Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA U INOSTRANSTVO

("Sl. glasnik RS", br. 21/95, 22/95 - ispr., 24/2001 i 73/2004)

Član 1

Ovom odlukom uređuju se službena putovanja u inostranstvo predsednika i potpredsednika Vlade i ministara (u daljem tekstu: članovi Vlade).

Ova odluka primenjuje se i na službena putovanja u inostranstvo postavljenih lica i zaposlenih u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, kao i na putovanja drugih lica koja u inostranstvo putuju za potrebe Vlade.

Član 2

Službenim putovanjem u inostranstvo, u smislu ove odluke, smatra se putovanje članova Vlade u stranu državu, iz jedne strane države u drugu stranu državu i iz jednog mesta u drugo mesto na teritoriji strane države u cilju izvršavanja zadataka iz nadležnosti Vlade, ministarstava i posebnih organizacija.

Član 3

Službeno putovanje u inostranstvo članova Vlade i postavljenih lica odobrava Vlada.

Službeno putovanje u inostranstvo zaposlenih odobrava funkcioner koji rukovodi organom, organizacijom, odnosno službom.

Član 3a

Radi izvršavanja zadatka iz svoje nadležnosti Vlada može da odobri putovanje u inostranstvo i za druga lica, ako s obzirom na vrstu i prirodu zadatka i predviđene službene susrete za to postoje opravdani razlozi.

Član 4

Članovi Vlade podnose predlog teksta za stručno-političku platformu i predlog za odobrenje službenog putovanja u inostranstvo.

U predlogu iz stava 1 ove odluke navode se:

1) ciljevi koji se službenim putovanjem ostvaruju;

2) imena lica koja službeno putuju i funkcije, odnosno poslovi koje obavljaju, a ako ta lica putuju kao članovi jedinstvene delegacije - i naznaku šefa delegacije.

Predlog za službeno putovanje u inostranstvo podnosi se 15 dana, a najkasnije sedam dana pre polaska na službeno putovanje.

U izuzetno opravdanim slučajevima predlog za službeno putovanje može se, po odobrenju predsednika Vlade, podneti najkasnije tri dana pre polaska na službeno putovanje.

Član 5

Vlada utvrđuje stručno-političku platformu i odobrava službeno putovanje u inostranstvo zaključkom, u skladu sa Poslovnikom Vlade.

Član 5a

Naknada troškova za službeno putovanje članova Vlade i drugih lica koja u inostranstvo putuju za potrebe Vlade isplaćuje se iz sredstava Vlade, a naknada troškova za službeno putovanje postavljenih lica i zaposlenih isplaćuje se iz sredstava odgovarajućeg organa, organizacije, odnosno službe.

Član 6

Lica iz člana 1 ove odluke, kojima je odobreno službeno putovanje u inostranstvo dostavljaju Vladi, u roku od sedam dana po povratku u zemlju, izveštaj o službenom putovanju u inostranstvo.

Izveštaj iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o razgovorima i službenim susretima radi kojih je službeno putovanje obavljeno i eventualne predloge mera koje treba preduzeti.

Uz izveštaj se podnosi i pregled svih troškova obavljenog službenog putovanja u inostranstvu.

Član 7

Dnevnice i naknade ostalih troškova vezane za službeno putovanje u inostranstvo utvrđuju se na način predviđen propisima za službena putovanja izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u saveznim organima, u skladu sa Uredbom o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica ("Službeni glasnik RS", broj 37/94).

Član 8

Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Odluke o dopunama
Odluke o službenim putovanjima u inostranstvo

("Sl. glasnik RS", br. 24/2001)

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o službenim putovanjima u inostranstvo

("Sl. glasnik RS", br. 73/2004)

Član 4

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".