Zastava Bosne i Hercegovine

PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI

("Sl. list AP Vojvodine", br. 47/2020)

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (u daljem tekstu: Plan), odnosi se na sva radna mesta u radnoj okolini u pokrajinskim organima uprave.

Plan je sastavni deo Akta o proceni rizika za sva radna mesta i u radnoj okolini za organe AP Vojvodine.

I

Uvod

Prema propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, poslodavac je dužan da obezbedi bezbedan i zdrav rad zaposlenih i drugih lica prisutnih u procesu rada, kao i svih lica koja se nalaze u radnom prostoru i radnoj okolini kod poslodavca. U tom cilju dužan je da sprovodi preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu radi sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika, odnosno da planira mere zaštite sprečavanja pojave i širenja epidemije zaraznih bolesti.

Odluka o donošenju Akta o proceni rizika za sva radna mesta i u radnoj okolini za organe Autonomne pokrajine Vojvodine doneta je i objavljena u "Sl. list AP Vojvodine", br. 22/2015).

OPŠTI PODACI O POKRAJINSKOJ VLADI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE:

Naziv poslodavaca: Pokrajinska vlada Autonomne pokrajine Vojvodine

Adresa sedišta: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16

Poštanski broj i grad: 21000, Novi Sad Matični broj: 08068615

Poreski identifikacioni broj: 103762102

Šifra delatnosti: 8411

Obrazovana je Pokrajinska vlada, Sekretarijat Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretarijati:

1. PS za urbanizam i zaštitu životne sredine,

2. PS za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj,

3. PS za visoko obrazovanje i naučnotehnološku delatnost,

4. PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,

5. PS za finansije,

6. PS za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama,

7. PS za sport i omladinu,

8. PS za zdravstvo,

9. PS za privredu i turizam,

10. PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice,

11. PS za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i

12. PS za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Obrazovane su uprave:

1. Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa,

2. Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i

3. Uprava za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Obrazovane su službe:

1. Služba za realizaciju programa razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine,

2. Služba za budžetsku inspekciju Autonomne Pokrajine Vojvodine,

3. Služba za upravljanje ljudskim resursima,

4. Služba za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine i

5. Služba Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ostali organi:

1. Pravobranilaštvo Autonomne Pokrajine Vojvodine i

2. Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman.

U Pokrajinskoj vladi u svim navedenim organima na dan 14.07.2020. godine ukupan broj zaposlenih iznosi 1036, a angažovanih po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova je 158 lica.

Sedišta organa Pokrajinske vlade nalaze se na sledećim lokacijama:

Administrativna zgrada Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad,

Administrativna zgrada Bulevar Mihajla Pupina br. 6, Novi Sad,

Administrativna zgrada Bulevar Mihajla Pupina br. 25, Novi Sad,

Skupština APV Vladike Platona bb, Novi Sad, Auto servis ul. Danila Kiša 42, Novi Sad,

Vila "Vojvodina", Čortanovci,

Vila "Vojvodina", Sremska Kamenica i

Vila "Vojvodina", Ravne.

II

Obaveze poslodavca

Poslodavac preduzima preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zaraznih bolesti, i to:

1. Za svako radno mesto - zaposlenog obezbediti pisanu instrukciju i uputstvo o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazni bolesti (sačinjava lice za bezbednost i zdravlje na radu);

2. Organizovati rad u smenama sa ciljem smanjenja broja zaposlenih u prostorijama poslodavca (sprovode neposredni rukovodioci - sekretari i direktori uprava);

3. Mere higijene vršiti redovno, uz povećano angažovanje radnika za održavanje higijene, u svim radnim i pomoćnim prostorijama pokrajinskih organa vršiti redovno dezinfekciju radnog i pomoćnog prostora, postaviti liste o vremenu sprovedenih mera (organizuje i sprovodi direktor Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa);

4. Izraditi uputstva - instrukcije o ponašanju dobavljača, izvođačima radova i spoljnim saradnicima kada dolaze u prostorije pokrajinskih organa (lice za bezbednost i zdravlje na radu);

5. Organizuje bezbedno iznošenje smeća obezbeđivanjem adekvatne ambalaže za skladištenje i transport smeća (organizuje i sprovodi direktor Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa);

6. Za Ambulantu Doma zdravlja "Novi Sad", koja se nalazi u zgradi Pokrajinske vlade, obezbediti posebnu prostoriju za odlaganje medicinskog otpada i obeležiti puteve kretanja otpad i čiste puteve, kao i posebnu prostoriju za izolaciju zaraženih (organizuje i sprovodi direktor Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa).

U slučaju nastanka zarazne bolesti, poslodavac će preduzeti sledeće mere:

1. U prostoru - prostoriji u kojem je boravio zaraženi, obavezno izvršiti detaljno čišćenje i dezinfekciju prostora i sredstava rada (organizuje i sprovodi direktor Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa);

2. Svi zaposleni su u obavezi da poštuju procedure ulaska, izlaska i kretanja u radnom prostoru i u obavezi su da nose lična zaštitna sredstva (organizuje i sprovodi direktor Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa i neposredni rukovodioci u pokrajinskim organima);

3. Kontakte sa zaraženom osobom treba izbegavati (odgovoran zaposleni koji je zaražen i zaposleni iz njegovog okruženja);

4. U saradnji sa Medicinom rada i Zavodom za javno zdravlje Vojvodine, sprovoditi i sve druge mere koje oni odrede (odgovorni neposredni rukovodioci u pokrajinskim organima i lice za bezbednost i zdravlje.

5. Nakon objavljivanja od strane nadležnih organa R. Srbije o nastanku zarazne bolesti (epidemije ili pandemije) izraditi instrukcije-uputstva, radi sprečavanja širenja nastale zarazne bolesti (odgovorno lice za bezbednost i zdravlje)

III

Obaveze zaposlenih u pokrajinskim organima

Zaposleni u pokrajinskim organima obavezni su da za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti sprovode sledeće:

1. Sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu, kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih;

2. Namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje, kao i bezbednost i zdravlje drugih lica;

3. Dodatno brine o svojoj ličnoj higijeni, posebno redovno i pravilno pere ruke;

4. Ličnu odeću drži odvojenu od sredstava za ličnu zaštitu na radu i radnog odela;

5. Obavezno obaveštava neposrednog rukovodioca ukoliko posumlja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice;

6. Pre početka rada pregleda svoje radno, mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i u slučaju uočavanja nedostataka izveštava neposrednog rukovodioca ili drugo ovlašćeno lice;

7. Pre napuštanja radnog mesta, radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene;

8. Ukoliko dođe do saznanja odmah obavesti neposrednog rukovodioca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih;

9. Sarađuje sa neposrednim rukovodiocem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.

IV

Zaduženja i kontrola sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti

Za sprovođenje preventivnih mera za sprečavanje nastanka i širenja zaraznih bolesti za pokrajinske organe uprave zaduženi su rukovodioci pokrajinskih organa uprave.

Proveru primene efikasnosti mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu u pokrajinskim organima vrši lice za bezbednost i zdravlje na radu.

V

Zaključak

Cilj ovog plana je da se u potpunosti primenjuju protiv epidemiološke mere u nastanku i širenju zaraznih bolesti u pokrajinskim organima uprave.

Nakon proglašenja epidemije ili pojave zarazne bolesti, na osnovu ovog plana biće sačinjene instrukcije - stručna uputstva, u saradnji sa epidemiološkom službom za konkretno nastalu zaraznu bolest.

VI

Ovaj plan stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu APV".