Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OBAVEZI IZVEŠTAVANJA U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM

("Sl. glasnik RS", br. 87/2009 i 40/2015 - dr. odluka)

1.* Rezidenti utvrđeni Zakonom o deviznom poslovanju (obveznici izveštavanja) dužni su da Narodnoj banci Srbije dostavljaju izveštaje u poslovanju sa inostranstvom, i to po osnovu:

- direktnih investicija nerezidenata u zemlji;

- direktnih investicija rezidenata u inostranstvu;

- investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji;

- investicionih (građevinskih) radova koje rezidenti izvode u inostranstvu;

- stanja i prometa na računima rezidenata u inostranstvu;

- stanja i prometa na kontokorentnim računima koji se vode po poslovima sa inostranstvom;

- drugih poslova potrebnih za izradu platnog bilansa.

2. Obveznici izveštavanja odgovorni su za tačnost podataka u izveštajima iz tačke 1. ove odluke i dužni su da, ako to Narodna banka Srbije zahteva, tačnost tih podataka dokažu knjigovodstvenom i drugom dokumentacijom.

3.* (Prestala da važi)

4. Primljene izveštaje iz tačke 1. ove odluke, Narodna banka Srbije koristi za praćenje ostvarenja platnog bilansa Republike Srbije i stanja direktnih investicija rezidenata u inostranstvu i nerezidenata u Republici Srbiji, a podatke iz tih izveštaja može učiniti dostupnim javnosti samo u agregiranom (zbirnom) obliku.

5. Za sprovođenje ove odluke guverner donosi uputstvo.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", broj 24/2007).

7. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".