Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA, IZGLEDU ZAHTEVA ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA, IZGLEDU I NAČINU UNOŠENJA NALEPNICE PRIVREMENOG BORAVKA U STRANU PUTNU ISPRAVU

("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom se propisuju bliži uslovi za odobrenje privremenog boravka, izgledu zahteva za odobrenje privremenog boravka, izgledu i načinu unošenja nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu.

Član 2

Prilikom podnošenja zahteva za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka u Republici Srbiji, po bilo kom osnovu, stranac prilaže dokaze propisane u članu 43. Zakona o strancima.

Prilikom podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka stranac prilaže i fotografiju u boji veličine 35 x 45 mm.

Član 3

Prijava adrese stanovanja stranca vrši se prilikom podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka kod nadležnog organa na čijoj teritoriji je adresa stanovanja stranca, uz pismenu saglasnost vlasnika stana ili lica koje on ovlasti da na njegovoj adresi stanac može da izvrši prijavu adrese stanovanja.

Član 4

Dokazom da stranac ima obezbeđena sredstva za izdržavanje tokom planiranog boravka u Republici Srbiji smatra se:

1) potvrda o visini zarade (obračun zarade i slično);

2) ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranca u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu;

3) dokaz o isplatama iz penzijskog osiguranja;

4) dokaz o stipendiranju;

5) dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

6) potvrda ili izvod o posedovanju sredstava na računu banke koja je registrovana u Republici Srbiji u visini minimalne zarade u Republici Srbiji;

7) overena garancija poslodavca ili fizičkog lica koji je član domaćinstva stranca koji je podneo zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka da će snositi troškove izdržavanja stranca tokom trajanja boravka.

Član 5

Dokazom o zdravstvenom osiguranju za strane državljane sa čijim državama Republika Srbija ima zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, smatra se evropska kartica zdravstvenog osiguranja, odnosno druga isprava kojom dokazuju da su osigurani u svojoj državi, u skladu sa propisima Republike Srbije o zdravstvenom osiguranju.

Dokazom o zdravstvenom osiguranju za strane državljane sa čijim državama Republika Srbija nema zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, smatra se polisa zdravstvenog osiguranja stranca; dokaz o posedovanju novčanih sredstava kojima se mogu pokriti troškovi pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti; overena garancija poslodavca ili fizičkog lica da će pokriti napred navedene troškove, kao i važeća kartica zdravstvenog osiguranja Republike Srbije.

Član 6

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom:

1) izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji;

2) ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranca u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu;

3) izveštaj organizacije nadležne za poslove zapošljavanja o ispunjenosti uslova za zaposlenje, kada se radni odnos zasniva prvi put.

U slučaju podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka po osnovu zaposlenja, pored dokaza iz stava 1. ovog člana, stranac pribavlja se i rešenje organizacije nadležne za poslove zapošljavanja kojim se odobrava rad ili radnu dozvolu u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja stranaca.

Član 7

Ako stranac koji je upisan u rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji.

U slučaju podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka, pored dokaza iz stava 1. ovog člana, pribavlja se i rešenje organizacije nadležne za poslove zapošljavanja kojim se odobrava rad ili radnu dozvolu u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja stranaca.

Član 8

Ako zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja podnese stranac koji se po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim pravnim licem upućuje na rad u Republiku Srbiju, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom:

1) izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji;

2) ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim pravnim licem;

3) odluku stranog pravnog lica o upućivanju ili delegaciji radnika u pravno lice koje je registrovano u Republici Srbiji, ukoliko to nije regulisano ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji;

4) potvrdu pravnog lica koje je registrovano u Republici Srbiji o radnom angažovanju stranog državljanina.

U slučaju podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka, pored dokaza iz stava 1. ovog člana, stranac pribavlja se i rešenje organizacije nadležne za poslove zapošljavanja kojim se odobrava rad ili radnu dozvolu u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja stranaca.

Član 9

Ako zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zaposlenja podnese stranac koji se kreće u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja na rad u pravo lice koje je registrovano u Republici Srbiji, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom:

1) izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji;

2) odluku stranog pravnog lica o upućivanju ili delegaciji radnika u pravno lice koje je registrovano u Republici Srbiji;

3) potvrdu pravnog lica koje je registrovano u Republici Srbiji o radnom angažovanju stranog državljanina.

U slučaju podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka, pored dokaza iz stava 1. ovog člana, pribavlja se i rešenje organizacije nadležne za poslove zapošljavanja kojim se odobrava rad ili radnu dozvolu u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja stranaca.

Član 10

Ako zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zaposlenja podnese stranac koji je profesionalno angažovan u sportskom klubu koji je registrovan u Republici Srbiji, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom:

1) izvod o registraciji sportskog kluba u Republici Srbiji;

2) ugovor o angažovanju stranog sportiste overen u nadležnom sportskom savezu.

U slučaju podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka, pored dokaza iz stava 1. ovog člana, pribavlja se i rešenje organizacije nadležne za poslove zapošljavanja kojim se odobrava rad ili radnu dozvolu u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja stranaca.

Član 11

Ako zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu zaposlenja podnese stranac koji se u skladu sa propisima o volontiranju smatra volonterom, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom:

1) izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji;

2) ugovor o volontiranju;

3) potvrdu državnog organa da je organizator volontiranja upisan u propisane evidencije organizatora volontiranja.

Ukoliko se volontiranje obavlja u privrednom društvu ili javnom preduzeću pored dokaza iz stava 1. ovog člana, prilaže se i saglasnost ministarstva nadležnog za rad na program volontiranja.

Član 12

Ako zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu zaposlenja podnese stranac koji je akreditovani strani novinar, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, akreditacija ministarstva nadležnog za poslove kulture i informisanja u Republici Srbiji.

Član 13

Ako zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu zaposlenja podnese stranac koji je kao ekspert angažovan na realizaciji projekata u saradnji sa državnim organima Republike Srbije, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka prilaže dopis nadležnog državnog organa, jedinice lokalne samouprave ili druge organizacije ili udruženja o potrebi angažovanja stranog državljanina, njegovoj funkciji i vremenskom trajanju angažovanja.

Član 14

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu školovanja ili studiranja, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka prilaže potvrdu o upisu u verifikovanu osnovnu ili srednju školu, odnosno akreditovanu visokoškolsku obrazovnu ustanovu.

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu učenja srpskog jezika, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka prilaže potvrdu o upisu u organizaciju registrovanu za ostalo obrazovanje ili učenje jezika.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana stranac prilaže i izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji u kome je navedeno da se bavi obrazovanjem kao pretežnom delatnosti, odnosno potvrdu da je obrazovna ustanova verifikovana ili akreditovana u Republici Srbiji.

Član 15

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom:

1) izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji;

2) potvrdu o upisu u verifikovanu osnovnu ili srednju školu, odnosno akreditovanu visokoškolsku obrazovnu ustanovu u okviru programa međunarodne razmene učenika i studenata i dokaz da je program međunarodne razmene učenika i studenta odobren od strane ministarstva nadležnog za prosvetu i nauku.

Član 16

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu specijalizacije, stručne obuke ili prakse, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom:

1) izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji;

2) potvrdu pravnog lica koje organizuje specijalizaciju, obuku ili praksu Republici Srbiji, u kojoj je naveden datum početka i završetka specijalizacije, stručne obuke i prakse.

U slučaju podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka po osnovu specijalizacije, stručne obuke ili prakse, pored dokaza iz stava 1. ovog člana, pribavlja se i rešenje organizacije nadležne za poslove zapošljavanja kojim se odobrava rad ili radnu dozvolu u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja stranaca.

Član 17

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom:

1) izvod o registraciji akreditovane naučno istraživačke organizacije u Republici Srbiji kod koje stranac obavlja naučno istraživački rad ili drugu naučno obrazovnu aktivnost;

2) ugovor zaključen sa naučno-istraživačkom organizacijom o obavljanju naučno-istraživačkog rada i sprovođenja istraživačkih aktivnosti:

3) uverenje ustanove, odnosno pravnog lica kod kojeg stranac obavlja naučno istraživački rad ili druge naučno obrazovnu aktivnost sa datumom početka i završetka naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti.

U slučaju podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka po osnovu naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti, pored dokaza iz stava 1. ovog člana, pribavlja se i rešenje organizacije nadležne za poslove zapošljavanja kojim se odobrava rad ili radnu dozvolu u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja stranaca.

Član 18

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, a supružnik je državljanin Republike Srbije, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od šest meseci.

Kada zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice podnosi stranac koji je u braku sa strancem kome je odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka podnosi dokument o postojanju bračne zajednice sa strancem, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemlje gde je bračna zajednica uspostavljena.

Član 19

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, a supružnici su vanbračni partneri, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka podnosi dokaz o slobodnom bračnom stanju za oba partnera i druge dokaze o postojanju vanbračne zajednice.

Drugim dokazima iz stava 1. ovog člana kojim stranac može dokazivati postojanje vanbračne zajednice smatraju se izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o trajnijoj zajednici života, dokazi o zajedničkoj adresi stanovanja, odnosno izvod iz registra vanbračnih zajednica, ukoliko se isti vodi u zemlji gde je postojala vanbračna zajednica i drugo.

Ako je u vanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dete, kao dokaz o postojanju vanbračne zajednice pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, izvod iz matične knjige rođenih za dete.

Član 20

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice za maloletno dete čiji je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac na odobrenom privremenom boravku ili stalnom nastanjenju u Republici Srbiji, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, izvod iz matične knjige rođenih za dete.

Prilikom podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka iz stava 1. ovog člana potrebno je prisustvo oba roditelja. Ako nije moguće obezbediti prisustvo oba roditelja, pored dokaza iz stava 1. ovog člana, prilaže se i overena saglasnost drugog roditelja.

U slučaju podnošenja zahteva za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice za stranca koji se u skladu sa Zakonom o strancima izuzetno može smatrati članom uže porodice, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka podnosi se izvod iz matične knjige rođenih i dokaz da podnosilac zahteva zavisi od lica sa kojim traži privremeni boravak i da nema adekvatnu porodičnu brigu u zemlji porekla, odnosno da zbog svog zdravstvenog stanja ne može da podmiruje svoje potrebe.

Član 21

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice sa strancem kome je u Republici Srbiji odobren azil, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, overena kopija rešenja o odobrenom azilu u Republici Srbiji za člana uže porodice po osnovu kog podnosi zahtev za privremeni boravak, kao i druge dokaze o srodstvu kojima raspolaže.

Član 22

Opravdanost razloga za odobrenje zahteva za samostalni privremeni boravak koji je podneo stranac koji je prethodne četiri godine imao odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice dokazuje se dokumentacijom koja je propisana u čl. 18-21. ovog pravilnika.

Ako je član uže porodice po osnovu kog se podnosi zahtev za odobrenje samostalnog privremenog boravka preminuo ili je brak razveden, pored dokaza iz stava 1. ovog člana pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, izvod iz matične knjige umrlih za preminulog člana porodice, odnosno presuda o razvodu braka.

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje samostalnog privremenog boravka kao žrtva porodičnog nasilja, kao dokaz o opravdanosti razloga pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, dokaz da je protiv člana uže porodice pokrenut krivični postupak zbog izvršenja krivičnog dela "nasilje u porodici", odnosno da je član uže porodice pravosnažno osuđen za to krivično delo.

Kao dokaz prilikom odlučivanja o zahtevu iz stava 3. ovog člana može se priložiti dokument nadležnog Centra za socijalni rad kojim se potvrđuje da su tokom važenja privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, u okviru njihove nadležnosti preduzimane mere radi zaštite stranca od nasilja u porodici, odnosno dokument sigurne kuće da je tokom važenja privremenog boravka po osnovu spajanja porodice podnosilac zahteva smešten u njihovim prostorijama radi pružanja zaštite od člana uže porodice koji je u više navrata prijavljivan policiji, tužilaštvu ili drugim državnim organima zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo nasilje u porodici.

Član 23

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu obavljanja verske službe, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka stranac pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom:

1) izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u Republici Srbiji;

2) ugovor o radu ili pismo registrovane crkve ili verske zajednice u Republici Srbiji u kome se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik.

Član 24

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu lečenja, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u Republici Srbiji i dopis zdravstvene ustanove u kome se navodi mesto lečenja i potreba kontinuiranog lečenja u određenom vremenskom periodu.

U slučaju podnošenja zahteva za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu nege, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u Republici Srbiji i licencu za rad izdatu od strane organa nadležnog za poslove socijalne zaštite.

Član 25

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka po osnovu prava svojine nad nepokretnošću, kao dokaz o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka pribavlja se, odnosno prilaže se, u skladu sa zakonom, izvod iz lista nepokretnosti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dokazom o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka po osnovu prava svojine nad nepokretnošću može se smatrati i drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo (overen kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ostavinsko rešenje, sudska presuda i sl.).

Član 26

Ako stranac podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga zbog porodičnih, kulturnih ili društvenih veza koje ostvaruje sa Republikom Srbijom, a zbog specifičnih okolnosti koje se odnose na njegov prethodni boravak u Republici Srbiji nije bio u mogućnosti da na zakonit način podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka i u prethodnom periodu, a najmanje dve godine u kontinuitetu boravi u Republici Srbiji, o opravdanosti zahteva za odobrenje humanitarnog boravka, stranac prilaže jedan ili više dokaza na osnovu kojih se može utvrditi da je u prethodnom periodu u Republici Srbiji završio školu, bio radno angažovan, da u Republici Srbiji ima bliske srodnike po pravoj, odnosno pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva sa kojima održava bliske kontakte, da je zasnovao bračnu zajednicu, da razume i govori srpski jezik, te da zbog navedenih okolnosti postoje osnovani izgledi da se nakon regulisanja boravka u Republici Srbiji potpuno integriše u društveni život.

Specifične okolnosti iz stava 1. ovog člana se mogu odnositi na neposedovanje putne isprave, koju stranac iz opravdanih razloga (npr. rata u zemlji porekla stranca ili zbog drugih razloga koji nisu zavisili od njega) nije bio u mogućnosti da pribavi, na tešku materijalnu situaciju u kojoj se stranac nalazio, a koja nije zavisila od njega, odnosno da stranac zbog posebno teških zdravstvenih razloga, životne dobi ili opravdane porodične ili lične situacije nije regulisao svoj boravak u Republici Srbiji.

Opravdanost zahteva za odobrenje humanitarnog boravka za stranca koji sarađuje sa policijom ili pravosudnim organima, a njegovo prisustvo je neophodno u postupku koji se vodi pred tim organima dokazuje se potvrdom organa o njegovom učešću u tom postupku, koja se pribavlja po službenoj dužnosti.

Zahtev za humanitarni boravak za maloletnog stranca koji je napušten, koji je žrtva organizovanog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljskog staranja ili bez pratnje podnosi socijalni radnik u prisustvu maloletnika.

Član 27

Prilikom odlučivanja o zahtevu za produženje privremenog boravka koji je podnet u skladu sa članom 41. stav (7) Zakona o strancima, nadležni organ pored primene opštih načela kojima se rukovodi prilikom odlučivanja o zahtevu za produženje privremenog boravka, razmatra i dokaze o postojanju humanitarnih razloga za neblagovremeno podnošenje zahteva za produženje privremenog boravka koji se prilažu uz zahtev za produženje privremenog boravka.

Postojanje humanitarnih razloga iz stava 1. ovog člana stranac dokazuje dostavljanjem dokumentacije o bolesti, prirodnoj i drugoj elementarnoj nepogodi, nepredviđenim događajima kod stranca i članova njegove uže porodice (teška bolest, smrt i slično), odnosno drugim dokumentom kojim dokazuje osnovanost razloga zbog kojih stranac nije blagovremeno podneo zahtev za produženje privremenog boravka u Republici Srbiji.

Član 28

Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka (Obrazac 1.) štampa se na papiru formata A4, dimenzija (210 x 297 mm), nalazi se u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Član 29

Strancu kome je odobren privremeni boravak u putnu ispravu se unosi nalepnica privremenog boravka (Obrazac 2.) koja sadrži naziv Republika Srbija, naznaku o privremenom boravku, datum do kada je odobren privremeni boravak, ime i prezime, osnov boravka, evidencijski broj, broj odobrenja i mesto izdavanja, a koja je pravougaonog oblika, zaobljenih ivica, dimenzija 105 x 75 mm, izrađena na zaštićenom papiru sa UV vlakancima, na kojem dominiraju plavi tonovi, i koja je odštampana uz ovaj pravilnik i koja čini njegov sastavni deo.

Zaštitni elementi na nalepnici su sigurnosni difrakcioni optičko varijabilni element jedinstvene originacije sa elementima državnosti Republike Srbije, serijski broj koji fluorescira pod UV svetlom, tekst SRB, nevidljiv golim okom, koji fluorescira pod UV svetlom i mikrotekst SRB.

Član 30

Nalepnica iz člana 26. ovog pravilnika lepi se na prvu slobodnu stranu u putnoj ispravi stranca.

Član 31

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ispunjenosti uslova za odobrenje privremenog boravka stranca u pogledu zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o ispunjenosti uslova za odobravanje privremenog boravka radi spajanja porodice, Pravilnik o ispunjenosti uslova za odobravanje privremenog boravka stranca radi školovanja, studiranja ili specijalizacije, naučno-istraživačkog rada, praktične obuke, učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata, odnosno drugim naučno-obrazovnim aktivnostima i Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu unošenja odobrenja privremenog boravka u stranu putnu ispravu ("Službeni glasnik RS", broj 59/09).

Član 32

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 3. oktobra 2018. godine.

 

Obrazac 1.

 


Obrazan popuniti čitko na srpskom jeziku koristeći VELIKA SLOVA
Fill out the form legibly in Serbian language using CAPITAL LETTERS

 

 

Popunjava službeno lice organa kome je podnet zahtev
To be filled out by the authorized person of the authority to which the application was submitted

Primljeno

 

Datum

Broj

Potpis

Broj rešenja 

 

 

Naziv organa kome se zahtev podnosi
The authority to which the application is submitted

   

 

ZAHTEV ZA ODOBRENJE/PRODUŽENJE PRIVREMENOG BORAVKA
APPLICATION FOR ISSUANCE OF APPROVAL FOR TEMPORARY STAY

 

1.

Prezime
Surname

 

2.

Ime
Given name(s)

 

3.

Pol
Sex

◻ muško - male
žensko - female

Ime roditelja - Parent's name

4.

Dan, mesec i godina rođenja
Day, month and year of birth

 

Evidencijski broj - Personal identification number

5.

Mesto i država rođenja
Place and country of birth

 

6.

Državljanstvo
Nationality

 

7.

Zanimanje
Occupation

 

8.

Prebivalište, odnosno boravište i adresa stana u inostranstvu
Residence, place of stay and address abroad

 

9.

Adresa stanovanja u Republici Srbiji (mesto, opština, ulica, broj zgrade, sprata i stana), broj telefona i adresa elektronske pošte stranog državljanina
Foreigner's address in the Republic of Serbia (city, municipality, street, number of the building, floor number and apartment number), phone number and e-mail

kod - at

10.

Datum i mesto ulaska u Republiku Srbiju
Date and place of entry into Republic of Serbia

 

11.

Osnov privremenog boravka
Purpose of temporary residence in the Republic of Serbia

 

12.

Vrsta i broj putne isprave, datum izdavanja i do kada važi
Passport type and number, date of issue and date of expire

 

13.

Podaci o licu na osnovu čijeg statusa u Republici Srbiji se traži odobrenje boravka:
Prezime i ime, jedinstveni matični ili evidencijski broj, državljanstvo, status člana porodice.
Data relating the person on the basis of whose status in the Republic of Serbia residence permit is requested:
Surname and given name(s),
Personal identification number,
Nationality,
Status of the family member.

 

14.

Naziv fakulteta, škole ili druge organizacije gde se stranac školuje ili obavlja praksu, odnosno ustanova u kojoj se obavlja lečenje, adresa, matični broj i PIB.
Name of faculty, shool or other organization attended by foreigner or where he/she performs practice, or institution where medical tretment is performed, address, identification number and tax ID number.

 

15.

Mesto i naziv pravnog lica preduzetnika kod kog stranac podnosi zahtev za privremeni boravak po osnovu zaposlenja (adresa, matični broj i PIB)
Place and name of legal entity or entrepreneur with whom a foreigner applies for temporary residence on the basis of emplyment (address, identification number and tax ID number).

 

16.

Period za koji se odobrenje privremenog boravka traži
Anticipated period of stay until

 

Završna izjava:
Final statement

1.

Ovim potvrđujem da su svi podaci navedeni u tač. 1-16 potpuni, istiniti i da odgovaraju podacima u priloženim dokumentima. Potvrde koje su na drugim jezicima priložene su sa srpskim prevodom - Hereby I confirm that all the data given under items 1-16 are complete, that they are true and correspond to the data in the attached documents. Certificates in other languages are attached togehter with the Serbian translation.

2.

Pristajem da moji lični podaci, i naročito osetljivi podaci mogu biti obrađivani od strane policijskih službenika u postupku odobrenja privremenog boravka, kao i da postupajući po mom zahtevu mogu vršiti provere navoda iz zahteva, terenske provere, sačinjavati službene beleške ili izveštaje u cilju utvrđivanja činjenica koji su od uticaja na postupak rešavanja - I agree that my personal data, as well as particularly sensitive data may be processed by police officers in the procedure of approval of temporary residence permit, and that police officers may, upon my application, check the validity of the given data, perform field checks, make official notes or reports for the purpose of establishing the facts which have an impact on the process of approval.

3.

Pristajem da se svi moji lični podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslediti na proveru nadležnim državnim organima Republike Srbije u svrhu odlučivanja o ovom zahtevu - I agree that all my personal data given on this form may be forwarded to the competent state authorities of the Republic of Serbia for the purpose of deciding upon this application.

4.

Upoznat/a sam da moj zahtev zbog nepotpunih i netačnih podataka koji su izneti, kao i zbog opoziva pristanka datog za u tački 2. završne izjave može biti odbijen - I am informed that my application may be rejected due to incomplete and inaccurate data given, as well as due to revoking the consent provided for in point 2, of the final statement.

 

U

 

 

In

 

 

 

 

 

Dana

 

________________________________________________

Date

 

Potpis podnosioca zahteva - Signature of the applicant

Popunjava službeno lice organa kome je podnet zahtev
To be filled out by the authorized person of the authority to which the application was submitted

Kako je zahtev rešen

Potpis ovlašćenog lica

Period odobrenog privremenog boravka

od

do

Serijski broj nalepnice

 

         Datum izdavanja odobrenja

 

Napomene:

 

Obrazac 2.

 

NALEPNICA PRIVREMENOG BORAVKA