Zastava Bosne i Hercegovine

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA

("Sl. glasnik RS", br. 34/2023)

 

I OPŠTE ODREDBE

Predmet Poslovnika

Član 1

Ovim poslovnikom bliže se uređuje način rada Komisije za izbor člana Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva (u daljem tekstu: Komisija).

Sedište Komisije

Član 2

Sedište Komisije je u zgradi Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13 u Beogradu.

Pečat Komisije

Član 3

Komisija ima pečat u skladu sa zakonom kojim se uređuje pečat državnih i drugih organa.

Predsednik Narodne skupština može da poveri pečat na čuvanje licu koje je zaposleno ili radno angažovano u Službi Narodne skupštine.

II NAČIN RADA I ODLUČIVANJA KOMISIJE

Sastav Komisije

Član 4

Komisiju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Republički javni tužilac i Zaštitnik građana.

Sednica Komisije

Član 5

Komisija radi i odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sednici.

Komisija:

1) donosi Poslovnik o radu Komisije;

2) obavlja razgovor sa kandidatom koji ispunjava uslove za izbor člana Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva (u daljem tekstu: Savet);

3) odlučuje o izboru člana Saveta;

4) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Predsednik Narodne skupštine

Član 6

Predsednik Narodne skupštine:

1) saziva i predsedava sednicom Komisije;

2) stara se o zakonitom i blagovremenom radu Komisije;

3) potpisuje odluke i druge akte Komisije;

4) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Sazivanje sednica Komisije

Član 7

Predsednik Narodne skupštine (u daljem tekstu: predsedavajući) saziva sednicu Komisije pisanim putem najkasnije 24 časa pre časa određenog za početak sednice.

Sednice Komisije održavaju se u sedištu Komisije.

Saziv za sednicu Komisije sadrži dan, čas i mesto održavanja sednice i predlog dnevnog reda.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, predsedavajući Komisije može, kada to naročito važni i hitni slučajevi nalažu, odlučiti da se sednica Komisije sazove i održi telefonski putem.

Način rada na sednici Komisije

Član 8

Kvorum za rad i odlučivanje na sednici Komisije postoji ako je prisutna većina od ukupnog broja članova Komisije.

Ako postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Komisije predsedavajući otvara sednicu Komisije.

Na početku sednice Komisija utvrđuje dnevni red glasanjem o dnevnom redu predloženom u sazivu.

Član Komisije može predložiti dopunu dnevnog reda najkasnije prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Način odlučivanja na sednici Komisije

Član 9

Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Komisije.

Komisija odlučuje pojedinačnim izjašnjavanjem o kandidatu za člana Saveta.

Član Komisije može da glasa samo za onaj broj kandidata koliko je preostalo članova Saveta za izbor.

Ako je više predloženih kandidata dobilo isti i istovremeno najmanji broj glasova dovoljan za izbor, o izboru između tih kandidata se ponovo glasa.

Ako član Komisije nije glasao u skladu sa zakonom ili ovim poslovnikom glasanje se ponavlja.

U slučaju iz člana 7. stav 4. ovog poslovnika, član Komisije glasa pojedinačnim izjašnjavanjem, telefonskim putem.

Obaveštavanje o danu, času i mestu održavanja sednice Komisije

Član 10

Služba Narodne skupštine pisanim putem obaveštava kandidata koji ispunjava uslove za izbor za člana Saveta o danu, času i mestu održavanja sednice Komisije najkasnije 24 časa pre časa održavanja sednice na kojoj Komisija obavlja razgovor sa kandidatom.

Javnost rada Komisije

Član 11

Rad Komisije je javan.

Predstavnici sredstava javnog informisanja imaju slobodan pristup sednici Komisije, radi obaveštavanja javnosti o njenom radu, u skladu sa propisima o unutrašnjem redu u Narodnoj skupštini.

Predstavnicima sredstava javnog informisanja obezbeđuju se uslovi neophodni za praćenje rada na sednici Komisije.

Sednica Komisije na kojoj članovi Komisije razmatraju prijave kandidata za izbor člana Visokog saveta sudstva i člana Visokog saveta tužilaštva, obavljaju razgovore sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor ovih članova i na kojoj se donosi odluka o njihovom izboru, direktno se prenosi putem medija.

Javnost rada Komisije ostvaruje se i:

1) objavljivanjem Poslovnika o radu Komisije u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet stranici Narodne skupštine;

2) objavljivanjem odluke Komisije o izboru člana Visokog saveta sudstva i člana Visokog saveta tužilaštva u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet stranici Narodne skupštine;

3) objavljivanjem dnevnog reda sednice Komisije na internet stranici Narodne skupštine;

4) objavljivanjem odluke Komisije na internet stranici Narodne skupštine.

Zapisnik o radu na sednici Komisije

Član 12

O radu na sednici Komisije sačinjava se zapisnik.

O izradi zapisnika iz stava 1. ovog člana staraju se predsedavajući i lice koje vodi zapisnik.

Odluke i druga akta čine sastavni deo zapisnika iz stava 1. ovog člana.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana čuva se trajno.

Sadržaj zapisnika o radu na sednici Komisije

Član 13

Zapisnik o radu Komisije sadrži: imena i prezimena prisutnih i odsutnih članova Komisije, datum i mesto održavanja sednice Komisije, imena i prezimena drugih učesnika na sednici Komisije, usmene i pisane predloge i rezultate glasanja.

Zapisnik potpisuje predsedavajući.

Prepis tonskog snimka sednice Komisije sastavni je deo zapisnika.

Primedbe na sadržaj zapisnika o radu na sednici Komisije

Član 14

Član Komisije ima pravo da stavi primedbe na zapisnik, pisanim putem pre sednice Komisije ili usmeno na sednici Komisije na kojoj se razmatra zapisnik i o njemu odlučuje.

O primedbama na zapisnik odlučuje Komisija.

Usvojene primedbe postaju sastavni deo zapisnika.

III STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Komisiju

Član 15

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Služba Narodne skupštine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana obuhvataju:

1) izradu odluke i drugog akta Komisije;

2) dostavljanje članu Komisije dokumenata za rad i odlučivanje;

3) obaveštavanje kandidata za izbor člana Saveta o danu, času i mestu održavanja sednice Komisije na kojoj se obavlja razgovor sa kandidatom;

4) tonsko ili video snimanje sednice Komisije;

5) izradu zapisnika o radu na sednici Komisije;

6) čuvanje odluka i drugih akata u pisanoj i elektronskoj formi;

7) staranje o obezbeđivanju javnosti rada Komisije;

8) obavljanje drugih poslova, po nalogu predsedavajućeg, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 16

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".