Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG IZNOSA NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA

("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 12/2022)

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se minimalna visina iznosa naknade koje su vlasnici posebnih delova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada dužni izdvajati na ime tekućeg, kao i investicionog održavanja zgrada koje se nalaze na teritoriji Grada Šapca, kao i iznos naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrada u slučaju postavljenja profesionalnog upravnika od strane lokalne samouprave kao vid prinudne mere.

Pod održavanjem zgrade, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumeva se obaveza vlasnika i korisnika samostalnih delova zgrade da održavaju svoje delove zgrada na način kojim se obezbeđuje funkcionalnost tog dela zgrade prema propisima koji bliže određuju njihovu funkcionalnost i na način kojim se eliminiše opasnost od nastupanja štete ili nemogućnosti korišćenja drugih delova zgrade.

Pod prinudnom upravom, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumeva se postavljanje profesionalnog upravnika u stambenim zgradama od strane lokalne samouprave kao vid prinudne mere u slučaju da zgrada u zakonskom roku nije izabrala svoje organe upravljanja, i u slučaju isteka ili prestanka mandata upravnika, ukoliko u propisanom roku ne bude izabran novi upravnik.

Investiciono održavanje u stambenim zgradama

Član 2

Minimalna visina iznosa mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koja se plaća po kvadratnom metru za stan i poslovni prostor kao poseban deo, u dinarima, iznosi:

Starost zgrade

Zgrade sa liftom

Zgrade bez lifta

do 10 godina starosti

3,93

3,03

od 10 do 20 godina starosti

5,90

4,54

od 20 do 30 godina starosti

7,87

6,05

preko 30 godina starosti

9,83

7,56

Član 3

Minimalna visina iznosa mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koja se plaća po kvadratnom metru za garažu, garažni boks i garažno mesto kao posebni deo, u dinarima, iznosi:

Starost zgrade

Garaža

Garažni boks ili garažno mesto u zajedničkoj garaži

do 10 godina starosti

1,82

1,21

od 10 do 20 godina starosti

2,72

1,82

od 20 do 30 godina starosti

3,63

2,42

preko 30 godina starosti

4,54

3,03

Tekuće održavanje u stambenim zgradama

Član 4

Minimalni iznosi mesečnog izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja za stan i poslovni prostor kao posebni deo zgrade utvrđuje se:

- zgrade bez lifta 465,52 dinara

- zgrada sa liftom 605,18 dinara

Troškovi za održavanje zemljišta uključeni su u iznos troškova tekućeg održavanja zgrade.

Član 5

Minimalni iznosi mesečnog izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja u apsolutnom iznosu za garažu, garažni boks ili garažno mesto u zajedničkoj garaži:

- garaža 209,48 dinara.

- garažni boks ili mesto u zajedničkoj garaži 139,66 dinara.

Naknada za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika

Član 6

Vlasnici posebnih delova, u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji grada Šapca, učestvuju u izdvajanju za naknadu za upravljanje, srazmerno broju svojih posebnih delova u odnosu na ukupan broj svih posebnih delova zgrade.

Član 7

Minimalni iznos naknade za upravljanje, u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u apsolutnom iznosu na mesečnom nivou za stan i poslovni prostor, kao poseban deo zgrade, iznosi imajući u vidu kriterijume:

- za zgrade koje imaju do 8 posebnih delova - 232,76 dinara;

- za zgrade od 8 do 30 posebnih delova - 279,31 dinara;

- za zgrade preko 30 posebnih delova - 325,86 dinara.

Član 8

Visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u apsolutnom iznosu na mesečnom nivou za garažu, garažni boks ili garažno mesto kao poseban deo zgrade, iznosi:

- za garažu i garažni boks - 46,55 dinar;

- za garažno mesto u zajedničkoj garaži - 93,10 dinara.

Član 9

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju visine iznosa naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Šapca ("Službeni list Grada Šapca", br. 5/19).

Član 10

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva".