Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OTVARANJU PRIVREMENOG OBJEKTA ZA SMEŠTAJ I LEČENJE LICA OBOLELIH OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 - SPORTSKA HALA (PLAVA HALA), ATENICA U ČAČKU

("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

1. Za vreme trajanja epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a radi efikasnog sprečavanja i suzbijanja epidemije i lečenja obolelih u Republici Srbiji, otvara se privremeni objekat za smeštaj i lečenje obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 - Sportska hala (Plava hala), Atenica u Čačku (u daljem tekstu: privremena bolnica).

2. Za potrebe privremene bolnice angažuju se zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, vojnim zdravstvenim ustanovama, državnim organima i pravnim licima osnovanim sredstvima u javnoj svojini za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti - koji su rešenjem svog rukovodioca, u skladu sa odlukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, upućeni u privremenu bolnicu.

3. Lekove, medicinska sredstva, sanitetski materijal i drugu neophodnu medicinsku opremu i zaštitna sredstva privremenoj bolnici obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje.

4. Obolele od zarazne bolesti COVID-19 i inficirane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: pacijenti) na lečenje u privremenu bolnicu upućuje zdravstvena ustanova određena aktima nadležnih organa za prijem i zbrinjavanje tih lica, čiji su pacijenti bili do upućivanja, a prevoz od zdravstvene ustanove do privremene bolnice vrši se posebnim sanitetskim vozilom pod uslovima i na način kojim se sprečava prenošenje zaraznih bolesti, po stručno-metodološkom uputstvu Zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

5. Prijem, potrebna testiranja i otpust pacijenata iz privremene bolnice vrši se po stručno-metodološkom uputstvu Zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

6. Ishranu pacijenata u privremenoj bolnici obezbeđuje grad Čačak.

7. Dezinfekciju privremene bolnice i redovno održavanje higijene objekta obezbeđuje grad Čačak.

8. Odlaganje medicinskog otpada, odnošenje smeća i druge komunalne usluge obezbeđuje grad Čačak.

9. Koordinatora - rukovodioca privremene bolnice određuje ministar zdravlja.

10. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".