sadržaj sumpora (S),

- sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB),

- sadržaj teških metala: arsen (As), antimon (Sb), bakar (Cu), berilijum (Be), vanadijum (V), živa (Hg), kadmijum (Cd), kalaj (Sn), kobalt (Co), nikl (Ni), olovo (Pb), talijum (Ta), hrom (Cr) i cink (Zn).

2. Operater koji upravlja postrojenjem za termički tretman otpada može zahtevati dodatna ispitivanja otpada kao što su sadržaj halognih supstanci pojedinačno (Cl, F, Br, I), sadržaj cijanida, viskozitet, gustina, mehanička onečišćenja, sadržaj makro elemenata (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, Mn2O3, K2O) i drugo.

3. Granične vrednosti pojedinih komponenti u otpadu za su - spaljivanje

Parametar

Jedinica

Granična vrednost u otpadu koji je sagorljiv

Granična vrednost u otpadu koji se suspaljuje kao alternativno gorivo

Granična vrednost u otpadu koji se suspaljuje radi energetskog ponovnog iskorišćenja

Granična vrednost u otpadu koji se suspaljuje radi materijalnog iskorišćenja alternativni sirovinski materijal

Otpaci i ostaci od plastike, papira, drveta, tekstila - visoko kalorijska frakcija iz komunalnog otpada

Otpad od korišćenja ulja, rastvarača, lakova

Kalorijska vrednost

MJ/kg

-

>8

>8

>8

-

Ukupni sumpor, S

%

-

3

-

-

1

Ukupni hlor, Cl

%

12

2

2

-

-

Ukupni fluor, F, brom, Br i jod, J

%

-

0.5

0.5

0.5

-

Ukupni halogeni izraženi kao hlor, Cl

%

-

2

2

2

0.5

Arsen, As

mg/kg

152

152

15

20

20

Antimon, Sb

mg/kg

52

52

20 (200)1

100

1

Bakar, Cu

mg/kg

1002

1002

500

500

100

Barijum, Ba

mg/kg

-

2002

-

-

600

Berilijum, Be

mg/kg

52

52

2

2

3

Vanadijum, V

mg/kg

1002

1002

25

10

200

Živa, Hg

mg/kg

0.52

0.52

2

2

0.5

Kadmijum, Cd

mg/kg

22

22

10

10

0.8

Kalaj, Sn

mg/kg

102

102

70

100

50

Kobalt, Co

mg/kg

202

202

100

25

30

Nikl, Ni

mg/kg

1002

1002

200

100

100

Olovo, Pb

mg/kg

2002

2002

500

800

50

Telur, Tl

mg/kg

32

32

10

5

1

Hrom ukupan, Cr

mg/kg

1002

1002

300

300

100

Cink, Zn

mg/kg

4002

4002

-

-

400

PCB

mg/kg

502

30

30

50

-

Viskozitet na 20 ºC - odnosi se na otpadna ulja

cp

-

250

-

-

-

 

_______________
1
PET, poliester
2 na 25 MJ/kg. Vrednosti su date na osnovu niže kalorijske vrednosti otpada. Vrednost 25 MJ/kg se odnosi na kalorijsku vrednost kamenog uglja. Ako je kalorijska vrednost otpada veća ili manja od 25 MJ/kg dopustivost sadržaja teških metala i ostalih zagađujućih materija se menja proporcionalno.

Nezavisno od toga da li su ispoštovane utvrđene granične vrednosti date u ovom prilogu i posebnim propisom kojim se uređuje spaljivanje otpada, dozvoljeno je odstupanje od graničnih vrednosti datih u tabeli, samo ako se ograničenjem količina korišćenog otpada obezbedi da ne dođe do značajnog pogoršanja emisija, što operater dokazuje u skladu sa posebnim propisom.

Prilog 10.

 

LISTA PARAMETARA ZA ISPITIVANJE OTPADA ZA ODLAGANJE

1. Parametri za ispitivanje toksičnih karakteristika otpada namenjenog odlaganju

Parametar

Granična vrednost koncentracije u mg/l

Antimon, Sb

15

Arsen, As

5

Barijum, Ba

100

Bakar, Cu

25

Vanadijum, V

24

Živa, Hg

0.2

Kadmijum, Cd

1

Molibden, Mo

350

Nikl, Ni

20

Olovo, Pb

5

Selen, Se

1

Srebro, Ag

5

Hrom ukupni, Cr

5

Cink, Zn

250

Benzen

0.5

Vinil hlorid

0.2

2,4 - D (hlorovana fenoksi jedinjenja: estri, amini, soli)

10

DDT

0.1

1,4 - Dihlorbenzen

7.5

1,2 - Dihloroetan

0.5

1,1 - Dihloroetilen

0.7

2,4 - Dinitrotoluen

0.13

Endrin

0.02

o-krezol

200

m-krezol

200

p-krezol

200

Krezol ukupni

200

Lindan

0.4

Metil etil keton

200

Metoksihlor

10

Nitrobenzen

2

PCB

5

Pentahlorfenol

100

Piridin

5

Tetrahloretilen

0.7

Trihloretilen

0.5

2,4,5 - Trihlorfenol

400

2,4,6 - Trihlorfenol

2

Toxaphen

0.5

2,4,5 - TP (hlorovane fenoksi kiseline)

1

Ugljentetrahlorid

0.5

Heptahlor i epoksidi

0.008

Heksahlorbenzen

0.13

Heksahlor -1,3- butadien

0.5

Heksahloretan

3

Hlordan

0.03

Hlorbenzen

100

Hloroform

6

Napomena: Test toksičnosti se vrši prema metodi Method 1311 Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), "Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods", US EPA Publication SW-846

2. Parametri za ispitivanje otpada i procednih voda iz deponija inertnog, neopasnog ili opasnog otpada

Parametar

Deponija inertnog otpada

Deponija neopasnog otpada

Deponija opasnog otpada

Parametri koji se odnose na otpad

pH vrednost

 

>6

 

Ukupni organski ugljenik (m/m %)

3

5

6

Gubitak žarenjem (LOI) (%)

 

 

10%

BTEX (mg/kg)

6

 

 

PCBs (7 kongenera) (mg/kg)

1

 

 

Mineralna ulja C10-C40 (mg/kg)

500

 

 

PAHs (policiklični aromatični ugljovodonici)** (mg/kg)

100

 

 

Kapacitet neutralizacije kiseline (ANC)

 

Mora se proceniti

Mora se proceniti

Granične vrednosti koncentracija u procednoj tečnosti prema testovima izluživanja L/S = 10 l/kg***

Antimon, Sb

0.06

0.7

5

Arsen, As

0.5

2

25

Bakar, Cu

2

50

100

Barijum, Ba

20

100

300

Živa, Hg

0.01

0.2

2

Kadmijum, Cd

0.04

1

5

Molibden, Mo

0.5

10

30

Nikl, Ni

0.4

10

40

Olovo, Pb

0.5

10

50

Selen, Se

0.1

0.5

7

Hrom ukupni, Cr

0.5

10

70

Cink, Zn

4

50

200

Indeks fenola

1

 

 

Ostatak isparenja na 105°C (TDS)

4000

60000

100000

Rastvorni organski ugljenik (DOC) pri svom pH ili pH 7.5-8.0

500

800

1000

Sulfati, SO42-

1000

20000

50000

Fluoridi, F-

10

150

500

Hloridi, Cl-

800

15000

25000

_______________

*

odlaganje neopasnog otpada u kaseti sa stabilnim nereaktivnim opasnim otpadom i odlaganje granulisanog opasnog otpada koji je prihvatljiv na deponiji neopasnog otpada

**

PAH - ukupno 17

***

L/S - odnos tečne L prema čvrstoj S fazi. Testovi izluživanja se vrše prema sledećim standardima: EN 12457-2:2002 Characterization of waste-Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 2: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 4 mm (without or with size reduction), EN 12457-4:2002 Characterization of waste-Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 4: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 10 mm (without or with size reduction).

Napomena: Pored parametara datih u tabelama moguće je ispitivati i druge parametre koje je moguće naći u otpadu ili procednoj tečnosti, a koji mogu biti zagađujuće materije značajne sa aspekta procene rizika u odnosu na životnu sredinu i na zdravlje ljudi.

 

Obrazac 1.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU OTPADA

 

Naziv i adresa, broj telefona, faksa i e-mail-a ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada koja je vršila ispitivanja:

 

Ovlašćenje za ispitivanje
otpada br. _____ od __________
izdato od ____________________

 

(Mesto predviđeno za oznaku akreditacije)

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU OTPADA

(Mesto predviđeno za logo Ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada)

Prekogranično kretanje

c  

  Broj:

Tretman

c  

  Datum:

Odlaganje

c  

 

 

Podaci o podnosiocu zahteva

Naziv podnosioca zahteva:

Adresa:

Lice za kontakt:

Tel:

Faks:

e-mail:

A. Opšti podaci:

1.

Naziv otpada:

2.

Proizvođač otpada:

3.

Vlasnik otpada:

3.

Opis postupka nastanka otpada:

4.

Identifikacioni broj uzorka otpada:

5.

Količina otpada od koje je izvršeno uzorkovanje:

6.

Fizičko svojstvo otpada:
           1. prah
           2. čvrsta materija
           3. viskozna materija
           4. pasta
           5. mulj
           6. tečna materija
           7. gasovita materija
           8. ostalo (precizirati)

 

B. Klasifikacija otpada

1

Kategorija otpada prema Listi kategorija otpada (Q lista):

2

Indeksni broj otpada prema Katalogu otpada:

3

Karakter otpada opasan/neopasan/inertan

4

Y oznaka prema Listi kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj prirodi ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista):

5

C oznaka prema Listi komponenti otpada koje ga čine opasnim (C lista):

6

H oznaka prema Listi karakteristika otpada koje ga čine opasnim (H lista):

7

Napomena:

 

C. Podaci o uzorku

Naziv otpada:

Lokacija sa koje je uzet uzorak:

GPS koordinate    N ° ' "

            EO ° ' "

Identifikacioni broj uzorka:

Uzorkovanje izvršio:

Datum i vreme:

Način i metoda uzorkovanja:

Datum i vreme prijema uzorka na ispitivanje:

Ostali podaci o uzorku (ako je relevantno):

Napomene: (upisuju se podaci o nesprovedenim ispitivanjima ili se na drugi način odstupilo od zahteva za ispitivanje. Ako je deo ispitivanja obavio podugovarač navodi se da je sastavni deo ovog Izveštaja izveštaj o ispitivanju Laboratorije koja je vršila podugovorena ispitivanja, navodi se ime podugovarača i broj izveštaja o ispitivanju Laboratorije koja je vršila ispitivanja)

Rezultati fizičko-hemijskih, hemijskih i bioloških ispitivanja otpada

Parametar

Nađena vrednost

Referentna vrednost

Oznaka metode

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:
(Upisati posebno naznačena dokumenta i nazive Pravilnika po kojima je vršeno ispitivanje i ostale napomene značajne za vrstu ispitivanja, ako je relevantno)

Mesto i datum završetka ispitivanja

Izvršio merenja:

Overio merenja:

Potpis: ____________________

____________________

Potpis: ____________________

 

Potpis: ____________________

 

 

 

 

Mesto i datum izrade Izveštaja:

 

 

Izveštaj uradio:

Odgovorno lice:

____________________

____________________

 

Obrazac 2.

KLASIFIKACIJA OTPADA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE

 

Naziv i adresa, broj telefona, faksa i e-mail-a ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada koja je vršila ispitivanja:

 

Ovlašćenje za ispitivanje
otpada br. _____ od __________
izdato od ____________________

 

KLASIFIKACIJA OTPADA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE

1) Mesto predviđeno za logo Ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada

2) NEOPASAN OTPAD

OPASAN OTPAD

 

Uvoz

c
c
 

Izvoz

c
c
 

Tranzit

c
c
 

3)Broj:
  Datum:

 

4) Naziv otpada:

5) Podaci o podnosiocu zahteva:

6) Naziv podnosioca zahteva:

7) Adresa:

8) Lice za kontakt:

9) Tel:

10) Faks:

11) e-mail:

 

A. Opšti podaci:

1.

Izvoznik otpada:

2.

Uvoznik otpada:

3.

Posrednik u tranzitu otpada:

4.

Planirani prevoznik:

5.

Proizvođač otpada:

6.

Opis postupka nastanka otpada:

7.

Odlagač/prerađivač otpada:

8.

Ukupna količina otpada predviđena za uvoz, izvoz, tranzit:

9.

Zemlja izvoza:

 10.

Zemlja/zemlje tranzita:

 11.

Zemlja uvoza:

 12.

Predviđen period za izvoz, tranzit, uvoz:

 13.

Način transporta:

 14.

Pakovanje:

   

B. Podaci o otpadu

1.

Naziv i sastav otpada:

2.

Identifikacioni broj uzorka otpada:

3.

Količina otpada od koje je izvršeno uzorkovanje:

4.

Fizičko svojstvo otpada:

 

1. prah

 

2. čvrsta materija

 

3. viskozna materija

 

4. pasta

 

5. mulj

 

6. tečna materija

 

7. gasovita materija

 

8. ostalo (precizirati)

   

V. Klasifikacija otpada

1.

Klasifikacija otpada prema Aneksu VIII i/ili Aneksu IX Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju - Lista A:

2.

Klasifikacija otpada prema Aneksu VIII i/ili Aneksu IX Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju - Lista V:

3.

OECD klasifikacija otpada:

 

Zelena lista:

 

Oker lista:

4.

Klasifikacija otpada prema Katalogu otpada:

5.

Nacionalna oznaka otpada u zemlji izvoza:

6.

Nacionalna oznaka otpada u zemlji uvoza:

7.

Druge oznake (specificirati):

8.

Kategorija otpada prema Aneksu I Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Y lista):

9.

Opasna karakteristika otpada (H lista):

 10.

Oznaka klase (UN klasa):

 11.

Identifikacioni UN broj:

 12.

UN naziv pošiljke:

 13.

Carinski broj (H.S.):

 14.

Postupak i metoda odlaganja ili ponovnog iskorišćenja otpada:

 

- postupak ili metoda odlaganja D lista:

 

- postupak ili metoda ponovnog iskorišćenja R lista:

 15.

Sastavni deo Izveštaja o ispitivanju za prekogranično kretanje otpada su: Izveštaj o ispitivanju otpada br. _____ od __________ i Izveštaj o ispitivanju nivoa radioaktivnosti br. _____ od __________

 16.

Napomena:

Mesto i datum izrade Izveštaja:

Izveštaj uradio:

 

Odgovorno lice:

____________________

 

___________________

Napomena:

U zaglavlju Izveštaja o ispitivanju otpada za prekogranično kretanje otpada navesti podatke o ovlašćenoj stručnoj organizaciji, datum izdavanja ovlašćenja, broj pod kojim je izdato ovlašćenje stručnoj organizaciji za ispitivanje otpada.

1) Na mestu predviđenom za logo ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada uneti logo stručne organizacije,

2) U rubrici NEOPASAN OTPAD/OPASAN OTPAD - Uvoz, izvoz i tranzit odabrati opciju za koju se Izveštaj izdaje,

3) U rubrici broj se upisuje delovodnog protokola arhive i datum izdavanja Izveštaja.

4) Upisati naziv otpada sa imenom pod kojim se najčešće koristi, komercijalnim imenom.

U 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12 upisati podatke o podnosiocu zahteva.

U delu A. Opšti podaci navesti sledeće podatke:

- pun naziv, adresu, brojeve telefona, faksa, e-mail adresu izvoznika, uvoznika ili posrednika u tranzitu,

- pun naziv, adresu, brojeve telefona, faksa, e-mail adresu prevoznika/ci,

- pun naziv, adresu, brojeve telefona, faksa, e-mail adresu proizvođača otpada,

- dati kratak opis nastanka otpada, opis tehnološkog postupka i slično,

- pun naziv, adresu, brojeve telefona, faksa, e-mail adresu odlagača/prerađivača otpada,

- ukupna količina otpada koja je predviđena za uvoz, izvoz ili tranzit,

- upisati ime zemlje izvoza, tranzita i uvoza,

- predviđen period za izvoz, tranzit, uvoz,

- način transporta: drumski, železnički, rečni i/ili vazdušni,

- način pakovanja otpada za transport.

U delu B. Podaci o otpadu navesti sledeće podatke:

- Identifikacioni broj uzorka otpada iz Izveštaja o ispitivanju otpada u slučaju da je vršeno ispitivanje otpada,

- količinu otpada na kojoj je izvršeno ispitivanje (zatečena količina otpada pri uzorkovanju otpada),

- označiti fizičke karakteristike otpada na temperaturi i pritisku okoline.

U delu V: Klasifikacija otpada navesti sledeće podatke:

U Polju 1. i 2. - oznaka otpada prema Aneksu VIII i/ili Aneksu IX Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju: Ako se otpad ne nalazi ni na jednoj listi Bazelske Konvencije treba upisati "Nije na listi". Dovoljno je dati jednu oznaku otpada ukoliko ona daje potpunu identifikaciju predmetnog otpada, osim za otpade koji su mešani i za koje ne postoji jedinstvena oznaka. U ovom slučaju oznake svake frakcije mešanog otpada treba dati po redosledu važnosti i ako je potrebno priložiti.

U Polju 3. - oznaka otpada iz žute ili zelene liste otpada prema Council Amendment to the Decision of the Council C (2001)107/FINAL on the control of transboundary movements of wastes destined for recovery operations) i prema Amendment to Appendices 3 and 4 of OECD Decision C(2001)107/FINAL on the Control of Transboundary Movements of Wastes Destined for Recovery Operations, C(2005)141, Organisation for Economic Co-operation and Development, 26-Oct-2005 i prema REGULATION (EC) No 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 on shipments of waste,

U Polju 4. - oznaka otpada prema Katalogu otpada. Dovoljno je dati jednu oznaku otpada ukoliko ona daje potpunu identifikaciju predmetnog otpada, osim za otpade koji su mešani i za koje ne postoji jedinstvena oznaka. U ovom slučaju oznake svake frakcije mešanog otpada treba dati po redosledu važnosti i ako je potrebno priložiti.

U Polju 5. i 6. i 7. - nacionalna oznaka otpada prema Uredbi o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine ("Službeni glasnik RS", broj 60/09) i prema Uredbi o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje ("Službeni glasnik RS", broj 60/09) ili nacionalna oznaku otpada zemlje uvoza/izvoza ako se razlikuje i druge oznake - specificiraj rečima. Dovoljno je dati jednu oznaku otpada ukoliko ona daje potpunu identifikaciju predmetnog otpada, osim za otpade koji su mešani i za koje ne postoji jedinstvena oznaka. U ovom slučaju oznake svake frakcije mešanog otpada treba dati po redosledu važnosti i ako je potrebno priložiti.

U Polju 8. - kategorija otpada prema Aneksu I Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Y lista). Dovoljno je dati jednu oznaku otpada ukoliko ona daje potpunu identifikaciju predmetnog otpada, osim za otpade koji su mešani i za koje ne postoji jedinstvena oznaka. U ovom slučaju oznake svake frakcije mešanog otpada treba dati po redosledu važnosti i ako je potrebno priložiti.

U Polju 9. - prema Bazelskoj konvenciji i prema REGULATION (EC) No 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 on shipments of waste upisuje se jedna ili više opasnih karakteristika sa oznakom sa H liste.

U Polju 10, 11. i 12. - oznaka klase (UN klasa) prema Aneksu III Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i prema REGULATION (EC) No 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 on shipments of waste, identifikacioni UN broj za opasan otpad prema propisima za prevoz opasnih materija (ADR propisi za transport opasnih materija u drumskom saobraćaju ili RID propisi za transport opasnih materija u železničkom saobraćaju ili ICAO-TI i IATA-DGR propisi za vazdušni saobraćaj ili propisi vezani za brodski transport) i UN naziv pošiljke.

U Polju 13. - tarifna oznaka prema harmonizovanoj nomenklaturi H.S.

U Polju 14. - oznaka postupka i metode odlaganja ili ponovnog iskorišćenja otpada prema D listi ili R listi datih u Prilogu IV Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju i prema REGULATION (EC) No 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 on shipments of waste.

U Polju 15. - broj/evi i datum/i Izveštaja o ispitivanju otpada, Izveštaja o ispitivanju nivoa radioaktivnosti za izvoz.

U Polju 16. - ostale napomene vezano za klasifikaciju otpada. Dovoljno je dati jednu oznaku otpada ukoliko ona daje potpunu identifikaciju predmetnog otpada, osim za otpade koji su mešani i za koje ne postoji jedinstvena oznaka. U ovom slučaju oznake svake frakcije mešanog otpada treba dati po redosledu važnosti i ako je potrebno priložiti.

Prilog 11.

 

NAČIN I POSTUPAK KLASIFIKACIJE OTPADA

1. Određivanje indeksnih brojeva otpada

Zakon o upravljanju otpadom zahteva da otpad bude opisan na način koji omogućava sigurno rukovanje i upravljanje predmetnim otpadom, kao i da bilo koja promena vlasništva otpada bude propraćena odgovarajućom dokumentacijom koja obavezno uključuje indeksni broj otpada. Pored ovog koda i njemu odgovarajućeg opisa, otpad takođe treba da ima i neophodne karakteristike u cilju identifikacije svih njegovih osobina značajnih za dalje pravilno rukovanje.

Sve ovde zahtevane informacije su neophodne da omoguće svim vlasnicima u lancu upravljanja otpadom, da svoje aktivnosti sprovode bez uticaja na životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Posebno, podaci prikupljeni na ovaj način treba da osiguraju da se otpadom upravlja u skladu s uslovima koji se daju u postupku izdavanja dozvola za određene delatnosti upravljanja otpadom, integrisanim (IPPC) dozvolama, Registru izvora zagađivanja životne sredine i drugoj zakonskoj regulativi.

Otpad se razvrstava prema Katalogu otpada koji je usklađen s Evropskim katalogom otpada (European List of Waste/European Waste Catalog). U okviru Kataloga, otpad je sistematizovan, prvenstveno, prema delatnostima u okviru kojih je generisan, ali i prema tipu otpada, materijalima ili procesima. U Katalogu otpada je sistematizovano više od 800 vrsta otpada, podeljenih u 20 grupa, koje se označavaju dvocifrenim brojevima.

Svaka od navedenih grupa sadrži podgrupe koje su označene sa četiri cifre. Grupe i podgrupe upućuju na odgovarajuću vrstu otpada.

U okviru svake podgrupe dat je šestocifreni kôd (indeksni broj) za svaku vrstu otpada posebno. Vrste otpada u Katalogu otpada označene su isključivo šestocifrenim indeksnim brojevima. U Katalogu otpada određuju se indeksni brojevi za svaki opasan i neopasan otpad.

U cilju preciznog izbora odgovarajućeg indeksnog broja iz Kataloga otpada, prethodno je potrebno utvrditi:

- delatnost u toku koje je otpad generisan;

- način, odnosno proces ili aktivnost u okviru delatnosti, u toku koje je otpad generisan;

- opis otpada;

- sastav otpada;

- sadržaj opasnih materija u otpadu i

- opasnosti koje su povezane s otpadom.

U Katalogu otpada, dvocifreni indeksni brojevi najčešće ukazuju na grupu, odnosno delatnost, a četvorocifreni na podgrupu, tj. proces ili aktivnost u toku koje je generisan otpad. Nazivi grupa i podgrupa u Katalogu otpada vrlo su važni u postupku određivanja ispravnog ključnog broja, jer se identifikacija otpada vrši ISKLJUČIVO na nivou šestocifrenog indeksnog broja.

Primer, Indeksni broj 03 01 01 - "Otpadna kora i pluta" upotrebljava se samo za otpadnu koru i plutu koji potiču iz procesa prerade drveta ili proizvodnje ploča i nameštaja. Ovaj kôd se ne koristi za otpadnu koru koja nastaje u nekim drugim aktivnostima, npr. održavanju šuma i parkova. Ovo važi i u slučajevima kada ne postoji nikakvo konkretno upućivanje na termin "kora" osim u Grupi 03 Kataloga otpada.

Pri određivanju indeksnog broja otpada uvek treba koristiti onaj indeksni broj čiji opis što tačnije prikazuje karakteristike otpada, vodeći računa o grupi i podgrupi, kao i postupku razvrstavanja.

U nekim slučajevima potrebno je zanemariti naziv grupe i podgrupe kako bi bio odabran optimalan indeksni broj na drugom mestu u Katalogu, jer on daje jasniji i tačniji opis otpada. Izborom takvog indeksnog broja osigurava se pravilno upravljanje tom vrstom otpada. Otpad treba opisati na način koji omogućava sigurno upravljanje istim. U slučaju nedoumice, potrebno je utvrditi dodatne podatke, npr. detaljan opis otpada.

Na primer, nekim vrstama komunalnog otpada treba odrediti indeksni broj koji nije u Grupi 20, jer u Katalogu, u drugim grupama postoje bolji i detaljniji opisi tog otpada (videti poglavlje o komunalnom otpadu).

U cilju pravilnog određivanja indeksnog broja za svaku vrstu otpada opisan je postupak sa detaljno razjašnjenim pojedinačnim koracima, čiji je dijagram toka dat na slici 1.

DETALJNO OBJAŠNJENJE POJEDINIH KORAKA

KORAK BR. 1.
U koraku br. 1. potrebno je prvo pronaći odgovarajuću delatnost u grupama od 01 - 12 ili 17 - 20 u zavisnosti od delatnosti iz kojeg je otpad potekao, uključujući i komunalni ili sličan otpad. U okviru utvrđene grupe pronaći odgovarajuću podgrupu, a u okviru nje odgovarajući opis otpada. Koristeći već prikupljene informacije o otpadu, treba odrediti odgovarajući šestocifreni indeksni broj otpada, uz izuzetak korišćenja indeksnih brojeva koji se završavaju brojem 99.
U slučaju složenih industrijskih procesa, kao što je na primer, proizvodnja automobila, aktivnosti mogu biti klasifikovane u više grupa, u zavisnosti od stepena proizvodnje. Na primer, otpad iz proizvodnje automobila može biti naveden i u grupi 12 (otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike), i u grupi 11 (otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala), kao i grupe 08 (otpad iz upotrebe premaza), u zavisnosti od procesa/aktivnosti u toku koje je otpad proizveden.
Važno je napomenuti da se odvojeno sakupljeni ambalažni otpad (uključujući i mešani) uvek klasifikuje u podgrupu 15 01, a ne 20 01 (pa čak iako je ambalažni otpad izdvojen iz komunalnog i pripada grupi 20).
Potrebno je u grupama 01 do 12. pronaći opis delatnosti industrijskog procesa. Ako postoji, pronaći odgovarajuću podgrupu i tačne indeksne brojeve u njoj. Ali, treba znati da, iako je delatnost pravilno opisana, treba pregledati ceo Katalog, jer je moguće da se bolji opisi otpada nalaze na drugom mestu na listi.
Treba znati, ukoliko je delatnost opisana u grupama 01-12, nije moguće naći u njima baš svaku vrstu proizvedenog otpada. Otpad i materijali koji nisu direktno vezani s pojedinim procesom nalaze se na drugom mestu u Katalogu. Isto tako, potrebno je obratiti pažnju i na to, da grupe 06-08 obuhvataju različite vrste otpada vezanih za korišćenje hemikalija i premaza, pored otpada iz njihove proizvodnje i mogu se primeniti na mnogo delatnosti. Isto tako, u grupi 17 navodi se građevinski otpad koji se može primeniti na sve delatnosti.
Grupa 18 obuhvata indeksne brojeve otpada generisanog pri zaštiti zdravlja ljudi i životinja, a grupa 19 otpade koji su nastali kao ostaci iz procesa tretmana otpada i otpadnih voda, kao i pripreme vode namenjene ljudskoj upotrebi i vode za industrijsku upotrebu.
U grupi 20 klasifikovan je komunalni otpad. Neke od indeksnih brojeva je moguće primeniti za neku drugu delatnost, ali samo pod uslovom da se sličan materijal ne pojavljuje konkretno u podgrupama iz grupa 01-12, ili 13-15.
Odrediti indeksni broj. Ako ne postoji odgovarajući, preći na korak br. 2.

 

KORAK BR. 2.
Potražiti odgovarajući opis otpada u grupama 13, 14. i 15.
U grupi 13. navedena su otpadna ulja i otpad od tečnih goriva.
U grupi 14. navedena su rastvarači, rashladni i potisni gasovi. Međutim, kod rastvarača koja proizlaze iz proizvodnje, formulacije, nabavke i korišćenja hemikalija najpre treba pogledati grupu 07.
Grupu 08. treba pogledati kod rastvarača koja se javljaju u bojama i lepkovima.
Grupi 14. se daje prednost kod svakog dugog porekla rastvarača, osim iz komunalnog otpada.
U grupi 15. navedena je ambalaža, filterski materijali, apsorbenti i zaštitne tkanine. Sav ambalažni otpad uvek treba upisati u poglavlje 15, bez obzira na delatnost u kojoj je nastao.
Odrediti indeksni broj. Ako ne postoji odgovarajući, preći na korak br. 3.

 

KORAK BR 3.
Potražite odgovarajući opis otpada u grupi 16.
U ovoj grupi dat je niz različitih vrsta otpada uključujući podgrupe za stara vozila, otpad od električne opreme, baterije, otpad od čišćenja rezervoara, eksplozive, katalizatore, oksidativne materije, laboratorijske hemikalije i gasove, vatrostalni otpad i nekorišćene i na drugom mestu nenavedene hemikalije.
Odrediti indeksni broj. Ako ne postoji odgovarajući, preći na korak br. 4.

 

KORAK BR. 4.
Odredite odgovarajuću grupu (od 01 do 12 ili 17 do 20) prema koraku 1. Potražite zatim indeksni broj sa poslednjim ciframa 99 u odgovarajućoj podgrupi.
Odrediti indeksni broj.

1.1. Primena indeksnog broja XX XX 99

Indeksni brojevi koji se završavaju cifrom "99" u celom katalogu su opisani kao "otpad koji nisu drugačije specificirani". Ovi indeksni brojevi se koriste u slučajevima kada nije moguće odrediti indeksni broj primenom koraka od 1 do 3. Kodovi "99" obuhvataju previše širok raspon vrsta otpada da bi se mogli koristiti za nedvosmisleno opisivanje otpada i zato se njihova primena uslovljava obaveznim pratećim detaljnim opisom otpada i njegovih karakteristika koje upućuju na specifičnosti koje se moraju primeniti za pravilno upravljanje.

Pri postupcima izdavanja dozvola za upravljanje otpadom korišćenje ovih indeksnih brojeva nije moguće bez detaljnijeg opisa, kako bi se sprečilo svako potencijalno zagađenje životne sredine ili uticaja na zdravlje ljudi koji mogu da se jave zbog neadekvatnog upravljanja neprecizno navedenim vrstama otpada.

1.2. Indeksni brojevi komunalnog otpada

Prema definiciji iz Zakona o upravljanju otpadom, komunalni otpad jeste otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva. Upravljanje ovom vrstom otpada je regulisano članom 43. istog Zakona.

Osnovni princip određivanja indeksnog broja otpada da uvek treba koristiti onaj kôd, čiji detaljni opis, zajedno sa utvrđenom grupom i podgrupom, kao i prema postupku njegovog određivanja iz poglavlja 2, što tačnije odražava svojstva otpada, važi i za komunalni otpad.

U Katalogu otpada komunalni otpad je prikazan u grupi "20": Komunalni otpadi (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpadi), uključujući odvojeno sakupljene frakcije". Ovu grupu čine indeksni brojevi koji označavaju različite vrste komunalnog otpada, od kojih neki od njih upućuju na postupke reciklaže, a neki na postupke zbrinjavanja. Međutim, neke vrste otpada, iako zaista po definiciji mogu biti komunalni otpad, treba označiti indeksnim brojem koji se ne nalazi u grupi 20, jer je na drugom mestu u Katalogu moguće naći indeksni broj koji bolje odražava karakteristike tog otpada.

Pored toga, ambalažni otpad odvojeno prikupljeni iz komunalnog otpada (uključujući smeše otpada od različitih ambalažnih materijala), uvek se moraju klasifikovati u podgrupu 15 01. Za staklene flaše odvojene iz komunalnog otpada ispravan indeksni broj je "15 01 07 - Staklena ambalaža", a ne "20 01 02 - Staklo" - zbog toga što u opisu iz 15 01 stoji opis "ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu)", dok je za 20 01 opis opštiji i glasi "odvojeno sakupljene frakcije (osim 15 01)".

Katalog otpada sadrži samo jedan indeksni broj za obični mešani komunalni otpad: "20 03 01 - mešani komunalni otpad" koji se može koristiti za otpad iz domaćinstava, ali i za otpad iz prodavnica, uslužnih delatnosti, zanatstva i sličan otpad iz proizvodnih pogona i institucija, ukoliko je po svojstvima i sastavu sličan onome iz domaćinstava.

Korišćenje ovog indeksnog broja je prihvatljivo pri određenim uslovima, tj. kada se u dokumentima pored ovog koda dodaje dodatni, propratni opis, koji treba da što detaljnije opiše moguće komponente mešovitog otpada. Na primer: "20 03 01 - mešani komunalni otpad" koji se generiše u industriji treba da ima propratni pisani opis koji bi može da glasi:

"Opšti neopasan otpad iz industrije koji se sastoji isključivo od prehrambenog otpada iz restorana (papira, metala, kartona i plastičnih pakovanja) i ostataka od čišćenja podova."

Ovaj opis je vrlo značajan u propratnim dokumentima i odgovornost je proizvođača ovog otpada. Ovaj opis treba da osigura pravilno postupanje navedenim otpadom. Proizvođači otpada treba periodično da izvrše reviziju tokova njihovog otpada u skladu s opštim uputstvima dobre prakse upravljanja otpadom.

1.2.1. Opasni otpad u komunalnom otpadu

Zakonom je zabranjeno mešanje opasnih i neopasnih vrsta otpada, opasnih vrsta otpada međusobno, kao i mešanje sa drugim materijalima. Mešanje je dozvoljeno samo u slučaju da je ono deo procesa prerade, da je odobreno i da se vrši u skladu sa zahtevima iz dozvola za upravljanje otpadom. I pored ovih izuzetaka, mešanje opasnih i neopasnih otpada treba izbegavati svuda gde je to moguće. Ova zabrana mešanja važi, kako za proizvođače otpada, tako i za sve one koji su uključeni u transport, tretman i odlaganje otpada.

Mešani komunalni otpad se ne smatra opasnim (u Katalogu "20 03 01 - mešani komunalni otpad" nije označen zvezdicom), ali se u njemu mogu naći i manje količine opasnog otpada. U takvim slučajevima prihvatljivo je da te male količine opasnog otpada neće usloviti promenu klasifikacije mešanog komunalnog otpada. Ako je mala količina opasnog otpada iz domaćinstava pomešana s drugim mešanim neopasnim otpadom, otpadu se može dodeliti indeksni broj 20 03 01.

Međutim, ovaj indeksni broj se ne sme primenjivati ukoliko je opasni otpad namerno pomešan s neopasnim kako bi se sa njime upravljalo dalje kao neopasnim, odnosno, ukoliko je količina dodatog opasnog otpada tolika da opis više nije tačan. Tada se čitav otpad mora smatrati i označiti kao opasan, osim ako se opasne komponente mogu ponovo odvojiti. Tada se za opasne komponente moraju odrediti posebni indeksni brojevi.

Da bi se otpad iz industrijskih i zanatskih pogona mogao smatrati mešanim komunalnim otpadom, on mora po svom sastavu i karakteristikama biti sličan otpadu iz domaćinstava.

Ako mešani komunalni otpad sadrži fluorescentne cevi u količini takvoj da ga to po sastavu ili količini čini drugačijim od otpada iz domaćinstava, indeksni broj 20 03 01 se ne može primeniti. Ako se fluorescentne cevi sakupljaju kao deo aktivnosti održavanja zgrada, odgovarajući indeksni broj iz Kataloga otpada je "20 01 21* - fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu" i označen je zvezdicom kao opasan otpad. Pravna lica su prema Zakonu o upravljanju otpadom, dužna da odvajaju opasne otpade na mestu nastanka i njime upravljaju u skladu sa zakonom.

U nastavku se nalazi lista indeksnih brojeva koji se koriste za pojedine vrste komunalnog otpada, a uz neke od njih su dodata i pojašnjenja odnosno uobičajeni, svakodnevni nazivi. Ove indeksne brojeve treba koristiti kad god je to moguće:

Kategorija

Indeksni broj

Opis

Staklene flaše i tegle od zelenog, braon ili bezbojnog stakla ili mešane

15 01 07

 

Ravno staklo

20 01 02

 

Papir

20 01 01

Novine, kancelarijski papir, ali ne ambalaža

Mešani papir i karton

20 01 01

 

Knjige

20 01 01

 

Papirna i kartonska ambalaža

15 01 01

Kutije od valovitog kartona i druga ambalaža

Aluminijumske, čelične, mešane konzerve

15 01 04

 

Ostali otpadni metal

20 01 40

Ali ne napuštena vozila

Aluminijumska folija

20 01 40

 

Frižideri i zamrzivači

20 01 23*/20 01 36

Indeksni broj zavisi da li u sebi sadrže određene hlorofluorougljovodonike ili ne

Druga bela tehnika

20 01 35*/20 01 36

Indeksni broj zavisi da li u sebi sadrže opasne materije ili ne

Drugi elektronski otpad

20 01 35*/20 01 36

Indeksni broj zavisi da li u sebi sadrže opasne materije ili ne

Plastika

20 01 39

 

Odeća i obuća

20 01 10

 

Ostali tekstil

20 01 11

 

Ulje

20 01 25/20 01 26*

Indeksni broj zavisi da li u sebi sadrže opasne materije ili ne. Za jestiva ulja upotrebiti 20 01 25

Samo zeleni otpad

20 02 01

 

Drugi otpad koji se može kompostirati

20 02 01/20 01 08

 

Drvo

20 01 37*/20 01 38

 

Nameštaj

20 01 38

 

Građevinski šut

17 01 07

Radi jasnoće isključuje se s liste komunalnog otpada (znači ne bi trebalo koristiti broj 20 02 03), jer veće količine ne mogu biti komunalni otpad.

Mešani materijali - otpad iz domaćinstva i slični

20 03 01

 

Fluorescentne cevi

20 01 21*

 

Akumulatori - automobilski

20 01 33*

 

Baterije - ne automobilske

20 01 34

 

Boja

20 01 28/20 01 27*

Prvi indeksni broj koristiti ako je boja na bazi vode, a drugi ako je na bazi organskih rastvarača

Građevinski otpad i otpad od rušenja

17 01 07

Ovaj ključni broj treba koristiti za mešavine cigle i betona i sl.

 

20 03 01

Ovaj indeksni broj, podrazumeva isključivo otpad iz domaćinstava i sličan otpad

 

20 03 99

Ovaj indeksni broj treba izbegavati jer se radi o nespecificiranom otpadu

Ostaci od čišćenja ulica

20 03 03

 

Kabasti otpad

20 03 07

 

Običan mešani otpad iz domaćinstva

20 03 01

 

Odbačena vozila

16 01 04*/16 01 06

Prvi indeksni broj koristiti ako vozila još uvek sadrže opasne zagađujuće materije

Gume

16 01 03

 

Otpad sa pijaca

20 03 02

 

Otpad od čišćenja septičkih jama

20 03 04

Efluent

1.3. Indeksni brojevi otpada iz zdravstvene zaštite
(medicinski i veterinarski otpad)

Upravljanje otpadom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita, odnosno medicinskim i veterinarskim otpadom, regulisano je članom 56. Zakona o upravljanju otpadom.

Indeksni brojevi za otpade koji nastaju u zdravstvenoj zaštiti ljudi i životinja su navedeni u poglavlju 18. Kataloga otpada. Infektivni ili klinički otpad, termin koji se često primenjuje, nije kategorija u Katalogu, ali se može definisati kao otpad koji predstavlja rizik od infekcije ili telesno oštećenje i predstavljen je sa nekoliko indeksnih brojeva. Najveća količina otpada iz zdravstvene zaštite nije infektivni otpad. Ukoliko otpad zahteva specijalizovan tretman ili uklanjanje (uključujući termičku obradu ili spaljivanje) zbog rizika od infekcije, njemu se moraju dodeliti kodovi opasnog otpada, kao "18 01 03* - otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije".

Životinjski leševi koji proizilaze iz veterinarske delatnosti spadaju u otpad iz zdravstvene zaštite. Oni otpadi koji nemaju karakteristike infektivnosti spadaju u neinfektivni medicinski otpad i treba da budu označeni kao "18 02 03 - otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije". Oni otpadi koji jesu infektivni, u skladu sa zakonom, zbog rizika infekcije treba označiti kao "18 02 02* - otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije".

Otpadi od ljudske i životinjske higijene ne odnose se na zdravstvenu zaštitu i ne trebaju da budu označeni indeksnim brojevima iz poglavlja 18, na primer:

- otpad od ženske higijene iz prodavnica i kancelarija, kao i pseći izmet iz kanti za prikupljanje, treba da bude označen kodom "20 01 99 - ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane", ali treba da budu dodatno opisani npr. otpad od ženske higijene koji ne potiče od zdravstvene zaštite i ne podleže zahtevima vezanim za infektivnost; i

- oštri predmeti koji ne proizilaze iz aktivnosti zdravstvene zaštite, na primer tetoviranje, bušenje ušiju ili probadanje tela (body piercing), kao i materije koje se pri tome koriste (koje ne proizilaze iz zdravstvene zaštite) takođe treba označavati sa kodom 20 01 99.

Drugi oštri predmeti, kao što su oni upotrebljeni od strane dijabetičara su otpad zdravstvene zaštite i treba da budu označeni kodovima iz poglavlja 18.

Farmaceutski otpad koji nastaje u zdravstvenoj zaštiti ljudi i životinja se označava sledećim indeksnim brojevima:

- 18 01 08* za otpadne lekove za ljudsku upotrebu, odnosno 18 02 07* za otpadne lekove od lečenja životinja ukoliko oni pripadaju grupama citotoksičnih i citostatičnih lekova i

- 18 01 09, odnosno 18 02 08, za druge vrste lekova iz humane i animalne zdravstvene zaštite.

Ukoliko je farmaceutski otpad prikupljen kao frakcija pri prikupljanju komunalnog otpada i predstavlja lekove koje su korisnici odbacili izvan ustanova zdravstvene zaštite se označavaju sa kodovima "20 01 31* - citotoksični i citostatični lekovi", odnosno "20 01 32 - lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31".

Treba imati na umu da ukoliko je otpad iz zdravstvene zaštite proglašen opasnim otpadom, sa njim se mora postupati na za to predviđeni način, u skladu sa Zakonom.

1.4. Indeksni brojevi pri sakupljanju i transportu otpada

Sakupljanje i transport otpada su regulisani članom 35. Zakona o upravljanju otpadom. Sakupljanje otpada predstavlja aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili mešanja otpada radi transporta, a transport otpada je prevoz otpada van postrojenja koji obuhvata utovar, prevoz (kao i pretovar) i istovar otpada.

Treba napomenuti da je Zakonom o upravljanju otpadom, zabranjeno mešanje opasnog i neopasnog otpada, kao i mešanje opasnih vrsta otpada prilikom sakupljanja i transporta.

Lica koja vrše sakupljanje i/ili transport otpada, preuzimaju otpad od proizvođača ili vlasnika i transportuju ga do postrojenja za upravljanje otpadom, odnosno do centra za sakupljanje, skladištenje, transfer stanice ili postrojenja za tretman ili odlaganje. U cilju lakšeg i efikasnijeg tretmana otpada u postrojenju za tretman otpada ili njegovog pravilnog odlaganja sakupljači i transporteri su dužni da obezbede odvojeni transport pojedinih vrsta otpada. Ukoliko se otpad transportuje jednim vozilom, on može da se obavi na više načina:

1. u zasebnim ambalažama (npr. buradima),

2. u višekomornim vozilima, u odvojenim odeljcima ili

3. u jednokomornim vozilima ukoliko su otpadi sami po sebi odvojene jedinice (npr. akumulatori).

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada mora da klasifikuje otpad pre njegove predaje sakupljaču ili transporteru.

Po pravilu, kretanje otpada prati poseban Dokument o kretanju otpada, odnosno Dokument o kretanju opasnog otpada, osim otpada iz domaćinstva. Svaka od transportovanih vrsta otpada treba da ima svoj poseban indeksni broj iz Kataloga koji je dobio na mestu svog nastanka i koji se unosi zajedno s odgovarajućim detaljnim opisima pojedinih transportovanih vrsta otpada u navedene dokumente.

U slučaju korišćenja jednokomornih vozila za transport iste vrste otpada od različitih vlasnika, Dokument o kretanju otpad treba da bude popunjen za svakog vlasnika otpada posebno. U ovim dokumentima obavezno treba upisati odgovarajući indeksni broj, kao i odgovarajući opis za svaki tovar otpada koji je utovaren na vozilo, u kojima treba zabeležiti bilo kakve razlike u karakteristikama pojedinih tovara otpada.

Ukoliko pri sakupljanju i transportu otpada dolazi i do promene vlasništva otpada na drugo lice ili preduzeće, Dokument o kretanju otpada treba da sadrži odgovarajući indeksni broj i opis otpada. Ako je otpad potpuno pomešan, može se koristiti, jedan kôd se može koristiti, ali opis mora da sadrži sve opise utovarenog otpada. Ako se natovareni otpadi ipak mogu razdvojiti i zasebno prerađivati ili deponovati, kôd mora da postoji za svaku vrstu otpada posebno. U svakom slučaju, opis u Dokumentu o kretanju treba da da detaljne opise svih vrsta otpada koji čine posebne delove višestrukog sakupljanja.

1.5. Indeksni brojevi otpada iz postrojenja za upravljanje otpadom

Postrojenje za upravljanje otpadom je stacionarna tehnička jedinica za skladištenje, tretman ili odlaganje otpada, koja zajedno sa građevinskim delom čini tehnološku celinu.

Skladištenje otpada jeste privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada, kao i aktivnost operatera u postrojenju opremljenom i registrovanom za privremeno čuvanje otpada. Lokacija za skladištenje treba da bude adekvatno tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada, u centrima za sakupljanje, transfer stanicama i drugim lokacijama u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Pri prijemu otpada u skladište, preuzima se indeksni broj otpada zajedno sa opisom za svaku vrstu i kao takav se čuva do novog transporta, prerade ili trajnog odlaganja. Mnoge vrste otpada se dostavljaju u postrojenja za upravljanje otpadom na dalji transfer ili obradu pre njihovog završnog uklanjanja.

Otpadi koji ne podležu bilo kakvom tretmanu ili postupcima koji menjaju osnovna fizička ili hemijska svojstva otpada, osim zbijenosti, moraju da zadrže iste indeksne brojeve i opise kao otpad koji je bio izvorno prikupljen. Ovo se odnosi i na mešovite otpade gde se neke komponente odvajaju u postrojenju, ali količina odvojene frakcije nije dovoljna da promeni prirodu otpada, tako da kôd i opis ostaju isti.

Ukoliko se otpad na bilo koji način tretira na postrojenju za upravljanje otpadom, na primer, peć za spaljivanje ili postrojenje za kompostiranje, prerađeni otpad prilikom napuštanja postrojenja treba da bude označen odgovarajućim kodom iz poglavlja 19. U ovom poglavlju obuhvaćeni su sledeći otpadi i načini obrade otpada:

- spaljivanje ili piroliza;

- fizičko/hemijski tretman;

- aerobni tretman;

- anaerobni tretman;

- rezanje metal (usitnjavanje);

- regeneracija ulja;

- mehanički tretman;

- remedijacija zemljišta i podzemnih voda;

- stabilizacija/solidifikacija/vitrifikacija otpada i

- procedne vode sa deponija otpada.

Važno je naglasiti da podpoglavlja poglavlja 19. nemaju nikakvu vezu sa metodama i vrstama obrade materijala klasifikovanih u drugim poglavljima Kataloga otpada.

Neki opisi otpada dati u poglavlju 19, su po svojoj prirodi vrlo široki, npr. "19 02 03 prethodno izmešani otpadi koji se sastoje samo od neopasnog otpada". U takvim slučajevima, pisani opis koji je deo dokumenta o kretanju mora da uključi opis otpada pre obrade, kao i da sažeto prikaže detalje o izvršenoj obradi.

Otpadi koji se tretiraju na mestu nastanka (osim ako to nije posebno postrojenje za upravljanje otpadom) se ne označavaju sa kodovima iz poglavlja 19, već indeksni broj treba da se odredi primenom šeme date u poglavlju 2.

2. Klasifikacija otpada na osnovu ispitivanja

Klasifikacija otpada vrši se određivanjem indeksnog broja na osnovu načina i po postupku opisanom u tački 1. ovog priloga, kao i na osnovu rezultata ispitivanja otpada ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.