Zastava Bosne i Hercegovine

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE

("Sl. glasnik RS", br. 62/2019, 62/2020 - Aneks I i 81/2021 - Aneks II)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim posebnim kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: Ugovor), u skladu sa zakonom i ratifikovanim međunarodnim konvencijama, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti policijskih službenika iz radnog odnosa, postupak izmene i dopune Ugovora, međusobni odnosi ugovornih strana, način rešavanja spornih pitanja koja proizilaze iz zaključivanja i primene Ugovora, kao i druga pitanja od značaja za policijske službenike.

Kolektivnim ugovorom utvrđuju se veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom, kao i prava koja nisu utvrđena zakonom, ukoliko zakonom nije određeno drugačije.

Za sve iz oblasti prava i obaveza iz rada i po osnovu rada policijskih službenika što nije uređeno Ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o policiji, propisa kojima se uređuju radni odnosi u državnim organima i kojima se uređuje oblast rada.

Član 2

Policijski službenik, u smislu Ugovora, je lice koje je u radnom odnosu u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), u statusu ovlašćenog službenog lica i lica na posebnim dužnostima, u skladu sa Zakonom o policiji.

Poslodavac, u smislu Ugovora je Republika Srbija, a prava i dužnosti poslodavca u ime Republike Srbije vrši ministar unutrašnjih poslova.

Član 3

Odredbe Ugovora primenjuju se neposredno.

II RADNI ODNOSI

Član 4

Policijski službenik zasniva radni odnos na neodređeno i određeno vreme.

Poslodavac će prilikom prijema policijskog službenika u radni odnos na određeno vreme naročito ceniti okolnosti koje se odnose na to da je lice koje se prima u radni odnos u ranijem periodu obavljalo poslove određenog radnog mesta na kojem se zasniva radni odnos u Ministarstvu i da je za to vreme uredno ispunjavalo svoje radne obaveze.

Policijski službenik koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme ima ista prava kao i policijski službenik u radnom odnosu na neodređeno vreme, ukoliko zakonom nije određeno drugačije.

III STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE

Član 5

Policijski službenici imaju pravo da budu informisani o mogućnostima za stručno osposobljavanje i usavršavanje.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje u Ministarstvu ostvaruje se prema odgovarajućim programima i planovima obuka.

Policijski službenici koji se, u skladu sa potrebama Ministarstva, nalaze na stručnom osposobljavanju, ostvaruju sva prava i obaveze iz radnog odnosa sa radnog mesta na koje su raspoređeni.

Ministarstvo može policijskog službenika uputiti na obrazovanje ili usavršavanje u visokoškolsku ustanovu u zemlji ili u inostranstvu, u skladu sa potrebama Ministarstva.

Prava i obaveze Ministarstva i policijskog službenika koji se uputi na stručno obrazovanje ili usavršavanje iz stava 4. ovog člana uređuju se ugovorom.

IV RADNO VREME

Puno radno vreme

Član 6

Radno vreme policijskog službenika, po pravilu, iznosi 40 časova nedeljno.

Radna nedelja, po pravilu, traje pet radnih dana.

Radni dan, po pravilu, traje osam časova.

U slučaju da se rad obavlja u smenama, noću ili kada priroda posla i organizacija rada to zahtevaju - radna nedelja i raspored radnog vremena može se organizovati na drugi način.

Poseban raspored rada

Član 7

Pri obavljanju policijskih poslova, policijski službenik radi po posebnom rasporedu rada koji određuje neposredni rukovodilac na dnevnom ili nedeljnom nivou.

Neposredni rukovodilac je dužan da obavesti policijskog službenika o rasporedu i promeni rasporeda rada, po pravilu, u roku od 48 časova, a najmanje u roku od 24 časa unapred, u slučaju potrebe posla ili usled nastupanja nepredviđenih okolnosti.

Pripravnost

Član 8

Policijski službenik je u obavezi pripravnosti kada okolnosti posla ili zadataka to zahtevaju.

Pripravnost podrazumeva obavezu policijskog službenika da se, van radnog vremena, u skladu sa posebnim rasporedom rada ili nalogom za pripravnost, nalazi u stanju potrebnog stepena spremnosti koje omogućava da se na poziv ovlašćenog rukovodioca odazove pozivu na rad u određenom vremenskom periodu i na određenom mestu.

Odluku o uvođenju i obimu pripravnosti donosi nadležni rukovodilac.

Policijski službenik koji je u pripravnosti mora da obavesti neposrednog rukovodioca o broju telefona na koji može biti pozvan.

Policijski službenik se mora odazvati pozivu i javiti na posao odmah, odnosno u što kraćem roku.

Za vreme provedeno u pripravnosti, kad policijski službenik ne radi, ima pravo na uvećanu platu, u skladu sa zakonom.

Vreme efektivnog rada po pozivu iz pripravnosti računa se kao prekovremeni rad.

Prekovremeni rad

Član 9

Prekovremeni rad podrazumeva rad duži od punog radnog vremena u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran.

Policijski službenik, po pravilu, ne može da radi duže od 12 časova dnevno, uključujući i prekovremeni rad, pri čemu sam prekovremeni rad ne može da traje duže od osam sati nedeljno.

Ako policijski službenik provede na radu neprekidnih 12 časova dnevno, prekovremeni rad može trajati najduže do okončanja započetog posla, a maksimalno do dodatnih četiri sata prekovremenog rada.

Izuzetno, policijski službenik je dužan da po nalogu nadležnog rukovodioca poslove obavlja i duže od punog radnog vremena, odnosno vremena utvrđenog za prekovremeni rad, ako je to neophodno za uspešno i pravovremeno obavljanje službenog posla kojim se obezbeđuje neposredna zaštita života i zdravlja fizičkih lica ili zaštita imovine velike vrednosti ili štićenog objekta i ako policijski službenik na to pristane - a najduže dok ne prestane neposredno ugrožavanje odnosno dok mu se ne obezbedi zamena.

U slučaju saglasnosti rukovodioca i policijskog službenika i u obostranom dogovoru oko rasporeda radnog vremena, prekovremeni časovi mogu se tromesečno obračunati kao slobodni časovi u odnosu 1:2, koji se mogu iskoristiti najkasnije u roku od šest meseci od proteka tromesečja u kome su utvrđeni.

Poslodavac je dužan da u slučaju prekovremenog rada obezbedi policijskom službeniku prevoz, odnosno naknadi troškove prevoza od mesta stanovanja do mesta obavljanja prekovremenog rada i obratno, u skladu sa podzakonskim aktom.

Preraspodela radnog vremena

Član 10

Neposredni rukovodilac može da izvrši preraspodelu radnog vremena kada to zahteva priroda delatnosti, organizacija rada, bolje korišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenog službenog zadatka u utvrđenim rokovima.

Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno šestomesečno radno vreme policijskog službenika u toku kalendarske godine ne bude duže od zakonom utvrđenog radnog vremena policijskog službenika.

Policijskom službeniku koji kroz preraspodelu radnog vremena, koja predstavlja planiranu aktivnost, ostvari višak časova rada, a nije u mogućnosti zbog prirode ili potrebe posla da iskoristi iste kao slobodne sate, poslodavac je dužan da obračuna višak ostvarenih časova rada po pravilima o prekovremenom radu.

Policijski službenik kome je radni odnos prestao pre isteka vremena za koje se vrši preraspodela radnog vremena ima pravo da mu se časovi rada duži od utvrđenog radnog vremena ostvareni u preraspodeli radnog vremena preračunaju u njegovo radno vreme i da ga poslodavac odjavi sa obaveznog socijalnog osiguranja po isteku tog vremena ili da mu te časove rada obračuna i isplati kao časove prekovremenog rada.

Rad noću i rad u smeni

Član 11

Rad noću podrazumeva redovan radni ciklus gde policijski službenik u toku kalendarskog meseca, u okviru redovnog mesečnog fonda radnih sati, svoj posao obavlja u vremenu od 22 časa do šest časova narednog dana.

Rad u smeni, odnosno obavljanje posla naizmenično u periodima prepodnevnog (prva smena), poslepodnevnog (druga smena) i noćnog dela dana (treća smena) podrazumeva redovan radni ciklus gde zaposleni u toku kalendarskog meseca, u okviru redovnog mesečnog fonda radnih sati, svoj posao obavlja naizmenično u jednom od navedenih osmočasovnih ciklusa dana (u prvoj, drugoj ili trećoj osmočasovnoj smeni), a na radnom mestu za koje je određeno da se radna aktivnost vrši punih 24 časa.

V ODMORI I ODSUSTVA

Član 12

Policijski službenik koji radi puno radno vreme, odnosno najmanje šest časova dnevno, ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od 30 minuta.

Policijski službenik koji radi najmanje deset časova dnevno, ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od 60 minuta.

Odmor u toku dnevnog rada ne može se koristiti na početku i na kraju radnog vremena.

Odmor u toku dnevnog rada organizuje se na način kojim se obezbeđuje da se rad ne prekida, ako priroda posla ne dozvoljava prekid rada, kao i ako se radi sa strankama. Vreme odmora iz st. 1 i 2. ovog člana uračunava se u radno vreme.

Član 13

Policijski službenik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

Član 14

Policijski službenik, po pravilu, ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od 48 časova neprekidno.

Dani nedeljnog odmora, po pravilu, su subota i nedelja.

Poslodavac može da odredi druge dane za korišćenje nedeljnog odmora ako priroda posla i organizacija rada to zahteva.

Ako je neophodno da policijski službenik radi na dan ili dane svog nedeljnog odmora, poslodavac je dužan da policijskom službeniku obezbedi odmor u trajanju od 24 ili 48 časova neprekidno u toku tekuće ili naredne nedelje.

Član 15

Policijski službenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor, za svaku kalendarsku godinu u trajanju od najmanje 20 radnih dana.

Policijski službenik ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti.

Član 16

Dužina godišnjeg odmora policijskog službenika utvrđuje se tako što se minimum od 20 radnih dana uvećava prema sledećim kriterijumima:

1) po osnovu ocene rada:

(1) za ocenu "naročito se ističe" - za pet radnih dana;

(2) za ocenu "ističe se" - za tri radna dana;

(3) za ocenu "dobar" - za dva radna dana;

2) po osnovu uslova rada:

(1) za rad na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem - za tri radna dana;

3) po osnovu godina rada provedenih u radnom odnosu:

(1) za period od više od 25 godina rada provedenih u radnom odnosu - za četiri radna dana;

(2) za period od 15 do 25 godina rada provedenih u radnom odnosu - za tri radna dana;

(3) za period od pet do 15 godina rada provedenog u radnom odnosu - za dva radna dana;

(4) za period do pet godina rada provedenog u radnom odnosu - za jedan radni dan;

4) po osnovu stručne spreme:

(1) za stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu - za tri radna dana;

(2) za stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine - za dva radna dana;

(3) za stečeno srednje obrazovanje - za jedan radni dan.

5) zaposlenoj osobi sa invaliditetom - za pet radnih dana;

6) po osnovu brige o deci i članovima uže porodice:

(1) roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju sa jednim maloletnim detetom - za dva radna dana, a za svako naredno maloletno dete po jedan radni dan;

(2) samohranom roditelju sa detetom do 14 godina - za tri radna dana, s tim što se ovaj broj dana uvećava za po dva radna dana za svako naredno dete mlađe od 14 godina;

(3) za staranje o članu uže porodice koji je ometen u razvoju, ima teško telesno oštećenje ili bolest usled koje je potpuno ili vrlo slabo pokretan - za pet radnih dana.

Samohranim roditeljem, u smislu Ugovora, smatra se roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo, kada je drugi roditelj nepoznat, ili je umro, ili sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili kada samo on živi sa detetom, a sud još nije doneo odluku o vršenju roditeljskog prava i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom kojim se uređuju porodični odnosi.

Članom uže porodice, u smislu ovog člana, smatra se supružnik, vanbračni partner, deca, sestre, braća, roditelji, pastorak, usvojilac, usvojenik, staratelj, kao i supružnikovi roditelji ako žive u zajedničkom domaćinstvu sa policijskim službenikom.

Godišnji odmor po svim kriterijumima iz stava 1. ovog člana, policijski službenici ne mogu koristiti u trajanju dužem od 33 radna dana, osim policijskih službenika koji imaju 30 godina efektivnog staža i koji imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od 35 radnih dana.

Član 17

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora donosi se na osnovu plana korišćenja godišnjeg odmora i zahteva policijskog službenika koji sadrži period u kojem želi da koristi godišnji odmor i da li će godišnji odmor koristiti iz jednog ili više delova.

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora se uručuje policijskom službeniku, po pravilu, najkasnije 15 dana pre dana određenog za otpočinjanje korišćenja godišnjeg odmora.

Godišnji odmor se može koristiti u delovima samo ako se prvi deo koristi u trajanju od dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine.

Ukoliko policijski službenik ne iskoristi godišnji odmor u trajanju od dve radne nedelje u toku kalendarske godine, zadržava pravo da drugi deo godišnjeg odmora iskoristi do 30. juna naredne godine.

Član 18

Ako zaposleni u slučaju prestanka radnog odnosa ne iskoristi godišnji odmor, ima pravo na novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora u visini 100% plate koju je ostvario u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Pravo iz stava 1. ovog člana utvrđuje se i isplaćuje u skladu sa rešenjem poslodavca, u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa.

Član 19

Rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva ili lice koje on ovlasti može policijskom službeniku da odloži ili prekine korišćenje godišnjeg odmora uz pisano obrazloženje u svakom trenutku u toku korišćenja ili do otpočinjanja godišnjeg odmora, a radi obavljanja poslova koji ne trpe odlaganje, pri čemu se vodi računa o odgovornom fiskalnom upravljanju, racionalnosti, funkcionalnosti i efikasnosti.

U slučaju iz stava 1. ovog člana policijski službenik ima pravo na naknadu stvarnih troškova prouzrokovanih odlaganjem, odnosno prekidom godišnjeg odmora.

VI PLAĆENO ODSUSTVO

Član 20

Policijski službenik ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada, odnosno odsustvo sa naknadom plate u slučaju:

1) porođaja supruge ili vanbračnog partnera ili usvojenje deteta - pet radnih dana;

2) porođaja drugog člana uže porodice - jedan radni dan;

3) polaganja stručnog ispita koji je obavezan uslov za rad na radnom mestu na koje je raspoređen - tri radna dana;

4) stupanja u brak policijskog službenika - sedam radnih dana;

5) otklanjanja posledica u domaćinstvu policijskog službenika izazvanih elementarnim nepogodama, havarijama, požarom ili drugim nepredvidivim razlozima više sile - tri radna dana;

6) selidbe - tri radna dana;

7) polaska deteta policijskog službenika u prvi razred osnovne škole - dva radna dana;

8) stupanja u brak deteta policijskog službenika, ispraćaja deteta, odnosno pastorka/e, usvojenika/cu ili hranjenika/cu u vojsku - dva radna dana;

9) polaganja ispita u okviru dodatnog obrazovanja - po jedan radni dan, a najviše do sedam radnih dana u toku kalendarske godine;

10) teže bolesti člana uže porodice - sedam radnih dana;

11) smrti člana uže porodice - pet radnih dana;

12) svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi, računajući i dan davanja krvi - tri uzastopna dana;

13) učešća u takmičenju u organizaciji reprezentativnih sindikata, odnosno u drugim sindikalnim aktivnostima (prisustvovanje sindikalnim sastancima, konferencijama, sednicama i kongresima) - do sedam radnih dana;

14) rekreativnog odmora u organizaciji reprezentativnih sindikata - do pet radnih dana;

15) učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima u svojstvu člana reprezentacije Republike Srbije - za vreme boravka reprezentacije na tom takmičenju, kao i za vreme priprema za to takmičenje, a najduže 45 radnih dana;

16) smrti krvnog ili tazbinskog srodnika do drugog stepena srodstva - jedan radni dan;

17) obavljanja ličnih poslova - dva radna dana;

18) za vreme boravka u objektima Ministarstva namenjenim za odmor, kao i objektima organa/pravnih lica sa kojima Ministarstvo ima zaključen sporazum, po osnovu dodeljene nenovčane nagrade ministra - do pet radnih dana.

Članom uže porodice, u smislu ovog člana, smatra se supružnik, vanbračni partner, deca, sestre, braća, roditelji, pastorak, usvojilac, usvojenik, staratelj, kao i supružnikovi roditelji ako žive u zajedničkom domaćinstvu sa policijskim službenikom.

Plaćeno odsustvo iz stava 1. ovog člana može se koristiti u toku kalendarske godine, u ukupnom trajanju od 10 radnih dana.

Izuzetno, u slučajevima iz stava 1. tač. 1), 4), 5), 10), 11), 14), 15) i 18) ovog člana ukupan broj radnih dana koji se koriste kao plaćeno odsustvo u toku kalendarske godine uvećava se za broj dana koji je utvrđen kao vreme odsustva u svakom od tih slučajeva.

Plaćeno odsustvo iz stava 1. tač. 14) i 17) ovog člana može se koristiti samo jednom u toku kalendarske godine.

Plaćeno odsustvo se odobrava, na pisani zahtev policijskog službenika, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije (dokaz o postojanju pravnog osnova za korišćenje plaćenog odsustva).

Član 21

Poslodavac je dužan da policijskom službeniku omogući obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje i odobri plaćeno odsustvo, kada to zahteva potreba procesa rada ili uvođenje novog načina i organizacije rada, u skladu sa zakonom i programom stručnog usavršavanja kod poslodavca.

VII NEPLAĆENO ODSUSTVO

Član 22

Policijskom službeniku se može po obrazloženom zahtevu odobriti neplaćeno odsustvo, odnosno odsustvo bez naknade plate, ukoliko to ne remeti proces rada i ukoliko za to postoje izuzetno opravdani razlozi, u slučajevima:

1) negovanja bolesnog člana uže porodice - do 30 radnih dana;

2) školovanja, specijalizacije ili drugog vida stručnog obrazovanja i usavršavanja (master studije, pravosudni ispit, magistratura, doktorat) po sopstvenoj inicijativi policijskog službenika - do 30 radnih dana;

3) ličnih razloga - do 10 radnih dana.

Policijskom službeniku se može odobriti neplaćeno odsustvo i u dužem trajanju i u drugim posebno opravdanim slučajevima, ako njegovo odsustvo sa rada ne utiče na organizaciju rada.

Članom uže porodice, u smislu ovog člana, smatra se supružnik, vanbračni partner, deca, sestre, braća, roditelji, pastorak, usvojilac, usvojenik, staratelj, kao i supružnikovi roditelji ako žive u zajedničkom domaćinstvu sa policijskim službenikom.

Neplaćeno odsustvo se odobrava, na pismeni obrazloženi zahtev policijskog službenika u roku od 10 dana od trenutka podnošenja zahteva uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije (dokaz o postojanju pravnog osnova za korišćenje neplaćenog odsustva).

Pravo policijskog službenika na neplaćeno odsustvo i dužina njegovog trajanja utvrđuje se rešenjem.

VIII OSIGURANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Član 23

Poslodavac je dužan da pod jednakim uslovima kolektivno osigura policijske službenike za slučaj smrti, posledice nezgode, profesionalnog oboljenja, povrede na radu i gubitka radne sposobnosti, radi obezbeđenja naknade štete.

IX ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Član 24

Policijskim službenicima obezbeđena je zdravstvena zaštita koja se ostvaruje kroz specifičnu i preventivnu zdravstvenu zaštitu.

Policijskim službenicima obezbeđena je specifična zdravstvena zaštita u meri u kojoj ona nije obezbeđena obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

X PLATA I DRUGA PRIMANJA

Plata

Član 25

Plata policijskog službenika se sastoji od osnovne plate i uvećane plate.

Osnovna plata određuje se množenjem osnovice za obračun i isplatu plata sa koeficijentom plate.

Obračun osnovne plate vrši se i primenom obračunske metode za usklađivanje, u skladu sa Zakonom o policiji i podzakonskim aktom.

Osnovica za obračun i isplatu plata utvrđuje se odlukom Vlade.

U platu se uračunavaju i porezi i doprinosi koji se plaćaju iz plate.

Član 26

Plata se isplaćuje mesečno u tekućem mesecu za protekli mesec.

Plata se isplaćuje u dva dela.

Isplata plate u dva dela isplaćuje se tako što se prvi deo isplaćuje najkasnije do petog u tekućem mesecu za prethodni mesec za koji se vrši isplata, a drugi deo najkasnije do 20. u tekućem mesecu za prethodni mesec za koji se vrši isplata.

Uvećana plata

Član 27

Policijski službenik ostvaruje pravo na uvećanu platu, i to za:

1) rad noću - za svaki sat rada u visini 28,6% vrednosti radnog sata osnovne plate, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne plate;

2) rad na dan praznika koji nije radni dan - za svaki sat rada u visini 121% vrednosti radnog sata osnovne plate;

3) prekovremeni rad - za svaki sat rada koji po nalogu nadležnog rukovodioca radi duže od punog radnog vremena u visini 28,6% vrednosti radnog sata osnovne plate;

4) pripravnost - za svaki sat pripravnosti, u skladu sa posebnim rasporedom rada ili po nalogu, u visini 10% vrednosti radnog sata osnovne plate;

5) rad u smeni, rad u turnusu ili drugu neredovnost u radu koja nije vrednovana u osnovnoj plati - za svaki sat rada u visini 28,6% vrednosti radnog sata osnovne plate, ako radi na poslovima na kojima se rad u smeni ili rad u turnusu obavlja povremeno;

6) zamenu rukovodioca:

(1) do 10 radnih dana - 10% osnovne plate,

(2) duže od 10 dana - 15% osnovne plate;

7) minuli rad - po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu ostvarenu u radnom odnosu, u visini 0,5% osnovne plate.

Ako su se istovremeno stekli uslovi po više osnova za dodatak na osnovnu platu, procenat uvećanja ne može biti niži od zbira procenata po svakom od osnova za uvećanje.

Član 28

Policijski službenik može da ostvari pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada (topli obrok) i regres za korišćenje godišnjeg odmora od 2020. godine ako se za takvu vrstu naknade steknu uslovi u budžetu Republike Srbije.

Visinu naknade troškova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

Član 29

Policijskom službeniku, u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog profesionalne bolesti ili povrede na radu, kao i u slučaju teže bolesti van rada koja životno ugrožava zaposlenog, pripada naknada plate u visini 100% osnovne plate, uvećane za minuli rad.

Policijskom službeniku u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede van rada, pripada naknada plate u visini 85% osnovne plate, uvećane za minuli rad.

Za ostale slučajeve privremene sprečenosti za rad primenjuju se opšti propisi iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Naknada plate

Član 30

Policijski službenik ima pravo na naknadu plate, u slučaju:

1) godišnjeg odmora;

2) plaćenog odsustva;

3) neraspoređenosti;

4) privremenog udaljenja sa rada;

5) odsustvovanja s rada na dan državnog i verskog praznika koji je neradni dan;

6) vojne vežbe i odazivanja na poziv vojnih i drugih državnih organa, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Policijski službenik ima pravo na naknadu plate iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 5) i 6) ovog člana koja se obračunava i isplaćuje u istom iznosu kao da je radio.

Policijski službenik ima pravo na naknadu plate u slučaju privremenog udaljenja sa rada iz stava 1. tačka 4) ovog člana, u skladu sa članom 217. Zakona o policiji.

Član 30a

Policijski službenik koji privremeno odsustvuje sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije, ima pravo na naknadu plate u visini od 100% osnovne plate, kao i pravo na doprinos za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem za policijskog službenika koji radi na radnom mestu na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada

Član 31

Policijski službenik ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u skladu sa Zakonom o policiji i podzakonskim aktom.

Član 32

Ako policijski službenik u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe izgubi život, troškove sahrane u mestu koje odredi njegova porodica snosi Ministarstvo.

Troškom iz stava 1. ovog člana smatraju se:

1) troškovi prevoza posmrtnih ostataka do mesta sahrane;

2) putni troškovi za dva pratioca;

3) troškovi grobnog mesta;

4) ostali uobičajeni troškovi.

Član 33

Porodica ima pravo u slučaju smrti policijskog službenika na naknadu onih troškova pogrebnih usluga koji su propisani aktom o troškovima lokalnog komunalnog pogrebnog preduzeća u mestu sahrane.

Pravo iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu uredne dokumentacije, u visini priloženih originalnih računa, a najviše do visine mesečne prosečne zarade u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.

Ako se smrtni slučaj desio na teritoriji Republike Srbije van mesta prebivališta policijskog službenika, pa je potrebno izvršiti prevoz radi sahrane u mesto prebivališta, porodica ostvaruje pravo na naknadu troškova prevoza.

Porodica ostvaruje pravo na naknadu troškova prevoza iz stava 3. ovog člana ako se smrtni slučaj desio van teritorije Republike Srbije van mesta prebivališta policijskog službenika, ako je policijski službenik boravio na toj teritoriji po zahtevu poslodavca radi obavljanja poslova iz nadležnosti poslodavca i ako naknada troškova nije obezbeđena iz odgovarajućeg osiguranja.

Izuzetno, ako policijski službenik nema porodicu, pravo na naknadu troškova ostvaruje lice koje podnese dokaz da je snosilo troškove pogrebnih usluga.

Porodicom u smislu ovog člana smatraju se bračni i vanbračni partner zaposlenog i deca zaposlenog.

Član 34

Policijski službenik ima pravo na naknadu troškova pogrebnih usluga iz člana 33. stav 1. Ugovora, u slučaju smrti člana uže porodice, ako to pravo nije ostvareno po drugom osnovu.

Smatra se da je pravo ostvareno po drugom osnovu ako je član uže porodice bio korisnik penzije, zaposleni ili osiguranik samostalne delatnosti.

Pravo iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu uredne dokumentacije, u visini priloženih originalnih računa, a najviše do visine mesečne prosečne zarade u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike.

Uz zahtev za naknadu troškova pogrebnih usluga prilažu se izvod iz matične knjige umrlih i dokaz o postojanju srodstva.

Članom uže porodice u smislu ovog člana smatraju se bračni ili vanbračni partner i deca zaposlenog.

Član 35

U slučaju smrti policijskog službenika koja je nastupila kao posledica povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili opasne pojave, porodica koju je izdržavao policijski službenik ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od 36 prosečnih plata zaposlenih u Ministarstvu isplaćenih u mesecu koji je prethodio mesecu kada je nastupio slučaj.

Član 36

Poslodavac je obavezan da obezbedi deci zaposlenog starosti do 15 godina života poklon za Novu godinu - novčanu čestitku u vrednosti do neoporezivog iznosa kojim se zakonom uređuje porez na dohodak građana.

Poslodavac može da obezbedi zaposlenim ženama za Dan žena - 8. mart poklon u vrednosti koji je predviđen stavom 1. ovog člana, odnosno drugi prigodan poklon.

Solidarna pomoć

Član 37

Policijski službenik ima pravo na solidarnu pomoć, za slučaj:

1) rođenja deteta policijskog službenika;

2) smrti člana uže porodice policijskog službenika;

3) pomoći članu uže porodice policijskog službenika za slučaj smrti policijskog službenika;

4) duže ili teže bolesti policijskog službenika;

5) lečenja od posledica ranjavanja policijskog službenika kome je radni odnos u Ministarstvu prestao kao posledica ranjavanja prilikom i u vezi vršenja službene dužnosti;

6) duže ili teže bolesti člana uže porodice policijskog službenika;

7) zdravstvene rehabilitacije policijskog službenika, nabavke ortopedskih pomagala, aparata za rehabilitaciju i nabavku lekova;

8) nabavke ortopedskih pomagala, aparata za rehabilitaciju i nabavku lekova za člana uže porodice;

9) teže invalidnosti policijskog službenika;

10) posebne ugroženosti usled elementarnih nepogoda koje pogađaju domaćinstvo policijskog službenika;

11) stipendiranja dece poginulog i dece ranjenog policijskog službenika i to za redovno školovanje, a najkasnije do navršene 26. godine života, nabavku udžbenika i školskog pribora u toku osnovnog i srednjeg obrazovanja i za boravak deteta u predškolskoj ustanovi;

12) pomoć članu uže porodice poginulog policijskog službenika i to za zakupninu na ime stanarine ako nema rešeno stambeno pitanje ili za otplatu duga po stambenom kreditu i za izdržavanje ako nema drugih sredstava za život i nije sposoban za rad.

Članovima uže porodice u smislu stava 1. tač. 2), 3), 6) i 8) ovog člana, smatraju se bračni drug, vanbračni drug, deca, usvojilac, usvojenik, rođena braća i sestre, roditelji i staratelj.

Članovima uže porodice u smislu stava 1. tačka 12) ovog člana, smatraju se bračni drug, vanbračni drug, deca, roditelj, staratelj, usvojilac, usvojenik pod uslovom da su živeli u zajedničkom domaćinstvu.

Visina i postupak dodele solidarne pomoći uređen je aktom ministra, u skladu sa Zakonom o policiji.

Jubilarna nagrada

Član 38

Policijski službenik ima pravo na jubilarnu nagradu za ukupni rad u Ministarstvu i drugim državnim organima, i to:

1) za 10 godina rada - u visini jedne prosečne plate isplaćene u Minstarstvu, u mesecu koji prethodi mesecu isplate jubilarne nagrade;

2) za 20 godina rada - u visini jedne prosečne plate isplaćene u Ministarstvu, uvećane za 20%, u mesecu koji prethodi mesecu isplate jubilarne nagrade;

3) za 30 godina rada - u visini jedne prosečne plate isplaćene u Ministarstvu, uvećane za 30%, u mesecu koji prethodi mesecu isplate jubilarne nagrade;

4) za 35 godina rada - u visini jedne prosečne plate isplaćene u Ministarstvu, uvećane za 30%, u mesecu koji prethodi mesecu isplate jubilarne nagrade;

5) za 40 godina rada - u visini jedne prosečne plate isplaćene u Ministarstvu, uvećane za 40%, u mesecu koji prethodi mesecu isplate jubilarne nagrade.

Prosečna plata, u smislu Ugovora, podrazumeva platu bez poreza i doprinosa iz plate.

Za policijske službenike koji su pravo na jubilarnu nagradu ostvarili u prvoj polovini tekuće godine, jubilarna nagrada isplatiće se do kraja jula, a za zaposlene koji su pravo na jubilarnu nagradu ostvarili u drugoj polovini tekuće godine, isplatiće se do kraja tekuće godine.

Pravo iz stava 1. tačka 4) ovog člana ostvaruju svi policijski službenici koji od 1. januara 2019. godine navršavaju 35 godina ukupnog rada u Ministarstvu i drugim državnim organima.

XI ZAŠTITA DOSTOJANSTVA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

Član 39

Policijski službenik ima pravo na poštovanje i zaštitu dostojanstva na radu i u vezi sa radom, u skladu sa zakonom.

Član 40

Poslodavac se obavezuje:

1) da će razvijati vrednosti tolerancije, razumevanja i poštovanja policijskih službenika, i da će svako neželjeno ponašanje i postupke kojim se takvi odnosi narušavaju putem diskriminacije, zlostavljanja ili seksualnog zlostavljanja prepoznati, zabeležiti, sprečiti i kazniti;

2) da će obezbediti bezbednu i zdravu radnu okolinu, tako što će proces organizacije rada urediti na način koji sprečava pojavu zlostavljanja na radu i u vezi sa radom, uz obezbeđenje uslova rada koji ne narušavaju dostojanstvo policijskih službenika od strane poslodavca, odnosno odgovornog lica, zaposlenih ili drugih radno angažovanih lica kod poslodavca;

3) da će u cilju prepoznavanja, prevencije i sprečavanja zlostavljanja, sprovoditi mere obaveštavanja i osposobljavanja zaposlenih i sindikalnih predstavnika, putem kurseva, seminara i drugih vidova edukacije, u cilju lakšeg prepoznavanja ponašanja koja predstavljaju zlostavljanje, njihovih uzroka i posledica.

Član 41

Zabranjena je svaka diskriminacija ili zlostavljanje policijskog službenika zbog pripadnosti ili nepripadnosti sindikalnoj organizaciji.

Član 42

Policijski službenici imaju pravo na zaštitu podataka o ličnosti.

Poslodavac je u obavezi da preduzme odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacione mere u cilju zaštite podataka o ličnosti policijskog službenika na radu.

Član 43

Poslodavac je dužan da u dogovoru sa reprezentativnim sindikatima imenuje i sastavi Listu posrednika koji će po zahtevu za zaštitu od zlostavljanja rešavati slučajeve zlostavljanja na radu i u vezi sa radom.

Lista posrednika sačinjava se iz redova policijskih službenika za svaku policijsku upravu.

Posrednik ne može biti policijski službenik koji nije dobio saglasnost reprezentativnih sindikata.

Poslodavac je dužan da obezbedi odgovarajuće prostorije za obavljanje posredovanja i prevoz za posrednika iz reda policijskog službenika kod poslodavca.

Član 44

Policijski službenik koji u posredovanju učestvuje kao strana u postupku, predstavnik sindikata i posrednik iz reda zaposlenih imaju pravo na plaćeno odsustvo za svaki dan posredovanja, sve dok posredovanje traje, a najduže do 30 dana.

Član 45

U slučaju da je u vezi sa zlostavljanjem na radu i u vezi sa radom pokrenut disciplinski postupak, poslodavac je dužan da konačnu odluku u disciplinskom postupku dostavi u roku od tri dana od dana donošenja i policijskom službeniku koji je zlostavljan.

Član 46

Poslodavac je u obavezi da sa reprezentativnim sindikatima uspostavi mehanizam za praćenje primene Kodeksa policijske etike za sve zaposlene u Ministarstvu.

XII MIRNO REŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

Član 47

Za rešavanje kolektivnih radnih sporova između učesnika Ugovora, koje nije bilo moguće rešiti međusobnim pregovaranjem, sprovodi se postupak mirenja, u skladu sa zakonom.

XIII PRAVO NA ŠTRAJK

Član 48

Policijski službenici pod uslovom i na način utvrđen zakonom, mogu organizovati štrajk i štrajk upozorenja.

XIV DELOVANJE I USLOVI ZA RAD SINDIKATA

Član 49

Poslodavac se obavezuje da neće svojim delovanjem i aktivnostima ni na koji način onemogućavati sindikalni rad, sindikalno organizovanje i pravo policijskih službenika da postanu članovi sindikata.

Povredom prava na sindikalno organizovanje smatraće se svaki pritisak poslodavca na zaposlene da se učlane, istupe iz sindikalne organizacije ili bilo kakav vid mešanja u rad sindikata.

Član 50

Sindikat je dužan da dostavi poslodavcu akt o upisu u registar sindikata i odluku o izboru predsednika i članova organa sindikata, u roku od osam dana od dana dostavljanja akta o upisu sindikata u registar, odnosno od dana izbora organa sindikata.

Član 51

Poslodavac je u obavezi da ostvaruje socijalni i sindikalni dijalog sa reprezentativnim sindikatima.

Član 52

Poslodavac je dužan da reprezentativnom sindikatu obezbedi neophodan minimum tehničko-prostornih uslova za rad:

1) korišćenje odgovarajućih prostorija za redovan rad i sastanke;

2) administrativnu i tehničku pomoć (upotrebu telefona, telefaksa, računarske opreme, upotrebu prevoznih sredstava);

3) mogućnost isticanja obaveštenja i bitnih dokumenata sindikata na oglasnim tablama Ministarstva.

Poslodavac i reprezentativni sindikat će zaključiti pisani sporazum kojim bliže uređuju način ostvarivanja prava iz stava 1. ovog člana.

Zahtev nereprezentativnih sindikata u pogledu obezbeđenja tehničko-prostornih uslova za rad, poslodavac može odobriti, uz naknadu ili bez naknade, samo u skladu sa prostornim, tehničkim i finansijskim uslovima rada sopstvenih službi i u slučaju da to ne remeti njihov rad i obavljanje poslova po nadležnosti.

Član 53

Zahteve reprezentativnih sindikata u pogledu obezbeđenja dodatnih ili drugih tehničko-prostornih uslova za rad, poslodavac može odobriti u dogovoru sa reprezentativnim sindikatima, uz naknadu ili bez naknade, samo u skladu sa prostornim, tehničkim i finansijskim uslovima rada sopstvenih službi i u slučaju da to ne remeti njihov rad i obavljanje poslova po nadležnosti.

Član 54

Predsednik reprezentativnog sindikata, ili lice na funkciji odgovarajućoj toj, za vreme trajanja mandata u tom sindikatu, ima pravo na plaćeno odsustvo radi obavljanja sindikalne delatnosti za vreme obavljanja sindikalnih aktivnosti u punom fondu plaćenih časova za koje vreme ima pravo na naknadu plate, u skladu sa zakonom.

Ovlašćeni predstavnici reprezentativnih sindikata imaju pravo na plaćeno odsustvo radi obavljanja sindikalne delatnosti i to na 50 plaćenih časova rada mesečno ako taj sindikat ima najmanje 200 članova i po jedan čas mesečno za svakih sledećih 100 članova.

Ovlašćeni predstavnici reprezentativnih sindikata, u smislu primene Ugovora, su lica koja su posebnim ovlašćenjem predsednika reprezentativnog sindikata, ili lica na funkciji odgovarajućoj toj, određeni za obavljanje te dužnosti.

Pravo na plaćeno odsustvo radi obavljanja sindikalne delatnosti pod uslovima iz stava 2. i u skladu sa stavom 3. ovog člana, može imati maksimalno 40 predstavnika reprezentativnih sindikata.

Član 55

Sindikalni predstavnik koji je ovlašćen za učešće u radnim telima Ministarstva, pregovaranje ili je član delegacije sindikata na sastancima sa rukovodstvom Ministarstva, ima pravo na plaćeno odsustvo za vreme pregovaranja, odnosno sastanaka, uz prethodno obaveštavanje rukovodioca.

XV OBAVEŠTAVANJE I PRISTUP PODACIMA I INFORMACIJAMA

Član 56

Sindikat ima pravo na informisanje od strane poslodavca o ekonomskim i radno-socijalnim pitanjima od značaja za položaj zaposlenih, odnosno članova sindikata, a naročito o:

1) donošenju, izmenama i dopunama opštih akata kojima se uređuju prava iz rada i po osnovu rada zaposlenih (zakoni, uredbe, pravilnici i dr.);

2) planovima zapošljavanja i prestanku službe ili radnog odnosa zaposlenih;

3) merama o bezbednosti i zdravlja na radu;

4) uvođenje novih tehnologija i promena u organizaciji rada koje dovode do viška zaposlenih i mere za njihovo zbrinjavanje.

Poslodavac je dužan da dostavljene primedbe, predloge i sugestije reprezentativnih sindikata razmotri i na iste pisano odgovori, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema.

Član 57

Poslodavac je dužan da po zahtevu sindikata, uz pisanu saglasnost policijskog službenika, dostavi podatke iz evidencija za zaposlenog vezane za njegov radno-pravni status.

XVI KOMISIJA ZA PRAĆENJE PRIMENE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

Član 58

Poslodavac će obrazovati posebnu Komisiju za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora, kojom će rukovoditi rukovodilac strateškog nivoa rukovođenja u Ministarstvu, a sastavljenu od predstavnika Ministarstva i po dva predstavnika reprezentativnih sindikata.

Komisija se obrazuje u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Komisija donosi poslovnik o radu kojim uređuje svoju organizaciju i rad.

Član 59

Komisija će se sastajati po potrebi, a najmanje jednom tromesečno i razmatraće aktuelna pitanja u vezi sa praćenjem primene Ugovora, jednoobraznosti u postupanju službi, kao i inicijative za izmenama, dopunama ili sačinjavanjem normativnih akata Ministarstva od interesa i u vezi sa radno-pravnim i socijalnim položajem zaposlenih.

Odluke Komisije imaju značaj preporuka za postupanje službi nadležnih za pravnu stvar koja je predmet razmatranja na Komisiji.

XVII ZAKLJUČIVANJE POSEBNIH SPORAZUMA

Član 60

Poslodavac i sindikati mogu, u slučaju potrebe, zaključivati i posebne sporazume, kojima se afirmišu sindikalne vrednosti, solidarnost i saradnja u ostvarenju zajedničkih interesa, kao i utvrđuju sva druga pitanja koja mogu biti od značaja za rad sindikata.

XVIII IZMENE I DOPUNE

Član 61

Postupak izmena i dopuna Ugovora pokreće se pisanim predlogom jednog od učesnika.

Predlog mora da sadrži izmene i dopune Ugovora, obrazloženje i pregled odredaba koje se dopunjuju ili menjaju.

Učesnici su dužni da se izjasne u roku od 15 dana o podnetom predlogu za izmene i dopune Ugovora i da, u slučaju saglasnosti, u narednom roku od 15 dana otpočnu postupak pregovaranja.

XIX OTKAZ

Član 62

Svaki učesnik može otkazati Ugovor, uz pisano obrazloženje.

U slučaju otkaza Ugovor prestaje da važi protekom šest meseci od dana prijema otkaza.

Učesnici su dužni da u roku od 15 dana od dana podnošenja otkaza započnu postupak pregovaranja.

XX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63

Dužina godišnjeg odmora za 2019. godinu utvrdiće se u skladu sa članom 16. Ugovora.

Član 64

Stupanjem na snagu Ugovora prestaje da važi Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike ("Službeni glasnik RS", br. 22/15 i 70/15 - Aneks).

Član 65

Ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se tri godine od dana stupanja na snagu.

 

Samostalni članovi Aneksa
Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike

("Sl. glasnik RS", br. 62/2020)

Član 2

Ovaj aneks je sastavni deo Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike.

Član 3

Aneks je sačinjen u šest istovetnih primeraka, od kojih svaki od učesnika zadržava po dva primerka i smatra se zaključenim kad ga potpišu ovlašćeni predstavnici učesnika.

Član 4

Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa
Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike

("Sl. glasnik RS", br. 81/2021)

Član 2

Ovaj aneks je sastavni deo Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike.

Član 3

Aneks je sačinjen u šest istovetnih primeraka, od kojih svaki od učesnika zadržava po dva primerka i smatra se zaključenim kad ga potpišu ovlašćeni predstavnici učesnika.

Član 4

Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".