Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE VREMENSKE ŽIGOVE

("Sl. glasnik RS", br. 59/2019)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom se propisuju bliži uslovi za kvalifikovane elektronske vremenske žigove.

Značenje pojedinih izraza

Član 2

Pojedini izrazi u smislu ovog pravilnika imaju sledeće značenje:

1) sistem za izdavanje vremenskih žigova je sklop informaciono-tehnoloških proizvoda i komponenti namenjen da podrži pružanje usluge izdavanja vremenskih žigova;

2) jedinica za formiranje vremenskih žigova je tehnička celina u okviru sistema za izdavanje vremenskih žigova koju čine odgovarajuće hardverske i softverske komponente i koristi se za formiranje kvalifikovanih vremenskih žigova, pri čemu jedna jedinica za formiranje vremenskih žigova koristi jedan asimetrični privatni ključ za potpisivanje odnosno pečatiranje vremenskih žigova;

3) asimetrični privatni ključ je tehnička realizacija podataka za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata korišćenjem metoda asimetrične kriptografije;

4) asimetrični javni ključ je tehnička realizacija podataka za validaciju elektronskog potpisa odnosno pečata korišćenjem metoda asimetrične kriptografije.

Primena standarda EN 319 421

Član 3

Usluga izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova obavlja se saglasno zahtevima standarda ETSI EN 319 421 "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps" (u daljem tekstu: EN 319 421), uključujući i dodatne zahteve tog standarda - koji se odnose na izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova, odnosno zahteve iz drugih standarda na koje se iz tog standarda direktno i indirektno upućuje, kao i zahtevima odgovarajućih standarda, dokumenata i preporuka koje se odnose na pružanje usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih žigova, ako se njima obezbeđuje najmanje jednak kvalitet pružanja usluge koji se postiže primenom standarda EN 319 421.

Zahtevi standarda EN 319 421 koji se odnose na Listu od poverenja shodno se primenjuju za Javnu listu kvalifikovanih usluga od poverenja.

Sistem za izdavanje vremenskih žigova mora biti saglasan zahtevima standarda EN 319 421 koji se odnose na Sistem tela za vremenski žig.

Jedinica za formiranje vremenskih žigova mora biti saglasna sa zahtevima standarda EN 319 421 koji se odnose na Jedinicu za formiranje vremenskih žigova.

Politika i praktična pravila usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova

Član 4

Politika usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova (u daljem tekstu: politika izdavanja vremenskih žigova) definiše zahteve koje treba da ispunjava usluga izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova, dok praktična pravila za pružanje usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova (u daljem tekstu: Praktična pravila izdavanja vremenskih žigova) definišu operativne procedure u cilju ispunjenja tih zahteva, tj. način na koji pružalac usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova ispunjava tehničke, organizacione i proceduralne zahteve poslovanja koji su određeni u politici izdavanja vremenskih žigova.

Politika izdavanja vremenskih žigova se definiše nezavisno od specifičnog operativnog okruženja pružaoca usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova, dok praktična pravila izdavanja vremenskih žigova daju detaljan opis organizacione strukture, operativnih procedura, kao i fizičko i računarsko okruženje pružaoca usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova.

Uslovi koje treba da ispunjavaju politika i praktična pravila

Član 5

Politika izdavanja vremenskih žigova i Praktična pravila izdavanja vremenskih žigova moraju biti usklađeni sa odredbama zakona, odredbama propisa donetih na osnovu zakona, kao i zahtevima standarda koji su tim propisima propisani da se primenjuju.

Politika usluge izdavanja vremenskih žigova treba da ispunjava zahteve iz standarda EN 319 421, uključujući zahteve iz drugih standarda na koje se iz tog standarda direktno i indirektno upućuje, a koji se odnose na politiku izdavanja vremenskih žigova.

Praktična pravila usluge izdavanja vremenskih žigova treba da ispunjavaju zahteve iz standarda EN 319 421, uključujući zahteve iz drugih standarda na koje se iz tog standarda direktno i indirektno upućuje, a koji se odnose na praktična pravila izdavanja vremenskih žigova.

Izvor tačnog vremena

Član 6

Jedinica za formiranje vremenskih žigova koristi izvor tačnog vremena (u daljem tekstu: časovnik) koji mora biti zaštićen od neprimećenih promena i mora se obezbediti da se svaka promena rada časovnika izvan predviđenih parametara odmah ustanovi.

Časovnik mora biti sinhronizovan sa univerzalnim koordiniranim vremenom (UTC), tako da bude obezbeđeno da u trenutku formiranja vremenskog žiga vreme koje je upisano u vremenskom žigu ne odstupa od UTC vremena za više od jedne sekunde.

Objavljivanje asimetričnog javnog ključa

Član 7

Asimetrični javni ključ koji služi za verifikaciju elektronskog potpisa odnosno pečata vremenskih žigova, tj. koji odgovara asimetričnom privatnom ključu korišćenom u jedinici za formiranje vremenskih žigova, objavljuje se u okviru Javne liste kvalifikovanih usluga od poverenja.

Korišćenje naprednog elektronskog potpisa odnosno pečata

Član 8

Napredni elektronski potpis odnosno pečat koji se koristi za potpisivanje odnosno pečatiranje vremenskog žiga mora biti zasnovan na elektronskom sertifikatu izdatom od strane pružaoca usluge izdavanja elektronskih sertifikata koji uslugu pruža saglasno standardu ETSI EN 319 411-2 "Electronic Signatures and Infrastructures (ETSI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates".

Elektronski sertifikat koji se koristi za elektronski potpis odnosno pečat iz stava 1. ovog člana mora dodatno biti saglasan zahtevima iz standarda ETSI EN 319 422: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Time-stamping protocol and time-stamp token profiles" (u daljem tekstu: EN 319 422) koji se odnose na profil sertifikata jedinice za formiranje vremenskih žigova.

Protokol izdavanja vremenskog žiga

Član 9

Sistem za izdavanje vremenskog žiga omogućava elektronski pristup usluzi izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova korišćenjem protokola koji je saglasan standardu ETSI EN 319 422, uključujući i dodatne zahteve tog standarda koji se odnose na kvalifikovane elektronske vremenske žigove.

Format zahteva za izdavanje vremenskog žiga koji se upućuje sistemu za izdavanje vremenskog žiga treba da bude u skladu sa zahtevima standarda EN 319 422 koji se odnose na profil za format zahteva.

Format odgovora na zahtev iz stava 2. ovog člana treba da bude u skladu sa zahtevima standarda EN 319 422 koji se odnose na profil za format odgovora.

Izdavanje nekvalifikovanih vremenskih žigova

Član 10

Ako pružalac usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova takođe izdaje elektronske vremenske žigove koji nisu kvalifikovani, tada:

1) ne sme da se koristi zajednička pristupna tačka za elektronski pristup usluzi izdavanja kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova i za elektronski pristup usluzi izdavanja nekvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova;

2) ne sme da se koristi isti asimetrični privatni ključ za potpisivanje odnosno pečatiranje kvalifikovanih i nekvalifikovanih vremenskih žigova.

Primena Pravilnika o izdavanju vremenskog žiga

Član 11

Izdavaoci vremenskog žiga iz člana 73. stav 4. Zakona mogu da izdaju kvalifikovane vremenske žigove u skladu sa Pravilnikom o izdavanju vremenskog žiga ("Službeni glasnik RS", broj 112/09) najduže godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Prestanak važenja drugih propisa

Član 12

Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga ("Službeni glasnik RS", broj 112/09) prestaje da važi istekom roka iz člana 11. ovog pravilnika.

Stupanje na snagu

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".