Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU OLAKŠAVANJA PRISTUPA FINANSIRANJU FIZIČKIM LICIMA

("Sl. glasnik RS", br. 108/2020, 119/2021, 137/2022 i 110/2023)

1. Ovom odlukom propisuju se privremene mere i aktivnosti koje banka može da primeni u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima.

2. Banka može za potrebe utvrđivanja zaštitnog sloja za očuvanje kapitala u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke - iz obračuna rizične aktive isključiti rizikom ponderisane izloženosti za kreditni rizik ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) izloženost je nastala po osnovu novoodobrenog stambenog kredita fizičkom licu koji je obezbeđen hipotekom na stambenoj nepokretnosti;

2) stambena nepokretnost koja se finansira upisana je u katastar nepokretnosti;

3) fizičko lice na osnovu stambenog kredita kupuje stambenu nepokretnost od investitora.

Banka može primeniti tretman iz stava 1. ove tačke i kada je stambena nepokretnost objekat u izgradnji, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- stambena nepokretnost deo je objekta u izgradnji u okviru projektnog finansiranja te banke;

- stambena nepokretnost deo je objekta u izgradnji u okviru projektnog finansiranja druge banke, pri čemu je stepen završenosti tog objekta najmanje 60%;

- stambena nepokretnost deo je objekta u izgradnji kod kojeg je investitor pravno lice, pri čemu je stepen završenosti tog objekta najmanje 60%;

- stambena nepokretnost deo je objekta u izgradnji kod kojeg je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole;

- stambena nepokretnost deo je objekta u izgradnji u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica.

Pod projektnim finansiranjem u smislu ove odluke podrazumeva se specijalizovano kreditiranje u kome izmirivanje obaveza dužnika - investitora prema banci prvenstveno ili isključivo zavisi od prihoda dužnika po osnovu finansiranog projekta, pri čemu to specijalizovano kreditiranje ima sledeće karakteristike:

1) potraživanje banke je prema pravnom licu koje je osnovano isključivo za finansiranje materijalne imovine i/ili upravljanje njome;

2) ugovorne odredbe daju banci visok stepen kontrole nad imovinom iz odredbe pod 1) ovog stava i prihodom koji se ostvaruje po osnovu te imovine;

3) osnovni izvor za izmirivanje obaveza pravnog lica iz odredbe pod 1) ovog stava prema banci jeste prihod koji se ostvaruje po osnovu imovine iz te odredbe, a ne novčani tokovi koje to pravno lice ostvaruje u svom ukupnom poslovanju nezavisno od te imovine.

Banka može primeniti tretman iz stava 1. ove tačke na finansiranje iz stava 2, alineja treća, te tačke ako su ispunjeni sledeći uslovi:

- na osnovu procene dosadašnjeg poslovanja investitora i sa njim povezanih lica, njihovog finansijskog stanja i iskustva, ne očekuju se problemi u naplati potraživanja banke;

- lice iz alineje prve ovog stava nije bilo u statusu neizmirenja obaveza u smislu odluke kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke u prethodne dve godine;

- za objekat u izgradnji pribavljene su sve relevantne dozvole, odnosno njihovo pribavljanje smatra se izvesnim (podneta je sva relevantna dokumentacija za dobijanje dozvola i izdavanje dozvola je u proceduri).

3. Banka može iz obračuna zaštitnog sloja kapitala za strukturni sistemski rizik isključiti plasmane koji ispunjavaju uslove iz tačke 2. ove odluke.

4. Za potrebe obračuna pokazatelja adekvatnosti osnovnog akcijskog kapitala banke, pokazatelja adekvatnosti osnovnog kapitala banke i pokazatelja adekvatnosti kapitala banke u skladu sa odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala banke, a pri obračunu rizične aktive, banka primenjuje ponder rizika 35%, na sledeće izloženosti obezbeđene hipotekom:

1) izloženosti koje ispunjavaju uslove iz tačke 2. ove odluke;

2) izloženosti po osnovu novoodobrenog stambenog kredita čiji iznos nije veći od 90% vrednosti stambene nepokretnosti prema proceni ovlašćenog procenjivača, umanjene za iznos drugih potraživanja obezbeđenih založnim pravom višeg reda prvenstva na istoj nepokretnosti, ako se taj kredit odobrava u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica ili fizičkom licu za kupovinu prve stambene nepokretnosti.

5. Banka može dužniku - korisniku stambenog kredita da odobri produženje prethodno ugovorene ročnosti tog kredita.

Potraživanje prema dužniku iz stava 1. ove tačke po kojem u momentu stupanja na snagu ove odluke taj dužnik nije bio u docnji dužoj od 90 dana, odnosno koje nije bilo restrukturirano ili problematično - neće se smatrati restrukturiranim, niti problematičnim potraživanjem, kao ni problematičnim kreditom u smislu propisa Narodne banke Srbije, odnosno neće se smatrati da je nastupio status neizmirenja obaveza, ako je ročnost kredita produžena za najviše pet godina od datuma dospeća poslednje rate tog kredita.

6. Ako banka odobrava potrošački kredit fizičkom licu u iznosu do 90.000 dinara sa rokom dospeća do dve godine, a zarada ili penzija tog lica ne uplaćuje se na račun u toj banci - za potrebe kreditnog dosijea u smislu odluke kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke, kao dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji dužnika u poslednja tri meseca banka može prihvatiti potpisanu izjavu tog dužnika o tim činjenicama, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Banka kredit iz stava 1. ove tačke može odobriti pod uslovom da je u skladu sa svojim unutrašnjim aktima prethodno procenila da je reč o kreditu manje rizičnosti, uzimajući u obzir sve karakteristike konkretnog pravnog posla i druge okolnosti relevantne za odobravanje kredita (npr. raspoložive podatke o stopama neizmirenja obaveza kod ove vrste kredita).

Dinamiku ažuriranja kreditnog dosijea dužnika iz stava 1. ove tačke banka utvrđuje aktima donetim u skladu sa odlukom kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke, na način kojim se obezbeđuje adekvatno upravljanje kreditnim rizikom.

Pri ažuriranju kreditnog dosijea dužnika iz stava 1. ove tačke, banka je dužna da pribavi dokaze o zaposlenju i zaradi ili penziji dužnika u poslednja tri meseca koje je izdao i overio poslodavac ili podatke iz evidencije banke o uplati zarade, odnosno penzije na račun dužnika za taj period.

7. Banka može primenjivati tretman iz tač. 2, 3. i 4. ove odluke na stambene kredite koji su odobreni od dana stupanja na snagu ove odluke do 31. decembra 2023. godine.

Banka može do 31. decembra 2023. godine odobriti promenu ugovorene ročnosti stambenog kredita iz tačke 5. ove odluke, na način propisan tom tačkom, ako je stambeni kredit odobren do dana stupanja na snagu ove odluke.

Banka može do 31. decembra 2024. godine odobriti kredit fizičkom licu iz tačke 6. ove odluke na način propisan tom tačkom.

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima

("Sl. glasnik RS", br. 137/2022)

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2023. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima

("Sl. glasnik RS", br. 110/2023)

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.