Zastava Bosne i Hercegovine

POKRAJINSKA UREDBA O PLATAMA, NAKNADI TROŠKOVA, OTPREMNINI I DRUGIM PRIMANJIMA POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015, 61/2016, 30/2017, 26/2018, 28/2019, 16/2020, 68/2020 i 5/2023)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom pokrajinskom uredbom uređuju se plate i naknade plate, naknade troškova, otpremnine i druga primanja postavljenih i zaposlenih lica u organima pokrajinske uprave, Sekretarijatu Pokrajinske vlade, službama i upravama koje osniva Pokrajinska vlada i Službi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: pokrajinska uprava), ako drugim pokrajinskim propisom nije drugačije utvrđeno.

Član 2

Imenice koje se u ovoj pokrajinskoj uredbi koriste pri označavanju postavljenih i zaposlenih lica u muškom rodu, istovremeno obuhvataju imenice u ženskom rodu.

Imenice koje označavaju službene pozicije i funkcije u pokrajinskoj upravi, koriste se u obliku koji izražava pol lica koje je njihov nosilac.

II PLATA

Član 3

Plata postavljenih i zaposlenih lica se utvrđuje na osnovu:

1) osnovice za obračun plata;

2) koeficijenta;

3) dodatka na platu;

4) obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plate u skladu sa zakonom.

Plata pripada postavljenom i zaposlenom licu koji radi puno radno vreme ili radno vreme koje se smatra punim radnim vremenom.

Postavljeno i zaposleno lice koji ne radi puno radno vreme, ima pravo na platu koja je srazmerna dužini njegovog radnog vremena.

Član 4

Postavljena i zaposlena lica ostvaruju pravo na platu od dana kada stupe na rad.

Postavljenim i zaposlenim licima prestaje pravo na platu od dana kada im prestane radni odnos.

Član 5

Postavljena i zaposlena lica imaju pravo na mesečnu platu.

Plata se isplaćuje od jednom ili izuzetno u dva dela.

Pun iznos plate isplaćuje se najkasnije do 10. u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Član 5a

(Brisan)

Član 6

Postavljena i zaposlena lica ostvaruju zaštitu prava na platu i imaju pravo na naknadu plate u skladu sa propisima kojima je uređena ova oblast.

Naknada plate postavljenim i zaposlenim licima isplaćuje se istovremeno kada se isplaćuje plata postavljenim i zaposlenim licima.

Član 7

Sredstva za isplatu plate i naknade plate, naknade troškova, otpremnine i drugih primanja postavljenih i zaposlenih lica obezbeđuju se u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Osnovica

Član 8

Osnovicu za obračun plate utvrđuje Vlada Republike Srbije u skladu sa zakonom.

Koeficijent

Član 9

Koeficijent iz člana 3. tačka 2. ove uredbe čini zbir osnovnog koeficijenta, dodatnog koeficijenta i uvećanje koeficijenta.

Osnovnu platu čini proizvod osnovice i koeficijenta iz člana 3. ove uredbe.

Član 10

Koeficijent izražava složenost poslova, odgovornost, uslove rada i stručnu spremu.

Koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora.

Koeficijenti za radna mesta postavljenih i zaposlenih lica određuju se tako što se svako radno mesto, uzimajući u obzir obim i složenost poslova radnog mesta, svrstava u odgovarajuću platnu grupu.

Član 11

Platna grupa u kojoj se nalazi radno mesto i visina koeficijenta, utvrđuju se rešenjem.

Član 12

Koeficijenti za obračun i isplatu plate postavljenih lica iznose:

radno mesto

platna grupa

osnovni koeficijent

dodatni koeficijent

- generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

- sekretar Pokrajinske vlade;

-direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;

I

24,00

18,00

- zamenik generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

- direktor Direkcije za robne rezerve Autonomne pokrajine Vojvodine ;

- direktor Turističke organizacije Vojvodine;

- direktor Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova;

- podsekretar pokrajinskog sekretarijata;

II

22,00

18,00

- direktor Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;

- direktor Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine;

- direktor službe i uprave koju osniva Pokrajinska vlada;

- šef Kabineta predsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

- šef Kabineta predsednika Pokrajinske vlade;

- šef Kabineta potpredsednika Pokrajinske vlade;

- direktor Stručne službe Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana;

- pomoćnik pokrajinskog sekretara;

III

21,50

18,00

- pravobranilac Autonomne pokrajine Vojvodine;

- zamenik direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;

IIIa

21,10

18,00

- pomoćnik generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

- pomoćnik sekretara Pokrajinske vlade;

IV

20,20

18,00

- zamenik pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine;

IVa

19,10

18,00

- savetnik predsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

- savetnik predsednika Pokrajinske vlade;

- savetnik potpredsednika Pokrajinske vlade;

- pomoćnik direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;

- pomoćnik direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine;

- šef Protokola;

- pomoćnik direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne pokrajine Vojvodine;

- pomoćnik direktora službe i uprave koju osniva Pokrajinska vlada;

- pomoćnik direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

V

17,70

18,00

Član 13

Koeficijent za obračun i isplatu plate postavljenih lica utvrđen u članu 12. ove pokrajinske uredbe, uvećava se za odgovarajući procenat uvećanja:

radno mesto

platna grupa

Procenat uvećanja

- direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;

I

29,63%

- generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

I

23,09%

- sekretar Pokrajinske vlade;

I

18,29%

- zamenik generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

II

14,04%

- podsekretar pokrajinskog sekretarijata;

II

13,85%

- direktor Direkcije za robne rezerve Autonomne pokrajine Vojvodine;

- direktor Turističke organizacije Vojvodine;

- direktor Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova;

II

11%

- direktor Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;

- direktor Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine;

III

25,77%

- direktor službe i uprave koju osniva Pokrajinska vlada;

- šef Kabineta predsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

- šef Kabineta predsednika Pokrajinske vlade;

- šef Kabineta potpredsednika Pokrajinske vlade;

- direktor Stručne službe Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana;

- pomoćnik pokrajinskog sekretara;

III

12,67%

- pravobranilac Autonomne pokrajine Vojvodine;

IIIa

24,54%

- zamenik direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;

IIIa

23%

- pomoćnik generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

- pomoćnik sekretara Pokrajinske vlade;

IV

13,80%

- zamenik pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine;

IVa

29,63%

- savetnik predsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

- savetnik predsednika Pokrajinske vlade;

- savetnik potpredsednika Pokrajinske vlade;

V

17,71%

- pomoćnik direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;

- pomoćnik direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine;

- pomoćnik direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;

V

24,66%

- šef Protokola;

- pomoćnik direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne pokrajine Vojvodine;

- pomoćnik direktora službe i uprave koju osniva Pokrajinska vlada.

V

2,63%

Član 14

Koeficijenti za obračun i isplatu plate zaposlenih lica iznose:

Zvanje/zanimanje

Platna grupa

Osnovni koeficijent

Dodatni koeficijent

Viši savetnik

I

12,05

16,80

Samostalni savetnik

II

12,05

15,50

Savetnik /
nameštenik - prva vrsta

III

10,77

15,00

Mlađi savetnik /
nameštenik - druga vrsta

IV

10,45

11,50

Saradnik /
nameštenik - treća vrsta

V

9,91

7,19

Mlađi saradnik

VI

8,95

5,33

 

Viši referent /
nameštenik - četvrta vrsta

VII

8,85

3,03

Referent

VIII

8,85

3,00

Mlađi referent

IX

8,74

1,85

Nameštenik - peta vrsta

X

6,40

1,05

Član 15

Koeficijent koji je za zvanje odnosno zanimanje utvrđen u članu 14. ove pokrajinske uredbe, uvećava se:

1. zaposlenom koji koordinira najsloženije aktivnosti najviše do 10%, s tim što ovaj broj zaposlenih ne može preći 2% od ukupnog broja zaposlenih;

2. zaposlenom koji rukovodi užom unutrašnjom jedinicom za 10%;

3. zaposlenom koji radi na pripremi i izvršenju budžeta ili finansijskog plana, vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju računovodstvenih izveštaja najviše do 10%;

4. (brisana)

5. zaposlenom koji radi na poslovima inspekcijskog terenskog nadzora u neposrednom kontaktu sa subjektima nadzora - najviše do 20%.

Zaposlenom koji ima pravo na uvećanje koeficijenata po više osnova iz stava 1. ovog člana, ukupno uvećanje koeficijenta ne može biti veće od 10%.

Koeficijent pripravnika

Član 16

Pripravniku se određuje koeficijent koji iznosi 80% od najniže plate u okviru zvanja za koje se pripravnik osposobljava.

Dodaci na platu

Dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu

Član 17

Postavljena i zaposlena lica imaju pravo na dodatak na platu u visini od 0,4% osnovne plate za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca (minuli rad).

Dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu je sastavni deo rešenja o koeficijentu.

Dodatak za rad noću

Član 18

Zaposlena lica imaju pravo na dodatak na osnovnu platu za rad od 22 sata do 6 sati narednog dana (rad noću).

Dodatak za svaki sat rada noću, iznosi 26% vrednosti radnog sata osnovne plate zaposlenog lica.

Dodatak za rad na dan praznika koji nije radni dan

Član 19

Zaposlena lica imaju pravo na dodatak na platu za rad na dan praznika koji nije radni dan.

Dodatak za svaki sat rada na dan praznika koji nije radni dan, iznosi 110% vrednosti radnog sata osnovne plate zaposlenog lica.

Dodatak za prekovremeni rad

Član 20

Zaposleni za svaki sat prekovremenog rada ima pravo na uvećanu platu u iznosu vrednosti radnog sata osnovne plate zaposlenog, uvećanog za 26%.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na zahtev zaposlenog i uz saglasnost poslodavca, ako dozvoljava organizacija rada, časovi prekovremenog rada mogu mesečno da se preračunaju u slobodne sate tako što za svaki sat prekovremenog rada zaposleni ima pravo na sat i po slobodno.

Mesečno preračunate slobodne sate za rad duži od punog radnog vremena zaposleni mora da iskoristi u toku naredna tri meseca.

Zaposlenom koji ne iskoristi slobodne sate zbog prestanka radnog odnosa ili iz drugih opravdanih razloga, isplatiće se uvećana plata iz stava 1. ovog člana.

Čl. 21-24

(Brisano)

Pojam i trajanje službenog putovanja u zemlji

Član 25

Postavljeno i zaposleno lice ostvaruje pravo na naknadu troškova, otpremninu i na druga primanja, shodnom primenom odredaba uredbe Vlade, kojom se uređuje naknada troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika, kao i odredaba kolektivnog ugovora.

Čl. 25a-25l

(Brisano)

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26

Danom stupanja na snagu ove pokrajinske uredbe prestaju da važe Pokrajinska uredba o platama postavljenih lica i pokrajinskih službenika na rukovodećim radnim mestima ("Službeni list APV", broj: 7/10, 9/10, 12/10, 19/10, 1/11, 15/11 i 19/12), Pokrajinska uredba o platama pokrajinskih službenika na izvršilačkim radnim mestima i nameštenika ("Službeni list APV", broj: 7/10, 9/10, 12/10, 19/10, 1/11 i 19/12) i Pokrajinska uredba o naknadama i drugim primanjima pokrajinskih službenika i nameštenika ("Službeni list APV", broj 8/08, 18/09 - promena naziva akta i 21/11).

Član 27

Ova pokrajinska uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine", a primenjivaće se od 01. novembra 2012. godine.

 

Samostalni član Pokrajinske uredbe o izmenama
Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 35/2012)

Član 4

Ova pokrajinska uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine", a primenjivaće se od 1. decembra 2012. godine.

 

Samostalni član Pokrajinske uredbe o izmenama i dopunama
Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 9/2013)

Član 3

Ova pokrajinska uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine", a primenjivaće se počev od obračuna i isplate plate za mart 2013. godine.

 

Samostalni član Pokrajinske uredbe o dopunama
Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 16/2014)

Član 3

Ova pokrajinska uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine", a primenjivaće se počev od obračuna i isplate plate za maj 2014. godine.

 

Samostalni član Pokrajinske uredbe o izmenama i dopunama
Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 40/2014)

Član 6

Ova pokrajinska uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".

 

Samostalni član Pokrajinske uredbe o izmenama i dopunama
Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2015)

Član 3

Ova pokrajinska uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine", a primenjuje se od obračuna i isplate plate za mesec januar 2015. godine.

 

Samostalni član Pokrajinske uredbe o izmenama i dopunama
Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 44/2015)

Član 4

Ova pokrajinska uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".

 

Samostalni član Pokrajinske uredbe o izmenama
Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 30/2017)

Član 4

Ova pokrajinska uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine", a primenjuje se od 1. jula 2017. godine.

 

Samostalni članovi Pokrajinske uredbe o izmenama i dopuni
Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 26/2018)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6

Odredba člana 1. st. 2. i 3. primenjivaće se počev od isplate plate za januar 2019. godine.

Do početka primene odredbe člana 1. st. 2. i 3. plata će se isplaćivati u dva dela ili u više delova, s tim što ako se plata isplaćuje u delovima, po konačnom obračunu, plata se isplaćuje do 5. u mesecu za prethodni mesec, a akontacija plate do 20. u mesecu za tekući mesec.

Odredba člana 4. stav 1. tačka 5. primenjivaće se počev od obračuna i isplate plata za avgust 2018. godine.

Član 7

Ova pokrajinska uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".

 

Samostalni član Pokrajinske uredbe o izmeni
Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 28/2019)

Član 2

Ova pokrajinska uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".

 

Samostalni članovi Pokrajinske uredbe o izmeni
Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 16/2020)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 2

Zaposleno lice čija bi osnovna plata, primenom ove pokrajinske uredbe, bila manja od zatečene plate na radnom mestu na koje je raspoređen, zadržava pravo na platu prema koeficijentu za obračun i isplatu plate, koji je imao do početka primene ove pokrajinske uredbe, te mu se ne donosi posebno rešenje o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate.

Član 3

Zaposlenom licu kojem se u skladu s članom 1. ove pokrajinske uredbe povećava koeficijent za obračun i isplatu plate - najkasnije do dana primene ove pokrajinske uredbe - doneće se rešenje kojim će se utvrditi novi koeficijent za obračun i isplatu plate.

Član 4

Ova pokrajinska uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine", a primenjivaće se od 16. marta 2020. godine.

 

Samostalni član Pokrajinske uredbe o izmenama
Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 68/2020)

Član 5

Ova pokrajinska uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".

 

Samostalni član Pokrajinske uredbe o izmenama
Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 5/2023)

Član 6

Ova pokrajinska uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".