Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA)

("Sl. glasnik RS", br. 40/2019, 54/2019, 77/2019, 15/2021, 130/2022, 23/2023 i 87/2023)

Visina posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) u zavisnosti od kategorije vozila i karakteristične deonice auto-puta, iznosi:

1) Za sistem naplate putarine Beograd-Preševo-Dimitrovgrad

Za deonicu: Beograd-Preševo

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

840,00

1.690,00

2.530,00

5.070,00

10.140,00

Za deonicu: Beograd-Dimitrovgrad

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

750,00

1.490,00

2.240,00

4.480,00

8.950,00

Za deonicu: Preševo-Dimitrovgrad

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

590,00

1.180,00

1.760,00

3.530,00

7.050,00

2) Za sistem naplate putarine Beograd-Šid sa ukrštanjem sa autoputem Ruma-Šabac

Za deonicu: Beograd-Šid

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

240,00

480,00

730,00

1.450,00

2.910,00

Za deonicu: Beograd-Šabac

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

140,00

270,00

400,00

800,00

1.580,00

Za deonicu: Šid-Šabac

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

220,00

430,00

630,00

1.270,00

2.520,00

Za deonicu: Ruma-Šabac

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

50,00

100,00

150,00

290,00

580,00

3) Za deonicu: Beograd-Subotica

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

360,00

720,00

1.080,00

2.160,00

4.330,00

4) Za deonicu: Beograd - Čačak (Pakovraće)

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

270,00

530,00

800,00

1.600,00

3.200,00

Troškovi vanrednog postupka iznose 460,00 dinara.

Putarina za motorna vozila strane registracije plaća se u dinarima (RSD), ali je moguće plaćanje i u evrima (EUR), u skladu sa Odlukom o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu ("Službeni glasnik RS", br. 51/15, 3/16, 29/16, 91/16, 24/17 i 29/18).

Naplata naknade za motorna vozila domaće i stane registracije može se vršiti elektronskom naplatom putarine, putem uređaja za elektronsku naplatu putarine. Za kupovinu dopuna uplatom na račun JP "Putevi Srbije", na vrednost avansne uplate na uređaj za elektronsku naplatu putarine ostvaruje se popust na uneti iznos od 6%.

Kupovina dopune punjenja uređaja za elektronsku naplatu putarine bez popusta, može se izvršiti samo na vidno obeleženim kanalima naplatne stanice. Vrednost minimalne dopune iznosi 2.000,00 dinara. Kupovina dopune punjenja uređaja za elektronsku naplatu putarine nije dozvoljena na kanalima sa čistom elektronskom naplatom putarine.

Plaćanje putarine za motorna vozila pravnih lica, domaćih i stranih registracija, može se vršiti elektronskom naplatom putem uređaja za elektronsku naplatu putarine u "postpejd" sistemu, na osnovu ispostavljenih računa za ostvareno korišćenje puteva, uz prethodno zaključen ugovor sa Javnim preduzećem "Putevi Srbije" i dostavljene neopozive bankarske garancije sa minimalnim rokom važnosti od 60 dana.

Uplatom mesečnog iznosa putarine realizovane u elektronskoj naplati putarine u ugovorenom roku, pravno i fizičko lice - vlasnik jednog ili više uređaja za elektronsku naplatu putarine ostvaruje popust od 6%.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o visini posebne naknade za upotrebu puta, njegovog dela i putnog objekta ("Službeni glasnik RS", br. 56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09, 78/14, 93/15, 95/15, 95/16, 109/16, 90/17, 106/17, 68/18 i 95/18).

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe stava 1. tačka 7) primenjivaće se od 15. juna 2019. godine, a odredbe stava 1. tačka 8) ove odluke primenjivaće se od 1. avgusta 2019. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

("Sl. glasnik RS", br. 130/2022)

Ova odluka po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)

Ova odluka po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. aprila 2023. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)

Ova odluka po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 14. oktobra 2023. godine.