Zastava Bosne i Hercegovine

POSLOVNIK O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA

("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 4/2016, 91/2016, 24/2017, 7/2018, 69/2018, 38/2021, 90/2021, 48/2023, 110/2023 - dr. poslovnik i 110/2023 - dr. pravilnik)

Čl. 1-27*

(Prestalo da važi)

Čl. 27a-27đ*

(Prestalo da važi)

Čl. 28 i 29*

(Prestalo da važi)

Snimanje sednice

Član 30

Tok sednice tonski se snima.

Tonske snimke može da koristi predsednik Saveta, a članovi Saveta i sekretar Saveta, po odobrenju predsednika Saveta.

Sekretar Saveta, po potrebi, tonske snimke sa sednica Saveta stavlja na raspolaganje državnom službeniku iz Administrativne kancelarije, koji izrađuje zapisnik.

Čl. 31-39*

(Prestalo da važi)

VIII POSTUPAK IZBORA SUDIJA

Objavljivanje oglasa i podnošenje prijave

Član 40

Izbor sudija oglašava se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i u dnevnom listu "Politika".

Član 41

Oglas sadrži:

- naziv suda i broj slobodnih sudijskih mesta;

- uslove za izbor propisane Zakonom o sudijama;

- naziv organa i adresu za podnošenje prijave;

- rok za podnošenje prijave;

- obaveštenje da će vreme i mesto održavanja ispita i razgovora biti objavljeno na internet stranici Saveta.

Član 42

Prijava na oglas sadrži naziv suda za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata.

Kandidati iz reda sudija podnose prijavu na oglas i ličnu i radnu biografiju.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika, ostali kandidati i kandidati koji su završili početnu obuku u Pravosudnoj akademiji su dužni da popune izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da Savet po službenoj dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Ostali kandidati podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, original ili overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu, original ili overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Kandidat koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, pored prijave na oglas, lične i radne biografije i dokumentacije iz stava 5. ovog člana dostavlja i overenu kopiju uverenja o završenoj početnoj obuci.

Kandidat koji je lice sa posebnim potrebama uz prijavu za oglas dostavlja i zahtev za korišćenje dodatnih pomagala i verodostojnu medicinsku dokumentaciju, u kopiji.

Kandidat koji konkuriše za neke od sudova opšte nadležnosti, a dužan je da polaže ispit, obavezan je da u prijavi navede da li će pisani zadatak raditi iz građanske ili krivične materije.

Član 43

Prijava na oglas podnosi se Savetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Postupak po prijavi

Član 44

U postupku izbora kandidata za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, Savet donosi odluku o obrazovanju jedne ili više komisija koju čini troje izbornih članova Saveta.

Komisija iz stava 1. ovog člana vrši proveru podnetih prijava kandidata, utvrđuje njihovu blagovremenost, dozvoljenost i potpunost, sprovodi polaganje ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata, obavlja razgovor sa kandidatima i sačinjava listu kandidata za svaki sud.

U postupku izbora sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud, Savet donosi odluku o obrazovanju jedne ili više komisija koju čini troje izbornih članova Saveta.

Komisija iz stava 3. ovog člana vrši proveru podnetih prijava kandidata, utvrđuje njihovu blagovremenost, dozvoljenost i potpunost, obavlja razgovor sa kandidatima, pribavlja ocenu rada i sačinjava prethodnu listu kandidata koju dostavlja Savetu.

Član 45

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave komisije iz člana 44. st. 1. i 3. ovog poslovnika, odbacuju zaključkom, protiv kojeg se može izjaviti prigovor Savetu u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.

O prigovoru odlučuje Savet u roku od tri dana od dana dostavljanja prigovora.

Član 46

Komisija iz člana 44. stav 1. ovog poslovnika određuje vreme i mesto održavanja razgovora sa kandidatima za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i o tome ih obaveštava najmanje osam dana pre dana održavanja razgovora.

Član 46a

Razgovoru sa kandidatima mogu da prisustvuju zainteresovana lica, do broja raspoloživih mesta, a prema redosledu prijavljivanja komisiji iz člana 44. stav 1. ovog poslovnika.

Razgovor se tonski snima.

Član 46b

Savet, prilikom utvrđivanja predloga kandidata za Narodnu skupštinu za sudiju koji se prvi put bira, pribavlja mišljenje od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, a za kandidate koji dolaze iz suda obavezno se pribavlja mišljenje sednice svih sudija suda iz koga kandidat potiče, kao i mišljenje sednice svih sudija neposrednog višeg suda.

Savet za kandidate koji dolaze iz reda sudijskih pomoćnika obavezno pribavlja ocenu rada.

Savet, prilikom izbora sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud pribavlja mišljenje sednice svih sudija suda iz koga potiče, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno višeg suda.

Član 46v

Savet, prilikom utvrđivanja predloga kandidata za Narodnu skupštinu za sudiju koji se prvi put bira, posebno ceni vrstu poslova koje je kandidat obavljao nakon položenog pravosudnog ispita.

Član 46g

U postupku predlaganja kandidata i izbora sudija zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu, vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u sudu.

IX POSTUPAK PREDLAGANJA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA

Član 47

Izbor predsednika sudova oglašava se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i u dnevnom listu "Politika".

Član 48

Oglas sadrži sledeće:

- naziv suda;

- uslove za izbor predsednika sudova propisane Zakonom o sudijama;

- naziv organa i adresa za podnošenje prijave;

- rok za podnošenje prijave.

Član 49

Uz prijavu na oglas kandidat dostavlja ličnu i radnu biografiju.

Kandidat za predsednika suda dostavlja i pisani program rada u kome iznosi svoje viđenje problema o funkcionisanju suda, način rešavanja problema i ideje za unapređenje rada suda.

Član 50

Savet, prilikom utvrđivanja predloga kandidata za Narodnu skupštinu za predsednika suda, pribavlja mišljenje o prijavljenim kandidatima od sednice svih sudija suda za koji se predlaže izbor predsednika.

Član 51

Prijava na oglas podnosi se Savetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 52

U postupku predlaganja kandidata za predsednika suda, Savet donosi odluku o obrazovanju jedne ili više komisija koju čini troje izbornih članova Saveta.

Komisija iz stava 1. ovog člana vrši proveru podnetih prijava za izbor za predsednika suda i utvrđuje njihovu dozvoljenost, potpunost i blagovremenost, pribavlja ocenu rada, vrednuje program rada kandidata, obavlja razgovor sa kandidatima za predsednika suda i sačinjava prethodnu listu kandidata koju dostavlja Savetu.

Član 52a

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave komisija iz člana 52. ovog poslovnika, odbacuje zaključkom, protiv kojeg se može izjaviti prigovor Savetu u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.

O prigovoru odlučuje Savet u roku od tri dana od dana dostavljanja prigovora.

Član 52b

Komisija iz člana 52. ovog poslovnika određuje vreme i mesto održavanja razgovora sa kandidatima za predsednika suda i o tome ih obaveštava najmanje deset dana pre dana održavanja razgovora, na adresu koja je označena na prijavi.

Čl. 53-55*

(Prestalo da važi)