Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OTVARANJU PRIVREMENOG OBJEKTA ZA SMEŠTAJ I LEČENJE LICA OBOLELIH OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 - SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA "DVA HEROJA" NOVI PAZAR

("Sl. glasnik RS", br. 57/2020)

1. Za vreme trajanja vanrednog stanja proglašenog usled pojave i širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a radi efikasnog suzbijanja epidemije i lečenja obolelih u Republici Srbiji, otvara se privremeni objekat za smeštaj i lečenje obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 - Srednja medicinska škola "Dva heroja" Novi Pazar (u daljem tekstu: privremena bolnica), kao deo vojnozdravstvenog sistema kojim u uslovima vanrednog stanja upravlja Ministarstvo odbrane u skladu sa zakonom kojim se uređuje vršenje vojne, radne i materijalne obaveze i odlukama nadležnih organa koje se odnose na rad u vanrednom stanju.

2. Za potrebe privremene bolnice angažuju se zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, vojnim zdravstvenim ustanovama, državnim organima i pravnim licima osnovanim sredstvima u javnoj svojini za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti koji su rešenjem svog rukovodioca, u skladu sa odlukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, upućeni na izvršavanje radne obaveze u privremenu bolnicu.

3. Lekove, medicinska sredstva, sanitetski materijal i drugu neophodnu medicinsku opremu i zaštitna sredstva privremenoj bolnici obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje.

4. Obolele od zarazne bolesti COVID-19 i inficirane virusom SARS-SoV-2 (u daljem tekstu: pacijenti) na lečenje u privremenu bolnicu upućuje zdravstvena ustanova određena aktima nadležnih organa za prijem i zbrinjavanje tih lica, čiji su pacijenti bili do upućivanja, a prevoz od zdravstvene ustanove do privremene bolnice vrši se posebnim sanitetskim vozilom pod uslovima i na način kojim se sprečava prenošenja zaraznih bolesti, po stručno metodološkom uputstvu zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

5. Prijem, potrebna testiranja i otpust pacijenata iz privremene bolnice vrši se po stručno metodološkom uputstvu zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

6. Ishranu pacijenata u privremenoj bolnici obezbeđuje Opšta bolnica Novi Pazar.

7. Dezinfekciju privremene bolnice i redovno održavanje higijene objekta obavlja Zavod za javno zdravlje Novi Pazar.

8. Obezbeđenje objekta privremene bolnice vrši Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u skladu sa odlukom vrhovnog komandanta.

9. Koordinatora - rukovodioca privremene bolnice određuje ministar odbrane.

10. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".