Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE

("Sl. list SRJ", br. 42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br. 28/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom se propisuje higijenska ispravnost vode za piće koja služi za javno snabdevanje stanovništva ili za proizvodnju namirnica namenjenih prodaji (u daljem tekstu: voda za piće).

Član 2

Pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava, odnosno više od 20 stanovnika, snabdevanje iz sopstvenih objekata preduzeća i drugih pravnih lica i preduzetnika koji proizode i/ili vrše promet životnih namirnica i snabdevanje javnih objekata (obrazovno-vaspitne organizacije, turističko-ugostiteljske, saobraćajne i dr.);

2) ekvivalentni stanovnik (ES) jeste potrošnja vode od 150 litara na dan;

3) prirodne vode zatvorenih izvorišta su: higijenski kaptirana prirodna vrela i izvori (česme); podzmene vode koje na površinu izbijaju pod povećanim pritiskom (arteški bunari) ili se mehanički izvlače pomoću zatvorenih higijenskih sistema (subarteški bunari); podzemne vode higijenski kaptirane za vodovodne sisteme;

4) prirodne vode otvorenih izvorišta su: nekaptirana vrela, izvori; vodotoci I i II klase, jezera i akumulacije, ako se koriste za snabdevanje vodom za piće; norton-pumpe (crpke), kopani bunari i cisterne;

5) prirodna voda u originalnoj ambalaži (u daljem tekstu: flaširana prirodna voda za piće) jeste voda izvanrednih prirodnih fizičko-hemijskih, mikrobioloških i radioloških osobina, koja se iz higijenski kaptiranog izvora obezbeđenog sanitarno-zaštitnim zonama, neposredno na izvoru puni u sterilnu ambalažu bez prethodnog prečišćavanja i dezinfekcije, izuzev dezinfekcije radijacijama;

6) akumulacija je veštački izgrađen sistem za sakupljanje vode, koja se koristi za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće posle odgovarajućeg prečišćavanja i dezinfekcije;

7) zone i pojasevi sanitarne zaštite obuhvataju prostor koji se utvrđuje oko izvorišta za snabdevanje vodom za piće (bunari i kaptaže za zahvatanje podzemne vode, zahvat sa rečnog toka i akumulacije), uređaja za prečišćavanje, rezervoara i glavnog cevovoda u cilju zaštite kvaliteta vode za piće od namernog ili slučajnog zagađenja, kao i drugih štetnih uticaja;

8) izvorište je mesto na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor; kaptažni bunar; deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo);

9) cevni bunar je svaki bunar iz koga se voda dobija pobijanjem izbušene cevi u tlo koja ulazi u vodonosni sloj;

10) arteški bunar je cevni bunar iz koga voda prirodno izbija iznad površine zemlje;

11) subarteški bunar je cevni bunar iz koga se voda odgovarajućim sistemom izvlači pod propisanim higijenskim uslovima iznad površine zemlje;

12) kopani bunar je objekat za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće koji nastaje kopanjem zemljišta do vodonosnog sloja i koji je ozidan kamenom ili ciglom i obložen slojem gline debljine do 30 cm ili betonskim prstenovima, tako da je nepropustljiv do vodonosnog sloja iz koga se voda koristi;

13) novi zahvat vode je izvorište koje se planira za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće ili se uključuje u postojeći vodovod;

14) uređaji za popravku kvaliteta vode su uređaji koji se koriste za popravku fizičkih, fizičko-hemijskih, hemijskih, mikrobioloških, bioloških i radioloških osobina sirove vode da bi se koristila kao voda za piće;

15) cisterna je objekat za snabdevanje vodom za piće koji ima najmanje nakapnu površinu, filter za prečišćavanje vode i rezervoar;

16) uređaji za dezinfekciju vode su uređaji kojima se primenom hemikalija i fizičkih metoda obezbeđuju propisani mikrobiološki kriterijumi za vodu za piće;

17) kaptaža je građevinski objekat kojim se na higijenski način zahvata izvorska - podzemna, površinska i atmosferska voda radi javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće;

18) vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima najmanje uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, rezervoar i vodovodnu mrežu;

19) vodovodna mreža je sistem cevi za odvod vode od kaptaže ili uređaja za prečišćavanje vode do rezervoara i od rezervoara do potrošača vode za piće. Hidranti i ventili su sastavni deo vodovodne mreže;

20) uzorak vode je količina vode uzeta jednokratno, na jednom mestu, po propisanoj metodologiji radi laboratorijskog ispitivanja;

21) uzorkovanje vode za piće je postupak za uzimanje propisanih količina vode za laboratorijsku analizu iz pojedinih objekata za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće;

22) pregled vode za piće je određivanje organoleptičkih i drugih osobina i laboratorijska analiza radi utvrđivanja njene higijenske ispravnosti u propisanim vremenskim razmacima;

23) higijensko-epidemiološke indikacije postoje kad usled tehničkog stanja objekta za snabdevanje vodom, stanja okoline, elementarnih nepogoda i epidemiološke situacije, postoji mogućnost da dođe do zagađenja vode mikrobiološkim, fizičkim, hemijskim i radiološkim činiocima;

24) akcidentno zagađenje vode je nagli prodor zagađujuće supstancije ili agensa u izvorište ili objekat za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće koji je nastao kao posledica čovekove aktivnosti u količinama koje predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi;

25) vanredno stanje je stanje elementarne i druge nepogode ili posle akcidentnog zagađivanja izvorišta ili vodovoda koje proglasi nadležni organ i organizacija, kad se mogu primeniti norme za vodu za piće koje se primenjuju u vanrednim prilikama.

Član 3

Higijenski ispravna voda za piće je voda koja odgovara u pogledu:

1) mikrobioloških osobina - normama navedenim u Listi I Mikrobiološke osobine vode za piće u redovnim prilikama i Listi II Mikrobiološke osobine vode za piće u vanrednim prilikama;

2) hemijskih supstancija - normama navedenim u Listi III, a, b i c Maksimalno dopuštene koncentrancije neorganskih, organskih i hemijskih supstancija i pesticida u vodi za piće;

3) ostataka koagulacionih i flokulacionih sredstava - normama navedenim u Listi IV Dozvoljene koncentracije koagulacionih i flokulacionih sredstava u vodi za piće;

4) ostataka dezinfekcionih sredstava i sporednih proizvoda dezinfekcije - normama navedenih u Listi V Dozvoljene koncentracije dezinfekcionih sredstava i sporednih proizvoda dezinfekcije;

5) fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih osobina - normama navedenim u Listi VI Fizičke, fizičko-hemijske i hemijske osobine vode za piće;

6) fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih osobina - normama navedenim u Listi VII Maksimalno dopuštene vrednosti fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih parametara u vodi za piće u vanrednim prilikama;

7) radioloških osobina - normama navedenim u Listi VIII Dozvoljeni nivo ukupne alfa-aktivnosti i ukupne beta-aktivnosti;

8) fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih osobina, normama navedenim u Listi IX Fizičke, fizičko-hemijske i hemijske osobine flaširane prirodne vode za piće;

9) hemijskih osobina flaširane prirodne vode za piće - normama navedenim u Listi X Maksimalno dopuštene koncentracije hemijskih supstancija u flaširanoj prirodnoj vodi za piće;

10) hemijskih supstancija - normama navedenim u Listi XIa, b i c Maksimalno dopuštene koncentracije neorganskih, organskih hemijskih supstancija i pesticida u vodi za piće za vreme vanrednog stanja;

11) ostataka koagulacionih i flokulacionih sredstava - normama navedenim u Listi XII Dozvoljene koncentracije koagulacionih i flokulacionih sredstava u vodi za piće za vreme vanrednog stanja;

12) ostataka dezinfekcionih sredstava i sporednih proizvoda dezinfekcije - normama navedenim u Listi XIII Dozvoljene koncentracije dezinfekcionih sredstava i sporednih proizvoda dezinfekcije za vreme vanrednog stanja;

13) fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih osobina - normama navedenim u Listi XIV Maksimalno dopuštene vrednosti fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih parametara u vodi za piće za vreme vanrednog stanja;

14) radioloških osobina - normama navedenim u Listi XV Dozvoljeni nivo ukupne alfa-aktivnosti i ukupne beta-aktivnosti za vreme vanrednog stanja;

15) bojnih otrova - normama navedenim u Listi XVI Dozvoljene koncentracije bojnih otrova u vodi za piće u uslovima ratnog stanja.

Liste I, II, III-a, b, c, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, a, b, c, XII, XIII, XIV, XV i XVI odštampane su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4

Higijenska ispravnost vode za piće utvrđuje se: osnovnim (A) i periodičnim pregledom (B), pregledom vode iz novih zahvata (V) i pregledom na osnovu higijensko-epidemioloških indikacija (G).

Pregledi, u smislu stava 1 ovog člana, obuhvataju mikrobiološke, biološke, fizičke, fizičko-hemijske i hemijske pokazatelje date u tabelama 1, 2 i 3 koje su odštampane u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni deo.

Član 5

Higijenska ispravnost vode iz vodovoda za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće i iz sopstvenih objekata organizacija koje proizvode ili prerađuju namirnice na industrijski način utvrđuje se sistematskim vršenjem osnovnih i periodičnih pregleda sirove vode u jednakim razmacima u toku meseca, odnosno godine zavisno od broja ekvivalentnih stanovnika i to:

(ES)

Mesečno osnovni

Godišnje periodič.

Ukupno godiš. osnovni

Ukupno godiš. period.

Ukupno

do 5000

1

1

11

1

12

5001-10000

2

1

23

1

24

10001-50000

3

1

35

1

36

50001-100000

6

2

70

2

72

100001-200000

10

4

116

4

120

200001-400000

15

6

174

6

180

više od 400000

30

12

348

12

360

Prilikom svakog pregleda vode iz vodovoda uzorci vode se uzimaju:

1) iz svakog izvorišta - ako su izvorišta direktno vezana na vodovodnu mrežu, ili iz sabirnog voda, odnosno iz rezervoara sirove vode - ako su povezana u jedan sistem;

2) iz rezervoara vode za piće;

3) iz vodovodne mreže, a broj tačaka se određuje zavisno od broja ekvivalentnih stanovnika, i to:

Broj ekviv. stanov. (ES)

do 10.000

10.001
50.000

50.001
100.000

100.001
200.000

200.001
400.000

400.001
600.000

Tačke na mreži

2

5

7

10

12

15

Za vodovode kapaciteta većeg od 600.000 ES uzimaće se na svakih sledećih 200.000 ES još po jedan uzorak.

Ako se u sabirnom vodu ili rezervoaru osnovnim pregledom utvrdi odstupanje od vrednosti koje su propisane ovim pravilnikom, uzorci se, radi identifikacije zagađenog izvorišta, uzimaju iz svakog izvorišta.

Član 6

Pregled vode iz arteških bunara i drugih objekata za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće, ukoliko ne postoje vodovodni sistemi vrši se godišnje, prema broju stanovnika koji se snabdevaju iz svakog takvog objekta i prema vrsti objekta, i to:

Broj stanovnika

Osnovni pregledi

Periodični pregledi

Ukupno

 

art. bun.

ost. obj.

art. bun.

ost. obj.

art. bun.

ost. obj.

Do 1.000

4

4

2

2

6

6

1.001-5.000

5

6

2

2

7

8

Član 7

U objektima za snabdevanje vodom obrazovno-vaspitnih organizacija vrše se u toku školske godine četiri osnovna pregleda vode za piće. Za vreme raspusta pregled se vrši na 15 dana pre početka nastave. U objektima za rekreativnu nastavu, odmor dece i omladine i u omladinskim naseljima vrše se četiri osnovna i dva periodična pregleda za vreme korišćenja objekata.

U javnim objektima (turističko-ugostiteljski i saobraćajni) i u objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica koji se snabdevaju vodom iz sopstvenih objekata pregled vode se vrši prema broju ekvivalentnih stanovnika iz člana 5 stav 1 ovog pravilnika.

Član 8

Voda za piće koja se flašira pregleda se na sledeći način:

1) voda sa izvora i iz ambalažnih sudova pregleda se prema broju ekvivalentnih stanovnika, u skladu sa odredbama člana 6 ovog pravilnika;

2) za pregled flaširane vode iz prometa (prodaje) uzimaju se dva pakovanja, ako se u prodaji ili skladištu nalazi do 500 ambalažnih jedinica i još jedno pakovanje na svakih 500 ambalažnih jedinica. U tim uzorcima vrši se osnovni pregled vode.

Član 9

Ako se pri osnovnom pregledu vode za piće utvrdi odstupanje u pogledu mikrobioloških osobina, istraživaće se i patogeni mikroorganizmi vrste salmonela i šigela, i to:

1) u prečišćenoj i dezinfikovanoj vodi - kad je najverovatniji broj koliformnih bakterija veći od 10 u 100 ml, odnosno kad se izbroji više od 5 kolonija membran-filtar-metodom;

2) u prirodnoj vodi zatvorenih izvorišta - kad je najverovatniji broj ukupnih koliformnih bakterija veći od 15 u 100 ml ili kad se izbroji više od 10 kolonija membran-filtar-metodom;

3) u vodi iz vodovoda - ako se utvrdi odstupanje kod više od 20% uzoraka vode uzetih za jedan pregled, a u vodi iz ostalih objekata za snabdevanje vodom - ako postoji higijensko-epidemiološka indikacija.

Član 10

U toku studijsko-istraživačkih radova u novim zahvatima vode za izgradnju ili rekonstrukciju vodovoda, pregled vode vrši se najmanje četiri puta godišnje u hidrološkoj godini u karakterističnim periodima u najmanje dve ovlašćene laboratorije, u obimu navedenom pod (V) u tabelama iz člana 4 ovog pravilnika.

Član 11

Ako postoji higijensko-epidemiološka indikacija da je došlo ili da može doći do zagađenja vode za piće, osim pokazatelja navedenih u tabelama 1, 2 i 3 u koloni pod (G), određuju se i pokazatelji koje zahteva higijensko-epidemiološka indikacija.

Član 12

U slučaju akcidentnog zagađenja izvorišta i vode za piće koje se postojećim i uobičajenim postupcima prerade vode ne može otkloniti, a ne postoji rezervno izvorište ni mogućnost da se na drugi način obezbedi voda za piće, može se koristiti voda u kojoj je količina pojedinih supstancija do 20% veća od vrednosti propisanih ovim pravilnikom, s tim da njihova koncentracija nije štetna po zdravlje ljudi, i to najduže sedam dana od dana zagađenja.

Član 13

Koncentracije pesticida u vodi za piće utvrđuju se u novim zahvatima i u slučaju higijensko-epidemioloških indikacija prema Listi IIIc.

Član 14

Utvrđivanje radioaktivnih materija u vodi za piće vrši se periodično ako je u odnosu na prirodni fon povećana vrednost radioaktivnosti, utvrđene za to područje, određivanjem ukupne alfa i beta-aktivnosti prema Listi VIII.

Ako ukupna alfa i beta-aktivnost, uključujući i niskoenergetske čestice beta-emisije ("X"S) prelazi dozvoljeni nivo, određuje se i sadržaj pojedinih radionuklida, u skladu sa propisom o maksimalnim granicama radioaktivne kontaminacije životne sredine i o vršenju dekontaminacije.

Član 14a

Za vreme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti voda za piće koja sadrži bojne otrove u koncentracijama iz Liste XVI može se upotrebljavati najduže sedam dana, u količini do tri litra dnevno.

Član 15

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Službeni list SFRJ", br. 33/87).

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

 

Tabela 1

MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI PO VRSTAMA LABORATORIJSKIH PREGLEDA

Osnovni (A)

Periodični (B)

Novi zahvati vode (V)

Higij. epidem. indikac. (G)

1. Ukupne koliformne bakterije

1. Ukupne koliformne bakterije

1. Ukupne koliformne bakterije

1. Ukupne koliformne bakter.

2. Koli. bak. fekal. porek.

2. Kolif. bakt. fekal. porekla

2. Kolif. bakt. fekal. porekla

2. Kolif. bakt. fekalnog porek.

3. Ukup. broj aerobnih mezofilnih bakterija

3. Ukup. broj aerobnih mezofilnih bakterija

3. Ukup. broj aerobnih mezofilnih bakterija

3. Ukupan. broj aerobnih mezofilnih bakterija

4. Streptokoke fekalnog porekla

4. Streptokoke fekalnog porekla

4. Streptokoke fekalnog porekla

4. Streptokoke fekalnog porekla

5. Sulfitoredukujuće klostridije

5. Sulfitoredukujuće klostridije

5. Sulfitoredukujuće klostridije

5. Sulfitoredukujuće klostridije

6. Proteus-vrste

6. Proteus-vrste

6. Proteus-vrste

6. Proteus-vrste

7. Pseudomonas aeruginosa

7. Pseudomonas aeruginosa

7. Pseudomonas aeruginosa

7. Pseudomonas aeruginosa

 

8. Enterovirusi 1

8. Enterovirusi 3

8. Patogeni mikroorganizmi prema higijensko-epidemiol. indikacijama

 

9. Bakteriofagi 1

9. Feruginoze 2

9. Enterovirusi 1

 

10. Crevne protozoe i helminti i njihovi razvojni oblici

10. Bakteriofagi 3

-

 

 

11. Crevne protozoe 3 i helminti i njihovi razvojni oblici

 

______________

1) Samo iz površinskih voda, prema higijensko-epidemiološkim indikacijama.
2) Kvalitativno, ako u vodi ima gvožđa i mangana iznad MDK.
3) Iz površinskih voda, voda izdani i karstnih vrela.

 

Tabela 2

BIOLOŠKI POKAZATELJI PO VRSTAMA LABORATORIJSKIH PREGLEDA

Osnovni (A)

Periodični (B)

Novi zahvati vode (V)

Higijensko epidemiološke indikacije (G)

-

biološki indikatori

biološki indikatori

biološki indikatori

 

- alge, zooplankton i dr. organizmi

- alge, zooplankton i dr. organizmi

- alge, zooplankton i dr. organizmi

_____________

* Samo iz površinskih voda.

 

Tabela 3

FIZIČKI, FIZIČKO-HEMIJSKI, HEMIJSKI I RADIOLOŠKI POKAZATELJI PO VRSTAMA LABORATORIJSKOG PREGLEDA

Osnovni (A)

Periodični (B)

Novi zahvati vode 4 (V)

Higijensko epidemiološke indikacije (G)

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Boja

Boja

Boja

Boja

Miris

Miris

Miris

Miris

Ukus

Ukus

Ukus

 

Mutnoća

Mutnoća

Mutnoća

Mutnoća

 

 

Tvrdoća

 

pH

pH

pH

pH

Utroš. KMn04

Utroš. KMn04

Utroš. KMn04

Utroš. KMn04

 

Ostat. ispar.

Ostat. ispar.

Ostat. ispar.

 

Elektr. prov.

Elektr. prov.

Elektr. prov.

Amonijak

Amonijak

Amonijak

Amonijak

Rezidua dez. sredstva

Rezidua dez. sredstva

Rezidua dez. sredstva

Rezidua dez. sredstva

Hloridi

Hloridi

Hloridi

Hloridi

Nitriti

Nitrati

Nitrati

Nitrati

Nitrati

Deterdženti 1 (anjonski i katjonski)

Deterdžent (anjonski i katjonski)

Ostali pokazatelji prema higijensko-epidemiološ. indikacijama

Fluoridi 2

Nitriti

Nitriti

 

Ostat. ispar.

Gvožđe

Gvožđe

 

Elektr. prov.

Mangan

Mangan

 

Gvožđe 3

Fenoli 1

Fenoli

 

Mangan 3

Fluoridi

Fluoridi

 

 

Sredstva za koagulaciju i flokulaciju

Olovo

 

Specifične materije koje se očekuju

 

Sulfati

 

 

 

Aluminijum

 

 

 

Bakar

 

 

Dezinfekciona sredstva i sporedni proizvodi dezinfekcije

Cijanidi

 

 

 

Cink

 

 

 

Ugljen dioksid

 

 

 

Ortofosfati

 

 

Mineralna ulja % saturacije
kiseonikom

Hrom (ukupni)

 

 

 

Kadmijum % saturacije kiseonikom

 

 

 

Nikl

 

 

Specifične materije koje se očekuju

Selen

 

 

 

Natrijum

 

 

 

Kalijum

 

 

 

Kalcijum

 

 

 

Magnezijum

 

 

 

Pesticidi

 

 

 

Policiklični aromatični ugljovodonici PCB, PCT

 

 

 

Arsen

 

 

 

Sporedni proizvodi dezinfekcije

 

 

 

Živa

 

 

 

Ukupni organski ugljenik

 

 

 

Ukupna alfa-aktivnost

 

 

 

Aromatični ugljovodonici

 

 

 

Mineralna ulja

 

 

 

Ulja i masti

 

 

 

Alkalitet

 

 

 

Tvrdoća (ukupna)

 

 

 

Ukupna beta-aktivnost

 

 

 

Specifične materije koje se očekuju

 

_____________________________________________________

1. Iz površinskih voda, voda izdani i karstnih vrela.
2. U vodovodima u kojima se fluoridiše voda.
3. Gvožđe i mangan određuje se kod vodovoda koji su u prethodnoj godini imali više od 5% uzoraka vode sa vrednostima iznad    maksimalno dozvoljene koncentracije.
4. Najmanje jedan pregled na 3 godine ili ukoliko ukazuju higijensko-epidemiološke indikacije.

 

Lista I

MIKROBIOLOŠKE OSOBINE VODE ZA PIĆE

Red. broj

Vrsta mikroorganizama

Prečišćena i dezinfikovana voda i flaširana voda na izvoru

Prirodna voda

zatvorena izvorišta

otvorena izvorišta

1.

Bakterije salmonela vrste, šigela vrste, vibrio-kolere i drugi patogeni mikroorganizmi koliformne bakterije i streptokoke fekalnog porekla, proteus-vrste, pseudomonas aeruginosa

 

 

 

2.

Crevne protozoe, crevni helminti i njihovi razvojni oblici

Ne sme da sadrži

3.

Vibrioni

 

 

 

4.

Bakteriofagi

 

 

 

5.

Alge i drugi organizmi koji mogu da izmene izgled, miris i ukus vode

 

 

 

6.

Aerobne mezofilne bakterije na agaru posle inkubacije od 48 časova na 310,16 K (37 o C) u 1 ml vode do

10*

100

300

7.

Ukupne koliformne bakterije određene kao najverovatniji broj u 100 ml vode (MPN) do

0

10

100

 

Ukupne koliformne bakterije određene membran-filtar-metodom u 100 ml do

0

5

10

8.

Sulfitoredukujuće klostridije u 100 ml vode do

0

1

10

9.

Broj infektivnih jedinica enterovirusa u 10 l vode

nijedna

jedna

jedna

____________________

*U flaširanoj prirodnoj vodi koja je u prometu i više od 12 sati posle punjenja dozvoljava se 50 aerobnih mezofilnih bakterija.

 

Lista II

MIKROBIOLOŠKE OSOBINE VODE ZA PIĆE U VANREDNIM PRILIKAMA

 

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u 1 ml

Ukupan broj kolif. bakterija određ. kao najverovatniji broj u 100 ml

Prečišćena i dezinfek. voda i flaširana prirodna voda

do 10

do 10

Hlorisana voda, bez obzira na poreklo

do 100

do 20

Prirodna voda zatvorenih izvorišta

do 100

do 50

Prirodna voda otvorenih izvorišta

do 300

do 100

 

Lista IIIa

MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE NEORGANSKIH MATERIJA U VODI ZA PIĆE (mg/l)

Naziv i oznaka hem. supstanc.

Maksimalno dopuštena koncentracija redovne prilike

Amonijak (NH3)

0,5*

Antimon (Sb)

0,003

Arsen (As)

0,01

Bakar (Cu)

2,0

Barijum (Ba)

0,7

Bor (B)

1

Cijanidi (CN)

0,05

Cink (Zn)

3,0

Fluoridi (F)

1,2

Hrom ukupni (Cr)

0,05

Hloridi (Cl)

250

Kadmijum (Cd)

0,003

Kalcijum (Ca)

200,0

Kalijum (K)

12,0

Magnezijum (Mg)

50,0

Mangan (Mn)

0,05**

Molibden (Mo)

0,07

Natrijum (Na)

200

Nikal (Ni)

0,02

Nitrati (NO 3 )

50,0

Nitriti (NO 2 )

0,03**

Olovo (Pb)

0,01

Selen (Se)

0,01

Živa (Hg)

0,001

______________________________

*Za vodovode do 5.000 ES do 1 mg/l.
**Smatra se da je voda ispravna u slučaju da u 20% merenja koja nisu uzastopna u toku godine vrednost koncentracije dostigne 0,1 mg/l, frekvencija merenja po važećem Pravilniku.

 

Lista IIIb

MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE ORGANSKIH SUPSTANCIJA U VODI ZA PIĆE (mg/l)

Supstancija

Redovne prilike

Aromatični ugljovodonici

 

benzol

0,001

etilbenzol

0,002

ksilol

0,05

stirol

0,2

toluol

0,7

Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH)

 

ukupni 1

0,0002

benzo(a)piren

0,00001

Hlorovani alkani:

 

1,1 - dihloretan

-

1,2 - dihloretan

0,003

dihlormetan

0,02

1,1,1-trihloretan

2

ugljentetrahlorid

0,005

Hlorovani benzoli:

 

monohlorbenzol

0,3

1,2 - dihlorbenzol

1

1,3 - dihlorbenzol

-

1,4 - dihlorbenzol

0,3

trihlorbenzoli

0,02

Hlorovani eteni:

 

1,1 - dihloreten

0,03

1,2 - dihloreten

0,05

tetrahloreten

0,04

trihloreten

0,07

vinilhlorid

0,0005

Ostalo:

 

dialkiltini

-

di(2-etilheksil)

 

adipinat

0,08

di(2-etilheksil)

 

ftalat

0,008

epihlorhidrin

0,0004

etilendiamino-tetrasirćetna kiselina (EDTA)

0,2

heksahlorbutadien

0,0006

nitriltrisirćetna kiselina

0,2

tributilinoksin

0,002

mineralna ulja 4

0,01

ulja i masti 4

0,1

PCB 2

0,0005

fenoli 3

0,001

Deterdženti (anjonski)

0,1

Ortofosfati

0,15

1) Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH), referentne supstancije:

 

- fluoranten

 

- benzo-3,4-fluoranten

 

- benzo-11,12 fluoranten

 

- benzo-1,12-perilen

 

- indeno-(1,2,3-cd)-piren

 

2) Odnosi se na: (2 hlorobifenil 2,3-diklorobifenil, 2,4,5-trihlorobifenil, 2,2,4,4-tetrahlorobifenil, 2,2,3,4,6-pentahlorobifenil, 2,2,4,4,5,6-hensahlorobifenil, 2,2,3,3,4,4,6-heptahlorobifenil 2,2,3,3,5,5,6,6-antohlorobifenil).

3) Fenolne materije koje reaguju sa 4-amino antipirinom.

4) Posle ekstrakcije u ugljentetrahloridu.

 

Lista IIIc

DOZVOLJENE KONCENTRACIJE PESTICIDA U VODI ZA PIĆE μg/l

Supstancije

Redovne prilike

UKUPNO

0,5

alahlor

0,1

aldrin/dieldrin

0,03

atrazin

0,1

bentazon

0,1

DDT

0,1

2,4-D

0,1

heksahlor-benzol

0,01

heptahlor i heptahlor-epoksid

0,03

hlorotoluron

0,1

izoproturon

0,1

karbofuran

0,1

lindan

0,2

MCPA

0,1

metolahlor

0,1

molinat

0,1

pendimentalin

0,1

pentahlorfenol

0,1

permetrin

0,1

piridat

0,1

simazin

0,1

trifluralin

0,1

hlorfenoksin herbicidi drugačiji od 2,3-D i MCPA 2,4-D

0,1

dihlorprop

0,1

______________________________

*Potrebno je određivati samo one pesticide koji se koriste i  imaju uticaja na izvorište.

 

Lista IV

DOZVOLJENE KONCENTRACIJE KOAGULACIONIH I FLOKULACIONIH SREDSTAVA U VODI ZA PIĆE mg/l

Supstancija

Redovne prilike

Aluminijum

0,2

Gvožđe

0,3

Akrilamid

0,00025

Epihlorhidrin

0,0004

 

Lista V

DOZVOLJENE KONCENTRACIJE DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA I SPOREDNIH PROIZVODA DEZINFEKCIJE mg/l

Supstancija

Redovne prilike

Dezinfekciona sredstva

 

hlor

do

hlor-dioksid

 

Rezidua dezinfekcionog sredstva

 

rezidualni hlor, slobodni

do 0,5

Sporedni proizvodi dezinfekcije

 

bromat

0,01

formaldehid

0,9

Halogenovani acetonitrili

 

- dibromacetonitril

0,1

- dihloracetonitril

0,09

- trihloracetonitril

0,001

hloralhidrat

0,01

hlorcizan (kao CN)

0,05

2,4,6-trihlorfenol

0,02

hlorit

0,2

hlorovane sirćetne kiseline

 

- dihlorsirćetna kiselina

0,05

- trihlorsirćetna kiselina

 

Trihalometani

0,1

- bromdihlormetan

0,0015*

- bromoform

 

- dibromhlormetan

 

- hloroform

0,04*

________________________________

*Uzorci za ove parametre uzimaju se nakon bilo kog vremena delovanja hlora i na izlazu iz postrojenja za obradu vode. Vrednost za koncentraciju bromdihlormetana mogu se povećati na 0,025 mg/l, ukoliko se vrednost za koncentraciju hloroforma smanji na 0,03 mg/l.

 

Lista VI

FIZIČKE, FIZIČKO-HEMIJSKE I HEMIJSKE OSOBINE VODE ZA PIĆE KOJE MOGU IZAZVATI PRIMEDBE POTROŠAČA

R. br.

Parametri

Maksimalno dopuštene vrednosti ili koncentracije

 

 

redovne prilike

prečišćena voda

1.

Boja

5 stepeni kobalt platinske skale

2.

Miris i ukus

bez

3.

Mutnoća

do 1 NTU*

4.

Koncentracija jona
vodonika (pH)

6,8-8,5

5.

Oksidabilnost (mg KMnO4/l)

12**

6.

Provodljivost (μScm, na 20 o C)

2.500

7.

Temperatura

Temperatura izvorišta ili niže

8.

Rastvoreni kiseonik
(% saturacije)

50***

9.

Sulfati

250****

10.

Vodoniksulfid

bez*****

11.

Ukupni organski ugljenik

-

___________________________________________________

*Za vodovode po 5000 stanovnika dozvoljena je mutnoća do 5 NTU (nefelometrijska jedinica mutnoće).

**Smatra se da je voda ispravna u slučaju da u oko 20% merenja koja nisu uzastopna u toku godine, vrednost parametara dostigne do 12 mg KMn04/1, frekvencija merenja po važećem Pravilniku. Voda čija je potrošnja KMn04 iznad 8 mg/l ne smeju se hlorisati, a moraju se koristiti drugi načini dezinfekcije.

***Ne odnosi se na podzemne vode.

****Ne sme se osetiti miris

*****Obavezan parametar kod postrojenja gde se vrši ozonizacija, kod ostalih postrojenja potrebno je uvesti ovaj parametar kao kontrolni za narednih 5 godina.

 

Lista VII

MAKSIMALNO DOPUŠTENE VREDNOSTI FIZIČKIH, FIZIČKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH PARAMETARA U VODI ZA PIĆE U VANREDNIM PRILIKAMA

Naziv parametra

Jedinica mere

Vrednost

Mutnoća

NTU

6

Boja

stepeni kobaltnoplatinske skale

50

Potrošnja KMn04

mgKMn04/1

12

Elektroprovodljivost na 293,16K(20 o C)

μScm-1

2500

Zasićenost kiseonika na 293,16K(20 o C)

%

50

Hlor, rezidualni slobodan*

mg/l

1,0

__________________________________________

*Kod voda dezinfekovanih hlorom ili preparatima hlora.

 

Lista VIII

RADIOLOŠKE OSOBINE VODE ZA PIĆE DOZVOLJENI NIVO UKUPNE ALFA-AKTIVNOSTI I UKUPNE BETA-AKTIVNOSTI

Vrsta radioaktivnosti

Bq/1 a i b

Ukupna alfa-aktivnost

0,1

Ukupna beta-aktivnost

1,0

_____________________________________________________

a Ako su specifične aktivnosti alfa i/ili beta nestabilnih radionuklida veće od naznačenih, neophodno je izvršiti detaljnu analizu sadržaja radionuklida.

b Veće vrednosti specifične aktivnosti alfa i/ili beta nestabilnih radionuklida ne znači automatski i nepodobnost vode za ljudsku upotrebu.

 

Lista IX

FIZIČKE I FIZIČKO-HEMIJSKE OSOBINE FLAŠIRANE PRIRODNE VODE ZA PIĆE

R. br.

Fizičke i fizičko-hemijske osobine

Maksimalno dopuštene koncentracije

1.

Temperatura - R

281, 16-185, 16

2.

Miris

bez

3.

Ukus

bez

4.

Mutnoća koju prouzrokuju silikatna zemlja u 1l destilovane vode, mg

do 2,5

 

- Mutnoća u nefelometrijskim jedinicama (NTU)

do 0,6

5.

Boja-stepeni kobalt-platinske skale

10

 

- voda koja sadrži huminske materije (najviše do 20 mg/l KMn04)

 

6.

pH vrednost:

 

 

- u vodovodskoj vodi

 

 

- u ostalim vodama

6,8-8,5

7.

Ukupni ostatak posle isparavanja na 378,16 K mg/l

do 500

8.

Suspendovane čvrste supstance
na 378,16 K, mg/l

bez

9.

Potrošnja kalijum-permanganata, mg/l KMnO

do 5

 

- voda sa huminskim materijama

 

10.

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) iz K2Cr207, mg O:/l

do 1

11.

Elektrolitička provodljivost (Scm) pri 293,16 K

do 500

12.

Zasićenost kiseonikom na 293,16 K, μ %

-

 

Lista X

MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE HEMIJSKIH SUPSTANCIJA U FLAŠIRANOJ
PRIRODNOJ VODI ZA PIĆE U mg/l

R. br.

Naziv hemijskih supstancija

Jedinica mere mg/l

1.

Aluminijum Al

0,05

2.

Amonijak 1 kao N

0,01

3.

Antimon Sb

0,01

4.

Arsen As

0,05

5.

Azbest. broj vlakana/1

bez (+)

6.

Azot po Kjeldalu bez N iz NO 2 i NO 3

0,02

7.

Bakar Cu

0,1

8.

Barijum Ba

0,1

9.

Berilijum Be

0,0002

10.

Bor B

1,0

11.

Cijanidi CN

bez

12.

Cink Zn

0,1

13.

Deterdženti-anjonski TBS (2)

bez

 

- nejonogeni triton X-100

bez

14.

Fenoli-hlorisane vode

bez

 

- nehlorisane vode

bez

 

- 2,4 dinitrofenol

bez

15.

Fluoridi F

1,0

16.

Fosfati-orto, kao P

0,03

 

- poli-kao

0,0

17.

Gvožđe Fe

0,05

18.

Hlor, rezidualni slob. (4) Cl

bez

19.

Hloridi (5) Cl

25,0

20.

Hrom (VI) Cr

0,05

 

- Hrom (III) Cr

0,10

21.

Kadmijum Cd

0,005

22.

Kalcijum Ca

100,0

23.

Kalijum K

10,0

24.

Kobalt Co

-

25.

Magnezijum Mg

30,0

26.

Mangan Mn

0,02

27.

Mineralna ulja (6)

bez

28.

Molibden Mo

-

29.

Natrijum Na

20,0

30.

Nikl Ni

0,01

31.

Nitrati, kao NO 2

5,0

32.

Nitriti NO

bez

33.

Olovo Pb

0,05

34.

Organohlorna jedinjenja osim pesticida, PCB i RST

bez

35.

Poliakrilamid

bez

36.

Policiklični aromatični
ugljovodonici (PAH) (7)

bez

37.

Polihlorobazni bifenili (PCB) i trifenili (RST)

bez

38.

Selen Se

0,01

39.

Silikati SiO 2

-

40.

Srebro Ag

0,01

41.

Stroncijum Sc

-

42.

Sulfati SO 4

25,0

43.

Supstance rastvorene u hloroformu

0,1

44.

Trihalometani (THM)18)

bez

45.

Ugljenik, ukupni organski (TOC) (9)

-

46.

Ukupna ulja i masti (posle ekstrakcije u ugljen-tetra-hloridu ili 1,1,2-trihlortanu)

bez

47.

Uran U

0,05

48.

Vanadijum V

0,001

49.

Vodonik-sulfid (10)

bez

50.

Živa Hg

0,001

 

Lista XIa

MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE NEORGANSKIH MATERIJA U VODI ZA PIĆE ZA VREME VANREDNOG STANJA

Naziv i oznaka hem. supstanc.

Maksimalno dopuštena
koncentracija (mg/l)

Amonijak (NH 3 )

0,5*

Antimon (Sb)

0,003

Arsen (As)

0,01

Bakar (Cu)

3,0

Barijum (Ba)

1,0

Bor (B)

2,0

Cijanidi (CN)

0,1

Cink (Zn)

5,0

Fluridi (F)

3,0

Hrom ukupni (Cr)

0,05

Hloridi (Cl)

200

Kadmijum (Cd)

0,01

Kalijum (K)

12,0

Magnezijum (Mg)

50,0

Mangan (Mn)

0,2

Molibden (Mo)

0,5

Natrijum (Na)

150,0

Nikal (Ni)

0,05

Nitrati (NO 3 )

75,0

Nitriti (NO 2 )

0,05**

Olovo (Pb)

0,01

Selen (Se)

0,01

Živa (Hg)

0,001

*  Za vodovode do 5.000 EC do 1mg/l.

** Smatra se da je voda ispravna u slučaju da u 20% merenja koja nisu uzastopna u toku godine, vrednost koncentracije dostigne 0,1 mg/l frekvencija merenja po ovom pravilniku.

 

Lista XIb

MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE ORGANSKIH SUPSTANCIJA U VODI ZA PIĆE ZA VREME VANREDNOG STANJA

Supstancija

mg/l

Aromatični ugljovodonici:

 

benzol

0,001

etilbenzol

0,002

ksilol

0,05

stirol

0,2

toluol

0,7

Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH):

 

ukupni 1

0,0002

benzo(a)piren

0,00001

Hlorovani alkani:

 

1,1-dihloretan

-

1,2-dihloretan

0,003

dihlormetan

0,02

1,1,1-trihloretan

2

ugljentetra-hlorid

0,005

Hlorovani benzoli:

 

monohlorbenzol

0,3

1,2dihlorbenzol

1

1,3dihlorbenzol

-

1,4dihlorbenzol

0,3

trihlorbenzoli

0,02

Hlorovani eteni:

 

1,1-dihloreten

0,03

1,2-dihloreten

0,05

tetrahloreten

0,04

trihloreten

0,07

vinilhlorid

0,0005

Ostalo:

 

dialkiltini

-

di(2-etilheksil)adipinat

0,08

di(2-etilheksil)ftalat

0,008

etilendiamino-tetrasirćetna kiselina (EDTA)

0,2

heksahlorbutadien

0,0006

nitriltrisirćetna kiselina

0,2

tributilinoksin

0,002

mineralna ulja 4

0,1

ulja i masti 4

0,1

PCB 2

0,0005

fenoli 3

0,001

Deterdženti (anjonski)

0,2

Ortofosfati

0,15

1) Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH), referentne supstancije:

- fluoranten

- benzo-3,4-fluoranten-benzo-1,12-perilen

- benzo-11,12 fluoranten - indeno-(1,2,3-cd)-piren

2) Odnosi se na: (2 hlorobifenil 2,3-diklorobifenil, 2,4,5-trihlorobifenil, 2,2,4,4-tetrahlorobifenil, 2,2,3,4,6-pentahlorobifenil, 2,2,4,4,5,6-heksahlorobifenil, 2,2,3,3,4,4,6-heptahlorobifenil 2,2,3,3,5,5,6,6-antohlorobifenil)

3) Fenolne materije koje reaguju sa 4-amino antipirinom.

4) Posle ekstrakcije u ugljentetrahloridu.

 

Lista XIc

DOZVOLJENE KONCENTRACIJE PESTICIDA U VODI ZA PIĆE ZA VREME VANREDNOG STANJA

Supstancije

μ g/l

UKUPNO

0,5

alahlor

0,1

aldin/dieldrin

0,03

atrazin

0,1

bentazon

0,1

DDT

0,1

2,4-D

0,1

heksahlor-benzol

0,01

heptahlori heptahlor-epoksid

0,03

hlorotolurn

0,1

izoproturon

0,1

karbofuran

0,1

lindan

0,2

MCPA

0,1

metolahlor

0,1

molinat

0,1

pendimentalin

0,1

pentahlorfenol

0,1

permetrin

0,1

piridat

0,1

simazin

0,1

trifluralin

0,1

hlorfenoksinherbicidi drugačiji od 2,3-DiMCPA

0,1

2,4-D

 

dihlorprop

0,1

* Potrebno je određivati samo one pesticide koji se koriste
  i ima ju uticaja na izvorište.

 

Lista XII

DOZVOLJENE KONCENTRACIJE KOAGULACIONIH I FLOKULACIONIH SREDSTAVA U VODI ZA PIĆE ZA VREME VANREDNOG STANJA

Supstancija

mg/l

Aluminijum

0,2

Gvožđe

0,45

Akrilamid

0,00025

Epihlorhidrin

0,0004

 

Lista XIII

DOZVOLJENE KONCENTRACIJE DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA I SPOREDNIH PROIZVODA DEZINFEKCIJE ZA VREME VANREDNOG STANJA

Supstancija

mg/l

Dezinfekciona sredstva

 

hlor

*

hlor-dioksid

0,6

Rezidua dezinfekcionog sredstva

 

rezidualni hlor, slobodni

1,0

Sporedni proizvodi dezinfekcije

 

bromat

0,01

formaldehid

0,9

Halogenovani acetonitrili

 

- dibromacetonitril

0,1

- dihloracetonitril

0,09

- trihloracetonitril

0,001

hloralhidrat

0,01

hlorcian (kao CN)

0,05

2,4,6-trihlorfenol

0,02

hlorit

0,2

hlorovane sirćetne kiseline

 

- dihlorsirćetna kiselina

0,05

- trihlorsirćetna kiselina

 

Trihalometani

0,1

- bromdihlormetan

0,0015**

- bromoform

 

- dibromhlormetan

 

- hloroform

0,04**

* Do dobijanja vrednosti za slobodni rezidualni hlor od 1,0 mg/l.

** Uzorci za ove parametre uzimaju se posle bilo kog vremena delovanja hlora i na izlazu iz postrojenja za obradu vode. Vrednost za koncentraciju bromdihlormetana mogu se povećati na 0,025 mg/l, ako se vrednost za koncentraciju hloroforma smanji na 0,03 mg/l.

 

Lista XIV

MAKSIMALNO DOPUŠTENE VREDNOSTI FIZIČKIH, FIZIČKO-HEMIJSKIH I HEMIJSKIH PARAMETARA U VODI ZA PIĆE ZA VREME VANREDNOG STANJA

Naziv parametra

jedinica mere

vrednost

Mutnoća

NTU

6

Miris

 

bez

Koncentracija jona vodonika

pH

6,8-8,5

Temperatura

o C

temperatura izvorišta ili niža

Sulfati

mg

250

Boja

stepeni kobaltno-platinske skale

50

Oksidabilnost KMnO 4

mgKMnO 4 /l

12*

Elektroprovodljivost na
293,16K (20 o C)

m Scm-1

2500

Zasićenost kiseonika na
293,16 K(20 o C)

%

50**

Vodonik sulfid

 

0,005

Ukupni organski ugljenik

 

***

*Ako je vrednost KMnO 4 iznad 12 mg/l voda se ne sme hlorisati, već treba koristiti druge načine dezinfekcije.

** Ne odnosi se na podzemne vode.

*** Obavezan parametar kod postrojenja gde se vrši ozonizacija, a kod ostalih koristi se kao kontrolni parametar.

 

Lista XV

RADIOLOŠKE OSOBINE VODE ZA PIĆE DOZVOLJENI NIVO UKUPNE ALFA-AKTIVNOSTI I UKUPNE BETA-AKTIVNOSTI ZA VREME VANREDNOG STANJA

Vrsta radioaktivnosti

Bq/l*

Ukupna alfa - aktivnost

0,1

Ukupna beta - aktivnost

1,0

*Veće vrednosti specifične aktivnosti alfa i/ili beta nestabilnih radionuklida ne znače i nepodobnost vode za ljudsku upotrebu. Ako su specifične aktivnosti alfa i/ili beta nestabilnih radionuklida veće od naznačenih, neophodno je izvršiti detaljnu analizu sadržaja radionuklida.

 

Lista XVI

DOZVOLJENE KONCENTRACIJE BOJNIH OTROVA U VODI ZA PIĆE U USLOVIMA RATNOG STANJA

Grupa

Naziv

Maksimalno dozvoljena koncentracija (mg/l)

Bojni otrovi

 

 

 

Sarin

0,001

 

Soman

ne dozvoljava se

I

Tabun

0,015

a)* Nervno paralitički BOT i drugi inhibitori holinesteraze

VX (0-etil-C-diizopropilaminoetil/-etilfosfotioat)

0,003

 

H-iperit

0,03

 

H-iperit

0,02

b) Plikavci, cijanidi i otrovi za privremeno onesposobljavanje

Luizit

0,03

 

Cijanidi kao CN

0,2

 

BZ(hinuklidil benzilat)

0,05

 

2,4-D (dihlorfenoksi sirćetna kiselina)

0,5

II Herbicidi i defolijanti

2,4,5-T (trihlorfenoksi sirćetna kiselina)

0,5

 

Pikloram

0,1

 

Kakodilna kiselina

0,1

 

p-dioksin

10 -7 (g/l)

III Toksini biološkog porekla

Botulinus A toksin

10 -9 (g/l)

 

Mikotoksin iz grupe trihocetana (T2, Nivalenol, deoksinivalenol i zearalenon)

0,01

* Ostale inhibitore holisteraze voda ne sme da sadrži u količini da inhibira više od 25% aktivnosti 0,01 IJ serumske humane holisteraze pri inkubaciji u dva ml ispitivane vode u toku 20 minuta pri pH 7,2 i temperaturi od 35 o C.