Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KREDITA ZA ODRŽAVANJE DNEVNE LIKVIDNOSTI BANAKA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 52/2008, 40/2010, 3/2011, 18/2011, 34/2013, 8/2019, 74/2020 i 98/2020)

1. Ovom odlukom uređuju se uslovi pod kojima i način na koji Narodna banka Srbije može odobravati bankama kredite za održavanje dnevne likvidnosti na osnovu zaloge hartija od vrednosti (u daljem tekstu: kredit za likvidnost).

2. Kredit za likvidnost Narodna banka Srbije odobrava banci na osnovu zaloge dinarskih hartija od vrednosti, bez devizne klauzule, čiji je izdavalac:

1) Narodna banka Srbije;

2) Republika Srbija;

3) međunarodna finansijska organizacija i razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država i čiji je kreditni rejting agencija za procenu rejtinga Standard & Poor's ili Fitch-IBCA utvrdila sa "AAA", odnosno Moody's sa "Aaa";

4) domaće privredno društvo čiji je bonitet Agencija za privredne registre ocenila najmanje ocenom "(D) Prihvatljiv bonitet" ili koje ima drugu ocenu svog boniteta/kreditne sposobnosti koja je odgovarajuća oceni boniteta "(D) Prihvatljiv bonitet".

Pod deviznom klauzulom iz stava 1. ove tačke podrazumeva se valutna klauzula u smislu zakona kojim se uređuje devizno poslovanje, kao i svaka druga klauzula kojom se utvrđuje zaštita od rizika promene kursa dinara.

U smislu stava 1. ove tačke:

- međunarodna finansijska organizacija je finansijska organizacija u čijem je Republika Srbija članstvu ili s kojom je zaključila sporazum kojim se uređuju aktivnosti te finansijske organizacije u Republici Srbiji;

- razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država je ona banka, odnosno institucija čiji je osnivač država članica Evropske unije ili Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD);

- domaće privredno društvo je privredno društvo ili drugo pravno lice koje ima sedište u Republici Srbiji, osim privrednog društva i pravnog lica nad kojim Narodna banka Srbije vrši kontrolu, odnosno nadzor u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje položaj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije može banci odobriti kredit za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti iz stava 1. odredba pod 4) ove tačke koje domaća privredna društva izdaju do 31. decembra 2020. godine i čija je najduža originalna ročnost deset godina.

Pri odlučivanju o tome da li će banci odobriti kredit za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti iz stava 1. odredba pod 4) ove tačke, Narodna banka Srbije uzima u obzir ukupnu nominalnu vrednost tih hartija od vrednosti u portfelju Narodne banke Srbije, maksimalnu izloženost prema pojedinačnom izdavaocu tih hartija, ročnost tih hartija od vrednosti, kao i druge kriterijume, u skladu sa odlukom guvernera.

2a. Narodna banka Srbije odobrava banci kredit za likvidnost u visini nominalne vrednosti založenih hartija od vrednosti, umanjene za procenat koji obezbeđuje naplatu kredita, s pripadajućom kamatom (procenat umanjenja).

Kad banci odobrava kredit za likvidnost na osnovu zaloge amortizacionih kuponskih hartija od vrednosti, Narodna banka Srbije će procenat umanjenja primeniti na deo nominalne vrednosti tih hartija koji preostaje na dan dospeća kredita.

Kad banci odobrava kredit za likvidnost na osnovu zaloge indeksiranih hartija od vrednosti, Narodna banka Srbije će procenat umanjenja primeniti na nominalnu vrednost tih hartija, odnosno na deo njihove nominalne vrednosti koji preostaje na dan dospeća kredita, koji se množi raciom indeksacije važećim na dan odobravanja kredita.

Racio indeksacije iz stava 3. ove tačke utvrđuje se u skladu sa aktom o emisiji indeksiranih hartija od vrednosti.

Guverner ili lice koje on ovlasti donosi odluku kojom utvrđuje visinu procenata iz stava 1. ove tačke, i to po vrstama hartija od vrednosti koje mogu biti predmet zaloge u smislu ove odluke i njihovoj preostaloj ročnosti, imajući u vidu tržišnu cenu ovih hartija i tekuća tržišna i monetarna kretanja.

Odluka iz stava 5. ove tačke objavljuje se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije.

3. Hartije od vrednosti iz tačke 2. ove odluke mogu biti založene do poslednjeg radnog dana koji prethodi danu dospeća tih hartija.

Upis založnog prava Narodne banke Srbije na hartijama od vrednosti iz stava 1. ove tačke vrši se prenosom tih hartija na založni račun finansijskog obezbeđenja banke kao davaoca obezbeđenja u korist Narodne banke Srbije kao primaoca obezbeđenja po osnovu kredita za likvidnost - u skladu s propisima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a.d. Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

4. Radi odobravanja kredita za likvidnost, Narodna banka Srbije zaključuje s bankom ugovor o kreditu za likvidnost.

Ugovor iz stava 1. ove tačke predstavlja ugovor o finansijskom obezbeđenju u smislu zakona kojim se uređuje finansijsko obezbeđenje i njime se naročito utvrđuju odnosi Narodne banke Srbije i banke u vezi sa odobravanjem, korišćenjem i vraćanjem kredita za likvidnost, upisom i prestankom založnog prava Narodne banke Srbije, kao i način namirenja potraživanja Narodne banke Srbije iz založenih hartija od vrednosti.

5. Narodna banka Srbije pušta u tečaj banci kredit za likvidnost na osnovu prethodno zaključenog ugovora iz tačke 4. ove odluke i zahteva banke za korišćenje tog kredita, s tim da banka može u toku jednog radnog dana Narodnoj banci Srbije podneti više zahteva za korišćenje kredita za likvidnost.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, banka ne podnosi zahtev iz tog stava u slučaju iz tačke 8. stav 1. ove odluke.

6. Kredit za likvidnost banka može koristiti kao:

1) dnevni kredit za održavanje likvidnosti - intraday credit (u daljem tekstu: dnevni kredit), ili kao

2) prekonoćni kredit za održavanje likvidnosti - overnight credit (u daljem tekstu: prekonoćni kredit).

Banka može koristiti dnevni kredit u smislu ove odluke pod uslovom da je vratila prethodno korišćeni prekonoćni kredit u skladu s tom odlukom.

7. Banka Narodnoj banci Srbije dnevni kredit vraća istog radnog dana, najkasnije do isteka vremena utvrđenog za izvršavanje naloga za prenos, u skladu s pravilima kojima se uređuje rad RTGS platnog sistema Narodne banke Srbije.

Banka ne plaća Narodnoj banci Srbije kamatu na iznos dnevnog kredita koji je vratila u skladu sa stavom 1. ove tačke.

8. Ako banka ne vrati dnevni kredit do roka iz tačke 7. stav 1. ove odluke, Narodna banka Srbije odobrava toj banci prekonoćni kredit, i to u iznosu nevraćenog dnevnog kredita.

Na iznos prekonoćnog kredita korišćenog u smislu stava 1. ove tačke, banka je dužna da Narodnoj banci Srbije plati kamatu - po kamatnoj stopi propisanoj odlukom kojom se utvrđuju kamatne stope koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike (u daljem tekstu: redovna kamata), a na način uređen odlukom kojom se utvrđuje način obračuna, naplate i plaćanja kamate Narodne banke Srbije.

9. Banka je dužna da prekonoćni kredit, uključujući pripadajuću kamatu, vrati Narodnoj banci Srbije narednog radnog dana do 11,00 časova.

10. Ako banka prekonoćni kredit ne vrati u roku iz tačke 9. ove odluke - Narodna banka Srbije će nevraćeni iznos tog kredita, kao i kamatu iz tačke 11. ove odluke (u daljem tekstu: kamata za docnju), namiriti iz založenih hartija od vrednosti, i to prodajom ili prisvajanjem tih hartija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijsko obezbeđenje, propisima Centralnog registra, uputstvom Narodne banke Srbije za sprovođenje ove odluke i ugovorom o kreditu za likvidnost.

Izuzetno, Narodna banka Srbije može iz iznosa prodatih, odnosno vrednosti prisvojenih založenih hartija od vrednosti namiriti i iznos dospele a nenaplaćene redovne kamate ako se taj iznos ne može naplatiti iz menica iz tačke 12. stav 1. ove odluke.

Ako banka prekonoćni kredit ne vrati u roku iz tačke 9. ove odluke, radi namirenja dospelih potraživanja Narodne banke Srbije, iznosi koje izdavalac založenih hartija od vrednosti isplaćuje po osnovu tih hartija posle isteka tog roka (isplata u roku dospeća, isplata dela nominalne vrednosti, prevremeni otkup, isplata prihoda i sl.) pripadaju Narodnoj banci Srbije i prenose se na novčani račun u skladu sa ugovorom iz tačke 4. ove odluke.

11. Kamatom za docnju, u smislu ove odluke, smatra se kamata koja se obračunava na dospela a nenaplaćena potraživanja po osnovu korišćenog prekonoćnog kredita za period od dana dospelosti tih potraživanja do dana njihove naplate, i to po kamatnoj stopi koja se, u skladu sa odlukom kojom se utvrđuju kamatne stope koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike, odnosi na iznos kredita koji nisu vraćeni u ugovorenom roku, odnosno koji se koriste protivno propisima.

12. Banka je dužna da, pri zaključenju ugovora o kreditu za likvidnost, a na ime obezbeđenja naplate redovne kamate, Narodnoj banci Srbije dostavi odgovarajući broj blanko sopstvenih menica, potpisanih i overenih, kao i ovlašćenje za njihovu popunu.

Izuzetno, Narodna banka Srbije može menice iz stava 1. ove tačke upotrebiti i za namirenje potraživanja iz tačke 10. stav 1. ove odluke ako se ta potraživanja ne mogu namiriti na način iz te tačke.

13. Radnim danima, u smislu ove odluke, smatraju se dani u kojima se izvršavaju međubankarska plaćanja kod Narodne banke Srbije u skladu s propisima kojima se uređuje rad RTGS sistema i kliring sistema Narodne banke Srbije.

14. Za sprovođenje ove odluke Narodna banka Srbije donosi uputstvo.

15. Banke su dužne da, radi korišćenja kredita za likvidnost u skladu sa ovom odlukom, do dana stupanja na snagu te odluke izmire svoje obaveze prema Narodnoj banci Srbije po osnovu kredita korišćenih na osnovu Odluke o uslovima i načinu odobravanja kratkoročnih kredita za održavanje likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", br. 95/2005 i 73/2006).

16. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu odobravanja kratkoročnih kredita za održavanje likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", br. 95/2005 i 73/2006).

17. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku RS" i stupa na snagu 3. juna 2008. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti

("Sl. glasnik RS", br. 40/2010)

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti

("Sl. glasnik RS", br. 18/2011)

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni i dopunama
Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti

("Sl. glasnik RS", br. 34/2013)

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primenjuje se od 14. maja 2013. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti

("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o dopunama
Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti

("Sl. glasnik RS", br. 74/2020)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".