Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENOJ OBUSTAVI IZVRŠENJA BUDŽETA

("Sl. list grada Bora", br. 12/2020 i 15/2020)

Član 1

Nalaže se Odeljenju za finansije i javne nabavke da privremeno obustavi izvršenje određenih rashoda i izdataka svim korisnicima sredstava budžeta grada Bora.

Član 2

Od privremene obustave izvršenja iz člana 1. ove Odluke izuzimaju se:

- kategorija 41 - Rashodi za zaposlene;

- grupa konta 421 - Stalni troškovi;

- grupa konta 424 - Specijalizovane usluge (isključivo za medicinske usluge i novčane nadoknade koja pripada pripadnicima aktivne rezereve u visini od 10% od prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u prethodnom mesecu u skladu sa članom 85. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama);

- 425 -Tekuće popravke i održavanje (isključivo za Zimsko održavanje puteva na teritoriji grada Bora zbog obilnih snežnih padavina)

- grupa konta 426 - Materijal (isključivo za medicinski, laboratorijski materijali, sredstva za održavanje higijene i gorivo);

- kategorija 44 - Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja;

- grupa konta 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama (Isključivo za rashode za zaposlene odnosno za namenu rashoda kategorije 41)

- grupa konta 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti (za sledeće namene: 41, 421, 424, 426, 44, 47 i 48);

- grupa konta 464 - Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;

- grupa konta 465 - Ostale dotacije i transferi (isključivo za Ostale tekuće dotacije po zakonu - invalidi)

- kategorija 47 - Socijalno osiguranje i socijalna zaštita;

- kategorija 48 - Ostali rashodi (dotacije Crvenom krstu Srbije - Crvenom krstu Zaječar, političkim strankama u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, Porezi, obavezne takse, kazne i penali, novčane kazne i penali po rešenju sudova i naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa);

- klasa 6 - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine.

Član 3

Nalaže se korisnicima sredstava budžeta grada Bora da ne preuzimaju obaveze za rashode i izdatke, koji nisu izuzeti od privremene obustave izvršenja, kao i da preduzmu mere i aktivnosti za odlaganje izmirivanja već preuzetih obaveza.

Član 4

Nalaže se korisnicima budžeta grada Bora da:

- zaustave preuzimanje obaveza za rashode i izdatke, koji nisu izuzeti od privremene obustave izvršenja;

- predlože produženje ugovornog roka za plaćanje i da preduzmu mere i aktivnosti za odlaganje izmirivanja već preuzetih obaveza;

- zaustave davanje odobrenja za zaključenje ugovora;

- zaustave korišćenje kvota.

Član 5

Ova odluka će se podneti na potvrđivanje Skupštini grada Bora, čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 6

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu grada Bora".