Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA SAHRANJIVANJA LICA PREMINULIH USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. list grada Kraljeva", br. 8/2021 i 21/2022)

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova sahranjivanja lica preminulih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, sa teritorije grada Kraljeva.

Član 2

Pravo na naknadu dela troškova imaju porodice čiji su članovi preminuli usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, odnosno druga fizička lica koja su o svom trošku sahranila lica preminula usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, od dana proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, od 15. marta 2020. godine.

Član 3

Pravo iz člana 2. ove odluke ostvaruje se pod uslovima:

- da su preminula lica državljani Republike Srbije,

- da su imali prebivalište na teritoriji Grada, odnosno boravište ako su raseljena lica sa Kosova i Metohije, ili boravište za izbegla lica iz BiH i Republike Hrvatske,

- da postoji potvrda, odnosno izveštaj nadležne zdravstvene ustanove da je smrt nastupila kao posledica bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i

- da je podnosilac zahteva o svom trošku sahranio preminulo lice.

Član 4

Sredstva za realizaciju prava iz člana 2. ove odluke obezbeđuju se u budžetu grada Kraljeva i iznose 20.000,00 dinara po preminulom licu i isplaćuju se jednokratno.

Član 5

Zahtev za ostvarivanje prava utvrđenog članom 2. ove odluke podnosi se Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva na jedinstvenom obrascu, koji se preuzima sa zvaničnog sajta Grada www.kraljevo.rs, ili na šalteru nadležnog Odeljenja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosilac prilaže:

- potvrdu, odnosno izveštaj nadležne zdravstvene ustanove da je smrt nastupila kao posledica bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2,

- kopiju računa pogrebnih troškova izdatih na ime podnosioca zahteva, odnosno izjavu overenu pred Javnim beležnikom da je podnosilac zahteva snosio troškove sahranjivanja.

Uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, odnosno o boravištu za preminulog, pribavljaju se po službenoj dužnosti.

Član 6

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova nadležno Odeljenje u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva donosi rešenje o pravu na novčanu pomoć.

Novčana pomoć isplaćuje se u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja.

Član 7

Podnosilac zahteva za naknadu dela troškova ima pravo da izjavi žalbu na rešenje iz člana 6. stav 1. ove odluke u roku od 8 dana od dana prijema rešenja.

Žalba se podnosi Gradskom veću grada Kraljeva preko nadležnog Odeljenja.

Član 8

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kraljeva".

 

Samostalni član Odluke o dopuni
Odluke o pravu na naknadu dela troškova sahranjivanja lica preminulih usled bolesti COVID19 izazvane virusom SARS-COV-2

("Sl. list grada Kraljeva", br. 21/2022)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kraljeva".