Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU KOJE SE ODNOSE NA KONTNI OKVIR, FINANSIJSKE IZVEŠTAJE I STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PLATNE INSTITUCIJE I INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA

("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)

1. Ovom odlukom propisuju se Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru, sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva koja su dobila dozvolu Narodne banke Srbije da, kao platne institucije, odnosno institucije elektronskog novca, pružaju platne usluge, odnosno izdaju elektronski novac, kao i da obavljaju druge poslove u skladu sa odredbama Zakona o platnim uslugama ("Službeni glasnik RS", broj 139/14).

Odredbe ove odluke primenjuju se i na hibridne platne institucije, u delu njihovog poslovanja koje se odnosi na pružanje platnih usluga, odnosno na institucije elektronskog novca u delu poslovanja koje se odnosi na izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga ako se ove institucije bave drugim poslovnim aktivnostima koje nisu povezane sa izdavanjem elektronskog novca ili pružanjem platnih usluga, kao i u delu poslovanja koje se odnosi na upravljanje platnim sistemom.

Pod institucijom u smislu ove odluke podrazumevaju se platna institucija i institucija elektronskog novca.

2. Institucija poslovne promene u vezi sa pružanjem platnih usluga, izdavanjem elektronskog novca, odnosno sa upravljanjem platnim sistemom knjiži odvojeno na računima u skladu sa propisom kojim je utvrđen Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za privredna društva, a koji na osnovu odredaba zakona kojim se uređuje računovodstvo donosi ministar nadležan za poslove finansija.

3. Institucija je dužna da za potrebe jedinstvenog informisanja i statističke obrade sastavlja i obelodanjuje finansijske izveštaje sa sadržinom i u formi u skladu sa propisom kojim je utvrđena sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, a koji na osnovu odredaba zakona kojim se uređuje računovodstvo donosi ministar nadležan za poslove finansija.

4. Institucija koja je dužna da, na osnovu odredaba zakona kojim se uređuje računovodstvo i drugih propisa, za statističke i druge potrebe, državnom organu nadležnom za vođenje privrednih registara dostavlja statističke i druge izveštaje, dužna je da te izveštaje sastavlja u obliku i sa sadržajem, u skladu sa propisom kojim je utvrđen oblik i sadržaj statističkog izveštaja za privredna društva, a koji na osnovu odredaba zakona kojim se uređuje računovodstvo donosi ministar nadležan za poslove finansija.

5. Institucija primenjuje odredbe propisa iz tač. od 2. do 4. ove odluke vodeći računa o pravnoj prirodi i specifičnostima delatnosti kojima se bavi.

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine.