Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE CERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA, JEDINSTVENOM PROGRAMU OBUKE ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA I USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PREDAVAČI KOJI VRŠE TU OBUKU

("Sl. glasnik RS", br. 84/2018 i 1/2024)

1. Ovom odlukom bliže se propisuju postupak i uslovi za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstveni program obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovi koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše tu obuku.

2. Narodna banka Srbije izdaje certifikat za obavljanje menjačkih poslova fizičkom licu (u daljem tekstu: kandidat) koje ispunjava sledeće uslove:

1) ima najmanje srednju stručnu spremu;

2) ima završenu obuku za obavljanje menjačkih poslova i uspešno položen ispit za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova;

3) nije pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, javnog reda i mira, službene dužnosti i pravnog saobraćaja, za krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma i/ili za drugo krivično delo i/ili privredni prestup koji to lice čine nepodobnim u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova.

3. Zahtev za obuku za obavljanje menjačkih poslova (u daljem tekstu: obuka) i sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova (u daljem tekstu: certifikat) kandidat dostavlja Narodnoj banci Srbije do 25. u mesecu za naredni mesec.

Zahtev iz stava 1. ove tačke podnosi se na obrascu Zahtev za obuku i sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova (Prilog 1), koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 2. ove tačke kandidat prilaže sledeću dokumentaciju:

1) fotokopiju lične karte ili očitane lične karte sa čipom;

2) overenu fotokopiju dokaza o stečenoj stručnoj spremi u skladu s tačkom 2. odredba pod 1) ove odluke;

3) potvrdu nadležnog organa u skladu s tačkom 2. odredba pod 3) ove odluke koja nije starija od šest meseci;

4) dokaz o plaćenoj naknadi za pohađanje obuke i za izdavanje certifikata u skladu sa odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

4. Obuka je jednodnevna i organizuje se po pravilu jednom mesečno, u Beogradu, u poslovnim prostorijama Narodne banke Srbije.

Obuku može pohađati najviše dve stotine (200) kandidata u jednom mesecu.

Podaci o vremenu i mestu sprovođenja obuke, kao i spisak kandidata koji su dostavili uredne zahteve iz tačke 3. stav 1. ove odluke, objavljuju se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, najkasnije tri (3) dana pre dana određenog za sprovođenje obuke.

Kandidat koji iz opravdanih razloga (bolest i sl.) nije pristupio pohađanju obuke može Narodnoj banci Srbije podneti pismenu molbu sa obrazloženjem da mu se uplaćena naknada prizna za sledeći rok, uz dostavljanje odgovarajućih dokaza, i to najkasnije u roku od tri (3) dana od dana određenog za sprovođenje obuke.

5. Jedinstveni program obuke, koju vrše predavači iz Narodne banke Srbije, u trajanju od najmanje četiri školska časa, obuhvata:

1) propise kojima se uređuju bliži uslovi i način obavljanja menjačkih poslova;

2) propise kojima se uređuju bliži uslovi i način kontrole menjačkih poslova;

3) propise kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, u delu koji se odnosi na obavljanje menjačkih poslova.

Jedinstveni program obuke iz stava 1. ove tačke objavljuje se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije.

Predavače iz stava 1. ove tačke rešenjem određuje guverner Narodne banke Srbije, i to iz organizacionih jedinica Narodne banke Srbije nadležnih za primenu propisa iz tog stava, a ti predavači moraju imati najmanje pet (5) godina radnog staža.

6. Proveru znanja stečenog na obuci vrši ispitna komisija koju obrazuje guverner Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: Komisija) na period od jedne godine.

Komisiju čine predsednik i dva člana, koji imaju zamenike.

Predsednika i članove Komisije, kao i njihove zamenike, imenuje guverner, rešenjem.

7. Komisija utvrđuje listu pitanja za polaganje ispita za sticanje certifikata, koji kandidat polaže u pismenoj formi, istog dana nakon završene obuke.

Lista iz stava 1. ove tačke ima dvadeset pet (25) pitanja, a svaki tačan odgovor vrednuje se jednim bodom. Smatra se da je kandidat stekao pravo da mu se izda certifikat ako je na ispitu ostvario najmanje petnaest (15) bodova.

8. Komisija sačinjava zapisnik o obavljenoj proveri znanja kandidata (u daljem tekstu: zapisnik).

Zapisnik sadrži: imena i prezimena kandidata, broj bodova koji je svaki od kandidata ostvario na ispitu, datum, imena i prezimena predsednika i članova Komisije, kao i njihove potpise.

Uz zapisnik se prilažu rezultati ispita svakog kandidata.

9. Izveštaj o rezultatima ispita objavljuje se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u roku od deset (10) dana od dana polaganja ispita.

Kandidatu koji je položio ispit Narodna banka Srbije, u roku od trideset (30) dana od dana objavljivanja izveštaja iz stava 1. ove tačke, izdaje certifikat, koji sadrži: identifikacioni broj certifikata, ime i prezime i JMBG kandidata koji je stekao certifikat i datum i mesto izdavanja certifikata.

Narodna banka Srbije vodi registar o izdatim certifikatima.

Kandidat koji nije položio ispit može podneti još jedan zahtev za pohađanje obuke radi sticanja certifikata, bez ponovne uplate naknade iz tačke 3. stav 3. odredba pod 4) ove odluke, i to u roku od sto osamdeset (180) dana od dana objavljivanja rezultata ispita.

10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše tu obuku

("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

 

ZAHTEV ZA OBUKU I STICANJE CERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA

 

Osnovni podaci o kandidatu za obuku i sticanje certifikata

 

Ime i prezime

 

JMBG

 

Poštanski broj i mesto stanovanja

 

Ulica i broj

 

Broj telefona

 

Adresa za elektronsku poštu

 

 

________________________

 

________________________

(mesto i datum)

 

(svojeručni potpis kandidata)

Obavezni prilozi:
1) fotokopija lične karte ili očitane lične karte sa čipom;
2) overena fotokopija dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
3) potvrda nadležnog organa u skladu s tačkom 2. odredba pod 3) Odluke;
4) dokaz o plaćenoj naknadi za pohađanje obuke i za izdavanje certifikata.