Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O IZNOSU OSIGURANJA OD RIZIKA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU NASTALU VRŠENJEM KVALIFIKOVANE USLUGE OD POVERENJA

("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se najniži iznos osiguranja od rizika odgovornosti za štetu nastalu vršenjem kvalifikovane usluge od poverenja.

Član 2

Pružalac usluge od poverenja dužan je da obezbedi najniži iznos osiguranja od rizika za moguću štetu nastalu vršenjem kvalifikovane usluge od poverenja tako da osigurana suma na koju mora biti ugovoreno osiguranje po jednom štetnom događaju ne može iznositi manje od 20.000 (dvadeset hiljada) evra u dinarskoj protivvrednosti za kvalifikovanu uslugu od poverenja.

Pod štetnim događajem iz stava 1. ovog člana podrazumeva se pojedinačna šteta nastala jednom u jednom aktu u pravnom prometu, u okviru pružanja kvalifikovane usluge od poverenja.

Član 3

Ukupna osigurana suma na koju mora biti ugovoreno osiguranje od odgovornosti pružaoca usluge od poverenja kumulativno na godišnjem nivou, po svim štetnim događajima, ne može biti niža od 1.000.000 (milion) evra u dinarskoj protivvrednosti ukupno za sve kvalifikovane usluge od poverenja koje pružalac usluge pruža.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".