Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OSNIVANJU POSEBNE RADNE GRUPE ZA PRIPREMU APLIKACIJE ZA FOND SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE ZA PODRŠKU JAVNIM RASHODIMA NASTALIM REAGOVANJEM U ZDRAVSTVENOJ KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)

1. Obrazuje se Posebna radna grupa za pripremu aplikacije za Fond solidarnosti Evropske unije za podršku javnim rashodima nastalim reagovanjem u zdravstvenoj krizi izazvanoj virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Posebna radna grupa).

2. U Posebnu radnu grupu imenuju se:

1) za predsednika:

- Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije, za zamenika predsednika,

- Branko Budimir, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije;

2) za članove:

- Đorđe Milošević, savetnik za spoljnu politiku predsednika Vlade,

- Milun Trivunac, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

- Miroslav Bunčić, Sektor budžeta, Ministarstvo finansija,

- prof. dr Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,

- Sandra Nedeljković, vršilac dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima;

3) za zamenike članova:

- Stefan Badža, savetnik, Kabinet predsednika Vlade,

- Katarina Obradović Jovanović, pomoćnik ministra privrede,

- Tatjana Međedović, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Ministarstvo finansija,

- Aleksandar Ranković, samostalni savetnik, Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Ministarstvo zdravlja,

- Dragan Vujčić, viši savetnik, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima.

3. Zadatak Posebne radne grupe je da pripremi aplikaciju za podršku iz Fonda solidarnosti Evropske unije i dostavi je Vladi na usvajanje. Priprema aplikacije posebno uključuje sledeće zadatke: prikupljanje i pružanje informacija o aktivnostima preduzetim u cilju zaštite stanovništva od zaraze i sprečavanja širenja zaraze, kalkulaciju javnih rashoda za prihvatljive troškove odgovora na krizu i sprečavanja širenja zaraze u formatu za kalkulaciju troškova i prateći uputstvo koje je pripremilo Ministarstvo za evropske integracije, koordinacija prikupljanja podataka o troškovima od organizacija/ustanova/agencija koje se nalaze u sastavu institucija koje imenuju članove Posebne radne grupe, koordinacija prikupljanja podataka o troškovima od kriznih štabova gradova i opština, pružanje svih potrebnih dodatnih informacija kao rezultat zahteva Evropske komisije, identifikacija institucionalnog okvira za sprovođenje finansijske kontribucije iz Fonda solidarnosti Evropske unije.

4. U radu Posebne radne grupe mogu učestvovati, po potrebi i pozivu, predstavnici drugih institucija, kao i stručnjaci, savetnici i konsultanti, koji poseduju relevantna stručna znanja.

Za potrebe obavljanja pojedinih poslova koji su u vezi sa zadacima ove posebne radne grupe, predsednik Posebne radne grupe može obrazovati podgrupu.

5. Posebna radna grupa se obrazuje najduže do odobravanja finansijske kontribucije iz FSEU, a na osnovu pripremljene i usvojene aplikacije.

6. Članovi Posebne radne grupe, podgrupe i lica angažovana po potrebi nemaju pravo na naknadu za rad u Posebnoj radnoj grupi.

7. Stručno-administrativne poslove za potrebe Posebne radne grupe obavljaće Ministarstvo za evropske integracije.

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".